Informatie voor verwijzers in de gemeente Rhenen.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) -­‐ Lokaal Ambulant Team (LAT). Informatie voor verwijzers in de gemeente Rhenen. Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? Het Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort CJG, is het centrale punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt er terecht met kleine en grote vragen. Ook om iets te bespreken waar u niet zeker over bent. Binnen het CJG werken verschillende organisaties samen die beschikbaar zijn voor onze jeugd, ouders/verzorgers, vrijwilligers en professionals. Er is veel gezamenlijke expertise. Wat is het lokaal ambulant team (LAT)? Naast de gewone vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij het CJG ook terecht voor hulp als de vragen wat complexer gaan worden. Deze vrijwillige hulp (aan huis of elders) kan door een hulpverlener uit het lokaal ambulant team (LAT) gegeven worden. Hierbij wordt eerst uitgegaan van de eigen mogelijkheden van het gezin: wat gaat goed en wat kan het gezin zelf? Daarnaast wordt, indien mogelijk en noodzakelijk, nauw samengewerkt met het onderwijs, de voor-­‐ en naschoolse voorzieningen en eventueel andere hulpverleners, die met het gezin werken. Uitgangspunt van deze ondersteuning en hulp is dat deze hulp zo dichtbij, zo vroeg, zo licht, zo kort mogelijk en zo lang als nodig wordt geboden. Voor wie? Voor deze ambulante hulp komen gezinnen en jongeren in de leeftijd van 0-­‐ 23 jaar in de gemeente Rhenen in aanmerking, die gemotiveerd zijn om de opgroeisituatie van jeugdigen te verbeteren. Mocht de veiligheid van het kind in het geding zijn of is er bijzondere specialistische hulp nodig in het gezin dan wordt de situatie, liefst met de ouders/verzorgers, doorgesproken in het ondersteuningsteam van het CJG. Dit ondersteuningsteam bestaat uit een gedragsdeskundige, de jeugdarts, een senior-­‐ jeugdzorgmedewerker en de coördinator van het CJG. Zij zorgen voor advies en doorverwijzing naar passende hulp, indien dit gewenst of nodig is. Hoe gaat het LAT te werk? Het werkproces van het LAT bestaat uit: de aanmelding van de vraag, het toewijzen van de hulpverlener, het vraagverhelderingsgesprek, de uitvoering van het gezinsplan, de evaluatie en de afronding . Hulpverlening vanuit het LAT komt gemiddeld binnen 14 werkdagen op gang. Het totale traject duurt zo kort mogelijk, afhankelijk van de aard en zwaarte van de problematiek. •
•
•
Aanmelding : ouders of verwijzers vullen het LAT-­‐aanmeldformulier in. Dit is verkrijgbaar via het CJG Rhenen ([email protected]) of te downloaden via de website (www.cjgrhenen.nl) Terugsturen per mail naar [email protected] Toewijzing: In het lokaal ambulant team wordt besproken of het gezin in aanmerking komt voor een gezinswerker uit het LAT en wie de hulp kan geven. Deze gezinswerker uit het LAT doet verder de vraagverheldering met als uitganspunt het gezinsplan. Zo nodig wordt advies gevraagd aan het ondersteuningsteam. Dit bestaat uit een gedragswetenschapper, senior jeugdzorg medewerker, een jeugdarts en de coördinator van het CJG. Werkwijze na de toewijzing: er wordt gewerkt vanuit de visie van kortoplossingsgericht werken en met behulp van een gezinsplan. Het CJG – Gezinsplan. Het CJG-­‐gezinsplan vormt een belangrijk uitgangspunt. In dit plan zijn vijf onderdelen opgenomen: 1. In kaart brengen van de vragen, kansen/mogelijkheden en de zorgen van het gezin. 2. Gezinsnetwerk: welke mensen uit de directe omgeving van het gezin zijn van betekenis en kunnen van betekenis worden? Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan familie, vrienden, buren, school, kinderopvang, professionals, kerk. 3. Gezinsdoelen: Welke doelen wil het gezin realiseren opdat de situatie weer beheersbaar wordt? 4. Afstemming: Hier leggen gezin en begeleider vast hoe de onderlinge afstemming en die met andere zorgverleners is geregeld. Samen met het gezin wordt gekeken wie de coördinatie van de zorg op zich gaat nemen. Ook met wie, wanneer en hoe er gecommuniceerd gaat worden. 5. Afsprakenlijst: wie gaat wat doen, hoe en wanneer? Evaluatie en afronding: Na afsluiting vindt de eindevaluatie plaats. Als bij afronding blijkt dat de gezinsdoelen nog niet (helemaal) gehaald zijn, wordt in overleg met het gezin (en zo nodig het ondersteuningsteam) een periode van verlenging afgesproken en zal na die vervolgperiode opnieuw geëvalueerd worden. Zijn de doelen in het gezinsplan behaald, is de belangrijkste vraag. De gezinshulpverlener werkt zo kortdurend mogelijk en vanuit een oplossingsgerichte visie. Registratie: De gezinnen worden ingeschreven bij de organisatie waar de hulpverlener werkt die het gezin gaat begeleiden. Vanaf dat moment zijn ook de bij die organisatie geldende procedures rond privacy, klachtenregeling en crisisdienst van kracht. De gezinshulpverlener zal het gezin informeren hoe deze procedures geregeld zijn binnen hun organisatie. Er wordt in 2014 gewerkt aan een gemeentelijk registratiesysteem met gemeentelijke procedures in het kader van de Wet op de Jeugdzorg. Inhoudelijke informatie wordt in principe alleen aan derden verstrekt als ouders/verzorgers of de jongeren daarvan op de hoogte zijn gesteld. Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met de huisartsen.