10 september 2014 pagina 37

berichten week 37: 10 september
Openingstijden en
telefoonnummers
esluiten en
B
beschikkingen
OMGEVINGSVERGUNNING
STADSKANTOOR, LÜBECKPLEIN 2
PUBLIEKSBALIES
Let op: vanaf 1 november 2012 kunt u alleen op afspraak
terecht. Het maken van een afspraak regelt u snel en
eenvoudig op: www.zwolle.nl/afspraakmaken.
Bellen kan ook naar 14038
Openingstijden:
De balies publiekshal Stadskantoor zijn op afspraak
te bezoeken op:
• maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
• donderdagavond: 17:00 tot 19:00 uur
Het maken van een afspraak voor de publieksbalies gaat via
internet: www.eloketzwolle.nl of telefonisch: 14038.
Informatiecentrum/WMO-loket
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid:
9.00 - 17.00 uur
Ondernemen in Zwolle
Bouwarchief
Vergunningen
Bureau Belastingen (algemeen)
Burgerzaken
Klachtenlijn Juridische Zaken
Leerlingenvervoer
Maatschappelijke ontwikkeling
Melding openbare ruimte
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
14038
498 40 00 (optie 2)
14038
14038
14038
14038
14038
498 20 71
14038
14038
BRANDWEER
Het Brandpreventieteam is telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon: 498 40 85.
Daarnaast kunt u faxen en e-mailen
Fax: 498 32 88, E-mail: [email protected]
www.brandweerzwolle.nl
Aanvragen en
ontwerpbesluiten
MELDINGEN IN HET KADER VAN DE WET
MILIEUBEHEER
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 8.41 van de Wet
milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Zwolle
bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• ProRail B.V., Harm Smeengekade 13 te Zwolle
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
omgevingsvergunning is verleend:
• Ceintuurbaan 18 – voor het oprichten van een bedrijfspand
en het plaatsen van gevelreclame,
verzonden op 29 augustus 2014
• Prunuspark 17– voor het realiseren van een dakopbouw
(nokverhoging) op de zolderverdieping van de woning,
verzonden 4 september 2014
omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar
te bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle worden verzocht om met betrekking
tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. Een
bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle
ook digitaal worden ingediend.
Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u
alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een
bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.
GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
(HUIS-)NUMMERING EN (STRAAT-)
NAAMGEVING VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle
heeft het volgende besluit genomen en verzonden:
Een verkeersbesluit inzake de reservering van een
gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceel:
• Venebruggestraat 4, verzonden 2 september 2014.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29
augustus 2014, de circulaire
(huis-)nummering en (straat-)naamgeving week 34 hebben
vastgesteld.
Deze circulaire, is te vinden op:
www.zwolle.nl > Actueel > Publicaties
> Besluiten (huis)nummering.
Publicatie van dit verkeersbesluit gebeurt in de Staatscourant
van 10 september 2014. Het besluit ligt na deze
publicatiedatum zes weken ter inzage bij de afdeling Fysieke
Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 te Zwolle,
bereikbaar op telefoonnummer 14038
14038
Parkeren is niet mogelijk op het Lübeckplein of de
Koggelaan. Komt u met de auto, parkeer deze dan in
parkeergarage Pas de Deux of onder het Lübeckplein.
Beide zijn bereikbaar vanaf de Hanzelaan, die parallel
loopt aan het spoor. Voor gehandicapten zijn er speciale
parkeerplaatsen aan de Hanzelaan.
esluiten en
B
beschikkingen
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen zes weken
na publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij het
gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor
dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en
adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de
gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar
is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht
om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening
te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de
gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend.
Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u
alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een
bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.
OPENBARE ORDE EN OPENBARE RUIMTE
VERGUNNINGEN IN HET KADER VAN DE
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van
Zwolle hebben de volgende besluiten genomen en verzonden:
Standplaatsen
• Op 25 augustus 2014 is aan T. van der Linde vergunning
verleend voor het innemen van een standplaats voor de
verkoop van vis op donderdag en zaterdag op de locatie
Holtenbroek, Bachlaan
Overig
• Op 25 augustus 2014 is een ligplaatsvergunning verleend aan
C.G.H. Hummelink en B.W. Stufken voor het innemen van
een ligplaats op het adres Menistenstraat 116
• Op 19 augustus 2014 is aan Profile Gait Rigter vergunning
verleend voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 29,
30 en 31 december 2014 vanuit het perceel
Rembrandtlaan 70
De besluiten liggen ter inzage bij de afdeling Fysieke
Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 na
telefonische afspraak op telefoonnummer 14038.
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen zes weken
na datum van het betreffende besluit bezwaar maken bij
het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Een
bezwaarschrift dient naam en adres, dagtekening, kenmerk of
www.zwolle.nl
Mededelingen
WELSTANDSBEOORDELING
De vergaderingen van de welstandcommissie zijn openbaar.
Voor de aanvrager van een omgevingsvergunning bestaat de
mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te
geven. Het toelichten van een plan dient bij indiening van de
aanvraag aangegeven te worden.
Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen
met gemeente Zwolle onder telefoonnummer 14038.
De agenda is tevens digitaal te raadplegen op
www.oversticht.nl/welstand.html
(vanaf de dinsdag voor de vergadering).
Vergaderschema 2014, aanvang 13.30 uur:
11 25 9
23 6
20 4
18 september
september
oktober
oktober
november
november
december
december
Zwolle
Kampen
Zwolle
Kampen
Zwolle
Kampen
Zwolle
Kampen
locatie nader te bepalen
kamer Grafhorst
locatie nader te bepalen
kamer Grafhorst
locatie nader te bepalen
kamer Grafhorst
locatie nader te bepalen
kamer Grafhorst
De vergaderingen in Zwolle zijn in het Stadskantoor,
Lübeckplein 2, tenzij anders vermeld.
De vergaderingen in Kampen zijn in het Stadhuis,
Burg. Berghuisplein 1, telefoonnummer (038) 339 29 99
WIJZIGING IN DE LEGESVERORDENING
VASTGESTELD
De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van
25 augustus 2014 een wijziging in de Legesverordening 2014
vastgesteld. Het betreft een wijziging in de tarieventabel artikel
1, hoofdstuk 14, lid 1.14.2.3, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.4.1, 1.14.4.2
en 1.14.4.3, ondergrondse leidingen. Deze wijziging treedt met
terugwerkende kracht per 1 juni 2013 inwerking.
De gewijzigde verordening ligt ter inzage bij het
Informatiecentrum in het Stadskantoor en is te raadplegen via
www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen en beleidsregels.