Notulen ALV 20141031 - NBB

Secretariaat: WAJ Beelaard, Keucheniushof 7, 5631 NG Eindhoven
 040-2812565  [email protected]
Notulen Algemene Ledenvergadering (vrijdag 31 oktober 2014)
(deze notulen behoeven de goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering)
Aanwezig: het voltallige bestuur en 23% van de leden
Voorzitter: Hans Dubach
Secretaris: Niene Lardinois
Presentie
Aanwezige bestuursleden: Hans Dubach, Jan van Ruth, Jan Vos, Jacques Beljaars, Niene
Lardinois.
Aanwezige leden: BC 70, Aarle Rixtel, Best, BOC Nuenen, Bridge Inn, Denken & Doen,
Nuenen, Sans Chagrin, Scharulka, Valkenswaard.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder Pim
Vaders (Ambassadeur NBB) en de (potentieel) nieuwe bestuursleden. Jan Vos is feitelijk
ziek maar wel tijdelijk aanwezig en zal niet notuleren.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
Volgens opgave van de NBB heeft slechts één club (BC Valkenswaard) zich aangemeld
voor het Bridgecongres op 8 november en zijn er geen(!) afmeldingen binnen gekomen. Dit
moet beter kunnen.
Het “Informatieboekje administratie” is op te vragen bij de NBB en bevat voor elke club
nuttige informatie.
3. Notulen ALV 25 oktober 2013
De notulen van de vergadering op 25 oktober 2013 worden zonder verdere op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
4. Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar:
Jan Vos en Hans Dubach hebben jaren geleden al aangegeven te willen stoppen met hun
bestuursfunctie. Met de hulp van Pim Vaders zijn nu vervangende kandidaten gevonden. De
clubs zijn hierover op 13 oktober ingelicht via een e-mail van Jan Vos.
Nanny Ruleyns (Bridge Inn) vraagt of het verstandig is dat het hele bestuur gelijktijdig
opstapt en ook vindt zij dat de agenda voor de ALV niet uitnodigt om aanwezig te zijn. De
voorzitter antwoordt dat Niene met al haar ervaring blijft en dat ook Jan Vos beschikbaar
blijft voor advies. Verder zegt de voorzitter dat voor een goed functionerend bestuur het
essentieel is dat de communicatie tussen bestuur en clubs goed is. Een goede
communicatie is in het district ZO Brabant op dit moment niet aanwezig en het initiatief
hiervoor ligt bij de clubs.
Er ontstaat enige discussie over de rol van het bestuur en van de clubs. Vroeger stond het
beleid van de NBB centraal maar met de drie jaar geleden gewijzigde NBB organisatie
worden de clubs nu zelf uitgenodigd hun zegje te doen. Deze verandering kost tijd. Wel kan
het bestuur bijvoorbeeld helpen om de mening van de clubs ter sprake te brengen op het
Bridgecongres (dit jaar in Arnhem). Vele districten worstelen met hetzelfde probleem.
Hoe kunnen de ALV’s interessanter worden? Het bestuur kan initiëren en de clubs kunnen
vragen. Deze wisselwerking verloopt nu niet optimaal. In de discussie komt ook het nut van
het NBB lidmaatschap ter sprake. Hoewel hier al veel NBB publicaties over zijn verschenen,
wordt geconcludeerd dat de voordelen vooral door clubbesturen en clubfunctionarissen
worden ervaren en in (veel) mindere mate door de clubleden zelf. Hier ligt een taak voor het
nieuwe bestuur om de voordelen van het NBB lidmaatschap te benadrukken en op deze
manier bijvoorbeeld ook de “grijze clubs” binnenboord te halen.
5. Exploitatieoverzicht 2014 en begroting 2015
De penningmeester bespreekt de financiële overzichten en wijst op de circa €10k reserve
die aangewend kan worden voor goede ideeën vanuit de clubs. De post “Bondsdagen saldo”
bestaat niet meer en dit saldo is overgeheveld naar “Materiaal” (denk bijvoorbeeld aan een
schudmachine). Het nieuwe bestuur krijgt hierdoor enige vrijheid van handelen.
De kascommissie (heren Kolster en Winters) heeft de stukken van het afgelopen
verenigingsjaar gecontroleerd en akkoord bevonden. Op haar advies wordt het bestuur
gedechargeerd voor het financiële beleid. De begroting 2015 wordt goedgekeurd.
De samenstelling van de nieuwe kascommissie is nu als volgt:
voorzitter
John Kolster
NRBC Vier Ruiten
lid
Fred Dubach
BC Valkenswaard
reserve lid
Ad Staals
BC Valkenswaard
6. Samenstelling bestuur
Met algemene stemmen worden de nieuwe functionarissen
benoemd. Gijs Teeuwen neemt het voorzitterschap over en
bedankt Hans Dubach, Jan Vos en Jan van Ruth met bloemen
en een fles.
Pim Vaders bedankt Jan Vos namens de NBB voor zijn vele
verdiensten voor het district en overhandigt hem een Stuur als
onderscheiding (foto).
De samenstelling van het nieuwe bestuur is nu als volgt:
voorzitter
Gijs Teeuwen
[email protected]
secretaris
Wim Beelaard
[email protected]
penningmeester
Jaap van Silfhout
[email protected]
DKL
Jacques Beljaars
[email protected]
clubadviseur
Carla Franssen
[email protected]
onderwijs coördinator
Niene Lardinois
[email protected]
7. Competities
Op 8 augustus is aan alle clubsecretarissen de agenda voor 2014-2015 gestuurd.
Voor de parencompetitie hebben zich slechts drie paren aangemeld terwijl er 18 paren
minimaal nodig zijn om deze door te laten gaan. Deze competitie begint op zaterdag 15
november.
Voor het viertallen in jan-mrt 2015 wil de DKL de hoofdklasse terugbrengen naar acht
viertallen, d.w.z. zeven speelavonden. Dit voorstel wordt aangenomen. Er ontstaat
vervolgens enige discussie over het viertallen in clubverband. De animo is tanende en
wellicht om twee redenen: de extra verplichting om aanwezig te zijn en om zelf voor
vervanging te zorgen, en het gebrek aan kennis van onder meer de puntentelling. Kort
gezegd: men vindt het niet leuk.
Een nieuwe activiteit van het district is de wekelijkse puzzel op zondag onder het motto: “een
puzzeltje of wat bij leren”. Op dit moment doen al 125 deelnemers mee en de belangstelling
is groeiende. Nadere informatie is te verkrijgen bij Niene Lardinois en Jacques Beljaars of
kijk op de website van het district: http://www.nbbclubsites.nl/district/30/nieuws/412011.
Uitnodigingen voor de Nieuwjaarsdrive worden na afloop van de vergadering meegeven
maar zal ook in een aparte e-mail aan de leden worden verzonden.
8. Inschrijfgelden
De inschrijfgelden zijn hetzelfde als vorig jaar: €25 voor viertallen en €15 voor paren.
9. Gewenst Beleid
In de nieuwe NBB organisatie wordt er een bestuursovereenkomst met de NBB gesloten.
Hierin worden de behoeften van het district getoetst aan de voorwaarden van de NBB. Het
gesloten convenant wordt vervolgens vertaald in een financiële bijdrage van de NBB aan het
district. Een taak van het bestuur is dus om de ideeën vanuit de clubs te vertalen naar de
NBB opdat hier financiering voor wordt verkregen. Dit is de afgelopen jaren niet (voldoende)
gerealiseerd. Het nieuwe bestuur zal proberen om deze overeenkomst voor 2016 in de
volgende ALV (in 2015) klaar te hebben.
10. Rondvraag
Jack Schalk (Sans Chagrin) vraagt of er nog iets wordt gedaan aan een schudmachine. De
voorzitter antwoordt dat dit iets is voor het nieuwe bestuur.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.
Wim Beelaard / Niene Lardinois
secretaris
–o–o–o-