EQ - emotionele intelligentie in kaart Victor Voorbeeld

EQ - emotionele intelligentie in
kaart
Victor Voorbeeld
24-3-2014
Licentiehouder:
TTI Success Insights Benelux
Laan van Vlaanderen 323
1066 WB Amsterdam
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
INTRODUCTIE
Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen emoties,
en tevens de effecten die emoties kunnen hebben op stemmingen, op communicatie en in
werksituaties, aan te voelen, te begrijpen en te reguleren. Het op de juiste manier aanwenden
van dit vermogen, leidt tot een hogere productiviteit en tot betere samenwerking met anderen.
Het rapport is ontworpen om inzicht te verschaffen in de volgende twee gebieden:
Intrapersoonlijke Emotionele Intelligentie ofwel, emotionele intelligentie met betrekking tot het
zelf en Interpersoonlijke Emotionele Intelligentie ofwel, emotionele intelligentie in de omgang
met anderen.
Onderzoek heeft aangetoond dat succesvolle, productieve leiders en medewerkers over een
goed ontwikkelde emotionele intelligentie beschikken. Dit maakt het voor hen mogelijk met
veel verschillende typen mensen samen te werken en makkelijk in te spelen op de
veranderende omstandigheden in de werkomgeving. Het kan zelfs zijn dat iemands
emotionele intelligentie (EQ) in sommige rollen of omgevingen een betere voorspeller van
succes is dan intelligentie (IQ).
Dit rapport meet vijf domeinen van emotionele intelligentie, verdeeld over twee gebieden:
Intrapersoonlijke emotionele intelligentie
heeft te maken met wat er bij u van binnen gebeurt gedurende uw dagelijkse bezigheden.
Zelfbewustzijn gaat over uw vaardigheid uw eigen stemmingen, emoties, gevoelens en
motivaties te herkennen en te plaatsen, alsmede hun effect op de omgeving.
Zelfregulatie betreft uw vermogen om de impact van (ontregelende) impulsen, emoties en
stemmingen op uw handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te reguleren.
Kort gezegd: uw vermogen om te denken voordat u doet.
Motivatie gaat over de passie om te werken met meer dan alleen noodzaak, salaris, of status
als motivatie. En over de intrinsieke neiging om actie te ondernemen en doelen na te streven
met energie, volharding en optimisme, zelfs als het tegenzit.
Interpersoonlijke emotionele intelligentie
heeft te maken met wat er tussen u en anderen gebeurt.
Empathie heeft te maken met uw vaardigheid de emoties en gemoedstoestand van andere
personen te herkennen, begrijpen en interpreteren.
Sociale vaardigheden gaat over uw vermogen om wederzijds bevredigende relaties op te
bouwen en te onderhouden, en een loyaal sociaal netwerk in stand te houden.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
1
INTRODUCTIE
Dit rapport bestaat uit twee delen. Een Basisrapport waarin wij u een
algemeen beeld verschaffen. En de Ontwikkelsuggesties waarin u
specifieke tips krijgt aangereikt per domein. Bedenk dat we in dit rapport
alleen uw emotionele intelligentie in kaart brengen. Er zijn andere factoren
die ook impact hebben op uw succes en effectiviteit in de werkomgeving,
zoals uw gedragsstijl, uw drijfveren, uw intelligentie, uw ervaring. Niet
alles wat u leest zal 100% waar zijn voor u. U kunt het rapport 'op maat'
maken door zelf aanvullende opmerkingen en aantekeningen te maken,
bijvoorbeeld bij de stellingen die waar zijn voor u. Of juist bij stellingen die
u minder goed herkent. Doe dit echter pas nadat u bij vrienden of
collega's heeft nagevraagd of zij het eens zijn met het feit dat u een stelling
niet herkent.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected]ttisi.nl - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
2
ALGEMENE KENMERKEN
In dit rapport hebben wij een aantal algemene omschrijvingen
geselecteerd op basis van uw antwoorden op de EQ vragenlijst. Deze
omschrijvingen geven u een goede algemene indruk van uw emotionele
intelligentie, onderverdeeld in de vijf EQ domeinen.
Zelfbewustzijn
U bent zich doorgaans wel bewust van uw eigen emotionele reacties
op heftige gebeurtenissen. U kunt deze reacties meestal goed
plaatsen.
Als anderen u feedback geven, bent u zich er misschien niet van
bewust hoe uw emoties uw reactie op de feedback beïnvloeden. Dit
kan een goed begrip van de feedback in de weg staan.
Wanneer u voor een moeilijke beslissing staat, zal uw emotionele
bewustzijn van invloed zijn op de voortgang.
Zelfregulatie
Anderen kunnen er aan twijfelen of u wel meer
verantwoordelijkheden aankan in tijden van stress.
Soms zijn uw emoties er de oorzaak van dat u actie onderneemt
voordat u er goed over nagedacht heeft.
Als u zich gestrest voelt, bent u meestal in staat uw emoties
dusdanig te reguleren dat anderen hierdoor niet worden beïnvloed.
Motivatie
Meestal zal u uw doelstellingen wel halen en aan de verwachtingen
voldoen. Minder vaak zal u de verwachtingen overstijgen.
U bent tevreden met 'goed genoeg' terwijl u een beter resultaat had
kunnen bereiken.
Anderen zullen u bekwaam vinden in uw werk, maar waarschijnlijk
verwacht niemand van u een uitzonderlijke prestatie.
Empathie
U kunt zich meestal goed in de ander inleven, ook wanneer u niet
hetzelfde heeft meegemaakt.
Wanneer u uw luistervaardigheden goed gebruikt, bent u in staat
goed in te schatten hoe iemand er emotioneel voorstaat.
Uw vermogen om rekening te houden met de zienswijze van de
ander, helpt u in de samenwerking.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
3
ALGEMENE KENMERKEN
Sociale vaardigheden
Anderen ervaren u als makkelijk benaderbaar en zoeken graag
omgang met u.
U bent een goed teamlid want u begrijpt de dynamiek die in een
team aanwezig is.
U bent over het algemeen zeer overtuigend en kan goed
onderhandelen.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
4
UW RESULTATEN
Het Emotioneel Quotiënt (EQ) meet uw vermogen uw eigen emoties en die
van anderen aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren.
Het op de juiste manier aanwenden van dit vermogen, leidt tot een hogere
productiviteit en tot betere samenwerking met anderen. De totale score op
dit EQ assesment bepaalt de hoogte van uw emotionele intelligentie. Hoe
hoger de score, hoe emotioneel intelligenter u bent. Als u graag wil
groeien op het gebied van EQ, richt u zich dan in de eerste plaats op de
domeinen waarop u het laagst scoort. Bij het ontwikkelen van emotionele
intelligentie geldt dat met kleine, concrete stapjes vaak een groot effect
kan worden bereikt.
1. ZELFBEWUSTZIJN - De vaardigheid je eigen stemmingen,
emoties, motivaties en gevoelens te herkennen en te begrijpen,
alsmede hun effect op je omgeving.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.4
2. ZELFREGULATIE - De vaardigheid om de impact van
(ontregelende) impulsen, emoties en stemmingen op de eigen
handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te beheersen,
te parkeren, of te veranderen.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.2
3. MOTIVATIE - De passie om te werken met meer dan alleen
noodzaak, salaris, of status als motivatie. De intrinsieke neiging om
actie te ondernemen en doelen na te streven met energie, volharding
en optimisme, zelfs als het tegenzit.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.8
4. EMPATHIE - De vaardigheid de emoties en gemoedstoestand van
andere personen te herkennen, begrijpen en interpreteren.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.3
5. SOCIALE VAARDIGHEDEN - De vaardigheid om wederzijds
bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden en een loyaal
sociaal netwerk te creëren.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.5
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
5
SCORE INFORMATIE EQ
Het totaal van de domeinen Zelfbewustzijn, Zelfregulatie en Motivatie
bepalen uw Intrapersoonlijk EQ, ofwel uw emotionele intelligentie met
betrekking tot het zelf. Het totaal van de domeinen Empathie en Sociale
vaardigheden bepalen uw Interpersoonlijk EQ, ofwel uw emotionele
intelligentie in de omgang met anderen. De totale hoogte van uw EQ
wordt berekend door de scores van uw Intrapersoonlijk en Interpersoonlijk
EQ bij elkaar op te tellen.
INTRAPERSOONLIJK - Het vermogen uzelf te begrijpen en een
nauwkeurig beeld van uzelf te vormen zodat u effectief kunt handelen
in leven en loopbaan.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.1
INTERPERSOONLIJK - Het vermogen anderen te begrijpen, te weten
wat hen motiveert, hoe ze te werk gaan, en hoe u goed met hen kunt
samenwerken.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.4
TOTAAL EQ - Het niveau van uw totale emotionele intelligentie wordt
berekend door de scores op intrapersoonlijk en interpersoonlijk gebied
bij elkaar op te tellen.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.6
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
6
ZELFBEWUSTZIJN (INTRAPERSOONLIJK)
De vaardigheid je eigen stemmingen, emoties, motivaties en gevoelens te
herkennen en te begrijpen, alsmede hun effect op je omgeving.
U heeft een 7.4 gescoord.
Uw zelfbewustzijn is redelijk ontwikkeld. U bent zich bewust van uw
gevoelens, maar kunt deze niet altijd onder woorden brengen.
Wat u kunt doen:
Probeer elke dag wat tijd te wijden aan reflecteren op uw
gemoedstoestand en emoties. Beschrijf voor uzelf wat u voelde en
waardoor u zich zo voelde. Dit helpt u om bepaalde emoties en
stemmingen te leren herkennen en benoemen.
Wanneer u een emotie ervaart en herkent, zeg het dan hardop (ik
voel mij goed, ik ben geïrriteerd etc), of schrijf het op. Leer uzelf aan
zoveel mogelijk ik-statements te gebruiken om emoties te
beschrijven. Zo houdt u het bij uzelf.
Vraag een vriend, familielid of iemand in wie u vertrouwen heeft uw
sterke en zwakke punten te beschrijven om zodoende uw vermogen
uzelf te beoordelen, te verbeteren. Vergelijk dit met uw eigen
beoordeling van uzelf.
Besteed aandacht aan de vraag of er bepaalde patronen in uw
gedrag zijn, die dagelijks terugkeren op vaste momenten.
Bijvoorbeeld: u bent kortaf en lastig aanspreekbaar in de vroege
ochtend.
Denk na over hoe uw emoties en uw handelingen met elkaar
samenhangen.
Hou een logboek bij over hoe u emotioneel reageert in situaties die
belangrijk zijn voor u.
Deel met een vriend, familielid of iemand in wie u vertrouwen heeft,
uw innerlijke gevoelens en gedachten en het effect die deze hebben
op uw beslissingen.
Maak een lijst van uw sterke punten en van punten waar nog het
nodige aan verbeterd kan worden. Kijk hier dagelijks naar.
Maak een actieplan voor de gebieden waarop u zich wilt verbeteren
en ontwikkelen.
Denk aan situaties, vooral op uw werk, waarin u vooruitgang heeft
geboekt op een gebied waarop u zich verder wil ontwikkelen.
Formuleer drie duidelijke en meetbare doelen om uw zelfbewustzijn
te verbeteren en beoordeel deze doelen elke maand opnieuw.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
7
ZELFBEWUSTZIJN (INTRAPERSOONLIJK)
Een realistisch zelfbeeld helpt ons bij het realiseren van doelen en
het oplossen van problemen. Blijf dus werken aan het ontwikkelen
van dat realistische beeld.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
8
ZELFREGULATIE (INTRAPERSOONLIJK)
De vaardigheid om de impact van (ontregelende) impulsen, emoties en
stemmingen op de eigen handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze
te beheersen, te parkeren, of te veranderen.
U heeft een 7.2 gescoord.
Uw zelfregulatie is redelijk goed ontwikkeld. Het stelt u in staat om
negatieve gevoelens in goede banen te leiden en positieve emoties te
ervaren.
Wat u kunt doen:
Leg zelfbeheersing aan de dag door eerst te luisteren, even te
pauzeren en dan pas te reageren.
Wanneer u gefrusteerd raakt, neem dan even de tijd na te denken
over uw emotionele reactie en probeer negatief gedrag te
onderbreken.
Ontwikkel een effectieve manier om op stress veroorzakende
situaties te reageren door te zoeken naar manieren om een
negatieve stemming om te buigen.
Bespreek met vrienden, familie of iemand in wie u vertrouwen heeft,
hoe om te gaan met veranderingen en stress.
Denk aan gebeurtenissen die u een gevoel van rust en een postitief
gevoel gaven en schrijf deze desnoods op.
Bespreek met een mentor, vriend, familielid of iemand in wie u
vertrouwen heeft, hoe om te gaan met veranderingen en stress en
hoe u zelfbeheersing kunt oefenen.
Vraag uzelf af "Wat is het ergste dat er kan gebeuren?" om situatie
te in het juiste perspectief te plaatsen.
Maak aantekeningen van gebeurtenissen en situaties waarin u er in
slaagde uw reactie en emoties goed te reguleren.
Bespreek met uw collega's hoe u naar hen toe op een passende
manier uiting kunt geven aan uw emoties.
Er is een sterk verband tussen lichaam en geest. Meditatie of het
beoefenen van yoga kunnen u op termijn misschien helpen uw
emoties te reguleren.
Ga sporten of doe regelmatig lichamelijke oefeningen om uw
vermogen uw emoties te reguleren, te verbeteren. Ontspan zowel
uw geest als uw lichaam.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
9
MOTIVATIE (INTRAPERSOONLIJK)
De passie om te werken met meer dan alleen noodzaak, salaris, of status als
motivatie. De intrinsieke neiging om actie te ondernemen en doelen na te streven
met energie, volharding en optimisme, zelfs als het tegenzit.
U heeft een 6.8 gescoord.
Uw motivatieniveau op dit moment kan leiden tot terughoudendheid of de
neiging dingen uit te stellen.
Wat u kunt doen:
Formuleer specifieke doelen en maak een tijdsplanning wanneer het
een en ander gerealiseerd moet zijn.
Maak duidelijk waarom bepaalde doelen voor u belangrijk zijn.
Vraag uzelf niet alleen af "Wat zijn mijn doelen?" maar ook
"Waarom zijn dit mijn doelen?".
Werk samen met een collega of een ander waarin u vertrouwen
heeft om een gedetailleerd actieplan te maken teneinde de gestelde
doelen te bereiken.
Besteed elke dag even tijd aan uw langere termijn doelen, al is het
maar een paar minuten.
Maak een lijst met de doelen die u heeft geformuleerd en hang ze
ergens op waar u ze elke dag kunt zien.
Neem er de tijd voor in gedachten al te zien wat het resultaat zal zijn
als u uw doelen heeft bereikt. Hoe ziet het er uit en hoe voelt het?
Vraag een goede vriend om u van tijd tot tijd te herinneren aan de
doelen die u wilt halen.
Vier behaalde resultaten ongeacht of deze groot of klein zijn.
Leer van de fouten die u maakt. Maak notities van hetgeen u
geleerd heeft voor latere raadpleging.
Durf de status quo soms ter discussie te stellen, en geef suggesties
hoe iets toch beter zou kunnen.
Laat u inspireren door mensen die hun motivatie gebruiken om
belemmeringen te overwinnen teneinde hun dromen te realiseren.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
10
EMPATHIE (INTERPERSOONLIJK)
De vaardigheid de emoties en gemoedstoestand van andere personen te
herkennen, begrijpen en interpreteren.
U heeft een 8.3 gescoord.
Uw empathisch vermogen zorgt voor een goede communicatie met
anderen op basis van de emotionele signalen die zij geven, en meestal
kunt u hen goed begrijpen.
Wat u kunt doen:
Probeer, voordat u uw eigen mening geeft, eerst de emotionele
toestand van de ander te begrijpen. Dit zal u helpen om het
gewenste resultaat nog vaker te bereiken.
Doe observatie-oefeningen, bijvoorbeeld door te kijken hoe andere
mensen met elkaar omgaan. Bespreek uw observaties met uw
mentor, coach, vertrouwenspersoon of vriend. Zijn zij het eens met
uw bevindingen? Waarom wel? Waarom niet?
Denk na over de verschillende manieren waarop u uw empatisch
vermogen kunt gebruiken om anderen te helpen hun
gemoedstoestand te verbeteren.
Stel u open voor de aanvullende adviezen van een mentor, coach of
sparringspartner om uw empatisch vermogen in de werkomgeving
(nog) verder te ontwikkelen.
Denk na over de vraag hoe u anderen kunt laten zien niet
veroordelend te reageren, met name wanneer u betrokken bent bij
een conflictsituatie.
Breng met behulp van een lijst uw contactuele gewoontes en
routines in kaart (bijvoorbeeld hoe u anderen begroet, hoe u een
gesprek gaande houdt, hoe u over de mail communiceert). Kijk hoe
u de goede gewoontes kunt behouden en de minder goede
gewoontes kunt vervangen door een positiever alternatief.
Doe geen aannames maar vraag naar wat er omgaat in de ander als
u de emotionele reactie van de ander peilt, met name als u niet
helemaal zeker bent van wat u waarneemt.
Laat vrienden, familieleden maar zelfs minder bekenden weten dat u
er voor hen bent als ze hulp nodig hebben. Toets vooraf wel of u
goed begrepen heeft wat hun hulpvraag is.
Probeer een goede balans te vinden in het tonen van empathie en
uw eigen emotionele welzijn.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
11
SOCIALE VAARDIGHEDEN
(INTERPERSOONLIJK)
De vaardigheid om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te
onderhouden en een loyaal sociaal netwerk te creëren.
U heeft een 8.5 gescoord.
U bent over het algemeen goed in staat een prettige verstandhouding met
anderen op te bouwen. Dit helpt u om uw bijdrage te leveren aan goed
teamklimaat.
Wat u kunt doen:
Welke eigenschappen op het gebied van contactuele vaardigheden
bewondert u in anderen? Vraag die anderen om feedback of zij die
eigenschappen ook in u herkennen.
Omschrijf in welke sociale situaties u zich soms toch wat
ongemakkelijk voelt. Raadpleeg iemand waarin u vertrouwen heeft
hoe hier beter mee om te leren gaan.
Denk na over de unieke capaciteiten van mensen waar u nauw mee
samenwerkt en bedenk hoe u hen kunt stimuleren die kwaliteiten ten
volle te benutten.
Streef naar (nog meer) kwaliteit in plaats van kwantiteit in uw sociale
omgang. Praat met anderen en probeer daarin nog wat meer
verdieping te bereiken.
Gebruik geheugensteuntjes om feiten, kwaliteiten en vaardigheden
van anderen te onthouden. Iedereen vindt het leuk als u zich dat
soort zaken kunt herinneren!
Negeer de emoties die tijdens een gesprek bij u, of bij de ander,
naar boven kunnen komen, niet. Ze zijn er. Stel uzelf in plaats
daarvan de vraag wat u kunt doen om de emtionele toon van het
gesprek te veranderen.
Bespreek uw gevoelens, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied,
met iemand die u vertrouwt.
Bedenk hoe u uw positieve invloed op dit vlak kan aanwenden op uw
werk, om anderen te helpen hun sociale vaardigheden te
verbeteren.
Wanneer u te maken krijgt met miscommunicatie of een negatieve
ervaring, vind dan zo snel mogelijk een manier om dit op een
positieve wijze te herstellen.
Laat uw omgeving weten dat u interesse in hen toont en dat u er
voor hen bent als zij u nodig hebben.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
12
SOCIALE VAARDIGHEDEN
(INTERPERSOONLIJK)
Bedenk hoe u anderen kunt helpen hun sociale vaardigheden te
verbeteren door positieve feedback te geven.
Sluit u aan bij een professionele organisatie of gespecialiseerde
groep om te leren hoe netwerken op te richten, wederzijds
vertrouwen op te bouwen en vaardigheden te oefenen om
problemen op te lossen.
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
13
HET EQ WIEL
24-3-2014
7.4
ZELFBE
WU
S
ATIE
TIV
MO 6.8
TZ
IJN
P E R S O O N L
A
GU
I J
ZELFRE LATIE
T R
K
.
2
7
I N
SO
CI
AL
E
V A 8. 5
AR
DI
E
3
8. T HI
A
P
I N GH
EM
ED
K
E
T
J
E RN
I
L
P E R
S O O N
T: 12:01
TTI Success Insights Benelux
T: +31(0)20-6979636 - F: +31(0)20-4511440
E: [email protected] - I: www.ttisi.nl
Victor Voorbeeld
Copyright © 2014, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.
14