TOEZEGGINGENLIJST ALGEMEEN BESTUUR AB

TOEZEGGINGENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Nr.
Datum
Orgaan
vergadering
Omschrijving onderwerp
Voortgang
Portefeuillehouder/
Actiehouder
Uiterste datum gereed
AB vergadering 27 NOVEMBER 2013
1
27 nov
AB
Tussentijdse rapportage stand van zaken CADoS
Uitzetten in de organisatie
Van Zanten/KlWo
September 2014
2
27 nov.
AB
Concrete effecten en resultaten internationale
samenwerking agenderen voor info-AB 2014
Uitgezet in de organisatie
Alma/Bau
Mei/juni2014
3
27 nov.
AB
De Onlanden meegaande waterberging in
Uitzetten in organisatie
combinatie met een natuurgebied agenderen voor
een info-AB
Alma/Cno
Voor de zomer 2014
AB vergadering 5 FEBRUARI 2014
1
5 feb.
AB
Globaal kostenoverzicht daadwerkelijke kosten
vispassages en overhead
Uitzetten in de organisatie
Alma/Cno
z.s.m. per mail aanleveren
2
5 feb.
AB
Evaluatie groen-blauwe diensten in info-AB
Uitzetten in de organisatie
Alma/Cno
Geagendeerd voor
info-AB 18 maart
3
5 feb.
Nadere toelichting en verdieping over de nota
bodembeheer en bijbehorende
bodemkwaliteitskaart agenderen voor info-AB
Uitgezet in de organisatie
Lindb/Cno
AB
Planning info-AB april/mei 2014