Jaarverslag 2014 - Johanniter Opvang

!
Jaardocument
2013
!
Johanniter Opvang
!
!
!
!
!
!
!
!
Jaardocument 2013 Johanniter Opvang
!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jaardocument
!
Johanniter Opvang
!
2013
!
!
Ede,
april 2014
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!3
!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!4
!
Inhoudsopgave
!
!
Deel 1
Maatschappelijk verslag
!
!
1.
Uitgangspunten van de verslaglegging
!
2.
!
!
Pagina
7
Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
2.2 Structuur van de organisatie
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten
2.3.2 Cliënten, capaciteit en medewerkers
2.3.3 Werkgebieden
2.4 Externe relaties
9
9
9
9
9
10
11
11
3.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Bestuur en toezicht
3.1.1 Zorgbrede Governance Code
3.1.2 Raad van Bestuur
3.1.3 Raad van Toezicht
3.2 Bedrijfsvoering
3.3 Cliëntenraad
3.4 Personeelsvertegenwoordiging
12
12
12
12
12
13
13
13
4.
Beleid, inspanning en prestaties
4.1 Missie en Visie
4.2 Algemeen Beleid
4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
4.3.1 Cliëntenoordeel extern onderzoek
4.3.2. Klachten
4.3.3. Melding ongevallen, onveilige situaties, agressie
4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
4.5 Samenleving
4.6 Financieel beleid
4.6.1. AWBZ
4.6.2 Gemeenten
4.6.3 Giften
4.6.4 Algemeen
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
!
!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!5
!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!6
1.
!! Uitgangspunten van de verslaglegging
Het jaardocument 2013 van de Johanniter Opvang is opgesteld volgens de regeling Jaarverslaglegging
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).
De Johanniter Opvang heeft te maken met meerdere registratie- en verantwoordingsregimes. Naast
toelating als zorginstelling heeft de Johanniter Opvang subsidieafspraken met meerdere gemeenten.
De verantwoording als AWBZ-instelling en de verantwoording naar de gemeenten zijn in dit verslag
opgenomen.
!De Johanniter Opvang is een professionele organisatie waarin vrijwilligers nog steeds een belangrijke
bijdrage leveren en onmisbaar zijn. Al jaren heeft de Johanniter Opvang aan veel cliënten opvang,
onderdak, begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.
!Vanwege forse bezuinigingen heeft de Johanniter Opvang in 2013 een moeilijk besluit moeten nemen.
Het Johanniter Opvanghuis aan de Pasteurlaan in Bennekom is, na 28 jaar, gesloten per 1 juni 2013.
Deze opvang was financieel gezien niet langer haalbaar. Dit was een moeilijk besluit, vooral omdat het
Johanniter Opvanghuis een belangrijke functie vervulde in de regio.
Voor een deel van onze medewerkers betekende dit besluit helaas hun ontslag. Medewerkers die zich
vanuit betrokkenheid met de doelgroep en met de organisatie vaak al jarenlang hebben ingezet.
!Tegelijkertijd is er een plan voor een doorstart van de crisisopvang ontwikkeld. We hebben gekozen
voor een andere vorm van opvang: individuele crisisopvang per cliënt/gezin in een woning in de wijk.
We gaan voor dezelfde doelgroep en voor hetzelfde aantal cliënten opvang bieden in individuele
woningen verspreid over de Valleiregio. Wel willen we in verhouding meer gezinnen op gaan vangen
dan in het Johanniter Opvanghuis mogelijk was. De crisiswoningen huren we van de
woningstichtingen in Ede en Wageningen.
De cliënten verblijven in de nieuwe vorm niet langer in een groep. Zij komen tijdelijk te wonen in een
gemeubileerde zelfstandige woning. Binnen 3 maanden dienen zij uit te stromen en krijgen in die
periode begeleiding vanuit de Johanniter Opvang in samenwerking met onze ketenpartners.
Wij denken een goede vorm gevonden te hebben om door te kunnen gaan met de crisisopvang. Een
vorm die past bij deze tijd en alle ontwikkelingen. Cliënten zo veel mogelijk uit de instellingen, zo
gewoon mogelijk en zo zelfstandig mogelijk wonend in de wijk. We zijn verheugd dat hiermee de
doorstart van de Johanniter Opvang, die heel succesvol functioneerde, feitelijk gestalte wordt gegeven.
!Dit jaardocument omvat het maatschappelijk verslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring,
evenals de bijlage met de registratiegegevens. In het maatschappelijk verslag zijn de volgende
onderdelen opgenomen:
• profiel van de organisatie;
• bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap;
• beleid, inspanningen en prestaties.
• nawoord
!De jaarverslaggeving wordt
www.jaarverslagenzorg.nl.
!!
!!
!
openbaar gemaakt en kan gevonden worden via de website:
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!7
!!
!!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!8
2.
!! Profiel van de organisatie
De Johanniter Opvang is een instelling voor maatschappelijke opvang. De Johanniter Opvang biedt
opvang en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van hun
zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. De Johanniter Opvang heeft een
Protestants Christelijk karakter, maar staat open voor iedereen.
!2.1
!
Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Johanniter Opvang
Adres
Leeghwaterstraat 7
Postcode
6717 CX
Plaats
Ede
Telefoonnummer
0318 640427
Identificatienummer KvK
410409183
Website
www.johanniteropvang.nl
!2.2 Structuur van de organisatie
!De Johanniter Opvang hanteert het Raad van Toezichtmodel.
!De Johanniter Opvang biedt de volgende mogelijkheden voor opvang, huisvesting, ondersteuning en
begeleiding:
1. De Johanniter Crisisopvang voorziet in tijdelijke opvang, huisvesting en crisisbegeleiding voor
mensen in noodsituaties.
2. Soloplus bestaat uit appartementen voor alleenstaanden met een ontmoetingsruimte voor sociale
contacten.
!De Johanniter Crisisopvang en Soloplus hebben elk een eigen hulpverlenend team bestaande uit
beroepskrachten, stagiairs en vrijwilligers.
De Johanniter Opvang is toegelaten als instelling voor de AWBZ-functie Begeleiding.
!2.3 Kerngegevens
! 2.3.1 Kernactiviteiten
!De Johanniter Opvang wordt gedeeltelijk uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gefinancierd
en ontvangt financiële bijdragen van kerken en fondsen. De crisisopvang ontvangt daarnaast subsidie
van de gemeenten Ede en Veenendaal.
!De kernactiviteit van de Johanniter Crisisopvang is het bieden van kortdurend tijdelijk verblijf,
gekoppeld aan crisisbegeleiding, aan mannen, vrouwen, en hun kinderen in een bedreigende of acute
crisissituatie. Bij de cliënten is sprake van multi problematiek.
De doelstelling van de Johanniter Opvang is dat cliënten zo snel mogelijk, en na maximaal drie
maanden, de stap kunnen maken naar zelfstandige woonruimte. Dit betekent alleen crisisopvang en
met de cliënten een start maken op weg naar eigen woonruimte en regie over hun leven. De focus bij
dit alles ligt op integratie in de samenleving. Dit betekent dat zelfredzaamheid, participatie en de
opbouw van een sociaal netwerk belangrijke pijlers zijn in de begeleiding. Het is het doel dat cliënten
geen maatschappelijke opvang meer nodig hebben en zo snel mogelijk verder kunnen met steun van
een eigen sociaal netwerk en met gebruikmaking van regulier beschikbare (gemeentelijke)
basisvoorzieningen.
!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!9
Het motto van Soloplus is: “Solo samen”. De kerntaak van Soloplus is het bieden van zelfstandige
woonruimte en een ontmoetingsruimte voor sociale contacten met als doel dat de cliënten zelfstandig
kunnen (blijven) wonen. Tot de doelgroep van Soloplus behoren alleenstaande volwassenen, die door
diverse problematiek beperkingen hebben op het gebied van sociale zelfredzaamheid en relaties. Zij
kunnen zelfstandig wonen, mits zij beschikken over een veilige woonomgeving en ondersteuning bij
de ontmoeting met anderen.
!
2.3.2 Cliënten, capaciteit en medewerkers
In het verslagjaar zijn 26 volwassenen en 6 kinderen (totaal 32 personen) opgenomen in het Johanniter
Opvanghuis/ bij de Crisisopvang. Vanwege de reorganisatie zijn dit minder mensen dan voorgaande
jaren. Bij de Johanniter Crisisopvang stonden de laatste maanden van het jaar mensen in crisis (met
name gezinnen) 3 maanden of soms langer op de wachtlijst. Een onwenselijke situatie. Zeker voor
kinderen.
Aan het eind van het verslagjaar was de capaciteit 6 crisiswoningen: 3 voor gezinnen en 3 voor
alleenstaanden. De bedoeling is om deze capaciteit uit te breiden naar negen crisiswoningen: 5 voor
gezinnen en 4 voor alleenstaanden.
!Bij Soloplus heeft 1 mutatie plaatsgevonden. Er is één cliënt naar een verzorgingstehuis vertrokken en
er is één nieuwe cliënt bij Soloplus komen wonen. In totaal wonen 24 cliënten bij Soloplus.
!Medewerkers (aan het eind van het jaar)
De personeelsleden zijn:
- bestuurder/directeur(deeltijd);
- 4 Crisisbegeleiders (deeltijd);
- Coördinator Soloplus (deeltijd);
- Secretaresse (deeltijd)
Omgerekend in fulltime formatieplaatsen resulteert dit aan het eind van het jaar in 3.35 fte.
Per voorziening:
Crisisopvang 1,4 fte
Soloplus 0,42 fte;
Algemeen 1 fte.
!In het verslagjaar heeft de Johanniter Opvang aan 3 stagiairs een stageplaats kunnen bieden. Deze
stagiairs waren afkomstig van de Christelijke Hogeschool Ede en ROC A12 en volgden de opleiding
voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogisch Werk. De stagiairs volgden de
opleiding in deeltijd of voltijd.
!Er zijn twee Johanniter vrijwilligersgroepen; één voor de Johanniter Crisisopvang en één voor
Soloplus. In de crisisopvang wordt voor elke cliënt een vrijwilliger als eigen “maatje” geregeld i.v.m.:
• het opvangen en wegwijs maken in de crisiswoning
• informele contacten;
• helpen met formulieren invullen;
•
•
•
•
•
ondersteunen bij bezoek aan instanties;
ondersteunen bij aangaan externe activiteiten en contacten;
ontspannen activiteiten ook met kinderen;
opvoedingsondersteuning;
helpen bij de verhuizing naar vervolgplek.
Daarnaast zijn er vrijwilligers die als schilder, behanger, klusser en verhuizer helpen bij het
opknappen, inrichten en het onderhoud van de nieuwe crisiswoningen. Zonder de inzet van vrijwillige
krachten zou het onmogelijk zijn om de Johanniter Crisisopvang te laten functioneren.
Ook Soloplus zou zonder vrijwilligers niet kunnen bestaan.
!!
Er is grote waardering voor de belangeloze medewerking en inzet van velen voor deze voorzieningen.
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!10
Een 25-jarig jubileum van één van de vrijwilligers is gevierd met een high tea. De vrijwilligers bij
Soloplus zijn nu opgedeeld in een kookteam die maaltijden verzorgt en een team die de openstelling
van de ontmoetingruimte invult. Er zijn 5 nieuwe vrijwilligers geworven. Met hun hulp is het mogelijk
geworden dat er elke week een maaltijd voor de cliënten wordt verzorgd.
! 2.3.3 Werkgebieden
!De Johanniter Opvang is gevestigd in de gemeente Ede en heeft productieafspraken met het
Zorgkantoor Menzis. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Ede en Veenendaal. Vanaf
2013 is de gemeente Ede overgegaan van budgetsubsidiering naar trajectfinanciering. Dit betekende
voor de Johanniter Opvang een andere werkwijze wat meer werk met zich meebrengt. Ook dienden er
nog veel onduidelijkheden wat betreft de trajectfinanciering geregeld en opgelost te worden.
Daarvoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeenten en overleggen met
ketenpartners. Ook is er contact geweest met wethouders en ambtenaren uit de Valleiregio over de
sluiting en doorstart van de Johanniter Crisisopvang. Er is gesproken over inkomen, budgetbeheer en
schulden. Dit heeft geresulteerd in afspraken over WWB-uitkeringen, zak- en kleedgeld en eigen
bijdragen.
Met de gemeente Veenendaal is afgesproken dat de Crisisopvang per jaar 5 à 6 inwoners uit de
gemeente Veenendaal op neemt.
!2.4 Externe relaties
!De Johanniter Opvang heeft met diverse hulpverlenende instellingen, woningstichtingen en sociale
diensten contacten vanwege verwijzingen en samenwerking rond individuele cliënten.
!De Johanniter Opvang heeft contact gehad en afspraken met de volgende personen en organisaties:
-
De Binnenvest in Leiden. Zij hebben ons geïnformeerd over hun ambulante crisisopvang.
Woonstede Ede en de Woningstichting Wageningen in verband met het huren van nieuwe
crisiswoningen. Hierover zijn huurafspraken gemaakt.
de Maatschappelijke Dienstverlening Opella inzake de nieuwe overeenkomst over de inzet van
hun vertrouwenspersonen voor de Johanniter Opvang.
De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei over aansluiting bij hun bereikbaarheidsdienst. Afgesproken
is om dit in te laten gaan per1-1-2014 en dit vast te leggen in een overeenkomst.
de woningcorporatie Woonstede. De cliënten van Soloplus huren rechtstreeks van Woonstede op
voordracht van de Johanniter Opvang.
Philadelphia, CFF (PGB en mentoraat), RIBW, Siza Dorp Groep en Opella inzake hoofd- en
onderaannemerschap.
Menzis Zorgkantoren regio Arnhem. De overeenkomst heeft betrekking op de functie
Begeleiding.
Ambtenaren gemeente Ede over uitkeringen, zak- en kleedgeld, eigen bijdragen, budgetbeheer,
schulden.
Deelgenomen aan een ronde tafelgesprek over de maatschappelijke opvang georganiseerd oor
CDA en SGP.
!
De Johanniter Opvang participeert in:
het directieoverleg van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deelnemers zijn de
hoofdaannemers binnen de maatschappelijke opvang: Johanniter Opvang, Leger des Heils en
Iriszorg. De VGGM is voorzitter van dit overleg. Elk directieoverleg vindt in principe plaats een
week na oplevering van de rapportages van de VGGM over het cliëntvolgsysteem.
!!
!!
!
Bijzondere samenwerkingsverbanden bestaan met:
De kerken in Bennekom. Jaarlijks ontvangt Soloplus een bijdrage om te gebruiken voor extra
activiteiten voor de cliënten van Soloplus.
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!11
-
-
De Johanniter Hulpverlening, de vrijwilligersorganisatie van de Johanniter Orde. De
vrijwilligers zijn daar ingeschreven en vallen (tijdens hun werkzaamheden) onder de collectieve
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Vrijwilligers die minimaal een jaar actief zijn,
krijgen de Johanniterspeld uitgereikt.
De Johanniter Hulpverlening biedt de coördinatoren ondersteuning bij het vrijwilligerswerk door
het organiseren van een jaarvergadering, coördinatorenoverleg en workshops. De instelling kan
advies verkrijgen over zaken als vrijwilligersbeleid, taakomschrijvingen, etc.
Met de vrijwilligerscentrale de Medewerker bestaan contacten voor de activiteiten op lokaal
niveau.
!
In september heeft de Commanderij een uitstapje voor cliënten van Soloplus georganiseerd.
!!
3.
!! Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1
Bestuur en toezicht
! 3.1.1
Governancecode
!De ZorgbredeZorgbrede
Governancecode bevat gedragsregels voor een heldere verantwoording, geformuleerd
vanuit de bijzondere maatschappelijke positie die zorginstellingen hebben. De algemene beginselen
worden onderschreven door de Johanniter Opvang.
Het feit dat de Johanniter Opvang een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid is, blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten:
de Johanniter Opvang stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de
zorgverlening centraal;
de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daarvoor ter beschikking staande middelen zo
effectief en doelmatig mogelijk aangewend worden;
de door de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
Gebaseerd op directe communicatie met de verschillende belanghebbenden (cliënt, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en gemeenten) worden afspraken gemaakt en doelstellingen
beschreven. Registratie en administratie vinden plaats conform de regels die gelden voor
zorginstellingen. Het jaardocument wordt gebruikt als externe communicatie- en
verantwoordingsmogelijkheid.
! 3.1.2 Bestuur
!Bestuur
!
Naam
Functie
mevrouw C.J. van Eck
bestuurder/directeur
!De bestuurder/directeur heeft een dienstverband van 20 uur per week en wordt bezoldigd conform de
adviesregeling van de Maatschappelijke Ondernemingsgroep.
! 3.1.3 Raad van Toezicht
!Samenstelling Raad van Toezicht
!!
Naam
M.J. van Bergeijk
Voorzitter (tot 29-5-13)
Ing. P. Vreugdenhil
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!12
Ir F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken
Mw M.J.A. Brouwer-Van Helden
plv. voorzitter (29-5-13 tot 1-10-13)
Jhr M.L.P. Quarles van Ufford
Voorzitter (vanaf 1-10-13)
Mw E.A. Zwijnenburg-van Leerdam
E. van Duyl
!De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht
maal vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder/
directeur aanwezig.
Tijdens die vergaderingen zijn de jaarrekening, begroting en jaarverslag vastgesteld. Daarnaast
kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde: Plan sluiting en doorstart Johanniter
Crisisopvang, verkoop pand Pasteurlaan, de overgang van een Raad van Toezicht model naar een Raad
van Bestuursmodel en de functieomschrijving van de algemeen coördinator. De externe accountant
bespreekt de jaarrekening met de bestuurder/directeur en geeft een schriftelijke toelichting ten
behoeve van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering.
Zij kunnen wel een beroep doen op een onkostenvergoeding zoals een reiskostenvergoeding.
!3.2 Bedrijfsvoering
!De administratie en met name de administratie rondom personeelszaken heeft de Johanniter Opvang
uitbesteed aan een extern kantoor, Alfa Accountants. Dit kantoor stelt, in overleg met de bestuurder/
directeur, een begroting met deelbegrotingen per voorziening op. De Raad van Toezicht stelt de
begroting vast.
Per voorziening wordt per vier weken een vergelijking opgesteld tussen de begrote AWBZ-productie
en de realisatie hiervan. Daarnaast wordt per kwartaal een overzicht opgesteld van de geleverde
bouwstenen conform de trajectfinanciering van de gemeente Ede.
Het administratiekantoor stelt halfjaar- en jaarcijfers op.
Vervolgens legt de bestuurder/directeur verantwoording af aan de Raad van Toezicht in zijn
vergaderingen. Zij doet dit, voorafgaand aan de vergaderingen, schriftelijk en licht de informatie
mondeling toe tijdens de vergaderingen. Hierbij worden tevens bijzondere gebeurtenissen vermeld,
zoals ernstige incidenten en calamiteiten.
!3.3 Cliëntenraad
!In het afgelopen jaar heeft de Clëntenraad drie keer vergaderd. Gespreksonderwerpen waren o.a. de
samenstelling en werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Ook het plan sluiting Johanniter
Opvanghuis en doorstart Johanniter Crisisopvang is besproken. De cliëntenraad had hierover een
aantal waardevolle ‘ervarings’-tips gegeven. Tevens zijn het Jaardocument en het rapport Cliënttevredenheidsmeting besproken.
!3.4
!D e
Personeelsvertegenwoordiging
instelling is te klein voor een ondernemingsraad, maar dient wel een
personeelsvertegenwoordiging (PV) te regelen. Slechts één medewerker wilde zitting nemen in een
PV. Daarmee was deze vertegenwoordiging niet haalbaar voor de instelling. Afgesproken is om in de
gebruikelijke werkoverleggen zonodig tijd in te ruimen voor personeelszaken en indien gewenst een
personeelsbijeenkomst met de bestuurder/directeur te organiseren.
!!
Er zijn in het verslagjaar meerdere personeelsbijeenkomsten geweest vanwege de sluiting en doorstart
van de opvang. Ook met de vrijwilligers van het Johanniter Opvanghuis zijn extra bijeenkomsten
geweest
!!
4.
Beleid, inspanningen en prestaties
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!13
!!
4.1
en visie
!De missieMissie
van de Johanniter Opvang luidt:
“De Johanniter Opvang biedt huisvesting en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel
het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Wij doen actief
een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Daarin vinden wij aanknopingspunten
voor begeleiding op maat, terug naar een passende plaats in de samenleving. Wij accepteren mensen
zoals zij met ons in contact komen, ongeacht geloof, etniciteit of geaardheid. Wij baseren onze
dienstverlening op de Bijbelse opdracht om betrokken en respectvol hulp te bieden aan onze
medemens”.
!Bovenstaande missie vertaalt zich in de volgende visie:
“De Johanniter Opvang biedt haar cliënten huisvesting en begeleiding waar dit nodig is. De vraag van
de cliënt staat hierbij centraal. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig aan de samenleving deel te
nemen, in wonen, werken, relaties onderhouden en het gebruik maken van voorzieningen, hebben
behoefte aan hulp. Ook de samenleving is gebaat bij een goede integratie van deze mensen. De
Johanniter Opvang versterkt met haar aanpak de eigen autonomie en vrijheid van haar cliënten, zodat
zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren.
De Johanniter Opvang zorgt voor deskundige beroepskrachten die deze begeleiding op maat kunnen
bieden. Zij zorgt ook voor betrokken vrijwilligers om haar cliënten informeel te ondersteunen. Hierbij
houdt zij rekening met de diversiteit van haar medewerkers en cliënten. De Johanniter Opvang werkt
samen met andere organisaties om gezamenlijk een signaal- en vangnetfunctie te vervullen zodat
niemand buiten de boot valt en iedereen bemiddeld kan worden naar gespecialiseerde hulpverlening
als dit nodig is.
!4.2 Algemeen beleid
!Begin 2013 is vanwege een forse korting op het budget besloten om het Johanniter Opvanghuis te
sluiten. Het personeel is geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst. Voor velen betekende deze
sluiting ontslag na vaak jarenlange inzet met veel betrokkenheid bij het werk in het Johanniter
Opvanghuis. Begin juni is de sluiting gerealiseerd en is er een waardige afscheidsbijeenkomst geweest
met alle medewerkers van het Johanniter Opvanghuis en met de leden van de Raad van Toerzicht.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van
Toezicht.
!Verder heeft het verslagjaar naast de sluiting en de ontslagen in het teken gestaan van het plan
Johanniter Crisisopvang nieuwe stijl. Het plan is ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de
ervaringen van de Binnenvest een instelling voor maatschappelijke opvang in Leiden. Het plan is
getoetst op financiële haalbaarheid. Er is overleg gevoerd met de woningstichtingen wat geresulteerd
heeft in het huren van crisiswoningen. Verschillende overleggen zijn er geweest met ambtenaren van
vooral van de gemeente Ede over uitkeringen, leefgeld, zak- en kleedgeld en eigen bijdragen in de
nieuwe opvang en er zijn afspraken gemaakt. De gehuurde woningen zijn opgeknapt en ingericht.
Aanvragen zijn gedaan bij fondsen voor de inrichtingskosten. De werkwijze voor de nieuwe
crisisopvang is beschreven. Daarvoor zijn documenten aangepast of nieuw opgesteld.
!Aan het eind van het jaar waren 4 nieuwe crisiswoningen in gebruik en werden 2 gezinnen
opgevangen in het pand van het Johanniter Opvanghuis in Bennekom. Dit pand is verkocht, maar
blijven we gebruiken tot de overdracht per 1 juli 2014. De bedoeling is om in de loop van 2014 9
crisiswoningen in gebruik te hebben: 5 gezinsappartementen en 4 éénkamerappartementen.
!4.3
!
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
!
4.3.1
Cliënttevredenheidsonderzoek
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!14
In het Opvanghuis/crisisopvang heeft een intern onderzoek plaatsgevonden De algemene indruk is
goed. Er zijn geen bijzonderheden aangegeven door cliënten. De cliënten geven voor wonen en
begeleiding een 7,9 en een 7 voor de opvang van kinderen.
! 2. Klachten
!
De Johanniter Opvang is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. In het
verslagjaar zijn er bij deze commissie geen meldingen van klachten ontvangen en er is geen beroep op
de vertrouwenspersonen gedaan.
! 4.3.3 Melding van ongevallen, onveilige situaties, agressie
!Er zijn 8 meldingen gedaan die volgens protocol zijn afgehandeld. We kunnen concluderen dat het
positief is dat er meer meldingen worden gedaan waardoor zaken sneller worden opgelost.
! 4.3.4 Veiligheidsbeleid en hygiëne
!
Conform het beheersplan Legionellapreventie heeft bacteriologisch onderzoek plaatsgevonden in het
opvanghuis. Verder
zijn elke maand brandinstructies aan cliënten gegeven en rookmelders
gecontroleerd.
Vanwege de sluiting van het opvanghuis is ons beleid ten aanzien van Bedrijfshulpverlening en de
Hygiënecode niet meer van toepassing.
!4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
!
Het door de Johanniter Opvang gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan
de normeisen van het HKZ-certificatieschema Welzijn en Dienstverlening. In 2013 vond een externe
audit door KIWA plaats. Er zijn twee tekortkoming geconstateerd op het gebied van analyse en
kwaliteitsdoelen. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak opgesteld.
De nieuwe documenten voor de Johanniter Crisisopvang zijn door KIWA zeer positief beoordeeld
Er vindt regelmatig werkoverleg plaats. Een medewerker heeft deelgenomen aan het congres “Uit de
zorgval” over de presentiebenadering.
Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben voor de Johanniter Opvang een
onderzoek uitgevoerd voor het betrekken en activeren van het sociaal netwerk van de cliënt bij de
begeleiding en een handleiding met een 5-Stappenplan opgesteld. Er is een bijeenkomst geweest met
de medewerkers over dit onderwerp. Dit zal een vervolg krijgen in 2014.
!Met 365 Arboned is een contract afgesloten in verband met de arbodienstverlening.
!
Personeelsformatie
Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst
2,85
!Dit percentage is lager dan in 2012 (3,29 %) en in 2011 (4,6 %).
!
Verloop personeel
A a n t a l
personeelsleden
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
3
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
12
!In verband met de sluiting en doorstart van de crisisbegeleiding hebben wij 9 mensen moeten ontslaan:
alle medewerkers die slaapdiensten verrichtten, de kookdames en –heer en 1 hulpverlener.
Een medewerker is met pensioen gegaan en 2 hulpverleners hebben ontslag genomen vanwege een
andere baan.
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!15
Er zijn aan het eind van het jaar 3 crisisbegeleiders benoemd. Vanwege de opbouwfase van de nieuwe
crisisopvang met een 0-urencontract.
!4.5 Samenleving
!De Johanniter Opvang heeft een bijzondere plaats in de Valleiregio. De organisatie is lokaal goed
verankerd, mede door haar kerkelijk netwerk. Sinds de oprichting is uit dit netwerk een groot team aan
vrijwilligers beschikbaar. De Johanniter Opvang blijkt in staat deze vrijwilligers voor jaren aan zich te
binden door de voldoening die het werk biedt en de aandacht en waardering vanuit de Johanniter
Opvang en de landelijke Johanniter Hulpverlening. De inzet van vrijwilligers is voor een belangrijk
deel bepalend voor de aanpak en de sfeer bij de Johanniter Opvang. De vrijwilligers hebben vooral een
belangrijke rol in de informele ondersteuning van de cliënten. De individuele begeleiding bij de
crisisopvang wordt uitgevoerd door professionals. De combinatie van het werken met professionals en
vrijwilligers doet een appèl op de cliënt, het versterkt de normale omgang met elkaar en werkt
preventief. De vrijwilligers in Soloplus behoren tot het informele netwerk van de cliënten en nemen
daardoor een deel van de eenzaamheid weg. Dit stelt de cliënten in staat zelfstandig te blijven wonen
met een minimum aan professionele inzet.
De Johanniter Opvang werkt voor individuele cliënten samen met diverse hulpverlenende instellingen
en heeft samenwerkingsafspraken met meerdere instellingen, sociale diensten en woningcorporaties.
!4.6 Financieel beleid
! 4.6.1 AWBZ
!Als AWBZ erkende instelling voor Begeleiding konden voor het verslagjaar opnieuw voor beide
voorzieningen productieafspraken worden gemaakt met het Zorgkantoor. Het resultaat is een productie
voor een totaalbedrag van € 44.737. De Johanniter Opvang biedt voor de volgende instellingen
begeleiding als onderaannemer: RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Siza en Opella en is hoofdaannemer
bij CFF.
!
2.
Gemeenten
!
Voor de Johanniter Crisisopvang
is een subsidieafspraak gemaakt met de gemeente Ede als
Centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang voor de Valleiregio. Vanaf 2013 financiert de
gemeente Ede via trajectfinanciering en niet langer via budgetsubsidiering. Van de gemeente Ede
ontvingen we een bedrag € 182.940. Daarnaast ontvingen we van de gemeente Veenendaal € 21.000.
Deze bijdragen zijn bestemd voor het bieden van huisvesting, voeding en begeleiding van cliënten.
!De gemeente Veenendaal heeft subsidie toegekend met als voorwaarde dat gemiddeld per jaar 5 à 6
inwoners uit Veenendaal worden opgenomen. Dit aantal is in 2013 gehaald met de opname van 6
inwoners uit Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft vanwege bezuinigingen besloten om vanaf
2014 geen subsidie meer te verlenen.
!In verband met de nieuw ingevoerde trajectfinanciering stelt de gemeente Ede de eigen bijdragen van
cliënten vast. Voor niet WWB-cliënten dient de Johanniter Opvang zelf de eigen bijdragen te innen.
Voor WWB-cliënten ontvangt de Johanniter Opvang een vergoeding via de trajectfinanciering.
! 4.6.3 Giften
!Van de Stichting Johanniter Tehuis Oud Vossenhol werd in het verslagjaar zeer gewaardeerde
bijdragen ontvangen van totaal € 35.000,--.
In het verslagjaar hebben wij giften ontvangen van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde
gemeente te Bennekom (€ 5.719).Verder ontvingen we bijdragen van de Ridderlijke Duitsche Orde
Balije van Utrecht (€10.108), van de Soroptimisten (€ 500), van de Stichting Woonstede (€ 180,-)
bestemd voor de bewonerscommissie Soloplus, van privépersonen (€ 1.675,-) en via het premieplan
van de Johanniter Orde (€ 500).
De Johanniter Opvang is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!16
!2. Algemeen
!
De goedgekeurde jaarrekening van de stichting is aan dit verslag toegevoegd samen met de
bijbehorende accountantsverklaring. Het verslagjaar werd uiteindelijk afgesloten met een positief
resultaat van € 4.917.
!!
!
__________________________________________________________________________________________
Jaardocument Johanniter Opvang 2013
!17