"Brief aan gemeenten over aanpassingen BAG

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
Kerndepartement
Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling
Prog. Geo-informatie
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Contactpersoon
A.A. van de Ven
Programma- en
projectmanager GeoInformatie
Datum
Betreft
8 mei 2014
Ontwikkelingen inspecties BAG
Geachte college,
T 070-4561628
M +31(0)6-27020617
[email protected]
Bijlage(n)
Duidingsdocument 2014
Kenmerk
IenM/BSK-2014/107474
Met deze brief wil ik u informeren over wijzigingen die gaande zijn op het terrein
van de inspecties Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Zoals u wellicht weet heeft de Auditdienst Rijk (ADR) recentelijk een evaluatie van
de Wet BAG uitgevoerd. In deze evaluatie heeft de ADR naast andere
behartenswaardige opmerkingen, een aantal opmerkingen over de inhoud en het
proces van de inspecties gemaakt. De ADR geeft aan dat voor de huidige opzet
geldt:
1. De inspecties zijn onvoldoende gericht op ondersteuning en verbetering van de
BAG in de gemeente.
2. De inspecties worden door bronhouders nauwelijks gehaald.
3. Het inspectie-instrumentarium richt zich niet direct op het verbeteren van de
feitelijke registratie van die attributen die gebruikers het meest belangrijk vinden.
Daarmee draagt de opzet van de inspecties onvoldoende bij aan de verbetering
van de kwaliteit van de BAG.
Naar aanleiding van deze opmerkingen is er overleg geweest tussen het BAG BAO
en het departement om te bezien wat er op korte en lange termijn mogelijk en
nodig is om het instrumentarium van toezicht en handhaving meer te laten
aansluiten op de doelstellingen van kwaliteitbeheer en organisatie. Voor de
advisering met betrekking tot de lange termijn oplossingen — ook voor toezicht en
handhaving - is vanuit het departement en het BAG BAO een viertal werkgroepen
in het leven geroepen. Deze werkgroepen zullen hun advisering naar verwachting
in het najaar van 2014 afronden, waarna het besluitvormingstraject van start zal
gaan.
Het vigerende inspectie-instrumentarium bergt beperkte mogelijkheden in zich om
toetsnormen en de omgang hiermee op heel korte termijn aan te passen. Het BAG
BAD en het departement streven ernaar deze mogelijkheden maximaal te
benutten.
Pagina 1 van 2
Bij de BAG-inspecties wordt een protocol gehanteerd waarin de toetsnormen
beschreven zijn. De interpretatie van het protocol wordt nader geduld in een
zogenaamd ‘duidingsdocument’. Ik heb na overleg met het NEN (de
beheerorganisatie van het inspectieinstrumentarium) en het College van
Deskundigen van de BAG-inspecties ervoor gekozen geen wijzigingen in de
toetsnormen zelf (dus het protocol) door te voeren voor de korte termijn. Wel
wordt de manier van hanteren van de toetsnormen aangepast. Dit heeft
plaatsgevonden door het duidingsdocument aan te passen. U vindt dit gewijzigde
duidingsdocument op de website van de BAG van het ministerie:
http : //bag.vrom.nl.
Kerndepartement
Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling
Prog. Geo-informatie
Datum
8 mei 2014
De huidige situatie rond de inspecties noopt tot het op korte termijn doorvoeren
van de voorgestelde veranderingen. Die veranderingen treden dan ook per 15 mei
in werking. Dit aangepaste duidingsdoument zal dus ook vanaf deze datum bij de
uitvoering van de inspecties gehanteerd moeten worden.
De stappen die nu worden gezet zijn noodzakelijk om het proces van de inspecties
beter te laten functioneren. De termijn waarop deze inspectiecyclus nog loopt is
relatief kort; tot en met 31 december 2014. Te kort om een vloeiende
overgangsperiode voor de aanpassingen te hanteren. De nieuwe regels worden
niet met terugwerkende kracht doorgevoerd.
Graag vraag ik ook uw aandacht voor de uitvoeringsplanning van de huidige
inspectiecyclus. Heel veel gemeenten hebben de uitvoering van hun BAG-inspectie
uitgesteld. Hierdoor is inmiddels een grote achterstand ontstaan. Ik wijs er op dat
er een wettelijke plicht bestaat voor alle gemeenten om hun BAG-administratie
voor 31 december 2014 te laten inspecteren. De lopende inspectiecyclus wordt
volgens de huidige regels afgewerkt.
Dat er na 31 december 2014 een nieuwe cyclus zal worden gestart, is niet heel
aannemelijk. Op basis van de evaluatie Wet BAG wordt thans gestudeerd op de
Organisatie en instrumentatie van toezicht en handhaving. Vooruitlopend op de
resultaten van deze studie die mogelijk tot wetswijziging leidt — wordt
gemeenten aangeraden vooralsnog geen afspraken te maken voor een tweede
initiële inspectie.
Mochten er over de problematiek van de inspecties bij u nog vragen zijn, stel deze
dan gerust. Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden zoals op de site
bag.vrom.nl zijn vermeld. Op de site is een ruime toelichting op de aanpassingen
van het duidingsdocument opgenomen. Hiermee hoop ik op voorhand al veel
vragen te beantwoorden.
Hoogachtend,
Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling
Drs. D.J.Tijl
Pagina 2 van 2