*14-0003604*
Dossiernummer:
ZK14000621
Registratienummer:
Omschrijving:
14-0003604
het realiseren van een skatebaan nabij Weidelaan 55 te Lekkerkerk
in strijd met de regels van het vigerende bestemmingsplan
ONTWERP
Omgevingsvergunning
(voor de activiteit handelen in strijd met de
regels van de ruimtelijke ordening)
Aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben op 17 februari 2014 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen van Stichting SVN gevestigd te Lekkerkerk voor het realiseren van
een skatebaan nabij Weidelaan 55 te Lekkerkerk.
Besluit
Burgemeester en wethouder besluiten, gelet op artikel 2.1 en artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hierna onder ‘bijgevoegde
documenten’ genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit het handelen in strijd met de regels van
de ruimtelijke ordening.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 sub a
van de Wabo in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het betreft
de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
De aanvraag is getoetst aan artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. Voorts is de aanvraag
getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor).
Bij het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing is voldaan aan het bepaalde in artikel 5.20 van de
Bor in relatie met artikel 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1 eerste lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.
Zienswijzen
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf 12 maart 2014 voor een periode van zes weken ter
inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn [email protected] zienswijzen ingediend.
@@ eventuele beantwoording zienswijzen @@
Bijgevoegde documenten
Onderstaande gegevens en bescheiden maken integraal onderdeel uit van de omgevingsvergunning:
- Ruimtelijke onderbouwing met bijlagen, bestaande uit het ‘verslag buurtgesprek aanleg
skatebaan Lekkerkerk’ en het ‘advies ontwikkeling skatebaan Lekkerkerk van ODMH’
(documentnummer 14-0003257).
- Tekening inpassing skatebaan TBK 21-02-2014 (documentnummer 14-0003252)
- Tekening toestellen skatebaan (documentnummer 14-0003255)
-
Tekening zijaanzicht toestellen (documentnummer 14-0003977)
Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen
van een beroepschrift (art. 6.1 lid 2 sub b Wabo). Indien binnen deze termijn een verzoek om een
voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist (art. 6.1 lid 3 Wabo).
Beroepclausule
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan
beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank te ‘s-Gravenhage, Postbus
20302, 2500 EH ’s-Gravenhage (sector Bestuursrecht). Ook is het mogelijk digitaal beroep in te
stellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de
indiener wel over een elektronische handtekening beschikken (DigiD). Zie de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van
het beroep. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden (artikel 6:5
van de Awb). Van de indiener van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen
wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.
Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist, bestaat de mogelijkheid om na indiening
van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank in ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Van de verzoeker van een
voorlopige voorziening wordt eveneens een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank.
Lekkerkerk, @@@@@
Namens burgemeester en Wethouders van Nederlek
J.F. Dijksman
Hoofd van de afdeling VROM en Welzijn
-2-