Jaarverslag 2013

jaarverslag
2013
1
Inhoudsopgave
Profiel
3
Kerncijfers
5
Verslag van de directie
• Missie, Visie & Strategie
• Cogas en de maatschappij
• Belangrijkste ontwikkelingen 2013
• Infra & Beheer
• Energiemanagement
• Decentrale energieopwekking
• Financiële ontwikkelingen 2013
• Vooruitzichten voor 2014
7
7
7
8
10
13
13
15
17
Risicomanagement
20
Corporate Governance
23
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders
26
Jaarrekening 2013
27
Geconsolideerde jaarrekening 2013 Cogas Holding N.V.
• Geconsolideerde balans
28
• Geconsolideerde winst- en verliesrekening
29
• Geconsolideerd kasstroomoverzicht
30
• Algemeen
31
• Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
33
• Toelichting op de geconsolideerde balans
37
• Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
44
Vennootschappelijke jaarrekening 2013 Cogas Holding N.V.
• Vennootschappelijke balans
51
• Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
52
• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
52
• Toelichting op de vennootschappelijke balans
53
Overige gegevens
• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
56
Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en Ondernemingsraad per 31 december 2013
58
2
Profiel
Cogas Holding N.V. (hierna Cogas) is de regionale netbeheerder in grote delen van Twente. Als zodanig verzorgt
Cogas de ontwikkeling en aanleg van energienetwerken (gas en elektriciteit) en het onderhoud en beheer van
deze netten. Cogas is daarmee tevens verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar meer dan
140.000 klanten en vormt een belangrijke schakel tussen deze klanten en de energieleveranciers.
Daarnaast is Cogas landelijk actief als meetverantwoordelijke in het domein van grootverbruikers elektriciteit
en gas (waaronder het plaatsen van meters, uitlezen en verrijken van meetdata, energiemonitoring en
energieconsultancy) en als ontwikkelaar van duurzame energieprojecten waaronder WKO installaties,
biomassaverbranding, biomassavergisting en stadsverwarming.
De (50%) joint venture Cogas Kabel Infra B.V., een samenwerking tussen Cogas en Rabo CIF, verzorgt het coax- en
glasvezelnetwerk ten behoeve van de distributie van radio, televisie, internet en telefonie in grote delen van
Twente. In 2013 zijn circa 20.000 huishoudens in Twente van glasvezel voorzien. In 2014 is de aanleg van nog eens
44.000 glasvezelaansluitingen in Twente voorzien evenals voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot
aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Het hoofdkantoor van Cogas is gevestigd in Almelo. Cogas heeft circa 240 medewerkers.
Maatschappelijke taak
Energie is een basisbehoefte. Een stabiele energievoorziening is van groot belang. Om deze reden vormen de
activiteiten van Cogas een belangrijke maatschappelijke taak. Cogas vervult deze taak met maximale openheid en
transparantie en werkt continu aan een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht energienetwerk.
Daarbij staat de veiligheid van klanten en medewerkers voorop. Cogas wil een vooraanstaande rol vervullen in
de maatschappelijk belangrijke energietransitie naar duurzame energiebronnen, in nauwe samenwerking met
relevante partners en belanghebbenden binnen en buiten het verzorgingsgebied van Cogas.
Organisatiestructuur
De Cogas-groep bestaat uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder
hangende dochtervennootschappen Cogas Facilitaire Diensten B.V., Cogas Infra & Beheer B.V., Cogas Duurzaam
B.V. en Cogas Meetdiensten B.V. De entiteit Cogas Infra & Beheer B.V. is verdeeld in twee onderdelen: Netbeheer
en Infra, ieder vallend onder een aparte resultaatverantwoordelijke manager. Cogas Duurzaam B.V. en Cogas
Meetdiensten B.V. samen vallen onder één resultaatverantwoordelijke manager. Cogas B.V. heeft een 50%
deelneming in Cogas Kabel Infra B.V. De meeste werkzaamheden voor deze vennootschap worden binnen de
Cogas-groep op basis van dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd door Cogas Kabel Telecomservices B.V.
De onderneming Cogas Facilitaire Diensten B.V. is een personeelsvennootschap, waarvan de medewerkers direct
dan wel indirect ondersteunend zijn aan de business units.
Netbeheer
Cogas Infra & Beheer B.V. verzorgt zowel het (net)beheer als de daaraan verbonden werkzaamheden aan
de energie-infrastructuur. Cogas Infra & Beheer B.V. is aangewezen als netbeheerder binnen de Cogas-groep.
Infra is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de transport- en distributienetten voor elektriciteit
en gas in het verzorgingsgebied van Cogas. Netbeheer is verantwoordelijk voor het bewaken van een optimale
balans tussen kosten en baten van het netwerk en voor een optimaal ontwerp van dat netwerk. Dit deel van de
organisatie is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van alle informatie over de netten. Een andere
belangrijke activiteit is het voeren van de administratie die noodzakelijk is voor het faciliteren van de vrije markt.
Verder vallen alle gas- en elektriciteitsmeters voor kleinverbruik in het Cogas-gebied onder de zorg van Infra en
Beheer.
3
Meten van energiestromen
Cogas Meetdiensten B.V. richt zich op alle activiteiten in de vrije markt die betrekking hebben op ‘metering’. Dit
houdt in dat de meetgegevens voor grootverbruikers worden verwerkt en inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee
kunnen klanten sturen op het energieverbruik. Meetdiensten is actief in heel Nederland.
Duurzame energie
Cogas Duurzaam B.V. is de betrouwbare partner voor duurzame energieoplossingen in de bebouwde omgeving.
Warmte-koudeopslag (WKO) is hierbij een belangrijk onderdeel, aangevuld met projecten op het gebied van
biomassaverbranding en biomassavergisting (groene stroom, warmte en groen gas).
4
Kerncijfers
Financiële kerncijfers
De gegeven kerncijfers hebben betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van Cogas.
De balansgegevens zijn per 31 december.
Eenheid
2013
2012
x
x
x
x
x
x
x
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
59.775
43.293
16.482
-1.979
11.222
25.725
22.758
69.828
58.011
11.817
-589
34.952
46.180
43.311
65.852
43.503
22.349
-1.477
804
21.676
18.924
66.122
41.798
24.324
-1.516
689
23.497
19.027
x
x
x
x
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
53.969
162.563
182.233
228.967
85.895
146.145
195.098
247.267
30.029
148.170
133.977
192.578
27.407
140.996
123.193
179.734
Ratio’s Financieel beleid
norm: 60 %
Solvabiliteit (Eigen vermogen/Totale vermogen)
Current ratio (Vlottende activa/Vlottende passiva) norm: 100 %
norm: 3,6 %
Rentabiliteit totale vermogen
EBIT - rentedekking
norm: > 3,5
FFO - rentedekking
norm: > 4,0
79,6
534,0
6,9
9,8
11,2
78,9
664,1
5,4
27,5
28,6
69,6
308,8
12,0
8,7
13,9
48.579
17.288
52.812
25.942
Resultaten
Som der bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat voor belasting
Resultaat na belasting
Balans
Netto werkkapitaal
Vaste activa
Eigen vermogen
Balanstotaal
Overige kerncijfers
Cashflow
Investeringen
x € 1.000
x € 1.000
2011
2010 68,5
341,9
13,4
7,2
10,4
29.146 29.607
21.528 11.686
5
Niet-financiële kerncijfers
De gegeven kerncijfers hebben betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van Cogas.
De balansgegevens zijn per 31 december.
Eenheid
2013
2012
2011
2010
6,5
22,6
0,3
1,0
12,9
26,0
0,5
1,0
5,0
21,0
0,3
0,7
6,0
29,0
0,2
0,5
1.000 m3
aantal
402.598
138.548
382.540
138.192
358.445 455.396
137.721 136.725
Totaal elektriciteittransport Aansluitingen netbeheer elektriciteit
MWh
aantal
504.705
52.766
502.845
52.742
503.121 506.760
52.666 52.562
Geplaatste slimme meters Elektriciteit
Geplaatste slimme meters Gas
aantal
aantal
2.381
4.711
Verkopen in hoeveelheden
Totaal verkopen afstandsverwarming
Aansluitingen afstandsverwarming
GJ
aantal
29.110
883
26.388
882
28.005 28.309
882 882
Totaal verkopen warmte opslag
Totaal verkopen koude opslag
Aansluitingen warmte-koude opslag
GJ
GJ
aantal
37.078
13.529
1.020
22.680
9.624
773
13.856 16.665
10.064
10.012
551
Overige kerncijfers
Aantal abonnees Cogas Kabeltelevisie B.V.
Personeelsbezetting per 31 december
Ziekteverzuim
aantal
aantal
%
68.384
242
3,5
70.660
242
3,5
71.985 73.223
232 226
4,3
3,3
Storingscijfers
Uitvalsduur elektriciteit Cogas
Uitvalsduur elektriciteit Landelijk
Uitvalsduur gas Cogas
Uitvalsduur gas Landelijk
Transport en aansluitingen
Totaal gastransport
Aansluitingen netbeheer gas
minuten
minuten
minuten
minuten
2.262
5.672
929
1.603
6
Verslag van de directie
Het voor u liggende verslag van de directie, dat deel uitmaakt van het jaarverslag 2013,
bestaat uit de volgende onderdelen:
• Missie, Visie & Strategie
• Cogas en de maatschappij
• Belangrijkste ontwikkelingen 2013
• Infra & Beheer
• Energiemanagement
• Decentrale energieopwekking
• Financiële ontwikkelingen 2013
• Vooruitzichten voor 2014
In dit onderdeel doet de directie van Cogas verslag over de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering over
2013 en geeft zij haar visie op de toekomst.
Missie, Visie en Strategie
Cogas wil zich ontwikkelen van netbeheerder tot verbinder. Op basis van een slim energie- en communicatie­
netwerk maken we het mogelijk nieuwe diensten te creëren en aan te bieden. Tegelijkertijd willen we vanuit een
centrale rol verbindingen leggen met en tussen bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en
overheden. Zodat we samen kunnen bouwen aan een duurzaam Twente waar mensen comfortabel kunnen blijven
wonen, werken en leven.
•
•
•
Cogas verandert van traditionele netbeheerder naar de actieve rol van verbinder.
Duurzaam Twente realiseren waar een slim energie- en communicatienetwerk ligt.
Regio waar mensen comfortabel kunnen blijven wonen, werken en leven.
Om zo goed mogelijk invulling te geven aan die rol, leggen we ons toe op drie specialismen:
• Aansluitingen van gas, warmte, koude, elektra en communicatie – creëert een betrouwbaar, flexibel,
veilig en duurzaam communicatie- en energienetwerk.
• Energiemanagement – slim/duurzaam omgaan met geleverde energie.
• Decentrale energieopwekking – duurzame, lokale energieoplossingen.
Cogas en de maatschappij
Cogas heeft een brede blik, is maatschappelijk betrokken en staat midden in de samenleving. Daarom ondersteunt
Cogas graag initiatieven die op de een of andere manier bijdragen aan het ultieme streven: een duurzaam Twente
waar mensen comfortabel kunnen blijven wonen, werken en leven.
Cogas Cultuurfonds
Cultuur is van ons allemaal. Daarom is jaren geleden het Cogas Cultuurfonds opgericht. Met dit fonds levert
Cogas een concrete bijdrage aan de vele culturele ideeën die in de omgeving leven. Ook in 2013 zijn veel aanvragen via het Cogas Cultuurfonds binnengekomen. De winnaar van de cultuurprijs 2013 was Stichting ProGram
uit Gramsbergen. De stichting kreeg de prijs voor de organisatie van activiteiten in het Openluchttheater in het
Gramsberger Bosje.
7
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is erg belangrijk voor Cogas. Zo heeft Cogas in 2013 diverse acties
ondernomen om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving. Ook haakte Cogas aan bij het initiatief
Duurzom (www.duurzom.nl) en werd er een duurzame agenda opgesteld. Ook zijn er diverse stappen ondernomen
om het Cogas-pand in Almelo duurzamer te maken. Er is bijvoorbeeld een carport geplaatst met zonnepanelen
en in 2014 gaat Cogas haar pand op een duurzame manier verwarmen met een houtkachel. Voor haar pand heeft
Cogas een laadpaal geplaatst voor het laden van elektrische auto’s. Aan de achterzijde van haar pand heeft Cogas
laadpalen geplaatst voor eigen gebruik. Cogas heeft op dit moment drie (hybride) elektrische auto’s. Een groot
deel van het bestelwagenpark van Cogas rijdt op aardgas.
Cogas faciliteert tevens actief het inzetten van stagiares (van LBO tot en met academisch niveau) in haar gehele
bedrijfsvoering. Daarnaast presenteert Cogas zich onder andere op diverse opleidingscentra in de regio en participeert in “De Week van de Techniek”.
Kunst op de verdeelkasten
Een noviteit in 2013 was het aanbrengen van kunstwerken op straatkasten van Cogas in de Almelose wijk Rosarium.
Leerlingen van het OSG Erasmus hebben in deze wijk kunstwerken aangebracht op elektriciteitskasten, waardoor
de voorheen onopvallende kasten nu als kleurige, inspirerende kunstwerken het straatbeeld dicteren.
Belangrijkste ontwikkelingen 2013
Organisatieveranderingen
In 2013 is Cogas gestart met de herinrichting van de organisatie, om verder te anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen. Hierbij is het belangrijk om enerzijds op een slagvaardige manier te kunnen omgaan met nieuwe
ontwikkelingen en innovaties en anderzijds op een efficiënte manier (operational excellence) te blijven werken.
De belangrijkste organisatiewijzigingen zijn:
• Scheiding tussen beleid en uitvoering
In de nieuwe organisatie is een duidelijke scheiding aangebracht tussen beleid en uitvoering. Zo zijn alle
operationele werkzaamheden samenhangend met bouw en onderhoud van netwerken belegd binnen de
business unit Infra en bepaalt de Netbeheerder (business unit Netbeheer) het beleid. Ook is er binnen de
stafafdelingen een scheiding aangebracht tussen beleid en uitvoering.
• Integratie bedrijfsonderdelen (Kabel en Infra)
De uitvoeringsactiviteiten van de bedrijfsonderdelen Infra en Kabel zijn samengevoegd. Dat heeft geleid tot
een ander organisatiemodel en andere werkwijzen. Het is de uitdaging om het beste van beide werelden
samen te voegen in een nieuwe dienstverlenende organisatie waar operational excellence de standaard is.
De ervaringen als dienstverlener voor de joint venture Cogas Kabel Infra zijn hierbij leerzaam en zinvol voor
Cogas Infra. De business unit is enerzijds gecontracteerd als projectmanagementorganisatie ten behoeve van
de glasvezeluitrol in Twente (20.000 aansluitingen in 2013 en 44.000 aansluitingen in 2014) en anderzijds als
onderhouds- en beheerorganisatie voor het HFC- en het nieuwe glasvezelnetwerk.
• Nieuwe organisatie Duurzaam
Er is een nieuwe business unit Duurzaam gecreëerd waarbinnen de bestaande activiteiten van de oude unit
Duurzaam (Ontwikkeling en Exploitatie van duurzame energiebronnen en warmtenetwerken) en de unit
Meetdiensten (grootzakelijke energiemetingen) zijn ondergebracht. Beide onderdelen hebben een commerciële
opzet. De sturing binnen de units is dan ook primair gericht op zowel marktbewerking voor vergroting van
het volume als op efficiency en effectiviteit teneinde de rentabiliteit te optimaliseren. Deze units faciliteren
de ontwikkeling van Cogas in de ambitie tot verduurzaming van de regio en de voorbereiding op de rollen die
Cogas in de toekomst zal spelen.
Binnen deze nieuwe unit is er een cluster Business Development benoemd. Hierbinnen worden nieuwe
projecten geïnitieerd en uitgevoerd ten behoeve van de transitie-roadmap.
8
Directie
Juridische zaken
Financiën
Bedrijfsvoering
Beleidszaken
Infra
Netbeheer
Duurzaam
Personeel
Het personeelsbestand binnen Cogas is gedurende het jaar 2013 gemiddeld toegenomen van 235 naar
238 medewerkers. In 2013 traden 18 nieuwe medewerkers in dienst. Er zijn 15 medewerkers uit dienst getreden.
De flexibele schil bestond in 2013 uit 34 personen.
Lichte daling ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2013 is uitgekomen op 3,51%; een zeer geringe daling ten opzichte van 2012 (3,53%).
Hoewel het verzuimpercentage al jaren tussen de 3% en 4% is, heeft Cogas het streven uitgesproken dit in 2014
structureel aan te pakken om het op of onder de 3% te krijgen.
Initiatieven en activiteiten op (inter)nationaal niveau
Door binnen ketens samen te werken en internationaal gezamenlijk op te trekken kan Nederland als klein land
en kan Cogas als kleine netbeheerder een leidende rol spelen in de energietransitie. Hieronder staat een korte
opsomming van de diverse initiatieven waarbij Cogas betrokken is.
• Handelsmissie Texas (2013)
Cogas heeft in juli 2013 deelgenomen aan de handelsmissie die door premier Rutte en premier Peters van
Vlaanderen werd georganiseerd. Tijdens deze handelsmissie, die bestond uit diverse grote en kleinere bedrijven, universiteiten, netbeheerders en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het gebied van olie en gas,
chemie, havens en Smart Grids, zijn afspraken gemaakt om samen te werken aan de energievoorziening van
de toekomst. Dit moet onder andere tot stand komen in een grootschalige proeftuin in Nederland (500.000
aansluitingen) op het gebied van Smart Grids.
• TKI-project Smart Grid Evolution (Topsector Energie)
In de tweede helft van 2013 is Cogas, in samenwerking met o.a. Alliander en de technische universiteiten,
gestart met het TKI-project Smart Grid Evolution. Dit project heeft als doel om de eerste noodzakelijke voorbereidingen op de realisatie van de beoogde grootschalige proeftuin te treffen.
• Actieplan Duurzame Energievoorziening
De noodzaak tot een grootschalige proeftuin is ook onderkend in het Actieplan Duurzame Energievoorziening
van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Tijdens de Ronde Tafel-bijeenkomst in november 2013,
9
•
waar circa 30 relevante stakeholders aanwezig waren, onderschreven alle stakeholders deze noodzaak.
Vanuit Netbeheer Nederland wordt daarom nu ook werk gemaakt van de opschaling.
Green deal “Smart Energy Cities”
Met het Nationale Energieakkoord en de Top Sector Energie zijn nauwe verbanden gelegd en zijn er programma’s
opgezet die aansluiten bij het Actieplan Duurzame Energievoorziening. Zo is de Green Deal Smart Energy
Cities − met als doel slimme energieconcepten toe te passen in 100.000 gebouwen − een goed voorbeeld
van een intensieve samenwerking om de verduurzaming van de energievoorziening te realiseren in Twente.
Enschede is aangehaakt bij de Green Deal.
Verkoop aandelen TGH nog niet gerealiseerd
De beoogde verkoop van de aandelen (een 3,67% belang) die Cogas Infra & Beheer B.V. houdt in TGH, de elektriciteitscentrale te Hamm (Duitsland), kon in 2013 niet worden gerealiseerd. Dit ondanks diverse gesprekken hiertoe.
Het grote aanbod aan duurzaam geproduceerde elektriciteit leidt tot lagere prijzen op de Duitse markt en zorgt
daarmee voor meer onzekerheid ten aanzien van die markt.
Verkoop aandelen Cogas Kabeltelevisie B.V.
Per 5 november 2013 hebben Cogas B.V. en Rabo CIF elk hun belang van 50% in Cogas Kabeltelevisie B.V. verkocht
aan CAIW (terugwerkend naar 1 juli 2013). Deze verkoop is in lijn met de in 2012 gemaakte afspraken hierover
tussen de betrokken partijen. Cogas Kabeltelevisie B.V. is per 14 december 2012 ontstaan uit de juridische splitsing van Cogas Kabel N.V. in enerzijds Cogas Kabel Infra B.V. en anderzijds Cogas Kabeltelevisie B.V. In deze beide
vennootschappen waren Cogas B.V. en Rabo CIF vanaf het moment van deze juridische splitsing elk voor 50%
aandeelhouder. De deelneming in Cogas Kabel Infra B.V. is door beide aandeelhouders gehandhaafd. Zoals eerder
vermeld legt deze deelneming in 2013 en 2014 circa 64.000 glasvezelaansluitingen aan in het Cogas-gebied.
ISO 9001
In juni 2013 is de externe opvolgingsaudit in het kader van het kwaliteitssysteem met goed gevolg doorstaan
en heeft Cogas aangetoond dat het kwaliteitssysteem conform de ISO 9001:2008 norm functioneert.
Samenwerking met de Ondernemingsraad
In 2013 is er een nieuwe Ondernemingsraad gestart, op basis van de uitkomst van de verkiezingen eind 2012.
De nieuwe Ondernemingsraad heeft de lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Er zijn periodiek gesprekken
geweest tussen OR en de diverse managers, naast de geplande formele overlegvergaderingen met de bestuurder.
Al jaren is er sprake van een goede verstandhouding met de Ondernemingsraad binnen Cogas, dit was ook in 2013
het geval.
Infra & Beheer
Als onafhankelijk netbeheerder verzorgt Cogas de aanleg van betrouwbare netwerken voor gas en elektriciteit.
Daarbij ziet Cogas er nauwlettend op toe dat deze netwerken onder alle omstandigheden optimaal blijven
functioneren, met als ultiem streven dat de gebruiker niets merkt van alle door Cogas gepleegde inspanningen.
Als vanzelfsprekend onderdeel van deze taak besteedt Cogas ook veel aandacht aan de veiligheid van de verrichte
werkzaamheden en de geboden dienstverlening.
Methodebesluit 2014-2016
De tarieven die Cogas als netbeheerder hanteert voor zijn aansluit- en transportdiensten staan onder gereguleerd
toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Periodiek stelt de ACM de maximale tarieven vast die netbeheerders mogen hanteren voor hun dienstverlening. In het laatste kwartaal van 2013 zijn de uitgangspunten
met betrekking tot de tariefregulering voor de periode 2014 tot en met 2016 vastgesteld. Dit zogenaamde
Methode­besluit 2014-2016 resulteert in een forse tariefdaling bij alle netbeheerders. Voor Cogas betekent dit dan
10
ook lagere opbrengsten. Om hierop goed te kunnen anticiperen, zijn er in 2013 al diverse acties ondernomen om
de kosten structureel te reduceren.
Nieuw marktmodel/Stroomopwaarts
Een belangrijke mijlpaal in 2013 was de invoering van het nieuwe marktmodel binnen de Nederlandse energie­
sector. In dit nieuwe marktmodel, dat per 1 augustus 2013 is geïmplementeerd, zijn de energieleveranciers
verantwoordelijk voor het vaststellen van de meterstanden en het bepalen van het energieverbruik voor de
jaarafrekening van de consument. De facturatie voor kleinverbruikers wordt ook volledig door de energieleveranciers
gedaan en de netbeheerders verrekenen hun kosten weer met de energieleveranciers. Cogas factureert nog
wel zelf de grootverbruikklanten. Om dit nieuwe marktmodel mogelijk te maken, zijn de processen en systemen
ingrijpend gewijzigd. Binnen Cogas is dit alles vorm gegeven binnen het project SALSA. Door een gedegen voorbereiding en stapsgewijze implementatie is de overgang naar het nieuwe marktmodel voor Cogas probleemloos
verlopen.
(Vervangings)investeringen
Ook in 2013 heeft Cogas Infra & Beheer weer flink geïnvesteerd in zijn infrastructuur. In totaal is voor circa
€ 15 miljoen aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur nieuw gebouwd of vernieuwd. Belangrijke projecten hierbij
waren het afronden van het meerjarenproject Zuid-Berghuizen in Oldenzaal (gas, elektriciteit en kabel) en het
vernieuwen van eveneens de gas-, elektriciteit- en kabelverbindingen in De Thij in Oldenzaal. In diverse plaatsen
in het Cogas-verzorgingsgebied zijn de gasaansluitingen vernieuwd; hierbij volgt Cogas tegenwoordig een beleid
waarbij een straat in één keer volledig wordt vernieuwd, zodat de overlast voor omwonenden en het risico op
beschadiging voor andere nutsvoorzieningen in de grond worden beperkt. Er zijn in 2013 bijna 3.000 woningen
voorzien van een nieuwe gasaansluiting tot in de meterkast.
Herijking rol Infra
In 2013 heeft Cogas Infra & Beheer ook weer enkele stappen gezet in het opschuiven in de keten.
Cogas Infra & Beheer heeft zich daarbij in projecten vooral beperkt tot ‘wat’ er moest gebeuren, waarbij de
opdrachtnemer vrijgelaten werd in het ‘hoe’. Detailengineering, planningen en materiaalleveringen werden
daarbij de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, zodat deze in staat werd gesteld zijn eigen werkprocessen
optimaal te organiseren. Dit bood ruimte voor vernieuwing en procesoptimalisaties in de gehele keten.
Het project De Thij is succesvol, binnen budget en tijd en naar volle tevredenheid van klanten en omgeving,
op deze wijze uitgevoerd. Deze nieuwe manier van werken heeft er tevens toe geleid dat de materiaalvoorraad
van Cogas het afgelopen jaar bijna kon worden gehalveerd en het aantal transporten sterk is gereduceerd.
Smart Grid-proof wijkstation gebouwd
In december 2013 is het nieuwe wijkstation elektriciteit aan de Schuilenburglaan in Almelo in gebruik genomen.
Dit wijkstation is ingericht met veel oog voor de toekomstige (duurzame) ontwikkelingen. Het groene karakter
komt onder meer naar voren in het gebruik van materialen die aan het einde van de levensduur allemaal recyclebaar zijn. Het wijkstation kan bij een storing eenvoudig de diverse kabels aan- en afschakelen. Het station wordt
continu systeemtechnisch bewaakt en met het oog op de toekomst is de installatie geschikt voor schakelen op
afstand.
Innovatief onderhoud en beheer ten behoeve van veilige en betrouwbare netten
Ook bij het onderhoud en beheer is het belangrijk te innoveren. Eind 2013 is daarom een grondradar in gebruik
genomen waarmee het opsporen van ondergrondse infra bijzonder eenvoudig is. Hiermee wordt de noodzaak tot
het graven van proefsleuven verminderd, evenals het risico van beschadigingen van kabels en leidingen.
11
Slimme meters
Vanaf 2012 zijn de netbeheerders in Nederland officieel gestart met het installeren van slimme meters.
Het belangrijkste doel van de slimme meter is het energiebewustzijn bij klanten te vergroten. In februari 2013
heeft Cogas een kleinschalige test afgerond met de zogenaamde ‘slimme meter-app’. Via deze app konden klanten
het actuele energieverbruik volgen op de smartphone. De klantervaringen waren positief. Cogas heeft door deze
pilot enkele marktpartijen de kans gegeven om producten en diensten te ontwikkelen rond de slimme meter en
heeft de ambitie om deze trend de komende tijd voort te zetten. Per 31 december 2013 had Cogas 17.558 slimme
meters geïnstalleerd.
Verklaring naleving van de gedragscode voor slimme meters
Cogas maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen
uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben netbeheerders in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van
het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruik
meetinrichting die op afstand uitleesbaar is. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft deze gedragscode
“Verwerking van persoonsgegevens door netbeheerders in het kader van installatie en beheer van slimme meters
bij kleinverbruikers” goedgekeurd met als datum van inwerkingtreding 19 mei 2012. Hierbij verklaart Cogas zich
gedurende 2013 te hebben gehouden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in deze gedragscode.
Veiligheid
Veiligheid is voor Cogas een belangrijke voorwaarde bij het transporteren van gas en elektriciteit. Tegen deze
achter­grond heeft Cogas in 2013 haar grootste risico’s systematisch geëvalueerd. Om daarbij ook oog te hebben
voor mogelijke specifieke of lokale (veiligheid-)risico’s is door Cogas een nieuwe methodiek opgezet. Dit alles om
te voorkomen dat deze lokale (veiligheid-)risico’s gemist worden bij het analyseren van alleen de grote risico’s.
Vanuit het analyseren van de risico’s blijken de huidige beheersmaatregelen effectief te zijn. Ook zijn enkele nieuwe maatregelen genomen die effectief zijn bij externe risico’s. Hier valt bijvoorbeeld te noemen: het gericht toezicht houden bij werkzaamheden door derden in de omgeving van het net. Tevens is door Cogas een belangrijke
bijdrage geleverd aan het veilig werken. Samen met de aannemers zijn de veiligheidsnorm en het pakket
aan veiligheidsinstructies verbeterd.
Deze effectiviteit is terug te zien in het veilig bedrijven van de netten. Er hebben zich bij Cogas opnieuw geen
ongevallen voorgedaan.
Uitvalsduur Cogasnetten
De kwaliteit van de netten van Cogas blijft constant en hoog. In 2013 was de ongeplande uitval per aangeslotene
op het gasnet 20 seconden (landelijk 1 minuut en 1 seconde) en per aangeslotene op het elektriciteitsnet
6,47 minuten (landelijk 22,63 minuten).
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Met de NTA 8120 in de hand, de norm voor goed asset management, heeft Cogas zich aantoonbaar doorontwikkeld
in het systematisch en effectief werken aan een veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt netwerk. Dit is niet alleen
zichtbaar bij de eerste tussenmeting tegen de norm, maar tevens in de betrouwbaarheid van het gas- en elektriciteitsnetwerk. Over 2013 presteert Cogas landelijk erg goed, en zit daarmee opnieuw in de top 3 van Nederland!
De ambitie van Cogas is haar prestaties op dit punt verder te verbeteren.
12
Kostenefficiency
Het goed managen van de assets vraagt om continu vooruit te kijken. In 2013 is het lange termijn investering­
beleid van Cogas getoetst op de uitgangspunten en de ontwikkelingen die zich voordoen. Dit ondermeer door een
hiervoor ontwikkeld landelijk model te gebruiken. Dit heeft geresulteerd in een bevestiging dat het staande investeringsbeleid voorziet in de beheersing van de risico’s en de huidige behoeften. Daarnaast heeft het duidelijke
focuspunten in beeld gebracht, zoals focuspunten die ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van scenario’s wordt
verhoogd. Dit mede gericht op het veranderende patroon van vraag en aanbod welke zijn ingegeven door de transitie in de energiebehoeften.
Energiemanagement
Er komen steeds meer effectieve middelen om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Deze middelen kunnen
verschillende vormen aannemen, zoals slimme meters en geavanceerde meetdiensten. Voor Cogas geldt het inzetten van dit soort instrumenten als een specialisme. Daarbij bezit Cogas ook de expertise om klanten gericht te
adviseren over manieren om hun energieverbruik efficiënter te maken.
Op weg naar het Cogas Smart Grid
De energietransitie gaat leiden tot een andere belasting van de netwerken. Gesproken wordt over ontwikkelingen
richting slimme netwerken, oftewel Smart Grids. Voor Cogas vertaalt zich dit in een structuur waarin de huidige
op zichzelf staande netwerken (van Energie en Telecom) gekoppeld gaan worden om gezamenlijk het energieaanbod en de energievraag te faciliteren. De ontwikkeling van meet- en regelsystemen wordt voorzien om dit tot
stand te brengen. Deze systemen starten met meten. Cogas Meetdiensten heeft in dit veld zijn sporen verdiend en
is een component in het ‘Cogas Smart Grid’.
Groei in commerciële dienstverlening
Commercieel gezien heeft het Meetbedrijf in 2013 weer een aantal successen geboekt. Er zijn nieuwe contracten
gesloten met een aantal aansprekende klanten waaronder de N.A.M., ASR en Grontmij. Belangrijke sectoren voor
het Meetbedrijf waren in 2013 de glastuinbouw, olie- en gaswinning, zorg, onderwijs en vastgoed. Nieuwkomers
waren klanten op het gebied van biomassaverbranding.
Inzicht in energieverbruik en overname Metsens
Gebleken is dat er steeds meer klanten inzicht willen hebben in hun energieverbruik. Cogas biedt hiervoor
­verschillende mogelijkheden, waaronder een standaard webportal. Ook kan er maatwerk, een passende energiemanagementoplossing, geboden worden. Een voorbeeld is een oplossing waarmee verschillende bedrijven onderling vergeleken kunnen worden. Om de dienstontwikkeling op het gebied van energiemanagement verder door te
zetten, heeft Cogas gedurende de tweede helft van 2013 gesprekken gevoerd met de twee aandeelhouders van
Metsens B.V. te Assen, strekkende tot overname door Cogas B.V. van alle aandelen in Metsens B.V. Deze onderneming
houdt zich bezig met het ontwikkelen en plaatsen van applicaties op het gebied van monitoring van energieverbruik
bij grotere afnemers, met als doel het realiseren van energiebesparing. Cogas Meetdiensten werkt al geruime tijd
samen met Metsens. De overname, die per 15 januari 2014 zijn beslag heeft gekregen, moet leiden tot verdere
dienstontwikkeling en synergie. De overname heeft een geringe financiële impact op Cogas.
Decentrale energieopwekking
Traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas zullen steeds schaarser worden. Tegelijkertijd wordt er overal
ter wereld gewerkt aan nieuwe technologieën die duurzame alternatieven mogelijk maken. Cogas investeert in
zulke alternatieven en maakt er werk van, vaak samen met partners die dezelfde ambitie hebben. Zo is Cogas in
13
vele projecten betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame energieconcepten. Verder ondersteunt Cogas gebruikers die zelf duurzame energie opwekken en terugleveren aan netwerken.
Warmtewet
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen in verband met het in werking treden van de Warmtewet op 1 januari
2014. De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een warmteaansluiting van maximaal 100 kilowatt.
Dit zijn voornamelijk huishoudens, maar daarnaast ook kleinzakelijke verbruikers. De Warmtewet is vooral
bedoeld om deze afnemers van warmte meer wettelijke bescherming te bieden en meer helderheid te creëren
over de tarieven.
Per 1 januari 2014 worden verschillende zaken wettelijk geregeld, waaronder:
• Betrouwbaarheid: de levering van warmte is wettelijk gewaarborgd.
• Betaalbaarheid: de kosten bij gebruik van warmte zijn vergelijkbaar met de kosten bij gebruik van gas voor
centrale verwarming en warm water (volgens het Niet-Meer-Dan-Anders principe). De Autoriteit Consument
& Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximumprijzen vast die in rekening mogen worden gebracht.
• Goede service: de warmteleverancier stuurt minstens eenmaal per jaar een duidelijke factuur.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet.
Warmte-koudeopslag (WKO): in 2013 gerealiseerde projecten
• Science Park te Amsterdam
• Schuilenburg te Raalte
• Kop van St. Joseph te Almelo
• Kop van Salland te Raalte
• De Schauw Bouwdeel A te Putten
Lopende projecten op het gebied van duurzame energieopwekking in 2013 waarvan de oplevering zal plaatsvinden in 2014
• Biomassaverbrandingsinstallatie Muziekwijk te Zwolle (Houtkachel)
• Raadhuisplein te Drachten (WKO)
• Veldtesten MicroTurbine MTT bij zowel Winkelcentrum Zwolle-Zuid als Cogasgebouw te Almelo
Het Groene Oosten
In samenwerking met Beleef! Media, Twence en Twente Milieu nam Cogas het initiatief voor het ontwikkelen van
een televisieserie over duurzaamheid in Oost-Nederland. Deze televisieserie werd onder de naam Het Groene
Oosten uitgezonden op RTV Oost. Er werden in totaal acht afleveringen gemaakt en uitgezonden. In elke aflevering
stond een duurzaam thema centraal, zoals energiebesparing, duurzaam vervoer, bio-energie en decentrale energie­
opwekking. Het concept van het Groene Oosten omvat naast de televisieserie ook een interactieve website:
www.hetgroeneoosten.nl. Met Het Groene Oosten wil Cogas de bewustwording in de regio rondom duurzaamheid en energietransitie vergroten en de rol van Cogas daarbinnen toelichten.
Verduurzaming van de regio: Toenemend aantal lokale initiatieven en ondersteuning door Cogas
Een andere belangrijke ontwikkeling is het toenemende aantal lokale initiatieven. Cogas wil hierbij nauw betrokken
zijn om zo vroeg mogelijk te leren hoe deze decentrale ontwikkelingen van invloed zijn op de huidige netwerken
((bio)gas, elektriciteit, warmte, koude en telecom), wat de opkomende wensen/vragen zijn van de benutters
van deze netwerken (producenten en afnemers) en welke rollen daarin zijn weggelegd voor de netbeheerder.
Zo ondersteunt Cogas de volgende projecten:
14
•
•
•
•
E nergiek Vasse − gericht op het bereiken van energieneutraliteit door middel van energiebesparing en
bewustwording van de lokale bevolking en bedrijven enerzijds en het duurzaam lokaal opwekken van
energie anderzijds.
Energieneutraal Noord-Deurningen − in dit lokale initiatief om Noord-Deurningen energieneutraal te maken
levert Cogas een bijdrage die is gefocust op de gewenste realisatie van een biogasnetwerk.
Stichting ‘Energiecoöperatie Hof van Twente’ te Goor – dit betreft een lokaal initiatief waarbij Cogas samenwerkt met de gemeente Hof van Twente, lokale bedrijven en inwoners, gericht op het bereiken van energieneutraliteit door energiebesparing, bewustwording en de opwekking van verschillende vormen van duurzame
energie (zon, wind en biomassa).
Green deal “Smart Energy Cities” - met het Nationale Energieakkoord en de Top Sector Energie zijn nauwe
verbanden gelegd en zijn er programma’s opgezet die aansluiten bij het Actieplan Duurzame Energievoorziening. Zo is de Green Deal Smart Energy Cities − met als doel slimme energieconcepten toe te passen in
100.000 gebouwen − een goed voorbeeld van een intensieve samenwerking om de verduurzaming van de
energievoorziening te realiseren in Twente. Enschede is aangehaakt bij de Green Deal.
Financiële ontwikkelingen 2013
Netto resultaat
Cogas heeft het jaar 2013 afgesloten met een uitstekend resultaat na belasting van € 22,8 miljoen. Ook gecorrigeerd voor incidentele baten (resultaat uit deelnemingen) ten gevolge van een boekwinst gerealiseerd op
de verkoop van de klantenportefeuille van Cogas Kabeltelevisie B.V. en een positieve herwaardering van het coaxen FTTH netwerk binnen de deelneming Cogas Kabel Infra B.V. is er sprake van een prima resultaat dat boven
de interne verwachtingen uit kwam.
Desondanks kwam het resultaat over 2013 van € 22,8 miljoen met € 20,5 miljoen fors lager uit dan het incidenteel
zeer hoge resultaat in 2012 van € 43,3 miljoen. De oorzaak is dat het resultaat over 2012 uitzonderlijk hoog was
ten gevolge van twee incidentele gebeurtenissen in dat jaar en wel het realiseren van een boekwinst op de
verkoop van 50% van de aandelen in Cogas Kabel (resultaat uit deelnemingen), wat overigens deels werd
gedempt door gestegen bedrijfskosten in verband met afkoopkosten als gevolg van het volledig beëindigen van
de Cross Border Lease die Cogas in het jaar 2012 nog had.
Genormaliseerd ligt het netto resultaat over 2013 in lijn met de voorgaande jaren.
Op postniveau laten de cijfers 2013 zich door gewijzigde omstandigheden niet één op één vergelijken met de cijfers
op postniveau van 2012. Enerzijds komt dit door het effect van de bovengenoemde incidentele baten en lasten
over de jaren. Anderzijds komt dit door het feit dat in het jaar 2013 het resultaat van Cogas Kabel als resultaat
deelneming (50%) wordt verantwoord, terwijl in 2012 de resultatenrekening van Cogas Kabel, waarvan Cogas
tot circa medio december 2012 nog volledig eigenaar was, volledig werd meegeconsolideerd.
Bedrijfsopbrengsten
De som der bedrijfsopbrengsten 2013 ter grootte van € 59,7 miljoen is met circa € 10,1 miljoen gedaald ten opzichte van het niveau van 2012 van € 69,8 miljoen. Deze afname vloeit voornamelijk voort uit het feit dat er met
ingang van 2013 geen omzet uit eigen kabelactiviteiten meer aanwezig is. De omzet uit gereguleerde activiteiten
is door toegestane tariefverhoging in 2013 gestegen. Daarnaast is de omzet uit commerciële activiteiten gestegen,
onder andere door dienstverlening vanuit Cogas aan de joint venture Cogas Kabel Infra B.V. en een lichte groei in
overige commerciële activiteiten.
15
Bedrijfslasten
De som der bedrijfslasten 2013 kwam uit op € 43,3 miljoen tegen € 58,0 miljoen in 2012. De bedrijfskosten zijn
in 2013 met € 14,7 miljoen fors gedaald. Deze afname vloeit voornamelijk voort uit het feit dat er met ingang van
2013 geen bedrijfslasten uit eigen kabelactiviteiten meer aanwezig zijn en dat er sprake was van hoge eenmalige
advieskosten in verband met de verkoop van de kabelactiviteiten en het beëindigen van de Cross Border Lease.
Voor bovengenoemde effecten gecorrigeerd zijn de bedrijfslasten in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012.
Deze toename komt voort uit eenmalige kosten. Diverse commerciële materiële vaste activa zijn in 2013 afgewaardeerd met het oog op een verwachte lagere toekomstige opbrengstwaarde. Voorts heeft een aantal oudere
werknemers eind 2013 een vertrekregeling aanvaard. De afvloeiingskosten daarvan zijn voorzien ten laste van
2013. Gecorrigeerd voor bijzondere posten zijn de reguliere bedrijfslasten in 2013 aanzienlijk gedaald.
Het bedrijfsresultaat 2013 (het bedrag exclusief het resultaat uit deelnemingen) kwam uit op € 16,5 miljoen tegen
€ 11,8 miljoen in 2012. Genormaliseerd is het bedrijfsresultaat 2013 circa € 20,2 miljoen en ligt het bedrijfsresultaat
2013 in lijn met de genormaliseerde bedrijfsresultaten van de voorgaande jaren.
Financiële baten en lasten
Het saldo van financiële baten en lasten 2013 kwam uit op een last van € 1,9 miljoen tegen een last van
€ 0,6 miljoen in 2012. De toename in rentekosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het treffen van een
voorziening voor eventuele rentekosten in verband met een al langjarig lopend dispuut met de belastingdienst.
Resultaat uit deelnemingen
De post resultaat uit deelneming kwam over 2013 uit op € 11,2 miljoen. De hoogte van deze post is voornamelijk
positief beïnvloed door een incidentele bate (resultaat uit deelnemingen) ten gevolge van een boekwinst gerealiseerd op de verkoop van de klantenportefeuille van Cogas Kabeltelevisie B.V. en een positieve herwaardering van
het coax- en FTTH-netwerk binnen de deelneming Cogas Kabel Infra B.V.
Het resultaat uit deelnemingen over 2012 bedroeg € 34,9 miljoen. Deze post was incidenteel hoog door het realiseren van een boekwinst op de verkoop van 50% van de aandelen in Cogas Kabel N.V.
Belastingverplichting
De belastinglast laat in 2013 een vrijwel gelijke last zien ten opzichte van 2012. De belastinglast is ten opzichte
van 2012 met circa € 0,1 miljoen gestegen naar € 2,9 miljoen, terwijl het sterk gestegen resultaat anders zou doen
vermoeden. Het sterk gestegen resultaat voor belastingen wordt veroorzaakt door een sterk gestegen resultaat
uit deelnemingen. Op het resultaat uit deelnemingen is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, waardoor dat
deel van het resultaat onbelast is.
Investeringen
Over het jaar 2013 heeft Cogas voor € 17,3 miljoen geïnvesteerd. Het grootste deel van dit investeringsbedrag is
besteed aan vervanging en vernieuwing van het elektriciteit- en gasnetwerk. Daarnaast is geïnvesteerd in duurzame projecten en meetactiviteiten. Over het jaar 2012 bedroegen de soortgelijke investeringen € 16,5 miljoen.
Liquiditeit en solvabiliteit
Gedurende het hele jaar 2013 had Cogas een goede liquiditeitspositie. Deze positie is in 2013 wel fors afgenomen,
voornamelijk door de eenmalige dividenduitkering van € 25,0 miljoen naar aanleiding van de verkoop van 50%
van de aandelen van Cogas Kabel N.V. in 2012. Daarnaast heeft Cogas een uitstekende solvabiliteit. Cogas heeft
slechts een beperkt niveau aan vreemd vermogen, de bedrijfsvoering is voornamelijk met eigen vermogen gefinancierd.
16
Dividend
Voorgesteld wordt in 2014 over het resultaat van 2013 een regulier dividend van circa € 10,2 miljoen uit te keren.
Financieel beleid
Het financiële beleid van Cogas is erop gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, evenals te allen tijde
goede toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door financiële ratio’s
na te streven die gebruikelijk zijn bij een A rating. Dit onder meer door zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, het beschikken over
gecommitteerde kredietfaciliteiten, het aanhouden van voldoende liquide middelen en het toepassen van een
verantwoord dividendbeleid.
Risicobeheersing
Om haar strategische, operationele en financiële risico’s te beheersen past Cogas een adequaat systeem van
risicomanagement toe. Dit systeem van risicobeheersing van Cogas is verderop toegelicht in de paragraaf
“risicomanagement”.
De gebruikelijke financiële risico’s zoals kredietrisico’s, interestrisico’s en liquiditeitsrisico’s zijn voor Cogas beperkt
en worden door Cogas adequaat beheerst. Met betrekking tot de kredietrisico’s zijn er geen wederpartijen waar
Cogas substantiële bedragen van te vorderen heeft. Er wordt een consequent beleid van kredietanalyse en -beheer
uitgevoerd. Het interestrisico van Cogas is beperkt. Enerzijds omdat de omvang van de uitstaande leningen in
verhouding tot het balanstotaal beperkt is. Voorts is er sprake van een evenwichtig aflossingschema. Cogas maakt
geen gebruik van derivaten.
Het liquiditeitsrisico van Cogas is eveneens zeer beperkt. Cogas houdt voldoende liquide middelen aan om aan al
haar korte en middellange termijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Vooruitzichten voor 2014
Grotere rol voor MVO
In 2014 wil Cogas maatschappelijk verantwoord ondernemen nadrukkelijker integreren in de bedrijfsvoering,
met als doel MVO tot een structureel onderdeel te maken van alles wat Cogas doet en onderneemt.
Zakelijke opstelling tussen Netbeheer en Infra
De strikte scheiding van Netbeheer (beleid) en Infra (uitvoering) vraagt om een formalisering van de rolverdeling
tussen beide. Met het oog daarop zullen formele dienstverleningsovereenkomsten worden opgesteld.
Bijdrage leveren aan totstandkoming van grootschalige proeftuin
Als volgende stap in het realiseren van een grootschalige proeftuin voor Smart Grids in Nederland zal Cogas
nadrukkelijk aanhaken bij Netbeheer Nederland en haar leden en diverse subsidieaanvragen en projecten
mede begeleiden.
Kennisplatform voor duurzaamheid
Het in 2013 geïnitieerde concept Het Groene Oosten krijgt in 2014 een vervolg en zal daarbij uitgroeien tot een
veelomvattend kennisplatform voor duurzaamheid. Naast een nieuwe tv-serie en een voortzetting van de inter­
actieve website worden ook andere communicatie-instrumenten overwogen, zoals regionale evenementen
rondom duurzaamheid.
17
Projectmanagement ten behoeve van de uitrol glasvezelnetwerk
Op basis van zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten verzorgt Cogas voor haar joint venture Cogas Kabel
Infra B.V. het projectmanagement van de uitrol van het glasvezelnetwerk in grote delen van Twente. Tevens
verzorgt Cogas het beheer en onderhoud van de coax- en glasvezelnetwerken van deze joint venture.
De netwerken zelf zijn eigendom van de joint venture.
Cogas is tevens betrokken bij de voorbereiding van de beoogde verglazing van de buitengebieden in Twente.
Focus op duurzame projecten in de regio
Het komende jaar wil Cogas zich vooral richten op duurzame projecten in de regio. Belangrijke pijlers hierbij zijn
biomassaverbranding en biomassavergisting. Het doel is om een regionale energiekringloop te realiseren en
daarmee dus decentraal duurzaam in energie te voorzien. Samen met gemeenten, (regionale) marktpartijen en
lokale duurzame initiatieven wil Cogas het aandeel van duurzame energie binnen de regio structureel verhogen.
Hierbij speelt innovatie een belangrijke rol. De technieken op het gebied van duurzame energie ontwikkelen zich
snel en Cogas zal zich hierbij samen met (regionale) partijen richten op nieuwe innovatieve concepten.
Invoering Warmtewet per 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in Nederland ingevoerd. Voor zover nodig heeft Cogas haar tarieven aan­
gepast conform de Warmtewet. De impact op de tarieven van Cogas, de omzet en de resultaten was gering.
Duurzame inzetbaarheid
Voor 2014 staat – conform de CAO - duurzame inzetbaarheid van de medewerkers op de agenda. In 2013 is hiermee al een start gemaakt. Het doel is om medewerkers vanaf de dag van indiensttreding te begeleiden bij het
continu ‘fit’ zijn voor de toekomst. Mogelijke middelen in dit verband zijn trainingen en opleidingen, maar ook
coaching, meeloopstages of job rotation.
Investeringen
Voor het jaar 2014 is een investeringsbedrag van € 12,4 miljoen begroot. In het jaar 2013 is € 17,3 miljoen
geïnvesteerd. Uitgangspunt voor het doen van investeringen is het handhaven van een betrouwbaar en veilig
elektriciteit- en gasnetwerk. Cogas scoort landelijk zeer goed op deze aspecten. Voor het jaar 2014 is gekozen
voor een enigszins gematigd investeringplan. Dit geldt specifiek voor de investeringen in het elektriciteitsnetwerk.
Hierin hebben de laatste jaren relatief veel vervangings- en vernieuwingsinvesteringen plaatsgevonden.
Daarentegen gaan de vervangingsinvesteringen in het gasnetwerk vrijwel onverminderd door. Door het toepassen
van een adequaat systeem van zowel risicomanagement als asset management probeert Cogas een optimale en
verantwoorde balans te vinden tussen betrouwbaarheid, veiligheid, investeringsomvang en kostenefficiency.
Personeel
Voor het jaar 2014 worden geen grote mutaties in personeelsaantallen verwacht. Wel is de verwachting dat door
een grotere focus op innovatie en ontwikkeling rollen van medewerkers zullen veranderen en in combinatie daarmee geleidelijk de mix van het personeelsbestand met betrekking tot kennis, kunde en vaardigheden eveneens
zal veranderen.
Het statutair bestuur van Cogas bestaat uit één persoon, de heer drs. M.M. Kirch. De man/vrouw verhouding
binnen de Raad van Commissarissen is 80/20, nadere gegevens zijn achterin dit verslag opgenomen.
Commerciële groei
Het komende jaar zal Cogas inzetten op een verdere groei van het aantal klanten, met name bij de niet gereguleerde activiteiten. Daarnaast speelt innovatie en vernieuwing een belangrijke rol. De omgeving is volop in beweging en klanten stellen steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid, inzicht in energieverbruik en -sturing.
18
Daarom zal Cogas zich in 2014 ook richten op het ontwikkelen en/of stimuleren van nieuwe producten/diensten
op dit vlak mede aan de hand van de uitgevoerde overname van Metsens.
Winstverwachting 2014
De operationele winst voor belastingen over 2014 van Cogas zal naar verwachting behoorlijk lager uitkomen dan
de operationele winst voor belastingen over 2013. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de substantiële daling van
de gereguleerde tarieven over de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016. Door het verhogen van de efficiency
en daarmee samenhangende structurele kostenbesparingen kan deze tariefdaling deels worden gecompenseerd,
maar niet volledig. Acties hiertoe zijn al in 2013 ingezet en zullen in 2014 gecontinueerd en uitgebreid worden.
Ondanks de noodzakelijke besparingen heeft Cogas in 2014 evenals in 2013 geld gereserveerd voor business
development gericht op het actief inspelen op de Nederlandse ontwikkelingen die voortkomen uit de maatschappelijke thema’s als energietransitie, smart grids en verduurzaming.
Almelo, 28 maart 2014
Drs. M.M. Kirch
19
Risicomanagement
Het risicomanagement, risicobereidheid en uitgangspunten
Cogas heeft als belangrijke maatschappelijke en wettelijke taak het waarborgen van de continuïteit van de elektriciteits- en gasnetwerken en het minimaliseren van storingen in een groot deel van Twente. Daarnaast wil Cogas in
haar bedrijfsvoering veiligheids- en milieurisico’s tot een minimum beperken. Het voorgaande vraagt om een goed
beeld en beheersing van de risico’s op het gebied van onder meer veiligheid, bedrijfsvoering en financiën waaraan
Cogas blootstaat.
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het besturingsmodel van Cogas. Het richt zich met een brede
invalshoek op alle facetten van de onderneming; van strategische en operationele risico’s tot de betrouwbaarheid
van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. Cogas beschikt over een passend risico­
managementbeleid.
Door het toepassen van risicomanagement vormt Cogas zich een oordeel over haar belangrijkste risico’s, haar
risicobeleid en de te nemen beheersmaatregelen.
Cogas definieert een risico als “de mogelijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt, die een negatief effect heeft op
het behalen van de doelstellingen, de bedrijfswaarden of het bestaan van onze onderneming”.
Het verkrijgen van inzicht in risico’s en het nemen van maatregelen bieden geen absolute garantie tegen het feitelijk
optreden van risico’s. Het zorgt er wel voor dat het managen van risico’s expliciet onderdeel is van het besturen
van de organisatie. Cogas beschouwt risicomanagement als integraal onderdeel van effectief management.
Cogas accepteert de risico’s die bij ondernemen horen, afhankelijk van de omvang en de kans dat risico’s zich
voordoen. Afgeleid uit haar risicodraagkracht bepaalt Cogas haar risicobereidheid en welk risicoprofiel acceptabel
is. Bij het bepalen van haar risicobereidheid zoekt Cogas aansluiting bij de normen die binnen de sector net­
beheerders in Nederland gehanteerd worden.
Cogas hanteert ten aanzien van deze risicobereidheid bij haar bedrijfsvoering in elk geval de volgende uitgangspunten:
• voldoen aan wet- en regelgeving;
• handelen volgens de interne procedures zoals vastgelegd in het Cogas kwaliteit- en managementsysteem.
Het risicomanagement en interne beheersingsraamwerk
Het stelsel van maatregelen voor risicobeheersing bestaat uit een aantal instrumenten, procedures en controle­
systemen. Hierbij valt te denken aan onder andere:
• het risk-based asset managementsysteem, voor de bepaling van het onderhouds- en investeringsprogramma
van de assets;
• een jaarlijkse inventarisatie van de lange termijnrisico’s;
• expliciet maken van een risicoafweging in de besluitvorming over het beheer- en onderhoudsbeleid en het
vervangingsbeleid met betrekking tot elektriciteits- en gasnetwerken in het bijzonder en met betrekking tot
projecten en businessplannen in het algemeen;
• het periodiek evalueren en analyseren van de relevante risico’s en de maatregelen, ook binnen programma’s
en projecten;
• het Interne ‘Control Framework’ van Cogas, waarmee het lijnmanagement verantwoording aflegt over de
beheersing van de bedrijfsprocessen.
Intern hanteert Cogas binnen haar risicomanagement twee ‘defensieve’ lijnen voor het managen van risico’s.
20
De bedrijfsonderdelen vormen de eerste lijn. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het managen
van risico’s binnen de reguliere bedrijfsvoering. Dagelijks voeren zij werkzaamheden uit waarmee zij risico’s
identificeren en beheersen. Maandelijks rapporteren zij over de status van de belangrijkste geïdentificeerde
risico’s en belangrijkste beheersmaatregelen als onderdeel van de planning en control cyclus. Binnen het bedrijfsonderdeel Netbeheer is een adviseur Regulering aangesteld die zich bezig houdt met de compliance met betrekking tot de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Tevens is binnen het bedrijfsonderdeel Netbeheer een adviseur
risicomanagement aangesteld die zich specifiek bezig houdt met risicomanagement met betrekking tot de
elektriciteits- en gasnetwerken van Cogas. De bedrijfsonderdelen worden ondersteund door de tweede linie. Dit zijn de stafafdelingen die risicogebieden als
hun expertise hebben, zoals de afdeling Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid, de afdeling Juridische Zaken en de
afdeling Finance & Control. Cogas heeft geen aparte afdeling interne audit (veelal geduid als de derde linie). De interne audits worden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling afdeling Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid, vergezeld door een lid van
het managementteam, niet behorend tot het proces dat geaudit wordt.
De Cogas-directie is proactief en sturend in houding en gedrag ten aanzien van risicomanagement en interne
beheersing. Maandelijks wordt de directie onder andere via de managementrapportage geïnformeerd over de
belangrijkste (ontwikkelingen in) risico’s en beheersmaatregelen. Indien nodig stuurt de directie aan op het
implementeren van additionele maatregelen. Tenslotte bewaakt de directie het risicomanagement en het interne
beheersingsraamwerk en toetst dit regelmatig aan de verwachtingen en ontwikkelingen bij onze belangrijkste
stakeholders.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de opzet en werking van het risicomanagement en het interne
beheersingsraamwerk. In kwartaalrapportages wordt de Raad van Commissarissen onder andere geïnformeerd
over de belangrijkste (ontwikkelingen in) risico’s en beheersmaatregelen. Buiten de organisatie vervult onder
andere de externe accountant een onafhankelijke signaleringsfunctie.
Het uitgangspunt binnen Cogas is dat de directie en de Raad van Commissarissen van Cogas altijd op de hoogte
zijn van de risico’s van groot belang en/of bijzondere actualiteit.
Belangrijkste risico’s
Cogas classificeert haar risico’s in de hoofdgroepen strategische risico’s, financiële risico’s en operationele risico’s.
De belangrijkste risico’s zijn de volgende:
Risicogebied
Risiconaam
Strategisch
Wijziging in wet- en regelgeving regulering
Strategisch
Reputatierisico
Financieel
Kredietrisico
Operationeel
Optreden grootschalig incident (assets)
Operationeel
Veiligheid
Voor het mitigeren van bovengenoemde risico heeft Cogas, voor zover mogelijk, toereikende risicobeheersingmaatregelen getroffen.
21
Aanvullende opmerkingen met betrekking tot risico’s en risicobeheersing:
• Cogas voert haar activiteiten hoofdzakelijk in Nederland uit. Financiële transacties zijn in euro’s uitgevoerd.
Cogas loopt daarom geen valutarisico’s;
• In 2012 heeft Cogas haar US Cross Border Leases volledig afgewikkeld. Cogas loopt daarom geen risico’s meer
uit hoofde van US Cross Border verplichtingen;
• Cogas heeft het keurmerk ‘Privacy audit proof’ gekregen voor het verwerken van privacygevoelige klant­
gegevens uit de slimme meter;
• Het energielandschap verandert, er is sprake van een energietransitie. Dit gaat gepaard met onzekerheden
en de vraag wat in de toekomst van een netbeheerder wordt verwacht. Een pasklaar antwoord zal hier niet
op gegeven kunnen worden. Wel zal de organisatie van het bedrijf complexer worden. Cogas speelt daarom
op diverse manieren in op de onzekerheden die gerelateerd zijn aan deze transitie. Flexibiliteit is hierbij van
belang. Cogas werkt bij deze ontwikkelingen nauw samen met haar colleganetbeheerders. Dit zowel bilateraal
als in samenwerkingsverband binnen Netbeheer Nederland.
22
Corporate Governance
Cogas Holding N.V. is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. Op de onderneming is het
zogenaamde structuurregime van toepassing. In Nederland is de Corporate Governance Code verplicht gesteld
voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor Cogas, dat niet beursgenoteerd is, geldt deze verplichting niet.
De code benadrukt de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben voor maatschappelijke aspecten van
ondernemen. Dit sluit goed aan bij de strategische doelstellingen van Cogas op het gebied van duurzaamheid,
betrouwbaarheid, betaalbaarheid en publieksgerichtheid. Cogas heeft als doel maximale openheid en
transparantie te bieden over haar organisatiestructuur, handelen, doelen en resultaten.
Goed ondernemerschap en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover) vormen de pijlers
van Corporate Governance. Cogas hecht grote waarde aan goede Corporate Governance. Wij streven naar
een transparante structuur, die recht doet aan de belangen van alle stakeholders.
Goed ondernemingsbestuur en toezicht
De twee belangrijkste pijlers voor een goede Corporate Governance zijn goed ondernemingsbestuur en
goed toezicht daarop. De directie en de Raad van Commissarissen (RvC) zijn verantwoordelijk voor bestuur
respectievelijk toezicht. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, worden zij ondersteund door een effectief
stelsel van maatregelen van risicobeheersing, interne controle en accountants. In reglementen en statuten is
vastgelegd hoe de directie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
zich tot elkaar verhouden.
De governancestructuur van Cogas is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van de
vennootschap en de diverse interne reglementen, codes en regelingen. De belangrijkste aspecten van de
corporate governance van Cogas zijn hieronder uiteengezet.
Aandeelhouders
Auditcommissie
Externe accountant
Raad van commissarissen
Remuneratiecommissie
Directie
Stafafdeling
Dochteronderneming
en Business Units
Deelnemingen
23
De directie
De directie is belast met het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor onder meer de strategie,
de vaststelling en de realisatie van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap en het
behalen van de resultaten en de voor Cogas relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Voorts is
de directie verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de beheersing van de
risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de financiering van de onderneming.
De directie opereert onder toezicht respectievelijk goedkeuring van de RvC en de AvA en binnen de statutaire
bepalingen. De directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Cogas en haar activiteiten en
weegt daartoe de in aanmerking komende belangen af van bij de vennootschap betrokken partijen. De directie is,
naast de wettelijke voorschriften en hetgeen hierover is opgenomen in de statuten, gebonden aan het Reglement
van de directie. Samen met de RvC is de directie verantwoordelijk voor de Corporate Governance structuur van Cogas.
Leden van de directie worden benoemd door de RvC.
De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie, in het bijzonder als het gaat
om de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en de risico’s verbonden aan de
ondernemingsactiviteiten, de interne systemen voor risicobeheersing en controle, de financiële verslaggeving en de
naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als adviesorgaan
van de directie en vervult de Raad van Commissarissen ten opzichte van de directie de rol van werkgever.
De RvC handelt volgens een reglement, waarin samenstelling, commissies, taken en bevoegdheden, vergadering­en
en besluitvorming zijn vastgelegd. De Raad van Commissarissen is collectief verantwoordelijk voor de vervulling
van zijn taak. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Cogas
en houdt daarbij rekening met de belangen van iedereen die bij de onderneming is betrokken. De Raad van
Commissarissen betrekt daarbij ook de voor Cogas relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De
Raad van Commissarissen is naast de wettelijke en statutaire bepalingen gebonden aan het Reglement van de
Raad van Commissarissen.
De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
op voordracht van de Raad van Commissarissen.
Uit zijn midden stelt de Raad van Commissarissen twee permanente commissies samen: een Auditcommissie
en een Remuneratie­commissie. Voor beide commissies is een reglement opgesteld, waarin samenstelling,
taakopdracht en de wijze waarop de commissie haar taak uitoefent zijn vastgelegd. Deze commissies bereiden de
besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ten aanzien van de tot hun aandachtsgebied behorende
onderwerpen.
De Auditcommissie heeft een (voorbereidende) toezichthoudende rol met betrekking tot de integriteit en
kwaliteit van de interne en externe financiële rapportages van Cogas en de werking van de interne risico­
beheersings- en controlesystemen. Ook adviseert deze commissie de voltallige Raad van Commissarissen over
het financieringsbeleid en de financiering van Cogas en over de risicobeheersing van de toepassing van
informatie- en communicatietechnologie. Tevens waakt de Auditcommissie over de relatie met de externe
accountant.
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over het te voeren beloningsbeleid voor
de leden van de directie. Voor de samenstelling en een toelichting op de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn
commissies wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van Commissarissen elders in dit jaarverslag.
24
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen Cogas. In de
AvA vindt besluitvorming plaats over onder meer het schriftelijke jaarverslag van de directie, het dechargeren van
de directie en de RvC, het vaststellen van de jaarrekening en het bepalen van de winstbestemming. Ook keurt de
AvA de strategie van de vennootschap goed en benoemt hij de leden van de RvC.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden. Andere aandeelhoudervergaderingen kunnen worden gehouden op verzoek van de directie of de Raad
van Commissarissen. In de praktijk worden jaarlijks vier aandeelhoudersvergaderingen gepland. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden besluiten genomen over zaken zoals
de vaststelling van de jaarrekening, de vaststelling van het dividend, de verlening van decharge aan de leden
van de directie en de Raad van Commissarissen en eventuele (her)benoeming van leden van de Raad van
Commissarissen. De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld door de
directie en de Raad van Commissarissen.
Iedere aandeelhouder heeft het recht om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin
het woord te voeren en zijn stemrecht in persoon of bij schriftelijke volmacht uit te oefenen. In de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten van Cogas
anders voorschrijven.
De externe accountant
De AvA benoemt de externe accountant. De RvC doet daarvoor een voordracht en steunt daarbij op de adviezen
van de Auditcommissie en de directie. Bij de voordracht wordt in het bijzonder de onafhankelijkheid van de
externe accountant in ogenschouw genomen. De directie rapporteert jaarlijks aan de RvC en de AvA over de
ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. De directie
beoordeelt ten minste eens in de vier jaar het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten
en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De directie deelt de belangrijkste conclusies van die
beoordeling mee aan de RvC en de AvA.
De Auditcommissie houdt toezicht op de relatie met de externe accountant. De commissie:
• beoordeelt de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controlewerkzaamheden
voor de vennootschap van de externe accountant;
• stelt de betrokkenheid van de externe accountant vast met betrekking tot de inhoud en publicatie
van de financiële verslaggeving door de vennootschap, anders dan de jaarrekening;
• neemt kennis van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving,
zoals moet worden gemeld door de externe accountant.
De externe accountant voert de controle uit op de jaarrekening van Cogas. In het kader van de algemene
controleopdracht voor de jaarrekening stelt de externe accountant onder meer het accountantsverslag en de
managementletter op en verstrekt hij de controleverklaring bij de jaarrekening van Cogas.
De externe accountant woont de vergadering van de Auditcommissie bij waarin het verslag van de externe
accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
Andere toezichthouders
De RvC is niet de enige partij die formeel toezicht houdt op Cogas. Op de energiemarkt is er wettelijk toezicht
vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
25
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Met genoegen biedt de Raad van Commissarissen u hierbij de jaarrekening 2013 aan. Het verslag van de
directie over 2013 is daarbij gevoegd. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. te Zwolle.
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 57 van dit verslag.
De geconsolideerde winst van de vennootschap over het jaar 2013 bedraagt na belastingen € 22,8 miljoen.
Wij stellen uw vergadering voor de jaarrekening over 2013 vast te stellen. Een winstverdelingsvoorstel is
afzonderlijk bij dit jaarverslag gevoegd.
In het jaar 2013 hebben zich in de samenstelling van de Raad van Commissarissen geen wijzigingen voorgedaan.
De Raad van Commissarissen en de directie zijn in 2013 drie maal in vergadering bijeen geweest. In de
vergaderingen kwamen onder meer aan de orde de jaarrekening 2012, de strategie, het meerjaren financieel
perspectief en dividendbeleid, de overname van Metsens B.V., de verkoop van de 50% deelneming in Cogas
Kabeltelevisie B.V. aan CAIW Beheer B.V. en de begroting 2014. Ook werd weer een studiebijeenkomst gehouden,
ditmaal over de uitdagingen waarvoor het netbeheer staat, over innovatie en ontwikkeling bij Cogas en over de
herinrichting van de Cogas-organisatie. Aan deze studiebijeenkomst namen vanuit Cogas tevens de directie en
leden van het managementteam deel.
Conform zijn reglement heeft de Raad van Commissarissen een remuneratiecommissie en een auditcommissie
ingesteld. De remuneratiecommissie bestond gedurende het verslagjaar uit mevrouw Van Willigen en de heer
Flierman. De remuneratiecommissie heeft in 2013 drie keer vergaderd.
De heren L.B. Kobes en A. Koops van ‘t Jagt vormen de auditcommissie. Deze commissie heeft in 2013 één keer
vergaderd, waarbij is gesproken met de externe accountant.
De Cogas-groep heeft opnieuw een bijzonder jaar achter de rug. Eerder dan gepland werd de 50% deelneming
in Cogas Kabeltelevisie B.V. verkocht. Voor het eerst sinds vele jaren vond weer een acquisitie plaats.
Aan de afronding van een aantal belangrijke dossiers is met voortvarendheid gewerkt. De organisatie is
geherstructureerd. Cogas heeft een duidelijke focus op de toekomst.
De directie en de medewerkers van Cogas hebben in 2013 wederom hun grote inzet en betrokkenheid bij het
bedrijf getoond. Een woord van erkentelijkheid en dank daarvoor is hier dan ook zeer op zijn plaats.
Almelo, 23 april 2014
De Raad van Commissarissen
A. Koops van ‘t Jagt, voorzitter
L.B. Kobes, secretaris.
26
Jaarrekening 2013
Cogas Holding N.V.
Vastgesteld d.d. 28 mei 2014
Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (voor winstbestemming)
(bedragen in duizenden euro’s)
31-12-2013
Noot
31-12-2012
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
1
2
118.701
27.444
126.971
35.592
162.563
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
3
4
5
146.145
1.114
15.423
84.584
709
29.690
36.005
66.404
228.967
101.121
247.266
Passiva
Groepsvermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
6
636
636
3.008
155.831
22.758
Voorzieningen
7
Langlopende schulden
Onderhandse leningen
8
Kortlopende schulden
Schulden en overlopende passiva
9
151.151
43.311
182.233
195.098
4.178
2.791
30.121
34.152
12.435
228.967
15.226
247.267
28
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013
(bedragen in duizenden euro’s)
2013
Noot
2012
Netto omzet
10
50.627
62.411
Geactiveerde eigen loonkosten
Opbrengst werken voor derden
Overige bedrijfsopbrengsten
11
12
13
2.604
6.524
20
2.774
1.980
2.663
59.775
Som der bedrijfsopbrengsten
Kostprijs omzet
Kosten uitbesteed werk en materiaalkosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Duurzame waardevermindering materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
14
15
16
17
18
19
9.147
8.840
15.590
9.501
6.691
4.286
16.355
6.930
1.107
7.924
14.933
43.293
58.011
16.482
11.817
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
69.828
Financiële baten en lasten
20
-1.979
-589
Resultaat uit deelnemingen
21
11.222
34.952
25.725
46.180
2.967
2.869
22.758
43.311
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
22
Geconsolideerd resultaat
na belastingen
Het geconsolideerd resultaat na belastingen is gelijk aan het totaal resultaat.
29
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 23
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen
Mutaties in werkkapitaal:
voorraden
vorderingen en overlopende activa
kortlopende schulden
Mutatie voorzieningen
Rentebaten
Vennootschapsbelasting
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige mutaties in financiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Rentelasten
Mutatie langlopende schulden
Dividenduitkering
Netto kasstroom
Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
Netto kasstroom
2013
2012
16.482
11.817
8.037
9.501
405
-8.191
-2.791
1.387
673
-2.333
-2.810
13.673
782
4.667
847
-4.572
1.112
-192
12.145
23.962
-17.288
980
-3.452
-25.942
392
69.755
-19.760
-6.087
44.205
-2.838
-4.031
-35.623
-42.492
-48.579
-1.700
-2.706
-8.142
84.584
36.005
-48.579
68.167
-12.548
55.619
28.965
84.584
55.619
30
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Cogas Holding N.V., statutair gevestigd te Almelo, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
• transport van electriciteit en gas;
• beheren en exploiteren van warmte-koude opslag;
• beheren van coax en ftth-netwerk;
• verlenen van meetdiensten.
Groepsverhoudingen
Cogas Holding N.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op
grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:
Naam
Vestigingsplaats Belang Cogas 403-verklaring
Cogas B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Infra en Beheer B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Kabel Media B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Kabel Telecomservices B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Duurzaam B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Meetdiensten B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Facilitaire Diensten B.V.
Almelo
100%
ja
BioEnergie Twente B.V.
Almelo
100%
ja
Energie Productie Midden Overijssel B.V.
Almelo
100%
ja
Cogas Duurzaam Participatie Twents Bio-Energie bedrijf B.V. Almelo
100%
ja
De bovengenoemde vennootschappen zijn opgenomen in de consolidatie. Op grond van artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is gebruik gemaakt van de vrijstelling van deponering
bij het Handelsregister van de jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen die zijn opgenomen in de
groepsjaarrekening. Ten behoeve van deze maatschappijen is Cogas Holding N.V. hoofdelijk aansprakelijk. Verbonden partijen Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld, zijn er geen andere verbonden
maatschappijen. 31
Grondslagen voor de consolidatie
Geconsolideerd worden Cogas Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen. Voor elk van deze dochter­
maatschappijen geldt dat zij tezamen onder gemeenschappelijke leiding als economische eenheid optreden
en derhalve als groepsmaatschappij kunnen worden aangemerkt. De geconsolideerde jaarrekening is
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Cogas Holding N.V.
De financiële gegevens van Cogas Holding N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat,
gebruik­makend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de enkelvoudige
jaarrekening.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
32
Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
De jaarrekening 2013 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij
benamingen zijn toegepast die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar
de behandeling per balanspost.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten, zijnde de verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs verminderd met de ontvangen bijdragen van derden en met de cumulatieve afschrijvingen en
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten,
directe arbeidskosten en een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten gebaseerd op een normaal
niveau van de bedrijfsactiviteiten. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en
vinden lineair plaats vanaf het moment van ingebruikname. Kosten voor periodiek onderhoud worden ten laste
gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende
materiële vaste activa. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze
activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
33
De kabelnetwerken (coax en glasvezel), aangehouden om (directe) inkomsten te genereren en/of
waardestijgingen te realiseren, worden (vanaf 14 december 2012) gewaardeerd tegen actuele waarde.
De actuele waarde wordt periodiek bepaald op basis van een waardering en jaarlijks getoetst door een
onafhankelijke en deskundige taxateur. De actuele waarde is gebaseerd op de contante waarde van toekomstige
kasstromen, aangezien er geen marktwaarde beschikbaar is. Bij de evaluatie door de onafhankelijke en
deskundige taxateur zijn de volgende veronderstellingen geëvalueerd:
• De belangrijkste variabelen (EBITDA, lange termijn groeiverwachtingen) die zijn gebruikt in de waardering.
Opgemerkt wordt dat deze uitgangspunten zijn beoordeeld in het licht van het waarderingsmode; • De toegepaste disconteringsvoet;
• Overige inschattingen die door het management zijn gedaan. Waardemutaties als gevolg van de periodieke waardering worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Op deze activa wordt niet afgeschreven. Schattingswijziging
Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden (prijsdruk, kortere looptijd contracten en een toename
van de concurrentie) en technologische ontwikkelingen inzake de verhuur van grootverbruik meters heeft
Cogas Meetdiensten B.V. een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte gebruiksduur van geactiveerde
grootverbruikmeters. Dit heeft ertoe geleid dat de afschrijvingstermijn van grootverbruikmeters is aangepast
van 30, 20 respectievelijk 15 jaar naar 10 jaar. Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden
de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode
van de betreffende activa. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2013 toegenomen ten opzichte
van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. De kortere gebruiksduur is een indicatie van een bijzondere
waardevermindering (RJ 121) en daarom is een toets voor bijzondere waardevermindering uitgevoerd.
Deze toets heeft geleid tot het doorvoeren van een bijzondere waardevermindering. Financiële vaste activa
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Cogas Holding N.V. Deelnemingen
met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel
of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming wordt een voorziening gevormd, primair
ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte
van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de
vennootschap ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
De vorderingen op de deelnemingen als gevolg van leningen, alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
De kapitaalbelangen, niet zijnde deelnemingen, met een duurzaam karakter worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
34
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voorzover het
waarschijnlijk is dat realisatie van een belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde (4%) en hebben overwegend een langlopend karakter.
Voorraden
De voorraden, grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van gemiddelde
inkoopprijzen.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke voorzieningen voor
risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van
de vorderingen.
Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen
De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen tenzij anders vermeld in de toelichting. • Voorziening voor personeelsbeloningen
De pensioenregeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan een
bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve
arbeidsovereenkomst waaronder Cogas Holding N.V. valt. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds
in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van (tenminste) kostendekkende premiebetalingen.
De pensioenregeling is een middelloonregeling met – voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers
en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het
beleggingsrendement. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2013
volgens opgave van het fonds 106%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in
het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige
premies. • Voorziening Jubileumuitkeringen
Voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen aan de medewerkers is een voorziening opgenomen.
In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop
van de medewerkers, rekening houdende met de specifieke inhoud van de jubileumregeling en de sociale
lasten. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend en contant gemaakt tegen 4%. • Voorziening Wachtgeldregeling
Onverkort de voorwaarden gesteld in de “Wachtgeldregeling 1995” hebben alle werknemers die voor 1 januari
1997 voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden recht op een wachtgelduitkering in geval van onvrijwillge
werkloosheid na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor mogelijke verplichtingen op grond van het
hiervoor genoemde wachtgeldreglement is een voorziening gevormd.
35
• Overige voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd indien:
- per balansdatum een juridisch afdwingbare en/of feitelijke verplichting bestaat die voortvloeit uit
gebeurtenissen voor de balansdatum;
- het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen zal plaatsvinden om de verplichting af te wikkelen en;
- een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de verplichting. Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de schuld.
Er zijn geen zekerheden verstrekt. Cogas maakt met betrekking tot haar leningen geen gebruik van derivaten.
Binnen de 50% deelneming Cogas Kabel Infra B.V. worden swaps gebruikt om het renterisico op de langlopende
leningen af te dekken.
Netto omzet
De netto omzet betreft het gefactureerde transport, inclusief vastrecht en wettelijke toeslagen, vermeerderd
met de raming van het nog te factureren transport over de periode tussen de laatste meteropnamedatum en de
balansdatum van het boekjaar, verminderd met het hiervoor gereserveerde bedrag ultimo voorgaand boekjaar.
De afwijkingen tussen de raming en de afgerekende bedragen worden in het volgende boekjaar verantwoord. De netto omzet kabeltelevisie betreft gefactureerde abonnementen voor de levering van diensten geleverd via
het kabelnetwerk.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Overige grondslagen
Aandeel in het resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.
Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Cogas Holding N.V. geldende grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling. Bij deelnemingen (effecten) waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder
de financiële baten en lasten.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting wordt berekend door de toepassing van nominaal geldende tarieven op het in de
jaarrekening getoonde resultaat voor belastingen, rekening houdend met permanente verschillen tussen dit
resultaat en het resultaat volgens fiscale grondslagen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is op basis van de indirecte methode opgesteld. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Vennootschapsbelasting, ontvangen interest en ontvangen
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
36
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 1 Materiële vaste activa
Overzicht van het verloop van de balanswaarde in 2013 en de aanschafwaarde per 31 december naar de aard
van de activa
Bedrijfs gebouwen
en terreinen
Machines
en
installaties
Distributieleidingen en
installaties
Andere
bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen
in uitvoering
Totaal
268.980
-150.279
118.701
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
16.118
-7.294
6.558
-4.487
199.112
-111.927
33.525
-26.571
13.667
Boekwaarde per 1 januari
8.824
2.071
87.185
6.954
13.667
732
50
-575
3.372
-48
-2.024
-6.633
-406
19.766
-1.391
-3.925
-908
411
Investeringen
Aanpassing aanschafwaarde (desinvesteringen)
Afschrijvingen
Duurzame waardevermindering
Aanpassing cumulatieve afschrijvingen
(desinvesteringen)
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
-199
48
17.288
-1.439
-6.930
-1.107
459
326
-525
13.953
1.348
-6.832
8.271
16.850
-7.700
6.608
-5.062
217.487
-116.349
36.849
-28.547
6.835
9.150
1.546
101.138
8.302
6.835
284.629
-157.658
126.971
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg in het boekjaar circa € 36,3 miljoen.
De boekwaarde van deze verzekerde activa bedroeg per balansdatum circa € 26,1 miljoen.
Bouwrente wordt niet geactiveerd.
De gewijzigde marktomstandigheden zoals toegelicht bij ‘schattingswijziging’ die hebben geleid tot een gewijzigde
verwachte gebruiksduur van de meters heeft naast een wijziging van de afschrijvingsduur ook impact op de
waardering van de huidige geactiveerde meters. Aangezien het uitgangspunt is dat meters een gebruiksduur
hebben van 10 jaar, dient de huidige boekwaarde van de meters te worden gecorrigeerd. De bedrijfswaarde bij
de verwachte resterende gebruiksduur is lager dan de huidige boekwaarde. Deze afwaardering van € 908.000 is
verwerkt als een duurzame waardevermindering. De voornaamste gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
30 jaar
Machines en installaties
10 - 15 jaar
Distributieleidingen en installaties
20 - 55 jaar
Andere bedrijfsmiddelen
5 - 12 jaar
37
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 2 Financiële vaste activa
Deelnemingen in overige verbonden partijen
Omschrijving
GST B.V.,
Almelo
Twenergy
VOF, Almelo
Cogas Kabel
Cogas
Infra B.V.
Kabeltelevisie
B.V.
Trianel Gaskraftwerk
HammUentrop
GmbH,
Aachen
Totaal
2013
Totaal
2012
3.432
100
123
-74
-209
-1.361
28.944
-14.472
25.953
-23.816
Deelnemingspercentage
50%
50%
50%
50%
3,67%
Aandeel vermogen kapitaal
Aandeel in overig vermogen
327
649
17
-7
16.225
384
3.105
-2.080
Stand 1 januari 2013
976
10
16.225
384
1.025
20.058
-1.438
18.620
Aandeel in resultaat
Gedeclareerd dividend
Kapitaalstortingen
Bijzondere waardevermindering
Deconsolidatie Cogas Kabel Infra B.V.
Verkoop deelnemingen
Aanpassing ivm waarderingsgrondslag
Kapitaalvermindering
Herwaardering
149
-137
-11
941
957
-934
131
-167
-247
-98
2.167
-1.238
-247
-98
Stand 31 december 2013
988
-407
-407
-
3.008
21.805
3.008
-1
20.174
644
3.532
18.620
De deelnemingen GST B.V., Twenergy VOF, Cogas Kabel Infra B.V., Cogas Kabeltelevisie B.V., zijn opgenomen
voor de nettovermogenswaarde. Trianel Gaskraftwerk is opgenomen tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van
bijzondere waardevermindering. De intentie is om de deelneming in Trianel Gaskraftwerk binnen één jaar te
vervreemden.
In Cogas Kabel Infra B.V. wordt een kabelnetwerk aangehouden om (directe) inkomsten te genereren en/of
waardestijgingen te realiseren. Om deze reden wordt het netwerk in deze deelneming gewaardeerd tegen actuele
waarde. Voor de herwaardering is een herwaarderingsreserve gevormd.
38
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
2013
2012
Latente belastingvordering per 1 januari
8.782
11.310
Af: vrijval latentie 2013
Af: deconsolidatie Cogas Kabel Infra B.V.
-634
-2.677
149
8.148
8.782
Belastinglatentie
Belastinglatentie
Latente belastingvordering per 31 december
De latente belastingvordering (vennootschapsbelasting) is gevormd voor de verschillen tussen fiscale en
commerciële waardering van distributienetwerken. De nominale waarde bedraagt € 7,2 miljoen en is contant
gemaakt tegen 4% nettorente. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 0,8 miljoen
binnen een jaar wordt gerealiseerd.
Effecten
aantal
waarde
128 € 227,00
5 € 1.293,00
16.823
€ 0,40
29
6
7
29
6
7
42
De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
De reële waarde van de effecten per 31-12-2013 van N.V. Kema is € 242.000, van GEAS B.V. € 60.000 en
van EDSN B.V. € 7.000.
42
N.V. KEMA te Arnhem
GEAS B.V. te Enschede
EDSN B.V. te Arnhem
Overige vorderingen
Deposito Landsbanki IJsland
Voorziening deposito Landsbanki IJsland
Achtergestelde lening Cogas Kabel Infra B.V.
Lening aan EDSN B.V. te Arnhem
5.979
-5.979
5.979
-5.979
-
-
5.186
411
5.597
Cogas participeert voor 50% in de joint venture Cogas Kabel Infra B.V.. Met betrekking tot de financiering is
contractueel afgesproken dat Cogas maximaal € 15 miljoen ter beschikking stelt als achtergestelde lening.
De lening wordt afgeroepen naar rato van de uitrol van het ftth-netwerk.
Cogas Infra & Beheer B.V. heeft EDSN B.V., evenals de overige netbeheerders, naar rato van het aandeel in EDSN
B.V. een lening verstrekt om de software voor het berichtenverkeer ten behoeve van het nieuwe marktmodel te
financieren. Terugbetaling vindt plaats in 5 jaar tegen marktconforme rente.
Totaal financiële vaste activa
35.592
27.444
39
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
31-12-2013
31-12-2012
770
-61
709
1.209
-95
4.708
-722 5.079
-705 3.986
4.374
6.731
18.973
11.049 25.704
11.049 29.690
15.423
Noot 3 Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Voorziening incourant
Totaal voorraden
1.114
Noot 4 Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Handelsdebiteuren
Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa
Totaal vorderingen en overlopende activa
De vorderingen omvatten een bedrag van € 4,7 miljoen dat tussen één en twee jaar wordt ontvangen. De overige
vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De post overlopende activa bevat een vordering op CAIW
voor de verkoop Cogas Kabeltelevisie B.V. van € 6,1 miljoen.
Noot 5 Liquide middelen
36.005
84.584
Deze middelen staan vrij ter beschikking
40
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 6 Groepsvermogen
31-12-2013
31-12-2012
De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen zijn opgenomen in de toelichting op de
vennootschappelijke balans. Het resultaat toekomend aan de rechtspersoon is het totaalresultaat
van de rechtspersoon.
Noot 7 Voorzieningen
Voorziening Cross Border Lease
Er was een voorziening gevormd voor verplichtingen als gevolg van de Cross Border Lease. Deze voorziening was
gewaardeerd tegen contante waarde.
Het verloop van deze voorziening was in 2013 als volgt:
Saldo per 1 januari
Dotaties
4.757 Onttrekkingen
Vrijval wegens vroegtijdige ontbinding contract.
4.757
258
4.499 Saldo per 31 december
-
In het jaar 2012 zijn de contracten met betrekking tot de Cross Border Lease ontbonden en resteren
er geen verplichtingen.
41
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
31-12-2013
31-12-2012
Personeelsbeloning
Voorziening jubileumuitkering
Overeenkomstig Richtlijn 271 (personeelsbeloningen) voor de jaarverslaggeving van de raad voor de
jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen is een voorziening opgenomen voor de in de
toekomst te betalen jubileumuitkeringen aan de medewerkers.
De dotatie aan deze voorziening is als last in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Verwacht wordt dat € 46 duizend binnen één jaar zal worden afgewikkeld.
Saldo per 1 januari
Dotaties
501
54
493
77
Onttrekkingen
555
54
570
69
Saldo per 31 december
501
501
Voorziening Wachtgeldregeling
Er is een voorziening gevormd voor mogelijke verplichtingen op grond van het wachtgeldreglement en/of
(toekomstige) sociale wetten. Het gehele bedrag van € 64 duizend zal naar verwachting binnen één jaar
worden afgewikkeld.
Het verloop van deze voorziening was in 2013 als volgt:
Saldo per 1 januari
Dotaties
159
9
232
26
Onttrekkingen
168
104
258
99
64
159
Saldo per 31 december
Overige voorzieningen
Deze voorziening bestaat hoofdzakelijk uit de voorziening gevormd voor Objectiveerbare Regionale Verschillen (ORV).
Door de Energiekamer is in de vorige reguleringsperiode in de vastgestelde tarieven onterecht een te hoge
vergoeding voor precariorechten opgenomen. Deze voorziening zal in de periode 2013 t/m 2015 vrijvallen.
Saldo per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Saldo per 31 december
Het bedrag zal binnen vijf jaar worden afgewikkeld.
2.131
2.107
1.881
1.500
4.238
625
3.381
750
500
3.613
2.131
4.178
2.791
Totaal voorzieningen
De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.
42
Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 8 Langlopende schulden
31-12-2013
31-12-2012
Gedeelte van de leningen met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Bedrag leningen met een resterende looptijd van 5 jaar en minder
33.371
36.794
Totaal van de onderhandse leningen
33.371
36.794
3.250
2.642
30.121
34.152
3.250
2.651
1.335
212
4.987
2.642
3.879
3.231
190
5.284
12.435
15.226
Onderhandse leningen
De onderhandse leningen kunnen worden onderverdeeld in:
Af: Aflossingsverplichtingen op de onderhandse leningen voor volgend boekjaar,
opgenomen onder schulden op korte termijn
Het gemiddelde rentepercentage over 2013 bedroeg 4,28 % (2012 4,48%).
Noot 9 Kortlopende schulden
Onderhandse geldleningen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Overlopende passiva
43
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 10 Netto omzet
Infra & Beheer
- Aardgas
transport- en aansluitdienst
- Elektriciteit
transport- en aansluitdienst
Meetdiensten
Duurzaam
Kabel (tot 14 december 2012)
2013
2012
20.316
20.774
6.283
3.254
19.204
19.281
5.666
2.666
15.594
50.627
62.411
2.604
2.774
112
486
-12
325
575
419
101
302
526
Noot 11 Geactiveerde eigen loonkosten
De geactiveerde eigen loonkosten betreffen uren van eigen personeel die zijn
besteed aan werkzaamheden ten behoeve van investeringsprojecten.
Noot 12 Opbrengst werken voor derden
Infra & Beheer
- Aardgas
- Elektriciteit
Meetdiensten
Duurzaam
Kabel (tot 14 december 2012)
Dienstverleningsovereenkomst Kabel
Facilitair
5.497
116
57
6.524
1.980
-969
989
1.603
1.060
20
2.663
De opbrengst werken voor derden bevat onder meer schades,
fraude en vergoedingen voor af- en heraansluiting.
Noot 13 Overige bedrijfsopbrengsten
Overige opbrengsten
MEP Subsidie Biomassacentrale
De overige opbrengsten is het resultaat van de verkoop en inkoop van energie van
€ 5,8 miljoen respectievelijk € 6,7 miljoen. Sinds 1 januari 2013 wordt de energie op de
markt tegen de op dat moment geldende prijs via de EEX verkocht. Bij flucturerende
verkoopprijzen kan er een positief danwel een negatief resultaat ontstaan doordat bij
Trianel Gas Kraftwerk tegen vaste inkoopprijzen wordt ingekocht.
44
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in duizenden euro’s)
2013
2012
4.943
1.748
4.879
1.423
2.845
6.691
9.147
1.394
2.892
1.534
7.306
4.286
8.840
Noot 14 Kostprijs omzet
Infra & Beheer
- Elektriciteit transport
Duurzaam
Kabel (tot 14 december 2012)
Noot 15 Kosten uitbesteed werk en materiaalkosten
Materiaalkosten
Werkzaamheden en diensten van derden
45
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in duizenden euro’s)
2013
2012
11.129
1.986
1.597
1.643
11.511
1.650
959
1.470
16.355
15.590
Aantal werknemers per ultimo boekjaar:
Cogas Infra en Beheer B.V.
Cogas Facilitaire Diensten B.V.
ten behoeve van Meetdiensten
ten behoeve van Duurzaam
ten behoeve van Kabel
ten behoeve van Staf
Cogas Holding N.V.
114
100
18
17
22
70
1
32
16
23
70
1
Totaal aantal werknemers
242
242
Noot 16 Personeelskosten
Salarissen Wettelijke en vrijwillige sociale lasten
Interne bedrijfsregelingen
Pensioenlasten
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders
en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële
regeling. De WNT verplicht te rapporteren in het financieel jaarverslag over de bezoldiging van de (gewezen)
topfunctionaris(sen) ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Voor reguliere
functionarissen geldt de publicatieverplichting alleen als de bezoldiging meer bedraagt dan het maximum. Voor
toezichthouders (voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen) geldt ook een beloningsmaximum. Het
maximum voor de leden is 5 procent en voor de voorzitter 7,5 procent van het bezoldigingsmaximum van de
WNT. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximumnorm van de WNT bij de beloning van reguliere
functionarissen en de toezichthouders.
In onderstaand overzicht zijn de bezoldigingscomponenten volgens de WNT gepubliceerd voor het jaar 2013.
De bezoldiging in 2013 van de heer Kirch overschrijdt niet de maximale bezoldiging zoals vastgelegd in de WNT.
M.M. Kirch - Algemeen Directeur
(bedragen x € 1.000)
2013
Beloning
Pensioen
194
33
Totaal
227
46
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in duizenden euro’s)
Noot 17 Afschrijvingen
2013
2012
6.930
9.501
6.930
9.501
De specificatie van de afschrijvingen is als volgt:
Materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de historische kostprijs.
Noot 18 Duurzame waardevermindering materiële vaste activa
Duurzame waardevermindering
1.107
1.107
Noot 19 Overige bedrijfskosten
1.152
956
523
250
Uitzendkrachten
Onderhoudscontracten
Telefonie/porti
Oninbare vorderingen
Kosten Cross Border Lease
Communicatie
Kosten nutsinstellingen en toezicht
Overige bedrijfskosten
204
251
4.588
1.301
1.040
575
-21
6.865
179
127
4.867
7.924
14.933
Honoraria accountantsorganisatie:
Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte
honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de
accountantsorganisatie bedraagt € 328.000.
Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:
Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Advieskosten €
€
€
€
€ 328.000
64.000
32.000
154.000
78.000
47
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(bedragen in duizenden euro’s)
2013
2012
859
-1.531
-1.307
1.112
-1.699
-2
-1.979
-589
3.008
2.167
6.047
123
34.829
11.222
34.952
6.421
-4.088
11.535
-11.343
634
2.677
2.967
2.869
11,5%
6,2%
Noot 20 Uitkomst van de financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten onderhandse en converteerbare leningen
Overige rentelasten
Noot 21 Resultaat uit deelnemingen
Herwaardering deelneming
Aandeel in resultaat
Overige resultaat uit deelnemingen
Het overige resultaat uit deelnemingen in 2013 bestaat overwegend uit het
boekresultaat op de verkoop van de aandelen in Cogas Kabeltelevisie B.V.
Het restant betreft het resultaat uit overige deelnemingen en effecten.
Noot 22 Belastingen en resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening
Op basis van commercieel resultaat (25%)
Fiscale verschillen
Mutatie belastinglatentie
Effectief belastingstarief
Het effectieve belastingpercentage wijkt af van het normale belastingtarief
als gevolg van permanente fiscale verschillen. Het grootste deel betreft het
toepassen van de deelnemingsvrijstelling, het restant betreft overige fiscale
verschillen (vrijgestelde winstbestanddelen, energie investeringaftrek).
48
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Cogas B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de fiscale eenheid.
Op dit moment bestaat nog een discussie met de Belastingdienst over de ingediende aangifte vennootschaps­
belasting over het jaar 2006. Het belangrijkste issue dat de Belastingdienst in haar vragenbrief aan de orde
heeft gesteld is de behandeling van de deelnemingsvrijstelling Cogas Energie B.V. (verkoop leveringsbedrijf).
De uitkomst van deze discussie is op dit moment nog niet in te schatten. De directie streeft ernaar om de
bestaande discussies op te lossen en de genoemde aangifte in 2014 definitief te maken.
Als gevolg van een wijziging in de fiscale behandeling van deelnemingen in entiteiten die kleiner zijn dan 5% is
met ingang van 1 januari 2010 de deelnemingsvrijstelling niet meer van toepassing op het belang van Cogas Infra
en Beheer B.V. in TGH. Als gevolg van deze sfeerovergang is in overleg met de Belastingdienst de waarde van
het belang per 1 januari 2010 bepaald op € 10 miljoen. Het Eigen Kapital II maakt geen deel uit van voormelde
waarde. In april 2012 heeft als gevolg van de Energiewende in Duitsland een zware prijsval plaatsgevonden
op de markten voor elektrische energie. Het gevolg hiervan is dat de deelneming in TGH voor wat betreft het
Eigenkapital I op nihil moet worden gewaardeerd. Bij verkoop van de aandelen in TGH, welke naar verwachting in
2014 zal plaatsvinden, zal een fiscaal aftrekbaar verlies van circa € 9,5 miljoen worden gerealiseerd. Commercieel
is TGH, zoals genoemd onder noot 2, gewaardeerd tegen € 0,6 miljoen.
Noot 23 Toelichting op het geconsolideerd kastroomoverzicht
(bedragen in duizenden euro’s)
Op 5 november 2013 is het 50% belang in Cogas Kabeltelevisie B.V. verkocht. Van de verkoopprijs is € 6 miljoen
nog niet ontvangen - deze is opgenomen onder de ‘mutaties in werkkapitaal - vorderingen’. Hierdoor is de
mutatie in het kasstroomoverzicht niet gelijk aan de mutatie in de balanspost. Deze € 6 miljoen zal in 2014 en in
2015 worden afgewikkeld.
De overige mutaties in financiële vaste activa betreffen hoofdzakelijk de ontvangen koopsom van verkoop van het
50% belang in Cogas Kabel N.V. en de verstrekte achterstelde leningen aan Cogas Kabel Infra B.V. in 2013.
49
Vennootschappelijke
jaarrekening 2013
Cogas Holding N.V.
Vastgesteld d.d. 28 mei 2014
Vennootschappelijke balans per 31 december 2013 (voor winstbestemming)
(bedragen in duizenden euro’s)
Activa
Noot
31-12-2013
31-12-2012
Vaste activa
Materiële vaste activa
24
25
32
25
Financiële vaste activa
deelnemingen in groepsmaatschappijen
vorderingen op groepsmaatschappijen
25
26
133.442
29.812
32
112.498
37.266
163.254
Vlottende activa
Groepsmaatschappijen
Vorderingen en overlopende activa
8
98
Liquide middelen
149.764
7
5.331
106
5.338
18.919
39.996
182.304
195.129
Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
27
636
3.008
155.831
22.758
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
636
151.151
43.311
182.233
195.098
4
7
20
47
15
9
67
24
182.304
195.129
51
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2013
(bedragen in duizenden euro’s)
2013
2012
Overige baten en lasten na belastingen
1.814
2.083
Resultaat deelnemingen na belastingen
20.944
41.228
Resultaat
22.758
43.311
Overige baten en lasten na belastingen
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Voor de toelichting op overige in de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening opgenomen bedragen
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
Grondslagen resultaatbepaling
Voor de grondslagen inzake waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.
Deelnemingen
Cogas Holding N.V. heeft een deelneming van 100% in Cogas B.V.
52
Toelichting op de vennootschappelijke balans
(bedragen in duizenden euro’s)
31-12-2013
31-12-2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
43
-27
43
-27
Boekwaarde per 1 januari
16
16
Noot 24 Materiële vaste activa
Overzicht van het verloop van de balanswaarde in 2013 en
de aanschafwaarde per 31 december 2013.
Investeringen
Aanpassing aanschafwaarde (desinvesteringen)
Afschrijvingen
Aanpassing cumulatieve afschrijvingen (desinvesteringen)
32
-43
-6
-9
36
-6
16
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
32
-7
32
Boekwaarde per 31 december
25
32
112.498
83.818
20.944
25.953
41.228
38.500
133.442
112.498
Noot 25 Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De deelneming Cogas B.V. is gewaardeerd tegen de netto
vermogenswaarde.
Cogas B.V.
Stand per 1 januari
Bij: Aanpassing deelneming in verband met de waarderingsgrondslag
Bij: Resultaat
Af: Dividend
53
Toelichting op de vennootschappelijke balans
(bedragen in duizenden euro’s)
31-12-2013
31-12-2012
37.266
44.719
7.454
7.453
29.812
37.266
Noot 26 Vorderingen op groepsmaatschappijen
De stand van de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:
Geldlening aan Cogas Infra en Beheer B.V.
Aflossing
Stand per 31 december
Op grond van de vaststellingsovereenkomst met de Nederlandse Belastingdienst wordt
de lening vanaf 2008 in 10 jaar lineair afgelost met een bedrag van circa € 7,5 miljoen per jaar.
Noot 27 Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 20.000 gewone aandelen,
elk met een nominale waarde van € 500,-.
Maatschappelijk kapitaal, 20.000 aandelen
10.000
10.000
Af: Nog niet uitgegeven aandelen
7.456
7.456
Geplaatst kapitaal
2.544
2.544
Af: Nog niet gestort kapitaal (75%)
1.908
1.908
636
636
Gestort kapitaal
54
Toelichting op de vennootschappelijke balans
(bedragen in duizenden euro’s)
31-12-2013
31-12-2012
Herwaarderingsreserve
Het verloop van de reserves was als volgt:
Stand per 1 januari
Bij: toevoeging
3.008
Stand per 31 december
3.008
Overige reserves
Het verloop van de reserves was als volgt:
151.151
114.416
Bij: Netto resultaat voorgaand boekjaar
43.311
18.924
Af: Dividend
35.623
8.142
Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar:
Af: Toevoeging herwaarderingsreserve
3.008
Bij: Aanpassing deelneming in verband met de waarderingsgrondslag
Stand per 31 december
25.953
155.831
151.151
De overige reserves staan ter vrije beschikking aan de aandeelhouders.
55
Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring
Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming
De statutaire bepalingen volgens artikel 16 inzake de resultaatbestemming luiden als volgt:
Nadat eventuele verliezen van voorgaande jaren zijn gedekt, besluit de algemene vergadering van
aandeelhouders omtrent de bestemming van de winst.
Over vrijwillige stortingen op aandelen zal geen rente worden vergoed, noch dividend worden uitgekeerd.
Voorstel bestemming resultaat boekjaar 2013
Voorgesteld dividend
Eenmalig extra dividend (uitgekeerd in januari 2013)
Toevoeging aan de algemene reserve
2013
2012
10.178
12.580
10.178
25.445
7.688
22.758
43.311
Voorgesteld wordt in 2014 over het resultaat van 2013 een regulier dividend van circa € 10,2 miljoen uit te keren.
Het voorstel van de bestemming van het resultaat over 2013 is niet in de jaarrekening verwerkt.
56
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering van Cogas Holding N.V. te Almelo
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Cogas Holding N.V. te Almelo gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de
geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de directie, beide
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Cogas Holding N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de directie voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Zwolle, 28 maart 2014
Deloitte Accountants B.V.
was getekend: G.C. Hamer RA
57
Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en Ondernemingsraad
per 31 december 2013
Aandeelhouders
Naam
Aantal aandelen
Percentage
1.161
22,8%
Gemeente Borne
381
7,5%
Gemeente Dinkelland
463
9,1%
Gemeente Hardenberg
650
12,8%
Gemeente Hof van Twente
669
13,1%
Gemeente Oldenzaal
537
10,6%
Gemeente Tubbergen
293
5,8%
Gemeente Twenterand
558
11,0%
377
7,4%
Gemeente Almelo
Gemeente Wierden
5.089
Raad van Commissarissen
De heer dr. A.H. Flierman, Markelo
De heer Flierman (12 november 1955) is per 1 oktober 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
De heer Flierman is voorzitter van het bestuur van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en
lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Tot 1 mei 2013 was hij voorzitter van het College van Bestuur van
de Universiteit Twente. Voorheen vervulde de heer Flierman onder andere de functies van secretaris-directeur
van de Stadsregio Rotterdam en gemeentesecretaris van Arnhem. Naast zijn huidige functie is hij onder meer
voorzitter van de Raad van Toezicht van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk en lid van de Raad
van Toezicht van Nuffic.
De heer L.B. Kobes, Enter
De heer Kobes (30 juli 1945) is secretaris van de Raad van Commissarissen. Hij is per 28 september 2006 als
commissaris in functie getreden en is per 1 oktober 2010 herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Tot 1 juni 2010
was de heer Kobes burgemeester van de gemeente Twenterand en daarvoor burgemeester van de gemeenten
Wierden, Ommen en Zwartsluis. De heer Kobes bekleedt toezichtfuncties bij Het Oversticht, RTV Oost en Roos.
Voorts is hij onafhankelijk voorzitter van LIC Enter, voorzitter van Sportservice Overijssel, voorzitter van de
stichting Vrienden van Museum Ton Schulten, bestuurslid van het Hospice De Reggestroom te Rijssen, de stichting
Troska, zorg voor anderen te Rijssen en Wios in Wierden.
De heer A. Koops van ’t Jagt, Den Ham
De heer Koops van ’t Jagt (27 februari 1947) is voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is benoemd per
1 oktober 2010. Hij was tot 1 oktober 2008 werkzaam als wethouder voor de gemeente Twenterand. De heer
Koops van ’t Jagt vervult mede commissariaten bij Timmerhuis Groep Vriezenveen weg- en waterbouw, DOC Kaas
Hoogeveen en Dasko Transportgroep Aadorp.
58
De heer drs. E. Leideman, Meppel
De heer Leideman (16 november 1964) is per 18 mei 2011 lid van de Raad van Commissarissen van Cogas.
Hij is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De heer Leideman is directeur-bestuurder van
woningcorporatie DeltaWonen in Zwolle. Daarnaast bekleedt hij de volgende nevenfuncties: Commissaris PEC
Zwolle; Bestuurslid concilium Zwolle; Bestuurslid stichting Gereglementeerd Eigendom Zwolle; Lid adviesraad
Zwolle Marketing; Bestuurslid Ronald McDonaldhuis Zwolle.
Mevrouw drs. C.W. van Willigen, Arnhem
Mevrouw C.W. van Willigen (8 juni 1957) is per 1 oktober 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
Zij is algemeen directeur van Oost N.V. Verder is zij lid van het bestuur van de Stichting TrenT, gevestigd te
Enschede, en commissaris bij DAR N.V. te Nijmegen. Voorts is zij bestuurslid van de Stichting ter Bevordering
van Draadloos Mobiel Communicatieonderzoek (Stichting WMC) en van de Stichting Fondsbeheer Gelderland
valoriseert.
Directie
De heer drs. M.M. Kirch
Ondernemingsraad
De heer H. Segerink, voorzitter
De heer B. van Golde, vice-voorzitter
De heer J. Palmers, secretaris
De heer J. van Amelsvoort
De heer E. Berfelo
De heer R.J.A. Braamhaar
De heer A. Makkinga
De heer P. Vinke
59