Stappenplan overgang Primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Stappenplan overgang Primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Drachten e.o. bedoeld voor
ouders
Vanaf 2014 melden alle basisscholen aan via de Friese Plaatsingwijzer.
Aanmelding De Plotter
Datum
oudergesprekken in groep 6 en
7
Februari – Juni
Groep 8
November – Februari
Groep 8
januari
Groep 8
Februari - Maart
Groep 8
Week 11 – 18
Actie
Door wie?
U heeft inzage in de
Groepsleerkracht
toetsgegevens geplaatst in de
Friese Plaatsingswijzer. Dit
houdt in dat u krijgt te horen
waar uw kind op dat moment
terecht zou komen in het
voortgezet onderwijs als hij op
dat moment zou uitstromen;
Praktijkonderwijs, VMBO
beroepsgericht, kadergericht of
theoretisch, HAVO of VWO.
U kunt informatie vragen bij
Ouders(s)/verzorger(s)
verschillende scholen in het
voortgezet onderwijs. U
bepaalt zelf bij welke scholen u
informatie vraagt. U kunt het
eerste advies gebruiken als
richtlijn.
U krijgt een advies van de
Leerkracht groep 8, na overleg
basisschool op basis van de
met de leerkrachten van groep
gegevens uit het
6 en 7, directie en de intern
leerlingvolgsysteem gezet in de begeleider.
Friese Plaatsingswijzer van de
afgelopen drie jaar. Ook de
uitslag van de drempeltest
wordt met u besproken.
De aanmeldingsformulieren
Ouder(s)/verzorger(s) in
moeten uiterlijk 1 maart bij de
overleg met de basisschool van
basisschool ingeleverd zijn om
uw kind
voor 16 maart bij het
voortgezet onderwijs te kunnen
ingeleveren.
Intake voorgezet onderwijs
Besluitvorming plaatsing
Toelatingscommissie
Groep 8
Week 19
Ouders en basisschool krijgen
van het voortgezet onderwijs
bericht van het
plaatsingsbesluit.
Bezwaar
Toelatingscommissie
Groep8
Week 19
Wanneer na het
plaatsingsbesluit nieuwe
Ouder(s)/verzorger(s)
Week 20
Groep8
Week 21
Groep 8
Juni
Relevante informatie
beschikbaar komt, kunnen
ouders kunnen uiterlijk in week
20 bezwaar maken tegen het
plaatsingsbesluit. Dit kan alleen
per brief.
De bezwaarcommissie neemt
Bezwaarcommissie
besluiten over de ingediende
bezwaren.
U en de basisschool krijgen
Voortgezet onderwijs
bericht van de
klassensamenstelling. Uw kind
krijgt een uitnodiging om kennis
te komen maken met zijn/haar
klas en de mentor.