Mededeling 2014/07

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
lnstitut des Réviseurs d'Entreprises
Koninklijk Instituut- lnstitut royal
MEDEDELING(l) 2014/07 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUTVAN DE
BEDRIJFSREVISOREN
De Voorzitter
Correspondent
Onze refette
[email protected]
MB/EV/AC
Uwrefette
Datum
2 6 -06- 2014
Geachte confrater,
Betreft:
Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen
opheffmg van de leeftijdgrens voor de bedrijfsrevisoren
Artikel 88 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen
(Belgisch Staatsblad 19 juni 2014, p. 46206) heeft artikel 8, § 2, van de wet
van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep
van bedrijfsrevisor, opgeheven. Overeenkomstig artikel 89 van voormelde
wet heeft artikel 88 uitwerking op 1 april2014.
De leeftijdgrens van 70 jaar voor de bedrijfsrevisoren werd dus afgeschaft
met ingang vanaf 1 april2014.
Voormelde wet laat evenwel niet toe om tot herinschrijving in het openbaar
register van het Instituut over te gaan van personen die vóór 1 april 2014
reeds de leeftijd van 70 jaar hadden bereikt.
Met confratemele groeten,
Daniel KROES
Voorzitter
~)
Bid E. Jacqmainlaan 135/1
B-1000 Bruxelles/Brussel
TEL.: 02 512 51 36
FAX: 02 512 78 86
e-mail : [email protected]
Bank/Banque:
IBAN: BE 11 0000 0392 3648
BIC: BPOTBEB1
Créé par la loi du 22 juillet 1953
Opgericht bij wet van 22 juli 1953
De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij
K.B. 21 april 2007, B.S. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter
informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een
wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor.
De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het Instituut, noch standpunten van de
Raad van het Instituut en evenmin deontologische aspecten bevatten.
(I)
1