29-04-2014 - Gemeente Hoorn

1
B&W-vergadering van 29 april 2014
Akkoordlijst paraafstukken 25-04-2014
Zaaknummer
Aanwezig
Afwezig :
A
1049617
STO
1049117
STO
: 1049991
: burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen
wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA
wethouder de heer A.S. Ruppert
wethouder de heer M. Pijl
wethouder de heer P.M. Westenberg
secretaris de heer mr. F.G. Mencke
Akkoordlijst (paraafstukken)
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning derde woongebouw Intermaris aan het Keern / Van
Aalstweggebied
Samenvatting
In het bestemmingsplan voor het Van Aalstweggebied is voorzien in de bouw van vier
woongebouwen met afwisselende hoogtes aan de oostzijde van het Keern. Op dit moment
worden de eerste twee woongebouwen gebouwd. Besloten is om de laatste twee samen te
voegen tot één woongebouw. Dit is in strijd met het bestemmingsplan omdat bouwvlakken
worden overschreden. Verder is de afwijking van het bestemmingsplan marginaal. Het plan
is besproken met de bewoners van het betreffende deel van het Keern en ontmoet daar
geen weerstand. Om medewerking aan de aanvraag te kunnen verlenen is toepassing van
de uitgebreide afwijkingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3,
Wabo nodig. Als basis voor die procedure is een zogenaamde goede ruimtelijke
onderbouwing nodig. Die onderbouwing maakt deel uit van de aanvraag.
Inmenging van de gemeenteraad is niet nodig, omdat de aanvraag past binnen de
voorwaarden van de door de gemeenteraad afgegeven algemene verklaring van geen
bedenkingen.
Het college besluit
Medewerking aan de aanvraag te verlenen door het toepassen van de uitgebreide
afwijkingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, Wabo.
Onderwerp
Grenscorrectie Drechterland Hoorn
Samenvatting
Op 1 januari jl. is de grenscorrectie tussen Drechterland en Hoorn doorgevoerd. Gebleken is
dat er anders dan in eerste instantie gedacht en voorzien nog een omvangrijk
administratieve verwerking aan de grenscorrectie gekoppeld is. Wat daarvoor gedaan moet
worden is, in intensief overleg met de gemeente Drechterland, in beeld gebracht. Feitelijk
hadden deze activiteiten al in januari 2014 uitgevoerd moeten worden. Uitvoering van de
administratieve verwerking is onuitstelbaar en moet op zo kort mogelijke termijn uitgevoerd
worden. Voor de gemeente Hoorn betekent dit dat daar externe capaciteit voor moet
worden ingehuurd omdat de wijzigingen in het systeem alleen door de softwareleverancier
kunnen worden aangebracht. De hieraan verbonden kosten bedragen € 9.600 exclusief
BTW. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de post Incidenteel onvoorzien en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Het college besluit
- Een bedrag van € 9.600,-- beschikbaar te stellen voor de administratieve verwerking van
de grenscorrectie Drechterland – Hoorn en dit te dekken uit de post incidenteel onvoorzien;
- De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.
Onderwerp
Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200
Fax 0229 252040
www.hoorn.nl
2 van 4
Zaaknummer
: 1049991
Vergadering
: 29 april 2014
Akkoordlijst paraafstukken College
1013254
STO
1049025
INF
1045906
STB
Gemeente Hoorn
Het realiseren van een kunstwerk in wijkpark Risdammerhout
Samenvatting
Naar aanleiding van een verzoek van het Overleg Leefbaarheid Risdam Zuid en Nieuwe
Steen heeft de Commissie Beeldende Kunst (CBK) zich samen met het OL gebogen over de
vraag waar er in de wijk kunst kan worden geplaatst. Men kwam unaniem uit op wijkpark
Risdammerhout. De door de CBK opgestelde opdrachtomschrijving is goedgekeurd door het
OL, en de CBK en het OL en een buurtvertegenwoordiging hebben unaniem kunstenaar
Merijn Bolink gekozen voor deze opdracht. Op 26 maart 2014 heeft de heer Bolink een
schetsontwerp voor een kunstwerk in het wijkpark gepresenteerd aan de CBK en de
buurtvertegenwoordiging. Een ieder was enthousiast en het schetsontwerp is dan ook
goedgekeurd. Geadviseerd wordt nu om de heer Bolink opdracht te geven tot het maken van
een definitief ontwerp voor het kunstwerk voor de Risdammerhout.
Het college besluit
Kunstenaar Merijn Bolink opdracht te geven tot het maken van een definitief ontwerp voor
een kunstwerk voor het wijkpark Risdammerhout en het honorarium van € 3.000,-- ten laste
te brengen van het totaal voor het realiseren van dit kunstwerk beschikbare budget van
€ 30.000,--.
Onderwerp
Naamgeving fietsroutenetwerk
Samenvatting
In de fietsnota "Fietsend Verder Naar 2020" is het fietsroutenetwerk beschreven. Delen van
dit netwerk hebben geen straatnaam. Toekennen van namen aan deze delen draagt bij aan
het herkenbaar maken van het fietsroutenetwerk.
Naamgeving aan deze delen draagt ook bij aan de veiligheid. Bij een incident kan een
betrokkene preciezer melden waar het incident plaats vindt.
De adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte adviseert u de namen toe te kennen aan
de onbenoemde delen van het fietsroutenetwerk. Het betreft de volgende namen die
aansluiten op de thematiek van de wijken;
Componistenpad, Dichterspad, Galgenpad, Gareel, Grenspad, Knakenpad, Koetelpad,
Kromme Elleboogpad, Kwakelpad, Monnikenpad, Penningpad, Schilderspad, Stenenpad,
Tuinpad, Vogelenzang en Wiesepad.
De commissie adviseert om twee delen toe te voegen aan de openbare ruimte Holenweg.
Het college besluit
Bovengenoemde namen toe te kennen aan het fietsroutenetwerk.
Onderwerp
Instelling/intrekking verkeersmaatregelen aangepaste kruising Oostergouw/Nieuwe Steen
Samenvatting
Het college heeft besloten tot aanpassing van de kruising Oostergouw/Nieuwe Steen. Als
gevolg hiervan moet een aantal verkeersmaatregelen ingesteld dan wel ingetrokken worden,
hiervoor is een verkeersbesluit nodig.
Het college besluit
- Tot instelling van een verbod voor fietsers op de Nieuwe Steen, voor wat betreft het
weggedeelte tussen de Bouwsteen en de Oostergouw;
- Tot intrekking van de fietsstrook langs de zuidzijde van de Nieuwe Steen, tussen
Bouwsteen en Oostergouw;
- Tot intrekking van de voetgangersoversteekplaats over de Oostergouw, direct ten noorden
van de aansluiting Oostergouw/Nieuwe Steen en de voetgangersoversteekplaats over de
Nieuwe Steen, direct ten westen van de aansluiting Oostergouw/Nieuwe Steen.
Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200
Fax 0229 252040
www.hoorn.nl
3 van 4
Zaaknummer
: 1049991
Vergadering
: 29 april 2014
Akkoordlijst paraafstukken College
1040558
STO
1049252
STO
1031202
STB
Gemeente Hoorn
Onderwerp
Achterom 79: realiseren van een woning op de begane grond
Samenvatting
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een
zelfstandige woning op de begane grond. Omdat op deze gronden de bestemming “”Bedrijf”
rust en het ingevolge deze bestemming niet is toegestaan om op de begane grond te
wonen, is het plan in strijd met het bestemmingsplan. Echter het bedrijf is niet meer in
functie en in de omgeving zijn veel meer (beneden)woningen aanwezig. Tevens versterkt
een woonfunctie de levendigheid van de binnenstad en wordt de sociale controle vergroot.
Verkeerstechnische gezien en vanuit de milieuhoek zijn er geen belemmeringen. De massa
en het uiterlijk van het pand wijzigen niet zodat het plan geen consequenties heeft voor het
beschermd stadsgezicht. Er is dan ook een basis om medewerking te verlenen. Wegens
strijd met het bestemmingsplan dient wel een planologische procedure te worden gevoerd.
Omdat het plan voorziet in een toename van het aantal woningen is een uitgebreide
afwijkingsprocedure van toepassing. Omdat de structuur van het Achterom en het pand niet
wijzigen en het plan past binnen het gemeentelijk beleid, is een verklaring van geen
bedenkingen van de gemeenteraad niet nodig. Omdat het een functiewijziging betreft is het
raadzaam om met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst aan te gaan.
Het college besluit
- In beginsel medewerking te verlenen door het opstarten van de benodigde planologische
procedure ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo.
- Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst aan te gaan.
Onderwerp
Benoeming lid en algemeen plaatsvervangend lid van de Regionale Urgentiecommissie
Huisvesting Westfriesland
Samenvatting
Door het overlijden van de heer S. Keekstra eerder dit jaar, is er een vacature ontstaan voor
een lid van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland. Het betreft hier een
vacature voor een vertegenwoordiger namens de woningcorporaties. Voor deze vacature
waren twee kandidaten.
De Urgentiecommissie kent geen plaatsvervangende leden. Daar is in de praktijk wel
behoefte aan. In de gesprekken met beide kandidaten hebben zij aangegeven dat zij ook
bereid zijn om algemeen plaatsvervangend lid te worden.
De sollicitatiecommissie vindt mevrouw drs. R. de Jonge het meest geschikt als lid van
Urgentiecommissie en stelt voor om haar te benoemen. De andere kandidaat, mevrouw
Brom-Postma kan dan als algemeen lid worden benoemd.
Het college besluit
- Mevrouw drs. R. de Jonge als lid van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting
Westfriesland te benoemen per 1 mei 2014;
- Mevrouw M. Brom-Postma als algemeen plaatsvervangend lid van de Regionale
Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland te benoemen per 1 mei 2014.
Onderwerp
Advies Vervoerplan EBS
Samenvatting
Vervoerder EBS heeft op 16 april een gewijzigd vervoerplan gepresenteerd aan de ambtelijke
Adviescommisie OV Waterland. De belangrijkste wijzigingen voor Hoorn zijn:
frequentieverhoging buiten de spitsen op lijn 314 naar Edam/Amsterdam; een andere route
voor scholierenlijn 614 (niet meer via Grote Waal maar via scholen Dampten); een
nachtverbinding met Volendam door lijn N14 via Volendam te laten rijden.
Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200
Fax 0229 252040
www.hoorn.nl
4 van 4
Zaaknummer
: 1049991
Vergadering
: 29 april 2014
Akkoordlijst paraafstukken College
De wijzigingen ten opzicht van het concept vervoerplan van december zijn positief
uitgevallen voor Hoorn. Waar in het concept lijn 314 nog via Volendam zou gaan rijden, is
die wijziging ongedaan gemaakt. Maar de frequentieverhoging blijft wel intact. De scholieren
krijgen een betere verbinding met hun school. En de nachtbrakers van/naar Volendam krijgen
betere reismogelijkheden. Al met al gaan de reizigers van/naar Hoorn met dit vervoerplan er
op vooruit. Op 6 mei verwacht de Stadsregio Amsterdam een advies van de
Adviescommissie OV Waterland op het vervoerplan van EBS.
Het college besluit
Door middel van een brief de Adviescommissie OV Waterland meedelen dat Hoorn positief is
over het gewijzigde vervoerplan van EBS.
1049089
AC
Onderwerp
Begroting 2015 en jaarrekening 2013 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking
Westfriesland
Samenvatting
Hoorn is dienstverlenende gemeente voor een aantal regiotaken. Dit is geregeld in de
gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland.
Deze regeling is deels in de plaats gekomen van het SOW. Onder deze regeling vallen de
taken: ondersteuning bestuurlijke samenwerking, administratie leerlingenvervoer,
secretariaat urgentiecommissie en klachtencommissie huisvesting, regionaal jeugdbeleid.
Hoorn maakt jaarlijks een begroting voor de verwachte kosten. Daarnaast wordt een
jaarverslag en een jaarrekening gemaakt waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.
De Westfriese gemeenten kunnen in het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke
Zaken een zienswijze geven op de begroting en de jaarrekening, waarna deze door Hoorn
worden vastgesteld. De begroting 2015 komt neer op 2,52 euro per inwoner.
Het college besluit
- In te stemmen met de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning
Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland.
- In te stemmen met de jaarrekening 2013 en het jaarverslag van de gemeenschappelijke
regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland.
- De begroting 2015 en de jaarrekening 2013 (incl. jaarverslag) toe te sturen aan de
Westfriese gemeenten en deze te agenderen voor het portefeuillehoudersoverleg ABZ van
21 mei of 24 september 2014.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 april 2014
College van burgemeester en wethouders
de secretaris
Gemeente Hoorn
de burgemeester
Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229 252200
Fax 0229 252040
www.hoorn.nl