Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. X11 school voor grafimedia
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Adres en administratieve gegevens
Algemene informatie
De organisatie van X11
Medezeggenschap
Opleidingsschool
2. Het Onderwijs
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
15
Lessentabellen 2014-2015
Lestijden, rooster en roosterwijzigingen
Jaarplanning & periodes
Vakanties en vrije dagen
5. Informatie over de medewerkers van X11
5.1
13
Boeken en materialen
Ouderbijdrage
Financiële regelingen (U-pas etc.)
Ongevallenverzekering
BurgerServiceNummer
Leerplicht
Leerlingenadministratie
4. Schooltijden & Planning
4.1
4.2
4.3
4.4
4
Visie en identiteit
Begeleiding en zorg
Afwezigheid en verzuim
Gedragscode
Schorsen
Klachtenregeling
Leerlingenstatuut
Niveau, toetsen en afsluiten
2.8.1. Niveau
2.8.2. Toetsen Cito
Informatie over leerjaar 3 & 4
2.8.3. Afsluiting
Resultaten
2.9.1. In- , uit- en doorstroomgegevens
2.9.2. Examen
2.9.3. Doorstroommogelijkheden
3. Financiën & administratie
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
2
17
Onderwijsteams en functionarissen
6. Bijlagen
6.1 Overzicht Klachtenafhandeling binnen de NUOVO
6.2 Overzicht besteding ouderbijdrage
19
Informatie voor ouders/verzorgers
Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van X11 school voor grafimedia.
In deze schoolgids wordt aan ouders/verzorgers en de leerlingen van X11 algemene informatie gegeven
over de school. Bovendien wordt een aantal zaken beschreven die van belang zijn voor het nieuwe
schooljaar.
X11 hecht groot belang aan de contacten met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Informatie is
daarbij noodzakelijk. Naast deze schoolgids verschijnt één maal per periode de “oudernieuwsbrief” met
informatie over activiteiten en actuele onderwerpen.
In deze schoolgids proberen we een beeld te schetsen van ons onderwijs en de begeleiding.
De ouders van alle leerlingen worden, samen met de leerlingen, aan het begin van het schooljaar
uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij de belangrijke momenten voor dat schooljaar, de werkwijze en de
administratie van de vorderingen worden besproken. In de loop van het schooljaar worden
informatieavonden met een specifiek thema georganiseerd, zoals het advies aan het einde van het tweede
leerjaar, vakkenpakketten en examens, maar ook avonden met verschillende thematiek.
Betrokkenheid van ouders is voor ons van groot belang om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Leerlingen,
ouders en school hebben ieder op hun eigen wijze verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de
ontwikkeling van de leerling.
Wij willen steeds een kritische houding hebben naar onze invloed, onze rol. Daarbij hebben we de signalen
van ouders en leerlingen zeker nodig! Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om met ons mee te denken,
met ons in gesprek te gaan. Dat kan op verschillende momenten in het schooljaar; op ouder- en
kijkavonden, maar bijvoorbeeld ook door lid te worden van de Medezeggenschapsraad.
Mocht de informatie in de schoolgids nog vragen bij u openlaten, aarzelt u dan niet contact met mij op te
nemen.
Moniek Rieter
directeur
2
1.
X11 school voor grafimedia
1.1 Adres en administratieve gegevens
Postadres
Bezoekadres
Postbus 5175
Vondellaan 178
3502 JD Utrecht
3521 GH Utrecht
Telefoon
030-2807096
030 2807099
030-2807097
ziekmeldnummer leerlingen
algemeen nummer
secretariaat
Website
www.x11.nu
BRIN-nummer 24TR-03
1.2 Algemene informatie
X11 maakt onderdeel uit van NUOVO, stichting voor het openbaar voortgezet onderwijs van de stad Utrecht.
NUOVO staat voor algemeen toegankelijk openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht. Voor bijna alle jongeren
tussen 12 en 18 jaar is er een passende opleiding op één van onze scholen. Jonge talenten krijgen alle
kansen om zich te ontwikkelen.
We sluiten aan bij de leeftijd, leefwereld en leerstijl van de leerling. Niet iedereen leert immers op dezelfde
manier; daarom biedt NUOVO verschillende onderwijsconcepten. Er is op onze scholen plaats voor vlotte
leerders, moeilijk lerende kinderen, studiebollen en leerlingen die liever de handen uit de mouwen steken.
We geven ze extra zorg – indien nodig – en stimuleren hun talenten.
NUOVO zorgt voor de verbinding met de samenleving. Dat doen we binnen de school, door aandacht voor
verschillende overtuigingen, culturen en persoonlijke eigenschappen van onze leerlingen. We organiseren
veel activiteiten buiten de school; maatschappelijke stages, praktijkopdrachten en activiteiten in buurten en
wijken.
Onze leerlingen worden voorbereid op een (deels onbekende) toekomst. We leren ze hoe ze kunnen
functioneren in de maatschappij van vandaag én we brengen hen een lerende houding bij voor later. Die
lerende houding meten we ook onszelf aan. Om onszelf steeds verder te verbeteren kijken we naar het
effect van ons onderwijs en werken samen met maatschappelijke organisaties.
De volgende scholen vallen onder NUOVO:
Het Trajectum College, de Internationale Schakelklassen, Leidsche Rijn College, Pouwer, Utrechts Stedelijk
Gymnasium, Via Nova College, UniC en X11 school voor grafimedia.
Het College van bestuur NUOVO is verantwoordelijk voor:
 het strategisch beleid in de meest ruime zin;
 de vormgeving van de bestuurlijke kaders waarlangs het beleid van de scholen wordt ontwikkeld;
 de advisering en coaching van het management op de scholen;
 het leidinggeven aan het management van de scholen;
 de afstemming en samenwerking tussen de scholen;
 het organiseren van het overleg met de centrale medezeggenschapsorganen.
Het College van Bestuur van NUOVO bestaat uit één persoon: Leon de Wit.
Externe vertrouwenspersoon NUOVO
Marcel Oldenhuizing, bereikbaar via [email protected] of via 06-27124117
Men kan hier terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek- en psychisch geweld
evenals signalering inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, e.d.
Inspectie van het Onderwijs
Voor algemene of specifieke vragen over onderwijs kunt u terecht bij: [email protected] en/of
www.onderwijsinspectie.nl . Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis).
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113 111 (lokaal tarief).
Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs terecht met klachten over
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek- en psychisch geweld evenals signalering inzake
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, e.d..
Schoolgids 2014-2015
X11 school voor grafimedia
3
1.3 De organisatie van X11, school voor grafimedia
Het onderwijs is georganiseerd rondom twee verticale teams. Samen met de directeur zijn zij
verantwoordelijk voor het onderwijs en dagelijkse gang van zaken.
Binnen de X11-organisatie zijn een aantal medewerkers belast met speciale taken.
Moniek Rieter
directeur
Mette Spruit
teamleider team 2
Jeppe den Uijl
teamleider team 1
Bas Lubbers
examencoördinator
Joke Bolt
contactpersoon
Piet Dinghs
contactpersoon
Mary van Hofwegen
Carla Moerland
stafsecretaresse
leerlingenadministratie & verzuim
1.4 Medezeggenschap
Door de verandering in de Wet op de Medezeggenschap en de vertaling daarvan binnen NUOVO, hebben
zich op X11 wijzigingen voorgedaan in de medezeggenschap. In plaats van een medezeggenschapsraad
voor de Prisma- en Spectrumscholen is er nu op alle locaties van NUOVO-scholen een deelraad.
Hierdoor is er medezeggenschap op de plaats, waar voor de ouders, leerlingen en medewerkers de
belangrijkste beslissingen worden genomen: op de ‘eigen’ school. De deelraad bestaat in principe uit
medewerkers, ouders en leerlingen en functioneert natuurlijk alleen optimaal als ouders daaraan deelnemen.
Ouders zouden zich bijvoorbeeld kunnen bezighouden met het leerlingenstatuut, sponsoring, voorzieningen
t.b.v. leerlingen.
Op het moment van samenstelling van deze schoolgids zijn er vacatures binnen de oudergeleding van de
deelraad van onze school. Via de Oudernieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen
rond de medezeggenschapsraad.
Wellicht wilt u er alvast over nadenken of ‘meedenken, medezeggen in de school’ iets voor u is. Neemt u
gerust contact op met de directeur als u belangstelling of vragen heeft.
1.5 Opleidingsschool
X11 school voor grafimedia is één van de Utrechtse opleidingsscholen waar studenten van de
lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht het vak leraar leren. De studenten worden hierin begeleid door
een werkplekbegeleider, dit kan één van de docenten van uw zoon/dochter zijn. Hij/zij probeert de student te
begeleiden voor het beroep, het vak en de persoon.
De schoolopleider, Manita Gobbens, is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle stagiaires op X11. Zij
heeft intensief contact met de Hogeschool Utrecht over onder andere de inhoud van het opleiden in de
school.
Om de studenten zo goed mogelijk te kunnen opleiden voor het vak leraar, is het belangrijk dat zij zoveel
mogelijk ervaring opdoen met het lesgeven, de omgang met leerlingen en allerlei andere zaken die met
onderwijs te maken hebben. De studenten zijn net als de docenten deel van één van beide teams.
Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter gedurende zijn tijd op X11 te maken krijgt met een leraar in opleiding in
de klas. Dit alles omdat de leraren in opleiding de leraren van de toekomst zijn!
4
2. Het onderwijs
2.1 Visie en identiteit
Op X11 school voor grafimedia zitten ± 220 leerlingen in leerjaar 1 & 2 en ± 220 leerlingen in
leerjaar 3 & 4.
Missie
Onze opdracht is om leerlingen met een diploma en een toereikende dosis zelfstandigheid naar het
vervolgonderwijs te begeleiden. Kennis bijbrengen, maar daarnaast zorgen dat kinderen zich kunnen
redden, zelfstandig zijn, voor zichzelf opkomen en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun eigen
ontwikkeling.
Visie
X11 is een kleine school voor VMBO. We zijn een school voor grafimedia. Dat betekent dat leerlingen die
zich graag willen ontwikkelen op het gebied van vormgeven, grafisch ontwerpen of digitale media bij ons op
hun plek zijn!
Op X11 nemen we jou, de leerling, als uitgangspunt. Dat betekent dat het onderwijs is afgestemd op
datgene wat je op een bepaald moment aankunt en op het ontwikkelen van zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid.
Om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs of in het beroep is het van groot belang dat je je niet alleen
bepaalde kennis maar ook een aantal vaardigheden hebt eigen gemaakt.
Leerlingen op X11 worden voorbereid op creatieve en creatief-technische vervolgopleidingen en beroepen.
Om daar succesvol te kunnen zijn, zijn de volgende kenmerken van groot belang:
 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen
 Creativiteit, lef en probleemoplossend vermogen
 Samenwerking aan gemeenschappelijke doelen
 Betrokkenheid
Bij veel opdrachten ga je hiermee dus aan de slag.
Kenmerkend voor ons onderwijs:
 Ontwikkelen van creativiteit
 Ontdekken van eigen talenten
 Leren samenwerken
 Leren kiezen
 Leren kijken
 Initiatief leren nemen
 Aandacht voor product en proces
Cultuureducatie
Op X11 leren we je veel over en door middel van kunst en cultuur. Dit vinden we belangrijk omdat je
daardoor zo goed mogelijk voorbereid wordt op een toekomst in de creatieve industrie (waar veel leerlingen
van ons naartoe doorstromen) en op de toekomst in het algemeen. Een belangrijke wetenschapsjournalist
schrijft over cultuureducatie:
‘Kunst is er al zolang er mensen zijn. Waarom? Omdat kunst nodig is om mensenhersenen scherp te
krijgen en scherp te houden. Muziek, dans, drama, beeldende kunst en literatuur ondersteunen
belangrijke hersenfuncties als luisteren, kijken, verhalen vertellen en loslaten. Laboratoriumonderzoek
laat zien hoe dynamisch en speels de hersenen van nature zijn. Toch dompelen we het onderwijs onder
in stress en stramheid. Een pijnlijke discrepantie tussen wetenschap en samenleving.’
(zie ook www.mieras.nl en http://vimeo.com/34776307)
Hoe bieden wij cultuureducatie aan? Bij kunstvakken leer je drama, tekenen, schilderen en 3D-ontwerpen
(door te kijken en door te doen). Bij het vak grafimedia leer je ontwerpen (vaak met behulp van de
computer). Daarnaast krijg je soms kunstzinnige opdrachten bij vakken waarbij je dat minder zou
verwachten: bij Nederlands, Engels, wiskunde of maatschappijleer. Of je werkt aan een kunstproject waarbij
de verschillende vakken samenwerken met een museum, een theatergroep of een filmhuis. Binnen èn buiten
de school leer je over kunst. Naast traditionele kunst onderzoeken we nieuwe methoden van kunst en
kunstonderwijs (museum apps, 3D-printing).
5
Een ander belangrijk onderdeel van cultuureducatie vinden we mediawijsheid. In de media (tv, radio,
internet, games) komt er heel veel informatie op je af. Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan?
Wat is echte informatie en wat reclame of vermaak? En hoe ga je om met alle berichten, foto’s, grapjes via
social media? Niet alleen is het belangrijk daarmee om te gaan, ook zal je er in de toekomst misschien als
producent over moeten kunnen nadenken
Door al onze culturele activiteiten is X11 school voor grafimedia sinds 2010 erkend als cultuurprofielschool
(zie http://www.cultuurprofielscholen.nl).
6
2.2 Ondersteuning en begeleiding
Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. De docent, de mentor, de interne ondersteuners
en de teamleiders hebben hierin hun eigen taak. Samen vormen zij de verbinding tussen leerling, ouders en
schoolteam.
De docent
Iedere docent is als eerste verantwoordelijk voor zijn of haar leerlingen en de groep op het gebied van
gedrag, werkhouding en planning.
De mentor
Iedere leerling heeft een persoonlijke mentor. De mentor is voor de leerling de spin in het web. Hij signaleert,
begeleidt, ondersteunt de leerling bij alle zaken, die rondom de leerling een rol spelen. De mentor is ook het
eerste aanspreekpunt voor de ouders.
De mentor begeleidt, samen met de praktijkdocenten en de docenten LOB, het beroepskeuzeproces van de
leerling.
De teamleiders en interne ondersteuners

Bieden ondersteuning aan docenten en mentoren op het gebied van individuele en groepsgerichte
leerlingenzorg.

Zijn verantwoordelijk voor de opzet en het verloop van de klassenbesprekingen.

Bespreken leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben met de kernpartners. Dit gebeurt
uiteraard in goed overleg met de betrokken ouders en leerling.
De kernpartners
De teamleiders en interne ondersteuners vormen de verbinding met de kernpartners van de school. De
kernpartners zijn: leerplicht, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en de begeleider passend
onderwijs van het samenwerkingsverband.
De kernpartners ondersteunen het schoolteam bij leerlingen bij wie de onderwijsleerlijn (tijdelijk) stagneert en
bewaakt samen met de school de gezonde ontwikkeling van leerlingen. De kernpartners werken volgens het
principe van één kind, één gezin, één plan. Zij zorgen dat er een begeleidingsplan tot stand komt waarin de
verantwoordelijkheden van de betrokkenen staan beschreven.
De school maatschappelijk werker
De school maatschappelijk werker is tweemaal per week op school aanwezig en geeft hulpverlening aan
leerlingen met gedrags- en/of sociaal emotionele problemen en hun ouders.
Contact gegevens:
Stichting Stade PPI Utrecht
Pedagogisch Psychologisch Instituut
Afdeling Onderwijshulpverlening
Drift 11, 3512 BR Utrecht.
De contactpersoon
Informeert, begeleidt en ondersteunt een klager (leerling of medewerker) als deze een klacht heeft over
ongewenst gedrag van een medeleerling of medewerker. Zoals: seksuele intimidatie, geweld, discriminatie
en racisme. Indien nodig verwijst en begeleidt de contactpersoon de klager naar de externe
vertrouwenspersoon die aan de school verbonden is.
Dyslexiebeleid
Het dyslexiebeleid van X11 voorziet in de behoefte van dyslectische leerlingen en voldoet aan de huidige
wettelijke regelgeving rondom dyslexie in het voortgezet onderwijs.
Zie verder het dyslexie protocol op de site van X11.
7
2.3 Afwezigheid/verzuim
Nieuwe wet verzuimmelding
Met ingang van 1 augustus 2009 treedt de nieuwe wet verzuimmelding in werking. Scholen zijn vanaf dat
moment verplicht het verzuim te melden bij het nieuwe digitale loket van DUO (v/h IB-Groep). Via het loket
wordt de verzuimmelding naar de juiste gemeente gezonden.
In de wet wordt bovendien de meldtermijn gewijzigd. Melden van verzuim is dan verplicht na ongeoorloofde
afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier weken. Dat is ongeveer gelijk aan 3 dagen
afwezigheid. Meer informatie hierover vindt u op www.ocwduo.nl .
Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht de school te informeren over de afwezigheid van hun kind.
 Wanneer uw kind ziek is, dan moet dit vóór 8.40 uur, door één van de ouders/verzorgers aan de school
doorgegeven worden:
 Via telefoonnummer (030-) 2807096. U krijgt dan contact met het antwoordapparaat
(ziekmeldbandje) en spreek duidelijk voor én achternaam en klas van uw kind in.
 Via emailadres [email protected]
 Als uw kind weer naar school komt na het ziek zijn; dan graag een briefje in het postvak van Carla.
 Bij dokters-, tandartsbezoek o.i.d., dat van tevoren bekend is, moet de leerling met de afsprakenkaart of
een briefje van de ouders/verzorgers ook naar Carla Moerland.
 Alle andere verzoeken om te verzuimen dienen schriftelijk door ouders/verzorgers te geschieden bij
de directeur.
Niet gemelde afwezigheid van school en niet door de directeur toegestane verzoeken tot verzuim, worden
beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. De school voert een beleid om ongeoorloofd schoolverzuim
zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo nodig wordt daartoe contact opgenomen met de schoolarts (bij
veelvuldig verzuim door ziekte) en/of de afdeling leerplicht van de gemeente.
8
2.4 Gedragscode
In het schoolgebouw zijn iedere dag veel mensen aanwezig, leerlingen en medewerkers van zowel
X11 school voor grafimedia als van het Grafisch Lyceum Utrecht (mbo). Om alles in goede banen te leiden
en een goed leef- en werkklimaat te waarborgen voor iedereen is het noodzakelijk dat je met elkaar
afspraken maakt. Afspraken over hoe je omgaat met elkaar, de eigendommen van elkaar, de spullen in
lokalen en overige ruimtes in het gebouw. Kortom; hoe gedragen we ons in en om de school.
Gedragsregels en afspraken
Omgaan met elkaar en seksualiteit
Wij willen dat leerlingen op een positieve en verantwoordelijke manier met elkaar omgaan. Dat betekent dat
we respect tonen voor iedereen en elkaar in elkaars waarde laten. Dit geldt ook voor seksualiteit. We
vermijden seksueel getinte aandacht of aanrakingen en het maken van grappen of toespelingen die de
ander in verlegenheid zou kunnen brengen of kunnen kwetsen. Als je dit ziet gebeuren of zelf meemaakt
vinden we het belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt. Bespreek het met elkaar, met een docent of een
vertrouwenspersoon en zorg er samen voor dat we ook op dit kwetsbare punt een veilige school zijn en
blijven. Wij zorgen er daarnaast voor dat in ieder leerjaar aandacht aan het thema wordt besteed.
Kleding en veiligheid
Op X11 vinden we het belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Om daarvoor te zorgen
moeten we een veilige omgeving creëren voor onszelf en elkaar. Soms zorgt kleding ervoor dat je je niet
veilig voelt. Weinig bedekkende kleding of juist teveel bedekking kan ervoor zorgen dat we niet meer open
kunnen communiceren met elkaar. Ook al past het nog zo goed bij jou, soms is iets ongepast in een
gemeenschap zoals een school dat is. Als we denken dat dat aan de hand is, zullen we in gesprek met jou
gaan en kan het zijn dat we je verzoeken om andere kleding aan te trekken.
In de les en het lokaal
Aanwezigheid
Uiteraard zorg je ervoor dat je op tijd aanwezig bent in de les en je jas doe je natuurlijk uit. Ook heb je alle
spullen bij je die je nodig hebt, zoals boeken, werkmap, etui met schrijf- en tekenmaterialen, rekenmachine,
gymkleding etc. Ben je spullen vergeten of heb je ze niet aangeschaft, dan kun je door de directeur of de
teamleiders naar huis gestuurd worden. De verloren tijd moet wel ingehaald worden.
Eten en drinken
In alle lesruimtes mag je niet snoepen, eten en drinken. Doe dit gewoon tijdens de pauze in de kantine of
buiten op het plein.
Omgang met computers en het netwerk
Je maakt gebruik van dure computers en een groot netwerk. Ga zorgvuldig om met de apparatuur en zorg
dat de spullen in dezelfde staat blijven als je ze aantrof.
Eigen account
Werk alleen op je eigen account. Dit zorgt voor een betere organisatie van je bestanden en mappen. Ook
waarborg je op deze manier de veiligheid van je eigen account.
Mailbox
Gooi e-mailberichten die je al hebt gelezen en niet meer nodig hebt weg. De laadtijd van de mailbox is
namelijk voor een groot gedeelte afhankelijk van de hoeveelheid berichten in je mailbox.
Om te waarborgen dat het netwerk goed en snel blijft werken is het niet toegestaan:
 nutteloze en ongewenste e-mail te verzenden (spam)
 eigen scripts uitvoeren, tenzij afgesproken met de docent/begeleider
 muziek en films te downloaden
 muziek via internet te ‘streamen’
Smart-phone
Het gebruik van smart-phones is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Je kunt er je huiswerk in
noteren, informatie zoeken voor bepaalde opdrachten en zo zijn er nog veel meer gebruiksmogelijkheden te
bedenken die het onderwijs op school ten goede komen. Maar, je kunt met het gebruik van je smart-phone
ook anderen hinderen tijdens lessen en dat is wat we niet willen. We spreken dan ook met elkaar af dat je je
smart-phone alleen gebruikt als de docent hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
9
Gebruik apparatuur van school
Bij het grafimedia onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van, met name, digitale camera’s en video
apparatuur. Het spreekt voor zich dat je verantwoordelijk bent voor de apparatuur die je leent.
Het kwijtraken en/of opzettelijk vernielen van apparatuur heeft onherroepelijk tot gevolg, dat we de schade
bij je ouders gaan claimen. Op het reserveringsformulier staan de spelregels aangegeven. Niet op tijd
inleveren betekent voorlopig niet meer lenen! Houd de sluitingstijden van de uitleenbalie goed in de gaten.
Kluisjes
In de hal zijn afsluitbare kluisjes geplaatst. Hierin kun je helmen en schoolspullen opbergen.
De schoolleiding zal steekproefsgewijs kluisjes van leerlingen controleren.
Verlies en/of diefstal
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen. De school adviseert om niets onbeheerd achter te laten
en om waardevolle spullen thuis te laten. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het wegraken of
beschadigen van eigendommen. Gevonden voorwerpen worden enige tijd op school bewaard.
Gedragsregels in Het Gebouw
Facilitaire dienst
Het Gebouw heeft een facilitaire dienst. Een belangrijke taak van de facilitaire dienst is het bewaken van de
orde en de rust in Het Gebouw. Wij verwachten dat leerlingen de instructies etc. van de medewerkers van de
facilitaire dienst opvolgen.
Fietsenstalling
Fietsen en brommers/scooters kunnen in de fietsenstalling worden gestald. De school is niet aansprakelijk
voor diefstal of beschadiging. De fietsenstalling wordt met camera’s bewaakt maar om diefstal te voorkomen
is een deugdelijk slot en/of ketting zeker noodzakelijk. Brommers/scooters mogen alleen op de binnenplaats
als de motor uit is.
Beschadigingen
Van beschadigingen aan gebouw, meubilair en apparatuur, ontstaan door onachtzaamheid, of die moedwillig
veroorzaakt zijn, zullen de kosten in rekening worden gebracht aan de betrokken leerling (of ouder en/of
voogd).
Netheid in en om Het Gebouw
In en rond Het Gebouw zijn op diverse plaatsen afvalbakken geplaatst. Iedereen ruimt gewoon zijn eigen
afval, zoals bekertjes, blikjes, snoeppapier en kauwgom op in deze bakken. Het studentenrestaurant is een
gezamenlijke ruimte met het GLU. Wij verwachten dat iedereen ook daar zijn/haar eigen rommel opruimt.
Gangen/lokalen
In leslokalen en gangen mag niet gegeten en/of gedronken worden. Omdat er in veel ruimtes lessen zijn en
wordt gewerkt is het wenselijk dat je je in de gangen rustig gedraagt. Je mag niet zomaar zonder
toestemming in een lokaal of andere ruimte verblijven.
Pauzes
Tijdens de pauzes verblijf je niet in de trappenhuizen of gangen. Gedraag je netjes in het restaurant, op het
plein of om het Gebouw. Zorg dat buurtbewoners en de omliggende winkels geen overlast hebben. Zorg
ervoor dat het schoolplein en de omgeving van de school schoon blijven.
Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd en je volgt altijd direct de aanwijzingen van de surveillant op.
Misdragingen tijdens de pauze zullen worden gemeld aan de directeur.
Rook- en drugs- en alcoholverbod
In Het Gebouw mag niet worden gerookt, ook niet in het atrium, dat is de hal waar ook de receptie is. Vanaf
27 oktober 2014 mag er door X11 leerlingen en – medewerkers ook niet meer gerookt worden op het
schoolplein. Het bezit, gebruik of verspreiden van alcohol, hard- en softdrugs in en rond Het Gebouw is
onder alle omstandigheden ten strengste verboden. Wie op gebruik wordt betrapt, loopt de kans van school
te worden verwijderd.
10
2.5 Schorsen
Wanneer je je misdraagt, kun je geschorst worden en zo nodig van school verwijderd worden. Gedrag dat tot
schorsing kan leiden is o.a.: gebruik van geweld in woorden en/of daden, brutaliteit tegenover medewerkers
van Het Gebouw, discriminatie van medeleerlingen en/of medewerkers, medewerkers en/of medeleerlingen
in onveilige situaties brengen, overlast veroorzaken in de omgeving van de school.
Je kunt voor één of meerdere dagen geschorst worden door de directeur. Dat betekent dat je niet op het
schoolplein en in de school mag komen. Je wordt eventueel pas weer toegelaten nadat er een gesprek
tussen de directeur en je ouders heeft plaatsgevonden. Word je meerdere keren geschorst of maak je je
schuldig aan strafbare feiten, dan kun je definitief van school verwijderd worden door de directeur.
Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
2.6 Klachtenregeling
Wanneer leerlingen, ouders/verzorgers of medewerkers ontevreden zijn of klachten hebben, verwachten wij
dat zij deze klacht zo snel mogelijk bespreekbaar maken.
Klachten kunnen gaan over school-organisatorische zaken, onderwijskundige zaken zoals de begeleiding
van leerlingen, het beoordelen en het (be-)straffen van leerlingen. Verder kunnen
klachten ook gaan over ongewenst gedrag zoals pesten of geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie,
ongewenste intimiteiten en discriminatie.
Als een gesprek met de vakdocent en/of mentor niets oplevert, kan (mondeling of schriftelijk) contact met de
directeur worden opgenomen en zal deze proberen het probleem zo snel en zorgvuldig mogelijk te
behandelen. Een leerling, ouder/verzorger of medewerker kan met zijn klacht ook terecht bij een van de
(in deze gids genoemde) contactpersonen van de school.
Het overzicht van de Klachtenafhandeling binnen de NUOVO vindt u als bijlage 6.1 in deze gids.
2.7 Leerlingenstatuut
Binnen de NUOVO is er een leerlingenstatuut, echter het leerlingenstatuut dat is afgestemd op de situatie
van X11 is in ontwikkeling.
2.8 Niveau, toetsen en afsluiting
2.8.1 Niveau
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van X11 bieden we alle leerwegen van het vmbo en het havo
aan.
Wanneer het wenselijk blijkt te zijn is een overstap naar een ander niveau mogelijk. In de loop van het derde
leerjaar maak je de definitieve keuze voor welk examen je je in het vierde leerjaar gaat voorbereiden:
BBL
= basis beroepsgerichte leerweg
KBL
= kader beroepsgerichte leerweg
GL
= gemengde leerweg
TL
= theoretische leerweg
Ook een combinatie van twee opeenvolgende niveaus is mogelijk.
2.8.2 Toetsen Cito
Kwaliteitsbewaking
Om de vorderingen van de leerlingen te volgen, zijn er natuurlijk bij ieder vak overhoringen en toetsen.
Hiervan ziet u de resultaten op de verslagen van uw kind. Om te controleren of we met onze interne toetsing
op het goede spoor zitten, nemen we tijdens de eerste drie leerjaren ook een aantal externe toetsen af.
Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO. Bij deze toetsen worden de prestaties van onze leerlingen
vergeleken met andere VMBO-leerlingen.
Cito-toetsen
In het eerste leerjaar zijn dit de Entree- en de Volgtoets. We kijken wat leerlingen bij binnenkomst kunnen
en aan het eind van het jaar bekijken we of de leerlingen op het te verwachten niveau presteren. In het
tweede leerjaar volgt de adviestoets, die we gebruiken bij de leerwegadvisering en aan het eind van het
derde leerjaar volgt een toets die de bepaling van het examenadvies ondersteunt.
Deze laatste twee toetsen hebben een vergelijkbare functie, maar de derdejaars toets geeft voor ons toch
belangrijke informatie, omdat leerlingen in deze fase van hun ontwikkeling soms veranderingen vertonen die
ook van invloed zijn op studieresultaten. Bovendien zijn van de zij-instromers niet altijd de adviestoetsen
beschikbaar.
Vanzelfsprekend worden ouders/verzorgers van de afname en de uitslagen van de toetsen op de hoogte
gebracht.
11
Informatie over leerjaar 3 en 4
2.8.3 Afsluiting
Gemengde-/theoretische leerweg (GL/TL)
De afsluiting van de GL/TL verloopt op een andere manier dan bij de meeste scholen. Alleen de vakken
Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en Grafimedia (het praktijkvak), nemen de leerlingen deel aan
het landelijk Centraal Schriftelijk Examen. Voor de overige vakken wordt een individueel examen afgenomen
op het moment dat de leerling en de docent vinden dat de leerling er aan toe is.
Grafimedia (BBL&KBL)
De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg grafimedia wordt afgesloten met het landelijk Digitaal Examen in
de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en het praktijkvak grafimedia.
Schoolexamens en centrale examens
In het derde en vierde leerjaar wordt begonnen met het voorbereiden voor de landelijke examens die altijd in
mei en juni plaatsvinden. Het schoolexamen VMBO begint al in leerjaar 3 en loopt door tot het einde van
leerjaar 4. De resultaten die in leerjaar 3 zijn behaald worden gemiddeld en dit cijfer wordt meegenomen als
een periodecijfer in leerjaar 4. Samen met de resultaten die in het vierde leerjaar worden behaald komt er
een schoolexamencijfer tot stand. Het schoolexamen bestaat uit de volgende vakken:
 Nederlands
 Engels
 Wiskunde
 Nask 1
 Praktijk grafimedia
 Lichamelijke opvoeding (dient voldoende te zijn)
 Maatschappijleer (wordt afgesloten met een cijfer)
 Kunstvakken 1 (dient voldoende te zijn)
Eind september zal op de website (www.x11.nu) het Programma van Toetsing en Afsluiting worden
geplaatst, waarin alles uitvoerig beschreven staat. Hierin staat de algemene werkwijze, maar ook wordt per
vak aangegeven wanneer welke schoolexamens worden afgenomen en op welke wijze dat gebeurt, zodat
de leerling zich goed kan voorbereiden op het uiteindelijke examen.
Wat te doen als een schoolexamen niet gemaakt kan worden
Als er geen schoolexamen gemaakt kan worden omdat de leerling ziek is of om een andere reden moet
verzuimen moet er als volgt gehandeld worden:
 De ouders / verzorgers van de leerling laten de school ’s morgens voor negen uur weten dat hun zoon/
dochter niet op school kan komen.
 Als de leerling weer op school komt, levert hij bij de examencoördinator een schriftelijke verklaring met
daarin de reden van het verzuim. Deze geeft, als het verzuim een geldige reden heeft, toestemming om
het schoolexamen alsnog te maken. Zonder deze verklaring kan het gemiste schoolexamen niet worden
ingehaald!
Voorlichting over de examens
Tijdens de eerste ouderavond in september ontvangen de ouders/verzorgers meer informatie en de
gelegenheid om vragen hierover te stellen.
12
2.9 Resultaten
2.9.1 In-, door- en uitstroomgegevens
Periode 1 oktober 2013 t/m 1 september 2014
Klas
Aantal
1-102013
Lopend
schooljaar
in
uit
Vertrek einde
schooljaar
bevorderd
ja
nee
diploma
ja
Aantal
31-7-2014
Instroom
nieuw
schooljaar
Aantal
1-102014
nee
1
99
1
1
1
98
118
118
2
102
1
1
2
99
6
104
3
97
97
19
118
4
94
87
5
1
Totaal
392
87
5
295
98
143
438
2.9.2 Examen
Overzicht in kandidaten aantal
Aangemeld voor het examen
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
92
81
91
87
86
84
83
0
1
3
---
2
2
Teruggetrokken voor het examen
Aantal deelnemers examen
92
81
90
84
86
82
81
Geslaagd
87
77
86
84
83
80
69
Afgewezen
5
3
3
0
3
2
12
95%
95%
95%
100%
96,5%
98%
85%
% Geslaagden
Overzicht examen 2014 naar niveau:
Totaal aantal kandidaten:
Teruggetrokken:
Totaal geslaagd:
Totaal afgewezen:
BBL
26
KBL
37
GL/TL
29
25
34
28
1
3
1
2.9.3 Doorstroommogelijkheden
niveau
doorstroom mogelijkheid
basisberoepsgerichte leerweg
(bbl)
kaderberoepsgerichte leerweg
(kbl)
gemengde- en theoretische leerweg (gl & tl)
niveau 2 van het mbo
niveau 3 en 4 van het mbo
niveau 3 en 4 van het mbo en het havo
Van X11 naar het Grafisch Lyceum Utrecht (mbo)
X11 school voor grafimedia deelt het schoolgebouw met het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU). Bij de
overstap naar een vervolgopleiding in het mbo, werkt X11 intensief samen met het GLU. Deze school biedt
opleidingen aan op het gebied van mediavormgeving, gaming, printmedia, dtp en communicatie, een logisch
vervolg op X11 en hierdoor is de overstap naar het Grafisch Lyceum Utrecht letterlijk heel klein.
Leerlingen van X11 hebben bij de intake van het Grafisch Lyceum Utrecht een streepje voor. Ze krijgen
ondersteuning bij de uitwerking van de thuisopdracht en begeleiding bij de voorbereiding op de
intakeprocedure zelf. Wij geven leerlingen een advies mee bij de intake. Dit advies neemt het Grafisch
Lyceum Utrecht over.
13
3. Financiën en administratie
3.1 Boeken en materialen
Onze school werkt samen met de firma Iddink uit Ede. Via www.iddink.nl kun je het boekenpakket bestellen
wat bij jouw leerjaar en opleidingsniveau hoort.
Ook zijn er diverse materialen die zelf aangeschaft moeten worden. Deze lijst is meegestuurd met het
informatiepakket voor de zomervakantie. Zorg ervoor dat alles aanwezig is voor aanvang van het schooljaar.
3.2 Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen krijgen van het ministerie geen geld voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of
bijvoorbeeld de kerstviering. X11 vraagt aan de ouders een bijdrage om deze activiteiten te bekostigen.
Deze bijdrage is vrijwillig; u kunt zelf aangeven aan welke activiteiten uw zoon of dochter deelneemt.
De vrijwillige ouderbijdrage van X11 staat op de boekenlijst vermeld onder ‘algemene kosten’ en is verdeeld
in ‘schoolgebonden activiteiten’, ‘introductiedagen’ en ‘kamp’, ‘kluisgebruik’ etc. Een specificatie van de
besteding van de ouderbijdrage heeft u reeds ontvangen. Zie ook bijlage 6.2 achter in deze gids.
3.3 Financiële regelingen
Het kan zijn dat u recht heeft op een tegemoetkoming in de studie- of onderhoudskosten. Er zijn diverse
instanties/overheden die deze regelingen toekennen en uitvoeren:
Belastingdienst
Kijk op www.toeslagen.nl of u in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van
kinderen van 0 tot 18 jaar.
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert
onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Op www.ocwduo.nl vindt u alle
informatie over diverse regelingen. U kunt ook de infolijn 050 – 599 77 55 bellen.
Het DUO-servicekantoor aan de Herman Gorterstraat 40 in Utrecht is op werkdagen geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Gemeentelijke regelingen
Er zijn gemeentes die ook ondersteunende regelingen hebben. Informeer daarvoor bij uw woongemeente.
U-pas (regeling gemeente Utrecht)
De gemeente Utrecht heeft sinds enige jaren een budget beschikbaar gesteld dat wordt ingezet voor
leerlingen van 12 tot 16 jaar in het voortgezet onderwijs. Via het U-pasbureau, onderdeel van de afdeling
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), kan deze pas
kortingspas worden aangevraagd. De U-pas wordt ingezet op het gebied van sport, cultuur en recreatie.
Voor (buiten)schoolse activiteiten is per schooljaar een maximaal bedrag beschikbaar van € 100,00 per
leerling met U-pas. Ben je in het bezit van een geldige U-pas (geldig tot 1 juni 2015); kom dan aan het
begin van het schooljaar mét de U-pas (geen kopie) naar Mary van Hofwegen, zodat we tijdig rekening
kunnen houden met deze regeling.
De pas is bedoeld voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen en is beschikbaar voor inwoners van
Utrecht, Houten, De Bilt en Maarssen.
Meer informatie over de U-pas en het aanvragen hiervan kunt u vinden op www.u-pas.nl. U kunt ook bellen,
telefoon 030 – 286 50 50 (alle werkdagen tussen 10.00 - 11.00uur) of mailen naar [email protected]
3.4 Ongevallenverzekering
De leerlingen zijn collectief verzekerd; De verzekering geldt gedurende het (rechtstreeks) van huis naar
school gaan, de schooltijd en het weer naar huis gaan. De dekking betreft alleen de medische hulp, voor
zover de leerling niet op andere wijze is verzekerd.
3.5 BurgerServiceNummer
De scholen zijn verplicht het BurgerServiceNummer van een leerling te registreren. Aan het begin van het
schooljaar zult u verzocht worden, mits dit nog niet door ons ontvangen is, dit nummer door te geven aan de
leerlingenadministratie.
14
3.6 Leerplicht
Onze school is wettelijk verplicht in- en uitschrijving van leerlingen te melden aan de woongemeente van de
leerlingen. Op verzoek van de gemeentes delen we u mee dat deze gegevens (naam, adres,
geboortedatum) deel zullen uitmaken van een door de gemeente bij te houden leerlingenregister. Uiteraard
worden deze gegevens ook op school geregistreerd
3.7 Leerlingenadministratie
Bij de leerlingenadministratie kunnen leerlingen terecht voor, bijvoorbeeld, de volgende zaken:
Formulieren, die door de school moeten worden ingevuld en ondertekend. Meestal kunnen de
formulieren de volgende dag weer worden opgehaald.
Adreswijzigingen e.d.: Verandert er iets in de persoonsgegevens, bijv. adres, telefoonnummer, of
de gegevens staan fout op onze lijsten, dan moeten deze gegevens schriftelijk, mag ook via mail
([email protected]), doorgegeven worden aan de leerlingenadministratie.
15
Schooltijden & Planning
4.1 Lessentabellen schooljaar 2014-2015
Lessentabel in minuten
Bovenbouw
Onderbouw
(alle niveaus)
lj 1
lj 2
bbl
leerjaar 3
kbl
gl/tl
bbl
leerjaar 4
kbl
gl/tl
Nederlands
150
150
150
150
150
200
200
150
Engels
150
100
100
100
100
100
100
100
Wiskunde
150
150
150
150
150
150
150
150
Rekenen
50
50
50
50
50
50
50
50
Techniek
100
100
Natuur/scheikunde
150
150
150
150
150
150
150
150
Mens&Maatschappij
250
200
Nieuwsbegrip
50
50
50
0/50
50
0/50
100
100/50
50
50
50
50
0/150
150
0/150
150
0/50
50
0/50
0/50
100
100
0/200
200
0/200
200
Vakken
Maatschappijleer 1
Maatschappijleer 2
Duits
KV 1
100
200
200
100
KV 2
Grafimedia
150
100
400
200/400
200
400
150/400
150
Bewegen & sport
100
100
150
150/100
100
150
150/100
100
Mentoruur
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2 Lestijden, rooster en roosterwijzigingen
Op X11 hanteren we lesuren van 50 minuten:
1. 08.40 uur – 09.30 uur
2. 09.30 uur – 10.20 uur
Pauze
3. 10.40 uur – 11.30 uur
4. 11.30 uur – 12.20 uur
5. 12.20 uur – 13.10 uur
Pauze
6. 13.40 uur – 14.30 uur
7. 14.30 uur – 15.20 uur
8. 15.20 uur – 16.10 uur
Het totale rooster van klassen, docenten en lokalen wordt op de website geplaatst. De roosterwijzigingen
worden op het bord in de hal én op de website geplaatst..
De school organiseert regelmatig activiteiten buiten de school. Deze activiteiten horen wel gewoon bij het
onderwijs bij ons op school dus leerlingen zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn
Voor alle leerjaren
Op dinsdagmiddag vergadert het personeel en er wordt dan vanaf 13.10 uur geen les meer gegeven.
Alle andere dagen volgen de leerlingen onderwijs van 08.40 uur tot uiterlijk 16.10 uur.
16
4.3 Jaarplanning schooljaar 2014-2015
Via de Oudernieuwsbrief en onze website zullen wij u lopende het schooljaar op de hoogte houden van
geplande activiteiten, zoals bijvoorbeeld ouderavonden, leerlingenactiviteiten, examenrooster etc.
Periodeverdeling schooljaar
Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes en deze verdeling geldt voor alle leerjaren.
Periode 1
1 september 2014
t/m
14 november 2014
Periode 2
17 november 2014
t/m
30 januari 2015
Periode 3
2 februari 2015
t/m
17 april 2015
Periode 4
20 april 2015
t/m
3 juli 2015
Laatste schooldag
7 juli
Schoolexamens leerjaar 3 & 4
Om te komen tot gemiddelde Schoolexamencijfers zijn er diverse toetsmomenten; SE-weken horen daarbij.
De SE-weken en betreffende SE-roosters worden tijdig op de site vermeld.
4.4 Vakanties & vrije dagen
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
1 september 2014
18 oktober 2014 t/m 26 oktober 2014
20 december 2014 t/m 05 januari 2015
21 februari 2015 t/m 1 maart 2015
3 april 2015 t/m 6 april 2015
27 april 2015
2 mei 2015 t/m 10 mei 2015
14 mei 2015 t/m 17 mei 2015
23 mei 2015 t/m 25 mei 2015
11 juli 2015 t/m 23 augustus 2015
Extra verlof
Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die
de school vaststelt. Wanneer het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om tijdens de
schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een
vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.
Individuele beoordeling
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk
in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. U moet dan een verklaring van uw
werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt.
Vrijstellingsmogelijkheid vakantie onder schooltijd
De directeur van de school beslist of een leerling een keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de
schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Voor het mogelijk krijgen van
verlof, gelden de volgende voorwaarden:
 het moet gaan om een gezinsvakantie;
 de vakantie kan niet worden opgenomen in een van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van
het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud 'schoolvakanties'
gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders
gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
 deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken voor of na de zomervakantie.
Vrijstelling voor meer dan tien dagen
Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de
woongemeente van uw kind over de aanvraag. U moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school
van uw kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met een beslissing over de vrijstelling, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene
die de beslissing heeft genomen.
17
5. Informatie over de medewerkers van X11
5.1 Onderwijsteams en functionarissen
Team 1 (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B)
naam
e-mail
afk.
bereikbaar
leergebied
Joke Bolt
[email protected]
jbo
ma-di-do-vr
Nederlands
Jennifer Broekhuijse
[email protected]
jbr
ma-di-do-vr
Wiskunde
Marly Brust
[email protected]
mbr
di-wo-do-vr
Nederlands
Wouter Cirkel
[email protected]
cic
di-wo
B&S
Ton van Gastel
[email protected]
tog
di-wo-do-vr
Engels
mentor 3b
Charlotte Henning
[email protected]
hng
ma-di-wo-do
K&C /Grafimedia
mentor 1a
Margreet Hogenbirk
[email protected]
mho ma-di-do-vr
Grafimedia
Ramon van der Hout
[email protected]
hou
ma-di-wo-vr
N&T
mentor 2b
Jeanine Jansen
[email protected]
wej
di-do-vr
Grafimedia
mentor 3a
Marc van Loon
[email protected]
lon
ma-di-wo-do-vr Natuurkunde
José Pels
[email protected]
pej
ma-di-do
Nederlands
Chantal Pipping
[email protected]
pip
ma-di-wo-vr
Grafimedia/KV2
Fred Regtien
[email protected]
ret
ma-di-do-vr
M&M
mentor 1b
Ferdinand Rodenburg
[email protected] rod
ma-di-do
Grafimedia
mentor 4a
Petra van de Sande
[email protected]
san
ma-di-do-vr
Wiskunde
mentor 2a
Rieny Simons
[email protected]
sir
ma-di-wo-do-vr B&S
Timo Tonen
[email protected]
tto
wo-vr
M&M
Rozemarijn Vrijland
[email protected]
vrd
ma-di-vr
K&C
Team 2 (1D, 1E, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4C, 4D)
naam
e-mail
afk.
bereikbaar
mentor 4b
mentor 1c
leergebied
Michael Boon
[email protected]
mbo ma-di-wo-do-vr
B&S
Catelijne Calten Houwing
[email protected]
can
di-wo-do-vr
Grafimedia/KV2
mentor 1d
Piet Dinghs
[email protected]
dig
di-wo-do-vr
Mijleer 2/Duits
mentor 3e
Kim Eijkelhof
[email protected]
ejk
ma-di-wo-do-vr
Grafimedia
mentor 3d
Manita Gobbens
[email protected]
gob
ma-di-wo-do-vr
Wiskunde
Brigitta Kleijer
[email protected]
kle
di-wo-vr
M&M
Mindy Koster
[email protected]
mko ma-di-do-vr
Wiskunde
Debbie van Loon
[email protected]
lod
ma-di-wo-vr
Engels
co-mentor 2c
Bas Lubbers
[email protected]
lbb
di-wo-vr
Engels
mentor 2c
Michiel Lucassen
[email protected]
luc
ma-di-wo-vr
M&M/LOB
mentor 1e
Marente Mols
[email protected]
mol
ma-di-wo-do
Nederlands
mentor 4c
Wessel Peeters
[email protected]
pew
ma-di-vr
Mijleer 1+2LOB
mentor 4d
Nina Platvoet
[email protected]
plv
ma-di-wo
Natuurkunde
Ronald Reinds
[email protected]
ren
di-wo-do-vr
Wiskunde
Jurriaan Rexwinkel
[email protected]
rex
ma-di-wo
Anke Sijbinga
[email protected]
sig
ma-di-do-vr
Tamaar Tóth Varjú
[email protected]
ttv
ma-di-wo-do
Grafimedia
K&C/KV2/Grafimedia
co-mentor 2c
Grafimedia/KV2
Marion Willemsen
[email protected]
maw ma-di-wo-do-vr
Matthijs Wortelboer
[email protected] wrt
ma-di-wo-vr
M&M/MA2
Nederlands
co-mentor 3e
mentor 2d
co-mentor 1d
mentor 3c
18
Overige Functionarissen
naam
e-mail
bereikbaar
functie
Joke Bolt
[email protected]
ma-di-wo-do-vr Contactpersoon
Piet Dinghs
[email protected]
di-wo-do-vr
Mary van Hofwegen
[email protected] ma-di-wo-do-vr Stafsecretaresse
Bas Lubbers
[email protected]
di-wo-vr
Examencoördinator
Carla Moerland
[email protected]
ma-di-do
Leerlingenadministratie
Moniek Rieter
[email protected]
ma-di-wo-do-vr Directeur
Mette Spruit
[email protected]
ma-di-wo-do
Teamleider team 2
Jeppe den Uijl
[email protected]
ma-di-wo-vr
Teamleider team 1
Contactpersoon
19
Bijlage 6.1 Overzicht Klachtenafhandeling binnen de NUOVO
Klachten over:
Klachten over:
maatregelen/
nalatigheid
van personeel,
schoolleiding,
bestuur
maatregelen/
nalatigheid
Pedagogische
klachten
Organisatorische
klachten
Klachten over
het gedrag van:
- leerlingen
- personeel
- schoolleiding
binnen school
Contactpersoon
Schoolleiding
(Externe)
vertrouwenspersoon
Bestuur
Klachtencommissie
Bestuur
Klachtencommissie
een vermeend
zedendelict tussen
minderjarige leerling
en medewerker van
de school
(Homo)seksuele
intimidatie,
ongewenste
intimiteiten,
discriminatie, geweld,
pesten
Gesprek partijen:
leerkracht/oop/
ouder
Schoolleiding
Klachten over:
Bestuur
Klachtencommissie
Klachten in de
privésituatie:
- misbruik,
- mishandeling,
- verwaarlozing,
- (oorlogs)trauma,
- asiel, …
Meldplicht voor
personeel bij bestuur
Docent/mentor
Meldplicht voor
contactpersoon/
interne
vertrouwenspersoon
bij bestuur
Leerlingbegeleider
I.s.m. AMK/
schoolarts/bureau
jeugdzorg/JAT
Meldplicht
voor schoolleiding
bij bestuur
Schoolleiding i.s.m.
leerlingbegeleider
eventueel in
oudergesprek
zorg uitspreken
over leerling
Geen meldplicht voor
externe
vertrouwenspersoon
bij bestuur
Bestuur overlegt met
vertrouwensinspecteur
Aangifte (verplicht) bij
politie/justitie
Melding bij politie
Klachtencommissie
(parallelonderzoek)
Melding bij AMK
vanuit de school
Derdelijnshulpverlening
Onze ervaring leert dat bijna alle klachten op deze manier naar tevredenheid van alle partijen behandeld
kunnen worden.
Mocht het nu zo zijn dat de klager niet akkoord gaat met de afhandeling dan bestaat de mogelijkheid om de
klacht voor te leggen aan een externe klachtencommissie. Het NUOVO is aangesloten bij de landelijke
klachtencommissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De officiële
klachtenregeling, die is voorgeschreven door de overheid en door het bestuur met instemming van de MR is
vastgesteld, ligt ter inzage bij de administratie. Daar kan ook een kopie worden afgehaald of telefonisch
aangevraagd. Deze wordt dan per omgaande toegestuurd.
Als de klacht gaat over ongewenst gedrag van iemand die aan onze school verbonden is dan kan worden
gerekend op ondersteuning van de contactpersoon. De contactpersoon informeert en begeleidt de klager en
zal, in geval van seksuele intimidatie, de klager in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van
de school, omdat deze zaken beter niet binnen de school behandeld kunnen worden.
Deze zal bemiddelen tussen de betrokkenen of de klager verder begeleiden naar de LKC.
Landelijke Klachtencommissie (LKC), Postbus 185, 3440 AD Woerden.
20
Bijlage 6.2 Toelichting
‘Specificatie besteding Algemene Kosten’
2014-2015
Omschrijving
Leerjaar
1
Leerjaar
2
Leerjaar
3
Leerjaar
4
1.
Kluisgebruik
€
5,00
€
5,00
€
5,00
€
5,00
2.
Cultuureducatie
€
5,00
€
5,00
€
5,00
€
5,00
3.
Kunststof tekenmap
(alleen als je deze nog niet hebt)
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 4,50
Schoolgebonden activiteiten
4.
5.
6.
Mentor/klasactiviteiten
1x afsluiting kalenderjaar (Kerst) € 3,00
1x afsluiting schooljaar
€ 2,50
1 of 2x tussentijds
€ 2,50
Afsluiting schooljaar waaronder
Gala, diploma-uitreiking
Sinterklaas (limonade/pepernoten etc.)
Versnapering ‘Het Gebouw’ breed
IJsjes op het schoolplein
Chocolademelk en koekjes (Kerst)
€ 4,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 8,00
7.
Schoolfeest 2x à € 4,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
8.
Afsluiting schooljaar lj 1 t/m3
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
9.
Aanbetaling reservering busvervoer
Stedentrip (buiten Nederland)
10.
Introductiedagen (4 dagen)
11.
Kamp (4 dagen)
€ 10,00
€ 27,50
€ 95,00
€ 27,50
€ 95,00
Toelichting
1. Kluisgebruik: voor iedere leerling is een kluisje beschikbaar, zodat de leerling de mogelijkheid
heeft zijn/haar boeken, gymkleding, helm, jas etc. op te bergen. De gevraagde bijdrage is bedoeld
voor onderhoud en eventuele vervanging van beschadigde kluisjes.
2. Cultuureducatie: Op X11 school voor grafimedia speelt kunst- en cultuureducatie een grote rol; we zijn
immers ook een Cultuurprofielschool. Er zijn in de loop van een schooljaar diverse culturele activiteiten,
vanuit diverse vakken. Dit zijn bijvoorbeeld museumbezoeken, projecten met musea en/of andere
culturele organisaties. Hier zijn ook kosten aan verbonden zoals entree, vervoer etc; uw bijdrage wordt
hierbij ingezet. X11 neem het grootste deel hiervan voor zijn rekening.
3. Kunststof tekenmap: Deze heb je nodig voor het verzamelen en bewaren van je werk. De map blijft op
school. Mits je er zorgvuldig mee omgaat kun je een paar jaar met de map doen.
21
Schoolgebonden activiteiten:
4. Mentor/klasactiviteiten:
Afsluiting kalenderjaar (Kerst): dit is een grote activiteit, d.w.z. met de klas naar de bowlingbaan,
of naar de bioscoop of naar de schaatsbaan (afhankelijk van de wens van de klas).
Afsluiting schooljaar leerjaar 1 t/m 3: dit kan zijn met de klas naar het zwembad of ergens met
elkaar gaan brunchen (ook weer afhankelijk van de wens van de klas).
Tussentijds: dit bedrag kan worden besteed aan versnaperingen (bijvoorbeeld limonade en chips) als
extraatje bij een activiteit of bijvoorbeeld bij heel warm weer een ijsje.
5. Afsluiting schooljaar leerjaar 4:
Met dit bedrag hebben we een basis in voorbereiding van deze activiteiten en kunnen we bijvoorbeeld
de bedragen voor de consumpties laag houden.
6. Sinterklaas:
Dit bedrag wordt ingezet ter ondersteuning van het Sinterklaasfeest zoals bijvoorbeeld limonade,
chips, pepernoten e.d. Ook weer enigszins afhankelijk van de wens van de klas.
Versnaperingen Gebouw-breed:
In Het Gebouw ‘wonen’ we samen met het Grafisch Lyceum Utrecht en met Kerst wordt er voor alle
studenten en leerlingen ‘iets’ lekkers’ geregeld, warme chocolademelk met koekjes.
7. Aanbetaling schoolfeest:
2 x per schooljaar zal er een schoolfeest worden georganiseerd en deze bijdrage is een aanbetaling
voor de zaalhuur. Deze feesten vinden niet in Het Gebouw plaats.
8+9 Aanbetaling voor reservering busvervoer (lj4) en organisatie afsluitactiviteit (lj 1 t/m3):
De afsluiting van het schooljaar moet natuurlijk een beetje speciaal zijn. Voor leerjaar 4 is dat een
stedentrip; zij nemen afscheid van X11 en hun vmbo-periode. Voor leerjaar 1 t/m 3 een leuke activiteit
voorafgaand aan de zomervakantie.
10. Introductiedagen:
Deze bijdrage wordt gebruikt ter bekostiging van de introductiedagen van leerjaar 2 en 4.
Dit kan zijn voor o.a. kosten voor entree voor beklimmen van de DOM en/of voor huur film, een
museumbezoek, voor een lunch en/of voor iets lekkers tijdens de diverse activiteiten.
11. Kamp:
Leerjaar 1 en leerjaar 3 gaan op kamp en deze gelden worden hier volledig aan besteed. Kosten voor
de accommodaties en eventuele bijbehorende faciliteiten, eventueel inhuren van instructeurs voor
speciale (sport)activiteiten ter plaatse en natuurlijk eten en drinken tijdens deze dagen. Ook het
busvervoer wordt hiervan betaald.
Bij ‘grote’ activiteiten zoals genoemd onder nummers 5, 7, 8 en 9 kan nog een extra bijdrage worden
gevraagd. Ons streven is het bedrag voor deze extra bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat het mogelijk
is dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan betreffende activiteit
Gemeentelijke regelingen
U-pas (regeling gemeente Utrecht)
De gemeente Utrecht heeft sinds enige jaren een budget beschikbaar gesteld dat wordt ingezet voor
leerlingen van 12 tot 16 jaar in het voortgezet onderwijs.. De U-pas wordt ingezet op het gebied van sport,
cultuur en recreatie.
Voor (buiten)schoolse activiteiten is per schooljaar een maximaal bedrag beschikbaar van € 100,00 per
leerling met U-pas. Is de leerling in het bezit van een geldige U-pas (geldig tot 1 juni 2015); zorg dan dat er
een duidelijk kopie aan het begin van het schooljaar op school aanwezig is.
De pas is bedoeld voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen en is beschikbaar voor inwoners van
Utrecht, Houten, De Bilt en Maarssen. Meer informatie over de U-pas en het aanvragen hiervan kunt u
vinden op www.u-pas.nl.
Er zijn meerdere gemeentes die ook ondersteunende regelingen hebben. Informeer daarvoor bij uw
woongemeente.