Nieuwsbrief 3, februari 2014

Project “Zorg voor
jeugd in samenwerking
met de eerstelijn;
de verbinding tussen het CJG
en de huisartsenpraktijk
in de gemeente Maastricht”
Informatiebrief 3, februari 2014
Het verbinden van de eerstelijns huisartsenzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin staat
centraal in het project “Zorg voor jeugd in
samenwerking met de eerstelijn”, dat het
afgelopen jaar in de gemeente Maastricht is
voorbereid. Het project is per 1 augustus 2013
gestart met vijf pilots.
In deze derde informatiebrief wordt u
geïnformeerd over de voortgang van het
project.
Eerste ervaringen op de werkvloer:
De samenwerking tussen de
huisartsen en de frontoffice CJG zie ik
zeker al een meerwaarde.
- opvoedondersteuner
Tot nu toe kan ik met alle casuïstiek bij
de CJG-medewerker terecht en ik merk
ook dat mijn collega's haar weten
vinden.
- huisarts
Projectleider
Vanaf 1 augustus 2013 is Sanny Stauder als
projectleider Jeugdzorg bij ZIO gestart met de
uitvoering en evaluatie van het project.
Afronding wordt verwacht per januari 2015.
Sanny komt uit de jeugdzorg en heeft ervaring
in projectmanagement. Hiervoor heeft zij als
projectleider gewerkt aan het project Triple P,
Positief Opvoeden, binnen de Centra voor Jeugd
en Gezin in Maastricht en Heuvelland.
Start pilots
Na kennismaking van de projectleider met
de huisartsen en de deelnemers is gestart
met de praktische invulling van de pilots.
De deelnemers waren klaar om te starten en
bijzonder enthousiast.
Vanaf 1 oktober jl. zijn de eerste pilots
concreet aan de slag met de samenwerking,
en de eerste ervaringen zijn zeer positief.
Op dinsdag 18 februari heeft de
Eerste Kamer ingestemd met de
nieuwe Jeugdwet, waarmee de
decentralisatie van de jeugdhulp
een feit is.
Per 1 januari 2015 worden de
gemeenten verantwoordelijk voor
de organisatie en financiering van
alle zorg (ggz, jeugdzorg,
reclassering, en dergelijke) voor
minderjarigen.
Informatiebrief no.3 Project zorg voor jeugd/februari 2014
Pagina 1 van 3
De 5 Pilots
Huisartsenpraktijk Bruijns/Franssen :
Triple P
In deze praktijk wordt Triple P (methodiek
gebaseerd op Positief Opvoeden, voor meer
info kijk op www.positiefopvoeden.nl)
gebruikt als verbinding tussen huisarts en
CJG. Met behulp van deze methodiek die
onlangs in Maastricht is geïntroduceerd
wordt op eenvoudige en laagdrempelige
manier aandacht geschonken aan
opvoedvragen en problemen, ook door de
huisarts. Door de verschillende niveaus
binnen de methodiek kun je makkelijk
doorverwijzen en is het materiaal en de
gesproken taal ook voor de ouder
herkenbaar.
Gezondheidscentrum Heer :
CJG in huisartsenpraktijk
In deze praktijk is een medewerker van
Bureau Jeugdzorg in de nieuwe functie van
CJG Jeugd en gezinswerker een dagdeel per
week in de praktijk aanwezig. Met name in
de nieuwe rol van de huisarts
(doorverwijzen naar alle vormen van
jeugdhulp) is kennisuitwisseling tussen
huisarts en jeugdzorg van belang. Cliënten
worden wekelijks of op vraag besproken.
Spreekuur is op donderdag van 13.00-17.00
uur in Gezondheidscentrum Heer.
In de nieuwe Jeugdwet staat dat de
huisarts (en ook jeugdarts en
medisch specialist) op basis van
medische richtlijnen, rechtstreeks
kan verwijzen naar alle vormen van
jeugdhulp, waaronder de jeugd GGZ
en de jeugdzorg. Tegelijkertijd
wordt van gemeenten verwacht dat
zij afspraken maken met huisartsen
over het verwijzen naar de
jeugdhulp (zie artikel 2.7.4 en
2.6.1.g in nieuwe jeugdwet).
Informatiebrief no.3 Project zorg voor jeugd/februari 2014
Gezondheidscentrum Dr Van Kleef :
Verbinden JGZ en huisarts
De samenwerking tussen huisartsen en
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg
wordt hier nader onderzocht. Het eenduidig
signaleren, het eenvoudig communiceren
hierover en het gebruik van eenheid van taal
worden hier ontwikkeld. Er is tevens
aandacht voor een toolkit en de methodiek
“1 gezin 1 plan” om de communicatie te
vergemakkelijken
Huisartsenpraktijk Maastricht Oost:
CJG in de praktijk
In deze praktijk houdt een CJG adviseur
wekelijks een dagdeel spreekuur. Op die
manier wordt de bekendheid van en
samenwerking met het CJG bevorderd. De
CJG adviseur is tevens aanspreekpunt voor
de huisarts en andere aanwezige disciplines
voor opvoedvragen van patiënten. Cliënten
worden wekelijks of op vraag door huisarts
en CJG-medewerker besproken. Het
spreekuur is elke donderdag van 9.00-13.00
uur.
Gezondheidscentrum Caberg:
Verbinding met andere projecten
Omdat er in de wijk Caberg meerdere
projecten rondom CJG en de wijk gestart
worden is er hier voor gekozen een
verbinding te leggen tussen maar liefst drie
projecten; De Vernieuwde Toegang, het
Sociale Wijkteam en de verbinding tussen
huisarts en CJG. Hierbinnen zal met name de
relatie tussen huisarts en Jeugd en
gezinswerker centraal staan en nader
onderzocht worden.
Pagina 2 van 3
De Academische Werkplaats zal zorgen
voor het onderzoek en de evaluatie van
de pilotgegevens.
De afronding zal eind januari 2015
plaatsvinden .
www.academischewerkplaatslimburg.nl
Meer informatie?
Bent u nieuwsgierig naar de voortgang, heeft
u behoefte aan meer informatie over één of
meerdere uitvoeringspraktijken of zijn er
anderszins vragen neem dan gerust contact
op met de projectleider. Eerdere
nieuwsbrieven en het projectplan treft u aan
op: www.zio.nl/zorgprogrammas/jeugdzorg
Voor vragen of informatie kunt u
contact opnemen met:
Voor informatie over het Jeugdbeleid in
Maastricht:
http://maastricht.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=825586/t
ype=pdf/Raadsvoorstel_24-2014__Beleidsplan_Jeugd_Maastricht.pdf
Dit project is mogelijk gemaakt door de
Sanny Stauder, projectleider Jeugdzorg
[email protected], 043-3506910
Ingeborg Wijnands, projectcoördinator,
[email protected] , 043-3506925
Met medewerking van:
Informatiebrief no.3 Project zorg voor jeugd/februari 2014
Pagina 3 van 3