Omgevingsvergunning Assum 13 en 16a

Omgevingsvergunning
Dossiernummer: OV 2013-043
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest
Gezien de op 24 april 2013 ontvangen aanvraag van Melo Bouw B.V. om omgevingsvergunning voor
de activiteit “handelen in strijd met regels op het gebied van ruimtelijke ordening” als bedoeld in
artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), betreffende het
oprichten van vier woningen, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Uitgeest, sectie HA,
nummers 287 en 288 en plaatselijk gemerkt Assum 13 en 16a, te Uitgeest.
Overwegende:
dat op het aangevraagde de uitgebreide voorbereidingsprocedure als genoemd in artikel 3.10 van de
Wabo van toepassing is;
dat de gronden waarop het aangevraagde is gelegen, vallen binnen het ter plaatse geldende
bestemmingsplan “Wonen Zuid” en hierin de bestemmingen “Wonen” en “Bedrijf” hebben;
dat het aangevraagde niet in overeenstemming is met de regels die gelden voor deze bestemmingen
omdat er ter plaatse van de bestemming “Bedrijf” geen woningen mogen worden gebouwd hetgeen
wel wordt aangevraagd, en er ter plaatse van de bestemming “Wonen” alleen binnen het bouwvlak
mag worden gebouwd en het aangevraagde buiten het bouwvlak is gesitueerd;
dat het college van burgemeester en wethouders voor een aanvraag die betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo slechts op grond van artikel 2.12 lid 1
onder a sub 3 van de Wabo omgevingsvergunning kunnen verlenen in afwijking van de regels uit het
bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
dat het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 21 januari 2014 heeft besloten
om voor het aangevraagde, gezien ook de bij de aanvraag ingediende ruimtelijke onderbouwing, van
bovenstaande afwijkingsbevoegdheid gebruik te maken;
dat de Raad van de gemeente Uitgeest in haar raadsvergadering van 27 februari 2014 heeft besloten
om op basis van artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 6.5 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) een ontwerp “verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het
voornemen om in afwijking van de regels uit het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het
aangevraagde op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo en indien tegen deze
voorgenomen afwijking geen zienswijzen worden ingediend, de verdere afhandeling van “verklaring
van geen bedenkingen” te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
dat de ontwerp “verklaring van geen bedenkingen”, een concept omgevingsvergunning en alle op de
aanvraag betrekking hebbende stukken vanaf 14 maart 2014 voor een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage hebben gelegen;
dat er tijdens de inzagetermijn vijf zienswijzen zijn ingediend tegen het voorgenomen besluit om in
afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het aangevraagde;
dat de ingediende zienswijzen niet hebben geleid tot een ruimtelijke aanpassing van het aangevraagde;
dat met de aanvrager op 18 februari 2014 een Planschadeovereenkomst is gesloten;
dat met de aanvrager op 18 februari 2014 een Exploitatieovereenkomst is gesloten;
dat de Raad van de gemeente Uitgeest in haar raadsvergadering van 19 juni 2014 heeft besloten om op
basis van artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
in te stemmen met de Zienswijzennota Assum 13 en 16a en te verklaren geen bedenkingen te hebben
tegen het in afwijken van het bestemmingsplan realiseren van vier woningen op de percelen kadastraal
bekend HA 287 en HA 288 en lokaal bekend als de gronden met opstallen aan Assum 13 en 16a te
Uitgeest;
dat het raadsbesluit tot het afgeven van een “verklaring van geen bedenkingen” onderdeel uitmaakt
van deze beschikking;
dat er verder geen grond aanwezig is om deze aanvraag omgevingsvergunning te weigeren;
dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest, gelet op artikel 2.4 van de
Wabo, bevoegd is om te besluiten op deze aanvraag om omgevingsvergunning;
Besluiten;
de gevraagde omgevingsgunning met kenmerk OV2013-043 voor de activiteit “handelen in strijd met
regels op het gebied van ruimtelijke ordening” als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c van de
Wabo betreffende het oprichten van vier woningen, op het perceel kadastraal bekend als gemeente
Uitgeest, sectie HA, nummers 287 en 288 en plaatselijk gemerkt Assum 13 / 16a, te Uitgeest, te
verlenen, behoudens de rechten van derden, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte tekening(en), en onder de in de bijlage vermelde voorwaarden.
10 juli 2014,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris,
de burgemeester,
P. Schouten
Th. van Eijk
N.B. Mogelijkheid van beroep
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na verzending beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, door middel van een gedagtekend en gemotiveerd
ondertekend beroepschrift; hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem, verzoeken om een voorlopige voorziening, als u van mening bent, dat, gelet op alle belangen, onmiddellijke spoed
dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft ingesteld. Een
verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u eveneens digitaal indienen bij genoemde rechtbank via bovengenoemde site.