Jaarstukken 2013 - Gemeente Nieuwegein

Financiën
Jaarstukken 2013
2014-170
Paul Ellerbeck e.a.
Definitieve versie
2 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Algemeen
3 (153)
Inhoudsopgave
1
Algemeen
1.1
1.2
1.3
2
3
4
4
Kerngegevens
Terugblik 2013
Leeswijzer
Jaarverslag
4
5
6
9
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
Programmaverantwoording
Bestuur, samenleving en dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie
Economie, Werk en Vrije tijd
Ruimtelijke Ontwikkeling
Duurzame Ontwikkeling
Beheer Openbare Ruimte
Grote Gebiedsontwikkeling
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
Paragrafen
Inleiding
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen
Financiering
Onderhoud kapitaalgoederen
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Grondbeleid
Parkeren
Jaarrekening
9
10
17
21
27
36
43
53
61
68
73
73
73
77
81
83
89
91
101
104
108
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
Programmarekening
Inleiding
Financiële resultaten van de programma’s
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht stelposten
Overzicht calculatieresultaat
Overzicht reservemutaties
Bestemming van het resultaat
Budgetoverheveling
Overzicht van incidentele baten en lasten
108
108
110
113
114
116
119
123
124
125
3.2
3.3
Balans
Toelichting op de Balans
126
131
Overige gegevens
4.1
4.2
4.3
4.4
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
Overzicht voortgang kredieten
Accountantsverklaring
Bijlage SISA
145
145
146
149
151
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
4 (153)
1 Algemeen
1.1
Kerngegevens
31-dec-12
31-dec-13
166.230.490
156.940.224
waarvan kapitaallasten
18.649.578
18.893.431
waarvan loonsom ambtelijke organisatie
Financieel
Totale lasten:
29.806.386
27.667.820
waarvan loonsom bestuur
1.244.378
1.264.954
waarvan stortingen in reserves*
6.997.570
8.432.000
Totale baten:
171.061.779
161.484.986
waarvan algemene uitkering
55.646.107
54.498.448
waarvan OZB
13.129.000
13.346.000
8.300.000
8.665.000
19.610.515
18.703.000
237.744.000
242.947.000
Financiële vaste activa
13.660.000
14.148.000
Reserves*
99.042.438
91.403.402
Voorzieningen
17.019.160
15.916.160
153.500.000
179.500.000
60.680
61.010
964
1.072
waarvan afvalstoffenheffing en rioolrecht
waarvan onttrekkingen aan reserves*
Balans:
Materiële vaste activa
Opgenomen geldleningen
Sociaal
Aantal inwoners
Aantal bijstandshuishoudens
Totaal aantal leerlingen:
10.884
10.643
- in openbaar basisonderwijs
1.405
1.450
- in bijzonder basisonderwijs
3.677
3.531
- voortgezet onderwijs
5.387
5.225
- speciaal basisonderwijs
211
240
- speciaal voortgezet onderwijs
204
197
23
22
18
17
- scholen voortgezet onderwijs
3
3
- scholen speciaal basisonderwijs
1
1
- scholen speciaal voortgezet onderwijs
1
1
27.162
27.411
Aantal ‘niet-woningen’ conform OZB
3.488
3.638
Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)
2.565
2.565
43.142
40.487
4.641
4.751
Aantal scholen:
- scholen basisonderwijs
Fysiek
Aantal woonruimten
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en partimers)
Aantal bedrijfsvestigingen
*) inclusief verwerking resultaatbestemming voorafgaand jaar
Algemeen
5 (153)
1.2 Terugblik 2013
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de voorbereidingen op de drie transities: de
overheveling van taken voor de Jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ naar de gemeenten.
Wij hebben er bewust voor gekozen om vele stadsgesprekken te voeren om inzicht te krijgen van
wat er speelt bij degenen die dit raken. Ook hebben we met de gemeenteraad in april 2013 in De
Kom een bijeenkomst georganiseerd die door zo’n 200 bewoners is bijgewoond. We hebben een
groot aantal werkbezoeken afgelegd en er zijn werksessies en pilots met professionals en
vrijwilligers gehouden over nieuwe manieren van werken. Dit heeft ons een beeld gegeven van
hun zorgen en van de situaties waarbij we niet van eigen kracht van inwoners uit kunnen gaan.
De voorbereiding op transities pakken we te samen met de overige Lekstroomgemeenten in
regionaal verband op. Daarnaast zijn we aangesloten op landelijke netwerken en werken we
samen met regionale partners zoals de provincie Utrecht, U10-gemeenten, Kamer van
Koophandel, ROC, Antonius, Cliëntenbelang Utrecht en de Hogeschool Utrecht. In dat opzicht
kunnen we tevreden terug kijken op de start van de WIL, ondanks opstartproblemen onder meer
door toename van het aantal cliënten. De komende jaren voorzien we een professionele
autonome organisatie met een grotere slagkracht en bereik ontstaan.
In het ruimtelijke domein hebben we ons erop gericht de effecten van de economische crises
voor onze gemeente zoveel mogelijk te beperken. Bewust van onze geringe invloedsfeer hebben
we een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kantorenmarkt. We hebben eigenaren,
ontwikkelaars en partijen met huisvestingsvraagstukken bijeengebracht in een kantorenmiddag.
Ook hebben we onze deelname in het landelijke expertteam kantoortransformaties van minister
Blok voortgezet. Daarmee helpen we andere gemeenten hun kantorenleegstand ook terug te
dringen. Zoals we recentelijk in onze nota over de aanpak van de kantorenleegstand hebben
aangegeven, is de leegstand substantieel aan het afnemen door gemeenschappelijke
inspanningen van ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente. In 2013 hebben we
ongeveer 150 woningen kunnen opleveren in 5 voormalige leegstaande kantoorpanden.
Voor het werkgelegenheidsgebied het Klooster hebben we veel promotionele en acquirerende
inspanningen gedaan. Dit heeft geleid tot diverse opties. Onlangs heeft Albert Heijn bekend
gemaakt 7 hectare af te nemen voor de realisatie van een groot distributiecentrum.
Ook de woningmarkt zit niet stil. Vanaf 2006 zijn er in Nieuwegein 1.002 nieuwe woningen
gebouwd en opgeleverd. Deze toename zet zich voort. Er zijn 75 woningen in aanbouw, 291 in
procedure en voor 713 woningen zijn er initiatieven. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar
21 startersleningen verstrekt aan starters op de woningmarkt.
Ook hebben we geprobeerd de gevolgen van de economische crisis zo min mogelijk af te
wentelen op onze inwoners. We zijn er in geslaagd onze belastingtarieven reëel op hetzelfde
niveau te houden (slechts inflatoire bijstelling) ondanks een afnemende bijdrage van de
rijksoverheid uit het gemeentefonds en andere externe subsidieregelingen. Hierdoor behoort
Nieuwegein nog steeds tot de gemeenten met de laagste lastendruk.
Meer informatie over onze resultaten en verrichte activiteiten treft u aan in het vervolg van deze
jaarstukken. Ook de financiële resultaten nemen een belangrijke plaats in. Met gepaste
bescheidenheid delen wij u mee, dat wij ondanks de moeilijke economische tijden er in zijn
geslaagd het financiële schip van de gemeente Nieuwegein op koers te houden. Dit komt
ondermeer tot uitdrukking in het voordelige resultaat van € 4.545k. Hierin is opgenomen een
positief resultaat van het gemeentelijk Grondbedrijf van € 3.562k. Het onderdeel jaarrekening
geeft een uitgebreide toelichting over de achtergrond van deze resultaten.
Samengevat kijken we met genoegen terug op hetgeen in 2013 is bereikt. We wensen u veel
leesplezier.
Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein,
De secretaris,
de burgemeester,
Drs. P.C.M. van Elteren
F.T.J.M. Backhuijs
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
6 (153)
1.3
Leeswijzer
Met de jaarstukken 2013 leggen wij, het college van burgemeester en wethouders, aan de raad
verantwoording af over ons gevoerd beleid en beheer in 2013. Uitgangspunt voor onze
verantwoording is de programmabegroting 2013-2016.
Opbouw jaarstukken
De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
Algemeen
Jaarverslag 2013
Jaarrekening 2013
Overige gegevens
Algemeen
Het onderdeel ‘Algemeen’ bestaat uit de kerngegevens, onze terugblik op 2013 en deze
leeswijzer.
Jaarverslag 2013
Het onderdeel ‘Jaarverslag 2013’ vormt het beleidsmatige jaarverslag en bestaat uit twee
hoofdstukken: de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.
Het hoofdstuk programmaverantwoording beschrijft de 9 programma’s en geeft per programma
antwoord op de 3 W-vragen:
1. wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
2. wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
3. wat heeft het gekost in 2013?
De verplichte paragrafen gaan in op de lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering,
onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast
schenken we via een aparte paragraaf aandacht aan een specifiek onderwerp, het parkeren.
Jaarrekening 2013
De jaarrekening bestaat uit de cijfermatige programmarekening en toelichting en de balans met
bijbehorende toelichting.
De programmarekening bestaat uit de financiële resultaten van de programma’s, het overzicht
algemene dekkingsmiddelen, het calculatieresultaat en de reservemutaties. Het overzicht
algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in onze belangrijkste inkomstenbronnen, met name de
algemene uitkering uit het gemeentefonds en de belastinginkomsten.
Na bestemming van het resultaat wordt afsluitend ingegaan op de budgetoverhevelingen en
incidentele baten en lasten.
De balans geeft informatie over de bezittingen en schulden op 31 december 2013. De toelichting
op de balans geeft het verloop van de balansposten ten opzichte van eind 2012 weer, licht de
belangrijkste mutaties toe en geeft informatie over de niet in de balans opgenomen
verplichtingen.
Overige gegevens
Dit deel bevat de sinds dit jaar verplichte informatie over onze topfunctionarissen. Verder is hier
de voortgang van onze kredieten, de accountantsverklaring en de SISA-bijlage opgenomen.
Verbeteringen
Deze verantwoording heeft een aantal verbeteringen ondergaan ten opzichte van de jaarstukken
2012. Deze aanpassingen behelzen zowel het jaarverslag als de jaarrekening en het gaat om
verbeteringen naar aanleiding van bevindingen van de auditcommissie en de behandeling in
gemeenteraad. Daarnaast hebben we zelf ook gekeken naar mogelijkheden om het
informatiegehalte en de leeswaardigheid toe te laten nemen.
Een eerste verbetering in het jaarverslag betreft het in verkorte vorm opnemen van onze
gestelde doelen en activiteiten uit de programmabegroting 2013. Hiermee zijn de jaarstukken
een zelfstandig leesbaar document en hoeft men niet terug te grijpen naar de
programmabegroting.
Jaarverslag
7 (153)
Een tweede verbetering is de inhoud van de programmaverantwoording. In onze toelichtingen
hebben we ons gefocust op en daarmee beperkt tot verrichte activiteiten in 2013. Hiermee
beogen we recht te doen aan het doel van de jaarstukken, een terugblik op het afgelopen jaar.
Een derde verbetering is de presentatie van de financiële cijfers in het onderdeel ‘wat heeft het
gekost’. De lasten van ieder programma zijn gesplitst weergegeven in drie categorieën: directe
lasten, lasten van personele inzet en overige indirecte lasten.
Directe lasten zijn lasten (materiaal, grondstoffen, e.d.) die rechtstreeks zijn toe te wijzen aan
het product, dienst of project. Salarislasten vallen hier niet onder, salarislasten worden via een
kostentoerekeningsystematiek met als maatstaf de ureninzet, indirect aan producten
toegerekend (zie hieronder ‘lasten personele inzet’).
Lasten personele inzet zijn de salarislasten en de overhead (huisvesting, automatisering en de
kosten van de ondersteunende afdelingen zoals Financiën en Support). Deze kosten worden
verzameld op de afdelingskostenplaats en via een uurtarief en de werkelijke bestede uren
toegedeeld naar de producten.
Overige indirecte lasten bestaat uit de kapitaallasten, lasten tractie en lasten van
ondersteunende producten (b.v. kaartvervaardiging).
Voordeel van een dergelijke weergave is, dat we in één oogopslag zichtbaar maken in hoeverre:
- een afwijking rechtstreeks gerelateerd is aan het programma (directe lasten)
- indirect veroorzaakt is door de geleverde personele inzet en/of overheadkosten (lasten
personele inzet)
- indirect veroorzaakt is door toegerekende kapitaallasten en/of verrekeningen met andere
producten (indirecte lasten).
Voor iedere categorie lichten we de afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid toe.
Tot slot zien we als vierde verbetering de analyse en toelichting op de financiële afwijkingen.
Deze zijn zoveel mogelijk ingestoken op de achterliggende oorzaken. Hierdoor neemt het
informatiegehalte toe.
De jaarrekening en balans hebben we toegankelijker gemaakt door uitleg te geven over
financiële termen, verbanden tussen posten te benoemen en technische termen te omschrijven.
Zo brengen we bijvoorbeeld de mutaties van de reserves in beeld en lichten we een groot aantal
balansposten toe. Ook geven we voor het eerst inzicht in de incidentele lasten baten.
Aandachtspunt:
De bedragen in de jaarstukken, zowel in tabellen als in de tekst, worden weergegeven in
duizendtallen. Hieruit volgt dat de bedragen met 1.000 moeten worden vermenigvuldigd. In de
teksten staat achter het bedrag de letter ‘k’ (Deze ‘k’ staat voor kilo). Deze werkwijze geeft
afgeronde bedragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de totaaltellingen in tabellen soms met 1 of
2 eenheden afwijken, waardoor een volledige exacte rondtelling/aansluiting soms ontbreekt. Het
doet niets af aan de materiële juistheid van de cijfers.
De tabellen bevatten ook een verschillenkolom. Deze verschillenkolom toont de afwijking ten
opzichte van de begroting. Een plusbedrag betekent hier een voordeel voor de algemene
middelen, een negatief bedrag een nadeel. Dit geldt zowel voor de lasten als voor de baten (+ =
Voordeel, - = Nadeel ).
De financiële afwijkingen in de tabellen lichten we tekstueel toe. Hierin beperken we ons tot de
grotere significante afwijkingen. Dit brengt met zich mee dat een afwijking niet geheel
cijfermatig ‘rond’ wordt verklaard.
8 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Jaarverslag
9 (153)
2 Jaarverslag
2.1
Programmaverantwoording
In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het programmaplan uit de
programmabegroting 2013-2016.
Programma-indeling:
De verantwoording van de 9 programma’s is net als voortgaande jaren gebaseerd op
beantwoording van de drie W-vragen:
 Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
 Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
 Wat heeft het gekost in 2013?
Elk programma begint met haar algemene doelstelling, dat tevens een algemene beschrijving
van het programma inhoudt. Vervolgens komen, uitgesplitst per beleidsveld, de specifiek
voorgenomen activiteiten voor 2013 aan bod. Deze zijn overgenomen uit de
programmabegroting en soms aangevuld met belangrijke, niet geplande activiteiten. Na deze
opsomming volgt de kern van de programmaverantwoording: Gerubriceerd naar beleidsveld
wordt voor iedere activiteit het resultaat en wijze van uitvoering in 2013 toegelicht. De
aansluitende indicatoren geven getalsmatig inzicht in de ontwikkeling in 2013 van een aantal
vooraf gedefinieerde beleidsitems. Na de weergave van de actuele, relevante beleidsnota’s,
geven we in het overzicht Strategische agenda de stand van zaken weer van de majeure,
strategische onderwerpen die voor 2013 waren gepland. Tenslotte volgt de verantwoording van
de kosten.
De 9 programma’s zijn:
1. Bestuur, samenleving en dienstverlening
2. Openbare orde en Veiligheid
3. Onderwijs, opvoeding en Jeugd
4. Maatschappelijke ondersteuning en Participatie
5. Economie, Werk en Vrije tijd
6. Ruimtelijke Ontwikkeling
7. Duurzame Ontwikkeling
8. Beheer Openbare Ruimte
9. Grote Gebiedsontwikkeling
10 (153)
2.1.1
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Bestuur, samenleving en dienstverlening
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Met het programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening hebben we drie doelen:
1. Adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers;
2. Draagvlak binnen een betrokken samenleving;
3. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Adequate dienstverlening
Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dit meten wij
periodiek en de resultaten daarvan gebruiken wij als sturingsinstrument.
Beoogde activiteiten 2013:
 Dienstverlening gemeente (digitaal en fysiek)
2. Draagvlak binnen een betrokken samenleving
Wij treden onze inwoners en ondernemers open tegemoet en informeren ze structureel over het
gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan. Waar mogelijk betrekken we hen daarbij. Wij
beogen daarmee bij te dragen aan betrokken inwoners en ondernemers. Betrokkenheid leidt tot
begrip, duidelijker afwegingen, beter beleid en een soepelere uitvoering van activiteiten.
Beoogde activiteiten 2013:
 Goed geïnformeerde inwoners
 Interactief beleid
 Wijkgericht werken
 Politieke betrokkenheid
3. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken
Het benutten van kansen op samenwerking waarmee we bijdragen aan een goede kwaliteit van
de afgesproken producten, diensten en oplossingen en een efficiënte en verantwoorde besteding
van gemeenschapsgeld. De gemeente ondersteunt daarnaast duurzame ontwikkeling en de
versterking van lokaal bestuur in de wereld onder andere via haar twee stedenbanden. Puławy in
Polen en Rundu in Namibië. Hier staan alleen de vormen van samenwerking genoemd die onder
dit programma vallen.
Beoogde activiteiten 2013:
 Programmering Stadshuis (samen met de Bibliotheek, Movactor, Wereldwinkel, WIL en DE
KOM);
 Actualiseren organisatievisie en intern cultuurtraject om verandering van werkwij zen te
ondersteunen;
 Regionaal loopbaancentrum (met omliggende gemeenten en Provincie);
 Samenwerking WGRplus;
 Uitwerken van de ingezette plannen voor internationale samenwerking;
 Leading partner voor het Europese subsidieproject ‘Labour Plus’;
 Deelname Dutch ENTP.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Adequate dienstverlening aan inwoners en ondernemers
Dienstverlening gemeente (digitaal en fysiek)
 In 2013 zijn we ruim 60.000 keer telefonisch benaderd. Het Klant Contact Centrum (KCC),
waar de telefonische gesprekken binnenkomen, staat de burger te woord en verwijst zeer
regelmatig naar het digitale loket. Binnen het digitale loket kan de burger 24/7 zijn verhuizing
binnen Nieuwegein doorgeven, een Melding Openbare Ruimte doen of een afspraak maken voor
de balie Burgerzaken;
 Het KCC ontwikkelt zich volgens de normen van Antwoord©. In 2013 is ook de laatste
afdeling met klantcontact ‘aangesloten’. Wanneer burgers nu bellen voor Belasting en
Invordering, komt men in het KCC uit. Bij de aanslag gemeentebelastingen 2013 werd bijna 70%
van de gestelde vragen direct door het KCC beantwoord;
 Antwoord© is een landelijk concept, een merknaam voor de bereikbare en dienstbare
overheid. Dit maakt deel uit van het bredere I-nup programma voor ‘Invulling Rijksbeleid
Jaarverslag
11 (153)
dienstverlening en bedrijfsvoering’. Hierin is bepaald dat de gemeente in 2015 hét loket is voor
alle vragen aan de overheid. In 2013 is: 1) de aansluiting ‘lopende zaken-functionaliteit’ van
MijnOverheid gerealiseerd; 2) het project 14030 (centraal telefoonnummer) gerealiseerd; 3) het
project Digikoppeling (een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen
overheidsorganisaties) gestart; en 4) een tweetal basisregistratie projecten gestart: BRP (Basis
Registratie Personen, vervangt op termijn de GBA), BGT (Basisregistratie Grootschalige
Topografie, alle objecten zoals huizen, wegen en dijken worden vastgelegd);
 In 2013 is er wederom een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit heeft geresulteerd in
de volgende rapportcijfers:
- Persoonlijk contact aan de balie: 8,0
- Telefonisch contact: 7,8
- Bezoek aan het digitale loket: 7,1
Uit dit klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat burgers blij zijn met de sms -dienst
van de gemeente. Wanneer het reisdocument of rijbewijs van de burger is binnengekomen én
men heeft bij aanvraag het mobiele nummer achtergelaten, dan ontvangt men een sms dat het
document opgehaald kan worden. In 2013 zijn ruim 8.000 van deze smsjes verzonden;
 Via www.nieuwegein.nl/kwaliteitshandvest communiceren wij richting de burger wat zij van
ons mogen verwachten op het gebied van dienstverlening. In 2013 heeft de
dienstverleningsformule een prominentere plek op de website gekregen en is deze ook
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de gemeentelijke organisatie;
 Vanaf december 2013 geeft de gemeente Nieuwegein bij de uitgifte van een reisdocument of
rijbewijs ook een ‘cover’ aan de klant mee. Dat zijn hoesjes die de pasfoto, het
documentnummer, het Burgerservicenummer en de machine leesbare strook afschermen. Dat
moet onnodige verspreiding van een aantal persoonsgegevens voorkomen. Wie een instantie
toestemming geeft zijn identiteitsbewijs te kopiëren, loopt met het hoesje een stuk minder risico
op het maken van misbruik van zijn persoonsgegevens. Doel is uiteindelijk om kopieën de wereld
uit te helpen en mensen bewust te maken van de waarde van fysieke- en digitale identiteit.
Indicatoren
Omschrijving
indicator
Klanttevredenheidonderzoek
Digitale producten
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
n.v.t.
n.v.t.
7
7,6
Zie bovenstaande tekst.
47
55
54
56
Op het e-loket van de website
www.nieuwegein.nl staan alle
producten en diensten van de
gemeente beschreven. Daarvan
zijn er op dit moment 56 digitaal
af te handelen (49 volledig
digitaal en 7 via een pdf
formulier). In 2013 zijn zes
digitale producten overgegaan
naar de WIL en deze tellen voor
de gemeente dus niet meer mee.
Dit is nu verwerkt in de
streefcijfers.
2. Draagvlak binnen een betrokken samenleving
Goed geïnformeerde inwoners
In 2013 is een nieuw backoffice systeem voor de website gerealiseerd. Hierdoor is het voor
bezoekers van de website ook mogelijk om zich te abonneren op digitale nieuwsbrieven.
Momenteel zijn dit: Nieuwegein Beweegt, Milieunieuws, Natuurkwartier en gemeentenieuws.
Interactief beleid
Ook in 2013 is gewerkt met Burgerparticipatie volgens de afspraken in de nota ‘samen met de
Stad’. Goede voorbeelden zijn het gemeentelijk mobiliteitsplan GMP+ en de projecten bij de
forten Jutphaas en Vreeswijk. Daarnaast in 2013 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden
van een zogenaamd ‘webcare team’: een team dat berichten op social media scant en advies
geeft of en hoe daarop te reageren.
Wijkgericht werken
Naast het informeren van de wijkplatforms zijn in 2013 de volgende resultaten bereikt:
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
12 (153)
 Een nieuwe visie en systematiek voor wijkgericht werken is verkend. In taakgroepen is gewerkt
aan een gezamenlijk activiteitenplan. Vanuit de gemeente en maatschappelijke instellingen zijn
wijkanalyses gestart. Deze vormen straks de basis voor de nieuwe visie en ambities op het
gebied van wijkgericht werken. Besloten is om dit proces in 2014 te integreren in de aanpa k
rond gebiedsgericht werken en de woonservicezones; Bij gebiedsgericht werken is de situatie in
een gebied integraal vertrekpunt is van handelen; hebben bewoners en organisaties meer
invloed en verantwoordelijkheid op te treffen maatregelen in hun directe omgeving en trekken
we actief met partners op, maar alleen als het moet en er vraag is. De vraag om gebiedsgericht
te gaan werken is urgenter geworden door de transities in het Sociaal Domein en sluit aan bij
de Woonservicezones in 5 gebieden in Nieuwegein.
 De gemeente heeft met de maatschappelijke partners afspraken gemaakt over een meer
uniforme werkwijze bij overlastsituaties. Daarnaast is (in onder andere Galecop en Doorslag)
met bewoners en partners gekeken hoe bij woon- en jeugdoverlast situaties gezamenlijk aan
een oplossing kan worden gewerkt;
 Bij projecten en beleid is door de wijkplatforms advies uitgebracht hoe bewoners het beste
betrokken konden worden. Voorbeelden hiervan zijn de Welstandsnota, project Blokhoeve,
project wijkaanpak Jutphaas-Wijkersloot en een aantal projecten vanuit de afdeling Beheer;
 Het project Waaks! is gestart in de wijken Jutphaas-Wijkersloot en (Hoog) ZandveldLekboulevard waarbij hondenbezitters is gevraagd om een oogje in het zeil te houden en de
politie te waarschuwen bij verdachte situaties.
Politieke betrokkenheid
In 2013 is gestart met het project ‘gast van de Raad’, een mogelijkheid voor inwoners om op een
laagdrempelige manier kennis te nemen van het reilen en zeilen van de raad. Er zijn twee
bijeenkomsten gehouden. De deelnemers waren hierover positief te spreken. Verder is besloten
om bij wijze van experiment te starten met wijkbezoeken door de Raad. Tot slot zijn in 2013 de
voorbereidingen gestart voor het activeren van de StemWijzer en het uitbrengen van een
verkiezingskrant met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Indicatoren
Omschrijving
Realisatie
2010
Realisatie
2012
Inwoners informeren*
Volgt u het
79%
79,6%
nieuws van de
gemeente
Nieuwegein?
Volgt het
92%
87,6%
nieuws via
gemeentepagina
(soms en altijd)
Volgt het
20%
33,4%
nieuws via
website (en
andere digitale
kanalen, zoals
social media
van gemeente
Betrokken samenleving*
Betrokkenheid
42%
48%
bij gemeente
Nieuwegein in
het algemeen
Interesse in
74%
76,3%
ontwikkelingen
in Nieuwegein
Voldoende
38%
37,9%
betrokken bij
beleid door
gemeente?
* Bron: tweejaarlijkse inwonersenquête
Streefwaarde
2013 / 2014
Realisatie Toelichting
2013
80%
Volgt
medio
2015
90%
-
De cijfers komen uit de
tweejaarlijkse inwonersenquête.
Medio 2013 zijn de realisatiecijfers
over 2012 bekend geworden.
Idem.
35%
-
Idem.
60%
-
Idem.
75%
-
Idem.
45%
-
Idem.
Jaarverslag
13 (153)
3. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken
Programmering Stadshuis (samen met de Bibliotheek, Movactor, Wereldwinkel, WIL en DE KOM)
Eind 2011 is een bestuurlijke intentieovereenkomst getekend voor de gezamenlijke
programmering van activiteiten in en om het Stadshuis. Ondertekenaars waren de Bibliotheek,
Movactor, Wereldwinkel, UWV Werkbedrijf, DE KOM en de gemeente. Mede door personele
wisselingen (ook bij het bestuur), het vertrek van het UWV Werkbedrijf en de komst van de WIL
is dit onvoldoende van de grond gekomen. Daarnaast was de publieksruimte op de begane grond
van het Stadshuis waar activiteiten konden worden georganiseerd een deel van 2013 niet
beschikbaar wegens de verhuizing van de WIL. De gemeente is in 2013 samen met partners in
gesprek gegaan over een nieuwe invulling van de begane grond, daarbij is ook opnieuw naar de
publieksruimte gekeken. Daarnaast stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven om meer
reuring en levendigheid in de Binnenstad te krijgen. De indicator ‘aantal gezamenlijke activiteiten
met de partners in de programmering Stadshuis’ is daarmee komen te vervallen.
Actualiseren organisatievisie en intern cultuurtraject om verandering van werkwijze te
ondersteunen
In 2013 had de organisatie –naast de reguliere taken- de handen vol om alle veranderingen bij
te houden. Denk onder meer aan de veranderende rol van de overheid (visie op de strategische
heroriëntatie), de transities, gebiedsgericht werken en frontlijnsturing, regionale
samenwerkingen (o.a. de WIL), de ombuigingen en de reorganisatie Ruimtelijk Domein. De
voortgang en vereiste kwaliteit van deze opgaven heeft de hoogste prioriteit gekregen. Hierdoor
is de organisatie in 2013 niet toegekomen aan de actualisatie van de organisatievisie en het
ontwikkelen van een cultuurtraject. Met het oog op de verkiezingen in 2014 is ervoor gekozen
hierover met het nieuwe college in gesprek te gaan.
Regionaal loopbaancentrum
Sinds 1 januari 2012 maken we samen met de gemeenten Amersfoort, Houten, IJsselstein,
Stichtse Vecht, Utrecht, Provincie Utrecht en Servicebureau gemeenten deel uit van het
samenwerkingsverband arbeidsmarkt Utrecht. Het doel van de regionale samenwerking is:
 Bevorderen van uitwisseling van personeel tussen deelnemende partijen;
 Bieden van loopbaankansen voor medewerkers en daarmee het vergroten van het
aantrekkelijk werkgeverschap van de deelnemende partijen;
 Bevorderen van de onderlinge samenwerking, netwerken en kennisdeling.
Op de regionale vacaturesite ‘werkeninhethartvannederland.nl’ staan de interne vacatures en
klussen van alle deelnemende organisaties. Inmiddels hebben 1.100 medewerkers een ‘job-alert’
(een mail die je ontvangt wanneer er een nieuwe vacature is) aangemaakt. In 2013 hebben ook
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeenten Vianen en Wijk bij Duurstede zich aangesloten
bij het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn voorbereidingen gestart om samen te werken in
een traineeproject en op het gebied van opleidingen. In maart 2013 is de ‘Week van het
management’ gehouden. Deze week ruilden 72 leidinggevenden uit de regio voor enkele dagen
van functie met een collega van een andere deelnemende organisatie en konden daarmee kennis
en ideeën opdoen en hun netwerk uitbreiden.
Samenwerking WGR-plus
Het Kabinet heeft in juni 2013 besloten de WGR-plus regeling af te schaffen per 1 januari 2015.
Dit wetsvoorstel is nog niet door de Staten Generaal bekrachtigd. De planning is nu dat de
Tweede Kamer dit wetsontwerp in april 2014 zal behandelen. In 2013 is gewerkt aan het vervolg
op de regionale samenwerking in de U10 die na de opheffing van de WGR-plus en daarmee het
BRU zal ontstaan. Daarnaast wil het kabinet een fusie tussen de provincies Noord Holland,
Utrecht en Flevoland. Hiervoor is in 2013 -na een zienswijzeperiode- een wetsontwerp ingediend.
Hierover heeft de raadscommissie een aantal keer van gedachten gewisseld en een standpunt
geformuleerd.
Uitwerken van de ingezette plannen voor internationale samenwerking
De gemeente ondersteunt duurzame ontwikkeling en de versterking van lokaal bestuur in de
wereld onder andere via haar twee stedenbanden: Puławy in Polen en Rundu in Namibië. Er is
regelmatig contact met de beide steden en hier vloeien jaarlijks activiteiten uit voort.
 Eind januari 2013 is een Europese subsidieaanvraag geschreven samen met de Initiatiefgroep
Pulawy voor een jongerenuitwisseling tussen Pulawy en Nieuwegein bij het programma ‘Youth
in Action’. Deze is op 3 april 2013 goedgekeurd.
 Op 30 januari 2013 is het Europese GAIA (Global Awareness in Action) project van start
gegaan in Malmö. Samen met Malmö, Newcastle en Utrecht werkt Nieuwegein aan
bewustwording voor fairtrade gerelateerde onderwerpen. Naast de kick-off zijn er
14 (153)




Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht en Malmö. Samen met lokale organisaties in
Nieuwegein is het projectplan verder uitgewerkt.
In 2013 is actief contact onderhouden met het particuliere initiatief (de werkgroepen in
Nieuwegein). Op 8 maart 2013 is er een lezing over de geschiedenis van Namibië
georganiseerd voor alle belangstellenden, samen met het Namibia Contact. De minister
counselor van de Namibische ambassade was hier bij aanwezig.
Van 6 t/m 14 juli heeft de jongerenuitwisseling tussen jongeren uit Pulawy en Nieuw egein
plaatsgevonden. Deze is op 13 juli afgesloten met een voorstelling in de Kom, gemaakt door
de jongeren over de Millenniumdoelen.
In mei 2013 heeft een Nieuwegeinse delegatie de jaarlijkse Pulawy dagen bezocht. Tijdens
deze dagen is een ambtelijke kennisuitwisseling op het gebied van groenbeheer en
burgerparticipatie georganiseerd.
Met Rundu is vooral contact onderhouden over het small grant fund (waar kleinschalige
inkomensgenerende projecten uit worden gefinancierd. Op 20 juni 2013 is in Nieuwegein een
kunstveiling georganiseerd van gemeentelijke kunstwerken. De opbrengst is bestemd voor
een oven waarmee creatieve lessen gegeven kunnen worden en we de mogelijkheden van
Fairtrade handel uit Rundu kunnen onderzoeken.
Leading partner voor het Europese subsidieproject ‘Labour Plus’
In januari 2012 is een Europees subsidieproject gestart met de naam ‘Labour Plus’ waarvan
Nieuwegein de lead partner is. Het project is een 3-jarig samenwerkingsproject van 11 Europese
partners binnen het Interreg IVC programma en richt zich op het vergroten van participatie van
Roma (en andere minderheidsgroepen) in onderwijs en werk. In 2013 is hard gewerkt aan de
uitvoering van de inhoudelijke doelen van het project:
 2 inhoudelijke meetings, 3 thematische seminars, 3 regionale bijeenkomsten en 1 werkbezoek
zijn er georganiseerd. Nieuwegein heeft vaak een leidende rol in het voorbereiden en
organiseren van deze bijeenkomsten.
 Een rapport met ‘good practices’ van alle partners is samengesteld. De website
www.labourplus.eu is online gegaan, 2 nieuwsbrieven zijn gemaakt en partners zijn begonnen
met het implementeren van een ‘good practice’ van andere partners naar hun eigen situatie.
 Er zijn twee inhoudelijke verantwoordingsrapportages ingediend en door de
subsidieverstrekker goedgekeurd.
 Nieuwegein doet veel ervaring op binnen Europese samenwerkingsverbanden als lead partner
van dit project, waardoor de uitgangspositie voor het verkrijgen van toekomstige Europese
subsidies is verbeterd.
 De voortgangsrapportage Labour Plus is in september ter informatie verstrekt aan de
gemeenteraad.
ENTP
In 2013 zijn verschillende inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd door het Dutch ENTP
(European New Towns & Pilot Cities Platform) waar bestuurders en ambtenaren van de gemeente
Nieuwegein aan hebben deelgenomen.
 Nieuwegein heeft zitting genomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar een
toolbox voor preventieve interventies in New Towns.
 Er zijn verschillende ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd tussen New Towns en het
ministerie van BZK om de lobby richting den Haag te versterken.
 In september heeft Nieuwegein deelgenomen aan de General Assembly (algemene
ledenvergadering) van het ENTP in Parijs.
 Eind oktober heeft Nieuwegein, samen met Platform 31 een congres georganiseerd met het
thema ‘Nieuwe uitdagingen voor New Towns’.
Vastgesteld beleid
Titel
Globaal denken, lokaal handelen, notitie Internationale samenwerking
Nota Samen met de Stad
Verantwoording Utrechts Archief
Raadsnummer
2011-022
2012-284
Volgt in 2014
Jaarverslag
15 (153)
Voortgang strategische agenda
Product
Invulling Rijksbeleid dienstverlening en bedrijfsvoering
Nieuwe visie op Wijkgericht werken
Voortgangsrapportage Labour Plus
Toelichting
In 2013 deels gerealiseerd, zie hierboven.
In 2014 wordt een koppeling gemaakt tussen
gebiedsgericht werken en wijkgericht werken.
In 2013 gerealiseerd, zie hierboven.
Wat heeft het gekost in 2013?
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
3.101
6.220
1.178
10.499
3.055
6.132
1.136
10.323
2.913
5.778
1.235
9.926
142
354
-99
397
Totale baten
Saldo Programma 1
1.335
-9.164
1.452
-8.871
1.328
-8.598
-124
Lasten-Baten
Verschil
273
Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 142k):
Terughoudend beleid in representatie (€ 34k)
Dit heeft geleid tot mindere kosten voor recepties, ontvangsten en representatie-geschenken.
Minder activiteiten Internationaal beleid (€ 44)
Geen uitwisselingen met Rundu, minder uitgaven op het 30-jarig Europese subsidieproject
Labour Plus en minder activiteiten zorgde voor een onderuitputting van € 44k.
Kosten diverse documenten € 40k)
We hebben minder documenten (rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels GBA, e.d.) verst rekt.
Hierdoor hebben we minder rijksleges hoeven af te dragen en minder ingekocht.
Belangrijkste afwijking in de personele inzet (€ 354k):
Overdracht gemeentelijke personeel naar de WIL (€ 62k)
De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 niet vertaald met een
begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige afwijkingen op de programma’s. Het totale effect als
gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel
jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel
inhoudelijk toe.
In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 62k.
Lagere personele inzet (€ 290k)
Activiteiten en werkzaamheden hebben minder tijd gevergd dan oorspronkelijk was ingeschat
en/of konden deels niet worden uitgevoerd. Niet ingevulde functies, duur van
wervingsprocedures en vertrek van medewerkers e.d. is daar debet aan. Per saldo geeft dit een
voordeel van ongeveer € 290k.
Belangrijkste afwijkingen bij de indirecte lasten (- € 99k):
Pensioenen wethouders (- € 120k)
Indexering van de pensioenverplichtingen van gewezen en toekomstige pensioengerechtigde
wethouders leidt tot een aanvullende storting van € 120k in de voorziening
wethouderspensioenen. Het bedrag is gebaseerd op een herberekening van de pensioenen door
de actuaris.
16 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Belangrijkste afwijking in de baten (- € 124k):
Lager opbrengst leges reisdocumenten/rijbewijzen (- € 167k)
In 2013 zijn er minder aanvragen geweest voor dergelijke documenten.
Jaarverslag
2.1.2
17 (153)
Openbare orde en veiligheid
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Dit programma geeft concreet invulling aan taken die de gemeente heeft op het gebied van
toezicht op straat (door bijvoorbeeld stadstoezichthouders), brandweerzorg (zowel het hebben
van brandveilige bebouwing en evenementen als het onderhouden van een goede
brandweerorganisatie), crisisbeheersing (door bijvoorbeeld het organiseren van een organisatie
die kan optreden bij rampen en crises), aanpak van criminaliteit (door bijvoorbeeld preventieve
voorlichting of de aanpak van georganiseerde criminaliteit), aanpak van overlast (door
bijvoorbeeld gebieds- of groepsgerichte maatregelen of het inzetten van buurtbemiddeling). Als
laatste valt ook het toepassen van issuemanagement (het onder controle krijg en van
veiligheidsincidenten) onder dit programma.
Met het programma Openbare Orde en Veiligheid willen we als regisseur:
 Vitale en leefbare wijken waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en bereid zijn zich
in te zetten voor bevordering van de veiligheid.
 Duurzame sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, werken en recreëren,
bereikt door effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke partners. Deze partners
nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar hier ook op aan.
 Een bewegelijke en alerte gemeenschap, die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin
publieke en private partners elkaar bijstaan en versterken om zowel objectief als subjectief
gezien de veiligheid te verbeteren.
 Criminaliteitsreductie door zowel de negatieve uitingsvormen als de oorzaken van deze
verschijnselen aan te pakken.
Bovenal willen we bereiken dat de informatiepositie van de gemeente binnen de reikwijdte van
dit programma verbeterd. Enkel vanuit die positie kan regie worden gevoerd over het
programma. Daarnaast willen wij meer partners betrekken en al betrokken partners beter
betrekken bij de aanpak van de eerder genoemde gebieden.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Aanpak geweld
In Nieuwegein heerst de opvatting dat geweld niet wordt getolereerd. Plegers van geweld worden
aangepakt en inwoners, maar ook medewerkers met een publieke taak weten hoe geweld tegen
te gaan.
Beoogde activiteiten 2013:
Bestrijden (mogelijk) geweld/agressie tegen medewerkers met een publieke taak en lokaal
bestuur.
2. Aanpak georganiseerde criminaliteit
De gemeente Nieuwegein is een gemeente waarvan bekend is dat voor georganiseerde
criminaliteit geen plaats is. Geconstateerde georganiseerde criminaliteit wordt aangepakt en de
komst van criminele organisaties worden tegengegaan.
Beoogde activiteiten 2013:
Aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC)
Toepassen van het barrièremodel
Actief deelnemen aan het regionale hennepconvenant en het regionale mensenhandel convenan t
Actief toepassen van de Wet bibob
3. Toezicht op straat
Zichtbaarheid toezichthouders en BOA´s (buitengewoon opsporingsambtenaar) in de wijken
wordt vergroot en alle toezicht- en handhavingstaken in de openbare ruimte worden uitgevoerd.
Beoogde activiteiten 2013:
Maken van wijkanalyses
Prioriteit bij de uitvoering van de taken zwerfafval, parkeerexcessen, honden, Drank & Horeca,
winkelwagens, afvalbeheer, openbare orde en veiligheid
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
18 (153)
4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De veiligheidsregio is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling, als openbaar lichaam
verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken en landelijke beleidsdoelstellingen in de
betreffende regio. Wettelijke taken en landelijke beleidsdoelstellingen vormen het
wetsfundament voor het werk van de veiligheidsregio . Met de deelname aan de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht streeft Nieuwegein naar een adequate
crisisbeheersings- en brandweerorganisatie gericht op het door het bestuur van de
veiligheidsregio vastgestelde risicoprofiel.
Beoogde activiteiten 2013:
Aandacht voor de groep verminderd zelfredzamen
Professionalisering crisisorganisatie
Aanvang met invoering van het dynamisch Dekkingsplan
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Aanpak geweld
Bestrijden (mogelijk) geweld/agressie tegen medewerkers met een publieke taak en lokaal
bestuur
 In 2013 hebben we ons aangesloten bij het Convenant Veilige Publieke Taak (VPT).
 In 2013 heeft de gemeente een bijgewerkt Agressieprotocol uitgebracht. Deze bijgewerkte
versie bevat naast de huidige inhoud, ook agressie tegen medewerkers op straat (o.a.
Stadstoezichthouders), samenwerking met de WIL en agressie tegen politieke ambtshouders
(B&W, Raadsleden).
 In 2013 heeft de gemeente de inrichting van een eigen Agressie Interventie Team (AIT)
geformaliseerd.
 Het AIT werkt samen met de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) bij het
voorkomen van en bestrijden van agressie.
 Alle medewerkers van de gemeente met een publieke taak worden jaarlijks geschoold en
getraind in herkennen van en omgaan met agressie.
 Alle medewerkers van de gemeente zijn verzekerd tegen ongevallen en molest.
 Binnen het Stadshuis van de gemeente zijn nu uitgebreide technische maatregelen getroffen
voor bescherming van medewerkers met een publieke taak en voor alarmering bij escalatie van
agressie.
 De gemeente registreert alle agressie in ARO/GIR en rapporteert daar jaarlijks over in het
Arbojaarverslag.
 Het instellen van een agressieprotocol voor bestuurders en raadsleden is uitgesteld tot na de
raadsverkiezingen van maart 2014.
Indicatoren
Omschrijving
Geweldsmisdrijven
per 1.000 inwoners
Ontwikkeld beleid
Veilige Publieke Taak
– lokaal bestuur
Realisatie
2011
4,4
Realisatie
2012
-
-
-
Streefwaarde Realisatie Toelichting
2013
2013
4,2
3,5
Het aantal geweldsmisdrijven is
gedaald t.o.v. 2011.
X
In 2013 is veelal geïnvesteerd in
werkprocessen. In 2014 wordt
verder gewerkt aan beleid.
2. Aanpak georganiseerde criminaliteit
Aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC)
In 2013 heeft gemeente Nieuwegein de samenwerking met het RIEC verder vorm gegeven. Er
vindt overleg plaats met het RIEC over onderwerpen als het gaat om georganiseerde
criminaliteit. In 2013 is met name ingezet op het organiseren van een regulier overleg met het
RIEC en informatie-uitwisseling en kennisdeling. Het RIEC is een belangrijke
samenwerkingspartner in het tegengaan van een georganiseerde criminaliteit. Samen met het
RIEC hebben we een start gemaakt met een van aanpak voor het tegengaan van georganiseerde
criminaliteit. Dit plan van aanpak wordt in 2014 nader uitgewerkt.
Toepassen van het barrièremodel
Inrichten van de procedures bij burgerzaken dat mensenhandel (één van de vormen van
georganiseerde criminaliteit) wordt herkend en wordt tegengegaan.
Jaarverslag
19 (153)
Een aantal personen van de Stadswinkel heeft een training awareness mensenhandel gevolgd.
De hieruit opgedane kennis en ervaringen moeten worden omgezet in werkafspraken met de
Stadswinkel hoe baliemedewerkers omgaan met signalen mensenhandel. Deze signalen worden
weer aangekaard bij het RIEC.
Actief deelnemen aan het regionale hennepconvenant en het regionale mensenhandel convenant
Nieuwegein heeft in 2013 deelgenomen aan het trimesteroverleg Hennep. In dit overleg worden
signalen gedeeld en kennis en ervaring uitgewisseld als het gaat om aanpak hennep in de
gemeenten. Dit trimesteroverleg heeft door personele wisselingen in 2013 enige tijd stil gelegen,
maar is aan het eind van 2013 weer opnieuw opgepakt.
Actief toepassen van de wet Bibob
Per 1 juli 2013 is de wet Bibob gewijzigd. Mede door deze wijziging en de wens om het beleid te
vernieuwen en uit te breiden is in 2013 gewerkt aan een nieuwe beleidslijn. Hiermee wordt
bedoeld dat de toepassingsmogelijkheden voor de wet zijn uitgebreid en de toepassing ervan is
vereenvoudigd. Deze nieuwe wijzigingen en toepassingen worden in 2014 uitgerold binnen de
gemeentelijke organisatie.
Indicatoren
Omschrijving
Een aantal
vormen van
georganiseerde
criminaliteit is
geconstateerd en
aangepakt.
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
X
X
Samenwerking met het RIEC is in 2013
versterkt en het RIEC wordt bij
verschillende onderwerpen ingezet als
partner om mee te denken in aanpak.
3. Toezicht op straat
Prioriteit bij uitvoering van de taken zwerfafval, parkeerexcessen, honden, Drank & Horeca,
winkelwagens, afvalbeheer, openbare orde en veiligheid
In 2013 is bij Stadstoezicht gestuurd op het vergroten van zichtbaarheid in de verschillende
wijken van Nieuwegein. Dit is ingezet op basis van projectmatig, wijkgericht en informatie
gestuurd gaan werken aan de hand van wijkanalyses en meldingen van bewoners uit de wijken.
Daarnaast is Stadstoezicht vanaf 2013 in staat om alle taken, genoemd in ‘Netheid van de stad’,
op te pakken op basis van meldingen van bewoners.
Maken van wijkanalyses
In 2013 zijn voor alle tien wijken van Nieuwegein wijkanalyses gemaakt. In deze wijkanalyses
staat informatie over onderwerpen zoals woning/auto-inbraken, parkeeroverlast, locatie
(anti)kraakpanden. Op basis van deze wijkanalyses worden de werkzaamheden integraal
aangepakt en gestuurd op prioriteiten van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken op wijkdan wel buurtniveau.
Indicatoren
Omschrijving
Werken op basis
van wijkanalyses
Aantal taken wat
op adequaat
niveau wordt
uitgevoerd
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
0%
100%
100%
Voor alle tien wijken zijn er
wijkanalyses opgesteld.
7
7
40
40
Stadstoezicht is vanaf 2013 in staat
alle taken, genoemd in ‘Netheid van de
stad’ op te pakken aan de hand van
binnengekomen meldingen.
4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Aandacht voor de groep verminderd zelfredzamen (mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking)
Ter verkleining van risico’s op incidenten zijn in 2013 o.a. onderstaande activiteiten uitgevoerd:
1. Pilots in het kader van het programma Brandveilig Leven, gericht op risicobewustzijn en
zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen, waaronder studenten, scholieren en ouderen.
2. Trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten over zelfredzaamheid op scholen, in gemeenten en bij
hulpverleningsdiensten.
20 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
3. Convenanten zijn gesloten met relevante ketenpartners, ook maatschappelijke organisaties
over taken en verantwoordelijkheden bij zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
Professionalisering regionale crisisorganisatie
In 2013 is invulling gegeven aan deze nieuwe organisatievorm. Hiervoor is het regionaal
crisisplan opnieuw vormgegeven en de nieuwe organisatie vorm van de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) nader uitgewerkt in het regionaal crisisplan.
Aanvang met invoering van het dynamisch Dekkingsplan
De Veiligheidsregio Utrecht is gestart met het project Veiligheidszorg op Maat. Dit project heeft
geresulteerd in een dekkingsplan dat in samenhang met het actief verhogen van het
veiligheidsbewustzijn bij de bevolking en het nemen van risicobeheersingsmaatregelen voorziet
in een verbeterde veiligheidszorg, en daardoor een verhoogd veiligheidsniveau. Bij het bepalen
van de brandweerdekking wordt bekeken hoe het brandweermaterieel over de brandweerposten
van de VRU verdeeld dient te worden om de brandweercapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk
te organiseren. Dit resulteert in het dekkingsplan. Het dekkingsplan is begin 2014 ter consultatie
aan de gemeenten toegezonden. Als dan zal duidelijk zijn welke consequenties het plan heeft
voor Nieuwegein. Na verwachting zal het nieuwe dekkingsplan op 4 juli 2014 door het Algemeen
bestuur van de VRU worden vastgesteld.
Vastgesteld beleid
Titel
Netheid van de Stad, beleidskader handhaving onbebouwde omgeving
Integrale Veiligheidsrapportage 2010
Raadsnummer
2008-245
2010-152
Voortgang strategische agenda
Product
Toelichting
Integraal VeiligheidsPlan
2012-2015
Nieuwe IVP wordt eind 2014 vastgesteld voor de periode van 2015-2018.
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten-Baten
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo Programma 2
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
3.324
2.403
142
5.869
3.370
1.903
142
5.415
3.355
1.849
149
5.353
15
54
-7
62
566
-5.303
535
-4.880
550
-4.803
15
Lasten:
De realisatie wijkt nauwelijks af met de begroting.
Baten:
De realisatie wijkt nauwelijks af met de begroting.
Verschil
77
Jaarverslag
2.1.3
21 (153)
Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Met het programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd zorgen we ervoor dat jeugdigen en
volwassenen goed en op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Jeugdigen
ondersteunen we in hun centrale leefdomeinen: het gezin en het onderwijs. Binnen deze
domeinen is er aandacht voor opleiding en vrije tijd. En voor jeugdigen met wie het minder goed
gaat ook voor zorg en veiligheid.
Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugd. Het gaat hierbij niet
alleen om een overheveling van rijkstaken: het wordt zaak eventuele hulp zo vroeg mogelijk, zo
dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo integraal mogelijk aan te bieden. Dat vraagt om een
inhoudelijke transformatie en een goede samenhang in de voorzieningen voor jeugd èn
volwassenen. We zullen toewerken aan een optimale invulling van onze plicht tot het verlenen
van passende hulp.
Daarnaast richten we ons op volwassenen. Zij krijgen de kans om hun kennis en vaardigheden
op gebied van taal en rekenen te vergroten zodat zij hun bijdrage kunnen leveren aan en kunnen
participeren in de maatschappij.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Onderwijs
Beoogde activiteiten 2013:
Passend Onderwijs
Fysieke brede School
Programmatische brede scholen
Onderwijsachterstandenbeleid
Terugdringen voortijdig Schoolverlaten
Volwasseneneducatie
2. Opvoeding en Jeugd
Beoogde activiteiten 2013:
Centrum voor Jeugd en Gezin met als belangrijkste actiepunten:
 Versterken van de individuele informatievoorzieningen over opgroeien en opvoeden
 Meer groepsgewijze voorlichting voor opvoeders
 Versterken van de zelfredzaamheid van hulpvragers
 Vergroten van de diagnostische expertise in de front-office
 Implementeren van een gezamenlijke werkwijze voor de regie op de hulpverlening binnen een
gezin
 Samenwerking van CJG en de onderwijsinstellingen intensiveren
 Aansluiting bij de aanpak voor Complexe multi probleem gezinnen (methodiek Wisselgeld)
realiseren
Activiteiten jeugdparticipatie
 Verbeteren communicatie en informatie voor jeugd: binnen het jongerendeel op de site
(YoNG) wordt specifieke jongereninfo aangeboden en aangevuld met thema’s vanuit de
jongeren zelf.
 Jongerenraad: in 2012 zijn 20 jongeren van het VO onderwijs gestart in de jongerenraad.
Voor de jaren daarna wordt getracht deze groep van 20 in stand te houden (werving jongeren
in samenwerking met de Nieuwegeinse VO scholen en MOVactor). De jongerenraad kan door
de gemeenteraad gevraagd worden te adviseren, zelf onderwerpen agenderen of als
ambassadeurs optreden.
 Participatie: naast het verbeteren van de communicatie en informatie voor jongeren wordt in
2012 de notitie Jeugdparticipatiebeleid afgerond. De notitie is in samenwerking met de
jongeren ontwikkeld en biedt mogelijkheden voor jongeren om zowel politiek en
maatschappelijk (actief) mee te doen in de stad.
Aanpak Multi probleem gezinnen
De methodiek Wisselgeld wordt in 2013 niet meer specifiek ingezet op Roma
multiprobleemgezinnen, maar ook op andere gezinnen waar een gecombineerde inzet van zorg
en handhaving nodig is. Het doel van de gemeentelijke multiprobleemaanpak is om te komen tot
effectieve en efficiente interventies door professionals in gezinnen waardoor meer grip ontstaat
op hardnekkige problematiek en zorgmijders. De aanpak van multiproblematiek zal daarnaast
22 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
een vanuit de praktijk gestuurde bijdrage leveren aan andere centrale gemeentelijke
doelstellingen, waaronder:
 Bevorderen scholing en participatie
 Terugdringen van schooluitval (Wet op leerplicht, RMC)
 Bevorderen van zelfredzaamheid en het sociaal vangnet (WMO)
 Terugdringen van overlast
 Bevorderen van leefbaarheid en veiligheid.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013
1. Onderwijs
Fysieke brede School
 De brede school Lekboulevard Hoog Zandveld is eind 2013 opgeleverd en op 6 januari 2014 in
gebruik genomen door de drie basisscholen (ZieZo, De Tweeklank, Willem Alexander) en de
twee kinderopvangorganisaties (KMNKindenCo en de Vrije Vogels). Het buitenterrein is
grotendeels klaar, in april 2014 worden de speeltoestellen geplaatst.
 De brede school Jutphaas Wijkersloot heeft subsidie ontvangen voor fysieke aanpassingen .
Basisschool de Schakel heeft deze subsidie aangewend om een natuureducatieterrein aan te
leggen voor de school en buurt en de Koningin Beatrixschool heeft een ruimte in hun gebouw
gecreëerd voor het uitvoeren van spel-theater activiteiten, onder en na schooltijd.
Programmatische brede scholen
In de periode 2011 – 2013 hebben we een projectbudget samengesteld voor de drie prioritaire
brede (basis)scholen: Jutphaas Wijkersloot (JWS), Fokkesteeg en Hoog Zandveld Lekboulevard
(HZL). In deze projectperiode stonden twee zaken centraal: de brede schoolactiviteiten worden
vorm gegeven door de primaire participanten (d.i. de scholen en de instellingen voor
kinderopvang en buitenschoolse opvang) en de middelen worden rechtstreeks toegekend aan de
scholen (maximaal € 20.000 per scholencluster).
In deze projectperiode hebben de primaire participanten de subsidie aangewend voor
programma’s die nauw aansloten bij de behoeften van de kinderen: zo heeft JWS gewerkt aan
een gevarieerd educatief programma (o.a. natuur en gezonde voeding), konden kinderen in
Fokkesteeg elke dag 2 uur extra sporten buiten schooltijd en heeft HZL een breed programma
samengesteld met de nadruk op lezen, leren en kunstzinnige vorming.
De deelname van kinderen aan deze buitenschoolse activiteiten was hoog en varieerde al naar
gelang het aantal plaatsen van 15 tot 360 kinderen.
Vanaf september 2013 is de helft van het bedrag beschikbaar, namelijk € 10.000 per
scholencluster. Alle drie de scholen hebben dit bedrag aangevraagd en zijn bezig met de
uitvoering.
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
In 2013 hebben we de implementatie van het OAB-beleid verder voortgezet. Alle VVE (Voor en
Vroegschoolse Educatie) groepen zijn gecertificeerd: zowel die op de peuterspeelzalen als die op
de kinderdagverblijven. Ook is er 100% dekking gerealiseerd in het hoogwaardige aanbod van
voorschoolse educatie: in 2013 waren er 19 groepen. Binnen deze 19 groepen waren er
maximaal 228 kindplaatsen; van deze plaatsen maakten 120 doelgroep kinderen gebruik, wat
betekent dat het aantal plaatsen nog niet maximaal werd benut.
Van de 193 doelgroep kinderen zijn door het consultatiebureau 67 kinderen geïndiceerd op
basis van ‘gewicht’ (kinderen krijgen een ‘gewicht’ van 1,2 of 0,3 als hun ouders respectievelijk
maximaal basisonderwijs of maximaal VMBO-kader hebben) en 126 kinderen op basis van taal/
spraakachterstand. Verder is het protocol voor de overdracht van gegevens van voorschoolse
instellingen naar basisscholen in gebruik genomen en zijn er voorbereidingen getroffen voor de
uitbreiding van een nieuwe peuterspeelzaal met een VVE groep. Ook is er een wervingsfilm VVE
gerealiseerd en verspreid.
Terugdringen voortijdig Schoolverlaten
In 2013 heeft de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), die werkt voor de 5 gemeenten
in de regio Lekstroom, zich gericht op het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV) en
schoolverzuim voor leerlingen in het VO en MBO van 18 jaar en ouder:
 850 verzuimmeldingen: verzuim is een voorspeller van voortijdig schoolverlaten. Het RMC
voert in het kader van het regionale VSV-convenant de aanpak ‘Verzuim18+’ uit. In 2013 heeft
het RMC-Lekstroom ruim 850 meldingen van verzuim18+ ontvangen. Van deze jongeren
vervolgt inmiddels weer meer dan 75% ononderbroken hun schoolcarriere. Een aantal van deze
Jaarverslag
23 (153)
verzuimende jongeren wordt, nadat schooluitval een feit is, door het RMC verder begeleid naar
een andere opleiding, school en/of werk.
 212 persoonlijke begeleidingen: het RMC begeleidt met name jongeren die voortijdig uit het
schoolsysteem zijn gevallen. Deze jongeren hebben tijdens deze begeleiding dus geen
schoolinschrijving en gaan dus niet naar school. Per schooljaar wordt hierover gerapporteerd
aan het ministerie van OCW. In het schooljaar 2012-2013 zijn 212 jongeren uit Lekstroom
persoonlijk begeleid door een trajectbegeleider van het RMC. Hiervan zijn 207 geplaatst in een
opleiding, werk, een zorgtraject of zij zijn buiten bereik van het RMC geraakt (detentie,
verhuizing, niet-willers).
 Ketensamenwerking: het RMC heeft in 2013 bijgedragen aan het uitwerken van de regionale
samenwerking leerplicht-RMC, het jongerenloket (hierin werken Werk en Inkomen Lekstroom en
RMC samen), het nieuwe regionale actieplan jeugdwerkloosheid en meedenken in
ontwikkelingen als passend onderwijs en entree opleiding.
Volwasseneneducatie
Alle cursussen bij het ROC MN zijn door de Lekstroomregio gezamenlijk ingekocht en gestart.
Alle trajecten zijn gericht op taal en rekenen om mensen de basisvaardigheden te geven die ze
nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren. In totaal hebben 240 deelnemers een
cursus gevolgd. De meeste deelnemers worden door WIL aangemeld. Bij Prago is er ruimte voor
23 deelnemers, veelal met een lichte verstandelijke beperking. In totaal hebben 54 autochtone
laaggeletterden een traject gevolgd in 2013. Overige deelnemers volgden een cursus
Nederlands als tweede taal (NT2) gericht op alfabetisering of niveauverhoging na behalen
inburgeringsexamen. Voor 2014 is hetzelfde programma ingekocht.
Indicatoren
Omschrijving
Dekkend
hoogwaardig
aanbod
voorschoolse
educatie1
Aantal trajecten
laaggeletterden 2
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
45%
50%
80%
100%
37
42
60
54
Naast de VVE groepen op de
peuterspeelzalen zijn de VVE groepen
op de kinderdagverblijven nu ook
gecertificeerd.
Zowel bij het ROC MN als bij Prago
volgen autochtone laaggeletterden
een taaltraject.
1
De mate waarin er een dekkend hoogwaardig aanbod voorschoolse educatie is gerealiseerd, wordt berekend
door het aantal gesubsidieerde kindplaatsen VVE in het peuterspeelzaalwerk of de kinderopvang af te zetten
tegen het aantal doelgroepkinderen OAB in Nieuwegein in het ijkjaar 2010: 214 doelgroepkinderen OAB.
2
Conform amendement van 10 november 2010 is de streefwaarde op 60 gesteld. Het blijft echter moeilijk
om dit aantal te bereiken. We bezinnen ons op nieuwe inspanningen om laaggeletterden te bereiken en te
motiveren om deel te nemen aan een cursus.
2. Opvoeding en Jeugd
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft gewerkt aan de volgende actiepunten:
 De website van het CJG Nieuwegein met informatie over opgroeien en opvoeden is vernieuwd.
http://www.cjgnieuwegein.nl/
 Via het oudernetwerk Family Factory zijn opvoedworkshops georganiseerd met thema’s als
communiceren met kinderen, creatief omgaan met opvoeddilemma’s, breng meer ritme in je
gezin. De workshops vonden plaats in verschillende wijken, op locaties zoals basisscholen en
peuterspeelzalen.
 In het kader van de pilot ‘Passende Ondersteuning’ is vanaf de tweede helft van 2013 een
gezondheidszorgpsycholoog voor 4 uur per week beschikbaar voor de frontoffice van het CJG
om kennis en ervaring uit de 2de lijns jeugdzorg met het CJG Nieuwegein te delen. De pilot is
gericht op kwalitatieve versterking van de front-officemedewerkers van het CJG en op het
experimenteren met korte en eenvoudige routes voor hulp aan gezinnen.
 In 9 bijeenkomsten hebben uitvoerend professionals van onze kern- en ketenpartners gewerkt
aan de verdere invoering van Coördinatie van Zorg in Nieuwegein. Zij hebben een omslag
gemaakt van ‘praten over’ naar ‘gewoon doen’. Hulpvragen worden samen opgepakt, waarbij
mét de ouders in plaats van over de ouders wordt gesproken. De deelnemers uit verschillende
organisaties hebben elkaar beter leren kennen en leggen nu meer contact met elkaar en met
andere ketenpartners. Hun visie en werkwijze is beter op elkaar afgestemd. Aandacht voor
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
24 (153)
‘eigen kracht’ en ‘inzet van het sociale netwerk’ vormen gezamenlijke uitgangspunten voor de
professionals van het CJG.
 Het CJG en het primair onderwijs hebben gezamenlijk een nieuwe ondersteuningsstructuur
ontwikkeld die alle basisscholen sinds 1 april 2013 hanteren. De schoolmaatschappelijk
werkers en de jeugdartsen van het CJG maken deel uit van deze structuur. De nieuwe
werkwijze is vindplaatsgericht, laagdrempelig en gericht op het ondersteunen en stimuleren
van de regie van ouders. In het voorjaar van 2014 vindt een evaluatie van deze werkwijze
plaats.
 Het CJG en de aanpak voor Complexe multi probleemgezinnen (CMPG) zijn op elkaar
aangesloten. Wanneer begeleiding via het CJG vastloopt, draagt de betrokken professional de
zaak over aan het CMPG-team. Na afronding van de intensieve gemeentelijke regie worden
zaken die gebaat zijn bij verdere hulpverlening door het CJG weer teruggeleid voor
ondersteuning en coördinatie van zorg. We bevorderen het naleven van deze afspraken door
goede communicatie en voorlichting door beide partijen.
Complexe Multiprobleemgevallen (voorheen Wisselgeld)
Binnen de aanpak van multi probleemgezinnen is aan de volgende zaken gewerkt:
 In 2013 hebben we de aanpak gericht op Roma multiprobleemgezinnen (Wisselgeld) verbreed
naar een aanpak Complexe Multiprobleemgezinnen (CMPG). Eind 2013 was 25% van de CMPG
gezinnen van niet-Roma afkomst.
 Afspraken over de verbreding zijn vastgelegd in een nieuw convenant CMPG, ondertekend
door 12 ketenpartners in de domeinen onderwijs, (jeugd)zorg, wonen en veiligheid.
 Het gemeentelijk regieteam CMPG hebben we uitgebreid tot 3 casusregisseurs, 1
procesmanager/senior en een procesondersteuner. Het team is vast onderdeel geworden van
de gemeentelijke organisatie.
 De aanpak CMPG en het CJG zijn op elkaar aangesloten. Dit is hierboven bij de activiteit
Centrum van Jeugd en Gezin toegelicht.
 Aantal complexe multiprobleemgezinnen onder regie van CMPG was in 2013 34. Van deze 34
dossiers zijn er 7 afgesloten omdat de doelen uit het gezinsplan van aanpak werden behaald
en/of verdere reguliere hulpverlening voldoende geborgd was.
 Daarnaast heeft het CMPG team in 2013 over 28 andere complexe dossiers advies uitgebracht
aan ketenpartners.
Indicatoren
Omschrijving
Aantal signalen
in de
verwijsindex
m.b.t. de
Nieuwegeinse
jeugd 1
Coördinatie van
zorg 2
Realisatie
2011
441
Realisatie
2012
453
(3,7%)
Streefwaarde
2013
840
Realisatie
2013
520
24
62
120
108
Toelichting
In 2013 is 100% van de doelgroep
(840) als streefwaarde opgenomen;
dit was geen realistische indicator.
Vanaf 2014 hebben we de
streefwaarde aangepast: 60% van
de problematiek wordt via de
verwijsindex in kaart gebracht
(500) en de overige 40% via
instrumenten zoals de meldcode.
De invoering van de coördinatie van
zorg-methodiek is in 2011 van start
gegaan. Er is een stijgende lijn.
Omdat jeugdhulp en coördinatie
van zorg in ontwikkeling zijn, is nog
niet duidelijk wat een realistische
streefwaarde is.
Deelnemers
20
20
jongerenraad
Aantal
27
31
30
34
gezinnen onder
regie van
gemeente
1
Aangenomen wordt dat 5% van de jeugdigen met een situatie van opvoednood of –crisis te maken krijgt.
Dit is de doelgroep van de verwijsindex.
2
Het voeren van regie op hulpverlening binnen een gezin.
Jaarverslag
25 (153)
Vastgesteld beleid
Titel
Raadsnummer
Voortzetting integrale aanpak multiproblematiek
Beleidsnota PSZ en OAB 2011-2015
Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwegein 2011-2013
2011-286
2011-325
2011-332
Strategische agenda
Product
Voorstel
regionalisering
leerplicht RMC
Toelichting
Ter realisatie van de regionalisering van leerplicht en RMC zijn in 2013 een regionale en
5 lokale business cases opgesteld voor de 5 lekstroomgemeenten. Vlak voor de
aanbieding van de business cases aan de colleges van de 5 gemeenten eind 2013,
werden de samenwerkende gemeenten door de gemeente Vianen ervan op de hoogte
gesteld dat deze gemeente zich terug trok uit de samenwerking. In 2014 zullen de
resterende gemeenten met elkaar in overleg treden over een eventueel vervolg.
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten-Baten
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo Programma 3
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
5.753
2.307
5.430
13.490
5.813
2.340
5.619
13.772
5.760
2.196
5.529
13.485
53
144
90
287
3.227
-10.263
3.752
-10.020
3.365
-10.120
-387
Verschil
-100
Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 53k):
Administratieve verwisseling (€ 100k)
Een verwisseling van programma’s in een begrotingswijziging heeft er toe geleid dat er op dit
programma (product openbare bibliotheek) € 100k te teveel is gebudgetteerd, terwijl bij
programma 4 (product Podiumkunsten) € 100k te weinig is gebudgetteerd.
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (€ 56k)
De uitvoering van het Regionaal Meldpunt Coördinatie leerplicht (RMC) heeft minder gekost. Het
gaat dan om lagere kosten voor coördinatie RMC, trajectbegeleiding, onderzoek regionalisering
en ICT-kosten. Lagere kosten betekent ook lagere opbrengsten vanuit regionaal verband. Dit is
te zien bij de baten hier verderop).
Inburgering (€ -83k)
Gemeenten hebben de opgave een traject aan te bieden aan inburgeringsplichtigen die in
Nieuwegeinkomen wonen. Het aantal inburgeraars is in wezen moeilijk in te schatten. Het aantal
ingezette inburgeringstrajecten heeft tot een overschrijding geleid van € 83k. Omdat deze kosten
worden gedekt door de rijksbijdrage Inburgering laat de batenzijde een voordeel te zien.
Overigens zijn de laatste trajecten in 2013 ingezet, met ingang van 2014 houdt de wettelijke
gemeentelijke taak voor nieuwe inburgeraars op.
Belangrijkste afwijkingen in de personele lasten (€ 144k):
Minder inzet voor het Regionaal Meldpunt Coördinatie leerplicht, RMC (€ 60k)
Onze rol als centrumgemeente voor de uitvoering van het RMC heeft minder inspanningen
gevraagd dan gepland. Hiertegenover staat een lager beroep op rijksmiddelen, zoals u verderop
ziet bij de baten).
Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (€ 20k)
De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 niet vertaald met een
begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige afwijkingen op de programma’s. Het totale effect als
26 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel
jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel
inhoudelijk toe.
In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 20k.
Belangrijkste afwijkingen in de overige indirecte lasten (€ 90k):
Kosten onderwijsaccommodaties (- € 104k)
De afgelopen jaren hebben we de exploitatiekosten (energie, water, schoonmaak,
publiekrechtelijke heffingen) voor onderwijsaccommodaties onvoldoende laten meegroeien met
de prijsontwikkelingen. Net als vorige jaren vallen deze kosten hoger uit (€ 104k). In het
voorbereidingsproces van de voorjaarsnota bekijken we in hoeverre maatregelen mogelijk zijn
om deze kostenoverschrijding op te lossen.
Vertraging in de realisatie van investeringen (€ 180k)
De oplevering van veiligheidsinstallaties in het onderwijs is doorgeschoven naar 2014, net zoals
de betaling van de laatste termijnen voor de bouw en het buitenterrein van de brede school LHZ.
Deze vertraging gaat gepaard met lagere kapitaallasten van € 113k respectievelijk € 67k.
Belangrijkste afwijkingen in de baten (- € 387k):
Afrekening nieuwbouw OBS De Toonladder (€ 102k)
Medio 2009 is de nieuwbouw van OBS De Toonladder opgeleverd. De definitieve afrekening voor
een bedrag van € 102k heeft tot 2013 op zich laten wachten als gevolg van de late notariële
overdracht van het gebouw aan het bestuur.
Inburgering (€ 83k)
In de toelichting op de directe lasten hebben we hogere lasten voor inburgering aangegeven.
Deze hogere lasten zijn opgevangen uit de ontvangen rijksmiddelen Inburgering.
Brede school LHZ (- € 494k)
In de begroting is rekening gehouden met een eenmalige bijdrage van € 418k uit het
Grondbedrijf aan de bouw van de brede school Lekboulevard-Hoog Zandveld (LHZ). Jaarcijfers
wijzen uit dat de bijdrage van het grondbedrijf niet nodig is gezien het positief
jaarrekeningresultaat. Mede met het oog op behoud van de stabiele financiële positie van het
grondbedrijf hebben we ervoor gekozen om de reserve van het grondbedrijf niet te belasten.
Daarnaast hebben we de begrote huurinkomsten van de school niet kunnen realiseren ( € 76k)
omdat het gebouw in december 2013 is opgeleverd.
Rijksbijdrage voor de uitvoering van het RMC (- € 98k)
In de toelichting op de directe lasten en lasten personele inzet hebben we aangegeven minder
kosten voor het RMC te hebben gemaakt. Door deze lagere lasten hebben we ook minder
rijksmiddelen hoeven te gebruiken. Deze blijven beschikbaar voor 2014 en verder.
Jaarverslag
2.1.4
27 (153)
Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Het doel van het programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie is een actieve
Nieuwegeinse samenleving. Een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn én betrokken bij
elkaar. We bereiken dit via twee lijnen. Allereerst zorgen we op allerlei manieren voor
maatschappelijke ondersteuning als Nieuwegeiners niet zelfredzaam zijn. Als dat nodig is, zorgen
we dat inwoners geholpen worden hun kwaliteit van leven te vergroten door hen te ondersteunen
in hun eigen kracht. We hebben aandacht voor meervoudigheid van problemen. Voor inwoners
die zorg nodig hebben zijn we nabij. Daarnaast stimuleren we participatie van inwoners in de
samenleving en bieden ruimte voor initiatieven. Wij richten ons daarbij vooral op sport en
cultuur.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. We ondersteunen onze inwoners om vanuit hun eigen kracht zo goed mogelijk zelfstandig te
functioneren en maximaal mee te doen aan de samenleving
We hebben aandacht voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het nemen van de regie
over hun eigen leven. We helpen hen weer op weg om voor zichzelf te zorgen, waarbij de
ondersteuning op verschillende levensdomeinen van bijvoorbeeld onderwijs, zorg, inkomen,
werk, gezin, veiligheid niet tegengesteld werkt. We hebben er oog voor dat een
ondersteuningsbehoefte op één van deze levensdomeinen vaak samen hangt met
ondersteuningsbehoefte op andere levensdomeinen.
Beoogde activiteiten 2013:
Uitrollen van situatie- en gebiedsgericht werken in het sociale domein o.a. door middel van:
 Pilot brede toegang waarin het accent ligt op integrale vraagverheldering en activeren eigen
kracht
 Pilot welzijn- en zorgarrangementen in de woonservicezones
 Het verder ontwikkelen van ‘Welzijn op Recept’ en ‘Zichtbare schakels/Spinners’
 De realisatie van Wijkservicecentra
 Het versterken van de informele zorg, waaronder het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers.
 Het bieden van een welzijnsaanbod gericht op zelfredzaamheid en versterking van de civil
society
Het bieden van diverse zorgdienstverlening zoals maaltijdenservice, personen alarmering,
preventieve ouderenzorg, algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding
Verlenen van schuldhulpverlening
2. We stimuleren participatie van inwoners in de samenleving op het gebied van sport en cultuur
Sport: We willen dat zoveel mogelijk Nieuwegeiners gaan sporten en bewegen. Daarbij streven
we naar een sportdeelname van 65% van de inwoners en een beweeggedrag dat voldoet aan het
landelijk gemiddelde van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (60%), de Fitnorm (35%), de
Combinorm (70%) en de GGD-norm (inwonersenquête). Sport is niet alleen een ‘doel’ maar ook
een ‘middel’. Sporten en bewegen levert immers ook een bijdrage aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken zoals integratie, sociale cohesie, gezondheid, participatie en het
besef van normen en waarden. Bijvoorbeeld het verminderen van overgewicht bij kinderen of
eenzaamheid bij ouderen.
Cultuur: Met de culturele instellingen gaan we een structureel overleg opstarten om samen te
werken aan ondernemerschap. Doel is de financiering meer vanuit de samenleving te laten
komen en te bezien wat daarvoor nodig is: binnen de instellingen maar ook binnen onze
gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld een andere programmering (bijvoorbeeld overdag),
creëren van communities met inwoners en bedrijven, minder gemeentelijke regels rondom
evenementen, andere vormen van verantwoording, het inzetten van het gemeentelijke netwerk.
Aandachtspunt is hoe we de activiteiten voor groepen in de samenleving met stevige
beperkingen in het besteedbaar inkomen, waarborgen.
Beoogde activiteiten 2013:
Nieuwegein beweegt:
 Afronding van de ingezette stelselherziening van subsidies aan sportverenigingen en
bekostiging van gemeentelijke sportaccommodaties.
28 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013

Duidelijkheid over de positie van het ambtelijk organiseren van beheer van
sportaccommodaties en de sportstimulering.
 Optimalisatie van gebruik en uitrusting van de gemeentelijke sportaccommodaties.
 Een behoeftenonderzoek naar de overdekte- en buitensportaccommodaties
 Aanpassing van aanbod aan sportstimuleringsprojecten
 Een nieuwe website Nieuwegein Beweegt (met social media-integratie) die het sport- en
beweegaanbod beter in beeld brengt
Cultuur/Poppositie:
 (mede) organiseren van een aantal gratis toegankelijke (muziek) evenementen in de stad
 Continueren van de cultuureducatie voortgezet onderwijs
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. We ondersteunen onze inwoners om vanuit hun eigen kracht zo goed mogelijk zelfstandig
te functioneren en maximaal mee te doen aan de samenleving
We hebben in 2013 intensief gewerkt aan de voorbereiding van de grote decentralisaties: AWBZ,
Jeugd en Werk en Inkomen. Deze leiden tot een nieuwe verantwoordingsverdeling tussen de
overheid, professionals en inwoners. Naast de decentralisaties is ook het flankerend bele id (o.a.
gebiedsgericht werken, welzijns- en vrijwilligerswerk) verder ontwikkeld.
Gebiedsgericht werken (voorheen de ‘Woonservicezones’).
Met bewoners, welzijnspartners en eerstelijnszorg hebben we per gebied/woonservicezone het
aanbod aan ontmoeting, informatie, zorg en welzijn doorontwikkeld.
 Buurtpleinen (voorheen de ‘wijkservicecentra’): centraal in elk gebied staan nog steeds de
‘Buurtpleinen’. In 2013 is het tweede buurtplein ‘Buurtplein Batau’ geopend (het eerste was
Buurtplein Doorslag in 2012). In Zuid zijn de samenwerkende partners gestart met de
verbouwing van het derde buurtplein, dat zijn deuren begin 2014 opent.
 Met het gezondheidscentrum Mondriaanlaan richten we een informatiepunt in voor de
bewoners. De doelstelling is om in 2014 in elk gebied/woonservicezone een fysiek
informatiepunt voor inwoners te realiseren.
 Bewonersinitiatieven: we ondersteunen niet enkel de ontwikkeling van Buurtpleinen maar ook
de initiatieven van bewoners om het voorzieningenniveau in de eigen wijk op een goed niveau
te houden. Zo ondersteunden we in 2013 het initiatief van kwetsbare bewoners en de SBWU
(St. Begeleid Wonen Utrecht) om Wijkhuis De Steeg (voormalig Dok) voor de buurt
Fokkesteeg te behouden, hebben we bewoners uit Vreeswijk ondersteund om Fort Vree swijk
te heropenen onder leiding van een bewonersbeheergroep, stelden we samen met
wijkbewoners en de SBWU de dierenweiden in Jutphaas Wijkersloot en in Galecop open voor
publiek en ondersteunden we het Wijkoverleg Galecop bij het plaatsen van een trimstraat,
samen met een beweegprogramma op de trimstraat door partners uit de wijk. Ten slotte
ondersteunen we een initiatief tot openstelling van een derde dierenweide in Batau samen
met de Stichting Nedereind en het initiatief om het gebouw Feniks te gebruiken voor een
combinatie van activiteiten voor jonge mensen op het gebied van cultuur en muziek.
 Wijkanalyses: we beschikken over veel cijfers, maar deze zitten vaak vervat in diverse nota’s
en onderzoeken. In 2013 hebben we de bestaande cijfers per wijk samengevoegd in kaart
gebracht: de wijkanalyses. Deze gegevens worden mede gebruikt door onze partners om het
aanbod in de wijken vorm te geven. Het streven is om regelmatig deze wijkanalyses te
actualiseren.
Stadsgesprekken
Het college heeft in 2013 ‘Stadsgesprekken’ gevoerd met inwoners van Nieuwegein. Wij hebben
op deze manier uit de eerste hand aangehoord wat er leeft onder de bevolking, waar inwoners
zich zorgen over maken en welke slimme oplossingen zij zelf hebben vanuit eigen kracht of wat
ze met lichte ondersteuning kunnen realiseren. We hebben in dit kader gesproken met ruim 250
jonge en oudere bewoners. Hieronder bevonden zich zowel gezonde Nieuwegeiners als
zorgbehoevenden, met hun vrijwillige ondersteuners en mantelzorgers.
Lijfstyleprogramma
We hebben het intitiatief van onze gezondheidspartners in Nieuwegein ondersteund om een
Lijfstyle-event te organiseren voor inwoners op het stadsplein. Tijdens dit event kregen inwoners
informatie over meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Ook
konden inwoners zich laten testen op cholestorol en bloedruk, waarbij er tevens een huisarts
aanwezig was voor direct advies. Voor jongeren was een onderdeel alcohol en preventie ingericht
Jaarverslag
29 (153)
en waren er allerlei beweegactiviteiten waaraan zij konden deelnemen. Het Lijfstyle-event zal om
de 2 jaar plaatsvinden. Daarnaast ontwikkelt het Lijfstyleprogramma nieuwe gecombineerde
gezondheids- en beweegprogramma’s die ingezet kunnen worden in de wijken.
Drie pijlers in het welzijnsaanbod
In het welzijnsprogramma onderscheiden we drie pijlers: ‘maatschappelijke zorg’, ‘ondersteuning
vrijwilligers en bewoners’ en ‘opvoeden en opgroeien’. De afgelopen jaren is vooral geinvesteerd
in de pijler ‘maatschappelijke zorg’ en zijn de andere twee pijlers achtergebleven. Dit komt
vooral door het beschikbare budget, waardoor we keuzes moesten maken. De komende jaren
wordt gewerkt aan een goede balans tussen de drie pijlers. In 2013 hebben we wel, samen met
MOvactor, het welzijnsaanbod verder toegespitst op het versterken van zelfredzaamheid. Dit
deden we middels projecten op het gebied van maatschappelijke zorg en het versterken van de
civil society.
Het versterken van de informele zorg.
We hebben in 2013 aan het Netwerk Vrijwiligers in de Zorg (NVZ) een eenmalige opdracht
gegeven tot een pilot om de informele zorg te versterken. Onder informele zorg vallen o.a. de
mantelzorger en vrijwilligerswerk. Eind 2013 heeft het NVZ het projectplan ingediend. In 2014
werken we dit project verder uit.
Zorgdienstverlening
Op het gebied van Algemene Dienstverlening in de Wmo heeft Vitras/cmd maaltijdservice
geleverd aan 340 inwoners, personenalarmering aan 150 personen, preventiecursussen verzorgd
voor 200 ouderen en 750 trajecten Algemeen Maatschapelijk Werk uitgevoerd.
Welzijn op Recept
Reeds enige tijd werken we in Nieuwegein met ‘welzijn op recept’. In 2013 hebben we het
concept naar meerdere huisartsen verbreed. In 2014 gaan we hiermee verder.
Sociale Wijkteams (voorheen zichtbare schakels/spinners)
In 2013 is ingezet op de doorontwikkeling van de ‘Zichtbare schakels/Spinners’ tot sociale
wijkteams. In deze teams brengen we de volgende functies onder: wijkverpleging,
maatschappelijk werk, de welzijnscoach en Wmo-consulent. Binnen deze teams wordt gezocht
naar een sterke verbinding met de informele zorgverlening. In 2014 wordt dit voortgezet.
Bewegen op Recept
In 2013 is het concept ‘Bewegen op recept’ gemeentebreed uitgerold. De huisartsen van de
gezondheidscentra en fysiotherapeuten van Surplus in Nieuwegein schrijven nu beweegrecepten
uit voor een passend persoonlijk beweegprogramma. Hierbij werken verschillende zorgverleners
van het gezondheidscentrum samen met beweegaanbieders in Nieuwegein.
Pilot brede toegang
De pilot Brede toegang is in 2013 van start gegaan. In deze pilot participeren, naast de
gemeente, verschillende zorg en welzijnsorganisaties. In de genoemde ‘sociaal wijkteams’
ontwikkelden we met onze partners de ‘integrale vraagverheldering’, gebaseerd op het activeren
van de eigen kracht van inwoners. Deze methode kan vanaf 2015 dienen als instrument om in te
kunnen spelen op de nieuwe Wmo-2015.
Pilot Welzijn- en zorgarrangementen
Volgens planning startte in 2013 ook de pilot welzijn- en zorgarrangementen. Hierin hebben we
voor vier cliëntgroepen (in het kader van Awbz) de vraagbehoefte geinventariseerd en zijn we
gestart met het ontwikkelen van welzijn- en zorgarrangementen, aansluitend op de
geïnventariseerde behoeften van de cliëntgroepen. Deze arrangementen kunnen door aanbieders
zowel informeel als formeel veelal wijkgericht worden geleverd. In 2014 wordt dit verder
uitgewerkt, waarna de implementatie in 2015 kan aanvangen.
Verlenen van schuldhulpverlening
In mei 2013 heeft de gemeenteraad een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld.
Hierin is vastgelegd hoe inwoners met schulden worden ondersteund bij het oplossen van hun
financiële problemen en hoe we (burgers, organisaties en de gemeente) gezamenlijk trachten
schulden te voorkomen. Dit plan wordt uitgevoerd door WIL.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
30 (153)
Indicatoren
Omschrijving
Gerealiseerde
Wijkservicecentra
Percentage
mantelzorgers > 18
jaar dat gebruik maakt
van informatie/ advies,
cursussen en/of
lotgenotencontact van
Steunpunt Mantelzorg.
Percentage deelname
vrijwilligerswerk
Percentage succesvolle
regeling schuldhulpverlening
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
--2
2
Buurtplein Doorslag en Buurtplein
Batau
5%
9,3%
3%
Om de twee jaar wordt er een
inwonersenquête gehouden, de
laatste was in 2012 waardoor er
over 2013 geen cijfers beschikbaar
zijn.
onbekend
47,7%
35%
-
51%
60%
85%
-
Om de twee jaar wordt er een
inwonersenquête gehouden, de
laatste was in 2012 waardoor er
over 2013 geen cijfers beschikbaar
zijn.
Halverwege 2013 is de uitvoering
van de schuldhulpverlening
overgedragen aan WIL. De
implementatie van het nieuwe
registratiesysteem voor
schuldhulpverlening vergde tijd.
Als gevolg hiervan zijn op dit
moment geen gegevens op
gemeenteniveau beschikbaar.
2. We stimuleren participatie van inwoners in de samenleving op het gebied van sport en cultuur
Sport en bewegen
In 2013 zijn er weer volop activiteiten georganiseerd. De koningsspelen hebben voor het eerst
plaats gevonden, daar deden ruim 600 kinderen aan mee. Daarnaast is er ingezet op specifieke
doelgroepen, zoals bij Fit en Fun en bewegen op recept. Er is een fakkelestafette geweest bij het
European Youth Olympic Festival waar ook activiteiten werden georganiseerd door de
combinatiefunctionarissen van de NV Sportinrichtingen.
Daarnaast hebben we in 2013 verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van de verhoudingen
tussen tarieven en subsidies. Tot herziening van subsidies en tarieven heeft het niet geleid
omdat we de besluitvorming over de bezuinigingen 2014 hebben afgewacht. Herziening van
subsidies en tarieven vindt daarom plaats in 2014.
Daarnaast hebben we in een voortgangsrapportage een nieuwe koers geschetst: nieuwe
uitgangspunten zijn vastgesteld en bestaande uitgangspunten worden gecontinueerd. In 2014
verwerken we dit in een nieuw beleidskader en een uitvoeringsplan.
We hebben veel geïnvesteerd in de relatie met de NV Sportinrichtingen Nieuwegein. Dit heeft
geresulteerd in een subsidiebeschikking voor buurtsportcoaches. De bezuinigingen en een
tweetal aangenomen moties nemen we mee in de uitwerking waarbij nadrukkelijk wordt
opgetrokken met het lopende vastgoedonderzoek.
De vastgestelde uitgangspunten van de raad staan onverkort overeind:
a) naast het bevorderen van sport zetten we nadrukkelijk in op het behalen van de Nederlandse
norm voor gezond bewegen. Hierbij proberen we te achterhalen waarom het percentage
mensen met overgewicht in Nieuwegein relatief hoog is ten opzichte van elders in de regio,
zodat we goed op de oorzaken hiervan kunnen inspelen;
b) we richten ons niet alleen op specifieke doelgroepen als jeugd en senioren, maar ook op
andere leeftijdsgroepen;
c) we maken resultaten meetbaar en monitoren deze (voor zover dat mogelijk is);
d) we stellen een communicatiestrategie op en voeren deze uit;
e) we vertalen het sport- en beweegbeleid in een uitvoeringsprogramma. We verwerken hierin
de nieuwe accenten, de vastgestelde bezuinigingen en de moties van de begrotingsraad 2014.
Cultuureducatie
Creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden zijn competenties die jonge mensen nodig
hebben om succesvol te kunnen functioneren in deze samenleving. De samenleving heeft
daarbij creativiteit nodig om te kunnen innoveren op zowel het maatschappelijke als het
economische vlak. De ontwikkeling van het creatieve bewustzijn en creativiteit is dan ook een
belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd en jongeren.
Jaarverslag
31 (153)
 Primair onderwijs: om zoveel mogelijk leerlingen in het primair onderwijs in aanraking te laten
komen met cultuureducatie, is met Kunst Centraal, 6 Nieuwegeinse schoolbesturen en De KOM
een samenwerkingsprotocol gemaakt voor de jaren 2013 t/m 2016. Hiermee beogen we de
cultuureducatie in het primair onderwijs in de komende jaren te borgen.
 Voortgezet onderwijs: cultuureducatie in het voortgezet onderwijs wordt geborgd middels de
zogenaamde cultuurdagen, die De KOM in samenwerking met de 3 Nieuwegeinse VO-scholen
organiseert. De cultuurdagen worden georganiseerd voor de klassen 3 Vmbo, 4 havo en 4 vwo
in het kader van kennismaking met de culturele omgeving, kunstenaars en culturele
instellingen in de gemeente Nieuwegein.
Poppositie
 In 2013 is mede vanuit Poppositie een zevental evenementen in de stad georganiseerd om
muziek naar de mensen te brengen (en andersom). Het gaat om de volgende gratis
toegankelijke evenementen: Bandhappening, Kleine prijs van Nieuwegein, Geinbeat City Plaza
Festival, Gluren bij de Buren, Galepop, Reggae Festival en ’t Park Zingt.
 Vanuit Poppositie werkten we samen met het VO onderwijs om leerlingen te laten mee doen
aan ’t Park Zingt! Hierin kregen jongeren de kans om zelf geschreven repertoire ten gehore te
brengen en om bezoekers van het park op een laagdrempelige manier te laten kennis maken
met (pop)muziek. In de afgelopen jaren is gezocht naar een nieuwe plek voor het
Geinbeatfestival en die is gevonden in het nieuwe stadshart van Nieuwegein. Niet alleen een
nieuwe plek maar ook een nieuwe naam, namelijk het Geinbeat CityPlaza Festival (de
ondernemersvereniging van het winkelcentrum heeft een bijdrage aan het festival voor de
komende 3 jaar toegezegd).
Bibliotheek
Met de bibliotheekfunctie bieden wij aan alle inwoners van Nieuwegein een platform voor
contact, debat, verbinding en informatie. Tevens bevorderen we het lezen onder met name
kinderen en laaggeletterden.
Activiteiten/mijlpalen in 2013:
 Verbreding van de bibliotheekfunctie: samen met de bibliotheek streven we naar een
belangrijke veranderslag, passend binnen de transitiegedachte. De functie wordt
doorontwikkeld van een cultuurorganisatie naar een organisatie, die zich ook richt op informatie
en welzijn. De bibliotheek ontwikkelt zich daarom tot een breed lokaal informatiecentrum, niet
alleen voor literatuur, maar ook bijvoorbeeld voor zorg en welzijn.
 Bibliotheek dicht bij huis: naast de centrale bibliotheek in het centrum, zorgen we voor een
bibliotheekfunctie in de wijken.
We openen een bibliotheekfunctie in de twee Buurtpleinen in Nieuwegein-Noord (2013) en Zuid (2014).
 Door te voorzien in nieuwe behoeften verwachten we dat het aantal drempeloverschrijdingen
en betalende bezoekers op een constant niveau te kunnen houden in de komende jaren.
Wat hebben we bereikt?
 Bibliotheek De Tweede Verdieping is in 2013 uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland in
het segment middelgrote gemeenten. De jury noemt de bibliotheek opwindend van buiten, en
behaaglijk van binnen. De bibliotheek wordt geroemd om zijn ruime openingstijden, iets
kritischer staat de jury ten opzichte van de tarieven en de grote collectie gedrukte boeken in
verhouding tot de beschikbare digitale alternatieven.
 www.Nieuwegeingezond.nu is een initiatief van bibliotheek De Tweede Verdieping.
Gezondheidsinformatie en tips om gezond te leven worden verbonden aan Nieuwegeinse
activiteiten en adressen. Het doel hiervan is de inwoners een zo compleet mogelijk overzicht te
bieden van informatie op het gebied van gezondheid in wijk en stad.
 De bibliotheek heeft in 2013 diverse voorleesmiddagen, workshops, voorstellingen en andere
activiteiten georganiseerd, die gericht zijn op meedoen, samenkomen en ontmoeting van
mensen.
 Bibliotheek dicht bij huis: in 2013 is de leeslounge in Buurtplein De Baten (Nieuwegein-Noord)
gerealiseerd en sinds januari 2014 is ook de leeslounge in Buurtplein De Ratelaar (Nieuwegein Zuid) open.
Erfgoed
 Op 5 september 2013 hebben de drie erfgoedinstellingen van Nieuwegein een intentieverklaring
ondertekend. Daarmee hebben zij verklaard hun intentie tot samenwerking nader inhoud te
geven in de vorm van een groeimodel. Voor 2014 wordt bekeken hoe de samenwerking verder
vorm kan krijgen. Motto is: samen waar het kan, alleen waar het moet. In het kader van dez e
samenwerking zijn tot nu toe drie gezamenlijke producties gemaakt: een folder, een set
ansichtkaarten en één entreekaart voor de 3 musea gezamenlijk.
32 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Indicatoren
Omschrijving
Vitaliteit Nieuwegeinse
sportverenigingen:
 Leden/klantengroei tot
2012
 Groenambitie tot 2015
 Eigen accommodatie
met kantine
 Betaalde
medewerk(st)ers in dienst
 Samenwerkingsverband
en
 Financiële gezondheid
 Ontwikkelen nieuw
sportaanbod
 Ontwikkelen flexibele
lidmaatschappen/incl.
verkoop losse producten
 Het gebruik maken van
een eigentijds
vrijwilligersbeleid
Bekendheid sport- en
beweegaanbod
Nieuwegein:
De bevolking weet waar
men kan sporten en
bewegen
(inwonersenquête)
Aantal bezoekers van
gesubsidieerde culturele
activiteiten:
Amateurkunst
Realisatie
2011
n.v.t.:
indicator
nog niet in
gebruik
Realisatie
2012
0-meting
in
2012/2013
Streefwaarde
2013
25% van de
Nieuwegeinse
sportverenigi
ngen krijgt
het predicaat
‘ sterk’ .
Realisatie
2013
N.v.t.
n.v.t.:
indicator
nog niet in
gebruik
40% van
de
respondent
en
inwoners
enquête
50% van de
respondenten
inwoners
enquête
N.v.t.
onbekend
13.063
10.681
Stadstheater De Kom:
46.945
Aantal bezoekers
gesubsidieerde
popactiviteiten
Aantal uitvoerende
organisaties en vrijwilligers
gesubsidieerde
popactiviteiten
12.603
14.021
14.000
14.883
5.400
> 4.500
4.000
4.927
200
199
370
In 2013 is een
voortgangsrapportage
besproken in de
gemeenteraad
(raadsnummer 2013379). Dit heeft
geresulteerd in het
vaststellen van
uitgangspunten voor
nieuw op te stellen
doelen in een nieuw
beleidskader en
uitvoeringsplan, met
voorstellen tot
monitoring.
Uit de
inwonersenquête
blijkt dat 35% van de
inwoners van de term
Nieuwegein beweegt
heeft gehoord. Onder
65+ers is dat
percentage 57%.
122.000
betalende bezoekers
Bibliotheek De Tweede
Verdieping
Bezoekersaantallen
erfgoedinstellingen
Toelichting
excl. Vreeswijk bij
Kaarslicht en
kerstconcerten
45.646 bezoekers en
Kunstencentrum:
1.299 leerlingen
Museumwerf: 9.000
Museum
Warsenhoeck: 3.999
Vreeswijks Museum:
1.884
Onder andere door
een goed bezochte 1e
editie van het
Geinbeat Cityplaza
Festival in het
stadscentrum.
Bijgedragen aan de
realisatie van de
activiteiten.
Jaarverslag
33 (153)
Vastgesteld beleid
Titel
Raadsnummer
Visienota Wet maatschappelijke ondersteuning
Verordening individuele voorzieningen Wmo
Wet werk en bijstand, bijzondere bijstand en minimabeleid
Verbetering schuldhulpverlening
Intergrale aanpak armoedebestrijding in Nieuwegein
Nota Gezondheidsbeleid 2008-2010(2014)
Regionaal beleidskader Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Beleidskader Ondersteuning vrijwillge inzet
Beleidskader Mantelzorg
Accommodatienota
Beleidskader Nieuwegein Beweegt
Culturele Ontwikkel Strategie (COS)
Cultuurvisie Nieuwegein ‘De kunst van het Kiezen’
Beleid amateurkunst ‘Vanuit een evaluatie kiezen voor de toekomst’ (is
in 2008 geëffectueerd)
Cultureel erfgoed 2006-2010 ‘Uit de lengte of uit de breedte…’
Verordening Langdurigheidstoeslag Wwb 2009
Toekomstmuziek in Nieuwegein
Projectplan Wisselgeld
2006-021
2006-234
2003-425
2009-3217
2008-076
2008-500
2004-459
2009-522
2009-521
2005-393
2008-390
2003-2008
2005-426
2004-499
2005-347
2009-134
2009-056
2008-509
Strategische agenda
Product
Toelichting
Kaderstellende uitgangspuntennotitie
Wmo (Welzijn)-Gezondheid
Beleidskader Wmo (Welzijn)-Gezondheid
Februari besluitvorming in gemeenteraad
Juni besluitvorming in gemeenteraad
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten-Baten
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo Programma 4
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
32.607
6.285
4.175
43.067
39.258
6.395
4.150
49.803
39.028
4.585
4.570
48.183
230
1.810
-420
1.620
15.051
-28.016
18.586
-31.217
19.030
-29.153
2.064
Verschil
444
Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 230k):
Minder beroep op de BUIG regelingen en bijzondere bijstand (€ 812k)
Inspelend op de verslechterende economische situatie hebben we zowel bij de Voorjaarsnota als
Najaarsnota de middelen voor de BUIG-regelingen (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ) verruimd in de
veronderstelling dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt. Uiteindelijk is de toename van
het aantal bijstandsgerechtigden lager uitgevallen dan waarmee we gerekend hebben. Hier is een
bedrag mee gemoeid van € 593k. Op bijzondere bijstand is € 220k overgebleven, waarvan € 95k
het gevolg is van lagere kosten voor de U-pas.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 751k)
De lagere lasten op de Wmo zijn een gevolg van onze gekantelde werkwijze. Eerst wordt gezocht
naar alternatieve oplossingen alvorens we individuele voorzieningen verstrekken. Daarnaast
vragen we nu een eigen bijdrage voor de scootmobiels, wat een lagere vraag veroorzaakt. Ook
de huishoudelijke hulp heeft lagere lasten dan verwacht. Dit is vooral een gevolg van de omslag
van duurdere huishoudelijke hulp naar goedkopere huishoudelijke hulp.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
34 (153)
Niet bestede middelen transities (€ 1.363k)
In 2013 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen op de 3 transities (AWBZ, Jeugdzorg en
Participatiewet). Van de beschikbaar gestelde voorbereidingsmiddelen zijn, zoals verwacht,
middelen overgebleven: AWBZ (€ 185k), Jeugdzorg (€ 166k) en Participatiewet (€ 1.012k).
Omdat de raad deze projecten al heeft aangemerkt voor budgetoverheveling, worden de
restantmiddelen via de overhevelingsreserve meegenomen naar 2014. Deze overheveling is
zichtbaar in hoofdstuk 3.1.6 ‘overzicht reservemutaties’.
Programma herstructurering Sociale domein (€ 116k)
Naast onze voorbereidingen op de transities zijn we gestart met het programma herstructurering
Sociale domein. Aan de raad hebben we een kostenraming gepresenteerd van € 262k met de
toezegging in de jaarrekening de werkelijke kosten te laten zien. Uiteindelijk hebben we € 116k
besteed.
Onderhoudskosten Theater De Kom (€ 111k)
Op het onderhoudsbudget voor het theater is er een onderuitputting van € 111.k omdat we
vanwege de nieuwstaat amper onderhoud hebben hoeven te doen. Bij de toelichting op de baten
kunt u zien dat we het voordelig saldo hebben gestort in de voorziening onderhoud Theater om
te kunnen voldoen aan onze toekomstige onderhoudsverplichtingen.
Jongeren (€ 80k)
Verschillende oorzaken hebben geleid tot een onderuitputting op de middelen voor Centrum
Jeugd en Gezin. Minder activiteiten/kinderen JeugdGezondheidzorg 0-4 jaar, geen volledige
invoering JGZ contactmoment voor pubers en het in eigen beheer uitvoeren van preventie
alcoholgebruik jongeren zorgen voor € 150k aan lagere lasten. Hiertegenover staat
overschrijding van € 70k als gevolg van implementatiekosten voor de Verwijsindex Jeugd voor de
regio’s Lekstroom en Zuidoost Utrecht. Voor deze kosten hebben we een gelijke bijdrage
ontvangen van de deelnemende gemeenten. Dit is zichtbaar bij de toelichting op de baten.
Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (- € 2.792k)
Met ingang van 1 mei 2013 hebben we de uitvoering van de diverse bijstandsregelingen
overgedragen aan de WIL. De begroting 2013 hebben we hiervoor niet aangepast: budgetten zijn
niet afgeroomd en een specifiek budget voor de uitvoeringskosten WIL is niet ingesteld. Het
gevolg hiervan is dat op verschillende programma’s voordelen te zien zijn met name in de vorm
van lagere salarislasten (personele inzet) en een fors nadeel in de vorm van de uitvoeringskosten
WIL.
Het totale effect als gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,135 mln negatief. In het
onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we
dit nadeel inhoudelijk toe.
Onder de directe lasten van dit programma zijn de uitvoeringskosten van de WIL (- € 3.321k) en
onderuitputting op eigen budgetten (€ 529k) zichtbaar. Dit geeft per saldo een nadeel van
€ 2,792k. Verderop zit in dit programma onder de personele inzet nog een positieve afwijking
van €1.688k en bij de baten een negatieve afwijking van € 248k.
De complete weergave van het nadeel van €1,135 mln over alle programma’s in de jaarstukken
ziet er als volgt uit:
programma
aard kosten
1
minder personele inzet
3
minder personele inzet
4
uitvoeringskosten WIL
4
minder directe lasten
4
minder personele inzet
4
minder baten
5
minder personele inzet
Calculatieresultaat
Totaal effect
Overhead
bedrag
62
20
-3.321
529
1.688
-248
785
-650
-1.135
Jaarverslag
35 (153)
Administratieve verwisseling (- € 100k)
Een verwisseling van programma’s in een begrotingswijziging heeft er toe geleid dat er op dit
programma (product podiumkusten) € 100k te weinig is gebudgetteerd, terwijl bij programma 3
(product Openbare bibliotheek) € 100k te veel is gebudgetteerd.
Belangrijkste afwijkingen in de personele lasten (€ 1.810k):
Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (€ 1.688k)
De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 niet vertaald met een
begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige afwijkingen op de programma’s. Het totale effect als
gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het onderdeel
jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we dit nadeel
inhoudelijk toe.
In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 1.688k.
Belangrijkste afwijkingen in de overige indirecte lasten (- € 420k):
Kosten sportaccommodaties (- € 274k)
De afgelopen jaren zijn de exploitatiekosten voor sportaccommodaties (energie, water,
schoonmaak, publiekrechtelijke heffingen) onvoldoende meegegroeid met de prijsontwikkelingen.
Net als vorige jaren vallen deze kosten hoger uit (€ 274k). Deze structurele afwijking op ons
beheer van sportaccommodaties en de ombuigingsoperatie op het beleidsterrein sport (NV
Sportinrichtingen) vragen om een fundamentele heroriëntatie op de exploitatie van
sportaccommodaties. Het sterkt ons in het voornemen om het beheer van de onze
sportaccommodaties op afstand te zetten. We zullen hiertoe binnenkort de voorbereidingen
starten.
Storting voorziening onderhoud Theater De Kom (- € 111k)
Het meerjarig onderhoudsplan voor het theater veronderstelt een jaarlijkse storting in de
voorziening onderhoud. In de meerjarenbegroting 2014-2017 is deze storting structureel
opgenomen maar de begroting 2013 is hiervoor niet aangepast. Om te waarborgen dat we
kunnen voldoen aan toekomstige onderhoudsverplichtingen hebben we alsnog deze storting in de
2013 gedaan. De hoogte van de storting hebben we gelijk gesteld aan de onderschrijding op de
onderhoudslasten theater 2013. Dit is toegelicht bij de directe lasten hierboven.
Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 444k):
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 615k)
De kanteling van de Wmo brengt hogere baten met zich mee. Bij de berekening van de eigen
bijdrage voor individuele voorzieningen en huishoudelijke hulp wordt naast het inkomen vanaf
2013 ook het eigen vermogen betrokken.
Verwijsindex Jeugd (€ 75k)
Nieuwegein is voor de implementatie van de verwijsindex tijdelijk (tot en met 2013) penvoerder
geweest voor de regio’s Lekstroom en Zuidoost Utrecht. Hiervoor hebben wij van de
deelnemende gemeenten middelen ontvangen die nog niet opgenomen waren in de begroting. De
bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten zijn gebruikt om de extra kosten te dekken. Zie
ook de toelichting bij de ‘directe lasten’ onder het kopje ‘jongeren’.
Overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL (- € 248k)
De inning en afdracht van premies voor de collectieve zorgverzekering bijstandsgerechtigden zijn
per 1 mei 2013 overgedragen aan de WIL. De begroting is hiervoor niet aangepast waardoor er
lagere baten zijn van € 248k voor de niet meer geinde premies. Hiertegenover staan voor
hetzelfde bedrag ook lagere lasten door lagere afdrachten. Deze lagere lasten maken onderdeel
van de genoemde € 529k aan mindere directe lasten.
36 (153)
2.1.5
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Economie, Werk en Vrije tijd
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Met het programma Economie, Werk en Vrije Tijd werken we langs drie lijnen aan een gezonde
economie in onze stad: 1. Economie; 2. Werkgelegenheid; 3. Vrije tijd
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Economie
De doelstelling van ‘Economie’ is: Het verbeteren van het Nieuwegeinse ondernemersklimaat en
onze positie in de economie van Midden Nederland verder versterken. De relatie met het
bedrijfsleven respectievelijk de binding van bedrijven aan de stad versterken. Dit staat ook
verwoord in de in 2011 vastgestelde Economische visie Nieuwegein.
Beoogde activiteiten 2013:
Bijdragen aan de verbetering van de kantorenmarkt in de rol van aanjager, verbinder en
kennisontwikkelaar
Verbeteren van de organisatiegraad van het bedrijfsleven/faciliteren ondernemersfonds
Actief doorvoeren van strategisch accountmanagement
Uitbouwen van de samenwerkingsvorm PRES (Platform Regionaal Economische Samenwerking
Utrecht)
Voortzetting van de uitgifte van het Klooster
Stimuleren van de herontwikkeling van het bedrijventerrein de Liesbosch
Bevorderen van het ondernemerschap
Promoten van Zakelijk Nieuwegein
Verminderen van de regeldruk voor ondernemers
2. Werk
In 2012 heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die van grote invloed zijn op
het onderdeel werk binnen de gemeente Nieuwegein voor de jaren 2012, 2013 en verder. Deze
ontwikkelingen hebben te maken met de val van het kabinet Rutte op 23 april 2012. Als gevolg
hiervan is:
 de wet werken naar vermogen (WWnV) ‘on hold’ gezet
 de huishoudinkomenstoets afgeschaft.
Binnen de gemeente Nieuwegein is gekozen om de voorbereidingen op deze wet voort te zetten.
Daarin wordt de samenwerking gezocht met de decentralisaties op het vlak van WMO (AWBZbegeleiding) en Jeugdzorg. De uitdagingen worden gecombineerd en integraal vormgegeven.
Daarbij heeft het onderdeel werk als gevolg van ingeboekte bezuinigingen te maken met
teruglopende budgetten.
Beoogde activiteiten 2013:
Implementatie regionale uitvoeringsdienst WIL
Verdere continuering van de samenwerking binnen Baanbrekend Nieuwegein
Uitvoering van het beleid Social Return of Investment (SROI)
Organisatie van specifieke tegenprestatieprojecten
Continuering van het handhavingsbeleid ten behoeve van de ondersteuning van de re integratieactiviteiten
3. Vrije tijd
Vrije tijd is in de ruime zin een combinatie van toerisme, recreatie en evenementen. Daarbij
richten we ons op inwoners en mensen van buitenaf. De vrijetijdsbesteding van inwoners en
bezoekers heeft invloed op de uitstraling, identiteit en leefbaarheid in de stad. Bovendien draagt
het bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving, het geeft dynamiek aan de stad en heeft
een positief effect op de plaatselijke economie. Ook geeft het kansen voor behoud van
cultuurhistorisch erfgoed, voor ontspanning in de directe leefomgeving en bijvoorbeeld voor het
houden van evenementen.
Beoogde activiteiten 2013:
Continuering van de samenwerking, binnen de gemeenschappelijke regeling, met het
Recreatieschap De Stichtse Groenlanden
Rapporteren over het onderzoek naar een recreatief en toeristisch informatiepunt in het nieuwe
Stadshuis
Jaarverslag
37 (153)
Meewerken aan het ontwikkelen van een visie over de recreatieve, ecologische en ruimtelijke
kwaliteit van de oevers van het Amsterdam - Rijnkanaal
Onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het initiatief van de Gemeente Houten
om een recreatief transferium langs de A27 te ontwikkelen
Onderzoeken in hoeverre opwaardering van de twee volkstuinterreinen in Nieuwegein mogelijk is
Informeren van lokale organisatoren over het beleidskader evenementen
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Economie
Bijdragen aan de verbetering van de kantorenmarkt in de rol van aanjager, verbinder en
kennisontwikkelaar
In 2013 hebben we onze landelijke voortrekkersrol in de aanpak van leegstand in kantoren
uitgebreid. Nieuwegein is vertegenwoordigd in het expertteam kantoortransformaties en de
provincie Utrecht hanteert het Nieuwegeinse voorbeeld in gesprekken met andere gemeenten.
In 2013 hebben we 153 woningen in vijf voormalig leegstaande kantoorpanden opgeleverd. De
projecten Krijthorst, Merowe en Earlybird verkochten goed en zijn in een half jaar gebouwd zodat
de nieuwe bewoners er najaar 2013 konden wonen. Daarnaast zijn er huurwoningen gerealiseerd
aan de Weverstedehof en de Brinkwal. De animo hiervoor is groot. Daarnaast hebben
zorgpartijen een plek gevonden in bestaand vastgoed in de Wellbuilding en is er een
businesscenter Color Business opgeleverd. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven tot stand
gekomen welke in 2014 in aanbouw kunnen gaan. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we
gesproken met veel eigenaren, ontwikkelaars en partijen met huisvestingsvraagstukken. Die
hebben we bij elkaar gebracht, onder andere op de kantorenmiddag in mei 2013. De leegstand is
hierdoor afgenomen.
Verbeteren van de organisatiegraad van het bedrijfsleven/faciliteren ondernemersfonds
De stuurgroep ondernemersfonds Nieuwegein heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
van en draagvlak voor een ondernemersfonds in Nieuwegein. De stuurgroep bestond uit
Nieuwegeinse ondernemers. Hoewel de Stuurgroep nog van mening was dat het
Ondernemersfonds een belangrijk instrument kon zijn voor het ondernemersklimaat in
Nieuwegein, moest zij helaas constateren dat er binnen de kring van ondernemend Nieuwegein
te weinig draagvlak en enthousiasme bestond voor de oprichting van een dergelijk fonds. Op
enkele cruciale plekken in het Nieuwegeinse ondernemerslandschap bemerkte de stuurgroep ook
duidelijk weerstand tegen de komst van het fonds. Dit heeft er toe geleid dat het proces is
stopgezet. Er komt geen ondernemersfonds. De stuurgroep heeft u hier per brief (juli 2013) over
geïnformeerd.
Uitbouwen van de samenwerkingsvorm PRES (Platform Regionaal Economische Samenwerking
Utrecht)
Het PRES is een samenwerkingsverband van de regiogemeenten met de Provincie. Zij heeft
gekeken naar de mogelijkheden voor een regionaal expatcenter. Een plek waar buitenlandse
werknemers terecht kunnen voor allerhande praktische vragen op het moment dat ze in
Nederland arriveren. Het onderzoek loopt nog. In 2014 wordt een definitief besluit verwacht.
Voortzetting van de uitgifte van het Klooster
De promotie en acquisitie van het Klooster is vorm gegeven door advertorials, beursbezoeken,
reclamemateriaal en persoonlijke gesprekken. Dit heeft geleid tot diverse opties. Daarnaast is in
2013 hard gewerkt aan het mogelijk maken van de vestiging van de Albert Heijn Verscentrale.
Onlangs is door Albert Heijn bekend gemaakt dat zij definitief voor het Klooster hebben gekozen.
Voor het komende jaar zal een verdere intensivering van de promotie en acquisitie plaatsvinden.
Stimuleren van de herontwikkeling van het bedrijventerrein de Liesbosch
Er is een actueel planologisch kader ontwikkeld. In mei is de beheersverordening Liesbos ch in uw
raad vastgesteld.
In 2013 hebben wij samen met de Provincie en het bedrijfsleven verdere gekeken naar
mogelijkheden om de verkeerssituatie op te lossen. Deze materie blijkt weerbarstig. De Provincie
wil vooralsnog de doelgroepenstrook voor bus en vrachtwagen in takt laten. We hebben ook
gemeend om samen met de Provincie de omliggende gebieden (A12, verkeersplein Laagraven,
mogelijke woningbouw Heemstede) mee te nemen in een nader onderzoek. Dit onderzoek zal
medio 2014 zal afgerond. Wij hebben daarnaast besloten dat mogelijke woningbouw op
Heemstede niet eerder kan plaatsvinden dan na de herontwikkeling van de Liesbosch.
38 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Bevorderen van het ondernemerschap
Ondernemerschap begint vaak vanuit huis of in een kleinschalige omgeving. In 2013 zijn twee
initiatieven ontwikkeld voor kleinschalige en flexibele huur van kantoorruimte. Het betreft hier de
Loods in Nieuwgein Zuid en het Color Business Centre in de Poort van Nieuwegein.
Actief doorvoeren van strategisch accountmanagement en promoten van Zakelijk Nieuwegein
- De promotie van zakelijk Nieuwegein is vorm gegeven door verschillende praktische
activiteiten. We hebben een ondernemers netwerk- bijeenkomst in de Kom gehouden. Doel was
binden en verbinden. Deze goed bezochte middag heeft geleid tot nieuwe onderlinge
kennismakingen tussen ondernemers en tussen de gemeente en ondernemers
- Door middel van advertorials in bekende vastgoedbladen is Nieuwegein onder het voetlicht
gebracht als zakelijk aantrekkelijk gemeente.
- De nieuwe brochure ‘Nieuwegein in bedrijf’ is verschenen. Dit is een informatieboekje voor
bedrijven waarin zakelijk Nieuwegein uiteen wordt gezet.
- We gaan regelmatig (minimaal elke week) op bedrijfsbezoek. We bezoeken periodieke
netwerkbijeenkomsten zoals van Bedrijvensociëteit de Nieuwe, Ondernemerskring Nieuwegein,
netwerkorganisatie Ondernamen en de ZZP belangenorganisatie BiZZP.
Verminderen van de regeldruk voor ondernemers
- Bij de herziening van bestemmingplannen is –daar waar mogelijk- de bestemming flexibel
gemaakt.
- Standplaatsenvergunningen worden op basis van de APV voor onbepaalde tijd verleend.
- Een belangrijk onderdeel van de Nieuwegeinse kantorenaanpak was erop gericht om zowel de
proceduretijd als de proceduredruk omlaag te brengen. U heeft besloten bij
projectomgevingsvergunningen geen verklaring van bedenkingen aan te vragen. Daarmee
wordt de doorlooptijd van de procedure verkort. De minimale doorlooptijd bedraagt nu 14
weken voor een transformatie.
Indicatoren
Omschrijving
Waardering
ondernemersklimaat (1)
Meters kantoren aan de
voorraad onttrokken en
vermindering van het
aanbod (2)
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie
2011
2012
2013
2013
Cijfer is
Cijfer is
80% geeft
Cijfer is
6,7.
6,6
een 7 of
6,3
90%
64%
hoger
42% geeft
geeft
geeft een
een 7 of
voldoende
7 of
hoger
hoger
20.000
42.000 m2
Toelichting
Het cijfer is tot stand gekomen
door het bevragen van
ondernemers die lid zijn van
het ondernemerspanel.
16.000 m2 transformatie naar
wonen
8.000 m2 transformatie naar
zorg
13.000 m2 plancapaciteit uit
bestemmingsplan Blokhoeve
gehaald
5.000 m2 weer in gebruik
genomen als kantoor
1. Deze indicator is bewust gekozen omdat in deze indicator de klant (ondernemers) centraal staat.
2. Dit is een nieuwe indicator miv 2013. Sommige kantoorpanden worden omgevormd tot een andere
functie. Bij het daadwerkelijk verlenen van een vergunning is het aan de voorraad onttrokken. In 2011 is al
5.700 m2 onttrokken. En in 2012 in het eerste half jaar ruim 10.000 m2. Daarnaast is het aanbod minder
geworden doordat een aantal (delen van) kantoorpanden weer zijn verhuurd.
2. Werk
Binnen het beleidsveld werk en inkomen werken we met de regio Lekstroom een van de drie
transities uit: de Participatiewet.
Nadat de Wet Werken naar Vermogen eerst ‘on hold’ was gezet na de val van het Kabinet Rutte
in 2012, werd de Participatiewet aangekondigd (ingangsdatum is 1 januari 2015). De
Participatiewet is een samenvoeging van de huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is om iedereen met
arbeidsvermogen zo veel mogelijk naar regulier mogelijk werk toe te leiden. Hiertoe worden
middelen overgeheveld naar de gemeenten. De overheveling gaat echter gepaard met een flinke
korting op de budgetten voor re-integratie en Wsw. Naar verwachting vindt besluitvorming over
Jaarverslag
39 (153)
deze wet plaats in de Tweede en Eerste Kamer vóór de zomer van 2014.
In de regio Lekstroom hebben we in 2013 gewerkt aan de kaders rondom de Participatiewe t.
Eind 2013 bevond deze kadernota/invoeringsstrategie zich in de afrondende fase. In het eerste
kwartaal van 2014 zal WIL van de vijf Lekstroomgemeenten de opdracht krijgen om de gevolgen
van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen en deze
vervolgens door te vertalen is een beleidsplan, begroting, dienstverleningsovereenkomst en waar
nodig in verordeningen. De integraliteit van de transities speelt een belangrijke rol in deze
regionale opdracht.
Implementatie regionale uitvoeringsdienst WIL
Naast de uitwerking van de landelijke opdracht, hebben we gewerkt aan de regionalisering van
het taakveld Werk en Inkomen: sinds 1 mei 2013 is de gemeenschappelijke regeling Werk &
Inkomen Lekstroom (WIL) een feit. WIL draagt zorg voor de uitvoering van de dienstverlening
aan inwoners van Nieuwegein op het terrein van werk, inkomensvoorziening en
inkomensondersteuning.
De nieuwe organisatie werd meteen geconfronteerd met beleidsbepalende ontwikkelingen, die op
lokaal niveau niet eenvoudig te beïnvloeden zijn.
Zo is door de ongunstige economische ontwikkeling het aantal mensen met een
bijstandsuitkering in Nieuwegein gegroeid met 9,8% (96 personen); in de vijf WIL-gemeenten
tezamen was er een stijging van 10,3% van het aantal bijstandsuitkeringen. In absolute
aantallen groeide het aantal bijstandsgerechtigden van 976 in januari 2013 tot 1 .072 personen in
december 2013 (in heel de regio groeide het aantal van 2.004 personen naar 2.211 personen).
De Nieuwegeinse bijstandsgerechtigden maken 48% uit van het totale bestand. Dit is ongeveer
naar rato van het aantal bewoners (in Nieuwegein woont 46% van de Lekstroombevolking).
Als nieuwe organisatie opereert de WIL transparant richting de gemeenten, genereert informatie
in haar kwartaalrapportages en organiseert informatie- en communicatiemomenten voor alle
directbetrokkenen (colleges en gemeenteraden).
Verdere continuering van de samenwerking binnen Baanbrekend Nieuwegein
Het doel van het project Baanbrekend Nieuwegein was om de uitstroom van mensen met een
bijstandsuitkering naar (duurzaam) werk te vergroten. Binnen het project werd samengewerkt
tussen de gemeente Nieuwegein en uitzendbureau Randstad. Het project duurde van mei 2012
tot april 2013. In totaal zijn 237 personen uitgestroomd naar werk (176 tussen mei-december
2012 en 61 tussen januari en april 2013). Het lagere aantal in 2013 heeft waarschijnlijk te
maken met de voorbereidingen op de realisatie van WIL, waardoor er minder aandacht is
geweest voor de uitvoering van dit project, maar ook met de mogelijkheid dat geschikte matches
(d.i. het vinden van passende kandidaten voor vacatures), in het eerste halfjaar van het project
nog relatief gemakkelijk was.
WIL heeft in het najaar van 2013 een eventuele voortzetting van de samenwerking met Randstad
verkend. Uit de hieruit ontstane businesscase WIL en Randstad werd de conclusie getrokken dat
het niet mogelijk was om tot een voldoende evenwichtige samenwerking te komen in termen van
kosten en baten. WIL is in 2013 daarom niet tot een samenwerkingsovereenkomst met Randstad
gekomen.
Om de uitzendmarkt voor mensen met een bijstandsuitkering in de Lekstroomgemeenten toch te
kunnen ontsluiten, heeft het bestuur van WIL besloten tot het uitschrijven van een meervoudige
onderhandse aanbesteding in 2014. Randstad zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan die
aanbesteding.
Uitvoering van het beleid Social Return of Investment (SROI)
- Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2013 opnieuw herzien. Naast elementen
als stimuleren van de lokale economie, toepassen van de Fair Trade criteria en duurzaam
inkopen op milieuaspecten is ook Social Return on Investment (SROI) van belang. De
gemeente maakt bij gemeentelijke inkopen afspraken over hoe de opdrachtnemers een
bijdrage kunnen leveren aan het bieden van werkgelegenheid, werkervaringsplaatsen of op een
andere manier hun steentje bijdragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
ondersteunen.
- Ook bij de overige contacten met ondernemers, zoals bij bedrijfsbezoeken of gegadigden voor
het Klooster, wordt het onderwerp SROI onder de aandacht gebracht. De ondernemers worden
geïnformeerd over de werkzaamheden van de WIL en de bijbehorende accountmanagers.
Gemeente Nieuwegein is volgens WIL de enige gemeente die al in 2013 SROI-beleid had. SROIbeleid is echter in ontwikkeling en bevindt zich nog in de kinderschoenen. Het aantal plaatsingen
in het kader van SROI is op dit moment nog beperkt: 6 op in totaal 276 plaatsingen.
40 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Organisatie van specifieke tegenprestatieprojecten
In de periode 2012-2013 zijn 36 klanten op een tegenprestatie geplaatst. In de 2 e helft 2013
waren nog 17 klanten bezig. Zie ook programma Beheer Openbare Ruimte: ook onze afdeling
beheer heeft een aantal mensen geplaatst op een tegenprestatie.
De tegenprestatie pakt in de praktijk uit als een complexe en compromisrijke maatregel, die ook
door het rijk moeilijk scherp te krijgen is (o.a. de mate van verplichting voor de klant, de
interferentie met de reguliere arbeidsmarkt en de overlap met mantelzorg en vrijwilligerswerk) .
WIL heeft met het bestuur afgesproken om in 2014 een discussienota te schrijven over de
(on)mogelijkheden van de tegensprestatie.
Continuering van het handhavingsbeleid ten behoeve van de ondersteuning van de re integratieactiviteiten
In de periode mei-december 2013 heeft WIL ongeveer € 175k voor Nieuwegein ontvangen uit
terugvordering en verhaal.
Door de samenwerking met partners als banken en belastingdienst lukt het steeds beter om op
de rechtmatigheid van uitkeringen te handhaven. Op de post ‘openstaande vorderingen’
(bestaande uit o.a. gevallen van onterechte uitkeringen, leningen aan zelfstandigen en
leenbijstand) staat voor de gemeente Nieuwegein nog ruim € 4,3 miljoen (bron: 4e
kwartaalrapportage WIL, 2013). WIL werkt aan de invordering hiervan.
Indicatoren
Omschrijving
Realisatie
2011
890
Realisatie
2012
964
Streefwaarde Realisatie Toelichting
2013
2013
915
1.072
Zie hierboven.
Zo min mogelijk mensen
in de WWB
De streefwaarde 2013 is gebaseerd op de streefwaarde van het jaar 2012 (876).
3. Vrije tijd
Continuering van de samenwerking, binnen de gemeenschappelijke regeling, met het
recreatieschap De Stichtse Groenlanden
Toerisme en Recreatie stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Om deze reden werd de
samenwerking met het recreatieschap Stichtse Groenlanden , (binnen de gemeenschappelijke
regeling), voorgezet en kreeg de samenwerking met Toerisme Utrecht en omliggende
regiogemeenten nieuwe impulsen.
In 2013 hebben we het initiatief genomen om zoveel mogelijkheden om ‘uit te gaan’ in
Nieuwegein te ontsluiten en hierop de aandacht te vestigen. De eerste stap is de website
www.uitinnieuwegein.nl die tijdens een speciale bijeenkomst in november in het Stadstheater en
Kunstencentrum De KOM werd gepresenteerd. Binnen het concept ‘Nieuwegein ... zó dichtbij’
werd duidelijk dat de identiteitskenmerken van Nieuwegein (historie, water, groen en modern)
de logische basis vormen voor een verdere ontwikkeling en uitwerking en dat de eerste focus op
de eigen inwoners ligt. Immers, nog lang niet is bij iedereen bekend wat Nieuwegein zoal te
bieden heeft om fijn om uit gegaan en dit alles ‘zo dichtbij’. Het stimuleren dus van ‘Dagtoerisme
voor de eigen inwoners’. En enthousiaste inwoners worden dan vanzelf ‘ambassadeurs’! Een
platform van ondernemers, organisaties en andere betrokkenen bij recreatie en toerisme, werken
aan concrete plannen en de uitvoering om alle mogelijkheden binnen Nieuwegein nog beter
onder de aandacht te brengen van het grotere publiek. In 2014 wordt hier een vervolg
aangegeven waarbij onder meer ingezet wordt op concrete activiteiten en resultaten.
Rapporteren over het onderzoek naar een recreatief en toeristisch informatiepunt in het nieuwe
stadhuis
Er werd een start gemaakt met de ontwikkeling van de inrichting van een toeristisch
informatiepunt in Boekhandel Manschot gecombineerd met ‘hulpposten/dependances’ op druk
bezochte locaties in de gemeente. De in 2013 opgepakte voorbereidingen moeten in 2014 leiden
tot het eerste Toeristische Overstap Punt (TOP) in Nieuwegein, te weten Streektransferium
Linieland. Door een dergelijk overstappunt worden mensen verleid om de omgeving te bezoeken
door middel van wandel- en fietsroutes (ook door Nieuwegein) waarmee nieuwe bezoekers en
toeristen worden getrokken.
Meewerken aan het ontwikkelen van een visie over de recreatieve, ecologische en ruimtelijke
kwaliteit van de oevers van het Amsterdam–Rijnkanaal
De visie over de recreatieve, ecologische en ruimtelijke kwaliteit van de oevers van het
Amsterdam–Rijnkanaal (ARK) is in opdracht van het BRU in 2010 afgerond. Bij het BRU was
budget beschikbaar om, in overleg met de betrokken gemeenten, aan een klein deel van deze
Jaarverslag
41 (153)
visie uitvoering te geven. Het BRU heeft nog geen besluit genomen over de inzet van dit budget.
Bij gemeentelijke projecten die zich afspelen op of bij de oevers van het ARK worden de
uitgangspunten van de visie meegenomen.
Onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten bij het initiatief van de Gemeente Houten
om een recreatief transferium langs de A27 te ontwikkelen
In mei 2014 wordt het Streektransferium, dat voortaan ‘Linielanding’ heet, feestelijk geopend.
Het is een mooi voorbeeld van een publiek private samenwerking tussen ministerie, gemeenten
Houten en Nieuwegein en exploitant Hajé. In 2013 is het stedenbouwkundig-architectonisch
samen uitgewerkt en is gezamenlijk een aannemer geselecteerd dat met zijn bouwplan het best
aansloot bij het referentieontwerp voor een mooie blikvanger langs A27. Voor de planologische
procedure heeft de gemeente Nieuwegein een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Na opening
kunnen via de Linielanding toeristische locaties worden ontsloten (zie de eerdere tekst over het
eerste Toeristische Overstap Punt in Nieuwegein).
Onderzoeken in hoeverre opwaardering van de twee volkstuinterreinen in Nieuwegein mogelijk is
Er heeft een onderzoek plaats gevonden in hoeverre opwaardering van de twee
volkstuinterreinen in Nieuwegein mogelijk is. Erkend werd dat de volkstuinen van
maatschappelijk en ecologisch waarde zijn. Om die reden werd het wenselijk geacht om zich niet
alleen te beperken tot een discussie over de opwaardering van de locaties maar deze wens,
binnen noodzakelijke randvoorwaarden en condities, op te nemen binnen het brede perspectief
van Stadslandbouw. In 2014 zal dit een vervolg krijgen, mede in relatie tot de eind 2013 door de
raad aangenomen motie over Stadslandbouw.
Informeren van lokale organisatoren over het beleidskader evenementen
In november 2013 heeft een participatieavond plaatsgevonden waarop lokale
evenementenorganisatoren, wijknetwerken en andere stakeholders zijn bijgepraat over de stand
van zaken van het evenementenbeleid.
Indicatoren
Omschrijving
Meer geregistreerde
bezoekers van
toeristische en
recreatieve
voorzieningen
1
Realisatie
2011
14.000
Realisatie
2012
74.392
Streefwaarde Realisatie Toelichting
2013
2013
14.000 1
143.468
Erfgoedinstellingen (de drie
musea): 14.883
Plas Laagraven/Down Under:
12.000
Natuurkwartier: 116.585
In de streefwaarde 2013 zijn de bezoekers aan het Natuurkwartier nog niet meegenomen
Vastgesteld beleid
Titel
Economische visie
Detailhandelsvisie
Beleidsnota grootschalige detailhandel buiten de winkelcentra
Beleidsnota Horeca
Toeristisch-recreatieve beleidsvisie Nieuwegein
Visie kantorenlocaties Nieuwegein (BW besluit 20 dec 2011)
Verordening tot tweede wijziging op de verordening winkeltijden
Nieuwegein
1e wijziging Beleid standplaatsen Nieuwegein
Kadernota re-integratie
Beleidsnota re-integratie in Nieuwegein
‘Toegerust aan het werk’ Beleidskader participatiebudget 2010-2013
Raadsnummer
2011-127
2010-282
2007-055, 2008-346
1992-149
2005-326
2011
2012-093, 2013-365,
2013-446
2013-421
2004-157
2007-322
2010-017
Voortgang Strategische agenda
Product
Toelichting
Inkoopbeleid/ social
return
Gereed, in 2013 is het inkoop en aanbestedingsbeleid herzien. Daarin is ook
opgenomen dat de gemeente bij haar inkopen afspraken maakt hoe
opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het bieden van werkgelegenheid,
werkervaringsplaatsen of iets dergelijks.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
42 (153)
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten-Baten
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
6.560
2.013
84
8.657
6.589
1.895
84
8.568
6.936
1.216
78
8.230
-347
679
6
338
5.894
-2.763
5.869
-2.699
6.264
-1.966
395
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo Programma 5
Verschil
733
Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (- € 347k):
Onderschrijding op het re-integratiebudget Wet Werk en Bijstand (€ 80k)
Actieplan jeugdwerkloosheid (- € 212k)
In 2013 hebben we uitvoering gegeven aan het actieplan Jeugdwerkloosheid. Dit actieplan is
bekostigd door de gemeente Utrecht. De begroting hebben we hiervoor niet aangepast waardoor
er bij de directe lasten een nadeel (- € 212k) zichtbaar is en aan de batenzijde een voordeel.
Aanvullende bijdrage aan Sociale Werkvoorziening (- € 257k)
Het rijk heeft meer middelen toegekend voor de sociale werkvoorziening. Deze middelen hebben
we 1 op 1 doorgesluisd naar de PAUW-bedrijven. De begroting konden we hierop niet meer
aanpassen waardoor de directe lasten een nadeel vertoont van € 257k en de baten een voordeel
van hetzelfde bedrag. Dit wordt vermeld in de toelichting op de baten.
Belangrijkste afwijkingen in de personele lasten (€ 679k):
Overdracht gemeentelijke personeel naar de WIL (€ 785k)
De overdracht van taken Werk en Inkomen naar de WIL is in 2013 financieel niet vertaald met
een begrotingswijzing. Dit zorgt voor de nodige kostenverschuivingen tussen programma’s. Het
totale effect als gevolg van de invoering van de WIL komt uit op € 1,1 mln negatief. In het
onderdeel jaarrekening, in hoofdstuk 3.1.2 ‘Financiële resultaten van de programma’s’ lichten we
dit nadeel inhoudelijk toe.
In de cijfers van de personele inzet in dit programma zit een positieve afwijking van € 785k. De
complete weergave van het nadeel van €1,1 mln over alle programma’s ziet er als volgt uit:
programma
aard kosten
bedrag
1
minder personele inzet
62
3
minder personele inzet
20
4
uitvoeringskosten WIL
4
minder directe lasten
4
minder personele inzet
4
minder baten
5
minder personele inzet
Calculatieresultaat
Overhead
Totaal effect
-3.321
529
1.688
-248
785
-650
-1.135
Hogere personele inzet (- € 100k)
Activiteiten en werkzaamheden hebben over de hele linie meer tijd gekost dan oorspronkelijk
ingeschat. Per saldo geeft dit een nadeel van ongeveer € 100k.
Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 395k):
Niet begrote ontvangsten (€ 469k)
Bij de directe lasten is toegelicht dat voor het actieplan Jeugdwerkloosheid en de aanvullende
bijdrage Sociale werkvoorziening de begroting niet is aangepast. Deze bijdrage van de gemeente
Utrecht (€ 212k) respectievelijk het Rijk (€ 257k) zorgen voor extra baten van € 469k.
Jaarverslag
2.1.6
43 (153)
Ruimtelijke Ontwikkeling
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
Het doel van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is een goede balans tussen wonen,
werken, verplaatsen en ontspannen. Het resultaat moet zijn dat onze gemeente ee n
evenwichtige ruimtelijke en functionele structuur heeft. Zo blijft Nieuwegein een vitale stad met
een kwalitatief goed woningaanbod, een breed werkgelegenheid- en voorzieningenprofiel met
een belangrijke regiofunctie.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Duidelijkheid en zekerheid over ontwikkelingen
In de structuurvisie ‘Nieuwegein verbindt’ zijn de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 op
hoofdlijnen weergegeven. De visie leidt tot eenduidige toetsings- en proceskaders die voor
iedereen toegankelijk zijn. Urgentie geldt voor het urgentieprogramma woningbouw, met name
gericht op starters en senioren. Op diverse fronten, zoals met het BRU en de provincie Utrecht,
wordt samengewerkt aan een complete en sterke regio door het opstellen, afstemmen en
uitvoeren van ruimtelijk beleid.
Beoogde activiteiten 2013:
Actualisering van de bestemmingsplannen
Continuering van het urgentieprogramma woningbouw
Creëren van de juiste condities bij nieuwe projecten uit het uitvoeringsprogramma structuurvisie
voor binnenstedelijke verdichting/ transformatie
Tijdelijke invulling Galecopperzoom tot 2030
2. Prettig wonen en leven in Nieuwegein
Door aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve huisvesting worden het inwonersaantal, het
voorzieningenniveau en het woon- en leefklimaat op peil gehouden. Inzake het kwalitatieve
woningtekort hebben we in het bijzonder aandacht voor huisvesting van kwetsbare groepen,
zoals ouderen, mensen met een lager inkomen en starters. Daarbij houden we er in het bijzonder
rekening mee dat er de komende decennia een grote behoefte zal bestaan aan combinaties van
wonen en zorg.
Beoogde activiteiten 2013:
Uitbreiding van de woningbouwmonitor
Regionale afstemming van woningbouwprojecten
Inspanningen voor het behouden en versterken van de leefbaarheid in Jutphaas/ Wijkersloot
Verbetering van de leefbaarheid van de openbare ruimte in de Driften (Batau Zuid), in
samenwerking met de corporaties en bewoners
Ontwikkeling van plannen voor het realiseren van woningen gecombineerd met allerlei vormen
van zorgvoorzieningen
3. Gebouwen: veilig, gezond leefklimaat en aanpasbaar
We zien er op toe dat veilig, gezond en energiezuinig wordt gebouwd volgens de geldende
(wettelijke) kwaliteitseisen voor het beoogde gebruik. Nieuwbouwwoningen of gerenove erde
woningen moeten voldoen aan de criteria van aanpasbaar bouwen.
Activiteiten
Werken aan het overhevelen van het basistakenpakket aan de Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
De tarieven voor Wabo-producten zijn over langere periode kostendekkend en stroken met de
begrote inkomsten aan Wabo-leges
Bouwtoezicht op bestaande bouw (lopende en nieuwe trajecten)
Toezicht op sloop met een focus op illegale sloop (= sloop zonder dat de vereiste sloopmelding is
gedaan)
4. Verkeer en vervoer
Door middel van het handhaven en verbeteren van de doorstroomsnelheid op de
hoofdwegenstructuur en het stimuleren van alternatieven voor de auto, zorgen we voor een
optimale bereikbaarheid. De verkeersveiligheid verhoogt dankzij infrastructurele en mensgerichte
maatregelen.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
44 (153)
Beoogde activiteiten 2013:
Uitvoering geven aan de maatregelen die zijn opgenomen in de fietsknelpuntenlijst die in 2012 is
vastgesteld
Verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen bij OV-haltes
Uitvoering geven aan de regionale OV-visie, waar onder het beperken van de hinder voor de
doorstroming van het OV door brugopeningen
Uitwerken en/of kaderstellend gebruiken van het gemeentelijk mobiliteitsplan + (GMP+)
Inventarisatie van blackspots en ontwikkelen van voorstellen om de onveilige situatie op te
lossen
5. Beeldkwaliteit van openbare ruimte en gebouwen
Wij willen de bebouwde en de onbebouwde omgeving zo vormgeven en inrichten dat deze
kwaliteit biedt en een eigen identiteit heeft, die aangenaam is voor de inwoners. Daarbij zijn een
helder welstandsbeleid, behoud van historische stads- en dorpsgezichten en kunst van belang.
Beoogde activiteiten 2013:
Aanpassen van het welstandsbeleid op basis van uitvoerige burgerparticipatie en afstemmen van
de welstandsbeoordeling op de ‘kan bepaling’. Opstellen van cultuurhistorisch beleid op basis van
een gemeente breed cultuurhistorisch onderzoek naar al het cultureel erfgoed van en in
Nieuwegein
Opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in nieuwe bestemmingsplannen
Bijdragen aan de Linielandprojecten (projecten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als
economische- en recreatieve drager verder te ontwikkelen)
Plaatsen van een aantal nieuwe kunstwerken in Galecop en Blokhoeve
Beveiligen van Nieuwegeinse bronzen kunstwerken tegen diefstal
Vergroten van de betrokkenheid van het publiek en de samenwerking met burgers en
ondernemers rond de beeldende kunst
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Duidelijkheid en zekerheid over ontwikkelingen
Actualisering van de bestemmingsplannen
Per 1 juli 2013 beschikt de gemeente Nieuwegein over actuele bestemmingsplannen (< 10 jaar
oud).
Continuering van het urgentieprogramma woningbouw
Er zijn meerdere particuliere initiatieven begeleid door de accounthouders. Een totaaloverzicht
van alle initiatieven zullen/hebben we gegeven in de Meerjarenplanning Bestemmingsplannen.
Creëren van de juiste condities bij nieuwe projecten uit het uitvoeringsprogramma
structuurvisie voor binnenstedelijke verdichting/ transformatie
Voor een aantal binnenstedelijke opgaven zijn de kaders bepaald. Voor
Rijnhuizen/Parkhouk/Zandveld is besloten de haalbaarheid nader te onderzoeken en medio
2014 kunnen we hier concrete voorstellen voor neerleggen. Verder zijn we gestart met het
opstellen van een gebiedsvisie als kader voor ontwikkelingen in Rijnhuizen. Deze visie komt in
2014 gereed. Samen met de bewoners zijn we gestart met het ontwikkelen van een buurtvisie
voor Jutphaas Zuid. We hebben kaders vastgesteld voor een verdere ontwikkeling van Park
Oudegein. Dit geldt ook voor het terrein van de voormalige school de Klimop. Wat betreft
Liesbosch en Laagraven hebben we doorgewerkt aan het scheppen van de juiste condities.
Tijdelijke invulling Galecopperzoom tot 2030
Eind 2013 zijn acht initiatieven op het vlak van recreatie en duurzaamheid uitgekozen om
verder uit te werken. Het zijn vier initiatieven met een maatschappelijk karakter en vier
commerciële initiatieven. Verder is het plaatsen van een reclamemast langs de A12 aanbesteed.
Indicatoren
Omschrijving
Actuele gebiedsbestemmingsplannen
t.o.v. het totaal
Lopende
bestemmingsplantrajecten
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
13/19
14/19
19/19
19/19
5
6
5
5
Jaarverslag
45 (153)
2. Prettig wonen en leven in Nieuwegein
Uitbreiding van de woningbouwmonitor
We hebben de woningbouwmonitor uitgebreid met een categorie prijssegmenten. Zo wordt
beter inzichtelijk wanneer projecten in een zelfde prijssegment worden gerealiseerd en elkaar
eventueel beconcurreren.
Regionale afstemming van woningbouwprojecten
Binnen de regio is een onderzoek gestart naar de noodzaak en mogelijkheden van regionale
afstemming. De conclusie uit dit onderzoek is dat er wel grote samenhang zit tussen de
woningbouwprojecten, maar dat kwalitatieve afspraken over het woningbouwprogramma binnen
de U10 beperkt kunnen blijven tot enkele gemeenten in het zuidoostelijke deel van de regio.
Voor Nieuwegein was de noodzaak tot het maken van afspraken er niet, omdat de eventuele
noodzakelijke fasering al door marktwerking tot stand is gebracht.
Inspanningen voor het behouden en versterken van de leefbaarheid in Jutphaas/Wijkersloot
We hebben de volgende resultaten bereikt:
 een fysieke upgrade van de basisscholen;
 gestart met opknappen openbare ruimte Wenckebachcarré (wandelroutes, speelplaatsen,
dierenweide, etc.);
 leefbaarheidsproject Nijpelsplantsoen voortgezet;
 nieuwbouw aan de Richterslaan bijna gereed;
 start aanpak plinten torenflats;
 start om samen met de buurt een buurtvisie op te stellen voor Jutphaas Zuid (inclusief Juko Hesseveld en mogelijkheden voor een sportveld);
 ontwikkelkader Klimoplocatie opgesteld;
 diverse particuliere woningbouwinitiatieven op het bedrijventerrein Herenstraat-Kruijderlaan.
Verbetering van de leefbaarheid van de openbare ruimte in de Driften (Batau Zuid), in
samenwerking met de corporaties
Samen met de woningcorporaties en bewoners hebben we een plan gemaakt voor de
verbetering van de leefbaarheid. Er is ook samen met de corporaties en bewoners een start
gemaakt met de uitvoering van het opknappen van de Landauerdrift. We hebben
parkeerplaatsen toegevoegd en het openbaar groen opgeknapt. De voorbereiding van verdere
maatregelen hebben we in gang gezet. Deze maatregelen, die in nauwe samenspraak met de
buurt zijn ontwikkeld, voeren we in 2014 uit.
Nieuwe ronde startersleningen
In februari 2013 is weer een nieuw budget voor startersleningen beschikbaar gesteld. Sinds 1
januari 2013 draagt het rijk voor 50% bij aan de startersleningen, zodat van het budget twee
keer zoveel startersleningen verstrekt kunnen worden. Totaal hebben we in 2013 21
startersleningen verstrekt.
Indicatoren
Omschrijving
Uitbreiding
woningvoorraad
- voor ouderen
- voor jongeren
- sociale huur
- sociale koop
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
Door 5 opgeleverde transformaties
19
544
100
177
van kantoren, met een relatieve
27
onbekend
0
0
korte doorlooptijd, is het aantal
0
152
50
136
opgeleverde woningen hoger dan
12
10
10
44
geraamd. Het aandeel
152
103
jongerenwoningen en sociale
koopwoningen is navenant hoger.
3. Gebouwen: veilig, gezond leefklimaat en aanpasbaar
De tarieven voor Wabo producten zijn over langere periode kostendekkend en stroken met de
begrote inkomsten aan Wabo leges.
Per 1 januari 2013 zijn hogere Wabo leges doorgevoerd (2012-431) die te samen met in 2013
gemaakte efficiencyslagen resulteren in gemiddeld 100% dekking van de kosten die volgen uit
de meerjarenprognose 2013-2022. Daarin is een koppeling gelegd met de grondexploitatie en
de woningbouwmonitor. We monitoren de prognose doorlopend. In 2013 bewees de prognose
zich als accuraat. Overeenkomstig de meerjarenprognose zijn de inkomsten uit Wabo leges
vanaf 2014 naar beneden bijgesteld van € 1,56 miljoen tot gemiddeld € 1,1 miljoen per jaar
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
46 (153)
(najaarsnota 2013). Gelijktijdig is de begrotingswijziging vastgesteld m.b.t. de maatregelen van
afdelingen DO en TVL (in 2013 en 2014) om de formatie af te stemmen op het lagere Wabo
werkaanbod (5.900 uren minder). Daarnaast is de tarievenmethodiek voor principeaanvragen
verbeterd (2013-316).
Werken aan het overhevelen van het basistakenpakket aan de Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
In de 2e helft van 2013 is gewerkt aan de juridische oprichting van de RUD Utrecht, nadat in de
1e helft van 2013 het traject om de taken onder te brengen in de al bestaande Omgevingsdienst
regio Utrecht spaak liep door met name omstandigheden binnen die dienst. Op 19 december
2013 (2013-428) hebben wij toestemming gekregen om de Gemeenschappelijke Regeling RUD
Utrecht te treffen. Deze RUD Utrecht wordt gevormd door 11 gemeenten en de provincie, die
allen milieutaken inbrengen. In 2014 wordt de dienst geoperationaliseerd. Naar verwachting
zullen de basistaken per 1 juli 2014 door de dan operationele RUD Utrecht worden uitgevoerd
voor Nieuwegein.
Bouwtoezicht op bestaande bouw (lopende en nieuwe trajecten)
In de afgelopen jaren hebben we samen met de VRU gewerkt aan het verbeteren van het
brandveiligheidsniveau bij diverse panden. De focus van ons ingrijpen ligt hierbij op veilig
vluchten, oftewel bij brand moeten gebruikers van een bouwwerk het pand tijdig verlaten. In
2013 zijn geen nieuwe bestaande panden op veilig vluchten opgepakt. We hadden onze handen
nog vol aan het afronden van de eerder opgepakte controles. Zo zijn in voorgaande jaren de
controles bestaande bouw gestart bij de grote verzorgingstehuizen en een aantal grotere
industriële panden. Vanwege de grootte en de complexiteit hebben deze projecten veel meer
capaciteit gekost dan van te voren was voorzien. Bovendien waren meer uren dan gepland
nodig voor bouwtoezicht bij bouwtrajecten in de binnenstad.
Toezicht op sloop met een focus op illegale sloop (sloop zonder vereiste sloopmelding)
We hebben voornamelijk toezicht uitgevoerd op gemelde sloop. Daarbij zijn een paar keer bij
toezicht aanwijzingen gegeven aan de saneerder, inzake bijvoorbeeld een niet afdoende
afzetting van de werkzaamheden. We hebben geen illegale sloop (zonder melding)
waargenomen.
Indicatoren
Omschrijving
Bedrijfsinspecties
van bestaande bouw
in de gebruiksfase
(fysieke veiligheid)
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
8
3
15
0
Zie toelichting hierboven.
4. Verkeer en vervoer
Uitvoering geven aan de maatregelen die zijn opgenomen in de fietsknelpuntenlijst die in 2012
is vastgesteld
We hebben de volgende resultaten bereikt:
 verbetering fietspad vanaf Griendwal via Brinkwal en Terpwal;
 verbreding van het tweerichtingenfietspad langs de Doorslag tussen Koekoekslaan en
Roerdomplaan;
 verbetering oversteekbaarheid Roerdomplaan t.h.v. aansluiting fietspad langs Doorslag en
IJsselsteinseweg;
 verwijdering van paaltjes in het fietspad dat uitkomt op de Henri Dunantlaan ter hoogte van
de Berkstraat/Eikstraat;
 verbetering oversteekbaarheid Noordstedeweg t.h.v. Doorslagbrug en Mendes da Costalaan;
 aanpassing van de bebording (naar wandel- en fietspad) van het pad langs de trambaan
tussen de Waterhoen en de Randijk;
 het herstellen van het slechte wegdek van Geinoord en de fietspaden van het Parkhout;
 verkeersveiligheid op routes van/naar en in de directe schoolomgevingen van De Toonladder,
Beatrixschool, Vroonestein en De Vleugel.
Verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van fietsenstallingen bij OV-haltes
Dankzij een 100% BRU subsidie in het kader van ‘Beter Benutten’ hebben we in 2013 niet bij
alleen de geplande 2, maar bij 55 bushaltes in Nieuwegein totaal 330 luxe fietsklemmen met
aanbindmogelijkheid geplaatst (die voldoen aan het ‘Fietsparkeur’). Het project is in december
Jaarverslag
47 (153)
2013 voltooid. Een eerste inventarisatie in januari 2014 wijst uit dat de
fietsparkeermogelijkheden aanslaan.
Uitvoering geven aan de regionale OV-visie, waar onder het beperken van de hinder voor de
doorstroming van het OV door brugopeningen
Op de centrale brugwachterspost op de Beatrixsluis is apparatuur geïnstalleerd waarmee bussen
die zich op korte afstand van de brug bevinden kunnen worden gedetecteerd. Door de
brugopening even uit te stellen kunnen deze bussen zonder oponthoud de brug passeren.
Helaas werkte de apparatuur op de Connexxion bussen niet goed, waardoor er in de praktijk
geen merkbare verbetering optrad. BRU en de nieuwe vervoerder Qbuzz hebben de problemen
inmiddels zo goed als opgelost, waardoor het systeem in de loop van 2014 wel naar behoren zal
functioneren.
Uitwerken en/of kaderstellend gebruiken van het gemeentelijk mobiliteitsplan + (GMP+)
Op 11 december 2013 is het GMP+ in de raad vastgesteld.
Inventarisatie van blackspots en ontwikkelen van voorstellen om de onveilige situatie op te
lossen
In 2013 hebben zich – naar eigen registratie – geen ‘black spots’ voor gedaan.
We hebben besloten om de verkeersveiligheid van de kruising Richterslaan/ Sluyterslaan aan te
pakken door de aanleg van een rotonde aldaar.
Indicatoren
Omschrijving
Aantal basisscholen
met UVL t.o.v. het
totaal
Groeipercentage
gebruik OV
Aantal opgeloste
fietsknelpunten
Bushalten met
verbeterde
fietsenstalling
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
7
7
11
0
Op 1 januari 2013 liep de
overgangsregeling tussen BRU en
ROV-Utrecht (onderdeel Provincie
Utrecht) m.b.t. het UVL af. Derhalve
is het label vanuit het ROV-Utrecht
voor alle scholen per brief vanaf dat
moment ingetrokken. Er zijn dus
geen scholen meer met een UVL.
Dit wordt door Provincie Utrecht
heroverwogen op moment dat BRU
wordt opgeheven.
2½%
-6%
2½%
-23%
Peiljaar is 2011, genoemde
percentages zijn feitelijk van één
jaar eerder, daar tram- en
bustellingen van een volledig jaar
pas halverwege het jaar daarop
volgend beschikbaar komen.
Gemeten wordt het aantal reizigers
op cordontelpunten rond
Nieuwegein. Het aantal reizigers dat
met tram en bus van en naar
Nieuwegein reist ligt (op basis van
de novembertellingen) in 2012 23%
lager dan in 2011. Dat de teruggang
in 2012 t.o.v. 2011 aan de
langdurige stremming van de tram
toe te schrijven is, is evident. De
tram- en bustellingen van november
2013 komen op zijn vroegst medio
2014 beschikbaar. Ook hier worden
teleurstellende cijfers verwacht.
3
5
13
13
Zie de hierboven genoemde
resultaten.
0
0
2
55
Project in 2013 gestart. Zie meer
toelichting hierboven.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
48 (153)
5. Beeldkwaliteit van openbare ruimte en gebouwen
Aanpassen van het welstandsbeleid op basis van uitvoerige burgerparticipatie en afstemmen
van de welstandsbeoordeling op de ‘kan bepaling’.
Sinds april 2013 is ambtelijke uitvoering van de welstandsbeoordeling wettelijk toegestaan. In
Nieuwegein is dit ingevoerd voor kleine bouwplannen waarvan de criteria duidelijk zijn en de
toets positief uitvalt (2013-139). De gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten
Midden Nederland (Welmon) is niet toekomstbestendig beoordeeld en wordt per 2017
opgeheven (2013-429) om vervolgens over te gaan in een stichting. Als Nieuwegein haar
nieuwe beleid ‘Welstand op Maat’ in 2014 vaststelt, wordt ook besloten of we in de toekomst
nog diensten afnemen van Welmon of de nieuwe stichting. We hebben in 2013 de
burgerparticipatie gestart. De avonden worden goed bezocht en leveren veel bruikbare input.
Opstellen van cultuurhistorisch beleid op basis van een gemeentebreed cultuurhistorisch
onderzoek naar al het cultureel erfgoed van en in Nieuwegein
We hebben een cultuurhistorische inventarisatie laten uitvoeren door RAAP. Op basis van de
uitkomsten zijn we gestart met het opstellen van cultuurhistorisch beleid. Dit zal in 2014
worden voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Vooruitlopend op de vaststelling worden in
de geest van de inventarisatie adviezen gegeven t.b.v. de cultuurhistorische ruimtelijke
kwaliteit.
Opnemen van een cultuurhistorische paragraaf in nieuwe bestemmingsplannen
In de nieuwe bestemmingsplannen van Laagraven, Vreeswijk Noord en Galecoperzoom zijn
cultuurhistorische paragrafen opgenomen op basis van de cultuurhistorische inventarisatie.
Bijdragen aan de Linielandprojecten (projecten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als
economische- en recreatieve drager verder te ontwikkelen)
We hebben een bijdrage geleverd aan de Linielandprojecten Inrichtingsvisie Fort Jutphaas, Werk
aan de Overeindseweg en Fort Vreeswijk. Verder zijn we met de voorbereiding van de aanleg
van de Heemsteedse fietsbrug bij de Plofsluis gestart met het herstel van de historische oost west verbinding.
Plaatsen van een aantal nieuwe kunstwerken in Galecop en Blokhoeve
In september is het beeld ‘Echo’ van Paul Vendel in de wijk Galecop geplaatst. Voor de beelden
in de wijk Blokhoeve zijn twee ontwerpen gemaakt. Daarnaast hebben we drie beelden door de
verbouwingen in de Binnenstad verhuisd naar een nieuwe plek in het centrum.
Beveiligen van Nieuwegeinse bronzen kunstwerken tegen diefstal
We hebben de onderzoeksfase opgestart.
Vergroten van de betrokkenheid van het publiek en de samenwerking met burgers en
ondernemers rond de beeldende kunst
Bij de plaatsing van het beeld in Galecop hebben we het wijkplatform en ondernemers
betrokken . Voor de kunst in Blokhoeve doorlopen we een participatietraject met bewoners.
Indicatoren
Omschrijving
Gemeentelijke
monumenten
Beveiliging bronzen
beelden
Informatieborden bij
beelden in de
openbare ruimte
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
35
37
35
35
0
0
3/16
0/16
0
0
50
0
Vastgesteld beleid
Titel
Structuurvisie 2030 ‘Nieuwegein Verbindt’
Meerjarenplanning bestemmingsplannen
Urgentieprogramma woningbouw Nieuwegein
Prestatieovereenkomst Wonen 2011-2014
Programma Wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot
De onderzoeksfase loopt. De
uitvoering volgt in 2014.
De bordjes (uitgevoerd met een
QR-code) zijn in ontwikkeling. Ze
zullen in 2014 worden geplaatst.
Raadsnummer
2009-577
2012-62
2010-194
Collegebesluit
Collegebesluit
Jaarverslag
49 (153)
Titel
Raadsnummer
Beleidskader omgevingsrecht 2011-2014 – Deel I
Probleemanalyse, prioriteiten, doelen en instrumenten
Beleidskader omgevingsrecht 2011-2014 Deel II
Strategieën, vergunningverlening, toezicht en handhaving
Gemeentelijk Mobiliteitsplan+ (GMP+)
Welstandsnota Nieuwegein 2010
Nota ‘Plussen en Minnen’
Archeologiebeleid
Masterplan Beeldende Kunst
Reserve beeldende kunst Binnenstad
Collegebesluit
2011-3008
2013-385
2010-045
Collegebesluit
Eind 2012
2001-624
2007-377
Voortgang strategische agenda
Product
Toelichting
Bestemmingsplan Blokhoeve
Bestemmingsplan VreeswijkNoord
Bestemmingsplan Laagraven
Beheersverordening Liesbosch
Bestemmingsplan
Galecopperzoom
Bestemmingsplan Muntplein
Voorstel startersleningen
Overzicht fietsknelpunten
Gemeentelijk Mobiliteitsplan +
Uitvoering GMP+
Aanpak kruising
Richterslaan/Sluyterslaan
Welstandsbeleid
Vastgesteld op 26 juni 2013 (2013-209)
Vastgesteld op 26 juni 2013 (2013-208)
Cultuurhistorisch beleid
Vastgesteld op 27 februari 2013 (2013-033)
Vastgesteld op 29 mei 2013 (2013-161)
Vastgesteld op 26 juni 2013 (2013-190)
Is uitgesteld, zie raadsinformatiebrieven Br. 2013-461 en Br. 2014-026
Raadsbesluit van 27 februari 2013 (2013-032)
Doorlopende actie: lijst wordt continu geactualiseerd.
Vastgesteld op 11 december 2013 (2013-385)
Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Voorbereidingen voor aanleg rotonde zijn gestart; gereed 2015.
Volgt in 2014 (Invoering KAN bepaling vastgesteld april 2013, opheffing GR
Welmon vastgesteld december 2013)
Volgt in 2014 (Inventarisatie gereed)
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten en baten programma 6 exclusief het grondbedrijf
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
3.407
4.345
3.934
11.686
3.435
4.086
4.392
11.913
3.748
4.097
4.570
12.415
-313
-11
-178
-502
Totale baten
Saldo Programma 6
(excl. Grondbedrijf)
3.937
-7.749
3.640
-8.273
3.838
-8.577
198
-304
Lasten-Baten
Verschil
De belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (- € 313k):
Project Ruimte voor de Lek (€ 95k)
Van de beschikbare middelen voor het project ‘Ruimte voor de Lek’ resteert in 2013 € 95k.
Omdat de raad dit project vooraf heeft aangemerkt voor budgetoverheveling, wordt dit restant
via de overhevelingsreserve meegenomen naar 2014. Deze overheveling is zichtbaar in
hoofdstuk 3.1.6. ‘overzicht reservemutaties’.
50 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Uitgaven beeldende kunst (- € 159k)
In 2013 hebben we uitgaven gedaan voor de realisatie van kunstprojecten in de binnenstad
(kunstproject op de wanden van parkeergarages, verplaatsen van kunstbeelden en activiteiten
voor inwoners binnenstad). Ter dekking van deze uitgaven zijn er reserves, de reserves Kunst en
Cultuur Binnenstad en reserve Beeldende Kunst. We hebben in 2013 verzuimd vooraf deze
kunstprojecten via een begrotingswijziging te bekrachtigen. In het voorstel van
resultaatbestemming stellen we alsnog voor deze uitgaven ten laste te brengen van deze
reserves, € 70k uit de reserve Kunst en Cultuur Binnenstad en € 89k uit de reserve Beeldende
Kunst
Uitvoeringskosten lopende projecten (- € 54k)
De directe kosten van de lopende projecten (Wijkersloot, Wenckebachplantsoen, Hildo
Kropstraat, Inrichtingsvisie fort Jutphaas en Werk Overeindseweg worden bekostigd uit
ontvangen subsidies (ISV/Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen). De begroting is hiervoor niet
aangepast waardoor de gemaakte uitvoeringskosten 2013 (€ 54k) bij de directe lasten zichtbaar
worden. Aan deze batenkant zijn de subsidies te zien.
Wijziging van exploitant fietsparkeren (- € 157k)
In 2013 zijn we overgestapt naar een nieuwe exploitant voor het toezicht en bewaking op het
fietsparkeren. Deze overgang ging gepaard met dubbele kosten en een bijdrage in de
opstartkosten van de nieuwe exploitant.
Belangrijkste afwijkingen in personele lasten (€ - 11k):
Er zijn geen specifieke toe te lichten afwijkingen in de personele lasten.
Belangrijkste afwijkingen in indirecte lasten (- € 178k):
Resultaat ruimtelijke projecten (€ 57k)
Een aantal ruimtelijke projecten (waaronder de Veenwal) zijn financieel afgewikkeld. De
afwikkeling van deze projecten levert per saldo een financieel (administratief) voordeel op van
€ 57k.
Resultaat lopende projecten (- € 232k)
Behalve de directe kosten, worden ook de indirecte kosten van de lopende projecten
(Wijkersloot, Wenckebachplantsoen, Hildo Kropstraat, Inrichtingsvisie fort Jutphaas en Werk
Overeindseweg bekostigd uit ontvangen subsidies (ISV/Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen). De
begroting is hiervoor niet aangepast waardoor de gemaakte kosten 2013 (€ 232k) hier bij de
indirecte lasten zichtbaar worden. Aan deze batenkant zijn de bijdragen vanuit deze subsidies te
zien.
Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 198k):
Subsidies voor lopende projecten (€ 380k)
Voor diverse projecten hebben we subsidies ingezet die in eerdere jaren zijn ontvangen. Het
betreft onder andere de inzet van middelen ISV/Fonds stedelijk Bouwen&Wonen voor de
projecten Wijkersloot, Wenckebachplantsoen, Hildo Kropstraat, Inrichtingsvisie fort Jutphaas en
Werk Overeindseweg.
Achterblijvende parkeerinkomsten garages (- € 192k)
De bezetting van de parkeergarages blijven achter bij de verwachting. De economische recessie
en een enigszins achterblijvend winkelaanbod zorgen ervoor dat de binnenstad minder wordt
bezocht. Daarnaast schaffen consumenten steeds meer producten aan via internet waardoor het
bezoek aan de binnenstad, en daarmee de inkomsten uit parkeren, afneemt.
Jaarverslag
51 (153)
Lasten en baten van het Grondbedrijf
Primitieve
begroting
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo
Begroting
na wijziging
Rekening
Verschil
14.434
256
282
14.972
14.208
256
648
15.112
1.128
363
10.112
11.603
13.080
-107
-9.464
3.509
15.445
473
15.434
322
15.014
3.411
-420
3.089
Toelichting op de lasten en baten Grondbedrijf
We volstaan hier met een toelichting op saldo omdat in de regel de resultaten van
grondexploitaties netto worden beschouwd.
Het netto begrote bedrag na wijziging (€ 322k) bestaat uit het geprognotiseerd (voordelig)
resultaat van het Grondbedrijf (€ 473k) en middelen voor de plankosten van Rijnhuizen/Parkhout
(- € 151k). Het werkelijk resultaat van het grondbedrijf bedraagt € 3.562k en is daarmee
€ 3.089k (3.562- 473) hoger dan het geprognostiseerd resultaat. Dit houdt in dat de afwijking
ten opzichte van de begroting na wijziging volledig wordt veroorzaakt door het resultaat van het
Grondbedrijf.
Het verschil tussen het werkelijke resultaat in het product Grondzaken (€ 3.411k) en het
werkelijk resultaat van het Grondbedrijf € 3.562k) is de eerder genoemde € 151k. Dit zijn de
kosten voor het project Rijnhuizen/Parkhout (€ 151k), die exact gelijk zijn aan het geraamde
bedrag.
Een toelichting op het verschil tussen het geprognosticeerde en werkelijke resultaat van het
Grondbedrijf is lastig te geven. De begrote kosten betreffen de geplande bedrijfsvoeringskosten
(personeel, onderhoud en beheer vastgoed) en de kapitaaluitgaven 2013 (1e jaarschijf van de
meerjarenprognose grondexploitaties). Hetzelfde geldt voor de baten, die zijn de geraamde
inkomsten van de 1e jaarschijf uit de meerjarenprognose. De werkelijke kapitaaluitgaven zijn
niet alleen uitgaven op basis van de 1 e jaarschijf van de meerjarenprognose maar ook uitgaven
op basis van vóór 2013 geopende kredieten (kapitaaluitgaven worden vaak over diverse jaren
uitgegeven). Ten aanzien van de kapitaalinkomsten geldt nagenoeg dezelfde systematiek als
voor de kapitaaluitgaven beschreven.
Een specificatie van het resultaat van het Grondbedrijf van € 3.562k over de afzonderlijke
complexen geeft onderstaande tabel. Dit laat zien dat het jaarresultaat wordt bepaald door:
1. het resultaat beheer (kolom 1) wat met name de beheerkosten (onderhoud/huuropbrengsten
woningen, bouwterreinen, rentekosten/baten) betreffen van een aantal lopende (oude)
complexen die nog niet afgesloten zijn
2. rente op verlieslatende complexen (kolom 2)
3. indexering/aanpassing van de lopende grondexploitatieopzetten (kolom 3).
52 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Jaarresultaten over 2013 per complex
Complex
01 Niet toerekenbare kosten
02 Nog niet in expl. gen. gronden
03 Nagenoeg voltooide complexen
19 Erfpachtsgronden & comm
grondverhuur
20 Galecop
22 Het Klooster
23 Lekboulevard
24 Vreeswijk-Noord
26 Blokhoeve
27 Binnenstad
28 Hildo Kropstraat
29 Vredebestlaan
31 Deventerschans
32 Snippergroen
33 Verhuur comm. Ruimte
35 Herontwikkeling Klimop
36 Parkhout/Rijnhuizen
37 Binnenstad 2
40 Diverse kansrijke projecten
80 Parkmanagement Het Klooster
Rente kapitaalverstrek.& reserve
Totaal
Jaarresultaat
Resultaat
beheer
(kolom 1)
-312.877
0
-10.361
201.031
176.487
0
0
0
0
0
0
0
0
1.581
95.808
0
0
0
0
-1
0
151.668
Rente t.l.v.
Resultaat
resultaat
actualisatie
i.v.m.
verwacht
verliesgevend
resultaat
complex
grondexploitaties
(kolom 2)
(kolom 3)
0
0
-275.788
0
0
0
0
0
0
63.078
-4.583
411.433
18.236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.610
327.986
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.908
0
0
3.082.908
Jaarresultaten
(kolom 5)
-312.877
-275.788
-10.361
201.031
3.176.487
0
63.078
-4.583
411.433
18.236
0
0
0
1.581
95.808
0
0
0
82.908
-1
115.610
3.562.562
3.562.562
Bovenstaande tabel is gebaseerd op de jaarstukken 2013 van het Grondbedrijf. Deze jaarstukken
van het Grondbedrijf worden gelijktijdig met de gemeentelijke jaarrekening aangeboden aan de
gemeenteraad. In een aparte geheime bijlage zijn de herziende grondexploitaties per 1 januari
2014 en de Nota financiële positie Grondbedrijf per 1 januari 2014 opgenomen. In deze
geactualiseerde grondexploitaties worden feitelijk de complete (geprognosticeerde) jaarschijven,
voor alle jaren van de exploitatieduur van het complex (vaak 10 jaar of meer), begroot. De
bijlage is geheim in verband met de financiële belangen die met de grondexploitaties gemoeid
zijn.
Het actuele eindresultaat van iedere grondexploitatie – omgerekend naar de contante waarde per
31 december van het betreffende rekeningjaar – is een belangrijk gegeven aan de hand waarvan
zo nodig bijsturing dient plaats te vinden.
Monitoren van de exploitatieopzetten van de diverse bestemmingsplannen vindt continue plaats.
In het lopende begrotingsjaar worden in de bestuursrapportages de substantiële afwijkingen met
betrekking tot de ramingen voor de kosten en opbrengsten, zo daar sprake van is,
gerapporteerd.
Jaarverslag
2.1.7
53 (153)
Duurzame Ontwikkeling
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
In dit programma gaan we in op een slagvaardig milieubeleid en een adequate uitvoering van
(wettelijke) milieutaken. Het programma Duurzame Ontwikkeling levert daarmee een bij drage
aan dat Nieuwegein een leefbare – ‘hier en nu’ - en een duurzame – ‘daar en later’ - stad wordt.
We streven naar een Nieuwegein als klimaatneutrale, duurzame stad in 2040. Doel is dat de
lokale gemeenschap laat zien dat zij niet alleen oog heeft voor de eigen belangen van het ‘hier
en nu’. Maar dat zij zich ook inzet voor de belangen van onze kinderen, het ‘daar en later’. Het
gemeentelijk milieubeleid moet hierbij aansluiten. We houden dus rekening met milieueffecten
op de korte, middellange en lange termijn.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Duurzame leefomgeving
De gemeente bevordert dat inwoners en ondernemers prettig en veilig kunnen wonen, werken en
recreëren in Nieuwegein, nu en in de toekomst.
Op het gebied van het milieubeleid komt dit erop neer dat:
 bodem, water en lucht zo schoon mogelijk zijn;
 geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt;
 bedrijven zich houden aan de milieuwetgeving;
 er zorgvuldig met energie wordt omgegaan;
 afval op een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwijderd;
 we de uitgangspunten voor een duurzame inrichting toepassen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Beoogde activiteiten 2013:
In het kader van luchtkwaliteit nemen van maatregelen om milieubewust mobiliteitsgedrag en
schone voertuigen te stimuleren
Monitoren van de luchtkwaliteit in Nieuwegein en het communiceren hierover met inwoners
Uitvoering van het actieplan Geluid en uitbrengen van een actieplan Geluid - op grond van de
Europese Richtlijn omgevingslawaai
Opstellen van een jaarprogramma Water op met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren
(Europese Kaderrichtlijn Water)
Continueren van de regionale samenwerking op het terrein van grondverzet en de
voorbereidingen voor een gemeentelijk gronddepot
Bevorderen van energiebesparing in de gebouwde omgeving (in samenwerking met onder meer
woningcorporaties)
Opstellen Masterplan Warmte-Koudeopslagsystemen Het Klooster
Onderbrengen van de Milieuvergunningverlening bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Bijdragen aan het provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV)
Verdere uitrol van inzameling van oud papier met behulp van minicontainers, optimalisatie van
de textielinzameling met behulp van verzamelcontainers en verdere uitrol van ondergrondse
containers voor restafval.
2. Bewustzijn duurzaamheid en duurzaam gedrag
De gemeente stimuleert dat zowel inwoners als ondernemers zich bewust worden van de effecten
van hun handelen op zowel milieuaspecten als op sociale en economische aspecten. En dat zij in
staat zijn deze effecten mee te wegen in hun gedragskeuzen.
Met dit doel willen we bevorderen dat inwoners en ondernemers zich verantwoordelijk voelen
voor hun eigen gedrag op het gebied van duurzaamheid. Ook willen we dat ze in staat zijn hier
(met elkaar) bewust naar te handelen. Met duurzaamheidscommunicatie activeren we inwoners
en ondernemers voor duurzame ontwikkeling en dankzij natuur- en milieueducatie raken vooral
scholieren betrokken bij natuur, milieu en duurzaamheid onder het motto ‘jong geleerd, oud
gedaan’. Een duurzame ontwikkeling kunnen wij als gemeente namelijk nooit alleen realiseren.
Daarvoor is de inzet van inwoners en ondernemers noodzakelijk. De gemeente blijft hierin
investeren en draagt bij aan randvoorwaarden en ondersteunt mensen waar zij samen hun
verantwoordelijkheid voor anderen en hun omgeving willen nemen.
Beoogde activiteiten 2013:
Adviseren van nieuwe ondernemers op bedrijvenpark Het Klooster over de uitkomsten van de
duurzaamheidscan
54 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Stimuleren van de toepassing van groendaken bij particulieren, woningcorporaties en andere
instellingen, zowel bij nieuwe als bestaande bouw
Voortzetting en uitbreiding van het gezamenlijk traject Samen Duurzaam om een duurzaam
Nieuwegein te realiseren,
Verdere inrichting van de interactieve expositie duurzaamheid in het Natuurkwartier
Continuering van de samenwerkingsovereenkomst met BuitenWijs (natuur- en milieueducatie)
Starten met de samenwerking rondom transport en opvang van dieren in nood en evaluatie van
het actieprogramma Dierenwelzijn (2009)
3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De gemeente stimuleert bedrijven en maatschappelijke organisaties om de verantwoordelijkheid
te nemen voor de effecten van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het spreekt
voor zich dat de gemeente het voor inwoners en ondernemers zichtbaar maakt dat de
gemeentelijke organisatie haar voorbeeldfunctie voor zorg voor het milieu serieus neemt.
We willen een balans bereiken tussen People, Planet en Profit en zo maatschappelijk verantwoord
mogelijk te ondernemen (MVO). Daarbij geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld.
Activiteiten
Brengen van gemeentebrede samenhang in de activiteiten MVO
Stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te
nemen op het gebied van MVO
Nieuwe gemeentewerf wordt in het kader van gemeentelijke voorbeeldfunctie als duurzaam
gebouw gerealiseerd
Continueren van onze inspanningen om in 2015 op 100% duurzame inkoop te komen
Ondersteunen van de stichting Fairtrade Nieuwegein en de stichting Samen voor Nieuwegein in
hun voorlichtende en stimulerende rol
Inzetten van het Afwegingskader Duurzaamheid
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Duurzame leefomgeving
In het kader van luchtkwaliteit nemen van maatregelen om milieubewust mobiliteitsgedrag en
schone voertuigen te stimuleren
In november 2013 heeft het college besloten aan aanbestedingen mee te doen om vanaf 2014
25 oplaadpalen t.b.v. opladen van elektrische auto’s te plaatsen. Er zijn drie oplaadpalen op
zonne-energie voor elektrische fietsen en scooters geplaatst en drie openbare fietspompen
geplaatst. In december 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Plus
(GMP+) vastgesteld. Parallel aan de totstandkoming van dit GMP+ heeft de gemeente in 2013
diverse maatregelen getroffen om duurzame mobiliteit te stimuleren (de reeds genoemde
maatregelen en o.a. van vrij liggende fietspaden langs de Noordstedeweg en Batauweg).
Monitoren van de luchtkwaliteit in Nieuwegein en het communiceren hierover met inwo ners
Medio 2013 zijn de resultaten van de jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit 2012 beschikbaar
gekomen. Zowel de gemeten als berekende concentraties luchtverontreiniging zijn ten opzichte
van 2011 iets verbeterd. Inmiddels wordt in vrijwel de hele gemeente voldaan aan de
luchtkwaliteitsnormen; alleen op korte afstand van de A2 en de Weg naar de Poort is nog
sprake van beperkte overschrijding. De interactieve luchtkaart op onze website,
www.nieuwegein.nl/luchtkaart, is geactualiseerd naar aanleiding van de laatste jaarrapportage
luchtkwaliteit.
Uitvoering van het actieplan Geluid en uitbrengen van een actieplan Geluid - op grond van de
Europese Richtlijn omgevingslawaai
In mei 2013 heeft de gemeenteraad het nieuwe Actieplan geluid vastgesteld. Het uit het plan
volgende maatregelprogramma is erop gericht het geluid van verkeer op gemeentelijke wegen
terug te dringen. Het vervangen en verhogen van de geluidafscherming langs de ’sGravenhoutseweg, de Zandveldseweg en de Graaf Florisweg heeft daarbij prioriteit. De
uitvoering hiervan is voorzien in de periode 2013-2016.
Opstellen van een jaarprogramma Water op met maatregelen om de waterkwaliteit te
verbeteren (Europese Kaderrichtlijn Water)
In september 2013 heeft onze gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden in een workshop mogelijke maatregelen voor het Jaarplan water 2014
Jaarverslag
55 (153)
geïnventariseerd. Op 7 januari 2014 is het Jaarplan water 2014 vastgesteld. Op 3 december
2013 is het college akkoord gegaan met de oprichting van de ´Waterbank´.
Continueren van de regionale samenwerking op het terrein van grondverzet
Het project riolering Doorslag heeft voor de vrijkomende grond een toepassingslocatie in de
gemeente Houten gevonden, waarbij gebruik is gemaakt van de regionale
bodemkwaliteitskaart.
Bevorderen van energiebesparing in de gebouwde omgeving (in samenwerking met onder meer
woningcorporaties)
Bewustwording energiebesparing is gestimuleerd via de gemeentesite en publicaties op de
gemeentepagina. Vier flats van Jutphaas Wonen in het Wenckebachcarré zijn aangesloten op de
stadsverwarming. Jutphaas Wonen heeft een bestaand kantoorpand getransformeerd naar
energiezuinige huurwoningen. Mitros is gestart met de nieuwbouw van appartementen in de
Richterslaan met een WKO-systeem waardoor minder aardgas nodig is. Door nationale
onzekerheden in de huursector is het in 2013 nog niet gelukt om concrete afspraken over
duurzaamheid te maken met de drie woningcorporaties.
Masterplan WKO Het Klooster
Om het gebruik van de bodem voor individuele – geen collectieve - energieopslag te
optimaliseren is in april het ‘Masterplan Energieopslag bedrijvenpark Het Klooster’ gereed
gekomen. Doel hiervan is een zo efficiënt mogelijk verdeling van de ondergrond voor warmte koude-opslag (WKO) en het voorkomen van onderlinge beïnvloeding. Aanleiding voor dit
masterplan was het ontbindingsverzoek van Eneco van de bestaande overeenkomst voor één
collectief WKO-systeem.
Milieuvergunningverlening naar RUD
Met Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht zijn afspraken gemaakt voor overdracht van het
basistakenpakket Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving per 1 juli 2014.
PUEV-programma deelname, bevoegd gezag voor inspectie Ecolab
Tijdens Brzo-inspectie Ecolab zijn geen overtredingen geconstateerd.
Ontwikkelingen hoge druk gasleiding
De Gasunie heeft ons per brief van 18 november 2013 definitief toegezegd fysieke maatregelen
te treffen in verband met de risico’s. Naar verwachting eind 2014.
Aanpassen afvalambitie, actie papier m.b.v. mini containers, optimalisatie textielinza meling,
uitrol ondergrondse containers
De RMN-gemeenten zijn in 2013 gezamenlijk gestart met een nieuw afvalbeleidsplan. In 2013 is
de pilot minicontainers voor oud papier afgerond en geëvalueerd. Wegens succes zijn
voorbereidingen getroffen voor verdere uitrol in 2014.
Er zijn drie textielbakken bijgeplaatst en enkele textielbakken zijn verplaatst naar een betere
locatie. In het centrum is een glas- en een papierbak geplaatst, beide ondergronds. Bij
kantoortransformaties naar woningen en grootschalige herstraatwerkzaamheden zijn in 2013 19
ondergrondse containers bijgeplaatst. Een plan van aanpak voor het ondergronds brengen van
cocons en inpandige containers is opgesteld en wordt in 2014 aan de raad voorgelegd.
Indicatoren
Omschrijving
Naleefgedrag
milieuregels door
bedrijven
Aantal woningen met
dreigende
overschrijding
ambitienorm
luchtkwaliteit
Aantal strekkende
meters vervangen
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
-59%
60%
pm
Cijfer volgt in Jaarverslag
Omgevingsrecht 2013.
--
82
75
0
--
290
750
0
De jaarlijkse monitoring
luchtkwaliteit laat zien dat er in
Nieuwegein geen woningen meer
zijn met een jaargemiddelde
concentratie NO2 >38 μg/m3
(wettelijke norm =
40 μg/m3).
De voorziene vervanging van de
afscherming langs de Graaf
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
56 (153)
Omschrijving
en/of nieuw
gerealiseerde
geluidafscherming
Jaarprogramma
Water
Mate van realisatie
van een gemeentelijk
gronddepot
Opgesteld vermogen
voor duurzame
energieopwekking
(kWattpiek)
Scheidingspercentage
huishoudelijk afval
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
Florisweg heeft helaas vertraging
opgelopen. Het voorziene ontwerp
bracht teveel risico’s met zich mee
t.a.v. aanwezige kabels en
leidingen.
-1
1
1
In het jaarplan zijn de nieuwe
maatregelen en lopende projecten
voor 2014 vastgelegd.
-0%
100%
afgevoerd Zie Jaarverslag 2012. Eigen
gronddepot financieel niet
haalbaar. De noodzaak is kleiner
nu Van Wijk een grondbank heeft
opgericht aan de Structuurbaan.
-11
-738
Zon-PV vermogen. Vanaf 2013
vermogen hele gemeente en niet
meer alleen eigen PV-panelen.
43%
47%
58%
48%
1% stijging t.o.v. 2012. Invoering
minicontainers voor oud papier in
2014 i.p.v. 2013.
2. Bewustzijn duurzaamheid en duurzaam gedrag
Adviseren van nieuwe ondernemers op bedrijvenpark Het Klooster over de uitkomsten van de
duurzaamheidscan
Er hebben zich geen nieuwe ondernemers gevestigd op het Klooster.
Stimuleren van de toepassing van groendaken bij particulieren, woningcorporaties en andere
instellingen
In 2013 is een gemeentelijk voorbeeld groendak gerealiseerd van 55 m 2 bij begraafplaats
Noorderveld en 13 m 2 bij een particulier. In 2013 is een aanvraag ingediend voor 440 m 2
groendak op een kantoorpand (oplevering 2014) en is met de bouwer van de nieuwe
gemeentewerf afgesproken dat er circa 2.000 m 2 groendak wordt aangelegd (oplevering 2015).
De voordelen van groendaken zijn gecommuniceerd, onder andere via posters en folders in
openbare gebouwen, via een stand op de Nieuwegeinse Duurzame Dag en op een
informatieavond in Zuilenstein.
Voortzetting en uitbreiding van het gezamenlijk traject om een duurzaam Nieuwegein te
realiseren,
Samen met inwoners, organisaties en ondernemers zijn inspanningen voor het netwerk Samen
Duurzaam Nieuwegein voortgezet. Het netwerk is uitgebreid en verstevigd met vijf
‘ambassadeurs’ uit het maatschappelijke middenveld. De groep (zonne-)energie ambassadeurs
is actief, het oogstfeest is voor het tweede jaar georganiseerd en het Repair Café vindt
maandelijks plaats. Deze initiatieven ontvangen voornamelijk communicatieve ondersteuning
van de gemeente. Samen met alle Nieuwegeinse initiatieven is de Duurzame Dag georganiseerd
in de binnenstad op zondag 26 mei. Op 1 oktober was de eerste Nieuwegeinse
Duurzaamheidslezing (i.s.m. bibliotheek De Tweede Verdieping) met als gast Herman Wijffels.
Verdere inrichting van de interactieve expositie duurzaamheid in het Natuurkwartier
In 2013 is de energiefiets toegevoegd als interactief item over duurzaamheid en 40
‘natuurkwartiertjes’ gerealiseerd. Dit zijn activiteitenkaarten, waarmee de kinderen die het
Milieu Educatie Centrum bezoeken proefjes en activiteiten verrichten op duurzame thema’s als
voedsel, energie, grondstoffen, water, lucht en groen/biodiversiteit. Rondom het thema
grondstoffen is het Repair Café gestart.
Continuering van de samenwerkingsovereenkomst met BuitenWijs (natuur- en milieueducatie)
In september is de samenwerking BuitenWijs tussen de gemeente Lopik, IJsselstein, Houten en
Nieuwegein op natuur- en milieueducatie voor vier jaar verlengd.
Starten met de samenwerking rondom transport en opvang van dieren in nood en evaluatie van
het actieprogramma Dierenwelzijn (2009). Evaluatie actieprogramma dierenwelzijn.
Jaarverslag
57 (153)
Vanaf 1 januari 2013 voert de stichting Dierenopvang Centrum Reijerscop (DOCR) het transport
en de opvang van gevonden (gewonde) dieren uit. De dagelijkse dierenambulancefunctie en
opvang wordt verzorgd door Dierenhulpverlening Woerden, onderdeel van de stichting DOCR.
Evaluatie actieprogramma Dierenwelzijn komt begin 2014 gereed.
Indicatoren
Omschrijving
Percentage
duurzaamheid scans
bedrijvenpark Het
Klooster
Oppervlakte nieuw
gerealiseerd
groendak
Tweejaarlijks
programma
Duurzaam
Nieuwegein
Aantal afgenomen
NME-producten:
Aantal scholen dat
NME-producten
heeft:
Aantal bereikte
leerlingen:
Aantal bezoekers
Natuurkwartier
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
-100%
100%
0
Er hebben zich geen nieuwe
ondernemers gevestigd op het
Klooster
30 m2
76 m2
200 m2
68 m2
--
--
1
0
230
343
200
360
22
21
24
22
3.422
4.261
4.000
5.030
--
95.000
110.000
116.585
programma Duurzaam Nieuwegein
is niet gestart. Hiervoor in de
plaats is aangesloten bij traject
Samen Duurzaam. o.a.
Duurzaamheidsdag en
Duurzaamheidslezing.
3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Brengen van gemeentebrede samenhang in de MVO-activiteiten
Stimuleren van bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te
nemen op het gebied van MVO
De webpagina www.nieuwegein.nl/mvo is gerealiseerd. Ook in 2013 heeft de gemeente
deelgenomen aan De Beursvloer en NL Doet. In ondernemersnieuwsbrief KAN(S) komt MVO in
veel artikelen terug.
In praktijk brengen van gemeentelijke voorbeeldfunctie duurzaam bouwen
Eind 2013 is de nieuwe bredeschool in Lekboulevard-Hoogzandveld gereed gekomen, met een
ruim 20% lagere energieprestatie dan vereist en een duurzaam bouwen GPR-rapportcijfer van
7,5. De nieuwe gemeentewerf zal naar verwachting een GPR-score van 8,0 scoren . Er wordt
een vermogen van 27.000 Wp (vergelijkbaar met PV-panelen op circa 11 woningen) aan
zonnepanelen geïnstalleerd en er wordt energiezuinige verlichting toegepast.
Continueren van onze inspanningen om in 2015 op 100% duurzame inkoop te komen
Onder andere vanwege de hoge scores op duurzaam inkopen hebben de staatssecretaris en
minister van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in februari 2014 besloten dat er van
Rijkswege geen duurzaam inkopenmonitoring meer wordt uitgevoerd. In 2013 is de
Kansenpakker Duurzaam Nieuwegein vastgesteld. Dit is een hulpmiddel om in nieuw beleid en
projecten kansen op duurzaamheid (people, planet, profit) te benutten. Verder is ons
inkoopbeleid vernieuwd; Social Return On Invenstment en EMVI1 zijn nu onderdelen van
inkoopbeleid.
Ondersteunen van de stichting Fairtrade Nieuwegein en de stichting Samen voor Nieuwegein in
hun voorlichtende en stimulerende rol
De stichting Fairtrade Nieuwegein is bij haar activiteiten en communicatie ondersteund. De
gemeente Nieuwegein heeft door de activiteiten van de stichting de titel Fairtrade weer
geprolongeerd voor 2014. De stichting Samen voor Nieuwegein is financieel ondersteund. Er is
1
EMVI = Economisch Meest Voordelige Inschrijving; selecteren op basis van een combinatie
van prijs en kwaliteit (waarbij duurzaamheid een rol speelt).
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
58 (153)
over Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord & Betrokken Ondernemen gecommuniceerd via
diverse kanalen zoals gemeentelijke website, gemeentepagina in De Molenkruier en de
Ondernemersnieuwsbrief KAN(S).
Indicatoren
Omschrijving
Gemeentelijk intern
milieuzorgsysteem
conform ISO 14001
Percentage duurzame
inkoop door
gemeentelijke
organisatie
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
100%
100%
100%
100 %
91%
96%
Niet
bekend
Percentage inwoners
dat bekend is met
MVO(-activiteiten)
--
24%
--
--
Percentage MVObewustzijn bij
ondernemers
--
79%
--
--
100
76
124
124
24
37
39
44
Totaal aantal
Fairtrade
winkels, bedrijven en
organisaties.
Totaal aantal MVObedrijven
Aantal bedrijven en
maatschappelijke
organisaties actief op
het gebied van
Maatschappelijk
Betrokken
Ondernemen (MBO)
Het Rijk heeft in 2011 een
monitoring duurzaam inkopen over
2010 uitgevoerd. Wij hebben
hieraan meegedaan. Onder andere
vanwege de hoge scores wordt er
geen monitoring meer uitgevoerd.
Dit percentage wordt elke 2 jaar
bepaald via het digitale
inwonerspanel (niet gemeten in
2013).
Dit percentage is in 2012 bepaald
via het digitale ondernemerspanel
(niet gemeten in 2013 en het
ondernemerspanel bestaat niet
meer).
22 bedrijven; 18 organisaties; 4
‘vrienden’ van.
Vastgesteld beleid
Titel
Duurzaamheidscan bedrijvenparken Het Klooster en Galecopperzoom
Nieuwegein millenniumgemeente
Beleidsvisie Externe Veiligheid
Bouwen voor de toekomst – duurzaam bouwen beleid gemeente Nieuwegein
Beheersvorm Natuurkwartier Nieuwegein
Notitie Diftar (differentiatie afvaltarieven)
Actieplan Afval Apart
Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen
Klimaatprogramma 2009-2013
Stimulering groene daken
Actieprogramma Dierenwelzijn
Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2010
Beleidskader Omgevingsrecht 2011-2014
Vervolgaanpak luchtkwaliteit Nieuwegein
Besluit Bodemkwaliteit: gebiedspecifiek beleid (nota Bodembeheer en
Bodemkwaliteitskaarten)
Evaluatie plusproject Zwerfafval
Evaluatie Waterplan Nieuwegein
Resultaten monitor Duurzaam Inkopen 2010
Raadsnummer
2004-348
2007-173
2007-304
2007-380
2008-092
2008-415
2008-416
2009-218
2009-242
2009-357
2009-391
2009-392
2010-259
2011-018
2011-094
2011-187
2011-245
2011-247
2011-253
Jaarverslag
59 (153)
Titel
Windpark Nieuwegein
Evaluatie Actieplan Afval Apart
Project Hoogspanningslijn & Gasleiding in relatie tot Blokhoeve
Transport en opvang van dieren in nood
Actieplan Geluid 2013
Gemeentelijk MobiliteitsPlan +
Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 2.0
Raadsnummer
2011-281
2011-451
2012-178
2012-230
2013-157
2013-385
2013-428
Voortgang Strategische agenda
Product
Toelichting
Tweejaarlijks programma
Duurzaam Nieuwegein
programma Duurzaam Nieuwegein is niet gestart. Hiervoor in de plaats is
aangesloten bij traject Samen Duurzaam. o.a. Duurzaamheidsdag en
Duurzaamheidslezing.
AVU ontwerpbegroting 2014; raad 29 mei 2013 (2013-144)
Afvalverwijdering Utrecht
(AVU) begroting
volgende jaar
AVU jaarrekening vorig
jaar
Reinigingsbedrijf Midden
Nederland (RMN)
begroting volgende jaar
Actieplan Geluid
AVU Jaarrekening 2012; raad 25 september 2013 (2013-294)
RMN conceptbegroting 2015; raad 26 juni 2013 (2013-215)
Vastgesteld door gemeenteraad in mei 2013 (2013-157)
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten-Baten
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo Programma 7
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
4.421
2.878
783
8.082
4.270
2.670
1.546
8.486
4.260
2.543
983
7.786
10
127
563
700
5.011
-3.071
5.147
-3.339
5.221
-2.565
774
Verschil
74
Toelichting:
Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (€ 10k):
Diverse kleine onderuitputtingen (€ 88k)
Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing (€ 25k), lage storttarieven € 24k) voor het geleverd
afval aan de AfvalVerwerking Utrecht (AVU), overige (€ 39k).
Plaatsing van ondergrondse containers (- € 78k)
Het plaatsen van ondergrondse containers in diverse wijken bracht meerkosten met zich mee.
Een groot deel hiervan is gecompenseerd met bijdragen van derden (zie bij de ´baten´).
Belangrijkste afwijkingen in de personele inzet (€ 127k):
Lagere personele inzet (- € 127k)
Er zijn over de hele linie minder productieve uren toegerekend aan de producten van dit
programma dan oorspronkelijk begroot. Het betreft veel kleine afwijkingen (o.a ondersteuning
andere programma´s, vacatureruimte). Per saldo geeft dit een voordeel van € 127k.
60 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Belangrijkste afwijkingen in de indirecte lasten (€ 563k):
Geluidsschermen aan de Graaf Florisweg en Plettenburgerbaan (€ 486k)
Er is sprake van een vertraging in het plaatsen van de geluidsschermen vanwege de koppeling
met asfalteringswerkzaamheden en late aanbesteding. Hierdoor is een groot deel van de
geraamde uitgaven niet uitgegeven (€ 486k). De kosten voor deze geluidsschermen worden
gedekt uit de reserve Actieplan Geluid. Door vertraging in de kosten, wordt er ook geen
onttrekking gedaan uit deze reserve zoals zichtbaar is in het onderdeel ‘reservemutaties’. Overall
betekent dit een budgettair neutraal effect.
Vertraging in aanleg Molenterrein Natuurkwartier (€ 77k)
De inrichting van het molenterrein is hoger dan begroot en voor deze extra kosten is nog geen
dekking gevonden. De hierdoor veroorzaakte vertraging van de inrichting zorgt voor een
onderuitputting van € 77k. Gelijktijdig betekent dit een lagere inzet van eerder ontvangen
subsidies. Deze lagere inzet is zichtbaar aan de batenkant. Overall is er sprake van een
budgettair neutraal effect.
Belangrijkste afwijkingen in de baten (€ 74k):
Afvalstoffen (€ 128k)
We hebben bijdragen van derden ontvangen voor het plaatsen van ondergrondse containers
(€ 53k). Daarnaast is er sprake van een hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 75k), o.a. door
minder woonleegstand.
Inzet eerder ontvangen subsidies voor de aanleg molenterrein van het Natuurkwartier ( - € 77k)
Door vertraging in de aanleg van het molenterrein van het Natuurkwartier hoeft er in 2013 geen
aanwending van de ontvangen middelen plaats te vinden (€ 77k).
Jaarverslag
2.1.8
61 (153)
Beheer Openbare Ruimte
Hoofddoel: wat wilden we bereiken met het programma?
Met het programma Beheer Openbare Ruimte hebben we als doel: het realiseren van een
duurzame schone, hele en veilige openbare ruimte in gezamenlijk overleg en verantwoordelijkheid van gemeente, wijkplatforms en overige inwoners, natuurverenigingen,
waterschap, woningbouwverenigingen en overige belanghebbende derden.
Wat wilden we bereiken en wat zouden we doen in 2013?
1. Beheer op orde
Beoogde activiteiten 2013:
Algemeen
Profesionalisering van beheer
Wegen en verhardingen
Verkeer- en straatnaamborden
Verkeersregelinstallaties
Veiligheid rondom scholen
Riolering en waterhuishouding
2. Gezamenlijk waar mogelijk
Beoogde activiteiten 2013:
Algemeen gedeelte openbare ruimte
Samen met wijkplatforms
Zelfbeheer
Zwerfafval
Bevorderen arbeidsparticipatie
Afstemming en samenwerking met maatschappelijk middelenveld en ander
(semi)overheidsorganisaties
Bevorderen leefbaarheid in wijken
3. Voorsorteren op de toekomst
Beoogde activiteiten 2013:
Beheertoets
Snippergroen
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Basis op orde
Professionalisering van beheer
Wij hebben breder afgestemd met externe- en interne stakeholders in het ruimtelijk domein en
de eerste stappen gezet tot verdere afstemming met activiteiten in het sociaal domein. Eind
2012 hebben wij alle projecten in de openbare ruimte op de projectenkaart 2013 gezet. De
projectenkaart 2013 vormde de basis voor intern overleg met andere afdelingen en voor extern
overleg met wijkplatforms, bewoners, woningbouwcorporaties, et cetera. Dit heeft er onder
andere in geresulteerd dat wij in Jutphaas Wijkersloot in het kader van de gebiedsvisie Jutphaas
Wijkersloot samen met maatschappelijke partners de wijk hebben opgeknapt. Belangrijkste
opbrengst van deze afstemming was het upgraden van twee speellocaties en het voorbereiden
van een beweegtuin waarin (groot)ouders en hun (klein)kinderen samen kunnen bewegen,
quality time met elkaar beleven en andere wijkbewoners kunnen ontmoeten.
Wij hebben het werken vanuit de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer geborgd in
werkprocessen.
Wegen en verhardingen
Ook over werkzaamheden voor wegen en verhardingen is integraal overleg gevoerd.
Belangrijkste resultaat van de afstemming waren onderstaande werkzaamheden. Het gehele
62 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
asfalt hebben wij vervangen op de Utrechtsestraatweg; Remiseweg; Diepenbrocklaan;
fietspaden Parkhout; Wijkerslootweg.
Delen van het asfalt hebben wij vervangen op de Symfonielaan-Diepenbrocklaan; BatenburgNedereindseweg; Taludweg-gemeentegrens; Wijkerslootweg-Richterslaan; Batauweg;
Noordstedeweg; Vreeswijksestraatweg.
Openbare verlichting
In overleg met interne- en externe partners hebben wij in 2013 in heel JutphaasWijkersloot en
in een groot gedeelte van de Lekboulevard de verlichting vervangen.
Verkeers- en straatnaamborden
Conform planning hebben wij in overleg met wijkplatform Doorslag de wijk Doorslag voorzien
van nieuwe verkeers- en straatnaamborden. In een 15 jarige cyclus worden de verkeers- en
straatnaamborden vervangen. We zijn in 2008 in de woonwijken gestart. Inmiddels hebben wij
ongeveer 50% van het totaal areaal van verkeers- en straatnaamborden van Nieuwegein
vervangen. Nadat alle woonwijken aan de beurt zijn geweest, gaan wij in de overige gebieden
van Nieuwegein de verkeers- en straatnaamborden vervangen. In 2022 worden de laatste
verkeers- en straatnaamborden vervangen. Hierna start de vervanging van verkeers- en
straatnaamborden opnieuw.
Verkeersregelinstallaties
In 2013 hebben wij de installatie op het kruispunt AC Verhoefweg met de Zuidstedeweg
vernieuwd. Daarbij hebben we de doorstroming van het verkeer bevorderd door te zorgen dat
het sein ‘groen’ van opeenvolgende verkeerslichten zo goed mogelijk op elkaar aansluit (de
zogeheten groene golf) Mede in relatie tot de aanleg van het vrij liggende fietspad langs de
Noordstedeweg en een gedeelte van de Vreeswijksestraatweg hebben wij de
verkeersregelinstallatie over de Binnenwal aangepast met een aparte rechtsaf strook. In 2013
hebben wij voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2014 aan te kunnen sluiten op
regionale verkeersontwikkelingen in het kader van dynamisch verkeersmanagement . Wij
kunnen hiermee aansluiten op de voordelen van de verbetering van de kwaliteit van
doorstroming van het lokale en regionale wegennetwerk. Dit is van belang voor zowel inwoners
en werkforenzen. Hierdoor kan de verkeersdruk op het wegennetwerk zo optimaal mogelijk
worden verdeeld.
Veiligheid rond scholen
In 2013 hebben wij het project ‘veilige schoolroutes’ gerealiseerd in de wijk Zuilenstein. Het
project ‘veilige schoolroutes’ is een samenstel van maatregelen op een aantal veelgebruikte
routes naar een basisschool. Deze routes hebben wij met speciale aanduidingen gemarkeerd,
zodat overige weggebruikers daardoor ook weten dat zij rekening moeten houden met
schoolgaande kinderen.
Riolering waterhuishouding
In 2013 hebben wij riolering vervangen in Fokkesteeg en Doorslag. Voorafgaand aan de
uitvoering van deze rioolvervanging hebben wij in overleg met de wijkplatforms
bewonersinformatieavonden georganiseerd en vragen beantwoord. Een aantal verzoeken van
bewoners hebben wij gehonoreerd: bijvoorbeeld tijdelijke parkeervergunningen voor sommige
bewoners.
In 2013 hebben wij het onderdeel afvalwaterzorg uit het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
2009-2013 geactualiseerd voor het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018. In 2013
hebben wij het grondwater en hemelwaterbeleid uitgevoerd op basis van de beleidsnotitie die
eind 2012 werd vastgesteld. Dit beleid houdt in dat wij in combinatie met vervanging van
riolering indien nodig, extra voorzieningen hebben aangelegd om regenwater af te voeren.
Bepaalde speelvelden hebben wij, in overleg met wijkplatforms, en in combinatie met de
kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen ontwaterd. De kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen houdt in
dat wij in de collegeperiode 2010-2014 bestaande speellocaties hebben verbeterd/vervangen en
een aantal extra speellocaties gerealiseerd. Sommige speelvelden zijn drassig, op verzoek van
wijkplatforms hebben wij daarom de afwatering van een aantal speelvelden verbeterd.
Openbaar groen
Wij hebben in overleg met de wijkplatforms het beeldbestek 2013 uitgevoerd. In het
beeldbestek 2013 hebben wij het groenonderhoud in een meerjarig bestek op de markt gezet.
Het groen onderhouden wij op een bepaald beeldkwaliteitsniveau. Niet de frequentie van het
onderhoud is belangrijk, maar de gerealiseerde beeldkwaliteit. Dit heeft geresulteerd in de
Jaarverslag
63 (153)
volgende werkzaamheden. Wij hebben beschoeiingen opgeknapt in de wijken Doorslag,
Fokkesteeg en Lekboulevard. In Batau Zuid en in Park Oudegein hebben wij bomen gesnoeid. In
Batau Noord hebben wij VTA snoei uitgevoerd (snoei vanwege onveilige takken). Vanuit de
veiligheidscontroles hebben wij ook bomen gerooid. Alle plantvakken in Nieuwegein hebben wij
opnieuw ingeplant, evenals struiken en bomen. In 2013 hebben wij gewerkt aan de hand va n
het in 2012 vastgestelde bomenbeschermingsplan/bomenlijst/bomenverordening. Dit houdt in
dat wij onderscheid maken in kapvergunningsplichtige bomen en niet-kapvergunningsplichtige
bomen. Bij ingrepen in de openbare ruimte waarvoor bomen moeten worden gerooid, dient
altijd vooraf te worden bekeken of die bomen niet kunnen worden behouden in een alternatief
ontwerp.
In 2013 hebben wij op verzoek van met name bewoners uit Jutphaas Wijkersloot het opnieuw
uitgeven van graven op sommige gedeelten van begraafplaats Kerkveld voorbereid.
Indicatoren
Omschrijving
Inlopen
achterstanden
Energieverbruik
openbare verlichting
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
60%
75%
100%
100%
Alle beheerachterstanden zijn
ingelopen.
-3%
+17%
-3% t.o.v.
+4,7%
Alle componenten van de
t.o.v.
t.o.v.
2010
t.o.v.
energierekening zijn gestegen, met
2010
2010
2012
name de transport- en
leveringskosten en in mindere
mate de kosten van de energie
zelf.
2. Gezamenlijk waar mogelijk
Wijkplatforms
In 2013 hebben wij intensief samengewerkt met wijkplatforms, hebben wij wijkschouwen
gehouden, vragen beantwoord en hebben wij ook in kleiner comité met afvaardigingen van
wijkplatforms gewerkt aan het oplossen van diverse situaties: bijvoorbeeld bebording bij
oversteekplaatsen, opruimen van illegaal gestort vuil. Tevens hebben wij de kwaliteitsimpuls
speelvoorzieningen uitgewerkt samen met wijkplatforms en woningbouwcorporaties. Eind 2013
was in totaal 88% van het totale budget voor de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen in nauw
overleg met de wijkplatforms besteed. De kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen wordt in 2014
afgerond. Een fotoverslag van de tot nu toe aangeschafte speeltoestellen staat op de website:
www.Nieuwegein.nl, zoekterm: naam van een wijk, bv ‘Batau Noord’; selecteer:
‘speeltoestellen’.
Zelfbeheer
Zelfbeheer wordt in overleg met zelfbeheerders uit heel Nieuwegein uitgevoerd. In 2012 is een
bijeenkomst georganiseerd om zelfbeheerders te bedanken. In 2013 hebben wij op het
stadshuis een bijeenkomst georganiseerd voor de zwerfafvalpakkers. De zwerfafvalpakkers
hebben wij in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Hun werk is van grote waarde voor
de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en vanwege de voorbeeldfunctie voor andere
inwoners.
In 2013 hebben wij daarnaast 1.159m2 grond in zelfbeheer uitgegeven op het industrieterrein
Plettenburg DeWiers.
Arbeidsinzet mensen met een beperking
In 2013 hebben we de arbeidsinzet bevorderd van mensen die moeilijk toegang hebben tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor hebben wij nauw samengewerkt met ondernemers, sociale
werkvoorzieningschappen, Justitie, Reinaerde, Altrecht, et cetera. In 2013 hebben wij ook
werkzoekenden ingezet in het kader van de tegenprestatie, voorheen de zogenoemde Stad op
orde banen. Werkzoekenden met een uitkering deden hiermee wat terug voor de samenleving.
Zie ook het programma Economie, Werk en vrije Tijd. In 2013 gingen we door met inzet van
cliënten van Reinaerde op de kinderboerderij, in het Natuurkwartier en in het onderhoud van
openbaar groen. Op de kinderboerderij werkten 8 clienten van Reinaerde, alle weken buiten de
schoolvakanties. Zij werden begeleid door twee begeleiders die elkaar afwisselen. Cli ënten van
Reinaerde maakten 2 a 3 dagen per week de binnenstad schoon van kauwgom en peuken en
periodiek maakten zij de afvalbakken schoon. Cliënten van Reinaerde hebben in 2013 ongeveer
90% van het groenonderhoud in het Natuurkwartier gedaan: gazons en ruwe bermen gemaaid;
slootwerk gedaan; hagen geknipt en de haagvoeten onderhouden; perk bij de parkeerplaats
64 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
onderhouden; overhangend groen gesnoeid; en zaailingen verwijderd (zaailingen zijn bomen die
niet worden aangeplant, maar door uitzaaiing ontstaan).
In 2013 hebben wij in het kader van de tegenprestatie, zeven mensen variërend van enkele
weken tot enkele maanden aan het werk geholpen. Ook hadden wij in heel 2013 1 leerling
ambtenaar aan het werk en 3 stagiaires voor een periode van ruim een half jaar. De
werkzaamheden zijn met name in de vakgebieden groenvoorziening, handvegen, speelplaatsen,
begraafplaatsen, straatwerk en kinderboerderij uitgevoerd. In 2013 hadden we daarnaast
gedurende het hele jaar een leerling ambtenaar/leerling secretaresse op het stadshuis.
Afstemming en samenwerking met maatschappelijk middelenveld en ander
(semi)overheidsorganisaties
De Gebiedsvisie JutphaasWijkersloot hebben wij uitgevoerd samen met woningbouwcorporaties,
wijkplatform JutphaasWijkersloot, jongerenwerk, en bewoners, hierin hebben we de uitwer king
van de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen geïntegreerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in
de volgende nieuwe voorzieningen. Wij hebben de nieuwe beweegtuin (speellocatie voor
kinderen en hun groot/ouders) voorbereid; de speellocatie op het Van Herwijnenplantsoen
geoptimaliseerd en de upgrading van de speelvoorziening op het Wenckebachplantsoen
voorbereid. De speellocatie op het Nijpelsplantsoen voor de oudere jeugd hebben wij
doorontwikkeld. De drie speellocaties voor de kleintjes hebben wij, in overleg met
bovengenoemde partners, tussen de Nijpelsflats gerealiseerd.
Bevorderen leefbaarheid
Opknappen binnenpleintjes: verharding, afwatering, groen en speelvoorzieningen
Overleg met wijkplatform Batau Noord heeft geresulteerd in het opknappen van drie
binnenpleintjes in Batau Noord in 2013. Dit project diende tevens als pilot voor het opstellen
van een meerjaren beheerplan voor alle binnenpleintjes.
In overleg met wijkplatform Hoogzandveld en de woningbouwvereniging hebben wij
buurtactieplan Lijsterbesstraat uitgevoerd.
De gemeente heeft een voetpad aangelegd en de woningbouwvereniging heeft de opstelruimte
voor de vuilcontainers verbeterd.
Aan de Lijsterbestunnel zijn in 2013 nog geen werkzaamheden uitgevoerd, maar deze
werkzaamheden staan op de planning van 2014.
Pilot NIJLMO (Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Montfoort
De gemeente is in 2013 in het kader van Winnet gestart met de pilot NIJLMO. In samenwerking
met de gemeenten IJsselstein, Lopik en Montfoort hebben wij onderzocht op welke manieren d e
rioleringszorg voor de inwoners van de vier gemeenten kan worden geoptimaliseerd en de
kosten kunnen worden verlaagd. Hierbij hebben wij ingezet op Kennis delen. Daarnaast zijn we
op de werkvloer begonnen met samenwerken op concrete projecten: zo worden de straatkolken
voor afvoer van regenwater in Nieuwegein en IJsselstein gereinigd via de kolkenzuiger (grote
werkmachine) van de gemeente Nieuwegein.
Landelijk bezoek visitatiecommissie
In oktober 2013 heeft Nieuwegein voor Winnet het werkbezoek van de visitatiecommissie
rioleringszorg (onder voorzitterschap van mevrouw Karla Peijs) georganiseerd.
Doe dagen
Doedagen passen in de visie van de gemeente dat bewoners een actieve rol op zich nemen in
het onderhoud van de openbare ruimte en dat de gemeente bewonersinitiatieven om de
openbare ruimte op te knappen faciliteert.
In overleg met wijkplatforms hebben wij in 2013 vijf zogenoemde doedagen georganiseerd.
Tijdens doedagen hebben bewoners een klein gedeelte van de openbare ruimte opgeknapt. De
gemeente heeft daarbij de bewoners gefaciliteerd. De gemeente leverde gereedschap en
containers om bijvoorbeeld snoei- en zwerfafval af te voeren. Doedagen waren een groot
succes, omdat in relatief korte tijd de beeldkwaliteit van de openbare ruimte een boost kreeg en
vanwege de actieve rol van bewoners. De gemeente pakte bij deze doe dagen haar nieuwe rol
goed op: facilitator van initiatieven van bewoners.
Actualiseren grenzen bebouwde kom
De bebouwde komgrenzen hebben we in het kader van de Kapverordening, Wegenwet en
Wegenverkeerswet geactualiseerd in overleg met de provincie Utrecht en de politie.
Jaarverslag
65 (153)
Indicatoren
Omschrijving
Gezamenlijk waar
mogelijk:
kwaliteitsimpuls
spelen
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
11%
45%
32%
32%
De laatste 12% van de
kwaliteitsimpuls spelen zullen wij in
2014 realiseren bij de afronding
van het project.
3. Voorsorteren op toekomstig beheer
Algemeen gedeelte openbare ruimte
Handboek Stedelijk Tapijt
In het Handboek Stedelijk Tapijt staan richtlijnen voor ontwerp van de openbare ruimte en
technische vereisten waaraan inrichtingselementen dienen te voldoen. Dit Handboek gebruiken
wij bij het voorbereiden van fysieke ingrepen in de openbare ruimte.
Eind 2012 hebben wij het Handboek afgerond. Heel 2013 hebben wij het dit Handboek
veelvuldig gebruikt bij het voorbereiden van ruimtelijke ingrepen in de openbare ruimte.
Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van het verbreden van het Lekkanaal. Rijkswaterstaat heeft in
een voorbereidend overleg gevraagd om het Handboek Stedelijk Tapijt en vervolgens is dat aan
hen overhandigd.
Beheertoets
In een beheertoets worden de kosten voor klein- en groot onderhoud en vervanging geraamd.
Dit doen we om vooraf inzicht te hebben in de beheerconsequenties van nieuwe ontwikkelingen.
Alle ruimtelijke plannen voor ontwikkeling van de openbare ruimte hebben wij, voorafgaand aan
realisatie, doorgelicht op kosten van het toekomstig beheer. Dit doen we door een beheertoets
te laten uitvoeren.
Een beheertoets diende een vast onderdeel te zijn van elke ruimtelijke ontwikkeling. In 2013
hebben wij een aantal beheertoetsen van eenvoudige ruimtelijke ingrepen in eigen beheer
uitgevoerd. Verder zijn wij gestart met het opstellen van een standaardbeheertoets. We hebben
ons daarbij georiënteerd op standaardbeheertoetsen van andere gemeenten.
Snippergroen
Het beleid inzake illegaal in gebruik genomen grond is om te kijken of de situatie gelegaliseerd
kan worden. Bekeken wordt of de grond alsnog aan de bewoners verkocht of verhuurd kan
worden. Als dat niet mogelijk is is het beleid de illegaal in gebruik genomen grond terug te
nemen in beheer van de gemeente. In 2013 hebben wij in totaal 1.137 m2 snippergroen
verkocht (circa de helft daarvan (600 m2) betrof grond die al illegaal in gebruik genomen was
en niet meer op de beheerkaart stond). Op 15 locaties hebben wij grond in verhuur uitgegeven .
Tot nog toe hebben wij nagenoeg geen illegaal in gebruik genomen groen in beheer
teruggenomen: de grond is uitgegeven of we zijn nog in gesprek met illegale gebruikers.
Nieuwbouw werf
In 2013 waren de resultaten van de werkzaamheden als volgt. Wij hebben het ontwerp,
uitvoering van de gebouwen en de inrichting van het hele terrein van het project ‘nieuwbouw
gemeentewerf en roeiaccommodatie’ als geïntegreerde contractvorm aanbesteed. Gekozen is
voor Design en Construct. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer die de gebouwen heeft
ontworpen, ook de gebouwen realiseert en voor zowel ontwerp als realisatie verantwoordelijk is.
De gunning van de opdracht vond plaats op 26 augustus 2013. Hierna zijn wij gestart met de
ontwerpfase.
Een deel van het terrein hebben wij verkocht om de kosten van de nieuwe gemeentewerf te
financieren en één van de kopers is al aan het bouwen.
De nieuwe gebouwen gaan voldoen aan alle hedendaagse eisen voor duurzame energie; er
komen zonnepanelen op het dak; wij koppelen het regenwater af van de riolering en dit
regenwater voeren wij af naar het oppervlaktewater zodat wij de rioolwaterzuiveringsinstallatie
van het waterschap niet onnodig belasten; wij plaatsen groene daken en flexplekken voor het
personeel zodat wij het nieuwe werken kunnen invoeren. Het hele proces is met de gebruikers;
de gemeente en de roeivereniging tot stand gekomen. Onlangs hebben wij de buren
uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen.
Tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open.
Naar verwachting is de ontwerpfase medio april 2014 afgerond, in mei starten wij met bouwen.
Wij streven ernaar de nieuwe gebouwen van de gemeentewerf zomer 2015 op te leveren. De
bouw voeren wij gefaseerd uit zodat de bedrijfsvoering gewoon door kan gaan.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
66 (153)
Indicatoren
Omschrijving
Beheertoets: bij alle
ruimtelijke plannen
vindt voorafgaand
aan realisatie een
beheertoets plaats.
Realisatie Realisatie Streefwaarde Realisatie Toelichting
2011
2012
2013
2013
Nvt
100%
100%
100%
Een fysieke ingreep in de
openbare ruimte kan tot in lengte
van jaren extra beheerkosten met
zich meebrengen.
Vastgesteld beleid
Titel
Verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2013-2018
Riolering en drainageverordening gemeente Nieuwegein
Nota invulling hemelwater- en grondwaterzorgplicht gemeente
Nieuwegein
Nota Watervisie 2004
Nota Waterplan 2006
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwegein
Regeling gedenktekens openbare ruimte 2005
Bomenverordening/bomenbeschermingsplan
Raadsnummer
2013-409
2013-290
2012-382
2004-256
2006-311
2007-279
2005-82
2012-167
Voortgang strategische agenda
Product
Toelichting
Beleidsplan Openbare
verlichting
Handboek Stedelijk Tapijt
Groenstructuurplan
In concept gereed. Ontwikkeling van openbare verlichting naar LED
verlichting, wordt besproken met CityTec
Afgerond en operationeel
In voorbereiding
Wat heeft het gekost in 2013?
Lasten-Baten
Directe lasten
Personele inzet (lasten)
Overige indirecte lasten
Totale lasten
Totale baten
Saldo Programma 8
Primitieve
Begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
8.937
7.595
5.695
22.227
8.078
7.263
10.066
25.407
8.190
7.408
6.860
22.458
-112
-145
3.206
2.949
5.975
-16.252
9.196
-16.211
6.527
-15.931
-2.669
Verschil
280
Belangrijkste afwijkingen in de directe lasten (- € 112k):
Diverse extra kosten (- € 112)
Opruimen en herstellen van schade door een hevige novemberstorm (€ 26k), niet kunnen
realiseren van de inkooptaakstelling onderhoud openbaar groen doordat bestekken niet konden
worden opengebroken (€ 50k) en het kunnen plaatsen van speelvoorzieningen die in 2014 waren
gepland (€ 30k).
Belangrijkste afwijkingen in de personele inzet (- € 145k):
Inhaalslag werkzaamheden groot onderhoud wegen (€ 145k)
In 2013 hebben we een inhaalslag in het wegenonderhoud gedaan in de wijken Merwestein,
Kruyderlaan, Roerdomplaan en Utrechtse Straatweg. Deze werkzaamheden waren niet gepland
waardoor dit gepaard ging met extra personele inzet (en extra kosten).
Jaarverslag
67 (153)
Belangrijkste afwijkingen in de indirecte lasten ( € 3.206k):
Fietsbrug Plofsluis (€ 3.041k)
Van de beschikbare middelen voor het project ‘Fietsburg Plofsluis’ resteert in 2013 € 3.041k.
Omdat de raad dit project vooraf heeft aangemerkt voor budgetoverheveling, wordt dit resta nt
via de overhevelingsreserve meegenomen naar 2014. Hetzelfde geldt voor de subsidiebijdrage
voor deze brug. Deze subsidie van € 2.601k wordt ook doorgeschoven naar 2014. Hierdoor is het
netto-over te hevelen bedrag € 440k, zoals zichtbaar is in het onderdeel ‘reservemutaties’.
Vertraging in diverse investeringen (€ 261k)
Diverse investeringen zijn doorgeschoven naar 2014 met onderuitputting van de kapitaallasten
tot gevolg. De vervangingen van 2 verkeerregelinstallaties (VRI’s) is naar 2014 doorgeschoven
om zo aan te sluiten bij andere wegwerkzaamheden (€ 68k). De rioolinspecties en
calamiteitenopgave had minder vervangingswerkzaamheden voor riolering tot gevolg (€ 134k).
De opbouw van het digitaal geografisch bestand is uitgesteld naar 2014 (€ 59k).
In 2014 zal deze investering worden gerealiseerd.
Afwikkeling herinrichting openbaar groen wijk Jutphaas Wijkersloot (- 105k)
Deze meerkosten worden opgevangen door een hogere onttrekking aan de reserve
‘Herstructurering van Wijken’ zoals zichtbaar is in het onderdeel ‘reservemutaties’.
Belangrijkste afwijkingen in de baten (- € 2.669):
Subsidiebijdrage ‘Fietsbrug Plofsluis’
De onderuitputting op de middelen voor de fietsbrug betekent dat een groot deel van de reeds
ontvangen subsidiebijdrage niet in 2013 hoeft te worden ingezet. Het gaat hier om een bedrag
van € 2.601k. Net zoals het resterend budget wordt ook het nog niet ingezet deel van de
subsidie volledig overgeheveld naar 2014 via de overhevelingsreserve. Per saldo (= niet
uitgegeven budget minus niet ingezette subsidies) wordt €440k overgeheveld zoals te zien is in
hoofdstuk 3.1.6. ‘overzicht reservemutaties’.
68 (153)
2.1.9
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Grote Gebiedsontwikkeling
Hoofddoel: wat willen we bereiken met het programma?
De integrale doelstelling van de gebiedsontwikkeling is een duurzame en kwalitatief
hoogwaardige stedenbouwkundige invulling van voor Nieuwegein grotere ontwikkellocaties.
De gebiedsontwikkelingen moeten voorzien de gewenste resultaten benoemd in de door de
Raad vastgestelde thema’s. Binnen de bestaande programma’s zal gebiedsontwikkeling op de
volgende wijze een bijdrage moeten leveren:
 Versterking van de economische invalshoek bij gebiedsontwikkeling zodat een positieve
bijdrage geleverd wordt aan het economisch klimaat voor bedrijven (behoud van bestaande
en vestiging van nieuwe bedrijven)
 Goede balans tussen wonen, werken en verblijven in Nieuwegein met een vergroting van een
gedifferentieerd woningaanbod.
 De (her)ontwikkeling van een schone, gezonde en veilige woonomgeving.
 De inrichting van een veilige openbare ruimte.
Het programma zorgt voor een integrale afstemming tussen en binnen de gebiedsontwikkelingen
door te sturen op:
 Overleg en samenwerking met marktpartijen
 Risico-inventarisatie en beheer
 Projectmanagement voor een efficiënte en effectieve voorbereiding en realisatie van plannen
 Stellen van prioriteiten
Binnen Nieuwegein zijn de volgende gebieden aangewezen als te ontwikkelen gebieden:
 Blokhoeve inclusief hoogspanningsleiding gebied Nieuwegein Noord
 Bedrijvenpark Het Klooster
 Binnenstad (Stadhuis, culturele voorzieningen, winkels, kantoren en woningen)
 Lekboulevard – Hoogzandveld
 Nieuw Vreeswijk
Wat wilden we bereiken en wat zouden we in 2013 doen?
1. Blokhoeve en Hoogspanningsleiding
Deze woningbouwlocatie vormt onderdeel van het woningbouwprogramma en dient daardoor bij
te dragen aan de goede balans tussen wonen, werken, verplaatsen en ontspannen. Op de locatie
Blokhoeve zullen naast woningen ook openbare voorzieningen gerealiseerd worden waardoor hier
een prettige woonwijk zal ontstaan.
Beoogde activiteiten 2013:
Afronding van het woonrijpmaken van de plandelen Het Eiland en De Lamellen
Onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw en Leisure in het plandeel Het Blok
Onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de hoogspanningslijnproblematiek
2. Het Klooster
De uitgifte van bedrijvenpark Het Klooster biedt de mogelijkheid bedrijven (waaronder de
zwaardere milieucategorie die nu nog dicht bij woonwijken zijn gevestigd) daarnaar toe te
verhuizen. Op deze wijze willen we bestaande bedrijven behouden. Daarnaast willen we nieuwe
bedrijven aantrekken voor duurzame vestiging in Nieuwegein.
Beoogde activiteiten 2013:
In procedure brengen van het uitwerkplan deelgebied 1
Uitstel van start gronduitgifte naar 2014
Start met realisatie windmolenpark
Volgen van de planvorming Ministerie van Infrastructuur en Milieu over 3 e sluiskolk en verbreden
Lekkanaal
Volgen van de provinciale zoektocht naar marktpartij voor de ontwikkeling van een
containerterminal (deelgebied 4)
3. Binnenstad
Het project Binnenstad betreft ontwikkel- en uitvoeringsactiviteiten van strategische beslissingen
genomen door de gemeenteraad over de Binnenstad vormt het uitgangspunt voor de realisatie
van de Binnenstad.
Jaarverslag
69 (153)
Beoogde activiteiten 2013:
Herontwikkeling van de Doorslagzone en het Stationsgebied
Begeleiding van de uitvoering van 2 e fase met afronding eind 2013 middels oplevering van de
winkels, horeca en woningen
Realisatie van de openbare ruimte van de 2e fase
4. Lekboulevard Hoogzandveld
Beoogde activiteiten 2013:
Afronding van het ontwerp van het Lotusplantsoen en alle randen (heraanleg parkeerplaatsen
e.d.)
Sloop van het oude scholencomplex na realisatie van de nieuwe brede school
Mogelijke start van het ontwerptraject van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum in
participatie met betrokkenen
5. Nieuw Vreeswijk
Deze woningbouwlocatie vormt onderdeel van het woningbouwprogramma en dient daardoor bij
te dragen aan de goede balans tussen wonen, werken en ontspannen.
Beoogde activiteiten 2013:
Inrichting van de openbare ruimte rondom appartementengebouwen Waterhof
Oplevering van de appartementengebouwen Waterhof
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan in 2013?
1. Blokhoeve en Hoogspanningsleiding
Bestemmingsplan Blokhoeve
Afronding van het
woonrijpmaken van de
plandelen Het Eiland en De
Lamellen
Woningbouw in het plandeel
Het Eiland
Woningbouw in het plandeel
Het Blok
In juni 2013 is het bestemmingsplan Blokhoeve door de raad
vastgesteld en is daarmee in werking. Er loopt nog een
procedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State in verband met ingediende beroepschriften. De
hoorzitting heeft in januari 2014 plaatsgevonden en we
verwachten de uitspraak in de loop van maart.
In het plandeel het Eiland zijn de straten Middelhoeve,
Kweekhoeve, Weidehoeve en Bongerdhoeve woonrijp
gemaakt. De Lamellen zijn, samen met het binnenterrein van
de Edge woonrijp opgeleverd. Fase 2 van de Edge is afgewerkt
en tijdelijk ingericht als gazon.
Daarnaast is de verbindingsdam tussen de Lamellen en het
Eiland-west technisch voorbereid. Ook is de definitieve
inrichting van het parkeerterrein bij Green Village en de
Elzenhoeve besteksgereed gemaakt. De uitvoering zal vanaf
medio 2014 plaats vinden.
In 2013 zijn 3 kavels van AM Wonen verkocht. Op twee
daarvan is de bouw inmiddels gestart.
Van de gemeentelijk vrije kavels is er 1 verkocht en 1 in optie.
In het voorjaar van 2013 zijn er samen met de bedrijven in
het Blok geluidmetingen uitgevoerd om in de praktijk te
kunnen constateren hoe groot het geluidprobleem werkelijk is.
Uit de metingen kwam naar voren dat de geluideffecten voor
het Blok-oost beperkt zijn.
Mede op basis van deze metingen is het geluidmodel
aangepast. De belangrijkste conclusie hiervan is dat
woningbouw in Blok oost mogelijk is zonder dat het treffen van
maatregelen noodzakelijk is. Woningbouw in Blok west is
alleen mogelijk wanneer er geluidwerende voorzieningen
worden getroffen.
In 2013 is intensief overleg geweest met Mitros en Portaal.
Mitros/Portaal hebben te kennen gegeven niet door te willen
gaan met de ontwikkeling van het Blok. Eind 2013 is er een
vertrouwenscommissie samengesteld die Mitros / Portaal en de
gemeente adviseert over de voorwaarden waaronder de
raamovereenkomst ontbonden kan worden.
70 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Onderzoek naar mogelijke
oplossingsrichtingen voor de
hoogspanningslijnproblematiek
2. Het Klooster
Uitwerkingsplan deelgebied 1
Start gronduitgifte deelgebied
1
Windmolenpark Nieuwegein
Start planvorming 3e
sluiskolk en verbreden
lekkanaal
Containerterminal, deelgebied
4
Bestemmingsplan deelgebied
4
Reserveringen
Het ministerie van EZ heeft een regeling (wetsvoorstel) in
voorbereiding die het mogelijk maakt hoogspanningstracés in
Nederland die door bewoond gebied lopen te gaan verkabelen
(onder de grond brengen van de kabels). EZ legt in de wet de
criteria voor verkabeling vast. Nieuwegein voldoet aan deze
criteria. Netbeheerder TenneT is uitvoerder van de
verkabeling. De gemeente wordt opdrachtgever voor TenneT
en regelt dat verkabeling planologisch mogelijk is.
In 2013 zijn meerdere gesprekken gevoerd met het ministerie
van EZ en Tennet. Eind 2013 is TenneT om een offerte voor
het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie gevraagd.
In het jaarverslag 2012 is de verwachting uitgesproken dat in
2013 het uitwerkingsplan voor deelgebied 1 in procedure zou
kunnen worden gebracht. In 2013 heeft frequent overleg
plaatsgevonden met Rijkswaterstaat over de consequenties van
de realisatie van de 3 e sluiskolk Beatrixsluizen/verbreding
Lekkanaal voor deelgebied 1 van het Klooster. Daarbij gaat het
met name over de consequenties van de verbreding/3 e
sluiskolk voor de verkaveling in deelgebied in. Dit heeft meer
tijd gevraagd dan verwacht. Definitief inzicht in deze
consequenties is voorwaardelijk om de start van het bouwrijp
maken van dit deelgebied te kunnen bepalen alsmede om het
definitieve uitwerkingsplan voor dit deelgebied in procedure te
kunnen brengen. Het betreffende uitwerkingsplan zal naar
verwachting in 2014 in procedure gebracht kunnen worden.
Onder verwijzing naar hetgeen is vermeld bij ‘uitwerkingsplan
deelgebied 1’ is het bouwrijp maken van deelgebied nog niet
gestart. Dit zou in de tweede helft 2014 kunnen starten. Naar
verwachting is gronduitgifte eerst in 2016 aan de orde.
In mei 2013 is het bestemmingsplan ten behoeve van de
windmolens vastgesteld en dit heeft geleid tot het instellen van
beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Inmiddels heeft de afdeling bestuursrechtspraak het
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Realisatie wordt
voorzien in november 2014.
In 2013 heeft de minister van I&M de planvorming in het kader
van het ontwerp-Tracébesluit op grond van de Tracé wet
afgerond en is de procedure om te komen tot een definitief
Tracébesluit gestart. Vaststelling van dit Tracébesluit wordt
voor de zomer van 2014 voorzien.
In 2013 heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden naar de
haalbaarheid van een containerterminal met daaraan gekoppeld
een stoffenoverslag. Het betrof nader onderzoek naar geluiden nautische aspecten en een maatschappelijke kosten-baten
analyse (mkba). Inmiddels is op basis van de onderzoeken
zowel door provincie als de gemeente Nieuwegein besloten van
de terminal af te zien. Leidend hiervoor zijn met name de
nautische aspecten (te risicovol) en de negatieve
exploitatieverwachting.
Lopende de nadere onderzoeken naar de containerterminal in
deelgebied 4 is in 2013 niet gestart met een bestemmingsplan
voor het betreffende deelgebied. Dit start in 2014.
In het verleden hebben bedrijven een betaalde optie
(reservering) op kavels genomen. Aan die opties zijn termijnen
verbonden. Binnen die termijn kunnen bedrijven aangeven of
overgegaan wordt tot aankoop van een kavel of niet. De
termijnen die in 2013 afliepen hebben niet geleid tot concrete
grondaankopen.
Jaarverslag
3. Binnenstad
Herziening OOB 2005 en
grondexploitatie
Doorslagzone
Stationsgebied
Fase 2
Heroriëntatie knooppunt
Doorslag
Tijdelijk gebruik locatie
Borgstede
Tijdelijke inrichting
Doorslagzone
4. Lekboulevard Hoogzandveld
Afronding van het ontwerp
van het Lotusplantsoen plus
alle randen (heraanleg
parkeerplaatsen e.d.)
Sloop van het oude
scholencomplex na realisatie
van de nieuwe brede school
Mogelijke start van het
ontwerptraject van de
openbare ruimte rondom het
winkelcentrum in participatie
met betrokkenen
71 (153)
De raad heeft op 30 oktober het vernieuwde OOB 2013 en
bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Het OOB 2013 is de
leidraad voor de ontwikkeling van de Binnenstad voor de
komende jaren.
VORM en Ballast Nedam hebben zich teruggetrokken uit de
concurrentiegerichte dialoog. Reden is dat zij vinden dat in de
huidige markt geen ruimte is om in dezelfde vijver te vissen.
Vervolgens zijn gemeente en de combinatie VORM/ Ballast
Nedam onderhands verder gegaan. Partijen geloven in de
locatie en hebben inmiddels (pril) een aantal afnemers aan zich
weten te binden. Begin 2014 wordt een intentieovereenkomst
voor de ontwikkeling van de Doorslagzone gesloten en vindt de
architectenselectie plaats.
Met de ABC partijen liepen de planschadeprocedure en de
privaatrechtelijke procedure voor het invoeren van betaald
parkeren in P9. In beide juridische procedures heeft de rechter
de gemeente in het gelijk gesteld.
Corio heeft aangegeven, op de middellange termijn (5 jaar) de
herontwikkeling niet te willen/ kunnen oppakken. Zij
consolideren, en zullen de nodige maatregelen treffen om City
Plaza Plus de komende jaren in stand te houden.
De oplevering van fase 2, die gepland was voor het najaar van
2013, is vanwege marktomstandigheden door Corio en Multi
uitgesteld tot het voorjaar van 2014. De aanleg van de
openbare ruimte is daarmee ook wat vertraagd, maar zal bij de
opening gereed zijn.
Met provincie Utrecht heeft afstemming plaatsgevonden over de
wijze waarop de provincie zal participeren in het project. In
2014 zal het project van start gaan.
Is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van West (zie OOB
2013). Op 31 januari 2014 heeft de ‘Incubeter’ de deuren
geopend. In 2013 is het netwerk rond de Incubeter gerealiseerd
en is er ruim 1 mln euro subsidie door de provincie verleend.
De Doorslagzone is bereikbaar en geschikt gemaakt voor
gebruik door het aanleggen van een tijdelijke trap, drainage en
gras.
Dit proces heeft meer tijd nodig omdat een aantal zaken eerst
duidelijk diende te worden (o.a. de patiowoningen en de exacte
locaties van de uitbreidingen van het winkelcentrum met
bijbehorende toename van het aantal parkeerplaatsen en de
wijze en vormgeving van de laad- en loszone).
Momenteel wordt het (participatie)proces voor het
ontwerptraject voorbereid voor het komend voorjaar.
De brede school is begin januari 2014 in gebruik genomen. Dit
betekent dat de sloop aansluitend gestart kan worden. Vanaf
week 9 2014 zullen de sloopwerkzaamheden starten.
Dit proces heeft meer tijd nodig omdat een aantal zaken eerst
duidelijk diende te worden (o.a. de exacte locaties van de
uitbreidingen van het winkelcentrum met bijbehorende toename
van het aantal parkeerplaatsen en de wijze en vormgeving van
de laad- en loszone). Op 17 januari jl. hebben de
initiatiefnemer (C1000) en de gemeente hiertoe een
realisatieovereenkomst afgesloten. Momenteel wordt het
(participatie)proces voor het ontwerptraject voorbereid voor het
komend voorjaar.
72 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
5. Nieuw Vreeswijk
Inrichting van de openbare ruimte
rondom appartementengebouwen
Waterhof
Oplevering van de
appartementengebouwen Waterhof
De inrichting van de openbare ruimte is begin 2013
volledig opgeleverd.
Het appartementencomplex is september 2012 volledig
opgeleverd.
Vastgesteld beleid
Voor de genoemde projecten zijn afzonderlijke projectplannen opgesteld. De geldende
beleidsplannen op het gebied van ruimtelijke en duurzame ontwikkeling alsmede op grondbeleid
en beheer dienen als leidraad voor de realisatie.
Strategische agenda
Voor de strategische agenda verwijzen we naar de programma’s 1 t/m 8.
Wat heeft het gekost in 2013?
Het programma Grote Gebiedsontwikkelingen voert werkzaamheden uit voor de andere
programma’s en het grondbedrijf. De kosten hiervan zijn dan ook opgenomen in deze
programma’s. Dit is de reden dat onder dit programma geen financieel overzicht is opgenomen.
Jaarverslag
2.2
73 (153)
Paragrafen
2.2.1 Inleiding
Het jaarverslag bevat net als de begroting de volgende paragrafen: lokale heffingen,
weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en
grondbeleid. In de Financiële Beheersverordening, die op grond van artikel 212 van de
Gemeentewet op 9 oktober 2003 is vastgesteld, hebt u bepaald wat de inhoud van de paragrafen
in de jaarrekening minimaal moet zijn.
2.2.2
Lokale heffingen
In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van belastingen en
heffingen die we in 2013 in Nieuwegein hebben geheven. Naast een totaaloverzicht van de
opbrengsten geven we per belasting en heffing een toelichting op de afwijkingen t.o.v. de
begroting en geven we een beeld van de ontwikkelingen.
De hoogte van onze tarieven 2013 is verwoord in het tarievenbesluit dat gelijktijdig met de
begroting 2013 is vastgesteld. Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
aanpassing van de tarieven aan de inflatie en zoveel mogelijk kostendekkendheid van de
heffingen.
Opbrengst 2013 van de belangrijkste heffingen (x 1.000 euro)
Heffingen
Zichtbaar in jaarrekening bij:
Geraamde
opbrengst
Progr. Product
Werkelijke Werkelijke
opbrengst kosten
(excl. btw)
Kostendekking
%
Onroerende-zaakbelasting
Algemene dekkingsmiddelen
13.301
13.346
n.v.t.
n.v.t.
Roerende-zaak-belasting
Algemene dekkingsmiddelen
9
9
n.v.t.
n.v.t.
Precariobelasting
Algemene dekkingsmiddelen
124
87
n.v.t.
n.v.t.
Parkeerbelasting
Algemene dekkingsmiddelen
1.690
1.890
n.v.t.
n.v.t.
Waboleges
6
Bouwtoezicht
1.253
1.264
1.455
87%
Afvalstoffenheffing
7.
Huisvuil en aanbiedstation
4.970
5.096
4.973
102%
Rioolheffing
8.
Riolering
3.620
3.569
3.188
112%
Begraafrechten
8.
Begraafplaatsen
343
327
325
101%
25.310
25.588
Totaal
Onroerende zaakbelasting (OZB)
In het belastingplan bij het collegeakkoord was vastgelegd dat na de verhoging van 9,75% in
2011 de OZB voor 2012 en 2013 gelijk zou blijven. Er is in 2013 dus ook geen inflatiecorrectie
toegepast. Als prijspeil voor de nieuwe waarden gold de datum van 1 januari 2012. De verwachte
waardedaling voor woningen en niet-woningen van 2,5% resp. 3,4% werd verdisconteerd in de
tarieven.
Oorspronkelijk was een opbrengst van per saldo € 13.351k geraamd maar bij de Voorjaarsnota is
dit met € 50k verlaagd, omdat de hertaxatie lager uit was gevallen dan ten tijde van de
tariefsberekening verwacht werd. Uiteindelijk is met een opbrengst van € 13.346k de
oorspronkelijke raming toch nagenoeg gerealiseerd. Dit is het gevolg van een afnemende
leegstand van met name kantoren. Hierdoor is er sprake van een hogere opbrengst bij de
gebruikers van niet-woningen. Onderstaande grafiek geeft een meerjarige weergave van de
begrote en werkelijke inkomsten OZB.
15.000.000
geraamd
10.000.000
werkelijk
5.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
74 (153)
Roerende zaakbelasting
In 2005 werd de roerende-zaakbelasting voor eigenaren en gebruikers van roerende ruimten
ingevoerd. Hiervoor gelden dezelfde regels en tarieven als bij de onroerende-zaakbelasting.
Roerende zaken in Nieuwegein zijn voornamelijk woonboten. Hiervan zijn er niet veel waardoor
de opbrengsten beperkt zijn. In 2013 hebben we een opbrengst van € 9k. Dit is gelijk aan het
begroot bedrag.
Precariobelasting
Voor incidenteel gebruik van gemeentegrond kan de aanslag voor precariobelasting pas worden
opgelegd als duidelijk is, hoelang en hoeveel gemeentegrond gebruikt is. Daarmee wordt de
aanslag altijd achteraf opgelegd. De laatste kohier over 2013 kon pas in 2014 worden opgelegd
waardoor we deze opbrengst niet hebben mee kunnen nemen in deze jaarrekening. Deze kohier
heeft een omvang van € 51k.
Parkeerbelasting
Onder de lokale heffingen valt de parkeerbelasting en dit is de opbrengst van het straatparkeren.
Opbrengsten uit garageparkeren e.d. maken geen onderdeel uit van de lokale heffingen want dit
is een privaatrechtelijke heffing waarvan de opbrengsten tot uitdrukking komen op programma 6
(product garageparkeren en parkeersystemen).
De totale opbrengst van parkeerbelasting is € 1.890k en hiermee € 200k hoger dan geraamd. Dit
komt door forse na-ijlende parkeeropbrengsten van € 310k over de jaren 2011 en 2012 maar
ook een lagere opbrengst van € 110k over 2013. Deze lagere opbrengst wordt enerzijds
veroorzaakt door de slepende economische recessie waardoor de binnenstad minder frequent
wordt bezocht. Anderzijds is er sprake van een cultuuromslag in de wijze waarop consumenten
producten aanschaffen. Dit doet men meer en meer via het internet met als gevolg minder
bezoek aan de binnenstad.
Voor geheel parkeren (publiekrechtelijke inkomsten uit de parkeerbelasting en privaatrechtelijke
inkomsten uit parkeergarages e.d.) geeft parkeren een nadelig resultaat. Dit is € 296k lager dan
begroot. In overeenstemming met het beleidskader stellen we bij de resultaatbestemming voor
om dit negatief resultaat aanvullend te onttrekken uit de reserve parkeren. Na effectuering van
deze onttrekking bedraagt de reserve Parkeren € 2.107k (€ 2.403k – € 296k).
Waboleges (voorheen bouwleges)
De gerealiseerde inkomsten Waboleges 2013 zijn nagenoeg in overeenstemming met de
bijgestelde raming. In eerste instantie hadden we de geraamde opbrengst 2013 met € 872k
neerwaarts bijgesteld naar het niveau van de afgelopen paar jaar, maar door enkele grote
bouwprojecten konden we bij de Voorjaarsnota de raming met € 568k verhogen naar € 1.253k.
Uiteindelijk is er € 1.264k gerealiseerd. Gelijktijdig zijn we er in geslaagd structurele
efficiencymaatregelen toe te passen die zorgen voor reductie van de kosten. Beide facetten
hebben ertoe geleid dat inkomsten en kosten meer naar elkaar toe zijn gaan bewegen.
Onderstaande grafiek laat dit zien.
3.000.000
2.500.000
2.000.000
kosten
1.500.000
leges
1.000.000
500.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jaarverslag
75 (153)
In 2013 is de kostendekking 87%. Dit is voorzien en komt hoofdzakelijk door het intensieve
toezicht op projecten in de binnenstad. In de loop van 2014 volgen verdere stappen tot
kostenreductie. Daarna is de Wabo op orde overeenkomstig de opgestelde meerjarenprognose
2013-2022. Over deze periode van tien jaar gaan we uit van een kostendekking van gemiddeld
100%. Jaarlijkse schommelingen zijn hierbij onontkoombaar.
Afvalstoffenheffing
De uitgaven en inkomsten voor de inzameling afvalstoffen zijn redelijk volgens de begroting
gelopen, met uitzondering van de kwijtscheldingen. Deze zijn € 126k lager dan ingeschat.
Onderstaande grafiek laat de meerjarige ontwikkeling zien van de kosten en opbrengsten
afvalstoffen. In 2013 neemt de opbrengst af ten opzichte van 2012. Dit is het gevolg van de
doorgevoerde 5%-tariefsverlaging in 2013.
afvalstoffenheffing
7.000.000
320,00
280,00
240,00
200,00
160,00
120,00
80,00
40,00
0,00
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
kosten
opbrengsten
tarief
2013
Per saldo (baten – lasten) geeft de afvalstoffeninzameling een overschot van € 123k wat
resulteert in een dekkingspercentage van bijna 102. Dit is echter zonder de btw-toerekening aan
de kosten. Voor een zuivere weergave moet de btw-toerekening erbij worden betrokken. Deze
bedraagt € 395.000 waardoor er feitelijk een tekort is van € 272k en het kostendekkingspercentage 95% is. Het feitelijk tekort wordt verrekend met de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing zoals verderop te zien is in het ‘Overzicht reservemutaties’. De
egalisatiereserve komt door deze onttrekking ultimo 2013 uit op € 1.582k. Als minimale buffer is
in het verleden een omvang van € 2,5 ton voldoende geacht (5% van de jaarlijkse
belastingopbrengst).
Rioolrecht
De totale opbrengst uit het rioolrecht 2013 is € 3.569k en wijkt amper af van de raming. De
kosten 2013 zijn € 3.188k en zijn daarmee € 299k lager uitgevallen dan geraamd. Deze lagere
kosten worden vooral veroorzaakt door achterblijvende investeringen en minder calamiteiten bij
huis- en kolkaansluitingen. De opbrengsten en kosten zorgen voor een
kostendekkingspercentage van 112. Net als bij afvalstoffen moeten we de kosten echter
verhogen met de BTW van € 206k. Er resteert een voordelig saldo van € 175k waarbij een
kostendekkingspercentage hoort van 105. Het voordelig saldo van € 175k is toegevoegd aan de
egalisatiereserve riolering (zie ‘overzicht reservemutaties’). Ultimo 2013 heeft deze
egalisatiereserve een omvang van € 1.179k.
rioolrecht
4.000.000
140,00
3.500.000
120,00
3.000.000
100,00
2.500.000
80,00
2.000.000
60,00
1.500.000
40,00
1.000.000
20,00
500.000
0
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
kosten
opbrengsten
tarief
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
76 (153)
Begraafrechten
De opbrengsten en kosten voor het begraven zijn met elkaar in evenwicht. Zoals onderstaande
grafiek laat zien was dat in 2012 ook al het geval. Het geeft een indicatie op een structureel
evenwicht.
begraafplaatsen
500.000
400.000
300.000
kosten
200.000
opbrengsten
100.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kwijtschelding
Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing kleinverbruik, OZB en roerendezaakbelastingen. Voor de laatste twee werd sinds het afschaffen van het gebruikersdeel slechts
hoogstzelden nog kwijtschelding verleend, woningeigenaren voldeden namelijk vrijwel nooit aan
de vermogenstoets. Maar nu de huizenprijzen zijn gedaald komen huishoudens met een hoge
hypotheekschuld (en een laag inkomen) soms wel in aanmerking. Overigens gaat het daarbij nog
om zéér beperkte aantallen maar er is een stijgende tendens.
Voor kwijtschelding worden de landelijke normen gehanteerd zoals de VNG die heeft opgesteld.
Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van automatische kwijtschelding.
Het aantal toegekende kwijtscheldingen is in 2013 weer verder gestegen, het totaalbedrag aan
kwijtscheldingen is toegenomen naar € 402k. Van de 1.678 aanvragen zijn er 1.408 geheel of
gedeeltelijk toegekend, terwijl er in 2011 en 2012 aan 1.122 resp. 1.280 huishoudens
kwijtschelding is verleend.
Jaarverslag
2.2.3
77 (153)
Weerstandsvermogen
Inleiding
Naast het rekeningresultaat is het ook van belang inzicht te krijgen in de potentiële mee- en
tegenvallers (risico’s) en in onze mogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen (= de
weerstandscapaciteit). Dit inzicht geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële
situatie.
Voor beoordeling van ons weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:
- De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover wij (kunnen) beschikken
om niet-begrote, onvoorziene kosten (risico’s) te dekken.
- De risico’s: risico’s van materiële betekenis waarvoor geen maatregelen in de vorm van
bijvoorbeeld een verzekering of voorziening zijn getroffen
Twee maal per jaar, bij de programmabegroting en bij de jaarstukken, beoordelen we in
hoeverre ons weerstandsvermogen toereikend is. Dit doen we aan hand van de gestelde ka ders
uit de vastgestelde nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2009).
De beschikbare weerstandscapaciteit uit deze voorliggende jaarrekening zetten we af tegen de
geactualiseerde en gekwantificeerde risico-inventarisatie per 31 december 2013.
Weerstandscapaciteit
Tot de weerstandscapaciteit van de gemeente worden gerekend:
 De algemene reserves
 De onbenutte belastingcapaciteit OZB
 De begrotingsruimte
Algemene reserves
Onder onze algemene reserves verstaan we de algemene reserve en de bestemmingsre serve
Grondbedrijf. De bestemmingsreserve Grondbedrijf vormt namelijk een buffer voor de risico’s in
de grondexploitaties. De omvang van deze reserves tezamen bedraagt ultimo 2013
€ 16.807.000.
De onbenutte belastingcapaciteit OZB
De onbenutte belastingcapaciteit is de extra ruimte die we hebben om de belastinginkomsten te
maximaliseren. Zoals in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd,
hanteren we hiervoor de ruimte die er is ten opzichte van de artikel 12 normen voor een redelijk
belastingpeil. Tot aan 2013 hanteerde het rijk verschillende percentages voor woningen en
bedrijven. Dit is gewijzigd in één gewogen gemiddeld tarief dat zowel geldt voor woningen als
bedrijven. Voor 2013 geldt een gewogen gemiddeld artikel 12-tarief van 0,1651%. Het gewogen
gemiddelde tarief in Nieuwegein is 0,1638%. De woningen zitten hier met 0,1099 ver onder, maar
de bedrijven met 0,22 (gebruiker) en 0,28 (eigenaar) ver boven. De bedrijven zaten historisch
altijd al boven het gemiddelde, maar door de waardedaling van de bedrijfspanden (die in
Nieuwegein hoger is geweest dan gemiddeld) is het tarief nog sterker gaan afwijken.
Als we de belastingruimte berekenen over het totaal van woningen en bedrijven dan is er t.o.v. de
artikel 12 norm een onbenutte belastingcapaciteit van € 112.245 per jaar. Gekapitaliseerd is dat
€ 2,8 miljoen. In de begroting 2014 gingen we uit van een belastingruimte van € 581.000 per jaar,
wat gekapitaliseerd een ruimte aan weerstandsvermogen gaf van 14,5 miljoen.
Indien we de huidige wijze van berekening van de belastingcapaciteit doorzetten dan betekent dit
een aanzienlijke daling van onze weerstandscapaciteit. Dit is opmerkelijk omdat de ruimte om de
ozb voor woningen te verhogen wel reëel aanwezig is. Onze opbrengst OZB voor de woningen in
Nieuwegein is namelijk relatief laag is t.o.v. het landelijk gemiddelde en zeker t.o.v. de artikel 12
norm.
Overwogen zou kunnen worden bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit alleen uit te
gaan van het verschil in tarief tussen de woningen en het artikel 12-tarief. De tarieven voor de
woningen zouden in dat geval echter moeten kunnen stijgen met 50% en de gemiddelde opbrengst
per woning zou dan omhoog gaan van € 226 naar € 339. Dit is o.i. geen reële optie.
Een andere methode is om bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit uit te gaan van
de mogelijkheid de tarieven voor de woningen op te trekken naar het landelijk gemiddelde tarief
voor woningen (van 0,1099% naar 0,1234%). Dit zou een tariefsverhoging voor de woningen met
12% betekenen en een verhoging van de gemiddelde opbrengst per woning € 226 naar € 254. Op
78 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
jaarbasis zou dan rekening kunnen worden gehouden met een extra opbrengst van € 740.000 per
jaar. Deze berekeningsmethode is o.i. het meest realistisch en verdedigbaar om de beschikbare
weerstandscapaciteit te bepalen. Op basis van een mogelijke meeropbrengst van circa € 740.000
kan via meerjarige kapitalisatie de ruimte voor onbenutte belastingcapaciteit worden berekend op
in totaal € 18,5 mln.
Hiermee wijken wij overigens wel af van hetgeen in de kadernota risicomanagement over de
bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit is vastgelegd. Het voornemen bestaat om de raad in
de loop van 2014 een herziende kadernota voor te leggen, waarin onder andere een norm voor de
berekening van de belastingcapaciteit wordt voorgelegd die consistent meerjarig kan worden
toegepast. De huidige vastgestelde berekening t.o.v. de artikel 12 norm, geeft te grote
schommelingen om als een realistische graadmeter voor de weerstandscapaciteit te kunnen
dienen.
Begrotingsruimte
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het feit dat de structurele gevolgen van
exogene risico’s niet altijd kunnen worden opgevangen door het treffen van beheersmaatregelen.
Ook zijn er posten opgenomen voor het opvangen van de gevolgen van rijksbeleid en bestaand
beleid. Deze posten hebben wij niet meegenomen bij de bepaling van de beschikbare
weerstandscapaciteit omdat de mogelijke gevolgen hiervan ook qua risico moeilijk zijn in te
schatten en derhalve niet in het risicoprofiel zijn meegenomen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
(bedragen x € 1.000)
Onderdelen
Algemene reserve
Reserve grondbedrijf
Onbenutte belastingcapaciteit (€ 740.000 op jaarbasis)
Begrotingsruimte
Totale weerstandscapaciteit
per 31 december 2013
€ 15.395
€ 1.412
€ 18.500
0
€ 35.307
Risicoprofiel
Het gemeentebrede risicoprofiel is geactualiseerd. Daarbij zijn bestaande risico’s bijgesteld en
waar van toepassing geschrapt of aangevuld met nieuwe risico’s. Er zijn gemeentebreed in totaal
circa 200 risico's in beeld. Dit betreft niet alleen financiële risico’s, maar ook bijvoorbeeld
juridische, personele en imagorisico’s. In deze paragraaf weerstandsvermogen presenteren wij
alleen de financiële risico’s die vallen in de hoogste twee klassen voor wat betreft kans en gevolg
(conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen). Bij de berekening van de
benodigde weerstandscapaciteit zijn uiteraard alle risico’s meegenomen.
Ten aanzien van de risico’s in de grondexploitaties en de parkeerexploitatie is - in verband met
het vertrouwelijke karakter van sommige elementen in deze exploitaties - gekozen voor het
vermelden van de totalen per exploitatie op basis van een risicosimulatie met 90% zekerheid als
uitgangspunt. De risico’s van het grondbedrijf zijn gespecificeerd in een vertrouwelijke document
van het grondbedrijf.
Voor de risico’s van de transities in het sociale domein is onder begeleiding van het Nederlands
Instituut voor Risicomanagement een aparte risico-inventarisatie gehouden. De resultaten
hiervan zijn meegenomen in de actualisatie.
Belangrijkste financiële risico's
Risico
Risico’s parkeerexploitatie*
Risico’s grondexploitaties*
AWBZ: er worden onvoldoende maatregelen getroffen om tekort op
te vangen
Jeugdzorg: er worden onvoldoende maatregelen getroffen om
tekort op te vangen
AWBZ: de gerealiseerde maatregelen leveren niet de gewenste
besparing op
Jeugdzorg: de gerealiseerde maatregelen leveren niet de gewenste
besparing op
Kans
Divers
Divers
50%
Max. financieel
gevolg
€ 7.000.000
€ 5.125.000
€ 4.750.000
50%
€ 4.200.000
30%
€ 6.500.000
30%
€ 2.300.000
Jaarverslag
79 (153)
Risico
Kans
Vertraging in noodzakelijke afbouw organisatie a.g.v. afname
projecten en uitbesteding
Toename uitkeringen Buig in relatie tot de doeluitkering
Hogere gemeentelijke bijdrage Sociale Werkvoorziening (Wet WNV)
Herijking systematiek algemene uitkering gemeentefonds
70%
Max. financieel
gevolg
€ 4.200.000
70%
90%
50%
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.800.000
* Dit betreft de uitkomsten van de afzonderlijk voor deze exploitaties uitgevoerde analyse en de daarop
toegepaste risicosimulatie naar de stand van 31 december 2013.
Bovenvermeld overzicht bevat zowel structurele risico’s als incidentele risico’s. T.a.v. de
structurele risico’s hebben wij als uitgangspunt genomen dat deze risico’s binnen een termijn van
vier jaar zijn opgelost c.q. dat er alternatieve dekkingsmiddelen zijn gevonden om de gevolgen
op te vangen. In de berekening hebben wij daartoe de omvang van het jaarrisico
vermenigvuldigd met de factor 4.
Benodigde weerstandscapaciteit
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit
afgezet worden tegen de risico’s. Het totale ingeschatte maximale gevolg op basis van
kansberekening van alle geïnventariseerde risico’s bedraagt € 35 mln. (het gaat hierbij om het
maximale gevolg van ALLE risico’s en niet alleen het gevolg van de belangrijkste risico’s zoals
hierboven vermeld). Door de maximale gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen
ontstaat een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Het is immers vrijwel zeker dat
niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich
daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen. Om deze overschatting van risico’s te
voorkomen is gebruik gemaakt van risicosimulatie (de Monte Carlo methode). In de nota
risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgesteld dat voor de bepaling van de benodigde
weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een risicosimulatie waarbij een zekerheidspercentage
van 90% wordt gehanteerd. Uit de uitgevoerde risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid een
bedrag van € 20,9 mln voldoende is om alle risico’s van de gemeente te kunnen afdekken (de
benodigde weerstandscapaciteit).
Grondexploitaties
Per 31 december 2013 zijn de grondexploitaties geactualiseerd. In het kader van het
voorzichtigheidsprincipe dienen verwachte verliezen direct te worden afgedekt. In tegenstelling
tot de verliezen die direct dienen te worden genomen, mogen winsten pas worden genomen op
het moment dat ze nagenoeg volledig zijn gerealiseerd. Dit betekent dat winstgevende
grondexploitaties die nog moeten worden afgerond, niet in de balanspositie van het grondbedrijf
zijn opgenomen. De contante waarde van de winsten op nog niet afgesloten grondexploitat ies
bedraagt per saldo afgerond € 12,5 miljoen. Dit bedrag kan worden aangemerkt als de buffer die
binnen de grondexploitaties nog aanwezig is. In de jaarstukken van het grondbedrijf is dit als
zodanig benoemd. Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit van de
gemeente in totaliteit nemen wij dit geraamde voordeel voorzichtigheidshalve niet mee.
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het
weerstandsvermogen (de bedragen zijn afgerond).
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen =
Benodigde
weerstandscapaciteit
=
EUR 35.300.000
EUR 20.900.000
= 1,7
We streven naar een beschikbaar weerstandsvermogen dat tenminste voldoende is. Dat betekent
een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4. De ratio weerstandsvermogen van
Nieuwegein ligt dus boven deze norm. Ten opzichte van de jaarrekening 2012 is de ratio
toegenomen. Dit vindt zijn oorzaak onder andere in het feit dat het risicoprofiel is gewijzigd. In
het risicoprofiel hebben zich behoorlijke verschuivingen voorgedaan. Zo zijn nu de risico’s van de
transities in het sociale domein in beeld gebracht. Anderzijds zijn de risico’s in de
grondexploitaties aanzienlijk afgenomen. Dit is onder meer het gevolg van de herijking van de
grondexploitatie binnenstad.
80 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Een andere oorzaak voor de hogere ratio weerstandsvermogen is het feit dat de beschikbare
weerstandscapaciteit is toegenomen als gevolg van de wijze van berekenen van de vrije
belastingcapaciteit. Wij hebben er voor gekozen onze tarieven voor de woningen af te zetten
tegen de gemiddelde landelijke tarieven. Indien er echter voor zou worden gekozen om het
totale gemiddelde tarief van woningen en bedrijven af te zetten tegen de artikel 12 -norm dan
komt de onbenutte belastingcapaciteit aanzienlijk lager uit en daalt de ratio weerstandsvermogen
tot 0,98. Onder het kopje ‘onbenutte belastingcapaciteit’ hebben wij reeds aangegeven waarom
wij ervoor gekozen hebben hier van af te wijken.
Jaarverslag
2.2.4
81 (153)
Financiering
Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op de uitvoering van de gemeentelijke treasuryfunctie. Deze dient
plaats te vinden binnen de kaders die gesteld zijn in de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido) en de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). In de Wet
fido staat risicobeheersing en transparantie centraal. Risicobeheersing richt zich op renterisico´s,
kredietrisico´s en valutarisico´s. De transparantie komt tot uitdrukking in de voorschriften voor
een verplicht financieringsstatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en in de
jaarrekening. De Ruddo beperkt zich tot regelgeving omtrent het uitzetten van gelden.
In het financieringsstatuut staan de kaders van het treasurybeleid, in de strategienota’s treasury
geven wij de richting van dit beleid aan.
Ontwikkelingen
De gevoerde strategie is in 2013 niet gewijzigd: zoals verwacht ontstond een forse neg atieve
cashflow en binnen de kaders van de wet Fido hebben we getracht deze zo optimaal mogelijk te
financieren. Omdat de lange rente, tegen de verwachtingen in, in eerste instantie nog verder
daalde is aanvankelijk zo maximaal mogelijk gefinancierd met kort geld tegen uiterst gunstige
tarieven. In de loop van het jaar is bijtijds geconsolideerd met langlopende leningen. De
gerealiseerde rente ligt ruim onder de interne rekenrente van 4%.
Leningenportefeuille
Omvang portefeuille
De negatieve cashflow in 2013 bedroeg € 29.460k. Hierin heeft het Grondbedrijf een aandeel van
€ 9.167k. De opbrengsten bedroegen weliswaar € 2.977k, waarvan Binnenstad (€ 1.888k) en
Blokhoeve (€ 840k) de belangrijkste zijn, maar de uitgaven bedroegen in totaal € 12.144. Het
merendeel daarvan kwam op conto van de Binnenstad (€ 7.013k) en het Klooster (€ 2.831k).
Naast het grondbedrijf zijn er de nodige reguliere investeringen gefinancierd zoals bijvoorbeeld
onderwijs, rioleringen, onderwijs, ICT en daarnaast parkeren, theater en stadshuis.
De financieringsportefeuille telt op 31 december 2013:
 uitgezette onderhandse langlopende geldleningen met een totale omvang van € 788k.
Deze bestaat uit leningen aan deelnemingen voor een omvang van € 446k en verstrekte
leningen aan maatschappelijke organisaties voor € 343k.
 opgenomen leningen met een totale omvang van € 179.500k. Deze bestaan uit
kasgeldleningen met een omvang van € 7.000k en langlopende leningen van € 172.500k
 een per saldo negatief saldo in rekening-courant van in totaal € 1.333k. Dit betreffen de saldi
van onze lopende rekeningen bij onze banken.
Onderstaande tabel toont het verloop in de portefeuilleomvang vanaf 2010 (x € 1.000) :
Portefeuille-omvang
belegde gelden (U/G)
totaal (lang) belegd
mutatie in portefeuille U/G
aangetrokken gelden (O/G)
Gelden < 1 jaar
Gelden > 1 jaar
totaal aangetrokken
mutatie in portefeuille O/G
Saldi in rekening-courant
totaal portefeuille
Mutatie in portefeuille totaal
2010
2011
2012
2013
14.494
-13.570
4.671
-9.822
943
-3.729
788
-154
0
-88.000
-88.000
-30.000
0
-134.500
-134.500
-46.500
-19.000
-134.500
-153.500
-19.000
-7.000
-172.500
-179.500
-26.000
-1.596
-10.951
-2.126
-1.333
-75.101
-140.780
-150.431
-180.045
-44.823
-65.678
-9.651
-29.614
Renterisico
Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten
verandert als gevolg van wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen.
82 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Ter beheersing van het renterisico op kortlopende schulden is in de Wet fido de kasgeldlimiet
ingesteld. Deze moet voorkomen dat gemeenten teveel kort geld lenen waardoor bij een sterke
stijging van de rente de rentelasten ineens explosief zouden toenemen. Deze kasgeldlimiet is
vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal, wat voor Nieuwegein voor 2013 een maximum
betekent van € 14.326k. Dit maximum wordt berekend als gemiddelde per kwartaal en deze
limiet mag niet langer dan twee kwartalen achtereen overschreden worden. De eerste twee
kwartalen hebben we deze limiet overschreden, om zoveel mogelijk te profiteren van het uiterst
goedkope korte geld maar in het derde en vierde kwartaal is er voldoende geconsolideerd met
langlopende geldleningen.
Ter beheersing van het renterisco op langlopende schulden is in de wet Fido de renterisiconorm
opgenomen. Deze norm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille dat het
renterisico als gevolg van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt.
Volgens deze norm mag de te herfinancieren schuld in enig jaar niet meer bedragen dan 20%
van het begrotingstotaal, zodat voor Nieuwegein voor 2013 de norm € 33.700k bedraagt.
Hieraan heeft de gemeente ruimschoots voldaan. Er is dit jaar weliswaar in totaal voor € 45.000k
aan langlopende geldleningen afgesloten maar slechts € 7.000k was ter herfinanciering van een
af te lossen langlopende lening. Bij het afsluiten van de nieuwe leningen is wederom voor de
toekomst rekening gehouden met de renterisiconorm, er is gezorgd voor voldoende spreiding in
bedragen en vervaldatum. Er zijn looptijden vastgelegd tussen de 9 en 16 jaar en daarbij is ook
rekening gehouden met de vervaldata van de in eerdere jaren al afgesloten transacties.
De gemeente heeft geen derivaten afgesloten, ook niet in het verleden.
Kredietrisico
De omvang van de portefeuille beleggingen van de gemeente Nieuwegein is gering, van eerdere
jaren resteert nog slechts een viertal kleinere langlopende beleggingen, één bij de WIL en drie
uit het oogpunt van maatschappelijk belang (het Hospice, de stichting Museumwerf en
Movactor). De risico´s op deze beleggingen zijn beperkt.
Daarnaast is met ingang van 16 december 2013 het schatkistbankieren ingevoerd; daarbij
moeten overtollige middelen voortaan uitsluitend bij het rijk of bij andere lagere overhe den
worden uitgezet. Dat betekent dat ook in de toekomst eventuele kredietrisico’s beperkt zijn. De
enige uitzondering is nog gemaakt voor uitzettingen ingevolge de publieke taak.
Renteresultaat op de portefeuille
Door de negatieve cashflow is het portefeuilleresultaat nog verder negatief geworden. Hoewel de
rentelasten per saldo zijn toegenomen, is er dit jaar wel tegen gunstige condities geleend. Juist
doordat er maximaal goedkoop kort is geleend, is de gemiddelde rente over dit jaar van de
nieuw afgesloten leningen slechts 1,35%. Daardoor is het gemiddelde rentepercentage van het
totaal aan leningen gedaald van 3,64% naar 3,20%. Dit ligt ruim onder de interne rekenrente
van 4% en heeft daarmee bijgedragen aan het overall positieve renteresultaat van dit jaar. Het
totale gemeentelijke renteresultaat wordt namelijk niet alleen bepaald door het portefeuille resultaat, maar ook door interne rentetoerekeningen aan Grondbedrijf en investeringe n. De
budgettaire consequenties worden verantwoord op het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
In de onderstaande tabel worden de portefeuilleresultaten van de afgelopen jaren aangegeven.
Renteresultaat
belegde gelden (U/G)
rente kortlopende leningen
rente langlopende leningen
totaal rente-inkomsten
Rendement portefeuille U/G
aangetrokken gelden (O/G)
rente kortlopende geldleningen
rente langlopende geldleningen
totaal rente-uitgaven
kosten portefeuille O/G
gesaldeerd
totaal portefeuilleresultaat
2010
2011
2012
2013
8.858
931.568
940.427
2.430
479.777
482.207
4.377
125.181
129.558
4.939
34.028
38.967
4,30%
4,13%
4,14%
3,92%
-22.460
-2.633.586
-2.656.046
-77.204
-4.195.149
-4.272.353
-24.097
-5.092.515
-5.116.612
-15.509
-5.310.647
-5.326.156
3,85%
3,73%
3,64%
3,20%
-1.715.620
-3.790.146
-4.987.054
-5.287.190
Jaarverslag
83 (153)
2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Om een goede inschatting te kunnen maken van meerjarige toekomstige onderhoudslasten, is
het van belang om per kapitaalgoed te beschikken over een onderhoudsplan. Na het maken van
afwegingen over de intensiteit van het onderhoud wordt per kapitaalgoed het benodigde
onderhoudsbudget bepaald. Gelet op het verloop van de lasten worden daar voorzieningen voor
gevormd. In het algemeen geldt de beleidslijn dat onderhoudsvoorzieningen pas kunnen worden
gevormd na vaststelling van een meerjarig beheerplan. Er zijn beheerplannen voor wegen en
bruggen, tunnels, viaducten en gemeentelijke accommodaties (inclusief onderwijs). Voor een
paar beheerobjecten was nog geen beheerplan gemaakt: baggeren, duikers en geluidsschermen.
In 2013 is een concept-beheerplan baggeren gemaakt, dat begin 2014 wordt afgerond. Voor het
beheer van duikers is samen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
een concept-beheerplan gemaakt. Voor geluid is een reserve gevormd. Voor de vervanging van
geluidschermen is in 2013 hard gewerkt aan een ontwerptraject. Geluidschermen dienen aan
actuele eisen te voldoen. Als de keuze voor een type geluidscherm definitief is bepaald, wordt in
vervolg daarop een beheerplan gemaakt van het geselecteerde type geluidscherm.
Kwaliteitsniveau/-ambitie
Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A, B, C en D. Beeldkwaliteit A is het beste
beeldkwaliteitsniveau, daarna loopt het beeldkwaliteitsniveau af tot niveau D. Voor elk
beheerobject worden normen geformuleerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau A op
een bepaald aantal m2 een bepaalde hoeveelheid zwerfafval mag zijn, deze hoeveelheid loopt bij
elk niveau verder op. Bij elk kwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld, hiervan zijn foto’s
opgenomen in de schouwgids. Voor nadere uitleg wordt kortheidshalve verwezen naar onze
schouwgids, zie www.nieuwegein.nl, beheer openbare ruimte, beeldbestekken, download
schouwgids.
Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B.
Voor de binnenstad geldt niveau A en in de winkelcentra buiten de Binnenstad wordt het vegen
op beeldkwaliteitsniveau A gerealiseerd. In de winkelcentra zijn de afvalbakken vervangen door
grotere afvalbakken, hierdoor ontstaat een netter beeld in de winkelcentra en ligt er minder afval
naast de prullenbakken.
Bij al ons onderhoud is integrale afstemming van alle vakdisciplines de basis voor besluitvorming
over (groot)onderhoud. Stel dat gepland wordt op middellange termijn een weg te vervangen,
dan is denkbaar dat levensduur verlengend onderhoud wordt gepleegd aan de riolering met het
doel, rioolvervanging en wegvervanging gelijktijdig met elkaar uit te voeren. Of andersom, als
rioolvervanging op middellange termijn op de planning staat, dan is denkbaar dat levensduur
verlengend onderhoud aan het wegdek wordt uitgevoerd, met wederom als doel, rioolvervanging
en wegvervanging in één keer uit te voeren. Juist in de synergie van werkzaamheden zijn de
grootste kostenbesparingen mogelijk. Door de werkzaamheden gecombineerd uit te voeren,
wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt.
Bij alle werkzaamheden is de algemene doelstelling het zorgdragen voor een blijvende
beschikbaarheid van een doelmatig, veilig, duurzaam en efficiënt financieel beheerde openbare
ruimte.
Voor gebouwen en accommodaties gaan de in de meer jaren onderhoudsplannen (MOP’s)
opgenomen bedragen voor onderhoud uit van het aanwezig zijn van conditieniveau 3 (op een
schaal van 1 = nieuwbouw tot 6 = slooprijp; niveau 3 = ‘redelijk’) na de planperiode van 20 jaar.
Dit is een conditieniveau dat hoort bij een sober doch doelmatig gebouwonderhoud. Er wordt niet
naar gestreefd om de conditie van oudere gebouwen te verhogen, of de conditie van nieuwere
gebouwen ook na 20 jaar nog op een hoger niveau te houden. Alleen bij het representatieve
nieuwe vastgoed in de Binnenstad wordt voorlopig uitgegaan van een conditieniveau 2 na 2 0
jaar. Gezien de huidige conditie (nieuwstaat) van dit vastgoed kan ook dit worden gekenmerkt
als sober doch doelmatig onderhoud.
Bezuinigingsmaatregelen
Ook op het onderhoud van kapitaalgoederen zijn bezuinigingen doorgevoerd. Zo wordt bezuinigd
op het maaien van gras. In 2011 diende nog voldaan te worden aan beeldkwaliteit op B-niveau.
Vanaf 2012 wordt het gras 10 keer per jaar gemaaid, met uitzondering van speelvelden die op B niveau onderhouden moeten worden, evenals de sierheesters. De grasvelden, worden dus, met
uitzondering van de speelvelden, niet meer op B-niveau onderhouden. Daarnaast wordt € 45.000
bezuinigd op bomen in de verharding. Zwerfafval, prullenbakken legen en onkruidbeheersing op
verharding blijven ongewijzigd op B-niveau onderhouden.
84 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Voor onderhoud verhardingen is in het onderhoudsplan 2010-2019 rekening gehouden met het
minimaliseren van het onderhoud. Voor de korte termijn kan het onderhoud hierdoor met minder
middelen worden uitgevoerd. Op lange termijn zal meer geld noodzakelijk zijn om de gewenste
kwaliteit te handhaven. In 2014 zal opnieuw in beeld worden gebracht in hoeverre de
beschikbare middelen nog voldoende zijn.
Op het gebied van gebouwen en accommodaties is in het kader van de Effeciency- en
versoberingsmaatregelen bij de laatste vaststelling van de onderhoudsvoorzieningen, in 2010,
tevens besloten tot bezuinigingen op het gebouwonderhoud, te weten € 1 miljoen op de
voorziening voor onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs, over de periode t/m 2019, en € 1
miljoen voor de in 2010 tevens aanwezige 3 voorzieningen voor overige gebouwen
(sportaccommodaties, gebouwen voor welzijn en cultuur, en overige gebouwen), ook voor de
periode t/m 2019.
Overzicht beleidskader
Kapitaalgoederen
Beleidskader +
looptijd
Wegen en
Beheerplan wegen
Parkpaden
2010 – 2019
Kwaliteitsniveau/
ambitie
Kwaliteitsniveau B
Bruggen, tunnels en
viaducten
Beheerplan 2010 –
2019
Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit
B (CROW norm).
Bebording en
bebakening
Beheerplan bebording
en bebakening, 2007
Beschoeiingen
Beheerplan
beschoeiing, 2011
Geluidschermen
Geluidsbeperkende
maatregelen
-Gemeentelijk
rioleringsplan 20142018
- Nota Watervisie
2004
- Nota waterplan
2006
-Uitgangspunten
-Kwaliteitsimpuls
2011, deels 2012
Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit
B (CROW norm).
Vanwege onvoldoende
budget worden alleen de
beschoeiingen
onderhouden die grenzen
aan particulier terrein
Actieplan geluid
Riolering
Speelvoorzieningen
Groen
-Ibor,
Bomenbeleidsplan
2001 – 2011
Gebouwen/accomm
odaties
Stadshuis, Theater
en parkeergarages
Binnenstad
Meerjarenonderhouds
plannen 2012-2031
(de MOP’s van
Theater en
parkeergarages
moeten nog worden
vastgesteld door de
Raad)
Meerjarenonderhouds
plannen 2010-2029
Gebouwen/accomm
odaties met een
Wet milieubeheer,
Waterwet
Robuust en gezond
openbaar water
Aantrekkelijke en
uitdagende
speelvoorzieningen
conform het
warenwetbesluit attractieen speeltoestellen.
Gazons en ruwe bermen
worden vanwege
bezuinigingen op
frequentie onderhouden
en niet op beeldkwaliteit
niveau B.
kwaliteitsniveau 2
Kwaliteitsniveau 3
Toelichting
Actualisatie eens in
de vijf jaar. Volgende
actualisatie vindt
plaats in 2014.
Actualisatie eens in
de vijf jaar. Volgende
actualisatie vindt
plaats in 2014.
Actualisatie eens in
de vijf jaar. Volgende
actualisatie vindt
plaats in 2016.
Actualisatie eens in
de vijf jaar. Volgende
actualisatie vindt
plaats in 2018.
Kwaliteitsniveau 2:
de kwaliteit is goed
of beter.
Kwaliteitsniveau 3:
de kwaliteit is
Jaarverslag
Kapitaalgoederen
maatschappelijke
functie
Gebouwen/accomod
aties – overige
gebouwen
Beleidskader +
looptijd
en voor onderwijs het
IHPO-Herijking 2008
Kwaliteitsniveau/
ambitie
Meerjarenonderhouds
plannen 2010-2029
Kwaliteitsniveau 3
85 (153)
Toelichting
redelijk of beter.
Kwaliteitsniveau 3:
de kwaliteit is
redelijk of beter.
Toelichting per soort kapitaalgoed
Wegen, en Parkpaden
Beleidskader: Eens in de vijf jaar actualiseren wij de onderhoudsplannen . De eerstvolgende
actualisatie vindt plaats in 2014. In het onderhoudsplan actualiseren wij voor een periode van de
vijf jaar de harde planning en voor de periode van vijf jaar daarna de zachte planning. Op basis
van de uitgevoerde visuele inspectie in het derde kwartaal van 2012 bepalen wij de uit te voeren
werken en plannen wij deze werkzaamheden in voor de periode 2013 en 2014.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De financiële gevolgen van de
onderhoudsplannen hebben wij in het kader van IBOR verwerkt in de begroting. Hiervoor hebben
wij de voorziening voor onderhoud wegen ingesteld.
Het is vanuit technisch en financieel oogpunt noodzakelijk om het voorgestelde onderhoud voor
de volle 100% op het juiste moment uit te voeren. Alleen dan is sprake van een efficiënte
besteding van de financiële middelen. Bij lagere budgetten zal de achterstandsituatie continu
toenemen. Alleen door wijziging van de technische en maatschappelijke geformuleerde richtlijnen
kunnen wij hierin verandering aanbrengen. De uitkomst van technisch wegbeheer moet
resulteren tot een gemiddeld beeldkwaliteitsniveau B.
Realisatie:
Wij hebben het hele asfalt vervangen op de Utrechtsestraatweg, Remiseweg, Diepenbrocklaan,
fietspaden Parkhout en Wijkerslootweg. Delen van het asfalt zijn vervangen op de Symfonielaan Diepenbrocklaan; Batenburg/Nedereindseweg; Taludweg-gemeentegrens; WijkerslootwegRichterslaan; Batauweg; Noordstedeweg en Vreeswijksestraatweg.
Elementenverharding hebben wij vervangen op de Getijdemonde; Ebbemonde en delen van
Merwestein en JutphaasWijkersloot.
Bruggen, tunnels en viaducten
Beleidskader: Eens in de vijf jaar actualiseren wij de onderhoudsplannen . De eerstvolgende
actualisatie vindt plaats in 2014. In het onderhoudsplan brengen wij voor een periode van vijf
jaar de harde planning in beeld en voor de periode van vijf jaar daarna de zachte planning. Voor
2013 staat groot onderhoud aan de Symfonietunnel gepland.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het
beheerplan hebben wij een budget opgenomen in de begroting. Hiervoor hebben wij de
voorziening voor onderhoud Bruggen, tunnels en viaducten ingesteld.
Realisatie:
In 2013 hebben wij aan de Noordstedetunnel, Symfonietunnel en Oranjebrug groot onderhoud
uitgevoerd.
Bebording en bebakening
Beleidskader: In 2007 hebben wij het Beheerplan bebording en bebakening opgesteld. De
uitvoering van dit plan is in 2008 gestart. Het vervangingsschema hebben wij mede op basis van
de kengetallen van het CROW opgesteld. Uitgangspunt van het beheerplan is o.a. het bevorderen
van de verkeersveiligheid in de gemeente. Uitstel of verlaging van het onderhoud /
vervangingsbudget zal o.a. leiden tot verkeersonveiligheid. In 2013 zal in de wijk Doorslag de
bebording worden vervangen
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting hebben wij
budgetten opgenomen waarmee wij, conform het beheerplan, jaarlijks 1/15e deel van de
bebording kunnen vervangen.
Realisatie:
In 2013 hebben wij de wijk Doorslag voorzien van nieuwe verkeers- en straatnaamborden.
86 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Beschoeiingen
Beleidskader: In 2007 hebben wij het Beheerplan onderhoud en vervanging beschoeiingen
opgesteld. In 2011 hebben wok het laatste deel van het beheerplan onderhoud en vervanging
beschoeiingen uitgevoerd in Jutphaas Wijkersloot en op de industrieterreinen.
In 2012 / 2013 zijn wij begonnen met het vervangen van gemeentelijke beschoeiing van
particuliere tuinen. Er is gekozen voor FSC hout duurzaamheidsklasse 1. Het gevolg van deze
keuze is wij het risico van aansprakelijkheidstelling door particulieren minimaliseren.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het
beheerplan hebben wij een budget opgenomen in de begroting.
Realisatie:
In 2013 hebben wij beschoeiing vervangen op de Lijsterbesstraat, Wiersdijk, Utrechtsestraatweg,
Richterslaan, Spinethof en op Plettenburg
Geluidschermen
Beleidskader: In 2010 hebben wij een beleidskader opgesteld met betrekking tot de vervanging
van de geluidschermen. In 2012 hebben wij een overall plan voor de stadsas opgesteld voor een
periode van drie jaar met daarin een visie op de aanpak en de vormgeving, een actieplan, een
prioritering en een uitgewerkt uitvoeringsplan. In het overallplan hebben wij een afweging
gemaakt of wij op een beperkt aantal locaties het geluid maximaal konden terugdringen of op
een groter aantal locaties een lager niveau realiseren. Wij hebben een visie daarop geformuleerd
waarbij wij in samenhang hebben gekeken naar reductie van geluid, kosten, beheer & onderhoud
en beeldkwaliteit. Voor de verwachte levensduur moeten wij aansluiten bij de looptijd van de
Structuurvisie Nieuwegein 2030.
In 2013 zijn wij begonnen met de uitvoering van de realisatie c.q. vervanging van
geluidswerende voorzieningen langs de Stadsas.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In 2011 zijn wij gestart met de
uitvoering en in 2015 hebben wij de laatste vervangingen gepland. Voor onderhoud en
vervanging hebben wij de reserve Actieplan geluid gevormd. Alle lasten hebben wij verantwoord
in de exploitatie en ten laste gebracht van deze reserve.
Realisatie:
Op basis van het Actieplan geluid (raadsnummer 2013-162) is een vervanging en gedeeltelijke
ophoging van geluidschermen in Nieuwegein-zuid voorzien (Graaf Florisweg, ’sGravenhoutseweg, Zandveldseweg. In 2013 hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Opstelling bestek Graaf Florisweg (geluidsschermen en asfalteringswerkzaamheden);
- Opstelling bestek Plettenburgerbaan (aanvulling geluidsschermen) + aanbesteding.
Riolering
Beleidskader: Ten behoeve van het onderhoud van de riolering hebben wij in 2008 het
Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In deze nota hebben wij de hoofdlijnen en
doelstellingen van het rioleringsbeleid voor de periode 2009-2013 vastgelegd. De gemeentelijke
rioleringsplannen actualiseren wij om de vijf jaar.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het onderhoud en vervanging
hebben wij financiële middelen in de begroting opgenomen.
Realisatie:
In 2013 hebben wij riolering vervangen in Fokkesteeg en Doorslag. Wij hebben de rioolgemalen
geoptimaliseerd waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel stond. In 2013 zijn wij gestart met
de implementatie van het OnderhoudsManagementsysteem voor rioolgemalen ten behoeve van
efficiënter beheer. De automatisering van het grondwatermeetnet hebben wij verder
doorontwikkeld. De raad heeft Het verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld
evenals de Riolerings en drainageverordening gemeente Nieuwegein 2013.
Speelbehoefte
Beleidskader: In 2010 heeft de raad besloten extra middelen ter beschikking te stellen voor de
kwaliteitsimpuls speel/beweeg/sportvoorzieningen.
In 2013 hebben wij de kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen in samenspraak met bewoners bijna
afgerond. Zo hebben wij in 2013 de skatebaan in Galecop geopend. De foto’s van de nieuwe
speelvoorzieningen staan op de website van de gemeente: www.nieuwegein.nl trefwoord: naam
van een wijk, bv Batau Zuid; selecteer vervolgens: ‘speeltoestellen’.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De werkzaamheden met betrekking
tot speel/beweeg/sportvoorzieningen hebben wij integraal meegenomen in de werkzaamheden
‘Herinrichting van wijken’. Het op minimumniveau brengen van alle
speel/beweeg/sportvoorzieningen in alle wijken hebben wij ten laste gebracht van het reguliere
Jaarverslag
87 (153)
budget. De meerkosten van de kwaliteitsimpuls spelen betalen wij uit de extra middelen die
daarvoor beschikbaar zijn gesteld.
Realisatie:
De kwaliteitsimpuls speelvoorzieningen is opgenomen in het college-akkoord 2010-2014.
Eind 2013 hebben wij 88% van het beschikbare budget besteed. Wij ronden de kwaliteitsimpuls
speelvoorzieningen in 2014 af.
Groen
Beleidskader: wij hebben het beheerplan bomen in 2008 opgesteld. De uitkomst van de
gehouden quick-scan naar het achterstallig onderhoud van bomen is leidend in de
onderhoudsplanning met betrekking tot het wegwerken van de snoeiachterstanden. Het
achterstallig onderhoud hebben wij weggewerkt, waardoor de nadruk nu komt te liggen op
regulier onderhoud. Verder vindt een visuele inspectie van de bomen plaats op stabiliteit en op
mogelijk gevaar voor de omgeving. Zo nodig treffen wij op grond hiervan extra maatregelen.
In 2013 hebben wij goede stappen gezet in het kader van het verbeteren van
ontmoetingsmogelijkheden voor burgers in het zogenoemde recreatief- en educatief groen: de
dierenweides en de kinderboerderij.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting hebben wij de
reguliere middelen voor groenonderhoud opgenomen.
Realisatie:
In 2013 hebben wij het onderhoud van het openbaar groen conform planning uitgevoerd.
Wij hebben de openingstijden van de dierenweides in Galecop en JutphaasWijkersloot
(Wenckebachplantsoen) uitgebreid. . Wij hebben de dierenweides dankzij de inzet van
vrijwilliger/ bewoners op woensdagmiddag en/of zondagmiddag opengesteld voor publiek.
Hiermee creëren wij een grotere betrokkenheid van de bewoners in de wijk met de dierenweides
en verbeteren wij de sociale ontmoetingsfunctie. Tevens hebben wij cliënten van SBWU de
mogelijkheid geboden om in de dierenweides werkzaamheden uit te voeren. Hiermee hebben wij
de participatiemogelijkheden van cliënten van de SBWU uitgebreid.
De accommodatie van de kinderboerderij hebben wij verbeterd waardoor de leefomstandigheden
van de dieren er flink op vooruit zijn gegaan. Door de koeienstal opnieuw in te richten hebben de
koeien nu alle bewegingsvrijheid. De konijnen zijn veel beter gehuisvest. Hun grote hokken
hebben wij vervangen door een grote binnenren met een vrije leefruimte. Deze binnenren
gebruiken wij om het educatieve lespakket ‘Koos Konijn’ aan de scholen aan te bieden.
Gebouwen en accommodaties - algemeen
Beleidskader: De MOP’s worden elke 3 tot 4 jaar geactualiseerd, waarna telkens de hoogte van
de onderhoudsvoorzieningen kan worden vastgesteld. In 2013 zijn alle huidige MOP’s opnieuw
geactualiseerd. Na verwerking van de in 2013 vastgestelde nieuwe taakstelli ng op
onderhoudsvoorzieningen, kunnen deze geactualiseerde MOP’s in de loop van 2014 opnieuw
worden vastgesteld. In 2014 zal ook de verdere professionalisering van het vastgoedbeheer
binnen de gemeente definitief vorm krijgen. Daarbij zullen naast de operationele taken (het
uitvoeren van het onderhoud) ook het tactisch en strategisch beheer ontwikkeld worden, en
versnipperde taken en functies op het gebied van vastgoedbeheer binnen de eigen organisatie op
één plaats worden samengebracht. Daarnaast zal in regionaal verband door middel van een
lokale business-case worden onderzocht of aansluiting bij een regionale vastgoedorganisatie
(RVO) voor de gemeente Nieuwegein meerwaarde is.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het technisch onderhoud van
de gemeentelijke gebouwen zijn voorzieningen gevormd, waarmee de kosten voor het onderhoud
van het vastgoed over de jaren heen geëgaliseerd kunnen worden. Deze
onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten zoa ls
opgenomen in de MOP’s, voor een periode van 10 jaar (Het nieuwe vastgoed in de Binnenstad:
Stadshuis, Theater en Parkeergarages: 20 jaar). De onderhoudsvoorzieningen worden gevuld
met dotaties vanuit de verschillende programma’s.
Realisatie:
Zie hieronder bij de specifieke gebouwen/voorzieningen.
Gebouwen en accommodaties – Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad
Beleidskader: Voor Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad zijn MOP’s opgesteld voor
het eigenaarsonderhoud. In verband met de relatief grote waarde van dit vastgoed en de jonge
leeftijd daarvan wordt voor dit vastgoed uitgegaan van een plan-horizon van 20 jaar (periode
2012 t/m 2031; de eerste 10 jaar wordt vooral gespaard voor de uitgaven in de tweede 10 jaar).
De MOP’s gaan uit van sober maar doelmatig onderhoud, waarbij gezien de huidige nieuwstaat
en het representatieve karakter van dit vastgoed kan worden uitgegaan van een conditieniveau
88 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
na 20 jaar van tenminste 2 (‘goed’). De MOP’s van Stadshuis, Theater en Parkeergarages moeten
nog worden vastgesteld door de Raad.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Met de realisering van het nieuwe
Stadshuis, het nieuwe Theater en de Parkeergarages P4, P5 en P6 in de Binnenstad is de waarde
van de vastgoedvoorraad van de gemeente verdubbeld van ca. € 150 miljoen (de waarde van het
bestaande vastgoed) naar ca. € 300 miljoen euro. Voor al dit nieuwe vastgoed in de Binnenstad
worden 3 onderhoudsvoorzieningen gevormd, voor resp. het Stadshuis, het Theater, en de
gezamenlijke P-garages P4, P5 en P6. Deze onderhoudsvoorzieningen zullen jaarlijks worden
gevuld met dotaties vanuit de exploitaties van Stadshuis, Theater en P-garages. De voorziening
voor onderhoud aan het Stadshuis en Theater zijn al gevormd, de voorziening aan de
parkeergarages worden gevormd na vaststelling van de MOP’s door de Raad.
Realisatie:
Stadshuis: er wordt gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Het onderhoud vindt plaats o.b.v.
de MOP. Dit betreft de eerste jaren vooral uitgaven voor onderhoudscontracten en klein
storingsonderhoud.
Theater: Vanaf 2013 heeft de dotatie plaats; in de loop van 2014 zal het Theater aan de
vastgoedafdeling worden overgedragen, waarna het onderhoud o.b.v. de MOP kan plaatsvinden.
Gebouwen en accommodaties met een maatschappelijke functie
Beleidskader: De gemeente voert de regie over het technisch onderhoud van een groot aantal
gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals sportaccommodaties, buurthuizen, gebouwen
voor kinderopvang en een kinderboerderij. Ook hier vindt het onderhoud plaats op basis van
periodiek geactualiseerde MOP’s.
Verder heeft de gemeente het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen voor primair,
speciaal en voortgezet onderwijs. Bij schoolgebouwen voor primair en speciaal (basis) onderwijs
is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant, en de schoolbesturen
voor het onderhoud van de binnenkant. Bij de scholencomplexen in Nieuwegein geldt deze
verdeling in principe ook maar is, in verband met de vervlechting van functies en gebouwd elen,
tussen gemeente en schoolbesturen de afspraak gemaakt dat de gemeente het onderhoud voor
buiten- èn binnenkant verzorgt, waarbij de schoolbesturen de rijksvergoeding voor het
onderhoud voor de binnenkant aan de gemeente afdragen. De periodiek geactualiseerde MOP’s
brengen het noodzakelijke onderhoud in beeld en dienen als leidraad voor het jaarlijks door de
schoolbesturen bij de gemeente aan te vragen onderhoud buitenkant schoolgebouwen.
Op basis van nationale wetgeving welke op dit moment in voorbereiding is, wordt verwacht dat
per 2015 ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de buitenkant van
schoolgebouwen voor basisonderwijs aan schoolbesturen zal worden overgedragen. In de loop
van 2014 moet duidelijk worden wat dit voor het onderhoud van binnen- èn buitenkant van de
scholencomplexen zal gaan betekenen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De jaarlijkse dotaties aan de
onderhoudsvoorzieningen voor gebouwen met een maatschappelijke functie vinden plaats vanuit
het programma Maatschappelijke ondersteuning en participatie. De jaarlijkse dotaties aan de
onderhoudsvoorziening voor onderwijsgebouwen vindt plaats uit het programma Onderwijs,
opvoeding en jeugd.
Realisatie:
Het onderhoud heeft in 2013 plaatsgevonden o.b.v. de MOP’s. Daarbij werd altijd de technische
noodzakelijkheid onderzocht. Gepland onderhoud dat nog niet technisch noodzakelijk was, werd
doorgeschoven naar een later jaar. Andersom bleek soms ook dat nog niet gepland onderhoud
toch eerder noodzakelijk was. Dit onderhoud kon vervroegd worden uitgevoerd, omdat het in een
later jaar wèl was voorzien, en uitvoering niet tot onderuitputting van de voorziening leidt.
Gebouwen en accommodaties – overige gebouwen
Beleidskader: De resterende groep betreft overige gebouwen en objecten zoals de
gemeentewerf, het MEC, weekmarkten en kleinere gebouwen en objecten voor verschillende
doeleinden. Ook voor deze gebouwen en objecten zijn er MOP’s en wordt uitgegaan van een
conditieniveau 3.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De dotaties aan de voorziening voor
onderhoud overige gebouwen vindt plaats vanuit de verschillende programma’s.
Realisatie:
Het onderhoud is in 2013 uitgevoerd o.b.v. de MOP.
Jaarverslag
2.2.6
89 (153)
Bedrijfsvoering
Regionale samenwerking
Aangaande de regionale samenwerking is in 2013 een concrete stap gezet door het per 1 mei
2013 van start gaan van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) zijnde een Openbaar Lichaam op
basis van een Gemeenschappelijk Regeling als regionale uitvoeringsorganisatie op het terrein van
Werk en Inkomen. Medewerkers uit de diverse gemeenten zijn overgegaan naar de nieuwe
organisatie. Voor Nieuwegein heeft 2013 in het teken gestaan van de overgang van het
personeel naar de nieuwe organisatie en het inrichten van de aansluitingen en aanstur ing.
Houten verzorgt de dienstverlening op gebied van ICT. Nieuwegein huisvest de medewerkers in
haar Stadshuis.
In het licht van de regionale samenwerking, en in lijn met het collegeprogramma is in 2013 een
onderzoek verricht naar de financiële haalbaarheid van het uitbesteden van de
belastingwerkzaamheden. Dit onderzoek heeft in het vierde kwartaal geleid tot een
principebesluit onder voorwaarden om de belastingtaken per 1-1-2015 onder te brengen bij de
BghU, een samenwerkingsverband van de gemeenten Utrecht en De Bilt en het
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het vervolgproces moet leiden tot definitieve
besluitvorming voor de zomer 2014.
Op het gebied van personele uitwisseling participeert de gemeente Nieuwegein sinds 2012 in een
samenwerkingsconvenant met de gemeenten Utrecht, Amersfoort, IJsselstein en Houten en met
de provincie Utrecht. Langzaam aan breidt het aantal deelnemende organisaties uit. Doel is
vacatures via de regio in te vullen en tijdelijke personele uitwisseling te bewerkstelligen.
Daarnaast is er op RO gebied met deels dezelfde, deels andere partners een initiatief gestart om
regionaal expertise uit te wisselen via kortdurende inzet. De verwachting is dat met deze
initiatieven de tijdelijke capaciteitstekorten deels kunnen worden opgevangen, zodat er mogelijk
minder een beroep zal hoeven te worden gedaan op veelal duurdere inhuurkrachten.
In 2013 heeft Nieuwegein samen met 10 andere regiogemeenten geparticipeerd in een
onderzoek op hoofdlijnen naar de meerwaarde van de oprichting van een regionaal
vastgoedbedrijf (RVO). Na de eindrapportage van september 2013, waarin wordt aangegeven dat
samenwerking op het gebied van vastgoedmanagement voor alle deelnemende gemeenten
meerwaarde oplevert, is eind 2013 besloten mee te doen met de vervolgfase: een lokale
business-case waarin duidelijk wordt wat aansluiting bij een RVO voor elke gemeente betekent
op het gebied van kosten, kwaliteit en personeel.
CAO
Zoals afgesproken in de cao gemeenten hebben alle medewerkers per 1 januari 2013 een
aanstelling in algemene dienst. Ook hebben alle medewerkers in de periode 2013-2015 recht op
een individueel loopbaanbudget van 500 euro per jaar.
Ziekteverzuim, arbobeleid en vitaliteit
De gemeente Nieuwegein had in 2013 een verzuimpercentage van 5,6%. Dat is gelijk aan het
percentage van 2012. Om dit percentage naar beneden te krijgen hebben wij in 2013 diverse
acties ondernomen, te weten:
- Nieuwe visie op verzuim en verzuimprotocol
- Training voor management omgaan met verzuim
- Trainingen stresspreventie
- Trainingen beeldschermwerk/ergonomische houding op de werkplek
Daarnaast hebben we een nieuwe bedrijfsarts aangetrokken die op 1 oktober van start is
gegaan.
Informatisering & Automatisering
Een groot deel van 2013 heeft in het teken gestaan van het werken aan een betrouwbaar ICT
fundament. Een start is gemaakt met de uitrol van Windows 7 om zodoende tijdig de gehele
organisatie over te zetten op dit nieuwe besturingssysteem. Ook zijn vorderingen gemaakt in het
SharePoint Samenwerkingstraject, waar afdelingen hun bestanden centraal beschikbaar stellen
en delen in gebouwde afdelingsites, daarmee wordt transparant en efficiënt digitaal
samenwerken gefaciliteerd. Belangrijke mijlpaal daarin is het opleveren van een Contractbeheer
systeem, waarmee de organisatie in staat is gesteld om het grote aantal contracten te gaan
bewaken en beheren zodra het systeem volledig is gevuld.
Gestart is met de implementatie van het nieuwe Raadsinformatiesysteem, welke geschikt is voor
het gebruik van Ipads en het digitaal (papierloos) kunnen vergaderen en dat verder uitgebouwd
90 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
zal worden in 2014. Overige ICT ontwikkelingen in 2013 betroffen de realisatie van de formele en
operationele uitwijk in Zeist voor de twee basisregistraties BAG en GBA, DigiD-audit en inrichting
verdere beveiligingsprocessen en het van start gaan van de overgang van Windows XP naar
Windows 7, met 2014 als afrondingsmoment. Verder is samen met de gemeenten IJsselstein en
Montfoort in 2013 het Strategisch Informatie Beveiligingsbeleid geformuleerd.
In 2013 hebben we in het kader van het streven naar verdergaande digitalisering organisatie
breed het werken met het zakensysteem (CRM) onder de aandacht gebracht en er zijn
verbeterslagen doorgevoerd ten aanzien van digitale werkprocessen onder de vlag van het
project ‘van A(naloog) naar D(igitaal)’. Daarmee is de interne distributie van papieren post
nagenoeg geëindigd, wat toch als een mijlpaal wordt beschouwd. Bij de doorontwikkeling van het
digitaal zaakgericht werken wordt met de gemeenten Houten en Zeist opgetrokken. In 2013 is
steeds meer het belang van een goede Informatievoorziening duidelijk geworden en geldt dit
inmiddels als 3e belangrijk productiemiddel, naast medewerkers en financiën, in onze
organisatie. Om dat belang te onderschrijven, zijn goede afspraken gemaakt over de wijze
waarop deze Informatievoorziening wordt opgenomen in toekomstige beleids-/ en
besluitvorming.
Facilitaire samenwerking Stadshuis
Het Stadshuis biedt huisvesting aan de gemeentelijke organisatie, de Bibliotheek (Tweede
verdieping), Movactor, de Wereldwinkel en (inmiddels) de WIL. In mei 2013 is het UWV
Werkbedrijf vertrokken en is de WIL als nieuwe huurder in het Stadshuis is gekomen. Om alle
partners in het Stadshuis op een goede manier te ondersteunen, worden de facilitaire en ICT diensten centraal aangeboden via het Supportplein. Dit is een servicecentrum volgens het één loket principe. Inmiddels is hierdoor een goede facilitaire samenwerking ontstaan en is het
centrale telefoonnummer 1888 een begrip. Sinds de verhuizing naar het Stadshuis eind 2011 zijn
aan de hand van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, een verplicht onafhankelijk
onderzoek naar de arbeidsomstandigheden) structureel verbeteringen doorgevoerd. Hiermee
kwamen de kinderziekten en fouten in de oplevering in beeld. Door onder meer actief te sturen
op ‘aanpassing en herstel onder garantie’ zijn in 2013 de meeste knelpunten opgelost. Voor een
aantal complexe samengestelde (deels gebruik, deels techniek) problemen, zoals
klimaatbeheersing en geluidshinder, wordt in samenspraak met de Ondernemingsraad en de
gebruikers naar oplossingen gezocht.
Overhead
Een ander onderzoek dat we hebben uitgevoerd is dat naar de overhead binnen de gemeente
Nieuwegein en de effecten die optreden als delen van de organisatie worden ingekrompen of
vergroot. Uitkomsten van dit onderzoek zijn waar mogelijk verwerkt in de begroting 2014 en
hebben inmiddels tot (kleine) aanpassingen in de kostenverdeelsystematiek geleid. Dit
onderzoek krijgt in 2014 een vervolg, waarbij ook gebruik gemaakt zal gaan worden van de
uitkomsten van het eind 2013 gestarte rekenkameronderzoek. Uiteindelijke doel is te komen tot
een efficiënt en effectief systeem van kostenverdelen waar ook nadrukkelijk en tijdig op gestuurd
kan worden.
Aanschaf rapportgenerator Cognos
Ter ondersteuning van de aansturing van de organisatie is in 2013 geïnvesteerd in een nieuwe
rapportgenerator. Met behulp van dit instrument kan nog beter, sneller en vollediger
gerapporteerd worden uit de databases van de verschillende applicaties. Door hier ook een
dashboard aan te koppelen zal de tussentijdse sturing en van daaruit de bestuurlijke rapportages
versterkt worden.
Jaarverslag
91 (153)
2.2.7 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn instellingen waar de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel
belang in heeft. De verplichte paragraaf ‘verbonden partijen’ geeft inzicht in de stand van zaken
met betrekking tot de doelstellingen en beleidsvoornemens van de verbonden partijen in de
jaarrekening 2013.
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Financieel resultaat 2013
voor bestemming
Beleidsvoornemens
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rotterdam
Het behouden van substantiële marktaandelen in het
Nederlandse publieke en semipublieke domein en het
behalen van een redelijk rendement voor de
aandeelhouders.
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen
voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde
dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag
mogelijk houden van kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger
Algemene dekkingsmiddelen
De Gemeente Nieuwegein bezit 80.184 aandelen, dat is
0,14% van het totale aandelenkapitaal. De waarde van
één aandeel is nominaal € 2,50. Omdat de aandelen niet
verhandelbaar zijn, is er geen marktwaarde bekend. Het
totale aantal aandelen bedraagt per 31 december 2013
55.690.720. Door de financiële crisis is het kredietrisico
toegenomen.
n.v.t.
€ 2.752 mln.
€ 3.430 mln.
€ 139.443 mln.
€ 127.721 mln.
Nettowinst na belastingen € 282 mln.
De financiële vooruitzichten voor de kernklantsectoren
van de bank blijven weinig positief. BNG Bank verwacht
desondanks dat de nieuwe langlopende kredietverlening
in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal
uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar
herfinanciering van bestaande leningen. Het
renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend
lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager
uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële
transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven
voor de mate van economisch herstel binnen de
eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de
bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de
nettowinst 2014.
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Vitens N.V. Utrecht
Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in
Nederland.
Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar
drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en
milieu, waarbij Vitens als belangrijkste milieuaspecten
noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het
gebruik van duurzame energie, een verantwoorde
omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord
beheer van waterwingebieden
Algemene dekkingsmiddelen
Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder
Gemeente Nieuwegein bezit 61.246 aandelen met een
92 (153)
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Financieel resultaat 2011
voor bestemming
Beleidsvoornemens
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
nominale waarde van € 1,00 per aandeel. Dit is 1,219%
van het totale geplaatste aandelen kapitaal
N.v.t.
€
€
€
€
€
403 mln.
386 mln.
1.278 mln.
1.296 mln.
29,6 mln.
Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke
drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend
is om rente en dividend te vergoeden aan de
vermogensverschaffers.
Naam + Vestigingsplaats
Stichting Administratiekantoor Dataland BV Gouda
Doel
Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke
vastgoedgegevens, geoinformatie en WOZ-informatie
voor publieke en private afnemers in Nederland.
Daarmee ontzorgt DataLand de gemeente.
Dataland ondersteunt de gemeentelijke
informatiehuishouding op het gebied van de
gemeentelijke Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie door
- actieve kwaliteitsbewaking,
- vertegenwoordiging van het gemeentelijk belang,
- organisatie en coördinatie van het Gemeentelijk
Geoberaad (i.s.m. VNG); een landelijk ambtelijk en
bestuurlijk podium voor gemeentelijke standpunten op
het terrein van de ruimtelijke informatie.
Verder is deelname niet anders te zien dan een vorm
van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van
het openbaar belang en met als resultaat efficiëntie en
kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van
overheidsinformatie, overheidsloket, e-government,
dienstverlening, een transparante en betrouwbare
overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.
Dankzij de samenwerking met deelnemende gemeenten,
vele afnemers en andere betrokkenen bij de
overheidsinformatievoorziening is DataLand uitgegroeid
tot het landelijke kennis- en dataknooppunt voor
vastgoed, geo- en WOZ gerelateerde gemeentelijke
gegevens.
Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van
vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens,
voortkomend uit het informatiedomein van gemeenten,
voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven
Algemene dekkingsmiddelen
De gemeente heeft geen rechtstreeks bestuurlijk belang
Het aantal certificaten van de gemeente Nieuwegein
bedraagt 29.848 met een waarde van € 0,10 per
certificaat. Dit is 0,43% van het totale aantal
(6.894.501).
N.v.t.
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijke belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de partij
verbonden heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Financieel resultaat 2012
€ 144.893
€ 273.158
€ 701.496
€ 582.233
De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een
Jaarverslag
voor bestemming
Beleidsvoornemens
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
93 (153)
positief resultaat zijnde €. 128.265.
Bij de bestuurlijke oriëntatie zijn vijf ambities onderkend
die richting geven aan de toekomst van DataLand. De vijf
ambities zijn uitgewerkt onder de thema’s:
1. Dataland is van en voor gemeenten;
2. Afstemming met VNG en het KING initiatief;
3. Invoering stelsel van basisregistraties en komst van
landelijke voorzieningen;
4. Het GIDEON-rapport;
5. Samenwerking met het Kadaster.
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Soest
Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het
realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief
hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de
voormalige reinigingsdiensttaken
Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in
stand houden van de gemeenschappelijke regeling
waaruit de volgende taak wordt verricht: het inzamelen
en bewerken van afvalstoffen
Duurzame ontwikkeling
De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
benoemen elk één lid en een plaatsvervangend lid voor
het algemeen bestuur. Voor de gemeente Nieuwegein is
dit wethouder J. H. Reusch. De voorzitter van het
algemeen en tevens voorzitter van het dagelijks
bestuur wordt per zittingsperiode aangewezen door en
uit het algemeen bestuur. De deelnemers leveren bij
toerbeurt de voorzitter.
N.v.t.
Financieel belang
De kosten van de taken worden bij de deelnemers in
rekening gebracht, per contract, op basis van vaste
uurtarieven. Voor alle taken conform de DVO die de
RMN in 2013 voor de gemeente Nieuwegein heeft
uitgevoerd, is € 3.287.455 betaald.
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Financieel resultaat 2012 voor
bestemming
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Beleidsvoornemens
€ 473.800
Risico’s
De deelnemende gemeenten dragen naar
evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en
financiële risico’s. Als belangrijkste risico’s zijn
gedefinieerd:
Brandschade wagenpark i.c. verschil tussen
nieuwwaarde en dagwaarde
Ziekteverzuim: er is geen voorziening getroffen en
geen verzekering gesloten
€ 827.600
Voordeel € 353.800
(resultaat 2013 is nog niet vastgesteld)
€ 9.086.800
€ 8.669.700
In 2013 zijn de navolgende beleidswijzigingen
opgestart: geen
94 (153)
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Financieel resultaat 2013
voor bestemming
Beleidsvoornemens
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio Utrecht Utrecht
Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio
Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau
van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse
gemeenten.
In het kader van de gemeenschappelijke regeling worden
de (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende
gemeenten behartigd ter bevordering en waarborging
van de voorbereiding op rampen en crises, zulks met
inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling is
bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden
van de veiligheidsregio
Openbare orde en veiligheid
Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van
de deelnemende gemeenten.
De bijdrage over het jaar 2013 is € 3.012.000.
N.v.t.
€
€
€
€
€
2.583.644
5.422.064
54.358.172
48.177.931
3.299.000 (resultaat voor bestemming)
De Wet veiligheidsregio's (Wvr) verplicht het bestuur van
de VRU om iedere vier jaar een beleidsplan vast te
stellen. In november 2011 heeft het algemeen bestuur,
na een uitgebreide consultatieronde bij
gemeentebesturen (colleges en raden), netwerkpartners
en buurregio’s het Beleidsplan 2012-2015 vastgesteld.
Aansluitend zijn in er specifieke programma’s voor
brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg
vastgesteld. In het beleidsplan en voornoemde
programma’s wordt richting gegeven aan de ambities van
de Veiligheidsregio op het terrein van rampenbestrijding,
crisisbeheersing (inclusief geneeskundige hulpverlening
en bevolkingszorg) en brandweerzorg voor de periode
2012 -2015. In 2013 hebben onderzoeken
plaatsgevonden over de verbetering van de effectiviteit,
vergroting van de efficiency en de interne beheersing van
de financiën van de VRU. De resultaten hiervan zullen
vanaf 2014 worden geïmplementeerd.
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Utrecht
Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op
een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne
verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan
het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.
Het gaat om het zorg dragen voor een goede, reguliere
en milieuverantwoorde verwerking van door de
gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en
de inzameling van glas en papier en karton, ofwel de
inzameling, het overladen, het transport en de
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.
Duurzame ontwikkeling
Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te
benoemen door provinciale staten, twee leden uit de
stad Utrecht te benoemen door de Raad en één
deelnemer per overige gemeente, te benoemen door de
betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van
Nieuwegein in het algemeen bestuur is wethouder J. H.
Jaarverslag
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Financieel belang
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Beleidsvoornemens
Overige relevante gegevens
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijke belang
Financieel belang
Verandering in het belang dat
de gemeente in de verbonden
partij heeft
Eigen vermogen en
einde boekjaar 2012
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Financieel resultaat 2012
voor bestemming
Beleidsvoornemens
Reusch.
N.v.t.
De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het
transport en de verwerking van diverse afvalstromen.
De kosten van de taken worden bij de deelnemers in
rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten
worden in dat jaar verrekend met de deelnemende
gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en
voorzieningen. Nieuwegein betaalt niet direct aan de
AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden via de
RMN verrekend. Volgens de vastgestelde jaarrekening
2012 van de AVU bedroegen de totale bijdragen van de
deelnemers € 21.448. De totale netto lasten voor de
gemeente Nieuwegein was € 1.044k
n.v.t
n.v.t
In 2013 zijn de navolgende beleidswijzigingen
opgestart: geen
De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31
december 2012 deelnemingen in:
– N.V. Afvalverwijdering Utrecht 100% belang; €
45.378;
– N.V. Rova Holding, minderheidsbelang; € 45.378;
– N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882;
– B.V. Afvaloverslag Ede 50% belang € 9.000.
Namens de GR oefent het dagelijks bestuur stemrecht
uit in de algemene vergadering van aandeelhouders
van de N.V. AVU. Fiscaal gezien is dan ook sprake van
een eenheid. Uit dien hoofde is de GR hoofdelijk
aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden
van de vennootschap
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan
Gezondheidszorg (GGD) Zeist
De regeling dient de behartiging van de belangen van de
deelnemers op het gebied van de openbare
gezondheidszorg.
De regeling dient de behartiging van de belangen van de
deelnemers op het gebied van de openbare
gezondheidszorg.
Maatschappelijke ondersteuning en participatie
De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het
Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
door wethouder A.J. Adriani
De bijdrage over het jaar 2013 is € 732.000.
N.v.t.
€ 3.281.058
€ 1.945.396
€ 10.211.223
€ 11.260.171
-€ 140.730
In verband met de gewijzigde Wet Publieke Gezondheid
moet het werkgebied van de GGD gelijk zijn aan de
95 (153)
96 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
veiligheidsregio. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014
de gemeente Utrecht is toegetreden als deelnemer aan
de GR GGD MN. Dit geldt alleen voor de uitvoering van
de wettelijk verplichte op schaal van de veiligheidsregio
te beleggen taken. De overige taken blijft de GG&GD
Utrecht zelf uitvoeren. Met toetreding van Utrecht is de
GR GGD MN gewijzigd in de GR GGrU. Naast de
hierboven genoemde taken hebben de gemeenten van de
GGD MN de vrije keuze taken ook bij de GGDrU belegd.
In de GGDrU is een bestuurscommissie opgericht,
waaraan het AB van de GGDrU bevoegdheden overdraagt
ten aanzien van deze taken. Daarnaast zijn er regionale
adviescommissies (waaronder regionale adviescommissie
Lekstroom) die hun eigen keuzes kunnen maken met
betrekking tot de afname en invulling van regionale en
lokale taken, zoals de Jeugdgezondheidszorg.
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Financieel resultaat 2012 voor
bestemming
Beleidsvoornemens
Risico’s
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2012
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2012
N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein Nieuwegein
Exploitatie van het sportcomplex Merwestein
De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert
daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van
het gemeentelijk sportbeleid
Maatschappelijke ondersteuning en participatie
De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV
De gemeente verstrekt de NV jaarlijks een bijdrage van
ongeveer € 960.000 ter compensatie van de
zwemactiviteiten. Daarnaast wordt alleen bij majeure
investeringen afgewogen of ondersteuning van de
gemeente reëel en haalbaar is.
N.v.t.
€
€
€
€
€
10.714.521
10.721.941
719.676
514.121
7.420
De NV streeft ernaar een behoorlijke omzetstijging te
realiseren.
Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG)
Utrecht
Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de
gemeentelijke regeling en beheren en investeren in
natuur en landschap.
Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief
groen en zwemwater in de regio
Maatschappelijke ondersteuning en participatie
De gemeente Nieuwegein werd in 2012
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door
wethouder R.C. Blom-Oosterhoff.
De gemeente verstrekt een deelnemersbijdrage naar rato
van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage over
2012 bedroeg € 201.205.
N.v.t.
€
€
€
€
5.754.369
5.886.174
2.974.160
2.703.940
Jaarverslag
Financieel resultaat 2012 voor
bestemming
Financieel resultaat 2012 na
bestemming
Beleidsvoornemens
Risico’s
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Vreemd vermogen begin 2013
Vreemd vermogen einde 2013
Financieel resultaat 2013 voor
bestemming
Beleidsvoornemens
Risico’s
€
120.604 voordelig
€ 294.163 voordelig
Kansen voor de toekomst liggen in verdergaande
ontwikkeling op de recreatieterreinen door het toestaan
van commerciële initiatieven. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk en eigentijds recreatief aanbod en legt voor
het beheer een minder zwaar beslag op alleen publieke
middelen.
Weersinvloeden op de inkomsten strandbad
Maarsseveense plassen.
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Nieuwegein
In WIL werken de gemeente Nieuwegein, Houten, Lopik,
Vianen en IJsselstein samen op het gebied van werk,
inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. Het
doel van deze samenwerking is een meer effectieve
uitvoering en het bieden van een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening.
WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van de
Lekstroom die niet economisch zelfredzaam zijn.
Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van
mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt
zij inkomensondersteuning aan mensen met een laag
inkomen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.
Maatschappelijke ondersteuning en participatie
De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het
Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
door wethouder J.A.N. Gadella.
De gemeente Nieuwegein levert een exploitatiebijdrage
voor de uitvoering van de taken van de dienst, en de
bedrijfsvoering. Daarnaast financieren wij de
uitkeringslasten die WIL t.b.v. de inwoners van de
gemeente Nieuwegein maakt.
N.v.t.
€
€
€
€
€
0
0
0
4.969.728
770.408
In 2014 wordt de dienstverlening die WIL aanbiedt
verder doorontwikkeld en afgestemd op de
Participatiewet. Daarnaast werkt WIL binnen het
Programma Interfaces aan het versterken van haar rol
als samenwerkingspartner in het sociale domein. Voorts
is de kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt (zie
ook risico’s hieronder).
De economische crisis en de invoering van de
Participatiewet (2015) leiden beide tot een stijging van
het aantal inwoners dat een beroep zal doen op de
voorzieningen die WIL aanbiedt. Verwacht wordt een
toename van het beroep op de bijstand, de
schuldhulpverlening en op voorzieningen die vallen onder
het armoedebeleid.
Daarnaast is er sprake van een relatieve (afgezet tegen
het aantal klanten) en absolute (bv. voor re-integratie)
daling van de budgetten die de gemeente ontvangt voor
bestaande en nieuwe de taken op het gebied van werk
97 (153)
98 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
en inkomen. WIL zal met dit afnemende budget dus een
groter wordende doelgroep moeten bedienen. In de GR is
vastgelegd dat de kosten voor re-integratie het vanuit
het Rijk beschikbaar gestelde bedrag niet mogen
overschrijden. Op dit budget loopt Nieuwegein dus geen
direct risico. Nieuwegein loopt echter wel risico op het
BUIG-budget (budget voor uitkeringslasten). Ook zorgt
het toenemende beroep op de voorzieningen voor extra
druk op de organisatie (uitvoeringskosten).
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Financieel resultaat 2013
voor bestemming
Beleidsvoornemens
Naam + Vestigingsplaats
Doel
Openbaar belang dat wordt
behartigd
Gemeenschappelijke Regeling Sociale
Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van
Utrecht’ (opererend onder de handelsnaam ‘Pauw
Bedrijven’) Breukelen
De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale
uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband
houdende voorschriften en regelingen.
PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen
aan mensen met een arbeidshandicap die in één van de
samenwerkende gemeenten wonen. De regeling is
getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van
de Wet Sociale Werkvoorziening en de daaruit
voortvloeiende en daarmee verband houdende
voorschriften en regelingen
Economie, werk en vrije tijd
Wethouder J.A.N. Gadella vertegenwoordigt de gemeente
Nieuwegein in het dagelijks bestuur en in het algemeen
bestuur
De gemeente verstrekt een gemeentelijke bijdrage per
geplaatste werknemer en een compensatiebijdrage wswwerknemers buitengemeenten. De gemeentelijke
bijdrage 2013 bedraagt € 289.611.
N.v.t.
€ 2.757.000
€ 2.229.000
€ 5.594.000
€ 5.836.000
- € 489.000 (Na bestemming)
In 2013 is in regionaal verband en onder aansturing van
de colleges van de Lekstroomgemeenten een
invoeringsstrategie voor de Participatiewet ontwikkeld.
Een van de uitgangspunten in de invoeringsstrategie is
dat omvorming van de Wsw noodzakelijk is om de
Participatiewet budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Na
besluitvorming over de invoeringsstrategie in het eerste
kwartaal van 2014 zal er een verkenning worden
uitgevoerd naar de alternatieve mogelijkheden voor de
toekomstige uitvoering van de Wsw binnen het kader van
de Participatiewet. De verwachting is dat de huidige rol
en positie van PAUW bedrijven hierdoor gaat veranderen.
Bestuur Regio Utrecht (BRU) Utrecht
Het werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de
leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de
regio Utrecht.
Het werken aan de verbetering van de bereikbaarheid,
de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de
regio Utrecht. Bij Bestuur Regio Utrecht wordt beleid
voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens
Jaarverslag
Programma
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Veranderingen in het belang
dat de gemeente in de
verbonden partij heeft
Eigen vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Vreemd vermogen begin en
einde boekjaar 2013
Financieel resultaat 2013 na
bestemming
Beleidsvoornemens
begeleidt Bestuur Regio Utrecht de uitvoering en ziet het
toe op concrete resultaten. De samenwerking in Bestuur
Regio Utrecht biedt nog een voordeel: de regio kan met
één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de
gemeenten samen sterker in hun contacten met
bijvoorbeeld de landelijke overheid.
Bestuur, Samenleving en Dienstverlening
De gemeente Nieuwegein is in het Algemeen Bestuur
vertegenwoordigd door 3 raadsleden en een wethouder.
Wethouder A.J. Adriani is ook lid van het dagelijks
bestuur.
De bijdrage over het jaar 2013 is € 209.000.
n.v.t.
€ 14.292.665
€ 11.931.865
€ 7.128.672
€ 3.110.638
€ 4.933.000 negatief
2013 stond in het teken staan van de vraag of het
kabinet zal besluiten tot opheffing van de WGR plus
regeling en zo ja op welke wijze dit zal geschieden. Dit
besluit is in 2013 niet gevallen en de behandeling van
het wetsontwerp is nu geagendeerd voor behandeling in
de Tweede Kamer in april 2014. Dit betekent, dat de
WGR plus per 1 januari 2015 ingetrokken zal worden.
Het kabinet heeft in haar voorstellen aangegeven, dat
2015 een overgangsjaar zal kunnen zijn. Dit betekent
concreet, dat het BRU voor 1 januari 2016 opgeheven zal
moeten zijn en alle wettelijke taken overgedragen
worden aan de provincie Utrecht.
Hoewel er eerder vanuit gegaan werd, dat de WGRplus in
2013 opgeheven zal zou worden is door dit uitstel de
Regionale Agenda in dit jaar verder tot uitvoering
gebracht conform de daaraan ten grondslag liggende
besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten
en het Algemeen Bestuur van het BRU.
In 2013 is verder nagedacht over en vorm gegeven aan
het ontwikkelen van voorstellen om de regionale
samenwerking in een lichtere vorm, aangepast aan de
eisen voor samenwerking van de 10 betrokken
gemeenten (de 9 BRU gemeenten en Woerden). De
notitie ‘Samenwerken voor gevorderden’ is verder
uitgewerkt en geconcretiseerd. Diverse bijeenkomsten
zijn voor raadsleden georganiseerd over de
ontwikkelingen in dit samenwerkingsverband en
inhoudelijke thema’s in de samenwerking zijn besproken
in U 10 cafés. Het moge duidelijk zijn dat het
uitdrukkelijk niet de bedoeling om een regionale
samenwerkingsorganisatie naast het BRU op te zetten.
Zoals gesteld is het BRU in 2013 voortgegaan met de
uitvoering van de Regionale agenda. Specifiek voor de
gemeente Nieuwegein zijn daarin een aantal
onderwerpen aan de orde gekomen. De belangrijkste
zijn:
• Aanpassing van de regionale huisvestingsverordening.
• OV. Knooppunten ontwikkeling regio Utrecht.
• Afronding ontwerpfase en investeringsbeslissingen
Uithoflijn.
• Upgrading SUNIJ lijn.
99 (153)
100 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
• Voorbereidingen nieuwe tramremise.
• Besteding vrij beschikbare BWS/BLS middelen.
• Organisatie OV Regiotram.
• Vervoerplan 2014 van QBUZZ.
• Verkenning regionale woningbouw-programmering.
• Fietsvisie Regio Utrecht.
•Herprioritering brede doeluitkering Verkeer en vervoer
2014-2034.
Jaarverslag
101 (153)
2.2.8 Grondbeleid
In deze paragraaf grondbeleid gaan wij in op het te hanteren grondbeleid, de uitvoering van dit
beleid per plangebied en de financiële positie van het Grondbedrijf.
A. Grondbeleid
Voor de realisatie van het project Nieuwegein (periode 1971-2000) is bijna uitsluitend actief
grondbeleid toegepast. Dat wil zeggen dat de grond door de gemeente voor eigen rekening en
risico werd aangekocht, bouw- en woonrijp gemaakt en uitgegeven.
De aard van de opgave was vooral ‘uitleg’: het omzetten van agrarisch gebied in stedelijk
grondgebied. De gemeente voerde bijna als vanzelfsprekend de grondexploitatie en kon daar in
brede zin haar kosten mee terugverdienen.
De nieuwe opgaven zijn vooral herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Er zijn veel
bestaande functies, die ofwel een plaats moeten houden, ofwel tegen hoge kosten beëindigd
moeten worden. Er zijn vele spelers en een grote maatschappelijke betrokkenheid.
Het is duidelijk dat de nieuwe taken waar de gemeente zich voor gesteld ziet niet meer aan de
hand van de voor de gemeente gebruikelijke grondbeleidaanpak kan worden gerealiseerd. De
situatie waarin Nieuwegein zich bevindt en de ambities, die zij heeft, vereisen een vernieuwd
ondernemerschap.
Uiteraard is Nieuwegein bij de uitvoering van het vernieuwd ondernemerschap afhankelijk van
een groot aantal externe omstandigheden, die maar beperkt of niet beïnvloedbaar zijn. De
gemeente zal echter zelf alle moeite doen om de strategie ook te realiseren. Dit betekent dat
zowel generiek als per locatie een specifieke benadering nodig is.
In de Nota grondbeleid (raadsstuk 2009-132) is het vernieuwde ondernemerschap vertaald in
een drietal speerpunten, te weten:
1. het voeren van een actief grondbeleid waar dat mogelijk is
2. strategische verwervingen en
3. prioriteit geven aan winstgevende locaties
In de vastgestelde Nota grondbeleid zijn deze speerpunten nader uitgewerkt. Ook binnen de
lopende en op te starten ontwikkellocaties zal het vernieuwde ondernemerschap worden vorm
gegeven.
B. Uitvoering grondbeleid
In het afgelopen jaar heeft het Grondbedrijf haar grondexploitaties kritisch tegen het licht
gehouden. Er is een herijking uitgevoerd voor het project Binnenstad. De raad heeft op 30
oktober 2013 het vernieuwde OOB 2013 (Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad) en
bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Het OOB 2013 is de leidraad voor de ontwikkeling van
de Binnenstad voor de komende jaren.
De uitvoering van het grondbeleid per plangebied is uitgebreid beschreven in het programma
Grote Gebiedsontwikkeling (hoofdstuk 2.1.9). We kunnen dan ook met een verwijzing naar dit
hoofdstuk volstaan.
Op verzoek van de Ondernemingsraad (OR) is in samenwerking met de gemeentesecretaris een
second opinion uitgevoerd op de grondexploitaties van de gemeente Nieuwegein. Aanleiding
hiervoor was een verontrustend artikel in de Volkskrant over het feit dat gemeenten veel geld
dreigen te verliezen met hun grondexploitaties. Aangezien de materie rondom grondexploitaties
vrij complex is, was het voor de OR wenselijk een onderzoek door deskundigen te laten
uitvoeren.
De opdracht is in samenwerking met de gemeentesecretaris geformuleerd. Deze luidde als volgt:
Onderzoek en geef een beoordeling over:
 Hoe is omgegaan met de marktvraag, op welke manier en in welke mate is de afzet, waar
rekening mee wordt gehouden, onderbouwd met marktonderzoeken/marktcijfers?
 Hoe zitten de grondexploitaties financieel in elkaar (parameters, prijsniveau, volgbare
beschrijving, onderbouwing)?
 Hoe wordt omgegaan met verliezen en risico's (voorzieningen, weerstandsvermogen, e.d.), is
dit verstandig en zijn er alternatieven denkbaar?
102 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Deze opdracht is uitgevoerd door Prof. dr. Erwin van der Krabben, verbonden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, en Drs. Zerline van der Toorn-Serlie, werkzaam bij PAS BV.
Uit het gehouden onderzoek is duidelijk gebleken dat het verontrustende artikel in de Volkskrant
voor wat betreft het grondbedrijf Nieuwegein onjuist is. Ook is gebleken dat er binnen de
gemeente Nieuwegein op het gebied van grondexploitatie al jarenlang een doordacht en degelijk
beleid is en wordt gevoerd. De conclusie van het onderzoek is dat de financiële positie van het
grondbedrijf geen reden tot ongerustheid geeft.
Ook de recente artikelen in het Financieel Dagblad waarin gemeentelijke grondbedrijven
bekritiseerd worden, geven geen reëel beeld van de situatie van het Nieuwegeinse Grondbedrijf.
C. Financiële positie van het Grondbedrijf
De jaarstukken 2013 van het Grondbedrijf geeft een aparte uiteenzetting van het financieel
resultaat van het Grondbedrijf. Integratie van dit resultaat in de gemeentelijke jaarstukken is
zichtbaar in programma 6 (hoofdstuk 2.1.6 van dit document). Hierin valt in het onderdeel ‘wat
heeft het gekost in 2013’ te lezen dat het financieel resultaat van Grondbedrijf € 3,562 mln is.
Met inachtneming van dit resultaat over 2013 is er een nieuw beeld van de financiële positie van
het Grondbedrijf per 01-01-2014 beschikbaar. Dit beeld is hieronder voor u weergegeven.
Financiële positie Grondbedrijf per 1-1-2014
Algemene Reserve Grondbedrijf per 1-1-2013
Resultaat 2013
Algemene Reserve Grondbedrijf per 1-1-2014
Nog niet gerealiseerd (w instgevend) resultaat Het Klooster
Beschikbaar w eerstandsvermogen per 1-1-2014
Risicoposten (benodigde w eerstandsvermogen bij 90% zekerheidspercentage)
Buffer (incl. nog niet gerealiseerd resultaat)
(in € miljoen)
1,4
3,6
5,0
12,5
17,5
5,1
12,4
Per 1 januari 2013 was de reserve € 1,4 miljoen positief. Na resultaatbestemming is de stand
van de algemene reserve per 1 januari 2014 € 5,0 miljoen positief.
Voor verlieslatende grondexploitaties is conform het BBV voor het saldo een voorziening
gevormd. De stand van de voorziening is per 31-12-2013:
Voorziening verlieslatende grondexploitaties
Complex
23 Lekboulevard
26 Blokhoeve
37 Binnenstad 2
Subtotaal lopende exploitaties
02 Nog niet in expl.gen.(G'zoom)
Totaal 31-12-2013
Totaal 31-12-2012
Verschil t.o.v. vorig jaar
(in € miljoen)
5,4
5,1
2,1
12,6
12,1
24,7
85,8
-61,1
De voorziening is sterk afgenomen ten opzichte van vorig jaar vanwege het afsluiten van het
reeds gerealiseerde deel van de Grondexploitatie Binnenstad en van het afsluiten van het reeds
gerealiseerde deel van de Grondexploitatie Vreeswijk-Noord. Er is voor de nog te ontwikkelen
delen van de Binnenstad een nieuwe grondexploitatie vastgesteld (raadsbesluit 2013-334 van 3010-2013) met als verwacht resultaat van € 2,1 miljoen negatief. Hiervoor is een voorziening
genomen.
In de loop van 2014 zal worden bekeken of de voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen
Gronden (NNIEGG) kan worden verhoogd om de renteverliezen te beperken. Bij de najaarsnota
komen wij eventueel met een voorstel tot aanpassing van deze voorziening.
Hoe verder?
De economische vooruitzichten zijn nog steeds onzeker, al lijkt er een voorzichtig herstel van de
economie te ontstaan. We hebben als gemeente een grote portefeuille aan lopende
Jaarverslag
103 (153)
grondexploitatieprojecten en blijven dus ook aanzienlijke risico's houden. Deze risico’s worden
gedeeltelijk afgezwakt met de gunstige vooruitzichten van Het Klooster. De portefeuille van
grondexploitatieprojecten blijft nog steeds kwetsbaar en feitelijk is een grotere reserve
Grondbedrijf gewenst.
Het Grondbedrijf heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke woningbouwlocaties middels
actieve grondpolitiek die een voordelig resultaat voor de grondexploitatie kunnen opleveren.
Deze request-for-proposal projecten zijn in 2013 opgestart en zullen in 2014/2015 verder op de
markt worden gezet. Ontwikkeling van deze locaties zal een bijdrage leveren aan de taakstelling
van 1.600 extra binnenstedelijke woningen én tevens de financiële positie van het Grondbedrijf
helpen verbeteren.
Eindconclusie
Het Grondbedrijf opereert de laatste jaren in een zeer risicovolle omgeving. De ambities zijn
groot en het onderhanden werk omvangrijk. Maar er wordt ook voortgang geboekt. De stand van
de Algemene Reserve Grondbedrijf is per 1 januari 2014 t.o.v. 1 januari 2013 verbeterd met
€ 3,6 miljoen na resultaatbestemming naar € 5,0 mln.
Door de fundamentele wijzigingen op de vastgoedmarkten moet de gemeente voorzichtig blijven
met de ramingen van toekomstige grondopbrengsten. Wij proberen de moeilijke marktsituatie
het hoofd te bieden met slimme marktconforme plannen, een goede analyse van de risico’s, een
lage parameter voor opbrengstenstijgingen en goede ontwikkelstrategieën. Hierdoor moeten
verdere aframingen van opbrengsten zoveel mogelijk worden vermeden. In 2014 blijven we de
lopende grondexploitaties nauwlettend in de gaten houden.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
104 (153)
2.2.9
Parkeren
Inleiding
In 2005 is de gemeente begonnen met de besluitvorming rondom de herontwikkeling van de
binnenstad. De hoge ambities in zowel de beoogde programmering als de te realiseren kwaliteit
van de gebouwde omgeving hebben ondermeer geresulteerd in een grote investering in
gebouwde parkeervoorzieningen. Om in de binnenstad de verminderde parkeercapaciteit op
straat en de toegenomen parkeercapaciteit in de parkeergarages zo optimaal als mogelijk te
benutten, heeft de gemeente destijds gekozen voor parkeerregulering middels betaald parkeren.
Doel van betaald parkeren
Betaald parkeren is geen doel op zich. Het is een middel dat is ingevoerd om de beschikbare
parkeercapaciteit zo optimaal als mogelijk te benutten. Uitgangspunt is dat betaald parkeren ten
minste kostendekkend moet zijn. Door alle openbare parkeervoorzieningen in één hand te brengen,
kan de gemeente de parkeerbehoefte centraal regisseren. Zo wordt ondermeer het dubbelgebruik
van parkeerplaatsen mogelijk. Dit komt tot uiting in een parkeerbalans die de behoefte aan
gebouwde parkeervoorzieningen tot een minimum heeft beperkt.
Parkeerbedrijf
De gemeente regisseert het betaald parkeren vanuit de afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken.
Hier is het Parkeerbedrijf ondergebracht. Sinds juni 2011 is de gemeente lid van de Coöperatie
ParkeerService. Zij organiseren het operationeel beheer van het straatparkeren en de
parkeergarages, maar verzorgen ook een groot aantal backoffice taken. Vanuit het coöperatieve
gedachtegoed wordt binnen ParkeerService gewerkt aan een efficiëntere inzet van mens en
middelen, in samenwerking met 11 collega gemeenten.
Resultaat 2013
Het jaar 2013 is wat de parkeerexploitatie betreft slechter verlopen dan verwacht. In het tweede
volledige jaar dat de nieuwe parkeergarages Stadshuis en Theater in bedrijf waren, blijken
gedane aannames en daarop gebaseerde prognoses voor zowel kosten en opbrengsten niet
gehaald. Het resultaat staat in het onderstaande schema.
Tabel 1 – resultaat parkeerexploitatie
Resultaat parkeerexploitatie (inclusief fietsexploitatie)
Verschillenanalyse
OPBRENGSTEN
Straatparkeren
Garageparkeren
Bijdrage fietsparkeren
Totaal opbrengsten
begroot
w erkelijk
verschil
1.690.500
2.241.441
60.000
3.991.941
1.889.851
2.050.429
61.536
4.001.816
199.351
-191.012
1.536
9.875
KOSTEN
Parkeren algemeen
Straatparkeren
Totaal straatparkeren
415.712
796.164
1.211.876
514.519
810.860
1.325.379
98.807
14.696
113.503
Garageparkeren gemeente
Totaal garageparkeren
5.163.297
5.163.297
5.183.846
5.183.846
20.549
20.549
273.471
273.471
445.479
445.479
172.008
172.008
6.648.644
6.954.704
306.060
-2.656.703
-2.952.888
-296.185
Fietsparkeren
Totaal fietsparkeren
Totaal kosten
Jaarresultaat
De negatieve afwijking van € 296.185 ten opzichte van de begroting is beïnvloed door na-ijlende
In de najaarsnota
2013 hebben w e naijlende2011
inkomsten
uit parkeeropbrengsten
2011Zonder
en 2012 deze
gemeldopbrengsten zou
inkomsten
uit parkeeropbrengsten
en 2012
van € 310.000.
a
€
310.000.
Per
abuis
is
dit
in
de
begrotingsw
ijziging
vertaald
in
een
grotere
toegestane
onttrekking
de afwijking € 607.000 bedragen. Materieel maakt het echter geen verschil. Het werkelijk
uit de reserve
Als de
ijziging juist
w as verw
w as er een
resultaat
vanparkeren.
parkeren
is begrotingsw
€ 2,953 miljoen
negatief.
Inerkt,
dedan
begroting
is verschil
rekening gehouden met
tussen
begroot en wuit
erkelijk
resultaat van
parkerenvan
€ 607.000
(in plaats
€ 296.000).
Materieelis ook al reeds in het
een
onttrekking
de reserve
Parkeren
€ 2,657
mln.van
Deze
onttrekking
maakt het geen
verschil. Het w erkelijk
resultaat
parkeren is €2,953 mln
negatief.
€ 2,657 mln
is
resultaat
na bestemming
verwerkt.
Invan
overeenstemming
met
de geldende
afspraken
stellen we in
reeds in het resultaat na bestemming verw erkt. In het raadsvoorstel tot resultaatbestemming stellen
w e voor alsnog € 296.000 uit de reserve parkeren te halen.
Jaarverslag
105 (153)
het raadsvoorstel tot resultaatbestemming voor om het resterend bedrag van € 296.000 ook uit
de reserve parkeren te halen.
Hieronder lichten we de afwijkingen in de opbrengsten en kosten toe.
Opbrengsten
Zonder de nakomende opbrengsten 2011 en 2012 zijn de parkeeropbrengsten in 2013
achtergebleven bij hetgeen begroot was. Dit komt doordat er minder geparkeerd is dan
geprognosticeerd. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Enerzijds zorgt de
langdurende economische recessie ervoor dat de binnenstad minder frequent bezocht wordt dan
ingeschat. Daarnaast zitten we midden in een cultuuromslag wat betreft de wijze waarop
consumenten producten aanschaffen. Dit doet men meer en meer via het internet met als gevolg
minder bezoek aan de binnenstad. Een derde oorzaak ligt in de berekening van de
parkeercapaciteit van de nieuwe parkeergarages. De berekening is gemaakt in samenhang met,
en als onderdeel van, het ontwikkelprogramma voor de binnenstad. Het oorspronkelijke
ontwikkelprogramma is, op basis van nieuwe inzichten, inmiddels gewijzigd. Deze wijziging is
vastgelegd in de herijking van het project Binnenstad (OOB 2013). Meest relevant voor de PEX is
dat in de wijziging onderdelen van het ontwikkelprogramma zijn getemporiseerd, aangepast of
niet worden gerealiseerd. Dit heeft een effect op het openen van nieuwe winkels danwel de
ingebruikname van nieuwe kantoren en daarmee op de parkeerbehoefte in parkeergarages P7 en
P10, als in de nog te realiseren parkeervoorzieningen op de locaties P5, P15 en P-West. In de
OBB 2013 is de beoogde parkeervoorziening op de locatie P-West gewijzigd van een openbare
parkeergarage in een private stallinggarage. Dit is mogelijk omdat in de herijking als
uitgangspunt ten aanzien van het parkeren is opgenomen dat bij voldoende parkeercapaciteit in
de bestaande parkeergarages er bij nieuwe gebouwontwikkelingen geen openbare
parkeercapaciteit hoeft te worden gerealiseerd. Indien de parkeerbehoefte in de binnenstad
alsnog hoger wordt dan voorzien in de OBB 0213, is de locatie P15 beschikbaar als overloop en
kan op deze locatie een bovengrondse parkeergarage worden gerealiseerd
Kosten
Aan de kostenkant van de parkeerexploitatie zijn grote uitgaven gedaan. De kapitaallasten van
de parkeervoorzieningen vormen inmiddels het grootste deel (€ 3,97 miljoen) van de totale
exploitatielast (€ 6,648 miljoen). De kapitaallasten van de nieuwe parkeergarages Stadshuis en
Theater zijn zo hoog omdat het kwalitatief zeer hoogwaardige parkeergarages zijn, ontwikkeld op
dure gronden en in samenhang met het boven- en naastliggende Stadshuis en Theater. De
stichtingskosten voor een gemiddelde parkeerplaats in de nieuwe parkeergarages zijn daardoor
hoger dan gemiddeld genomen in parkeergarages elders in den lande.
Naast de hoge en van te voren geraamde vaste lasten zijn de variabele lasten van de
parkeervoorzieningen hoger dan begroot. Per onderdeel waar dit van toepassing is, wordt een
toelichting gegeven.
Aanschaffingen:
Er zijn in 2013 meer aanschaffingen gedaan dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met
lekkages in de nieuwe parkeergarages, ontstaan door gebreken die resteren uit de bouw. De
lekkages manifesteerden zich onder specifieke weeromstandigheden (vochtig weer en/of veel
wind uit een bepaalde richting) waardoor de oorzaak niet eenvoudig kon worden achterhaald. De
extra uitgaven zijn naar onze inschatting niet structureel van aard. De lekkages hebben ook
indirect kostenverhogende gevolgen voor het onderhoud van diverse technische installaties.
Betalingsverkeer:
De kosten voor het betalingsverkeer van diverse betaalautomaten in de parkeergarages zijn
hoger dan begroot. De kosten zijn structureel van aard.
Energieverbruik:
Het energieverbruik van de nieuwe parkeergarages is in het voorjaar 2013 afgerekend met het
energiebedrijf. Dit betrof een eerste afrekening. De verbruikskosten waren hoger dan op basis
van een schatting aan voorschoten is betaald. Na analyse en onderzoek is eind 2013 gebleken
dat een groot deel van het hogere energieverbruik te herleiden is naar de stroomaansluitingen
van de horeca units in de commerciële plint aan het Stadsplein. Deze zijn gekoppeld aan de
hoofdelektriciteitsmeter van de parkeergarage Theater zonder dat er bij het Parkeerbedrijf een
afrekening plaatsvindt. De hogere kosten zijn daarmee incidenteel en niet structureel van aard.
106 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Onderhoud technische installaties:
Er is in 2013 veel geld uitgegeven aan technische problemen in de nieuwe parkeergarages. Een
groot deel ervan manifesteerde zich naar aanleiding van lekkages. Vooral de snuffelaars van het
brand- en gasdetectiesysteem zijn gevoelig voor vocht dat op de verkeerde plaatsen
binnendringt, waardoor ze in storing raken. Uit oogpunt van veiligheid worden de storingen direct
opgepakt, vaak nog voordat de oorzaak van een lekkage is achterhaald. Hierdoor konden
bepaalde storingen zich herhalen. De extra uitgaven zijn niet structureel van aard.
Personeelslasten:
Hogere personeelslasten, zowel intern als extern, hebben meerdere oorzaken. Wat betreft de
externe personeelslasten is er in januari 2013 sprake geweest van een hardnekkige storing in de
brandmeldcentrale van parkeergarage Stadshuis. Om de garage open te houden zijn
brandwachten ingezet. De interne personeelslasten zijn hoger dan voorzien omdat vanuit
ParkeerService ondersteuning is geleverd binnen het project ‘plaatsing nieuwe ticketautomaten
op straat’. Daarnaast is er in 2013 sprake van een structurele zondagopenstelling van de
parkeergarages Stadshuis en Theater en fietsenstalling De Fietspomp, gerelateerd aan het
theaterprogramma van theater De Kom. De hogere lasten zijn grotendeels incidenteel. De hogere
lasten vanwege de structurele zondagopenstelling zijn wel structureel.
Schoonmaak:
De kosten voor het schoonhouden van de parkeergarages zijn hoger dan voorzien. Dit is deels
incidenteel omdat, als gevolg van de lekkages, een schoonmaakbedrijf diverse malen grote
hoeveelheden water heeft opgeruimd. Deels zijn de kosten structureel van aard omdat er vaker
schoongemaakt moet worden omdat de parkeergarages ook op zondag geopend zijn. Daarnaast
is er voorafgaand aan de opening van de nieuwe parkeergarages Stadshuis en Theater een
inschatting gemaakt voor wat betreft het schoonhouden. Deze inschatting wijkt in de praktijk af.
Actualisatie PEX
Uit het bovenstaande trekken we de conclusie dat de verslechtering van het resultaat voor een
deel structureel van aard is.
Er zijn diverse beheersmaatregelen mogelijk welke de opbrengsten extra kunnen verhogen en de
variabele lasten extra kunnen verlagen. Dergelijk beheersmaatregelen moeten in relatie staan tot
het gewenste kwaliteitsniveau. De komende maanden worden de beheersmaatregelen nader
uitgewerkt. Daarbij wordt ook bezien of de hiervoor genoemde structurele effecten zich
inderdaad blijven voordoen. Dit alles krijgt haar beslag in de actualisatie van de PEX per
1 januari 2014. Deze actualisatie dienen we na de zomer afzonderlijk in ter voorbereiding op de
meerjarenbegroting en in relatie tot een herijking van het beleid aangaande het betaald
parkeren. De actuele cijfers van de begroting 2014 worden ook hierbij betrokken.
Jaarverslag
107 (153)
108 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
3 Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit de programmarekening, de balans en de toelichting op de balans .
3.1
Programmarekening
3.1.1 Inleiding
In de programmarekening komt het rekeningresultaat 2013 tot uitdrukking en is weergegeven in
de tabel op deze en volgende pagina. Het bestaat uit de financiële resultaten van de
programma’s, het overzicht algemene dekkingsmiddelen, het overzicht stelposten, het overzicht
calculatieresultaat en de reservemutaties.
Lasten per programma
Programmanaam
1. Bestuur, samenleving en dienstverlening
Primitieve
begroting
Begroting
2013 na
wijziging
Rekening
2013
Verschil
10.499
10.323
9.926
397
5.869
5.414
5.353
61
3. Onderwijs, opvoeding en jeugd
13.490
13.773
13.485
288
4. Maatschappelijke ondersteuning
43.067
49.802
48.183
1.619
2. Openbare orde en veiligheid
5. Economie, werk en vrije tijd
6. Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Grondbedrijf)
7. Duurzame ontwikkeling
8. Beheer openbare ruimte
9. Grote gebiedsontwikkeling
Lasten programma's (1)
20. Overzicht algemene dekkingsmiddelen
30. Overzicht stelposten
35. Overzicht calculatieresultaat
Lasten overzichten (2)
Resultaat vóór bestemming (1+2)
Overzicht reservemutaties (3)
Resultaat na bestemming (1+2+3)
8.657
8.568
8.230
338
26.658
27.024
24.017
3.007
8.082
8.486
7.785
701
22.227
25.408
22.459
2.949
0
0
0
0
138.549
148.798
139.438
9.360
5.950
5.350
5.747
-397
-1.497
410
0
410
0
1.666
3.322
-1.656
4.453
7.426
9.069
-1.643
143.002
156.224
148.507
7.717
1.656
7.456
8.432
-976
144.658
163.680
156.939
6.741
Jaarrekening
109 (153)
Baten per programma
Programmanaam
1. Bestuur, samenleving en dienstverlening
Primitieve
begroting
Begroting
2013 na
wijziging
Rekening
2013
Verschil
Verschil
BegrotingsaldoRekeningsaldo
1.335
1.452
1.328
-124
273
566
535
550
15
76
3.227
3.752
3.365
-387
-99
15.051
18.586
19.030
444
2.063
5.894
5.869
6.264
395
733
19.382
19.074
18.852
-222
2.785
7. Duurzame ontwikkeling
5.011
5.147
5.221
74
775
8. Beheer openbare ruimte
5.975
9.196
6.527
-2.669
280
0
0
0
0
0
56.441
63.611
61.137
-2.474
6.886
80.677
80.081
81.640
1.559
1.162
30. Overzicht stelposten
0
0
0
0
410
35. Overzicht calculatieresultaat
0
0
5
5
-1.651
80.677
80.081
81.645
1.564
-79
137.118
143.692
142.782
-910
6.807
2. Openbare orde en veiligheid
3. Onderwijs, opvoeding en jeugd
4. Maatschappelijke ondersteuning
5. Economie, werk en vrije tijd
6. Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Grondbedrijf)
9. Grote gebiedsontwikkeling
Baten programma's (1)
20. Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Baten overzichten (2)
Resultaat vóór bestemming (1+2)
0
Overzicht reservemutaties (3)
Resultaat na bestemming (1+2+3)
7.537
19.989
18.703
-1.286
-2.262
144.655
163.681
161.485
-2.196
4.545
In de BBV wordt het jaarrekeningresultaat aangeduid als resultaat na bestemming. Deze
terminologie nemen we in onze presentatie over. In het resultaat na bestemming maken de
reservemutaties die op basis van eerdere besluitvorming kon worden verwerkt, deel uit.
Het rekeningresultaat is het verschil tussen werkelijke lasten en werkelijke baten en bedraagt
€ 4.545k positief. In het raadsvoorstel bijbehorend bij deze jaarstukken doen we aanvullende
voorstellen tot bestemming van dit resultaat.
De belangrijkste afwijkingen van de rekeningcijfers ten opzichte van de begroting lichten we in
het vervolg van dit hoofdstuk toe. Dit doen we voor de verschillende onderdelen:
3.1.2 financiële resultaten van de programma’s
3.1.3 overzicht algemene dekkingsmiddelen
3.1.4 overzicht stelposten
3.1.5 overzicht calculatieresultaat
3.1.6 overzicht reservemutaties.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
110 (153)
3.1.2
Financiële resultaten van de programma’s
Het financieel resultaat van de programma’s is € 6,9 mln positief. In hoofdstuk 2.1 , de
programmaverantwoording, is voor elk programma in het onderdeel ‘wat heeft het gekost in
2013?’ de afwijkingen toegelicht. De belangrijkste afwijkingen noemen we hier nogmaals.
Program.
Afwijkingen
3
Brede School LHZ
-494
3
Exploitatie onderwijsaccommodaties
-104
4
4
Minder beroep op BUIG regelingen en bijzonder bijstand
Minder beroep op Wmo-voorzieningen en herindicatie huishoudelijke
hulp
Niet bestede middelen transities (via overhevelingsreserve naar 2014)
4
Exploitatie sportaccommodaties
4
Hogere eigen bijdrage Wmo voorzieningen a.g.v. kanteling Wmo
6
Resultaat parkeren
6
Grondbedrijf
8
Fietsburg Plofsluis (naar overhevelingsreserve)
4
812
751
1.363
-274
615
-296
3.089
440
div.
div.
Gevolgen overdracht taken W&I naar WIL*
-485
Lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen
540
div.
Minder ‘personele inzet’ op de producten
351
div.
Saldo overige afwijkingen/aansluiting
426
Totaal afwijkingen programma's
6.886
*) Cijfermatig is het nadeel door de vorming van de WIL verantwoord in de
programma's en calculatieresultaat. Hier ziet u het bedrag verantwoord onder de
programma's. Het andere deel (€ 650.000) maakt onderdeel uit van het
'calculatieresultaat'.
Brede school LHZ
In de begroting is rekening gehouden met een eenmalige bijdrage van € 418k uit het
Grondbedrijf aan de bouw van de brede school Lekboulevard-Hoog Zandveld (LHZ). Jaarcijfers
wijzen uit dat de bijdrage van het grondbedrijf niet nodig is gezien het positief
jaarrekeningresultaat. Mede met het oog op behoud van de stabiele financiële positie van het
grondbedrijf hebben we ervoor gekozen om de reserve van het grondbedrijf niet te belasten.
Daarnaast hebben we de begrote huurinkomsten van de school niet kunnen realiseren (€ 76k)
omdat het gebouw in december 2013 is opgeleverd.
Exploitatie onderwijsaccommodaties
De afgelopen jaren hebben we de exploitatiekosten voor onderwijsaccommodaties onvoldoende
laten meegroeien met de prijsontwikkelingen (energie, water, schoonmaak, publiekrechtelijke
heffingen). Net als vorige jaren vallen deze kosten hoger uit (€ 104k).
Minder beroep op de BUIG regelingen en bijzondere bijstand
In de veronderstelling dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt, hebben we zowel bij de
Voorjaarsnota als Najaarsnota de middelen voor de BUIG-regelingen verruimd, Uiteindelijk is de
toename van het aantal bijstandsgerechtigden lager uitgevallen dan waarmee we gerekend
hebben. Hierdoor was het begroot bedrag € 593k te hoog. Op bijzondere bijstand is € 220k
overgebleven.
Minder beroep op Wmo-voorzieningen en huishoudelijke hulp
De lagere lasten op de WMO zijn een gevolg van onze gekantelde werkwijze: we zoeken eerst
naar alternatieve oplossingen alvorens we individuele voorzieningen verstrekken. Daarnaast
vragen we nu een eigen bijdrage voor de scootmobielen. Bij huishoudelijke hulp is een omslag
van duurdere huishoudelijke hulp naar goedkopere huishoudelijke hulp.
Jaarrekening
111 (153)
Niet bestede middelen transities
In 2013 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen van de 3 transities (AWBZ, Jeugdzorg en
Participatiewet). Van de beschikbaar gestelde voorbereidingsmiddelen zijn, zoals verwacht,
middelen overgebleven: AWBZ (€ 185k), Jeugdzorg (€ 166k) en Participatiewet (€ 1.012k). Via
de overhevelingsreserve worden deze middelen meegenomen naar 2014.
Exploitatie sportaccommodaties
Al een aantal jaren vallen de exploitatiekosten voor sportaccommodaties (energie, water,
schoonmaak, publiekrechtelijke heffingen) hoger uit. Deze structurele afwijking op ons beheer
van sportaccommodaties en de ombuigingsoperatie op het beleidsterrein sport (NV
Sportinrichtingen) vragen om een fundamentele heroriëntatie op de exploitatie van
sportaccommodaties. Het sterkt ons in het voornemen om het beheer van de onze
sportaccommodaties op afstand te zetten. We zullen hiertoe binnenkort de voorbereidingen
starten.
Hogere eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
Als gevolg van de kanteling Wmo is er sprake van hogere baten door eigen bijdrage voor
individuele voorzieningen als de huishoudelijke hulp.
Resultaat parkeren
De parkeerexploitatie laat een extra tekort van € 296k zien. Dit wordt veroorzaakt door de
overstap naar een nieuwe exploitant voor het toezicht en bewaking op het fietsparkeren (€ 157k) en achterblijvende parkeerinkomsten garages (- € 192k). De economische recessie en
een enigszins achterblijvend winkelaanbod zorgen ervoor dat de binnenstad minder wordt
bezocht. Daarnaast schaffen consumenten steeds meer producten aan via internet waardoor het
bezoek aan de binnenstad, en daarmee de inkomsten uit parkeren afneemt. Hiertegenover staat
een voordeel van € 53k op de parkeerbelastingen. Dit bedrag is niet zichtbaar onder het
programma 6 maar onder algemene dekkingsmiddelen.
Resultaat Grondbedrijf
Het werkelijk resultaat van het grondbedrijf is € 3.562k (zie jaarstukken grondbedrijf). Op
programmaniveau wordt hiervan € 3.089k zichtbaar omdat er al een positief resultaat was
begroot van € 322k en er naast het resultaat van het grondbedrijf andere kosten ter hoogte van
€ 151k ten laste van het product Grondzaken zijn gebracht.
Fietsbrug Plofsluis
Het restant van de beschikbare middelen voor het project ‘Fietsburg Plofsluis’ resteert in 2013
€ 3.041k. Hiertegenover staat de subsidiebijdrage voor deze brug van € 2.601k. Dit geeft een
voordelig verschil van € 440k. Dit bedrag wordt netto overgeheveld naar 2014.
Gevolgen overdracht taken Werk en Inkomen naar de WIL
Met ingang van 1 mei 2013 hebben we de uitvoering van werk en inkomensondersteuning
overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) . De WIL
heeft ons in 2013 ruim € 1,1 mln meer gekost (hiervan is € 485k zichtbaar op de programma’s
en € 650k onder het calculatieresultaat). Hieronder lichten we de meerkosten van € 1,1 mln toe:
Vanuit de businesscase (raadsvoorstel 2012 037) was € 0,3 mln bekend als frictiekosten voor de
oprichting van de WIL. Daar is ruim € 0,8 mln aan tegenvallers bijgekomen. Deze bestaan uit
een aantal financiële bijstellingen (- € 0,5 mln), extra frictiekosten bij de WIL (- € 0,5 mln) en
een voordelig BTW-effect (€ 0,2 mln).
De financiële bijstellingen zijn divers. Deze vloeien voort uit het ontbreken van kosten van de
sociale recherche in de businesscase, de nieuwe functie accounthouderschap WIL, de structurele
aframing van incidentele salarisbudgetten en achterblijvende (overhead)kosten als gevolg van
een lagere personeelsafname. Een deel van deze bijstellingen hebben een structureel karakter.
Ons uitgangspunt blijft echter overeind dat in 2016 het ‘break-evenjaar’ is. In de
programmabegroting 2014 hebben we op deze tegenvaller geanticipeerd door een stelpost op te
nemen en deze te voorzien van maatregelen. Inmiddels zijn we druk bezig om deze maatregelen
te implementeren.
De extra frictiekosten bij de WIL hebben te maken met het oprichten en starten van een nieuwe
organisatie in een turbulente omgeving. Er was inhuur voor extra capaciteit nodig om oude,
complexe dossiers en achterstanden van voor 1 mei 2013 weg te werken. Deze achterstanden
zijn grotendeels ontstaan doordat de oprichting van de WIL ten koste is gegaan van de
productie. Daarnaast heeft het sociaal plan extra personeelgerelateerde meerkosten met zich
112 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
meegebracht. Voorbeelden hiervan zijn afkoop van verlofuren, garantietoelagen, en reiskosten
woon-werk verkeer. Tenslotte zijn er meerkosten geconstateerd op het gebied van
bedrijfsvoering (bijv. ICT). In hoeverre de extra uitvoeringskosten van de WIL een structureel
karakter hebben, kunnen we op dit moment niet voorzien. De meerjarenbegroting 2015 -2018
van de WIL en de besluitvorming hierover door het Dagelijks Bestuur van de WIL zal hierover
duidelijkheid geven. Deze meerjarenbegroting wordt nu door de WIL voorbereid.
Een positief effect is de BTW-verrekening met het BTW-compensatiefonds. In de businesscase is
geen rekening gehouden dat we een deel van de organisatiekosten WIL ten laste mogen brengen
van dit fonds. Dit levert een structurele meevaller op van € 0,2 mln. De inzet hiervan betrekken
we bij de effecten die mogelijk uit de meerjarenbegroting WIL voortvloeien.
Het nadeel van per saldo € 1,1 mln is niet als totaalbedrag terug te vinden onder één van de
programma’s. De voormalige budgetten en bijbehorende bedrijfsvoeringsbudgettten zijn namelijk
verspreid over meerdere programma’s. Onder verschillende programma’s en onder het
calculatieresultaat zijn dan ook afwijkingen te vinden die gerelateerd zijn aan de vorming van de
WIL. De exacte rubricering van de afwijkingen ziet u in onderstaande tabel. Het totale saldo telt
op tot het nadeel van € 1.135k.
Programma
1
3
4
4
4
4
5
Calculatieresultaat
Totaal effect
bedrag
62
20
-3.321
529
1.688
-248
785
-650
-1.135
Vertraging in diverse investeringen
Diverse investeringen zijn doorgeschoven naar 2014. Het niet investeren in 2013 betekent een
onderuitputting van de kapitaallasten. Bij verschillende programma’s is er sprake van
onderuitputting. In totaal gaat het om € 540k.
Minder personele inzet
Aan de programma’s is minder inzet gepleegd dan is ingeschat. Dit komt tot uitdrukking bij de
personele inzet. Hier is een bedrag mee gemoeid van € 351k (naast de lagere inzet door de
overdracht van personeel naar de WIL).
Overige afwijkingen
Bovenstaande afwijkingen betreft een selectie en tellen niet geheel op tot het financieel resultaat
van de programma’s. Dit komt omdat er Uiteraard is er onder de programma’s sprake van meer
afwijkingen. Deze afwijkingen tellen op tot een bedrag van € 426k.
Jaarrekening
3.1.3
113 (153)
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Treasury
Algemene uitkering
Belastingen
Overige alg
dekkingsmid
Totale lasten
Treasury
Algemene uitkering
Belastingen
Overige alg
dekkingsmid
Totale baten
Saldo algemene
dekkingsmiddelen
Primitieve
begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
5.919
0
31
5.320
0
30
5.337
0
299
-17
0
-269
0
0
111
-111
Verschil
5.950
5.350
5.747
-397
11.371
54.599
14.723
10.988
53.878
15.231
10.975
54.498
15.423
-13
620
192
-16
-16
744
760
80.677
80.081
81.640
1.559
74.727
74.731
75.893
1.162
De belangrijkste afwijkingen in de lasten zijn:
Belastingen
De afwijking op product belastingen betreft de storting (€ 270k) in de voorziening dubieuze
(belasting)debiteuren. De hoogte van de storting is gebaseerd op de omvang van het openstaand
saldo en een inschattingspercentage van niet te innen posten. De storting in de voorziening is
verantwoord aan de lastenkant. Hierdoor is hier een nadeel zichtbaar (en aan de batenkant een
voordeel).
Overige algemene dekkingsmiddelen
De hogere lasten algemene dekkingsmiddelen worden veroorzaakt door een onderzoek dat we in
2013 hebben laten doen naar mogelijke compensabele BTW over de jaren 2008 tot en met 2012.
Bij de baten hieronder staat vermeld wat dit onderzoek heeft opgeleverd. De kosten van dit
onderzoek worden onder de lasten zichtbaar. Deze bedroegen € 111k.
De belangrijkste afwijkingen in de baten zijn:
Algemene Uitkering
De hogere inkomsten van € 620k zijn ontstaan door de volgende oorzaken:
1) In de decembercirculaire is een verhoging van het accres over 2013 aangegeven. Dit is
ondermeer een uitvloeisel van de begrotingsafspraken 2014 van het rijk die deels ook gevolgen
hebben voor 2013. Verder is rekening gehouden met een onderuitputting op de departementale
begrotingen. Voor Nieuwegein betekent dit per saldo een verhoging van € 263k.
2) In 2013 zijn diverse bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering vanwege taakmutaties
en als decentralisatie- en integratie-uitkering. Het gaat om een bedrag van € 196k.
3) CBS heeft de scores op de maatstaven in de algemene uitkering geherijkt. Voor Nieuwegein
leidt dit tot een verhoging van de uitkering met € 105k.
4) Als gevolg van afwijkingen ten opzichte van de geraamde ontwikkeling van de maatstaven bij
alle gemeenten samen, is in de decembercirculaire 2013 de uitkeringsbasis aangepast. Het effect
hiervan voor Nieuwegein is € 38k.
5) Correcties in de scores op de maatstaven van voorgaande jaren, heeft per saldo tot € 18k
extra ontvangen over de jaren 2011 en 2012 geleid.
Belastingen
Het voordeel komt voor het grootste deel omdat de correctie op de belastingdebiteuren voor
mogelijke oninbaarheid (de storting in de voorziening dubieuze debiteuren) plaats heeft
gevonden aan de lastenkant. Dit geeft een (administratief) voordeel van € 270k. Dat een kleiner
voordeel zichtbaar is komt o.a. door een lagere opbrengst precariobelastingen. Dit is 37k lager
omdat het laatste kohier 2013 pas begin 2014 is opgelegd en niet mee kon in deze jaarrekening.
Deze opbrengst komt terecht in 2014.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
114 (153)
Overige algemene dekkingsmiddelen
We hebben onderzoek laten doen naar de omvang van de compensabele BTW over de jaren 2008
tot en met 2012. Uit dat onderzoek blijkt dat alsnog een bedrag van € 738k kan worden
geclaimd bij het BTW-compensatiefonds
3.1.4
Overzicht stelposten
Primitieve
begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening
Totale lasten
-1.497
410
0
410
Totale baten
Saldo stelposten
0
-1.497
0
410
0
0
0
410
Verschil
Toelichting
Het negatieve bedrag in de primitieve begroting betreft met name de ingeraamde ombuigingen.
In het loop van het jaar zijn deze ombuigingen inhoudelijk ingevuld en financieel vertaald door
verlaging van budgetten. Het positief bedrag dat daarna resteert, betreft de volgende stelposten:
Stelpost Onvoorzien
24k
Stelpost Nieuw beleid
15k
Stelpost Kapitaallasten MIP
Stelpost Taakmutaties algemene uitkering
-166k
309k
Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen
2k
Stelpost Kapitaallasten gemeentewerf
25k
Stelpost Strategische heroriëntatie
201k
410k
Stelpost Onvoorzien
Van de stelpost van € 35k is in 2013 € 11k ingezet als dekkingsbron van het saldo van de
voorjaarsnota 2013. Het restant van de stelpost is in 2013 niet toegewezen.
Stelpost Nieuw beleid
De middelen voor het RIEC zijn niet gebruikt. Verder waren de kapitaallasten van de brede
school Lekboulevard-Hoog Zandveld lager dan begroot.
Stelpost Kapitaallasten MIP
In 2013 is een begrotingswijziging met betrekking tot de brede school Lekboulevard uit 2012
twee keer verwerkt. Hierdoor is een negatief saldo ontstaan op deze stelpost van € 166k. Bij de
begroting 2014 is de hoogte van de stelpost opnieuw vastgesteld op basis van het
geactualiseerde MIP. Hiermee is dit nadeel van incidentele aard.
Stelpost Taakmutaties algemene uitkering
In 2013 zijn diverse bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering vanwege taakmutaties en
als decentralisatie- en integratie-uitkering. Het grootste deel daarvan is in de voor- en in de
najaarsnota bestemd voor de onderwerpen waarvoor deze bedoeld waren. Op dit moment
resteert op de stelpost taakmutaties een bedrag van € 309k. Overigens is in het overzicht
algemene dekkingsmiddelen bij de algemene uitkering ook een bedrag van € 196k opgenomen
voor taakmutaties die bij de decembercirculaire bekend zijn gemaakt.
Hiermee komt het totaaloverzicht van de taakmutaties uit op:
Taakmutaties:
Nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid
Bij de
Bij de algemene
stelposten: dekkingsmiddelen:
115
Voortzetting combinatiefuncties (120%)
-34
Integratie-uitkering WMO
425
Uitvoeringskosten inburgering
-47
67
Totaal
115
33
425
54
7
Jaarrekening
Taakmutaties:
Kinderopvang doelgroepouders
115 (153)
Bij de
Bij de algemene
stelposten: dekkingsmiddelen:
-125
Totaal
-125
Uitkering centrum Jeugd en gezin
-2
-2
Armoedebeleid
49
49
3
3
Digitaal klantdossier
Transitie jeugdzorg
-75
75
0
309
196
505
Stelpost Niet ingevulde bezuinigingen
In 2013 zijn de grote taakstellingen met betrekking tot de WABO-leges en de gemeentelijke
inkoop ingevuld. Als gevolg van een afrondingsverschil is op deze post een klein positief saldo
ontstaan.
Stelpost Kapitaallasten gemeentewerf
In 2013 waren nog geen kapitaallasten van de nieuwe gemeentewerf geraamd omdat deze nog
niet in gebruik is genomen. Wel is een deel van de dekking van de lasten toegevoegd aan de
stelpost, waardoor hier een positief saldo is ontstaan.
Stelpost Strategische heroriëntatie
Deze stelpost is gevormd voor het verwerken van de ombuigingstaakstellingen, waartoe is
besloten in het kader van de strategische heroriëntatie. In 2013 is een van de maatregelen
dubbel in de begroting verwerkt, waardoor er een voordelig saldo op deze stelpost is ontstaan
van € 200k. Dit voordeel is incidenteel omdat inmiddels de stelpost 2014 opnieuw is berekend op
basis van de openstaande ombuigingstaakstellingen.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
116 (153)
3.1.5
Overzicht calculatieresultaat
Onder het calculatieresultaat wordt het resultaat van de kostenplaatsen verstaan. Kostenplaatsen
zijn administratieve eenheden waarin kosten worden verzameld dit niet rechtstreeks aan een
programma, product of investering kunnen worden toegewezen. Het gaat dan om kosten van
personeel, kosten ondersteunende producten, huisvesting, vervoersmiddelen en automatisering.
Kostenplaatsen zijn er voor de vakafdelingen en ondersteunende diensten. Vanaf deze
kostenplaatsen worden deze indirecte kosten (functioneel) op basis van een verdeelmaatstaf
(meestal ‘de gewerkte uren aan een product of investering) doorverdeeld naar producten (en
daarmee op de programma’s) en investeringen.
Afdelingskostenplaatsen
(Overige) bedrijfsvoering
Huisvesting
Tractie
Overige
Totale lasten
Primitieve
begroting
0
0
0
0
0
0
Totale baten
Saldo calculatieresultaat
Begroting na Rekening
wijziging
1.589
3.293
92
50
-5
-40
19
-40
-29
59
1.666
3.322
0
0
0
1.666
5
3.317
Verschil
-1.704
43
35
59
-88
-1.655
5
-1.650
Het calculatieresultaat laat een fors nadeel van € 1.650k zien. € 650k hiervan is uitvloeisel van
de vorming van de WIL. Inhoudelijk wordt dit uitgelegd in het hoofdstuk 3.1.2 Financieel
resultaat. Het overige nadeel van € 1,0 mln wordt voor het grootste deel veroorzaakt door
minder personele inzet aan investeringen en projecten waardoor hier geen kosten aan kunnen
worden toegerekend. Daarnaast is het nadeel het gevolg van inzet aan niet gedekte
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld aanbesteding arbodienstverlening en project
kostenmanagement.
Tegenover het nadeel van € 1,0 mln staan voordelen op de diverse producten/programma’s
omdat daar minder (personele en overhead)kosten zijn toegerekend. Deze voordelen zijn bij de
programma’s zichtbaar in het onderdeel ‘wat heeft het gekost in 2013?’ onder de categorie
‘personele inzet (lasten)’ en hebben een omvang van € 351.000. Dit maakt dat het feitelijk
nadeel op de personele lasten, overhead en bedrijfsvoeringskosten € 649k.
De kostenplaats ‘afdelingskostenplaatsen’ is de grootste post van het calculatieresultaat. Reden
dat we dit afzonderlijk cijfermatig presenteren. Een cijfermatige presentatie van de overige
kostenplaatsen is opgenomen in het verslag ‘productenrealisatie 2013’.
Kostenplaats : Afdelingskostenplaatsen
Verschil
Correctie
effectWIL
Gecorrig.
resultaat
Geraamd
Werkelijk
Lasten:
Salarissen
Inhuur
Opleidingen
Overige personeelskosten
Overhead
Totale lasten
30.249
1.300
363
554
14.651
47.117
27.668
1.651
303
651
14.651
44.924
2.582
-351
60
-98
0
2.193
-1.789
36
-31
-13
-1.186
-2.982
793
-315
29
-111
-1.186
-789
Baten:
Doorberekende kosten overhead
Personele inzet exploitatie
Personele inzet investeringen
Overige baten
Totale baten
Gevolg voor calculatieresult.
5.881
33.964
4.835
849
45.528
1.589
5.881
31.225
3.826
700
41.632
3.293
0
2.739
1.009
149
3.897
-1.704
-469
-2.554
0
-295
-3.317
335
-469
185
1.009
-145
579
-1.369
Jaarrekening
117 (153)
Ter verduidelijking: De onderste regel betreft het verschil tussen de lasten en baten op de
afdelingskostenplaatsen. Alleen deze regel ‘gevolg voor het calculatieresultaat’ maakt onderdeel
van het calculatieresultaat en daarmee het rekeningresultaat. De afdelingskostenplaatsen levert
dus een nadeel op van € 1.704k, waarvan € 335k het gevolg is van de vorming WIL. De regels
erboven is puur een weergave van de kostentoerekeningsystematiek.
Lasten:
De totale afwijking van alle afdelingen bedraagt € 2.193k (voordelig). Voor € 2.982k wordt dit
veroorzaakt door de overheveling werkzaamheden naar de nieuw opgerichte WIL organisat ie
(Werk en Inkomen Lekstroom). Het gecorrigeerde resultaat wordt dan € 789k (nadelig).
Hieronder worden de afzonderlijke kostenonderdelen toegelicht
Salarissen:
Het voordelig resultaat op de post salarissen à € 2.582k wordt voor een bedrag van € 1.789k
veroorzaakt door WIL en het resterende voordelig resultaat à € 793k door vacatures bij diverse
afdelingen. De werkzaamheden werden indien noodzakelijk uitgevoerd door inhuur.
Inhuur:
Het nadelig resultaat inhuur wordt voor een bedrag van € 351k wordt voor een bedrag van € 35k
veroorzaakt door WIL en het resterende nadelige verschil wordt veroorzaakt door hogere lasten
inhuur personeel als gevolg van niet ingevulde vacatures alsmede extra werkzaamheden
projecten (b.v. extra inzet ten behoeve van projecten kostenmanagement, arbo-arts etc.).
Opleidingen:
De hogere lasten op de post opleidingen ad. € 38k en overige personeelskosten worden
veroorzaakt voor een bedrag van € 44k veroorzaakt door de WIL en voor € 82k (nadelig) door
geringe afwijkingen bij alle afdelingen.
Baten:
De totale afwijking van alle afdelingen bedraagt € 3.896k (nadelig). Voor € 3.317 wordt dit
veroorzaakt door de WIL. Het gecorrigeerde resultaat wordt dan € 579k (nadelig).
Personele inzet exploitatie:
De personele inzet exploitatie betreft de kosten van doorberekende uren naar de exploitatie. Het
nadelige resultaat van € 2.738k wordt voor € 2.554k veroorzaakt door WIL en het resterende
nadelige resultaat van € 185k worden o.a. veroorzaakt door:
- lagere inkomsten op diverse afdelingen voor een bedrag van € 727k als gevolg van vacatures
en detacheringswerkzaamheden bij derden. Het effect hiervan is minder doorbelaste
personele inzet naar de producten in de exploitatie.
- hogere inkomsten van afdelingen Ingenieursbureau als gevolg van meer werk ten laste van de
exploitatie. (o.a. € 522k als gevolg van een inhaalslag met betrekking van werkzaamheden
groot onderhoud wegen alsmede diverse projecten ten laste van de ISV producten welke
worden verantwoord in de exploitatie).
De volgende tabel laat de gevolgen van de doorberekening van uren aan de programma’s zien.
Deze bedragen zijn terug te vinden onder kosten personele inzet in het onderdeel ‘wat mag het
kosten in 2013’ van de programmaverantwoording.
118 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Resultaat doorberekende uren programma’s:
Progr.
Omschrijving
Begroting
1
2
3
4
5
6
7
8
Bestuur, Samenleving en
Dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Onderwijs, opvoeding en jeugd
Maatschappelijke ondersteuning
en participatie
Economie, werk en vrije tijd
Ruimtelijke Ontwikkeling
Duurzame Ontwikkeling
Beheer openbare ruimte
Totaal programma’s
Realisatie
Resultaat
Effect
WIL
Gecorr.
Res.
6.132
1.903
2.340
5.778
1.849
2.196
354
53
145
-62
0
-20
292
53
125
6.395
1.895
4.342
2.670
7.263
32.940
4.585
1.216
4.460
2.543
7.408
30.035
1.810
679
-118
127
-145
2.905
-1.687
-785
0
0
0
-2.554
123
-106
-118
127
-145
351
Doorberekende uren Investeringen:
Het nadelig resultaat op de post doorberekende uren investeringen (betekent lagere belasting
van de kredieten) wordt veroorzaakt door het verminderen van de formatie Ingenieursbureau en
een verschuiving van werkzaamheden van de afdeling Ingenieursbureau naar de exploitatie.
Alsmede een vermindering van de ureninzet ten laste van diverse projecten door afdeling
Duurzame Ontwikkeling en Ruimtelijke Ontwikkeling (o.a WRO projecten en projecten ten laste
van de GREX)
Overige baten:
Het nadelige resultaat op de post overige baten voor een bedrag van € 149k wordt voor een
bedrag van € 295k veroorzaakt door WIL en het resterende voordelig resultaat van € 146k wordt
veroorzaakt door verrichte (detachering) werkzaamheden voor derden (o.a. Provincie en andere
gemeenten).
Jaarrekening
3.1.6
119 (153)
Overzicht reservemutaties
Dit onderdeel is het laatste bestanddeel van de jaarrekening. Het geeft de voorgenomen en
werkelijke verrekeningen in 2013 met de reserves weer. Deze verrekeningen maken onderdeel
uit van het jaarrekeningresultaat. De gevolgen van deze verrekeningen op de omvang van de
reserves wordt zichtbaar gemaakt in de balans. Daar wordt in de toelichting op de reserves de
boekwaarde van de reserves op 31 december 2013 gepresenteerd.
Naam reserve
Primitieve
Begroting
Begroting
na wijziging
Rekening
2013
Verschil
Lasten (= stortingen)
Algemene reserve
1.092
1.331
1.331
0
Reserve dekking kapitaallasten
0
4
0
4
Reserve herstructurering wijken
0
89
89
0
23
23
23
0
0
310
0
310
1.005
541
Reserve stadshuis en theater
Reserve parkeren
Reserve grondbedrijf
541
1.546
Reserve egalisatie afvalstoffen
0
132
Reserve egalisatie rioolrechten
0
109
175
-67
Overhevelingsreserve
0
1.712
3.609
-1.897
Vereffening resultaat 2012
0
2.200
2.200
0
1.656
7.456
8.432
-976
0
3.070
3.070
0
2.739
2.763
2.759
-4
0
182
164
-18
Totale lasten
132
Baten (= onttrekkingen)
Algemene reserve
Reserve dekking kapitaallasten
Reserve ISV-gelden
Reserve herstructurering wijken
0
412
323
-89
87
87
63
-25
1.161
250
1.161
250
1.161
250
0
0
0
170
170
0
Reserve stadshuis en theater
1.132
1.132
1.132
0
Reserve parkeren
1.636
2.967
2.657
-310
Reserve actieplan geluid
0
625
139
-486
Overhevelingsreserve
0
1.712
1.712
0
Reserve egalisatie afvalstoffen
350
445
273
-172
Reserve egalisatie rioolrechten
182
182
0
-182
2.631
2.631
0
2.200
2.200
0
7.537
19.989
18.702
-1.286
-5.882
-12.533
-10.270
-2.263
Reserve maatregelen luchtkwaliteit
Reserve stad op orde
Reserve urgentieprogamma 1600
woningen
Reserve incidentele kosten
stadshuis
Resultaatbestemming 2012
Vereffening resultaat 2012
Totale baten
Saldo mutaties reserves
Toelichting
De hoogte van de daadwerkelijke stortingen en onttrekkingen is gebaseerd op de
uitvoeringsregels van resultaatbestemming. Kortweg komt het erop neer dat mutaties zijn
verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is
120 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
goedgekeurd, terwijl voor egalisatiereserves het werkelijke saldo van de bestedingen en
ontvangsten is verwerkt. Het hier zichtbaar nadeel is voornamelijk het gevolg van de storting
(€ 1.897k) van restantbudgetten van de meerjarige projecten (o.a. de transities in het sociale
domein) in de overhevelingsreserve. Voor het rekeningresultaat heeft dit geen betekenis omdat
tegenover deze storting een voordeel voor het gelijke bedrag staat bij de programma’s in de
vorm van niet uitgegeven middelen.
Hieronder geven we een toelichting op de reservemutaties en lichten we de afwijkingen ten
opzichte van de begroting toe.
Lasten (= stortingen in reserves)
Algemene reserve
De geraamde stortingen in de algemene reserve zijn conform de begroting aan de reserve
toegevoegd. Onderstaand een overzicht van deze vermeerderingen.
Mutaties algemene reserve
Raadsbesluit
Bedrag
Programma begroting
2012-330
€
1.092
Brede school/poppositie/De Kom
2013-001
€
-272
Fietsbrug plofsluis
2013-001
€
-485
Wijk Jutphaas
2013-001
€
-114
Brug Mispelgaarde
2013-362
€
75
Resultaat Najaarsnota 2013
2013-362
€
1.035
€
1.331
Totale stortingen
Reserve parkeren
De geraamde storting in de reserve parkeren van €310k heeft niet plaatsgevonden maar
verrekend met de werkelijke onttrekking in deze reserve. Aan de batenzijde is dan ook een
lagere onttrekking van €310k te zien.
Reserve grondbedrijf
De afwijking van € 541k betreft het geprognosticeerd voordelig resultaat van het grondbedrijf.
Het is gebruikelijk dat het volledig resultaat van het grondbedrijf niet vooraf maar pas bij het
voorstel tot resultaatbestemming verrekend wordt met de reserve van het grondbedrijf. Deze
handelswijze geeft hier een afwijking.
De werkelijke storting van € 1.005k betreft het resultaatbestemmen van 2012.
Reserve egalisatie afvalstoffen
De kosten voor de afvalinzameling hoger zijn dan de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. In
dit programma 7 geeft dit een nadeel. Het beleid is dat het verschil verrekend wordt met de
egalisatiereserve, bij een nadeel in de vorm van een onttrekking. In de begroting gingen we van
een positief resultaat uit en hebben we een storting geraamd. Nu er uiteindelijk sprake is van
een nadeel kon de geraamde storting in de egalisatiereserve niet plaatsvinden. Dit geeft een
voordeel in de reservemutaties van € 132k.
Reserve egalisatie rioolrechten
In het onderdeel ‘wat heeft gekost in 2013’ in programma 8 is aangegeven dat de opbrengsten
uit de rioolrechten de kosten voor onderhoud en vervanging van riolering overtreffen. Dit positief
verschil van de opbrengsten en kosten is gestort in de egalisatiereserve. Het werkelijk positief
saldo is € 67k groter dan het positief saldo dat we hebben we geraamd. Dit verklaart de hogere
storting met dit bedrag.
Overhevelingsreserve
In 2013 zijn er nieuwe richtlijnen vastgesteld over de overhevelingsreserve. Het restantsaldo van
vooraf aangemerkte meerjarige projecten gaat automatisch via de overhevelingsreserve mee
naar het volgend jaar. Het gaat om de projecten Transitie Wet werken naar Vermogen
(€ 1.012k), Transitie Jeugdzorg (€ 166k), Transitie AWBZ (€ 185k), Fietsbrug Plofsluis (€ 440k)
en Ruimte voor de Lek (€ 95k). In de programmaverantwoording zijn onder de relevante
programma’s deze restantsaldi als voordeel aangegeven. In totaal gaat het om een bedrag van
€ 1.897k en komt in de reservemutaties als (niet begrote) storting en daarmee als nadeel terug.
Jaarrekening
121 (153)
Conform de begroting is € 1.712k in de overhevelingsreserve gestort. Dit betreft het
resultaatbestemmen jaarrekening 2012 voor de overheveling van de projectbudgetten:
- Transitie wet Werken naar Vermogen € 1.462k
- Transitie Jeugdzorg
€
32k
- Begeleiding AWBZ
€
85k
- Parkpaden
€ 133k
In 2013 zijn deze bedragen weer toegevoegd aan de budgetten, zoals zichtbaar is aan de
batenkant (onttrekking voor hetzelfde bedrag). Ter illustratie: in 2012 is voor € 1.462k budget
overgeheveld voor de transitie wet Werken naar vermogen. In 2013 is hiervan € 450k
uitgegeven. Het restantbudget bedraagt dan € 1.012k dat (zie hierboven) in de reserve wordt
gestopt voor overheveling naar 2014.
Vereffening resultaat 2012
Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming jaarstukken 2012 is via een begrotingswijziging
zichtbaar gemaakt in de reservemutaties 2013. Het betreft de omzetting van het ‘saldo baten en
lasten 2012’ naar andere balansposten. Het saldo van baten en lasten 2012 bedroeg € 4,831
mln. Hiervan is besloten om € 2,631 mln te storten in diverse reserves en € 2,2 mln in de
voorziening ‘Niet in exploitatie genomen gronden’. De stortingen in diverse reserves staan
gerubriceerd onder de specifieke reserves. De storting in de voorziening is ondergebracht onder
de noemer ‘vereffening resultaat 2012’.
Het verwerken van de resultaatbestemming middels een begrotingswijziging in het jaar erop is in
wezen overbodig. Met ingang van 2013 doen we dit niet meer.
Baten (= onttrekkingen uit reserves)
Algemene reserve
De in de begroting opgenomen onttrekkingen ter grootte van € 3.070k zijn alle aan de reserve
onttrokken. Onderstaand een overzicht van deze onttrekkingen.
Mutaties algemene reserve
Raadsbesluit
Bedrag
Resultaatbestemmen
jaarrekening 2012
2013-195
€
174
RUD
2013-362
€
-63
Theater De Kom
2013-344
€
770
Resultaat Voorjaarsnota 2013
2013-200
€
1.092
Crisisbuffer Najaarsnota 2013
2013-362
€
1.011
U-pas
2013-243
€
56
Restauratie dorpskerk Vreeswijk
2013-162
€
30
€
3.070
Totale onttrekkingen
Reserve kapitaallasten
In 2013 is nagenoeg conform de begroting € 2.759k onttrokken aan de reserve kapitaallasten
voor dekking van de volgende kapitaallasten:
- Installaties Theater
€ 875k
- Installaties Stadshuis
€ 989k
- Inrichting Stadshuis
€ 875k
- Automatisering bouw- en woningtoezicht € 20k
Reserve ISV-gelden
De beheerkosten voor de Startersleningen en de kosten voor de wijkaanpak in de Driftenbuurt
worden gedekt uit de ISV-reserve. In 2013 hebben we een deel van de startersleningen nog niet
aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hoeven te verstrekken wat bij programma 6 tot
lagere beheer- en rentekosten van € 21k tot gevolg heeft. Daartegenover staan hogere uitgaven
van € 3k voor de wijkaanpak Driftenbuurt. Per saldo betekent dat de onttrekking uit de reserve
ISV € 18k lager is.
122 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Reserve herstructurering wijken
In 2013 hebben we voor de herinrichting van wijken kosten gemaakt van € 323k. Deze kosten
waren € 89k lager dan geraamd waardoor een lagere onttrekking nodig was. Het resterende
bedrag volgt in 2014.
Reserve Stad op Orde
Voor groot onderhoud aan de openbare ruimte en openbare gebouwen is de reserve aangewend
voor het gevoteerde bedrag van € 1.161k. De reserve is met deze onttrekking volledig uitgep ut.
Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen
De reserve is voor het gevoteerde bedrag van € 250k ingezet voor het project 1.600 woningen.
Reserve incidentele kosten Stadshuis
Voor de incidentele kosten binnen het Stadshuis is deze reserve aangewend voor het gevoteerde
bedrag van € 170k. Hiermee is de reserve uitgeput en zal worden opgeheven.
Reserves Stadshuis en Theater
Ter dekking van de hogere exploitatielasten van het Stadshuis en Theater is de reserve
aangewend voor het gevoteerde bedrag van € 1.132k.
Reserve parkeren
De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Voor
2013 waren aanloopverliezen geraamd van netto € 2.657k als gevolg van het nog niet volledig
operationeel zijn van alle parkeergarages in de Binnenstad . De werkelijke aanloopverliezen
waren € 296k hoger voor een bedrag van € 2.952k. De toegestane onttrekking van 2.657k is uit
de reserve Parkeren onttrokken. Een onzorgvuldige begrotingswijziging heeft ervoor gezorgd dat
een (administratief) nadeel van € 310k zichtbaar is aan de batenkant van de reservemutaties.
Hiertegenover staat het (administratief) voordeel aan de lastenkant.
De hogere aanloopverliezen van €296k kan niet zonder toestemming van de raad ten laste van
deze reserve worden gebracht. Bij het voorstel resultaatbestemmen wordt dit expliciet aan de
raad voorgelegd.
Reserve actieplan geluid
De plaatsing van geluidsschermen bij de Plettenburgerbaan, Stadsas en de Graaf Florisweg is
gedeeltelijk doorgeschoven naar 2014. Dit heeft voor € 486k aan minder kosten geleid in 2013,
zoals is toegelicht bij programma 7. Hiertegenover staat bij de reservemutatie een nadeel in de
vorm van een lagere onttrekking voor hetzelfde bedrag.
Resultaatbestemming 2012
Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming jaarstukken 2012 is via een begrotingswijziging
zichtbaar gemaakt in de reservemutaties. Het saldo van baten en lasten 2012 bedroeg € 4,831
mln. Hiervan is besloten om € 2,631 mln te storten in diverse reserves en € 2,2 mln in de
voorziening Niet in exploitatie genomen gronden. De vermindering van de balanspost ‘saldo van
baten en lasten 2012’ voor € 2,631 mln is hier zichtbaar. De vermindering van de balanspost
‘saldo van baten en lasten 2012’ voor € 2,2 mln maken we zichtbaar onder ‘vereffening resultaat
2012’ (zie hieronder).
Vereffening resultaat 2012
Het raadsvoorstel over de resultaatbestemming jaarstukken 2012 is via een begrotingswijziging
zichtbaar gemaakt in de reservemutaties 2013. Onder deze post wordt de vermindering van de
balanspost ‘saldo van baten en lasten 2012’ ten gunste van de voorziening ‘niet in exploitatie
genomen gronden’ zichtbaar gemaakt.
Het verwerken van de resultaatbestemming middels een begrotingswijziging in het jaar erop is in
wezen overbodig. Met ingang van 2013 doen we dit niet meer.
Jaarrekening
3.1.7
123 (153)
Bestemming van het resultaat
Het rekeningresultaat (resultaat na bestemming) is € 4.545k positief. Hierin zit het positief
resultaat van het grondbedrijf van € 3.562k. Dit brengt het resultaat van de algemene dienst op
€ 983k.
In dit resultaat van de algemene dienst zit een aantal kosten die feitelijk opgevangen zouden
moeten binnen bestaande bestemmingsreserve. Het betreft een bedrag van € 455k. Via een
aantal bestemmingsvoorstellen stellen we voor dit alsnog te doen:
Reserve Beeldende kunst
In 2013 hebben we uitgaven gedaan van € 89k voor de realisatie van beeldende kunstprojecten.
Hiervoor zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld met de reserve Beeldende kunst.
Conform het beoogd doel stellen we voor deze reserve te belasten.
Reserve kunst en cultuur Binnenstad
In 2013 hebben we uitgaven gedaan van € 70k voor de realisatie van kunstprojecten in de
binnenstad. Hiervoor zijn in het verleden middelen beschikbaar gesteld met de reserve Kunst en
Cultuur in de binnenstad. Conform het beoogd doel stellen we voor deze reserve te belasten.
Reserve Parkeren
Het exploitatieresultaat van het parkeren is € € 2.953k negatief. In overeenstemming met de
begroting is hiervan € 2.657k al ten laste gebracht van de reserve Parkeren. Conform het
beleidskader stellen we voor het verschil van € 296k ook ten laste te brengen van deze reserve.
Resultaat algemene dienst
Er is een voordelig jaarresultaat van de algemene dienst van € 983k. Onderdeel hiervan is € 15k
die we hebben ontvangen als compensatie voor een omzettingsvergunning van een pand aan de
Anselmdek. Deze ontvangen middelen mogen we volgens het beleidskader slechts inzetten voor
volkshuisvesting. We stellen daarom voor € 15k te storten in de reserve ISV-gelden. Van het
resterend bedrag van € 968k is ons voorstel dit te storten in de Algemene reserve.
Resultaat Grondbedrijf
Het resultaat van het Grondbedrijf sluit in 2013 met een voordelig saldo van € 3.562k. Conform
bestaande gedragsregels stellen we voor dit resultaat te storten in de reserve Grondbedrijf. Na
deze toevoeging bedraagt het saldo van de reserve Grondbedrijf € 4.974k.
Bestemming resultaat
Op grond van het bovenstaande stellen wij voor het resultaat 2013 als volgt te bestemmen.
Voordelig resultaat algemene dienst van € 983k:
- een bedrag van € 15k toe te voegen aan de reserve ISV-gelden
- een bedrag van € 968k toe te voegen aan de Algemene reserve.
het voordelige resultaat van het Grondbedrijf van € 3.562k:
- het volledige bedrag van € 3.562k toe te voegen aan de reserve Grondbedrijf.
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
124 (153)
3.1.8
Budgetoverheveling
Twee onderwerpen dragen we voor budgetoverheveling voor:
Extra toegekende rijksmiddelen armoedebeleid
In 2013 hebben we, via een taakmutatie in het gemeentefonds, incidentele middelen gekregen
voor het armoedebeleid. Deze extra middelen hebben we niet meer kunnen inzetten in 2013.
Gelet op de aangenomen motie van de gemeenteraad (2013-375) zijn wij van mening dat deze
middelen voor armoedebeleid beschikbaar moeten blijven. Het gaat om een bedrag van € 49k.
Middelen voor de uitvoering van individueel loopbaanbeleid.
In de CAO van gemeenten is vastgelegd dat iedere medewerker tussen 2013 en 2015 recht heeft op
een Individueel Loopbaanbudget van € 500 per jaar. De medewerker kan er voor kiezen dit budget
jaarlijks te besteden of op te sparen om in het derde jaar € 1.500 te kunnen besteden. Dit houdt in
dat het deel dat in 2013 niet is uitgeven, wordt doorgeschoven naar 2014. De toegewezen aanvragen
voor gebruik van het Individueel Loopbaanbudget 2013 bedroegen € 115k. Een resterend bedrag van
€ 84k stellen we voor over te hevelen naar 2014.
Jaarrekening
125 (153)
3.1.9 Overzicht van incidentele baten en lasten
Vanuit de BBV (art.28) is een overzicht van incidentele lasten en baten een verplicht onderdeel
van de toelichting op de programmarekening. Het gaat hier om baten of lasten die vallen buiten
de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en zich maximaal drie jaar achter elkaar
voordoen. Bijvoorbeeld: de verkoopopbrengst van een gemeentelijke goed, een eenmalige extra
beleidsimpuls sociale zaken, of kwaliteitsverbetering openbare ruimte. Extra bijstandsuitgaven
als gevolg van de economische crisis vallen hier niet onder want dit betreft een structurele
activiteit. Dit geeft aan dat er zich twee soorten incidentele baten en lasten kunnen voordoen:
- de realisatie van begrote incidentele baten en lasten (bijv. incidentele beleidsimpulsen o f
activiteiten gedekt uit reserves)
- onverwachte (=niet begrote) incidentele baten en lasten (bijv. niet begrote opbrengst bij
verkoop, kosten bij een calamiteit)
Hieronder vermelden we de incidentele baten en lasten die zich in 2013 hebben voorgedaan. We
hebben hieraan een grensbedrag van minimaal € 100k gesteld.
Lasten
Programma
4
4
4
7
8
8
8
8
Alg. dekkingsmid.
Baten
Programma
3
8
Alg. dekkingsmid
Omschrijving
Implementatie/vorming WIL
Herstructurering Sociaal Domein
Transitie Wet werk naar vermogen
Geluidsschermen Graaf Florisweg/Plettenburgerbaan
Herinrichting groen Jutphaas Wijkersloot
Inhaalslag onderhoud Parkpaden
Fietsburg Plofsluis
Duikerbrug Braamsluiper
Onderzoek BTW-labelling
Totale incidentele lasten
Omschrijving
Afrekening OBS de Toonladder
Fietsburg Plofsluis
Onderzoek BTW-labelling
Totale incidentele baten
Bedrag
400
116
450
139
167
111
423
448
111
2.365
Bedrag
102
423
720
1.245
126 (153)
3.2
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Balans
Omschrijving
31-12-2012
31-12-2013
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
1.446
1.480
Kosten onderzoek en ontwikkeling
1.446
1.480
237.744
242.947
Materiële vaste activa
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden
partijen
Leningen aan woningbouwcorporaties
30.294
30.263
156.664
158.600
12.035
13.911
543
636
29.607
31.549
8.601
7.988
13.660
14.148
10.733
10.715
267
267
1.319
2.007
Leningen aan deelnemingen
501
446
Overige langlopende leningen
157
135
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
441
343
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
242
235
252.850
258.575
25.029
34.777
16.369
28.318
8.593
6.393
67
67
11.593
17.374
Vorderingen op openbare lichamen
6.458
9.537
Vorderingen overig
5.135
7.837
Liquide middelen
2.171
532
Liquide middelen (kas, bank en giro)
2.171
532
188
406
0
38.981
-3
53.086
291.831
311.661
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voorraden in exploitatie genomen gronden
Voorraden niet in exploitatie genomen
gronden
Voorraden erfpachtgronden
Vorderingen
Overlopende activa
Afrondingsverschillen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
Jaarrekening
Omschrijving
127 (153)
31-12-2012
31-12-2013
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Algemene reserve
74.625
70.127
Egalisatiereserves
2.858
2.761
21.559
18.515
99.042
91.403
4.831
4.545
103.873
95.948
17.019
15.916
134.500
172.500
134.500
172.500
43
46
Totaal lang vreemd vermogen
151.562
188.462
TOTAAL VASTE PASSIVA
255.435
284.410
0
1.360
32.821
23.400
3.575
2.491
36.396
27.251
TOTAAL PASSIVA
291.831
311.661
Gewaarborgde geldleningen
240.575
238.324
Overige bestemmingsreserves
Totaal reserves
Saldo van de rekening van baten en lasten
Totaal eigen vermogen
Vreemd vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden > 1 jaar
Vaste schuld banken en overige financiële
instellingen
Waarborgsommen
VLOTTENDE PASSIVA
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
128 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Balanswaardering en grondslagen waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het ‘Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten' (BBV).
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Hieronder zijn de uitgangspunten geformuleerd die zijn gehanteerd voor de balanswaardering
van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat. Naast de bepalingen van het BBV
liggen aan de waardering vijf beleidsnota’s ten grondslag:
- Financiële beheersverordening Nieuwegein (ex artikel 212 van de Gemeentewet) (2010)
- Nota ‘Investerings- en afschrijvingsbeleid’ (2009)
- Nota ‘Beleid reserves en voorzieningen 2011-2014’ (2011)
- Hoofdlijnennotitie resultaatbestemming (2008)
- Nota ‘Grondbeleid’ (2009).
Waardering activa
Algemeen
Op grond van de nota ‘Investerings- en afschrijvingsbeleid’ worden investeringen boven de
€ 15k geactiveerd. In het kader van het BBV mag er alleen worden afgeschreven op
investeringen die daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. Deze handelwijze wordt in deze
jaarrekening toegepast. De rente wordt berekend over het werkelijk geïnvesteerde bedrag.
Immateriële activa
Betaalde disagio bij het overnemen van uitgezette geldleningen wordt geactiveerd en
afgeschreven over de restantlooptijd van de desbetreffende lening.
Materiële vaste activa
Uitgaven voor investeringen met maatschappelijk nut worden in principe niet geactiveerd en
komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.
Jaarlijks wordt bij de uitgangspunten voor het opmaken van de begroting het rentepercentage
voor de berekening van de rentelasten van de investeringen vastgesteld. Dit percentage hangt
samen met de situatie van de rente op de kapitaalmarkt. Voor 2013 is dit bepaald op 4%.
De afschrijving wordt berekend op grond van de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid,
bijlage I afschrijvingstabel.
In principe wordt op alle investeringen lineair afgeschreven. Op deze regel is ee n uitzondering
gemaakt voor de investeringen in de Binnenstad. Die worden annuïtair afgeschreven.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Verslaggeving grondexploitaties
 In de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, de ‘Financiële beheersverordening
Nieuwegein’, heeft de raad bij besluit van 9 oktober 2003 de kaders voor de financiële
organisatie, het financiële beheer en het financiële beleid vastgesteld. Deze verordening is
voor het laatst door de raad herzien op 17 februari 2010. Op grond van deze verordening
dient het college van burgemeester en wethouders tenminste eens in de vier jaar een
(bijgestelde) Nota ‘Grondbeleid’ aan de raad ter vaststelling aan te bieden. In 2009 is deze
nota door de raad vastgesteld.
 In artikel 28 van de ‘Financiële beheersverordening Nieuwegein’ is de systematiek van de
verslaglegging van de grondexploitaties vermeld.
 In geval van verliesgevende complexen wordt vooraf (via de exploitatie) een voorziening
gevormd, die in mindering op de boekwaarde van het onderhanden werk wordt gebracht.
 De winst wordt genomen vanaf het moment dat 50% van het complex is gerealiseerd. Dit
vindt plaats naar rato van de realisatie van de verwachte opbrengsten uit grondverkopen.
 Op winstgevende complexen wordt rente op de boekwaarde bijgeschreven. Op
verliesgevende complexen wordt geen rente bijgeschreven. In dat geval wordt de rente
rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.
Voorraden
De door het Grondbedrijf in exploitatie genomen gronden en de niet in exploitatie genomen
gronden zijn op de balans opgenomen op de post ‘Voorraden’. Deze post geeft het saldo weer
Jaarrekening
129 (153)
van de werkelijk gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten van een bepaald complex. De
boekwaarde (het saldo van deze post) kan zowel positief als negatief zijn. Bij een negatieve
boekwaarde worden renteopbrengsten gerealiseerd, terwijl bij een positieve boekwaarde er
sprake is van rentekosten.
Resultaat Grondbedrijf
Het jaarresultaat van het Grondbedrijf bestaat uit een drietal componenten, te weten:
- het resultaat herziening kostprijsberekeningen (ramingen)
- het resultaat beheer
- calculatieverschillen
Het eerste resultaat is het saldo van de aanpassing van de kostprijsberekeningen. Deze
berekeningen hebben zowel betrekking op de kostenkant (indexering kosten, gewijzigde kosten
in verband met ruilverkavelingen) als op de opbrengstenkant (indexering opbrengsten,
gewijzigde opbrengstramingen).
Het resultaat beheer behelst het saldo van kosten en opbrengsten van het dagelij ks beheer van
de complexen. Onder de kosten zijn begrepen belastingen, onderhoud, assurantiën, algemene
kosten en betaalde rente kapitaalverstrekking. Tot de opbrengsten behoren huren, pachten,
rente bij verkoop en opties tot verkoop.
De calculatieverschillen zijn het gevolg van hoeveelheid- en prijsverschillen tussen werkelijke
gerealiseerde kosten en opbrengsten en wat daartoe in de kostprijs is voorgecalculeerd.
Waardering passiva
Reserves en voorzieningen
Op 30 november 2011 heeft de raad de Nota ‘Beleid reserves en voorzieningen 2011-2014’
vastgesteld. Deze nota vormt de grondslag voor de waardering van de reserves en de
voorzieningen.
Reserves
De vorming van reserves is gebaseerd op artikel 43 van het Besluit ‘Begroting en
verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). Het BBV onderscheidt drie soorten reserves:
 een algemene reserve
 bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen in tarieven op te vangen,
die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te
worden
 overige bestemmingsreserves.
Op de balans wordt het saldo van rekening baten en lasten (= rekeningresultaat) apart van de
reserves onder het eigen vermogen tot uitdrukking gebracht. De feitelijke bestemming van het
jaarresultaat vindt pas plaats, nadat de raad heeft beslist over een voorstel tot bestemming
ervan. Het jaarresultaat wordt in principe gestort dan wel onttrokken aan de Algemene reserve
met inachtneming van het besluit van de raad over het gerealiseerde resultaat.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd op grond van artikel 44 van het BBV. Over voorzieningen zegt
dit artikel het volgende.
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar
redelijkerwijs kan worden ingeschat;
- op de balansdatum bestaande risico´s van bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat;
- kosten, die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren.
2. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Van derden verkregen middelen
De van derden verkregen middelen, die specifiek moeten worden besteed, met uitzondering van
de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b., behoren niet tot de voorzieninge n,
maar worden op de balans verantwoord als ‘Overlopende passiva’.
130 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers over 2013 zijn op de volgende punten gewijzigd:
- Het bedrag van de coöperatie ParkeerService was in 2012 opgenomen onder de liquide
middelen. In 2013 is het bedrag opgenomen onder de overige vorderingen.
- De liquide middelen waren in 2012 gesaldeerd opgenomen in de tabel. In 2013 zijn de
bedragen uitgesplitst in banksaldi en kruisposten.
Jaarrekening
3.3
131 (153)
Toelichting op de Balans
Onderstaand wordt de balans puntsgewijs toegelicht. De bedragen zijn afgerond naar
duizendtallen. Hierdoor zijn er soms afrondingsverschillen opgetreden.
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Omschrijving
Boekwaarde
Investeringen
01-01-2013
Afschrij-
Bijdrage
Boekwaarde
ving
van
31-12-2013
derden
Kosten onderzoek en
1.446
66
-32
1.480
1.446
66
-32
1.480
ontwikkeling
Totaal
Onder de immateriële vaste activa vallen de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Deze kosten worden doorgaans ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan worden
afgeweken indien de plannen met betrekking tot het actief al redelijk omlijnd en uitvoerbaar zijn.
Daarnaast dienen de kosten, die aan het actief worden toegerekend, in te schatten zijn. Ook het
toekomstige gebruiksnut van het actief moet zeker zijn. Dit geldt voor de onderzoekskosten
realisatie Brede school Lekboulevard/Hoog Zandveld en de planontwikkelingskosten
Lekboulevard. Deze hebben we hier geactiveerd.
Materiele vaste activa
Materiële vaste activa zijn investeringen die een meerjarig nut hebben en in meerdere jaren
worden afgeschreven, zodat de lasten in de exploitatie over meerdere jaren worden verdeeld. We
maken onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een
maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn
en/of ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.
Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die niet
verhandelbaar zijn, maar zijn wel van groot belang voor de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn
investeringen in (inrichting van) wegen, waterwegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken,
openbare speelplaatsen, openbaar groen en kunstwerken. Conform ons beleid komen de lasten
van investeringen met maatschappelijk nut ten laste van de exploitatie.
Investeringen met economisch nut
Omschrijving
Gronden
Gebouwen
Grond-, weg-, en waterbouw-
Boekwaarde
Investe-
01-01-2013
ringen
Afschrijving
Boekwaarde
31-12-2013
30.294
-31
30.263
156.664
6.909
-4.973
158.600
12.035
2.282
-406
13.911
543
367
-274
636
29.607
4.502
-2.560
31.549
8.601
258
-871
7.988
237.744
14.287
-9.084
242.947
kundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten, etc.
Overige materiële uitgaven
Subtotaal
Onderstaand lichten we de belangrijkste investeringen toe die wij in 2013 hebben gedaan.
Gronden
Er heeft een correctie plaatsgevonden van € 31k op de boekwaarde van de gronden. Dit naar
aanleiding van controle van de activa met de grondexploitatie.
132 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Gebouwen
Omschrijving investering
Bedrag
Casco parkeergarages P5, P6 en P10
€
1.872
Casco Theater
€
1.285
Stadshuis
€
507
Brede school
€
2.709
Nieuwbouw gemeentewerf
€
428
Overige investeringen
€
108
Totaal
€
6.909
In november 2011 is het Stadshuis afgerond en sindsdien maken burgers, ambtenaren,
gemeentelijke instanties en andere betrokkenen gebruik van dit 'Huis van de Stad'. Vanuit het
restantkrediet van het Stadshuis worden op dit moment de laatste aanpassingen gedaan. Te
denken valt hierbij aan de lichtwering, de werkzaamheden bij burgerzaken en het atrium.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (economisch nut)
Omschrijving investering
Bedrag
Diverse rioolvervangingen
€
2.024
Rioolaansluiting bewoners ‘Het Klooster’
€
113
Verkeersregelinstallaties
€
119
Overige investeringen
€
26
Totaal
€
2.282
De vermeerderingen van € 2.024k zijn onder andere de rioolvervangingen in de wijk Doorslag,
Fokkesteeg, Batau Noord, Zuilenstein en de aanleg van kolken aan de Lecklaan.
Voor de ontsluiting van de bewoners op bedrijventerrein ‘Het Klooster’ is een vermeerdering van
€ 113k opgenomen.
De vermeerderingen van € 119k zijn vervangingen van de oude verkeersregelinstallaties op het
kruispunt AC Verhoefweg, Wijkersloot, Zuidstedeweg en de Kapittelstede.
Vervoermiddelen
Omschrijving investering
Bedrag
Veegwagen
€
151
Vrachtwagen t.b.v. kolkenzuiger en gladheidsbestrijding
€
143
Vervanging diverse vervoermiddelen
€
73
Totaal
€
367
De vrachtwagen ten behoeve van de kolkenzuiger en de gladheidsbestrijding is in 2013
aangeschaft, door brand onbruikbaar geworden en om die reden in 2013 geheel afgeschreven.
Daarnaast is er een nieuwe veegwagen aangeschaft en zijn er diverse vervoermiddelen
vervangen.
Machines, apparaten en installaties
Omschrijving investering
Bedrag
Installaties parkeergarages P5 en P6
€
639
Installaties Theater
€
821
Installatie Stadshuis
€
72
Installaties Brede school
€
1.342
Vervanging servers
€
158
Parkeerverwijssysteem
€
192
Ticketapparatuur parkeren
€
640
Vervanging diverse machines
€
167
Jaarrekening
133 (153)
Omschrijving investering
Bedrag
Veiligheidsinstallaties BPO
€
471
Totaal
€
4.502
Overige materiële uitgaven
Omschrijving investering
Bedrag
Inrichting Theater
€
63
Cognos
€
71
CAD-systeem
€
17
Opbouw digitaal geografisch bestand
€
24
Overige ICT
€
83
Totaal
€
258
Financiële vaste activa
Tot de financiële vaste activa behoren de kapitaalverstrekking aan deelnemingen, verstrekte
leningen, overige kapitaalverstrekkingen en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Deze
activa zijn uitsluitend voor het uitoefenen van de publieke taak.
Omschrijving
Deelneming NV
Boekwaarde
Investe-
01-01-2013
ringen
Aflossing
Bijdrage
Boekwaarde
van derden
31-12-2013
10.715
10.715
Sportinrichtingen
Nieuwegein
Deelneming parkeerbeheer
Effecten
Startersleningen
18
18
0
267
267
1.319
725
-37
2.007
Leningen aan deelnemingen
501
-55
446
Overige langlopende
598
-120
478
leningen
Bijdrage aan activa in
242
-7
235
-7
14.148
eigendom van derden
Totaal
13.660
725
-194
Deelneming Parkeerbeheer
In 2011 hebben we onze BV Parkeerbeheer Nieuwegein opgeheven. De verwerking hiervan in de
balans heeft in 2013 plaatsgevonden. Het aandelenkapitaal van € 18k is naar ons teruggevloeid.
Effecten
Onderstaand zijn de aandelen gespecificeerd.
Omschrijving
Aandelen BNG
Aandelen Vitens
Aandelen Dataland
Totaal
Waarde per
Vermeerde-
Verminde-
Waarde per
01-01-2013
ringen
ringen
31-12-2013
201
201
63
63
3
3
267
0
0
267
Als aandeelhouder in deze drie bedrijven hebben we in 2013 € 301k aan dividend ontvangen.
Deze dividenden vallen onder de algemene dekkingsmiddelen en maken daarmee onderdeel van
de cijfers van het overzicht Algemene dekkingsmiddelen.
134 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Startersleningen
Met een starterslening is het voor een starter op de koopwoningmarkt mogelijk om een
voordelige hypotheek af te sluiten. Een Starterslening is een extra lening die aan de starter via
de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt verstrekt bovenop de
startershypotheek. Over de starterslening hoeft de starter de eerste drie jaar geen rente en
aflossing te betalen.
In 2013 is een bedrag van € 725k aan startersleningen verstrekt. Het totaalbedrag van deze
verstrekte leningen komt daarmee op € 2.007k.
Leningen aan deelnemingen
In het 2013 heeft Vitens € 55k afgelost waardoor het restant van de uitgezette lening aan Vitens
ultimo 2013 € 446k bedraagt.
Overige langlopende geldleningen
Omschrijving
Stand per
Verstrek-
01-01-2013
kingen
Aflossing
Stand per
31-12-2013
Verstrekte leningen langer dan 1 jaar
441
0
-98
343
Bijstandsvorderingen lang
157
0
-22
135
Totaal
598
0
-120
478
De gemeente belegt haar overtollige middelen. In de post verstrekte leningen langer dan 1 jaar
zitten de gelden die we hebben verstrekt aan het Hospice Nieuwegein voor € 69k, de
Museumwerf Vreeswijk voor € 36k en Stichting Movactor voor € 238k. De aflossing van € 98k
heeft betrekking op de laatste lening.
Overeenkomstig de voorschriften worden langlopende bijstandsvorderingen onder de financiële
activa verantwoord. Het saldo is afgenomen met € 22k en bedraagt aan het eind van het
boekjaar € 135k.
Vlottende activa
De vlottende activa bestaan uit voorraden grond, vorderingen, liquide middelen en o verlopende
activa.
Voorraden
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de in exploitatie genomen gronden en de nog niet
in exploitatie genomen gronden. De verslaglegging van de grondexploitatie is toegelicht in
programma 6 ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ en in de jaarstukken van het Grondbedrijf.
Complex
Boekwaarde
Mutatie
Boekwaarde
31-12-2012
2013
31-12-2013
In exploitatie genomen gronden
Nagenoeg voltooide complexen
54
198
252
Hildo Kropstraat
132
4
136
Vredebestlaan
-69
-49
-118
Deventerschans
753
40
792
Herontwikkeling terrein Klimop
109
10
119
Parkhout-Rijnhuizen-Helmkruid
0
-222
-222
49.209
-47.907
1.302
0
-14
-14
Subtotaal diverse complexen
50.188
-47.940
2.248
Galecop
-5.730
3.742
-1.988
0
0
-5.730
3.742
Binnenstad (1)
Kansrijke Projecten
Voorziening Galecop
Subtotaal Galecop
-1.988
Jaarrekening
Complex
Het Klooster
135 (153)
Boekwaarde
Mutatie
Boekwaarde
31-12-2012
2013
31-12-2013
26.566
2.831
29.397
0
0
0
26.566
2.831
29.397
3.329
279
3.609
Voorziening Lekboulevard
-5.400
0
-5.400
Subtotaal Lekboulevard
-2.071
279
-1.791
Voorziening Het Klooster
Subtotaal Het Klooster
Lekboulevard
Nieuwe Vreeswijk
Voorziening Nieuw Vreeswijk
Subtotaal Nieuw Vreeswijk
Blokhoeve
13.296
-13.296
0
-13.195
13.195
0
101
-101
0
4.655
105
4.760
-5.110
0
-5.110
-455
105
-350
0
2.924
2.924
Voorziening Binnenstad
-52.230
50.107
-2.123
Subtotaal Binnenstad (2)
-52.230
53.031
801
Totaal van alle complexen
16.369
11.949
28.318
Voorziening Blokhoeve
Subtotaal Blokhoeve
Binnenstad (2)
Nog niet in exploitatie genomen gronden
Galecopperzoom
18.445
0
18.445
Voorziening Galecopperzoom
-9.853
-2.200
-12.053
Totaal niet in exploitatie genomen gronden
8.593
-2.200
6.393
Totaal boekwaarde onderhanden werk
24.962
9.749
34.711
67
0
67
25.028
9.749
34.777
Erfpachtgronden
Totaal voorraden
Vorderingen
Omschrijving
Ultimo
Ultimo
2012
2013
Vorderingen op openbare lichamen
6.458
9.537
Overige vorderingen
7.052
9.876
-1.917
-2.194
Af: Voorziening dubieuze debiteuren
Coöperatie ParkeerService
Totaal
155
11.593
17.374
Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen bevatten grotendeels de vorderingen op de Belastingdienst
van € 7.815k voor de btw aangifte en het BTW compensatiefonds. De vorderingen op het Rijk,
provincies, andere gemeenten en waterschappen bedragen € 1.722k.
Overige vorderingen en voorziening dubieuze debiteuren
De overige vorderingen bestaan uit de vorderingen op debiteuren algemeen,
belastingdebiteuren, bijstandsdebiteuren kort en overige vorderingen. Binnen de voorziening
136 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van
de vordering waarvoor de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden. Per saldo is het totaal
van de overige vorderingen € 7.682k.
Coöperatie ParkeerService
De vordering die wij hebben op de Coöperatie ParkeerService bedraagt per ultimo 2013 € 155k
Liquide middelen
Omschrijving
Banksaldi
Ultimo
Ultimo
2012
2013
2.157
29
Rekening courant WIL
489
Kruisposten
Totaal
14
14
2.171
532
De banksaldi bestaat uit de positieve banksaldi van de ING-bank en de Rabobank. Het saldo op
31 december 2013 bij de BNG-bank is negatief en staat daarom onder de vlottende schulden aan
de passiva zijde van de balans. De rekening courant met de WIL is een administratieve
tussenrekening waarin we onze verrekeningen met de WIL verantwoorden. Ultimo 2013 hebben
we van de WIL € 489k te goed. Het bedrag van € 14k dat op de tussenrekening Kruisposten staat,
wordt in 2014 afgewikkeld.
Overlopende activa
Omschrijving
Ultimo
Ultimo
2012
2013
Overlopende activa
188
406
Totaal
188
406
Het totaal van de overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen en bedraagt € 406k.
Te denken valt hierbij aan vooruitbetaalde verzekeringspremies, voorschot dienstverlening
parkeren (ParkeerService) en de QB-passen (persoonsgebonden vervoersbewijzen regio Utrecht).
Jaarrekening
137 (153)
Vaste Passiva
Reserves
De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op de vastgestelde richtlijnen voor
resultaatbestemming (raadsbesluit van 24 september 2008). Dit houdt ondermeer in dat de
verrichte stortingen en onttrekkingen hebben plaatsgevonden conform besluitvorming en
begroting.
In onderstaand overzicht zijn per reserve de mutaties van 2013 weergegeven. Hierin is ook de
bestemming van het resultaat 2012 verwerkt.
Rekeningresultaat 2012
Het rekeningresultaat 2012 van € 4.831k is bestemd, zoals door de raad bij goedkeuring van de
jaarstukken 2012 is bepaald. Van dit rekeningresultaat is per saldo € 2,631k toegevoegd aan
diverse reserves. In onderstaand overzicht, in kolom resultaatbestemming 2012, is dit te zien.
Daarnaast is vanuit het resultaat € 2.200k aan de voorziening Niet in exploitatie genomen grond
(Galecop) van het Grondbedrijf toegevoegd.
Reserves
Omschrijving
Boekwaarde
Resultaat
Storting
Ont-
Boekwaarde
01-01-2013
bestemming
2013
trekking
31-12-2013
2012
Algemene reserve
17.134
Reserve dekking kapitaallasten
57.491
Reserve beeldende kunst
2013
-174
1.331
2.896
15.395
2.759
54.732
265
265
707
707
Reserve kunst en cultuur
binnenstad
Reserve ISV-gelden
1.027
164
863
323
89
330
63
267
1.161
1.161
0
859
250
609
Reserve herstructurering
wijken
323
89
Reserve maatregelen
luchtkwaliteit
Reserve stad op orde
Reserve urgentieprogamma
1.600 woningen
Reserve incidentele kosten
stadshuis
170
170
0
1.132
7.594
5.060
2.657
2.403
2.547
139
2.408
1.712
1.897
Reserve stadshuis en theater
8.704
Reserve parkeren
Reserve actieplan geluid
Overhevelingsreserve
Reserve grondbedrijf
0
1.712
407
1.005
Reserve egalisatie afvalstoffen
1.855
Reserve egalisatie rioolrechten
1.003
Totaal reserve-mutaties
23
99.042
1.897
1.412
273
175
2.631
3.427
1.582
1.179
13.697
91.403
Onderstaand lichten we de verschillende reserves toe.
Algemene reserve
De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers
en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen
inkomensfunctie).
Het saldo van de Algemene reserve bedroeg aan het begin van het jaar € 17.134k. Het resultaat
van 2012 van € 174k is aan de reserve onttrokken.
Zowel in de primitieve begroting als in de loop van het jaar, bijvoorbeeld via de Voor- en
Najaarsnota, is een aantal mutaties in de Algemene reserve geraamd. Die mutaties hebben
138 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
betrekking op bijstelling van het begrotingsresultaat. Alle geraamde en door de raad
goedgekeurde wijzigingen zijn in de jaarrekening verwerkt. Hierdoor is in 2013 per saldo een
bedrag van € 1.739k aan de reserve onttrokken. Dit maakt dat de reserve aan het einde van het
jaar een omvang heeft van € 15.395k.
Egalisatiereserves
Reserve egalisatie afvalstoffen
De reserve is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven van de
afvalstoffenheffing. In 2013 waren de kosten hoger dan de inkomsten. De onttrekking bedraagt
€ 273k. De onttrekking is echter lager dan verwacht. Dit komt onder andere door lagere lasten
betreffende de kwijtscheldingen en verminderingen
Reserve egalisatie rioolheffing
Ter egalisatie van de tarieven is de reserve egalisatie rioolheffing ingesteld. In 2013 is er, in
tegenstelling tot de verwachting, een voordeel ontstaan. De toevoeging aan de reserve bedraagt
€ 175k. Het voordeel ontstaat onder andere door lagere lasten kolk- en huisaansluitingen en
lagere kapitaallasten als gevolg van lagere investeringen.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn door de raad gewenste bestedingen waarvoor een specifieke reserve is
ingesteld. De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de werkelijke resultaten
van de budgetten waarvoor de reserves mogen worden gemuteerd. De toevoegingen en
onttrekkingen bedragen niet meer dan de bedragen die door de raad zijn goedgekeurd. De
mutaties zijn zichtbaar in bovenstaand overzicht ‘reserves’. Onderstaand lichten we van de
verschillende reserves de mutaties toe.
Reserve dekking kapitaallasten
Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen
(kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een
relatief aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven.
Omschrijving investering
Bedrag
Installaties Theater binnenstad
€
875
Installaties Stadshuis
€
989
Inrichting Stadshuis
€
875
Automatisering bouw- en woningtoezicht
€
20
Totaal ten laste van reserve
€
2.759
Reserve beeldende kunst en reserve kunst cultuur binnenstad
Voor de realisatie van de diverse kunstwerken is de reserve beeldende kunst ingesteld.
Oorspronkelijk is in 2007 € 1,9 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van kunstprojecten in
de vernieuwde binnenstad. Hiervan hebben we in de periode 2008-2013 € 1,3 mln. besteed
(kunstwerk in theater de Kom, 3 kunstprojecten op de wanden van parkeergarages, culturele
activiteiten voor inwoners binnenstad en verplaatsing van 4 kunstbeelden). In 2014 zullen we
nog enkele projecten uitvoeren. In 2013 is geen bedrag geraamd en zodanig ook niet onttrokken.
Er zijn echter wel uitgaven geweest in 2013 voor een bedrag van € 159k. Dit bedrag wordt
meegenomen bij het resultaatbestemmen 2013.
Reserve ISV gelden
De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing wordt ingezet voor projecten met een
duurzaam maatschappelijk karakter. De reserve is aangewend ter dekking van rente en
beheerskosten van de startersleningen voor een bedrag van € 82k en voor de wijkaanpak voor
een bedrag van € 12k. Ter dekking van het project Rijnhuizen-Helmkruid-Zandveld met een
uitgave van € 151k, is er € 70k uit deze reserve onttrokken. De totale onttrekking uit de reserve
ISV gelden bedraagt € 164k.
Reserve herstructurering wijken
Ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen voor de openbare ruimte, dienen de wijken
omgevormd te worden naar een goedkopere onderhoudsvariant. In 2013 is voor de herinrichting
Jaarrekening
139 (153)
van wijken een bedrag van € 323k onttrokken. De werkelijke kosten van de herinrichting
bedroegen € 468k. Vanwege voortgaande wortelopdruk moest een groter areaal herstraat
worden dan in het oorspronkelijke plan was voorzien. Het verschil van € 145k wordt onttrokken
uit de voorziening groot onderhoud wegen.
Reserve maatregelen luchtkwaliteit
Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwa liteit
opgesteld met daarin maatregelen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Voor het
luchtkwaliteit plan is € 26k onttrokken. Voor walstroombeheer en de groendaken is € 36k
onttrokken.
Reserve stad op orde
De reserve is ingesteld voor groot onderhoud aan de openbare ruimte en de openbare gebouwen
in Nieuwegein zodat op klachten van bewoners snel en doeltreffend gereageerd kan worden. De
reserve is voor het gevoteerde bedrag aangewend namelijk € 1.161k. Hiermee is de reserve
uitgeput en zal worden opgeheven.
Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen
Naast het lopende woningbouwprogramma is bepaald dat er 1.600 woningen extra
binnenstedelijk gebouwd dienen te worden. De reserve is ter dekking voor de lasten van het
project 1.600 woningen. In 2013 is € 250k aangewend.
Reserve incidentele kosten Stadshuis
Voor de huisvesting binnen het Stadshuis is deze reserve ingesteld ter dekking van incidentele
kosten. Deze reserve is aangewend voor € 170k. Hiermee is de reserve uitgeput en zal worden
opgeheven.
Reserve Stadshuis en Theater
De reserve is ingesteld om te voorzien in de dekking van de hogere exploitatielasten. De reserve
is ingesteld in 2009 en loopt tot 2020. In 2013 is € 1.132k aangewend.
Reserve parkeren
De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Het
nadelig exploitatie resultaat van € 2.953k wordt ten laste gelegd van deze reserve voor het
gevoteerde bedrag van € 2.657k. De overige € 296k zal worden meegenomen bij het
resultaatbestemmen.
Reserve actieplan geluid
Voor de uitvoering van het actieplan geluid, waaronder het plaatsen van geluidschermen, is deze
reserve ingesteld. Voor de werkzaamheden aan de Plettenburgerbaan, Stadsas en de Graaf
Florisweg is de reserve aangewend voor een bedrag van € 139k.
Overhevelingsreserve
Via de overhevelingsreserve vindt overheveling van restant projectbudgetten (waaronder
investeringen in maatschappelijk nut) plaats van vooraf door de raad goedgekeurde projecten.
Hoewel het exacte bedrag van het restant budget per einde boekjaar nog niet bekend is op het
moment dat de raad haar toestemming verleent, is er wel goedkeuring van de raad om het
restant budget in de overhevelingsreserve te storten. Deze storting kan daarom in het lopende
boekjaar, bij het opmaken van de jaarrekening, plaatsvinden. Na toetsing van de
projectbudgetten van 2013 is er een bedrag van € 1.897k aan deze reserve toegevoegd. In 2014
wordt dit bedrag onttrokken.
Saldo van baten en lasten
Omschrijving
Ultimo 2012
Ultimo 2013
Saldo van de rekening van baten en lasten
4.831
4.545
Totaal
4.831
4.545
Het saldo van de rekening van baten en lasten (= het rekeningresultaat) is toegelicht in het
onderdeel ‘jaarrekening’.
140 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Voorzieningen
Het saldo van de voorzieningen bedroeg op 01-01-2013 € 17.019k. De
onderhoudsvoorzieningen zijn tijdens het jaar ingezet ter uitvoering van bestaande
onderhoudsplannen. Waar nodig zijn aan het eind van het jaar de voorzieningen ten laste van
de exploitatie 2013 op het gewenste niveau gebracht.
Het saldo van de voorzieningen bedraagt aan het einde van het jaar € 15.916k.
In 2013 hebben we onze onderhoudsplannen geactualiseerd waarna deze in het eerste half jaar
van 2014 aan de raad worden voorgelegd. De gevolgen hiervan voor de hoogte en reguliere
stortingen in de voorzieningen, leggen we voor bij de Voorjaarsnota. Het verloop van de
voorzieningen is weergegeven in onderstaand overzicht .
Omschrijving
Boekwaarde
Storting
Ont-
Boekwaarde
01-01-2013
2013
trekking
31-12-2013
2013
Voorziening onderhoud sportaccommodaties
855
Voorziening onderhoud overige accommodaties
188
246
797
638
94
105
627
Voorziening wethouderspensioenen
4.073
292
212
4.153
Voorziening IHPO
2.364
795
588
2.571
Voorziening onderhoud accommodaties MO
961
183
240
904
Voorziening onderhoud bruggen, tunnels en
535
266
452
349
7.100
2.691
4.717
5.074
Voorziening groot onderhoud sportvelden
152
142
34
260
Voorziening groot onderhoud stadshuis
302
301
165
438
0
111
4
107
0
600
0
600
39
111
114
36
17.019
5.774
6.877
15.916
viaducten
Voorziening onderhoud wegen
Voorziening onderhoud Theater
Voorziening onderhoud Parkeergarages
Binnenstad
Voorziening gladheidsbestrijding
Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Omschrijving
Langlopende leningen
Totaal
Boekwaarde
Vermeerde-
01-01-2013
ringen
Aflossing
Boekwaarde
31-01-2013
134.500
45.000
-7.000
172.500
134.500
45.000
-7.000
172.500
In 2013 zijn er acht nieuwe leningen opgenomen voor in totaal € 45.000k. Het gemiddelde
rentepercentage van alle opgenomen geldleningen bedraagt 3,6%. Hiermee is een rentelast
over alle onderhandse geldleningen gemoeid van € 5.284k in 2013. Het saldo van de
langlopende schulden met een looptijd langer dan 1 jaar, bedraagt aan het einde van het
boekjaar € 172.500k. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de
financieringsparagraaf in het jaarverslag.
Waarborgsommen
Het saldo van ontvangen waarborgsommen bedraagt aan het einde van het boekjaar € 46k. Het
grootste deel hiervan bestaat uit waarborgsommen bij grondverkopen van het Grondbedrijf.
Jaarrekening
141 (153)
Vlottende Passiva
Liquide middelen
Omschrijving
Ultimo 2012
Ultimo 2013
Banksaldo
0
1.360
Totaal
0
1.360
Bij de BNG-bank hebben we op 31 december 2013 een negatief saldo van € 1.360k.
Kortlopende schulden
Omschrijving
Ultimo 2012
Ultimo 2013
Kasgeldleningen
19.000
7.000
Overige schulden
13.821
16.400
32.821
23.400
Totaal
Per ultimo 2013 hebben wij voor € 7.000k aan kort geld opgenomen om onze kortlopende
verplichtingen te financieren.
De overige schulden bestaan uit crediteuren en nog te betalen bedragen. Het crediteurensaldo
van € 11.100k en de betalingen onderweg zijn bedragen die de gemeente moet betalen aan
verschillende leveranciers.
De post nog te betalen bedragen zijn bedragen die na sluiting van de crediteurenadministratie
nog op het boekjaar 2013 geboekt zijn, omdat ze betrekking hebben op 2013. Voorbeelden
hiervan zijn rentebetalingen op langlopende geldleningen, onderhanden werk Beheer en
Binnenstad, huishoudelijke hulp, en extra middelen theater De Kom (raadsbesluit 2013 -344). Het
totale bedrag van de post nog te betalen bedragen, bedraagt € 5.300k. Het totale bedrag van de
overige schulden bedraagt € 16.400k.
Overlopende passiva
Omschrijving
Ultimo 2012
Overlopende passiva
Ultimo 2013
73
62
Vooruit ontvangen middelen overheden
3.502
2.429
Totaal
3.575
2.491
Vooruit ontvangen bedragen zijn bedragen die in 2013 zijn ontvangen zijn, maar die verantwoord
moeten worden in 2014. In 2013 ging het om € 62k.
Onder de post ‘vooruit ontvangen middelen overheden’ zijn onder andere opgenomen de van
Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen middelen met een specifiek
bestedingsdoel. In onderstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen te zien.
Vooruit ontvangen middelen
overheden
Werkdeel Wet werk en bijstand
Boekwaarde Vermeer- Vermin- Terugbet. Boekwaarde
01-01-2013 deringen deringen bijdragen 31-12-2013
0
1.488
1.488
0
Inburgering oudkomerseducatie
83
151
130
104
Kinderopvang en
buitensch.opvang
Gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid
Milieusubsidies en vergoedingen
17
17
0
185
Middelen regionaal meldpunt
coördinatie leerplicht
ISV-algemeen
ISV-bodem
157
753
725
243
92
55
190
492
445
237
352
656
59
949
57
7
272
57
142 (153)
Vooruit ontvangen middelen
overheden
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Boekwaarde Vermeer- Vermin- Terugbet. Boekwaarde
01-01-2013 deringen deringen bijdragen 31-12-2013
Natuurkwartier
25
6
Inburgering
432
145
Provinciaal fonds stedelijk
bouwen en wonen
Regeling afwikkeling
nalatenschap oude
vreemdelingenwet
Centrum jeugd en gezin
306
68
218
282
17
17
0
490
490
0
Tijdelijke regeling
sportstimulering 2008-2011
Inburgering/participatie
13
13
0
386
0
Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouw
Regeling binnenklimaat
huisvesting
Sanering verkeerslawaai
18
71
195
19
220
314
18
53
3
43
11
10
14
Fietsbrug Plofsluis
495
423
72
Actieplan jeugdwerkloosheid
215
213
3
Popactiviteiten
37
LL werk aan Overeindseweg
0
37
135
33
103
Inrichtingsvisie Fort Jutphaas
27
26
1
Multiprobleemgezinnen
66
66
0
Totaal vooruitontvangen
middelen
3.502
4.151
4.954
270
2.429
Gewaarborgde geldleningen
Het totaal van de gewaarborgde geldleningen bedraagt € 238.324k. Dit bedrag kan als volgt
worden gespecificeerd:
Saldo gewaarborgde geldleningen per 01-01-2013
€
1.279
In 2013 gewaarborgde geldleningen
€
0
Totaal gewone en buitengewone aflossingen
€
94
Saldo gewaarborgde geldleningen per 31-12-2013
€
1.185
Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw
€
237.139
Totaal gewaarborgde geldleningen per 31-12-2013
€
238.324
De gemeente staat borg voor uitstaande geldleningen van diverse instellingen tot een bedrag
van € 1.185k.
Daarnaast heeft de gemeente ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
een achtervangfunctie. De achtervangfunctie houdt in dat bij een beroep op de garantstelling
eerst het WSW als totaal wordt aangesproken en dan pas de gemeente. Het WSW heeft een
AAA/Negative--rating (Standard & Poor’s) en een Aaa-rating (Moodys Investors Service). De
achtervangfunctie betreft een bedrag van € 237.139k. In 2013 zijn we niet aangesproken voor
het niet nakomen van verplichtingen. Wij hebben ook geen betalingen gedaan.
Jaarrekening
143 (153)
Niet in de balans tot uitdrukking komende verplichtingen
In de paragraaf Weerstandsvermogen van het jaarverslag hebben we informatie opgenomen over
bestaande risico’s die niet in de balans tot uitdrukking komen. Daarnaast zijn er ook
verplichtingen (en aanspraken) die niet in de balans tot uitdrukking komen. Het gaat hier om
zogenaamde voorwaardelijke verplichtingen die tot kosten leiden als aan bepaalde (leverings)
voorwaarden is voldaan. Hieronder vermelden we onze lopende verplichtingen met een omvang
van groter dan € 100k.
Beeldbestekken
Voor het groenonderhoud is voor de periode 2012 t/m 2014 (3 jaar) het onderhoud van het
groen aanbesteed in de vorm van beeldbestekken aan de navolgende ondernemingen:
1. Verheij integrale groenzorg BV voor een bedrag van € 2.269k;
2. Scholman/De Heer voor een bedrag van € 1.594k;
3. Pauw Bedrijven voor een bedrag van € 921k;
4. Van Wijk voor een bedrag van € 126k.
Schoonmaakonderhoud
In 2011 is alle schoonmaakonderhoud van gemeentelijke gebouwen waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is, ondergebracht in 2 alleenrechten voor het regionale SW-bedrijf Pauw
Bedrijven uit IJsselstein. De hiermee gemoeide totale kosten bedragen ongeveer € 737k,
waarvan € 365k voor de schoonmaak van het Stadshuis. De kosten voor schoonmaak en
glasbewassing van het Stadshuis worden voor een deel via de servicekosten verrekend met de
huurders in het gebouw. Het overige bedrag van € 372k heeft betrekking op het
schoonmaakonderhoud van de overige gebouwen zoals sportzalen en parkeergarages.
Levering energie
Voor de levering van energie aan gemeentelijke gebouwen en objecten zijn er in BRU -verband
Europees aanbestede contracten voor elektriciteit en aardgas, met respectievelijk Greenchoice en
Dong. Het contract met Greenchoice is voor 100% verduurzaamde energie. Voor de openbare
straatverlichting is er een contract met CityTec. Daarnaast zijn er nog contracten met Stedin
voor transport elektriciteit, meter- en transformatorhuur, en met Vaanster voor de levering van
warmte en koeling uit warmte-koude-opslag (WKO) voor het nieuwe Stadshuis en contracten met
Vitens voor de levering van water. De totale kosten voor energie bedroegen in 2013 € 2.192k
inclusief BTW. Dat is inclusief de openbare straatverlichting.
Telecommunicatie
Voor telecommunicatiediensten en onderhoud zijn er met 3 partijen contracten, te weten KPN en
Tele2 voor vaste telefonie, en Vodafone voor mobiel bellen. De kosten bedragen circa € 114k per
jaar.
Copiers/printers
Het betreft hier de lease en het onderhoud van printers en kopieermachines. De kosten bedragen
circa € 206k per jaar.
Licenties Microsoft
Voor de kantoorautomatisering als ook de besturingssystemen op pc’s en servers, neemt de
gemeente Nieuwegein een breed scala aan producten af van Microsoft. De jaarlijkse kosten
hiervan bedragen €202k.
Taxatiekosten
Voor de herwaardering van de gemeentelijke objecten in het kader van de wet WOZ is een
contract afgesloten met een hierin gespecialiseerd bureau. De hoogte van het contract is € 240k.
Archieven
Voor de opslag en het beheer van de gemeentelijke archieven zijn dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met Het Utrechts Archief (de formeel overgedragen historische
archieven tot 2010). De overeenkomst met Het Utrechts Archief (HUA) heeft een looptijd van 10
jaar. Gebaseerd op een gemiddeld aantal te beheren strekkende meters archief is, geldend vanaf
1 januari 2011, een jaarlijks bedrag vastgesteld per jaar exclusief BTW. Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd conform de wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het voorgaande jaar. Het bedrag voor 2013
bedroeg € 133k.
144 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Verzekeringen
Voor de verzekering van de gemeentelijke gebouwen is een brandverzekeringscontract
afgesloten. De hoogte van het contract inclusief assurantiebelasting bedraagt voor 2013 € 207k.
Personeel van derden
Voor de inhuur van personeel zijn twee contracten afgesloten. De looptijd van beide contracten is
vier jaar.
De waarde voor de Europese aanbesteding van het contract voor personeel onder schaal 9
bedraagt € 550k per jaar. De waarde van de Europese aanbesteding van het contract voor
personeel voor schaal 9 en hoger bedraagt € 7.000k per jaar.
Catering
Eind 2011 is de catering (voorziening bedrijfsrestaurant) van het Stadshuis en de gemeentewerf
na een Europese aanbesteding uitbesteed aan het cateringbedijf Appèl. Vijf cateringmedewerkers
van de gemeente zijn bij de cateraar gedetacheerd. Over het jaar 2013 bedroegen de kosten
voor catering circa € 156k.
Hulp bij de huishouding
Na aanbesteding zijn er contracten afgesloten met zorgaanbieders die de hulp bij de huishouding
in onze gemeente verzorgen. Deze contracten hebben een looptijd tot 31 december 2016 en
omvatten een bedrag van circa € 4.000k.
WMO – hulpmiddelen
Voor de levering van WMO-hulpmiddelen loopt het contract tot 1 mei 2014. Na een openbare
Europese aanbesteding is het besluit genomen om per 1 mei 2014 een nieuwe overeenkomst af
te sluiten met een looptijd van 4 jaar. Het gaat hierbij om een jaarlijks bedrag van circa € 800k.
Leerlingenvervoer
We zijn in 2010 een contract aangegaan met Klomp Groepsvervoer voor 3 jaar. Dit is inmiddels 2
keer verlengd met 1 jaar en loopt nu tot en met 2015. Het gaat om een bedrag van circa € 680k
per jaar.
Verbonden partijen
Uiteraard hebben we ook verplichtingen jegens onze verbonden partijen. Een weergave van onze
verbonden partijen met daarin onze jaarlijkse bijdrage is opgenomen in het jaarverslag, in de
paragraaf verbonden partijen.
Overige gegevens
145 (153)
4 Overige gegevens
4.1
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
Op grond van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
en het gewijzigd artikel 28 BBV zijn we verplicht om de bezoldiging van topfunctionarissen op te
nemen in de jaarstukken (ook als de wettelijk vastgestelde norm niet is overschreden). Van de
overige medewerkers moet vanaf 2014 alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van
de norm.
Bij de gemeente Nieuwegein zijn vanuit de WNT de volgende personen aangemerkt als
topfunctionaris:
 gemeentesecretaris
 griffier
Functie
Beloning
Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding
Voorzieningen ten behoeve van
beloningen betaalbaar op termijn
Duur dienstverband 2013
Omvang dienstverband 2013
Beloning in 2012
Motivering voor de overschrijding
van de maximale bezoldigingsnorm.
Gemeentesecretaris Griffier
P.C.M. van Elteren
F. Contant
€ 129.922
€ 92.252
€ 2.823
€ 1.585
€ 33.944
€ 21.061
36 uur per week
36 uur per week
12 maanden
12 maanden
€ 125.731
€ 83.273
n.v.t.
n.v.t.
146 (153)
4.2
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Overzicht voortgang kredieten
In de jaarrekening wordt u doorgaans geïnformeerd over nieuwe investeringen 2013. Door de
beperkte looptijd komt het er vaak op neer dat deze nieuwe investeringen zich in de startfase
bevinden. Onderstaande overzicht geeft een integraal overzicht van alle lopende investeringen,
uitgesplitst in investeringen economisch nut en maatschappelijke nut.
progr.
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
omschrijving krediet
INVESTERINGEN ECONOMISCH NUT
Vervanging pinautomaten STW 2013
RIS software 2010
Klantcontactcentrum
Inventaris GCC 2013
Voorbereiding
planontwikkelingsk.Lekboulev
Gebouw sportzaal Batau
Nieuwbouw SBO
VBK Brede school Lekboulevard Zandveld
2010
Brede school Hoog-Zandveld LB gebouw
Brede school Hoog-Zandveld LB
installaties
Veiligheidsinstallaties OPO
Veiligheidsinstallaties BPO
Roeilocatie - inrichting terrein
Roeilocatie - Vlonders
Integratieheffing kunstencentrum
Casco Theater Binnenstad 2008
Installaties Theater binnenstad 2008
Inrichting Theater binnenstad
Voorzieningen markt Batau
Parkeergarage P5 Casco
Parkeergarage P6
Parkeergarage P5 Installaties
Parkeergarage P6 Installaties
Parkeergarage P4 Casco
Parkeergarage P4 Installaties
Casco 6 horeca ruimten p6
Ondergrondse parkeerplaatsen Blok 1
(188)
Fietsenstalling Ringstede
Fietsenstalling Doorslagzone
Fietsbeugels Binnenstad Oost
Parkeergarage P10 Casco
Parkeergarage P10 Grond
Parkeergarage P10 Installaties
Herinrichting Carre Wenckebach (ISV
vooruitontv)
Parkeerverwijssysteem
Ticket apparatuur parkeren
Automatisering bouw-en woningtoezicht
2008
Aanpassing dierenweides
Verv.riolering div.straten
Doorslag(voorber.) 2008
Diverse rioolvervangingen in Doorslag
2009
Aansl.op de riolering van 12
best.won.Klooster2009
Diverse rioolvervangingen 2010
Aansluiten percelen a.d. Achterweg 2010
oorspr.
verleend
kredietjaar krediet
uitgaven t/m
2012
uitgaven
2013
krediet per
31 december
2013
2013
2010
2010
2013
22.000
45.000
71.763
25.000
0
4.930
61.918
0
14.734
2012
2013
2009
50.749
20.139
3.334.304
27.110
0
3.318.803
28.152
2.546
-4.513
17.593
15.501
2010
2013
716.704
3.422.121
626.269
287.458
38.125
2.708.622
52.310
426.041
2013
2009
2009
2012
2012
2009
2008
2008
2009
2012
2008
2008
2009
2009
1.348.051
395.616
961.020
612.484
40.400
901.618
18.310.890
9.823.686
1.420.955
51.000
21.682.179
10.731.366
4.996.607
3.810.120
0
0
0
24.200
72.872
50.751
0
0
843.552
19.735.669
7.376.116
954.378
0
20.446.303
9.515.809
3.854.519
2.416.253
0
0
0
1.341.731
-17.880
322.744
439.569
612.484
40.400
58.066
-2.709.399
1.626.222
403.852
51.000
733.451
945.805
784.520
1.112.502
-64
-2
-3.686
2012
2010
2010
2010
2012
270
836.657
1.724.144
0
4.655.725
0
0
-3.518.221
90
9.962
2012
237.986
861.019
1.886.540
100.200
5.333.324
-30.871
588.912
2005
2013
0
1.155.727
665.000
0
369.672
0
76.925
191.542
640.120
-76.925
594.513
24.880
2012
24.494
57.000
0
51.718
1.130
24.494
4.152
2008
514.000
10.495
2009
551.000
236.623
965.813
-651.437
2009
2010
152.000
1.425.000
0
5.269
356.125
0
113.099
947.147
1.093
33.632
121.727
-1.093
9.961
470.700
1.284.620
821.348
62.725
502.424
269.752
357.568
281.365
64
2
3.686
1.100.724
-30.871
7.266
40.070
9.845
15.039
3.755.937
24.272
152.434
100.200
-423.126
0
588.912
503.505
Overige gegevens
progr.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
omschrijving krediet
Investeringen hemelwaterafvoer 2010
Investeringen grondwaterafvoer II 2010
Drainage
VRI 103 (2011)
VRI 999 Risingstep De Liesbosch
Diverse rioolvervangingen
Diverse rioolvervangingen
Investeringen hemelwaterafvoer
Investeringen grondwaterafvoer
Investeringen grondwaterafvoer
Fietsbrug Plofsluis mnut
VRI 107
VRI 501
Diverse rioolvervangingen I 2012
Diverse rioolvervangingen II 2012
Investeringen hemelwaterafvoer
Investeringen grondwaterafvoer I
Investeringen grondwaterafvoer II
VRI-503 2013 (K)
Cad-systeem (hardware) (K)
CCS centrale hardware (K)
Cad-systeem (vervanging software) (K)
Opbouw digitaal geografisch bestand
Nieuwbouw gemeentewerf
Het nieuwe stadshuis Casco
Het nieuwe stadshuis Installaties
Het nieuwe stadshuis Inrichting
Restantkrediet Stadshuis Vaste Inrichting
Restantkrediet Stadshuis losse inrichting
Het nieuwe stadshuis Casco
Stadshuis installaties restant
Vervanging auto K3 (BN-BG-78) (K)
Materiaal Gladheidsbestrijding
Vervanging service auto (70-VZ-HR)
Auto gebouwensupport verv. 52-BK-LB
2013 (K)
Vervanging KB1 2013 (K)
Vervanging S19
Vervanging S20 2013 (K)
Vervanging S21 2013 (K)
Vervanging S22 2013
Veegwagen V12 2013
Geluidsinstallatie raadszaal (K)
His4all belastingpakket 2010
Stationaire persinstallatie
Vervanging hydro-jet (K)
vervanging ZS A19 Stratos (K)
Vervanging ZS O19 Stratos B11 (BP-DZ61) (K)
Aanschaf servers 2012
Vervanging natriummenginstallatie 2013
(K)
Vervanging servers 2013
Vervanging ZS o16 (stratos) 2013
Vervanging S O18 (stratos) 2013
Vervanging P17 Nimos MI Track 2013
Automatisering Energie & Installatie
software (K)
Dis4Fis (K)
Cognos
147 (153)
oorspr.
verleend
kredietjaar krediet
uitgaven t/m
2012
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2011
2012
2011
2012
2011
2008
2008
2010
2012
2012
2012
2009
2011
2010
2012
245.000
30.000
30.000
186.000
54.000
605.000
40.000
277.000
65.000
30.000
4.039.264
188.000
144.000
1.130.000
40.000
455.000
65.000
30.000
198.000
106.000
50.000
151.000
95.000
2.667.506
37.793.492
11.270.477
8.452.266
829.271
417.437
416.174
279.909
240.500
95.528
25.000
29.189
21.995
584
97.483
22.126
0
0
65.638
0
0
509.958
2.227
8.691
0
0
0
0
0
0
0
0
115.790
49
149.101
37.769.834
11.267.297
8.071.032
459.473
271.160
190.206
134.530
0
84.826
11.800
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2012
2011
2012
25.000
34.000
30.000
30.000
30.000
23.000
155.000
80.000
226.000
110.000
27.000
35.000
0
0
0
0
0
0
0
50.894
0
0
0
0
2012
2012
27.000
200.000
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2011
2012
uitgaven
2013
1.480
37
34.824
33.249
39.070
243
17.100
468.319
91.479
28.677
39.070
17.354
24.189
427.845
54
-9.333
372.566
136.653
6.460
71.809
143.566
23.021
krediet per
31 december
2013
215.811
8.005
27.936
88.480
-2.950
571.751
930
211.118
47.900
30.000
3.060.987
94.294
106.632
1.130.000
930
455.000
65.000
30.000
198.000
106.000
50.000
17.856
70.762
2.090.560
23.658
3.126
390.567
-2.769
9.623
219.508
73.570
96.934
10.702
13.200
32.707
1.980
34.000
30.000
30.000
30.000
-26.059
3.600
15.006
226.000
85.100
27.000
2.293
0
140.632
27.113
59.368
-113
0
30.000
200.000
27.000
27.000
27.250
0
0
0
0
0
157.779
27.113
27.113
30.000
42.221
-113
-113
27.250
16.000
25.000
80.000
0
0
0
49.059
151.400
14.100
24.900
11.907
71.008
16.000
13.093
8.992
148 (153)
progr.
kpl
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
omschrijving krediet
Aanpass. Beveiliging Internet 2013
Applicaties WMO
oorspr.
verleend
kredietjaar krediet
2013
2012
Totaal investeringen met economisch nut
100.000
53.136
uitgaven t/m
2012
uitgaven
2013
0
0
krediet per
31 december
2013
100.000
53.136
168.673.313 137.338.125 11.317.978
20.017.210
74
104.109
363.846
53.828
30.900
110.579
298.349
138.707
-74
-42.268
-13.846
-53.828
169.100
-13.059
-19.981
486.293
82.085
0
0
0
0
154.950
5.634
20.608
93.495
32.787
25.624
175.088
540
76.451
-20.608
-93.495
-32.787
-25.624
-20.138
-540
1.849.764
1.454.166
395.598
170.523.077 137.338.125 12.772.144
20.412.808
INVESTERINGEN MAATSCHAPPELIJK NUT
6
8
8
6
6
8
7
7
6
6
6
6
8
6
Hoogspanningl. en gasleid.proj.plan Blokh
Herinrichting wijken ‘groen’2009
Herinrichting wijken ‘grijs’2009
WRO accounts
1600 woningen
Parkpaden
Renovatie bushaltes Nieuwegein
Actieplan geluid 2011
Inrichting Molenterrein Natuurkwartier
2012
Zuidelijke wandelroute (JW 2e tranche)
Oversteek Richterslaan (JW 2e tranche)
LL werk aan de Overeindseweg
Inrichtingsvisie fort Jutphaas
Duikerbrug Braamsluiper
Wijkaanpak Driftenbuurt
Totaal investeringen met maatschapp. nut
Totaal alle investeringen
2013
2013
2013
2011
2011
2013
2013
2013
61.841
350.000
0
200.000
97.520
278.368
625.000
Overige gegevens
4.3
149 (153)
Accountantsverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeente Nieuwegein
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van gemeente Nieuwegein te Nieuwegein gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen,
alsmede de SiSa-bijlage.
Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met het in Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, de
‘Beleidsregels toepassing WNT’, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid
voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente Nieuwegein. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze
goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
150 (153)
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de
gemeente Nieuwegein per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 voldoen in
alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in
overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
gemeentelijke verordeningen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van
het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of
de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Utrecht, 14 mei 2014
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J.M.A. Drost RA
Overige gegevens
151 (153)
4.4 Bijlage SISA
In dit hoofdstuk is een bijlage SISA (Single Information Single Audit) opgenomen. Deze bijlage
bevat informatie over specifieke uitkeringen die door de gemeente zijn ontvangen. Voor de in de
bijlage vermelde regelingen behoeft vanwege het rijk geen aparte verantwoording meer te
worden afgelegd. Ook is geen specifieke accountantsverklaring per regeling meer nodig omdat de
controle door de accountant deel uitmaakt van de reguliere controle van de jaarrekening. Voor
de gemeente Nieuwegein is de SISA-regeling van toepassing op de volgende uitkeringen:
Nr.
D9
G1
G1A
Naam specifieke uitkering
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2013
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeenten inclusief Wgr totaal 2012
Gebundelde uitkering 2013 op grond van art 69 WBB
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud
beginnende zelfstandigen) gemeente 2013
Wet Participatiebudget (WPB) 2013
G2
G3
OCW
SZW
D9
G1
Ontvanger
grondslag
Juridische
uitkering
Specifieke
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling
Nummer
Departement
G5
Onderwijsachterstanden
beleid 2011-2014 (OAB)
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
gemeente 2013
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of er in (jaar T)
geen, enkele of alle
inwoners werkzaam waren
bij een Openbaar lichaam
o.g.v. de Wgr.
informatieverstrekking sisa
I N D I C A T O R E N
Besteding (jaar T)
aan voorzieningen
voor voorschoolse
educatie die voldoen
aan de wettelijke
kwaliteitseisen
(conform artikel
166, eerste lid WPO)
Besteding (jaar T)
aan overige
activiteiten (naast
VVE) voor leerlingen
met een grote
achterstand in de
Nederlandse taal
(conform artikel 165
WPO)
Besteding (jaar T)
aan afspraken over
voor- en
vroegschoolse
educatie met
bevoegde
gezagsorganen van
scholen, houders
van kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform artikel 167
WPO)
Aard controle R
Indicatornummer:
D9 / 03
€ 19.619
Aard controle R
Indicatornummer:
D9 / 01
€ 585.682
Aard controle R
Indicatornummer:
D9 / 02
€ 120.000
Het totaal aantal
geïndiceerde
inwoners van uw
gemeente dat een
dienstbetrekking
heeft of op de
wachtlijst staat en
beschikbaar is om
een
dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2,
eerste lid, of artikel
7 van de wet te
aanvaarden op 31
december (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer:
G1 / 01
Het totaal aantal
inwoners dat is
uitgestroomd uit het
werknemersbestand
in (jaar T),
uitgedrukt in
arbeidsjaren
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee
Aard controle R
Indicatornummer:
G1 / 02
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
G1 / 03
49,25
2,13
Zie de toelichting in
de invulwijzer voor
hulp bij het invullen
en de mogelijke
consequenties van
een verkeerde keuze
Nee
Opgebouwde
reserve ultimo (jaar
T-1)
Aard controle R
Indicatornummer:
D9 / 04
€ 156.944
Gemeente Nieuwegein Jaarstukken 2013
152 (153)
Ontvanger
grondslag
Juridische
G1A
uitkering
Nummer
SZW
Specifieke
Departement
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
totaal 2012
Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus: deel
Openbaar lichaam uit SiSa
(jaar T-1) regeling G1B +
deel gemeente uit (jaar T1) regeling G1C-1) na
controle door de gemeente.
SZW
G2
1
Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
WWB_gemeente 2013
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.
informatieverstrekking sisa
I N D I C A T O R E N
Hieronder per regel
één gemeente(code)
uit (jaar T-1)
selecteren en in de
kolommen ernaast
de
verantwoordingsinfo
rmatie voor die
gemeente invullen
Het totaal aantal
geïndiceerde
inwoners per
gemeente dat een
dienstbetrekking
heeft of op de
wachtlijst staat en
beschikbaar is om
een dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2,
eerste lid, of artikel
7 van de wet te
aanvaarden op 31
december (T-1);
inclusief deel
openbaar lichaam
Het totaal aantal
inwoners dat is
uitgestroomd uit het
werknemersbestand
in
(jaar T-1),
uitgedrukt in
arbeidsjaren;
inclusief deel
openbaar lichaam
Het totaal aantal
gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde
inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;
inclusief deel
openbaar lichaam
Het totaal aantal
gerealiseerde
begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde
inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;
inclusief deel
openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
G1A / 01
Nieuwegein
Besteding (jaar T)
algemene bijstand
Aard controle R
Indicatornummer:
G1A / 02
233,50
Baten (jaar T)
algemene bijstand
(exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer:
G1A / 03
11,37
Besteding (jaar T)
IOAW
Aard controle R
Indicatornummer:
G1A / 04
160,32
Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer:
G1A / 05
8,41
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.1 Wet werk en
bijstand (WWB)
I.1 Wet werk en
bijstand (WWB)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 01
€ 4.353.971
Besteding (jaar T)
IOAZ
GemeenteI.3 Wet
inkomensvoorzienin
g oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 02
€ 95.459
Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
GemeenteI.3 Wet
inkomensvoorzienin
g oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
I.2 Wet
inkomensvoorzienin
g oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 03
€ 102.542
I.2 Wet
inkomensvoorzienin
g oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 04
€ 540
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 05
€ 12.325
Besteding (jaar T)
Bbz 2004
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 06
€ 8.494
Baten (jaar T) Bbz
2004
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen
Baten (jaar T)
WWIK (exclusief
Rijk)
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee
Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) (Bbz
2004)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 07
I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) (Bbz
2004)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 08
€ 18.085
€ 419
Gemeente
I.6 Wet werk en
inkomen
kunstenaars (WWIK)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 09
€0
Zie de toelichting in
de invulwijzer voor
hulp bij het invullen
en de mogelijke
consequenties van
een verkeerde
keuze.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
G2 / 10
Nee
SZW
G3
Ontvanger
grondslag
Juridische
uitkering
Specifieke
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) gemeente
2013
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.
informatieverstrekking sisa
I N D I C A T O R E N
Besteding (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 01
€ 27.907
Besteding (jaar T)
Bob
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 02
€ 52.000
Baten (jaar T) Bob
(exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 06
SZW
153 (153)
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling
Nummer
Departement
Overige gegevens
G5
Wet participatiebudget
(WPB) gemeente 2013
Wet participatiebudget
(WPB)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 07
Baten (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 03
€ 2.866
Besteding (jaar T)
aan
uitvoeringskosten
Bob als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 08
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)
Besteding (jaar T)
aan onderzoek als
bedoeld in artikel 56
Bbz 2004 (exclusief
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 04
€ 30.962
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 05
€ 14.090
Zie de toelichting in
de invulwijzer voor
hulp bij het invullen
en de mogelijke
consequenties van
een verkeerde
keuze.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
G3 / 09
€0
€0
€0
Het aantal in (jaar
T) bij een ROC
ingekochte
contacturen
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee
Besteding (jaar T)
participatiebudget
Nee
Waarvan besteding
(jaar T) van
educatie bij roc's
Baten (jaar T) (nietRijk)
participatiebudget
Aard controle R
Indicatornummer:
G5 / 03
€ 891.052
Aard controle R
Indicatornummer:
G5 / 04
€ 130.222
Aard controle R
Indicatornummer:
G5 / 05
€ 44.140
Let op: Dit is de
enige gelegenheid
om verantwoording
af te leggen over
deze taakuitvoering
Let op: Deze
verantwoording kan
niet door een
gemeenschappelijke
regeling worden
uitgevoerd,
ongeacht de keuze
van de gemeente bij
indicator G5/02
Aard controle D1
Indicatornummer:
G5 / 01
832
Waarvan baten (jaar
T) van educatie bij
roc’s
Aard controle R
Indicatornummer:
G5 / 06
€0
De zelfstandige
uitvoering betreft de
indicatoren G5/03
tot en met G5/07
Zie de toelichting in
de invulwijzer voor
hulp bij het invullen
en de mogelijke
consequenties van
een verkeerde keuze
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
G5 / 02
Nee
Besteding (jaar T)
RegelluwDit
onderdeel is
uitsluitend van
toepassing op
gemeenten die in
(jaar T-1) duurzame
plaatsingen van
inactieven naar werk
hebben gerealiseerd
en verantwoord aan
het Rijk
Aard controle R
Indicatornummer:
G5 / 07
€0