Meerjarenplan iAWBZ

Meerjarenplan
iAWBZ
1 november 2013
Versie 1.0
Definitief
Vereenvoudiging en
modernisering van de
informatievoorziening in de
Langdurige Intensieve Zorg
Inhoudsopgave
1.
Verantwoording en leeswijzer
9
2.
Het meerjarenplan iAWBZ in de context: de case for change
11
2.1.
Behouden wat goed is, vereenvoudigen en moderniseren waar dat nodig is, in samenhang met
andere ketens
11
2.2.
Belangrijkste gegevensstromen blijven in nieuwe kern-AWBZ bestaan
12
2.3.
Doel van het meerjarenplan is toekomstbestendige informatievoorziening
13
2.4.
Toekomstbeeld IZO-platform gids voor meerjarenplan
15
3.
De toekomstige situatie: naar vereenvoudiging en modernisering
16
3.1.
Ketenbeleid: de toekomst van de AWBZ bouwt voort op bestaande keteninrichting
16
3.1.1. Belangrijke onderdelen van de AWBZ worden overgeheveld naar andere wetgeving
16
3.1.2. Uit te voeren activiteiten
17
3.2.
Governance: een nieuwe structuur om sturing te geven aan de uitvoering van het meerjarenplan
iAWBZ
18
3.2.1. Beheer van de iAWBZ: de Informatiekamer en het Beheerkantoor AWBZ
18
3.2.2. Beheer van de informatievoorziening Zorg
20
3.2.3. Uit te voeren activiteiten
20
3.3.
Processen, pilots en implementatie: meer uniformiteit, efficiency en vereenvoudigingen in de
toekomstige iAWBZ
21
3.3.1. Vereenvoudigen van de huidige werking van de huidige iAWBZ
21
3.3.2. Uitvoeren iAWBZ pilots en incorporeren resultaten in definitieve architectuur
23
3.3.3. Uit te voeren activiteiten
23
3.4.
Informatievoorziening en ICT: vernieuwing op basis van architectuur
24
3.4.1. Werken onder architectuur AWBZ
24
3.4.2. Gebruik van basisregisters
25
3.4.3. Gebruik van (bron)registers
26
3.4.4. Standaard voor berichtenverkeer
27
3.4.5. Transitie van gegevens AWBZ ten behoeve van Wmo en Zvw
27
3.4.6. Overige aspecten
27
3.4.7. Uit te voeren activiteiten
29
3.5.
Verandermanagement en communicatie: Haalbare veranderingen op een realistisch tempo voor
alle ketenpartijen
3.5.1. Programmamanager iAWBZ verantwoordelijk voor veranderplan iAWBZ
32
32
3.5.2. Een communicatieplan iAWBZ als onderdeel van de verandering
33
3.5.3. Een nieuwe communicatiestructuur wordt in gebruik genomen bij verdere vormgeving
iAWBZ
33
3.5.4. Communicatie belangrijke taak voor beheerkantoor
34
3.5.5. Uit te voeren activiteiten
34
4.
Projecten, activiteiten en planning op hoofdlijnen
36
4.1.
Visuele weergave en totaaloverzicht van de uitgewerkte planning
36
4.2.
Gehanteerde uitgangspunten
37
4.3.
Ketenbeleidprojecten
37
4.4.
Governanceprojecten
38
4.5.
Processen, pilots en implementatieprojecten
42
4.6.
Informatievoorziening en ICT-projecten
44
4.7.
Verandermanagement en communicatie
55
5.
Business case
57
5.1.
Uitwerking business case
57
5.2.
Financiële investeringen en besparingen
57
5.2.1. Financiële investeringen
57
5.2.2. Financiële besparingen
57
5.3.
Kwalitatieve baten
58
5.4.
Risico’s
59
6.
Programmaorganisatie
61
6.1.
Programmaorganisatie
61
6.1.1. Belangrijkste stakeholders
61
6.1.2. Programmaorganisatie
62
6.1.3. Relatie met andere gerelateerde projecten
63
6.1.4. Belangrijkste overleggen
63
A.
Gehanteerde begrippen
64
B.
De huidige keten: inzichten in uitgangspunten voor vereenvoudiging en modernisering
66
B.1.
De huidige situatie op hoofdlijnen
66
B.1.1. De AWBZ-keten: belangrijkste spelers en hoofdprocessen
66
B.1.2. De informatievoorziening van de AWBZ-keten: AZR en de declaratieberichten
67
B.1.3. Taken en verantwoordelijkheden AZR
68
B.2.
PwC
Belemmeringen en uitgangspunten in de huidige keten per aandachtsgebied
69
Pagina 3 van 90
B.2.1. Ketenbeleid: een veranderlijk beleid maakt een toekomstvaste en beleidsonafhankelijke
informatievoorziening noodzakelijk
70
B.2.2. Governance: knelpunten liggen voornamelijk in de tactische beheerslaag
71
B.2.3. Processen, pilots en implementatie: hoge administratieve lasten door onvoldoende
aansluiting van informatievoorziening op zorgproces
72
B.2.4. Informatievoorziening en ICT: inflexibele systematiek zorgt voor hoge administratieve lasten
en dure informatievoorziening
73
B.2.5. Verandermanagement en communicatie: noodzaak voor realistische veranderingen en
eenduidige communicatie over (i)AWBZ
75
C.
De huidige informatievoorziening AWBZ: gehanteerde berichten en applicaties
76
D.
Verbeterpunten, knelpunten en risico’s
77
D.1. Ketenbeleid
77
D.2. Governance
77
D.3. Dienstverlening/klant- en bedrijfsprocessen
80
D.4. Informatievoorziening en gegevens
81
D.5. Techniek
85
D.6. Verandermanagement en communicatie
90
PwC
Pagina 4 van 90
Bestuurlijke samenvatting
Een vereenvoudigde en gemoderniseerde informatievoorziening voor
de Langdurige Intensieve Zorg
De komende periode zal de langdurige zorg grondig worden hervormd. Het zwaartepunt van de
hervormingen ligt op 1 januari 2015 waarbij nieuwe wet- en regelgeving in werking treedt voor onder
meer de Wmo, AWBZ en Zvw. Bij de omslag in de langdurige zorg wordt gestreefd naar houdbaarheid
van gefinancierde voorzieningen waarbij, binnen de gestelde kaders, maximaal aansluiting gezocht zal
worden bij dat wat mensen daadwerkelijk nodig hebben.
Bij de uitwerking van de afspraken uit het Regeerakkoord wordt onder andere voorzien in het
overhevelen van verantwoordelijkheden en middelen vanuit de huidige AWBZ naar het gemeentelijk
domein en de Zvw. Onderdelen van de AWBZ die overwegend gericht zijn op ondersteuning en
participatie komen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te staan. Verder worden onderdelen
van de huidige AWBZ die gericht zijn op behandeling en verpleging onder de Zvw gebracht om de
samenhangende zorg vanuit de Zvw te versterken. De veranderingen op hoofdlijnen zijn:
Gemeenten worden verantwoordelijk voor extramurale ondersteuning van burgers op grond
van de nieuwe Wmo.
Zorgverzekeraars worden op grond van nieuwe aanspraken in de Zorgverzekeringswet (Zvw)
verantwoordelijk voor thuisverpleging. Ook de langdurige op behandeling gerichte geestelijke
gezondheidszorg voor mensen boven de 18 jaar gaat onder de Zvw vallen.
Ten slotte wordt een nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) voorbereid als opvolger voor
de huidige AWBZ waarin de zorg wordt georganiseerd voor de meest kwetsbaren.
Alle betrokken organisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de uiteindelijke
invoering goed te laten verlopen. Hiertoe is een flexibel ingericht stelsel nodig waarbij ongeacht het
domein en de financieringsstroom waar de geleverde zorg en ondersteuning betrekking op heeft, zowel
de cliënt als de professional hier zo min mogelijk overlast van ondervinden. Informatievoorziening
speelt hierbij een cruciale rol als het gaat om de dienstverlening aan de cliënt en de uitvoering van
administratieve (keten)processen. De overheveling van taken naar gemeenten en zorgverzekeraars zal
namelijk leiden tot vele nieuwe stromen van gegevensuitwisseling binnen en tussen LIZ, Wmo en Zvw.
Zo ontstaan bijvoorbeeld nieuwe inkooprelaties tussen zorgaanbieders en de ruim 400 gemeenten en is
structurele informatie-uitwisseling tussen de verschillende domeinen nodig om cliënten integraal en
dus beter te kunnen bedienen.
Als het gaat om de informatievoorziening in de huidige AWBZ keten is, ondanks het functioneren ervan,
een aantal knelpunten weg te nemen. Om ook de AWBZ in de toekomst goed te kunnen ondersteunen mede in relatie tot andere ketens - is een vereenvoudigde en gemoderniseerde informatievoorziening
voor de AWBZ benodigd. Een vereenvoudigde en gemoderniseerde iAWBZ kan tot verbeterde
ketensamenwerking leiden, waardoor de preventie, de opsporing en de aanpak van zorgfraude
verbetert, bijvoorbeeld door het komen tot een begrijpelijke rekening.
De kern-AWBZ (Wet LIZ) leidt ertoe dat de doelgroep van cliënten die aanspraak maken op de AWBZ
waarschijnlijk meer dan halveert. Omdat binnen de kern-AWBZ aanspraak gemaakt zal worden op
intramurale zorg, zal de informatievoorziening rondom de AWBZ eerder eenvoudiger dan complexer
worden. Tegelijkertijd blijven de verbindingen tussen de AWBZ enerzijds en de Wmo, Zvw, Jeugdwet en
PwC
Pagina 5 van 90
wetgeving voor de forensische zorg anderzijds bestaan. Niet alleen in de overgangsperiode, waarin
delen van de AWBZ naar andere regimes worden overgeheveld, maar ook daarna.
Ook de afstemming met privaat gefinancierde zorg zal steeds belangrijker worden. Er is een spanning
tussen de publieke aansturing door de overheid en de operationele taken die liggen bij private partijen
(zorgverzekeraars en zorgaanbieders). De overheid zal randvoorwaarden moeten scheppen zodat
private partijen hun rol in het zorgstelsel kunnen spelen, terwijl zij daarbij afziet van ingrijpen bij
individuele casuïstiek.
Het Meerjarenplan iAWBZ beschrijft de weg naar een vereenvoudigde
en gemoderniseerde informatievoorziening
Een vereenvoudigde en moderne informatievoorziening AWBZ (iAWBZ) die is verbonden met de andere
ketens is kort gezegd de opgave. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, publieke zorgorganisaties,
softwareleveranciers, adviseurs en VWS zetten gezamenlijk de schouders onder deze opgave. Dat doen
zij omdat het ieders overtuiging is dat een betrouwbare, snelle en minimaal belastende
informatievoorziening voor alle partijen voordelen heeft. Het meerjarenplan is opgesteld om dit doel te
bereiken.
Dit meerjarenplan beschrijft voor de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2016 - in de periode van de
hervorming van de langdurige zorg - de projecten en activiteiten die nodig zijn om de wijzigingen in de
iAWBZ vorm te geven. Het meerjarenplan beschrijft een deel van de weg die genomen moet worden
naar de ‘stip aan de horizon’. Het voorliggende meerjarenplan iAWBZ is daarmee onderdeel van het
grotere programma informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (iHLZ).
Dit meerjarenplan iAWBZ is opgesteld door PwC in opdracht van het Ministerie van VWS. Om tot dit
meerjarenplan iAWBZ te komen, is een traject opgezet waarbij de samenwerking met de ketenpartijen
is gezocht. Experts vanuit alle ketenpartijen hebben zich over elk aspect van het meerjarenplan
gebogen, met daarnaast aandacht voor onderlinge afstemming tussen de aandachtsgebieden. PwC
heeft dit traject geleid en vormgegeven, en zorg gedragen voor het borgen van de onderlinge
afstemming. Op diverse aandachtsgebieden, te weten Ketenbeleid, Governance, Processen, pilots en
implementatie, Informatievoorziening en ICT, en Verandermanagement en communicatie zijn stappen
beschreven die in de komende jaren genomen moeten worden. Wij danken de experts voor hun
bijdrage.
Onzekerheden in wet- en regelgeving en informatiearchitectuur
vergen concretisering
Tijdens de opstelling van het meerjarenplan is de nieuwe Wet LIZ, voor het tot stand komen van een
kern-AWBZ, nog in wording. Dit betekent dat in het meerjarenplan met een aantal onzekerheden
rekening wordt gehouden. Zo zijn bijvoorbeeld op het terrein van ketenbeleid nog onduidelijkheden
over de wijze waarop diverse veranderingen concreet worden vormgegeven in wet- en regelgeving. Er
zijn vraagpunten die geadresseerd dienen te worden, zoals de koppeling met de Zvw, de vraag hoe de
financiering van overbruggingszorg verloopt, en waar de verantwoordelijkheid voor het bewaken van
dubbele verstrekkingen ligt. Heldere en uitvoerbare wet- en regelgeving is een randvoorwaarde voor
een verdere modernisering en vereenvoudiging van de iAWBZ.
Verder heeft VWS een werkgroep Informatiearchitectuur iAWBZ ingesteld die tot doel heeft de
toekomstige informatievoorziening AWBZ uit te werken naar een doelarchitectuur. Ten tijde van de
vormgeving van dit plan is deze doelarchitectuur nog niet concreet.
PwC
Pagina 6 van 90
Wij willen benadrukken dat de urgentie voor het concretiseren van de openstaande vraagstukken hoog
is gezien het in werking treden van de verschillende wetten per 1 januari 2015.
Ten aanzien van de doelarchitectuur hebben wij aanvullende stappen in het plan opgenomen voor de
concrete uitwerking hiervan. Ook hebben wij een activiteit opgenomen voor een tussentijdse herijking
van het meerjarenplan op basis van meer concrete toekomstbeelden. Daar waar mogelijk hebben wij de
invulling van het plan zo concreet mogelijk gemaakt, mede door gebruikmaking van de kennis in de
expertgroepen. Wij danken de experts daarbij voor hun bijdrage.
Realisme in vereenvoudiging en modernisering door onderscheid in
urgente activiteiten voor 1 januari 2015 en minder urgente
activiteiten
In het meerjarenplan iAWBZ hebben wij onderscheid gemaakt tussen de meest noodzakelijke
wijzigingen voor een overgang naar de kern-AWBZ per 1 januari 2015 en aanvullende activiteiten ter
vereenvoudiging en modernisering van de iAWBZ. Wij realiseren ons dat er voor alle partijen in de zorg
en ondersteuning vele veranderingen op stapel staan. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen
bieden, is het van belang dat er een realistisch tijdpad wordt ingezet om veranderingen vorm te geven
en goed te ondersteunen met de juiste informatievoorziening.
Wijzigingen die niet per definitie afhankelijk zijn van nieuwe wet- en regelgeving kunnen waar nodig in
de tijd worden uitgesteld. Wij hebben in dit plan door middel van verschillende kleuren aangegeven
welke projecten en activiteiten op het kritische pad liggen voor een geruisloze overgang naar de kernAWBZ, vanuit het oogpunt van de kern-AWBZ-doelgroep.
Randvoorwaardelijke activiteiten betreffen (1) een adequate eenmalige overdracht van cliëntgegevens
vanuit de AWBZ- naar de Wmo-registratie per 1 januari 2015, zodat gemeenten als nieuwe financiers
beschikken over de relevante gegevens van de cliënten voor wie zij Wmo-dienstverlening gaan bieden,
en (2) een overdracht van gegevens van GGZ-cliënten vanuit de AWBZ naar de Zvw.
Verder is in het plan voorzien in een impactanalyse van de beleidswijzigingen die betrekking hebben op
het gebruik van zorgzwaarte in plaats van ZZP’s bij indicatiestelling; deze wijziging zal immers effect
hebben op gegevensregistratie en het berichtenverkeer. Afhankelijk van de uitkomsten van de impact
van deze wijziging op de CIZ-registraties en de overige onderdelen van de AWBZ-keten zullen de
bijbehorende aanpassingen doorgevoerd moeten worden voor 1 januari 2015.
Belangrijke aandachtspunten voor de uitvoering van het
meerjarenplan
Procesmatige én inhoudelijke regie door VWS wenselijk voor bereiken gezamenlijk belang
Er zullen de komende periode knopen doorgehakt moeten worden om de iAWBZ te vereenvoudigen en
te vernieuwen. Om een succesvol traject te borgen is een strakke regievoering nodig. Door
ketenpartijen en het veld is aangegeven dat men voor VWS hier een rol ziet.
Om het doel te bereiken, zullen ketenpartijen vanuit een gezamenlijk belang moeten opereren. Alle
ketenpartijen spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van de iAWBZ. Een belangrijke speler is de
zorgaanbieder. Hoewel evident is dat zorgaanbieders ook andere bestuurlijke vraagstukken op de
agenda hebben staan in deze voor hen onzekere tijden, vormt een goede representatie deze groep
iAWBZ-gebruikers een must bij de uitwerking van de iAWBZ.
Om te komen tot een goede iAWBZ zal vanuit VWS inhoudelijke en procesmatige regievoering en
besliskracht noodzakelijk zijn, zodat het traject soepel verloopt en op de juiste momenten beslissingen
PwC
Pagina 7 van 90
worden genomen. Ketenpartijen hebben uitgesproken dit als belangrijke voorwaarde te zien voor het
realiseren van het meerjarenplan.
Uitdagingen op het gebied van informatievoorziening liggen op het terrein van afstemming met de
Wmo
De AWBZ wordt eenvoudiger en kleiner. Er ligt een grote bestuurlijke uitdaging om een eenduidige en
uniforme informatievoorziening óver de domeinen heen te realiseren.
PwC
Pagina 8 van 90
1.
Verantwoording en leeswijzer
01 Dit meerjarenplan
iAWBZ is opgesteld door PwC in opdracht van het ministerie van VWS. Om tot dit
meerjarenplan iAWBZ te komen, is een traject opgezet waarbij de samenwerking met de ketenpartijen
is gezocht.
02 Het
traject had het karakter van ‘invoegen in een lopend proces’ omdat het programma iAWBZ sinds
september 2012 is gestart en diverse resultaten inmiddels opgeleverd waren. Door verschillende
partijen is er onderzoek verricht op de verschillende aandachtsgebieden, wat gebruikt is als input voor
dit meerjarenplan. In de tekst wordt waar relevant verwezen naar de betreffende stukken.
03 Voor het
tot stand komen van het meerjarenplan zijn door alle ketenpartijen experts aangedragen.
Hiermee zijn expertgroepen gevormd die zich over elk aspect van het meerjarenplan hebben gebogen,
met daarnaast aandacht voor onderlinge afstemming tussen de aandachtsgebieden. PwC heeft dit
traject geleid en vormgegeven, en zorg gedragen voor het borgen van de onderlinge afstemming. Het
traject kent vijf aandachtsgebieden en evenzovele expertgroepen, waaraan vertegenwoordigers van
betrokken partijen deelnemen (Figuur 1):
Ketenbeleid.
Governance.
Informatievoorziening en ICT.
Processen, implementatie en pilots.
Verandermanagement en Communicatie.
Figuur 1 Aandachtsgebieden meerjarenplan iAWBZ
04 Doordat
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een beleidsdomein in ontwikkeling is, zijn er
tijdens de opstelling van het plan ook veel onzekerheden geweest waar wij in het meerjarenplan
rekening mee hebben gehouden. Zo is op het terrein van ketenbeleid nog onvoldoende duidelijk hoe
PwC
Pagina 9 van 90
diverse veranderingen concreet worden vormgegeven in wet- en regelgeving. VWS heeft een werkgroep
Informatiearchitectuur iAWBZ ingesteld die tot doel heeft de toekomstige informatievoorziening AWBZ
uit te werken naar een doelarchitectuur. Ten tijde van de vormgeving van dit plan is deze
doelarchitectuur nog niet definitief opgeleverd.
05 Ten
aanzien van de doelarchitectuur hebben wij aanvullende stappen in het plan opgenomen voor de
concrete uitwerking hiervan. Ook hebben wij een activiteit opgenomen voor een tussentijdse herijking
van het meerjarenplan op basis van meer concrete toekomstbeelden. Daar waar mogelijk hebben wij de
invulling van het plan zo concreet mogelijk kunnen maken, mede door gebruikmaking van de kennis in
de expertgroepen. Wij danken de experts daarbij voor hun bijdrage.
06 Wij
willen benadrukken dat de urgentie voor het concretiseren van de openstaande vraagstukken hoog
is.
07 Het
meerjarenplan is als volgt ingedeeld:
Hoofdstuk
2
3
4
5
6
Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C
Bijlage D
Inhoud
Case for change
De toekomstige keten
Activiteiten en planning op hoofdlijnen
De business case
Programma-organisatie en regie
Begrippenkader
De huidige keten: knelpunten en uitgangspunten
Verbeterpunten, knelpunten en risico’s
De huidige informatievoorziening AWBZ: gehanteerde berichten en applicaties
Tabel 1 Opbouw meerjarenplan iAWBZ
Kernbegrippen meerjarenplan
08 In
het gehele stuk worden de volgende begrippen aangehouden:
AZR: de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) is een systeem voor het volgen van de cliënt in alle
fasen van de keten: het indiceren, het toewijzen en het leveren van zorg en het opleggen van de
eigen bijdrage aan cliënten1. Elke ketenpartij geeft via AZR de informatie door die belangrijk is
voor de volgende partij in de keten. De informatie-uitwisseling vindt plaats via elektronisch
berichtenverkeer op basis van landelijk vastgestelde standaarden, de Externe
Integratiestandaarden (EI) en afspraken.
iAWBZ: De informatievoorziening AWBZ (iAWBZ) is het geheel van klanten, organisaties,
administratieve middelen, processen en systemen gericht op de informatiebehoefte in de
AWBZ-zorgketen die nodig is om de administratieve processen te voeden, zodat de
daadwerkelijke zorg en ondersteuning aan de klant mogelijk gemaakt kan worden.
09 Voor
1
een overzicht van alle begrippen verwijzen we naar bijlage A - begrippenlijst.
Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 3.0 Uitgave 10; CVZ; december 2010.
PwC
Pagina 10 van 90
2.
Het meerjarenplan iAWBZ in de context:
de case for change
10 Een
vereenvoudigde en gemoderniseerde iAWBZ die is verbonden met de andere ketens is kort gezegd
de opgave. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, softwareleveranciers, adviseurs, gemeenten en VWS
zetten gezamenlijk de schouders onder deze opgave. Dat doen zij omdat het ieders overtuiging is dat
een betrouwbare, snelle en minimaal belastende informatievoorziening voor alle partijen voordelen
heeft.
2.1.
Behouden wat goed is, vereenvoudigen en moderniseren waar
dat nodig is, in samenhang met andere ketens
24 april 2013 sloten het Ministerie van VWS, de werkgevers en de vakbonden het zorgakkoord2; een
dag later verscheen de brief van staatssecretaris Van Rijn3 over de hervormingen in de langdurige zorg.
In deze brief schetst de staatssecretaris zijn visie en de belangrijkste maatregelen voor de komende
jaren.
11 Op
12 In
het zorgakkoord wordt een kern-AWBZ geschetst waarin de zorg wordt georganiseerd voor de meest
kwetsbaren. Voor deze mensen is het niet (meer) verantwoord om in de eigen woonomgeving te blijven
en daar de benodigde ondersteuning en zorg te betrekken uit meerdere domeinen. Daarom wordt deze
zorg onder één stelsel gebracht. Gelet op de zware problematiek acht het kabinet een verzekerd recht
in overeenstemming met de aard van de geleverde zorg.
13 Aanspraak
op belangrijke onderdelen van de AWBZ vervalt en worden onderdeel van andere wetgeving
(Figuur 2):
Persoonlijke verzorging (tenzij onlosmakelijk verbonden met verpleging), begeleiding en
dagbesteding wordt ondergebracht bij de Wmo. In 2014 blijft extramurale dagbesteding
beschikbaar. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan de motie Samsom-Zijlstra. Ook de
aanspraak op kortdurende extramurale persoonlijke verzorging gefinancierd uit de AWBZ blijft in
2014 nog bestaan;
Begeleid wonen in de GGZ gericht op participatie gaat eveneens naar de Wmo (2015 is als
mogelijke datum genoemd);
Verblijf in de GGZ gericht op behandeling wordt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) ondergebracht
(2015);
verpleging (wijkverpleging en de nieuwe aanspraak thuisverpleging inclusief de verzorging die
daarmee onlosmakelijk is verbonden) gaat naar de Zvw vanaf 2015;
Jeugd-GGZ en jeugd-LVG gaan naar de Jeugdwet.
14 De
toegang tot de kern-AWBZ kent een strikte afbakening ten opzichte van de hiervoor genoemde
voorliggende wetten. De brief beschrijft de volgende keten:
Uitgegaan wordt van wat mensen kunnen in plaats van wat zij niet kunnen.
Als ondersteuning nodig is, wordt eerst een beroep gedaan op het eigen sociale netwerk en de
financiële mogelijkheden daarvan.
2
3
Bruggen slaan Regeerakkoord VVD – PvdA; Rijksoverheid; 29 oktober 2012.
Brief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst; Rijksoverheid; 25 april 2013.
PwC
Pagina 11 van 90
Voor wie ook met steun van de omgeving niet zelfredzaam kan zijn, is er ondersteuning of
passende zorg in de thuissituatie; voor zover daarvoor collectieve financiering nodig is, komt deze
vanuit de Wmo.
De meest kwetsbare mensen krijgen of houden een recht op intramurale zorg; de financiering
komt vanuit de nieuwe kern-AWBZ.
Zorg gericht op genezing of behoud van lichamelijke en geestelijke functies wordt verleend vanuit
de Zvw.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Extramuraliseren
ZZP VV1 en VV2, GGZ1
en GGZ2, VG1 en VG2
voor nieuwe cliënten
vanaf 23 jaar
ZZP VV3 voor nieuwe
cliënten
Decentralisatie naar Wmo
ZZP GGZ3 en VG3 voor
nieuwe cliënten vanaf
23 jaar (deels)
50% van ZZP VV4 voor
nieuwe cliënten. LG1 en
LG3, ZG1 voor nieuwe
cliënten
Verblijf in GGZ gericht
op participatie naar
Wmo
Begeleiding, deel van
PV*, kortd. verblijf met
vervoer en dagbesteding
naar Wmo
Curatieve zorg naar zorgverzekeraars
Extramurale verpleging
(VP) naar de Zvw
Zorgverzekeraars
risicodragend voor
extram. verpleging (VP)
Verblijf in GGZ gericht
op behandeling naar
Zvw
Zorgverzekeraars
risicodragend voor
intramurale curatieve
GGZ
Inrichten kern-AWBZ
*Persoonlijke verzorging (PV) deels naar Wmo, deels naar Zvw
4
Figuur 2. Aanpassingen op hoofdlijnen in de langdurige zorg in de tijd uitgezet
2.2.
Belangrijkste gegevensstromen blijven in nieuwe kern-AWBZ
bestaan
15 De
scope van het meerjarenplan is de iAWBZ. Nu zijn daarover twee belangrijke opmerkingen te maken.
In de eerste plaats: de huidige informatievoorziening van de AWBZ voldoet niet meer. Deze is gegroeid
uit een aanvankelijk simpele AZR bedoeld voor wachtlijstinformatie, die over de tijd uitgebreid is met
allerlei functies en aangesloten is op steeds meer partijen. De AZR is onderdeel van de
informatievoorziening AWBZ. Hoewel het duidelijk voordelen heeft om dezelfde standaarden in de
AWBZ te gebruiken voor meerdere processen, brengen de uitbreidingen ook nadelen met zich mee.
Door steeds meer informatie en belanghebbenden toe te voegen aan de bestaande AZR ontstaan er
knelpunten op het gebied van complex IT beheer, onduidelijke regie, handmatige controles na uitval
van data en verminderde uniformiteit. Bovendien is de vraag in hoeverre de complexe ICT-omgeving
toekomstbestendig is bij veranderlijk beleid.
16 Voorafgaande
aan het opstellen van dit meerjarenplan is onderzoek gedaan naar verbeterpunten en
knelpunten betreffende de huidige keten. Een belangrijk resultaat is het Plexus-rapport ‘Onderzoek
4
Programmaplan Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg (iHLZ); Ministerie van VWS Directie Langdurige Zorg; 22 maart 2013.
PwC
Pagina 12 van 90
AWBZ-brede zorgregistratie’ en de procesanalyse en gegevensstromen rapport voor de AWBZ.
Hiernaast zijn door de betrokken partijen in de iAWBZ-keten verbeterpunten, knelpunten en risico’s
geïdentificeerd, die de basis kunnen vormen waarop een transitie- of verbeterplan kan worden
opgesteld (zie bijlage D).
17 In
de tweede plaats: de AWBZ is – zoals hierboven beschreven- in verandering. Het zorgakkoord met de
uitwerking van de maatregelen die door het kabinet Rutte II zijn afgekondigd, is nog zeer recent. Het
meerjarenplan zal bij die maatregelen dienen aan te sluiten. Tegelijkertijd blijven de verbindingen
tussen de AWBZ enerzijds en de Wmo, Zvw, Jeugdwet en wetgeving voor de forensische zorg anderzijds
bestaan. Niet alleen in de overgangsperiode, waarin delen van de AWBZ naar andere regimes worden
overgeheveld, maar ook daarna. Cliënten die een beroep doen op de AWBZ kunnen te maken hebben
met overdracht van of naar dienstverlening die vanuit andere regelgeving collectief wordt gefinancierd.
Ook de afstemming met privaat gefinancierde zorg zal steeds belangrijker worden.
18 In
de derde plaats blijkt uit de hoofdlijnenbrief dat de nieuwe kern-AWBZ geen wezenlijke verandering
brengt in de belangrijkste informatiestromen en er alleen producten uitvallen. Het belang om te komen
tot een goed afgestemd systeem is alleen maar groter geworden. De staatssecretaris noemt het
meerjarenplan iAWBZ in zijn brief van 25 april 2013 expliciet. Hij acht het wenselijk dat verschillende
actoren in de zorg en ondersteuning informatie over cliënten met elkaar kunnen uitwisselen als dat voor
de dienstverlening noodzakelijk is: ‘voor alle betrokkenen is een goed beeld nodig van de cliënt, zijn
omgeving en de problematiek die speelt’. De kabinetsmaatregelen maken een ‘digitale ontschotting’
noodzakelijk, en in dit verband wordt het meerjarenplan iAWBZ aangehaald als middel om de
vereenvoudiging en modernisering van de informatievoorziening vorm te geven. Standaardiseren van
proces- en gegevenskoppelingen moet het aantal administratieve handelingen hierbij beperken.
19 In
deze ontwikkelingen én in de opgave om te komen tot een vereenvoudigde en gemoderniseerde
iAWBZ, klinkt al door wat de uitgangspunten zijn voor dit meerjarenplan:
1.
2.
3.
2.3.
De goede elementen uit de informatievoorziening worden behouden. Hergebruik van bestaande
standaarden en beproefde voorzieningen. Een relatie leggen met aanpalende domeinen om
cliënten integraal te kunnen bedienen en professionals zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij
hun werk.
De informatievoorziening wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd. Het huidige systeem is op
onderdelen complex geworden en is in technisch opzicht verouderd. De administratieve lasten en
tijdsinvestering zijn hierdoor hoger dan wenselijk, waardoor er minder tijd voor de cliënt
overblijft dan mogelijk zou zijn.
De afstemming tussen de informatievoorziening in de AWBZ en aanpalende ketens is geborgd.
Aanpalende ketens zijn Wmo, Zvw, Jeugdwet, onderwijs, werk en inkomen en wetgeving voor de
forensische zorg.
Doel van het meerjarenplan is toekomstbestendige
informatievoorziening
20 Het
doel van het meerjarenplan is om voor de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2016 - in de periode van
de hervorming van de langdurige zorg - de benodigde projecten en activiteiten te beschrijven die nodig
zijn om de wijzigingen in de informatievoorziening binnen de AWBZ vorm te geven. Het uiteindelijke
doel van de uitvoering van het meerjarenplan is dat de informatievoorziening weer toekomstbestendig
wordt en aansluit bij de toekomstige omvang van de kern-AWBZ.
21 Het
resultaat moet leiden tot een AWBZ-keten waarin zowel de klant, mantelzorger en vrijwilliger als de
professionals optimaal ondersteund worden met een adequate informatievoorzieningsfunctie. Het gaat
PwC
Pagina 13 van 90
om het proces van indiceren via leveren tot factureren van de zorg. Het meerjarenplan beschrijft een
deel van de weg die genomen moet worden naar de ‘stip aan de horizon’.
22 Het
voorliggende meerjarenplan is onderdeel van het programmaplan iAWBZ, waarin onderscheid
wordt gemaakt tussen vereenvoudiging en modernisering van de informatievoorziening AWBZ op de
korte termijn en op de lange termijn:
Gedurende de korte termijn fase (Fase I) wordt een aantal Quick Wins en onderzoeken
uitgevoerd. In onderstaand kader staan de (beoogde) resultaten van de korte termijn acties
opgesomd5. De resultaten hiervan schetsen gezamenlijk het eindbeeld van de toekomstige
iAWBZ. De ontwikkeling van het meerjarenplan is tevens onderdeel van Fase I en behelst het
eindbeeld en de te verrichten activiteiten om het eindbeeld te realiseren.
AZR Quick Wins (1 t/m 5);
1. Minder berichten;
2. Minder operationele en technische regels;
3. Pilot inkijkfunctie indicaties voor zorgaanbieders;
4. Communicatiecampagne; beter benutten AZR;
5. Betere ketenafspraken;
Advies toekomstig beheer informatievoorziening AWBZ;
Domeinarchitectuur AWBZ;
Pilots op het gebied van informatievoorziening AWBZ (t.b.v. input meerjarenplan);
Procesanalyse en gegevensstromen AWBZ (relatie met GuWA);
Onderzoeken en adviezen (o.a. op het terrein van gegevensuitwisseling, privacy en
beheer);
Meerjarenplan programma iAWBZ (inclusief businesscase).
Kader 1. Resultaten Fase I
23 De
uitvoering op de lange termijn (Fase II) is de uitvoeringsfase van het meerjarenplan.
24 Wij
hebben in bijlage B een beschrijving gegeven van de huidige situatie op hoofdlijnen, de knelpunten
en uitgangspunten per aandachtsgebied.
25 Het
meerjarenplan richt zich op het beschrijven van de weg naar de toekomstige informatievoorziening;
inclusief een initiële ‘business case’ met de (maatschappelijke) baten en lasten.
26 Betrokken
zijn de volgende ketenpartners: cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren, Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ), College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en Centraal Administratie Kantoor
(CAK), met daarnaast als toezichthouders de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ), en de softwareleveranciers.
27 Het
Ministerie van VWS is opdrachtgever voor het meerjarenplan.
5
Programmaplan iAWBZ, Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren; Ministerie
van VWS - Directie Langdurige Zorg; 16 oktober 2012.
PwC
Pagina 14 van 90
2.4.
Toekomstbeeld IZO-platform gids voor meerjarenplan
28 Leidraad
en uitgangspunt voor het meerjarenplan zijn het verder concreet maken van de door het IZOplatform geformuleerde drie perspectieven van informatievoorziening. IZO onderscheidt in zijn
Toekomstbeeld 2016 het perspectief van de klant, van de keten en van de gegevens. Elk perspectief
kent zijn eigen vereisten; de klant vraagt eenvoud, de keten vraagt lastenverlichting en het
gegevensperspectief vraagt logica en efficiency in de gegevenshuishouding en -uitwisseling. Maar
minstens even belangrijk is dat de drie perspectieven goed op elkaar zijn aangesloten. ‘Dan is
informatievoorziening geen administratieve last, maar een faciliterende en ondersteunende
informatieketen’.
29 Het
Toekomstbeeld formuleert vanuit de drie perspectieven een aantal doelen.
Klantperspectief
Inzicht in regels, voorzieningen en
mogelijkheden om keuzes voor een
zorgaanbieder te kunnen maken
Inzicht in de status van hun aanvraag
om zorg of ondersteuning
Ketenperspectief
Optimale ondersteuning ketenprocessen
door:
uniformering werkprocessen en
onderlinge koppelvlakken
gestandaardiseerde gegevens
Controle achteraf: high trust, high
penalty
Inzicht in de consequenties van de
keuzes van de klant in termen van
financiële bijdrage, wachtlijsten e.d.
Gegevensperspectief
Gegevenshuishoudingen werken met:
authentieke registraties
een Zorgbus als verwijzer, vertaler
en inkijkfunctionaliteit
Maximale transparantie en
toegankelijkheid van vraag, aanbod en
status van zorg en ondersteuning
Beschikbaarheid van verbindingen met
netwerken buiten zorg en
ondersteuning, om als één overheid
naar de burger te kunnen functioneren
Evaluatie van het proces
Onderlinge aansluiting
Tabel 2 Doelstellingen Toekomstbeeld 2016
30 Wij
hebben de eerder in de Denktank iAWBZ geformuleerde verbeterpunten, knelpunten en risico’s als
input meegenomen in de uitwerking. In bijlage D zijn deze geordend naar de verschillende
aandachtsgebieden.
PwC
Pagina 15 van 90
3.
De toekomstige situatie: naar
vereenvoudiging en modernisering
31 In
dit hoofdstuk beschrijven we per aandachtsgebied (Figuur 3) de toekomstige situatie en de uit te
voeren activiteiten om de toekomstige situatie te bereiken.
32 Voor de
beschrijving van de toekomstige situatie hebben we gebruik gemaakt van de uitgangspunten
die leidend zijn per aandachtsgebied, zoals genoemd in eerdere gremia en documenten. Deze
uitgangspunten zijn mede afgeleid van de ervaren knelpunten in de huidige situatie, en worden
uitgebreid beschreven in bijlage B.
Figuur 3 Aandachtsgebieden meerjarenplan iAWBZ
3.1.
Ketenbeleid: de toekomst van de AWBZ bouwt voort op
bestaande keteninrichting
33 In
deze paragraaf staat beschreven welke activiteiten van belang zijn voor de uitvoering van het
meerjarenplan iAWBZ ten aanzien van ketenbeleid.
3.1.1. Belangrijke onderdelen van de AWBZ worden overgeheveld naar
andere wetgeving
34 De
AWBZ-keten heeft nu en in de toekomst als doel om op doelmatige wijze uitvoering te geven aan het
treffen van een verzekering voor de zeer zware lasten die als gevolg van langdurige ziekten en ernstige
gebreken en handicaps op iedereen kunnen komen te drukken.
35 Het
regeerakkoord Rutte II stelt dat er een kern-AWBZ overblijft voor de intramurale zorg voor
gehandicapten en ouderen vanaf 2015. In zijn hoofdlijnenbrief van april 2013 schetst de staatssecretaris
PwC
Pagina 16 van 90
zijn visie en de belangrijkste maatregelen voor de komende jaren. Aanspraak op belangrijke onderdelen
van de AWBZ vervalt. Bepaalde aanspraken worden onderdeel van andere wetgeving, specifiek
verdwijnen de volgende aanspraken uit de huidige AWBZ6:
ZZP1-ZZP3 in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg worden van 2013 tot 2015 voor nieuwe
cliënten en her-indicaties geschrapt (extramuralisering)7.
ZZP4 in de ouderenzorg per 2016 voor 50%.
De extramurale verpleging wordt per 2015 overgeheveld naar de Zvw.
Ondersteuning, begeleiding en verzorging worden overgeheveld naar de Wmo met zeer ruime
beleidsvrijheid, met de volgende fasering:
i)
2015 aanspraak dagbesteding AWBZ vervalt.
ii) 2015 beperking aanspraak persoonlijke verzorging AWBZ;
iii) 2015 overheveling van de extramurale zorg naar gemeentelijk domein.
36 De
grenzen tussen de Wmo, Zvw, Jeugdwet en AWBZ worden scherp getrokken om afwenteling tegen
te gaan. Tegelijkertijd blijft het belang van afstemming en samenhang bestaan. Uitgangspunt is een
naadloos aansluitende keten voor de cliënt.
37 AWBZ-zorg
blijft een verzekerd recht, en het CIZ blijft het orgaan dat via een indicatiestelling de toegang
tot de AWBZ bewaakt. Het CIZ bepaalt of een recht op zorg bestaat en welke zorgzwaarte een cliënt
heeft. Dit zal niet langer gebeuren in termen van ZZP’s maar in termen van zorgzwaarte8. Taken van CIZ
en zorgaanbieders worden duidelijker gescheiden en er komt een einde aan mandaatconstructies
waarin zorgaanbieders de indicatie stellen met een steekproefsgewijze controle van het CIZ. Na de
indicatie is het de taak van de zorgaanbieder om samen met de cliënt een passend aanbod te
formuleren.
38 De
uitvoering van de nieuwe AWBZ zal in eerste instantie in handen blijven van de zorgkantoren. Wel
wordt het aantal zorgkantoren verminderd. Op een niet nader genoemde termijn zal worden bezien of
de uitvoering kan worden overgedragen aan zorgverzekeraars.
39 Ook in
de nieuwe kern-AWBZ kan de cliënt kiezen voor een persoonsgebonden budget.
3.1.2. Uit te voeren activiteiten
40 Ten
behoeve van de uitwerking van het ketenbeleid zullen de volgende activiteiten uitgevoerd moeten
worden:
KB1. Plan van aanpak eenmalige gegevensoverdracht van de AWBZ naar de Wmo: Per 1
januari 2015 zullen cliëntgegevens overgedragen moeten zijn naar het gemeentelijk domein. Op
dit moment loopt een onderzoek naar de wijze waarop de gegevensoverdracht vorm moet
6
Brief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst; Rijksoverheid; 25 april 2013.
In de genoemde brief staat het volgende vermeld over ZZP 3 en 4. “Langer thuis wonen is niet voor
iedereen met een zorgzwaartepakket 3 en 4 mogelijk. Meer mensen kunnen vanaf 2015 in een instelling
verblijven.” Verdere berichtgeving moet uitwijzen voor welke specifieke groep dit geldt.
8 Brief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst; Rijksoverheid; 25 april 2013.
7
PwC
Pagina 17 van 90
krijgen. Dit is eveneens afhankelijk van de keuzes die binnen het gemeentelijk domein worden
genomen ten behoeve van de uitvoering van de Wmo. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen
worden verwerkt in een plan van aanpak voor gegevensconversie van de AWBZ naar de Wmo.
Per 1 juli 2014 moeten de gemeenten beschikken over de persoonsgegevens van de AWBZ
cliënten die in het kader van de overheveling relevant zijn voor de desbetreffende gemeente.
KB2. Realisatie gegevensoverdracht van de AWBZ naar de Wmo: Op basis van het plan van
aanpak voor gegevensconversie van de AWBZ naar de Wmo, zal conversie moeten worden
gerealiseerd. Deze conversie dient uiterlijk in Q3 van 2014 te worden afgerond.
KB3. Realisatie gegevensoverdracht van de AWBZ naar de Zvw: Op basis van het plan van
aanpak voor gegevensconversie van GGZ-cliënten van de AWBZ naar de Zvw, zal conversie
moeten worden gerealiseerd. Deze conversie dient uiterlijk eind Q3 2014 te worden afgerond.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ZN en de gemeenten die de gegevens nodig hebben
voor implementatie van hun Wmo-beleid.
KB4. Impactanalyse beleidswijzigingen: Impactanalyse op de AZR en het berichtenverkeer
daarin als gevolg van de voorgenomen beleidswijzigingen. Een belangrijk onderdeel daarvan
vormt het gebruik van zorgzwaarte in plaats van ZZP’s bij indicatiestelling. Afhankelijk van de
uitkomsten van de impact van deze wijziging op de CIZ-registraties en de keten, zal aanvullend
de wijziging doorgevoerd moeten worden. Overigens geldt hierbij dat wijzigingen in de AZRrelease zo beperkt als mogelijk moeten blijven, gezien de vele wijzigingen die per 1 januari 2015
op partijen afkomen.
KB5. Verwerken beleidswijzigingen in informatievoorziening AWBZ: Op basis van de
uitgevoerde impactanalyse zullen potentieel wijzigingen doorgevoerd moeten worden die
meegenomen kunnen worden in de AZR-release van 1 januari 2015.
3.2.
Governance: een nieuwe structuur om sturing te geven aan de
uitvoering van het meerjarenplan iAWBZ
41 In
deze paragraaf staat beschreven welke activiteiten van belang zijn voor de implementatie van het
meerjarenplan iAWBZ ten aanzien van de governance.
3.2.1. Beheer van de iAWBZ: de Informatiekamer en het
Beheerkantoor AWBZ
42 Door
de veranderingen in de AWBZ, de noodzaak tot het oplossen van knelpunten, en de noodzaak tot
het uitwisselen van gegevens over domeinen heen, is een sterkere regie nodig op de
informatievoorziening.
43 In
de nieuwe governance structuur zal er regie gevoerd moeten worden op:
Uitvoering van het meerjarenplan, waaronder het inrichten van een nieuwe
informatievoorziening, en het ‘afbouwen’ van de verouderde informatievoorziening.
Het inrichten van gegevensuitwisseling met aanpalende domeinen, cliënt en professional.
Het prioriteren en plannen van beheertaken vanuit een meerjarenperspectief, en het
zorgdragen voor de uitvoering ervan.
Coördinatie op het ontsluiten van beleids- en stuurinformatie ten behoeve van stakeholders.
PwC
Pagina 18 van 90
Afstemming met en aansluiting op iOverheid-brede ontwikkelingen.
44 Het
toekomstbeeld voor het beheer van de informatievoorziening AWBZ (niet te verwarren met de
strategische sturing op de beleidsketen AWBZ) is door VWS in een aantal scenario’s uitgewerkt. Op
basis van de scenario’s is in overleg met de expertgroepen een voorkeursvariant voor het beheer van de
informatievoorziening ontstaan. Dit is weergegeven in de onderstaande Figuur 4.
Ketenoverstijgend
Informatiekamer zorg
Strategisch
Informatiekamer AWBZ
Tactisch
Beheerkantoor
Gebruikers
platform
Leveranciers
platform
Operationeel
Figuur 4. Voorkeursscenario beheer van de informatievoorziening
45 Er
wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beheerorganen:
Op strategisch beheerniveau wordt een Informatiekamer AWBZ ingericht. Deze
Informatiekamer AWBZ is het overleggremium tussen VWS en het AWBZ-veld over
keteninformatiseringsbeleid en –uitvoering op bestuurlijk niveau. De (brancheorganisaties van)
ketenpartijen zijn vertegenwoordigd. Via dit gremium wordt bestuurlijk draagvlak gecreëerd
over bijvoorbeeld standaarden, privacykaders, uitwisseling met andere ketens en
doorontwikkeling van de keten. VWS is beslissingsbevoegd (opdrachtgever) in de
Informatiekamer. Zorgbeleid wordt verwerkt in sturing vanuit beleidsvisie/meerjarenplannen.
Op tactisch niveau wordt een Beheerkantoor AWBZ ingericht voor coördinatie van beheer,
exploitatie en vernieuwing van de informatieketen. Dit Beheerkantoor AWBZ is de verbinding
tussen VWS en de uitvoering van beheer in de keten. Expliciete eis aan het beheerkantoor is dat
dit een neutrale organisatie betreft, die geen ketenbelang heeft bij de uitvoering van de AWBZ.
Het Beheerkantoor richt zich op de informatievoorziening in de gehele AWBZ-keten (zowel
rondom onder meer de AZR, CAK en de declaratieberichten, zoals dit nu belegd is bij het CVZ en
ZN). Het Beheerkantoor draagt onder meer zorg voor het opstellen van
samenwerkingsovereenkomsten, het vaststellen en beheren van standaarden, stuur- en
beleidsinformatie, en het uitvoeren van (meerjaren)plannen.
PwC
Pagina 19 van 90
Op operationeel beheerniveau wordt de iAWBZ gemoderniseerd en vereenvoudigd, en
(technische) vernieuwing en exploitatie van infrastructurele voorzieningen uitgevoerd.
46 In
de Informatiekamer AWBZ zijn de ketenpartijen vertegenwoordigd. Deze partijen betreffen:
Stichting CIZ, als indicatiesteller.
ZN, als brancheorganisatie van de zorgkantoren.
Een vertegenwoordiger van de brancheorganisaties GGZ Nederland, VGN, ActiZ, Federatie
Opvang (FO), BTN, en softwareleveranciers.
CAK, als uitvoerder van de eigen bijdrageregeling.
CVZ, als onafhankelijk beheerder van AZR.
47 In
het Beheerkantoor AWBZ worden alle tactische beheertaken rondom de indicatiestelling en
zorglevering belegd en kunnen operationele afspraken daar waar nodig vastgelegd. Het Beheerkantoor
richt een gebruikersplatform en leveranciersplatform in voor afstemming met het veld. Ook de
toezichthouders NZa en IGZ zullen een rol in de governance-structuur moeten vervullen.
48 De
beschreven governance structuur zal worden ingericht voor een vast tijdsbestek. Na twee jaar wordt
een onafhankelijk onderzoek ingesteld, aan de hand waarvan zal worden bepaald in welke vorm de
governance structuur vervolgens wordt voortgezet.
3.2.2. Beheer van de informatievoorziening Zorg
49 Ten
behoeve van de afstemming over uitwisseling van gegevens die breder gaat dan de AWBZ, is er
behoefte aan een zogenaamde Informatiekamer Zorg, waar in ieder geval vertegenwoordigers uit de
ketens AWBZ, Wmo, Jeugdzorg en Zvw zitting hebben. Dit overleg dient ter bevordering van
gezamenlijke afstemming over ontwikkelingen, standaarden en klantbehoeften. Vertegenwoordiging
vanuit gemeenten is hierbij onontbeerlijk. Om deze afstemming in een vroegtijdig stadium vorm te
geven, is verkenning van een ‘brede’ Informatiekamer Zorg opgenomen, en eveneens de verbreding van
het convenant samenwerking ketenpartijen iAWBZ naar een convenant samenwerking ketenpartijen
informatievoorziening Zorg.
50 Deze
bredere verkenning is op dit moment lopende binnen VWS. De in het meerjarenplan iAWBZ
beschreven governance structuur zal ingepast kunnen worden aan de bredere structuren en de
gehanteerde terminologie. Waar mogelijk dient aansluiting gezocht te worden met al binnen VWS
lopende trajecten, zoals het Project Informatie Optimalisering VWS (PrIO).
3.2.3. Uit te voeren activiteiten
51 Ten
behoeve van de uitwerking van de governance zullen de volgende activiteiten uitgevoerd moeten
worden:
G1. Inrichten nieuwe governance structuur iAWBZ. Er wordt een kwartiermaker aangesteld
voor het inrichten van de nieuwe governance structuur die per mei 2014 in werking zal treden.
De instelling en fysieke inrichting van de nieuwe governance-structuur kan echter in juli 2015
pas definitief zijn. Tot die tijd is VWS opdrachtgever van de uitvoering van het Meerjarenplan
iAWBZ en zal een tijdelijke governance-structuur worden ingericht, die naadloos over kan gaan
in de definitieve structuur.
PwC
Pagina 20 van 90
G2. Verkennen verbreding samenwerkingsconvenant. De kwartiermaker zal gedurende de
uitwerking van de governance iAWBZ een verkenning uitvoeren van een brede invulling van de
Informatiekamer en het beheerkantoor (dus inclusief gemeenten), leidend tot een verbreding
van het samenwerkingsconvenant AZR naar een samenwerkingsconvenant Zorg, per mei 2014.
G3. Zorgdragen voor Meerjarenplan iAWBZ in nieuwe governance structuur. Er wordt, op
basis van een nieuwe governance-structuur gewerkt in de Informatiekamer en de Beheerkamer
aan het beheer van de iAWBZ. Tot de nieuwe governance-structuur gereed is, zal de uitvoering
van het meerjarenplan iAWBZ een taak zijn die belegd is bij de programmamanager iAWBZ van
VWS.
G4. Herijking Meerjarenplan. Het Meerjarenplan wordt aangepast op basis van actuele
inzichten en nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van de periode januari 2015 tot en met 2016.
G5. Vaststellen instellingsbesluit nieuwe governance beheer iAWBZ en programmaoverdracht
iAWBZ. De governance voor het beheer van de iAWBZ wordt formeel vastgesteld en het
programma iAWBZ wordt vanuit VWS overgedragen aan de nieuwe beheerorganisatie. VWS
blijft wel de regie voeren maar de meerjarenplan-activiteiten zullen vanuit het beheerkantoor
voor een groot deel worden uitgevoerd.
G6. Fysieke inrichting beheerkantoor. Het beheerkantoor wordt praktisch ingericht door
aanstellen medewerkers, inrichten werkplekken, etc.
3.3.
Processen, pilots en implementatie: meer uniformiteit,
efficiency en vereenvoudigingen in de toekomstige iAWBZ
52 In
deze paragraaf staat beschreven welke activiteiten van belang zijn voor de implementatie van het
meerjarenplan iAWBZ ten aanzien van het aandachtsgebied processen, pilots en implementatie.
3.3.1. Vereenvoudigen van de huidige werking van de huidige iAWBZ
53 Om
een soepele overgang naar een gemoderniseerde architectuur mogelijk te maken, ligt het voor de
hand de bestaande iAWBZ te vereenvoudigen, zodat migratie in de toekomst wordt vergemakkelijkt.
We richten ons hierbij op de geautomatiseerde ondersteuning van de gehele keten, zowel voor het
gestandaardiseerde (AZR, declareren, CAK, zorgaanbiederstandaard, eOverdracht-bericht) als het niet
gestandaardiseerde deel (formulieren Zorgkantoren en NZa) van de informatie-uitwisseling.
54 AZR
heeft een belangrijke functie binnen de zorg en binnen het iAWBZ domein op het gebied van
standaardisatie van berichten en uitwisseling van gegevens. Vereenvoudiging van de huidige
informatievoorziening kan onder meer voortkomen uit vermindering van het aantal AZR berichten. Voor
het realiseren van veranderingen die gevolgen hebben voor de AZR moet rekening gehouden worden
met de releaseplanning AZR. In de praktijk komt dit erop neer dat wijzigingen voor 1 januari 2015 op 1
maart 2014 moeten zijn ingediend. Wijzigingen die worden doorgevoerd worden 6 maanden tevoren
gecommuniceerd (1 juli 2014) zodat de organisaties voldoende tijd hebben om de wijzigingen te
incorporeren in de eigen organisatie.
55 In
de expertgroep ‘Processen, pilots en implementatie’ hebben we een inventarisatie gedaan van
potentiële verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd ter vereenvoudiging van de huidige iAWBZ.
56 Uit
deze bijeenkomst is een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:
PwC
Pagina 21 van 90
Als gevolg van de beleidswijzigingen rondom de AWBZ wordt de doelgroep AWBZ kleiner en de
informatie binnen de kern-AWBZ eenvoudiger. Extramurale zorg wordt nagenoeg overgeheveld
naar de Wmo. Wanneer er niets aangepast wordt aan de geautomatiseerde keten ter
ondersteuning van de AWBZ, zal er niets ‘mis’ gaan, zo is de inschatting van de expertgroep.
Wel zijn er een aantal vraagpunten die geadresseerd dienen te worden, zoals:
i)
De koppeling op procesniveau met de Zvw,
ii) de partij die overbruggingszorg regelt, en
iii) waar de verantwoordelijkheid voor het bewaken van dubbele verstrekkingen ligt.
Voor het doorvoeren van wijzigingen om vereenvoudiging van de iAWBZ te realiseren is een
strakke regievoering nodig. Eerdere trajecten om vereenvoudiging door te voeren strandden
door een gebrek aan sturing en daadkracht in de keten.
57 Uit
de expertgroep zijn de volgende vereenvoudigingen naar voren gekomen:
In de vorm van het Experiment ‘Regelarme zorg’ zijn de eerste stappen naar een vereenvoudigd
gebruik van de informatievoorziening al gezet voor wat betreft de extramurale zorg. Dit
experiment is met een jaar verlengd en zal doorlopen tot en met 31 december 2014. De
organisaties die deelnemen aan het experiment laten bijvoorbeeld een deel van de AZRberichten buiten gebruik, lezen de aangemaakte zorgtoewijzingen van het zorgkantoor niet in of
maken geen MAZ/MEZ9 berichten. De resultaten van dit experiment kunnen dienen als
voorbeeld voor vereenvoudiging van de informatievoorziening AWBZ. Om het experiment
maximaal te benutten in het kader van voorliggend meerjarenplan, is het mogelijk een
tussentijdse evaluatie te doen in 2013. Mogelijke wijzigingen voor de nieuwe AZR-release in
januari 2015 moeten namelijk al in maart 2014 bekend zijn. Indien de resultaten van het
experiment positief zijn, kunnen deze als voorbeeldcasus opgenomen worden in de
vereenvoudiging van de informatievoorziening. Een belangrijke kanttekening bij het gebruik van
de resultaten van het experiment Regelarme Zorg, is dat de vereenvoudigingen die daaruit
voortkomen wel aan moeten sluiten op het geldend beleid.
Bij vereenvoudiging in de AZR door berichten over productie niet langer in gebruik te nemen,
kan onderzocht worden of de eigen bijdrage gebaseerd kan worden op het declaratiebericht.
Momenteel wordt dit door het CAK bepaald aan de hand van aanvang- en einde zorg berichten
die door het zorgkantoor verstuurd worden.10 Dit zou gerealiseerd kunnen worden in de vorm
van een productiemonitor, waarmee zorgaanbieders periodiek hun productie opgeven
gebaseerd op het declaratiebericht.
Zorgkantoren gebruiken werkwijzen (verschillende formulieren, etc.) waardoor bovenregionaal
opererende zorgaanbieders kampen met extra administratieve lasten. Hier kan uniformering
doorgevoerd worden. Uniformering op dit terrein is eerder aan de orde geweest, maar niet
doorgezet. Bij de vereenvoudigingen moet de balans gezocht worden tussen de
informatiebehoefte van zorgkantoren en VWS en de administratieve lastenverlichting van
zorgaanbieders. Hierbij moet het zorgkantoor zijn taken ten aanzien van toetsing op
rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen blijven uitvoeren.
9
Melding Aanvang Zorg/ Melding Einde Zorg.
Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0 uitgave 9; CVZ; april 2010.
10
PwC
Pagina 22 van 90
58 Er
zal een realistische keuze moeten worden gemaakt over de vraag of de datum van 1 januari 2015 een
zinvolle datum is om aanvullend wijzigingen door te voeren op de hoogstnoodzakelijke wijzigingen als
gevolg van veranderende wet- en regelgeving, gezien de vele wijzigingen die per 1 januari 2015 op
partijen afkomen.
3.3.2. Uitvoeren iAWBZ pilots en incorporeren resultaten in definitieve
architectuur
59 Er
wordt de komende periode gewerkt aan diverse pilots om het toekomstbeeld IZO te vertalen naar
het AWBZ domein. Met de pilots kan in de praktijk beproefd worden hoe de huidige systematiek van
het berichtenverkeer vereenvoudigd kan worden en het uitwisselen van informatie gemoderniseerd kan
worden. Deze pilots betreffen11:
Nieuw vereenvoudigd informatievoorzieningsmodel: Onderzoek op welke onderdelen de
bestaande informatiemodellen (AZR, declaratiebericht en CAK gegevens) kunnen worden
vereenvoudigd en geharmoniseerd.
Inrichting van een proeftuin omgeving: Beproeving van de wijze waarop schakelpunten en
registers aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Registerfunctie in de praktijk beproeven: Nabootsen van de registers voor een kwaliteitstoets
in de praktijk.
Inkijkvoorziening voor zorgaanbieders en eventueel cliënten: Toets op kwaliteit van
inkijkfunctie op nagebootste registers en bepalen van specificaties inkijkfunctie.
Conversiemodule realiseren voor beproeven overgang van estafette naar netwerkmodel: Een
werkende conversiemodule (software module) die aangesloten is op de proeftuin.
Proef met ongestructureerde data.
60 Uitkomsten
uit de pilots moet verwerkt worden in de architectuur en het programma van eisen voor
een productiepilot. De productiepilot is een beproeving van de beoogde informatiearchitectuur voor de
AWBZ. Op basis van de resultaten van de productiepilot kan de architectuur nog worden aangescherpt.
3.3.3. Uit te voeren activiteiten
61 Ten
behoeve van de uitwerking van processen, pilots en implementatie moeten de volgende activiteiten
uitgevoerd worden:
PPI1. Uitvoeren en verwerken tussentijdse evaluatie Experiment Regelarm. Om het
experiment Regelarm maximaal te benutten, is het noodzakelijk een tussentijdse evaluatie te
doen eind 2013. Mogelijke wijzigingen voor de nieuwe AZR-release in januari 2015 moeten
namelijk al in maart 2014 bekend zijn. Indien de resultaten van het experiment positief zijn,
kunnen deze opgenomen worden in de vereenvoudiging van de informatievoorziening.
PPI2. Uniformeren keteninformatie. Door CVZ, ZN en CAK wordt uniformering van het gebruik
van informatie en ondersteunende middelen (berichtenverkeer, formulieren) uitgewerkt en
ingevoerd.
11
Denktank iAWBZ: Informatievoorziening in de AWBZ vereenvoudigen en moderniseren in
samenwerking met ketenpartijen op 29 maart 2013.
PwC
Pagina 23 van 90
PPI3. Uitvoeren pilots. Er wordt de komende periode gewerkt aan diverse pilots om het
toekomstbeeld iAWBZ te beproeven. Uitkomsten uit de pilots moeten verwerkt worden in de
architectuur en de migratieplannen.
PPI4. Vaststellen programma van eisen productiepilot. Bepalen van het programma van eisen
voor de productiepilot op basis van de uitkomsten van de tot oktober 2013 uitgevoerde pilots
en het opgestelde migratieplan voor de vormgeving van de iAWBZ.
PPI5. Aanbesteden productiepilots. Op basis van het programma van eisen voor de
productiepilot kan een aanbesteding voorbereid en uitgevraagd worden per mei 2014.
PPI6. Uitvoeren productiepilot. Op basis van deze eisen wordt de productiepilot in de tweede
helft van 2014 uitgevoerd. De uitkomsten van de productiepilot moeten verder verwerkt
worden in het architectuurdocument en de migratieplannen.
3.4.
Informatievoorziening en ICT: vernieuwing op basis van
architectuur
62 Voor de vernieuwing
wordt de basis gelegd in de architectuur. Ten tijde van de afronding van dit plan is
de architectuur (de Architectuur Informatie Domein AWBZ, AIDA) nog in ontwikkeling. De afronding van
de ontwikkeling van de architectuur is noodzakelijk en cruciaal om de vernieuwing in gang te zetten. Op
basis van de doelarchitectuur moet vervolgens de impact worden bepaald op de bestaande
informatievoorziening.
63 In
dit plan is uitgegaan van een zogenaamde ‘best guess’ van de architectuur die op basis van het
bestuderen van documenten, gesprekken met leden van de werkgroep Informatiearchitectuur iAWBZ
(in opdracht van VWS), en de bespreking in de expertgroep op 10 april 2013 en 22 mei 2013 naar voren
is gekomen.
3.4.1. Werken onder architectuur AWBZ
64 In
2013 is het werken onder architectuur binnen iAWBZ in gang gezet. Dit moet in het vierde kwartaal
2013 leiden tot een doelarchitectuur iAWBZ. Onderstaande punten geven aan wat deze architectuur in
ieder geval omvat:
Een analyse van de gegevensbehoefte (basisgegevensset) vanuit het perspectief van de
ketenorganisaties op basis van het zorginhoudelijke en verantwoordingsproces, leidend tot:
i)
Een beargumenteerde onderbouwing van benodigde bronregisters en welke gegevens in de
bronregisters een plaats moeten krijgen. Het onderscheid kan worden gemaakt tussen
basisgegevens die relevant zijn voor de hele keten en gegevens die voor een beperkt aantal
partijen in de keten relevant zijn.
ii) Een analyse welke bronregisters geraadpleegd dienen te worden buiten de AWBZ-keten.
Om dit goed te kunnen bepalen heeft de architectuurgroep inzicht nodig in de
informatiebehoefte van aanpalende ketens (Zvw, Wmo) over de cliëntstromen van en naar
de AWBZ.
Een concrete uitwerking van de iAWBZ-zorgketen op proces (en regels), systeem, gegevens
(berichten) en infrastructureel niveau, inclusief:
PwC
Pagina 24 van 90
i)
Een uitwerking van het informatiemodel als standaard voor de keten (inclusief vertaling
naar de XML).
ii) Afspraken over autorisaties in de keten.
Het migratiepad geeft aan op welke wijze de verschillende ‘bouwblokken’ van de architectuur
worden gerealiseerd en welke afhankelijkheden daarbij moeten worden gemanaged:
i)
Een impactanalyse van de architectuur op de verschillende organisaties en systemen.
Globale analyse van managementinformatiebehoefte en afspraken inzake Open Data.
65 Werken
onder architectuur vraagt ook organisatorische maatregelen die effect hebben op alle
organisaties.
66 Bij
het werken onder architectuur binnen de AWBZ kunnen de volgende elementen als aandachtspunt
worden meegenomen:
De uitgangspunten zoals in hoofdstuk 3.2.4 benoemd worden gehanteerd.
Architectuurdoel, -principes, rollen en verantwoordelijkheden worden SMART gedefinieerd en
in het ontwerp vastgelegd.
Bij de ontwikkeling van de architectuur moet rekening gehouden worden met de inpassing van
AWBZ in de zorgbrede architectuur en de principes uit de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) en
de NORA.
Stakeholders, gebruikers en bronhouders van bron-basis gegevens moeten in kaart gebracht
worden. Daarnaast wordt rekening gehouden met het speelveld van CIZ, CAK, zorgverzekeraar,
software leveranciers en zorgkantoren.
Uitwisseling van data en gegevens gebeurt volgens een standaardproces en sluit aan bij de
Governance.
Als onderdeel van de Governance wordt een kwaliteitstoets uitgevoerd in hoeverre leveranciers
voldoen aan architectuurprincipes en –standaarden.
Voor de ondersteuning van zorgaanbieders op het gebied van architectuur wordt capaciteit
beschikbaar gemaakt.
67 Gevolg
van werken onder architectuur is dat de verdere vernieuwingen en aanpassingen telkens
gerelateerd moeten worden aan het toekomstbeeld zoals dat in de architectuur is vastgelegd.
68 Op
basis van de architectuur kan een migratiepad worden opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke
veranderingen worden voorgesteld, wat de onderlinge afhankelijkheden zijn en welke impact de
veranderingen hebben.
3.4.2. Gebruik van basisregisters
69 Conform
de architectuurprincipes van de overheid en de nadere invulling binnen de AWBZ wordt waar
mogelijk gebruik gemaakt van basisregisters. Dit betekent dat bestaande systemen die hier nog geen
gebruik van maken moeten worden aangesloten op de basisregisters. Aandachtspunt bij het aansluiten
van bestaande systemen op de basisregisters is dat een analyse gemaakt zou moeten worden op de
PwC
Pagina 25 van 90
peildatum en actualiteit van de gegevens. Dit betekent dat na de aansluiting van bestaande systemen
op basisregisters onderscheid gemaakt kan worden tussen het raadplegen van gegevens via een
interface tussen beide systemen danwel middels een ‘inkijk-mogelijkheid’; de keuze hiervoor zal in de
architectuur gemaakt worden.
70 Op
basis van een gegevensanalyse moet geïnventariseerd worden voor welke gegevens en systemen
het gebruik van de basisregisters noodzakelijk is. Vervolgens moeten afspraken gemaakt worden met de
‘eigenaren’ van de basisregisters over aanlevering en moeten de systemen binnen AWBZ hiervoor
geschikt gemaakt worden. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van gegevens (tijdigheid,
volledigheid en juistheid) geborgd is.
71 Uit
de analyse die op dit moment vanuit architectuur beschikbaar is zullen in ieder geval de volgende
basisregisters geraadpleegd worden in de AWBZ:
Nationaal Handelsregister (NHR).
Basis Register Inkomens (BRI).
Basis Registratie Personen (BRP).
72 Raadpleging
van deze registers zal plaatsvinden volgens de protocollen die gelden als standaard binnen
de Rijksoverheid. Naast deze selectie van basisregisters, zou gekeken kunnen worden naar welke
basisregisters naast de huidige selectie van basisregisters vanuit de architectuur beschikbaar gesteld
kunnen worden.
3.4.3. Gebruik van (bron)registers
73 Een
bronregister is een oorspronkelijke gegevensbron waaruit meerdere partijen gegevens kunnen
putten om te gebruiken in hun processen. Aan bronregisters worden hoge eisen gesteld op het gebied
van betrouwbaarheid en actualiteit.
74 Vanuit
de architectuur is een aantal bronregisters benoemd. In dit plan is uitgegaan van een situatie
waarbij in ieder geval gestreefd wordt naar het gebruik van de volgende bronregisters:
Register indicaties. In dit register zullen de indicaties worden vastgelegd en deze zijn daarmee
raadpleegbaar voor alle andere organisaties in de keten die van dit gegeven gebruik moeten
maken. Het register wordt vooralsnog gepositioneerd bij het CIZ; hierover moet nog wel
besluitvorming plaats vinden. Afhankelijk van de invulling van de kern-AWBZ kan hier nog
wijziging in komen.
Register geleverde zorg. In dit register wordt de door de verschillende zorgleveranciers
geleverde zorg aan een bepaald individu in een bepaalde periode vastgelegd. Aandachtspunt is
de wijze waarop met persoonsgebonden budget wordt omgegaan. Verder is het mogelijk dat
deze register met gegevens uit het declaratiebericht verrijkt moeten worden.
Register betalingen (of declaraties). In dit register worden de betalingen voor geleverde zorg
vastgelegd, onder andere op basis van factuurgegevens van de zorgverleners/aanbieders. Dit
register moet het op termijn mogelijk maken om per individuele zorggebruiker een overzicht te
krijgen van de kosten van de zorgverlening. Aandachtspunt is de wijze waarop met
persoonsgebonden budget wordt omgegaan.
75 AWBZ maakt ook gebruik van
het Landelijk register zorgaanbieders (LRZA). De implementatie hiervan is
in dit plan buiten beschouwing gelaten. Daarbij kan in de analyse voor het architectuurontwerp de
impact en afhankelijkheid tussen de register geleverde zorg en LRZA in beschouwing genomen worden.
PwC
Pagina 26 van 90
76 In
de analyse voor het architectuurontwerp wordt gekeken naar de onderliggende argumentering voor
selectie van bovengenoemde registers.
3.4.4. Standaard voor berichtenverkeer
77 Gegevensuitwisseling
binnen de iAWBZ is in technische zin nog niet volledig gestandaardiseerd. Er
wordt gebruik gemaakt van verschillende standaarden. Voor een toekomstbestendige iAWBZ is
standaardisatie noodzakelijk. Voorstel hierbij is dat besluitvorming hieromtrent in 2014 afgerond zou
kunnen worden.
78 In
de nog vast te stellen architectuur wordt uitgegaan van standaard berichtenverkeer op basis van
XML. Daarbij moet gekeken worden naar de specifieke invulling voor de AWBZ. Op basis van het
semantisch model dat binnen de architectuur ontwikkeld wordt kan de specifieke invulling voor de
iAWBZ worden vormgegeven. Afstemming met zorgbrede invulling van XML berichten is daarbij
noodzakelijk (Zorgbrede - XML). Verwachting is dat zorgbrede invulling van XML berichten vanaf 2014
zal plaatsvinden.
79 De
doorlooptijd voor de ontwikkeling van een standaard XML voor de zorg vergt minimaal 9 tot 12
maanden; vervolgens zal invoering bij alle organisaties die (zowel uitfasering van ASCI als aanpassing
van al bestaande berichten aan de standaard) moeten plaatshebben. Daarbij geldt dat ook de registers
van deze ‘taal’ gebruik moeten gaan maken. Andere vorm van berichten (ASCI e.a.) moeten worden
afgebouwd.
3.4.5. Transitie van gegevens AWBZ ten behoeve van Wmo en Zvw
80 Als
gevolg van de overdracht van taken van de AWBZ naar de Wmo moet eenmalig een groot aantal
gegevens worden beschikbaar gesteld aan de gemeenten die belast zijn met de uitvoering van de WMO.
Op verzoek van VWS heeft Deloitte onderzoek gedaan naar deze transitie. De wijze waarop dit gaat
geschieden, moet nog verder worden uitgewerkt.
81 Naast
de eenmalige transitie van gegevens en overdracht naar de Wmo moet ook rekening gehouden
gaan worden met de implementatie van een voorziening die het mogelijk maakt om vanuit de Wmosystemen gegevens aan te leveren aan de bronregisters van de AWBZ. Hierbij zal afstemming worden
gezocht binnen iHLZ verband met iWmo.
3.4.6. Overige aspecten
3.4.6.1. Autorisatie, authenticatie en logging in de keten
82 Om
te voorkomen dat elke organisatie in de zorg uitgebreide en arbeidsintensieve autorisatieschema’s
moet aanleggen en onderhouden kan in de architectuur worden uitgegaan van het autorisatieprincipe
conform AAL (vergelijkbaar met principe zoals gehanteerd in de Justitieketen). Dit betekent dat iedere
ketenpartner zijn eigen verantwoordelijkheid heeft voor gebruik van informatie. Een belangrijk
uitgangsprincipe op het gebied van autorisatie, authenticatie en logging (AAL) is hier beschreven omdat
het een afspraak is over de manier waarop je in de organisatie omgaat met besturing en rechten:
De leverende organisatie authentiseert en autoriseert alleen de vragende organisatie en
controleert of de rol toegang heeft tot de gevraagde informatie.
Een leverende partij neemt niet langer de identiteit van functionarissen van de vragende partij
in zijn informatiesystemen op, maar verleent deze functionarissen op basis van rollen en
attributen toegang.
De vragende partij authentiseert en autoriseert haar eigen functionarissen, kent rollen toe aan
medewerkers en controleert bij elke vraag de rol in relatie tot de te stellen vraag.
PwC
Pagina 27 van 90
De leverende organisatie vertrouwt de authenticatie en roltoekenning van de vragende
organisatie.
Via loggingmechanismen en organisatorische maatregelen controleert de vragende en de
leverende partij de rechtmatigheid van de informatieverstrekking.
83 De
toepassing van AAL stelt een aantal eisen aan de vragende partij:
De levenscyclus van de functionaris wordt geregistreerd; functionaris treedt aan, krijgt een of
meerdere rol(len), beëindigt rol(len), verlaat de organisatie. Bijv. middels een IDMS (identity
management system).
Voorzieningen zijn getroffen dat enkel functionarissen die voor een rol (en soms zelfs op een
dossier) gerechtigd zijn bepaalde vragen te stellen dat kunnen doen. De vraag (het bericht)
bevat de voor authenticatie en autorisatie benodigde credentials.
Zowel de vraag die is gesteld met verwijzing naar rol/attribuut gegevens van de functionaris, als
het ontvangen antwoord wordt gelogd ten behoeve van ex-post verantwoording.
Er zijn organisatorische maatregelen (zoals een beveiligingsambtenaar) die zorgen voor toezicht
op de rechtmatigheid van bevragingen namens de politiek verantwoordelijke.
3.4.6.2. Koppelvlakken
84 AWBZ
staat niet op zich maar is onderdeel van het bredere zorgveld. Bij de ontwikkelingen binnen de
AWBZ moet daarom rekening gehouden worden met koppelvlakken met andere ketens binnen de zorg
en koppelvlakken met ketens buiten de zorg. Dit betreffen zowel koppelvlakken met organisaties binnen
het publieke domein als met organisaties in het private domein.
85 Standaardisatie van
koppelvlakken volgens de overheidsstandaard (Digikoppeling) verdient daarbij de
voorkeur. Voor koppelingen buiten de overheid bestaat het mechanisme van Digipoort (Logius). In
hoeverre toepassing van Digipoort noodzakelijk is voor de AWBZ moet onderzocht worden. Uitspraken
hierover worden in de Architectuur vastgelegd. Migratie naar de standaardkoppelvlakken zal gefaseerd
en beheerst plaats moeten vinden.
3.4.6.3. Inzicht voor cliënten in geleverde zorg en zorgkosten
86 Onlangs
heeft Minister Schippers toegezegd dat vanaf 2014 cliënten inzicht moeten krijgen in de
geleverde zorg en betalingen voor zorg. Aandachtspunt hierbij is dat vanuit de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) toestemming gevraagd zou moeten worden voor inzage in de geleverde zorg
en betalingen voor zorg. Het is van belang dat continuïteit van inzage in geleverde zorg en zorgkosten
en uitwijkmogelijkheden geborgd zijn voor cliënten.
87 Om
dit te realiseren zullen voor de kortere termijn bestaande gegevens bij elkaar gebracht moeten
worden. Op de langere termijn zou deze informatie uit de bronregisters moeten worden geleverd.
Daarnaast moet bezien worden op welke wijze cliënten toegang kunnen krijgen tot hun gegevens
waarbij de beveiliging en privacy vanzelfsprekend belangrijk zijn. De mogelijkheden om gebruik te
maken van bestaande voorzieningen als MijnOverheid en DigiD of een hoger niveau van beveiliging
moeten daarbij worden uitgewerkt.
3.4.6.4. Managementinformatie en open data
88 Voorzieningen voor het
verkrijgen van managementinformatie over de werking van de keten zijn
noodzakelijk. Deze voorzieningen zijn nodig voor een goede sturing op de keten. De sturing binnen
organisaties in de keten is een verantwoordelijkheid van die organisaties zelf en valt buiten de scope
van deze activiteiten.
PwC
Pagina 28 van 90
89 In
de architectuur zal bepaald moeten worden op welke wijze voorzien gaat worden in de
managementinformatie voor de keten.
90 Ontwikkeling
en beschikbaar stellen van open data wordt ook van de AWBZ verwacht. Basis voor open
data kan gelegd worden in de bronregisters. Bij de uitwerking ervan zal expliciet rekening gehouden
moeten worden met privacy aspecten.
3.4.7. Uit te voeren activiteiten
91 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor het werken onder architectuur:
I1. Afronden architectuur AIDA. De doelarchitectuur en de daarin uitgewerkte principes
vormen de basis en het toetsingskader voor vervolgstappen die in de ontwikkeling van de
informatievoorziening iAWBZ worden gezet. De architectuur moet door alle partijen die
betrokken zijn worden onderschreven als gemeenschappelijk kader. De verwachting is dat de
vastgelegde doelarchitectuur in het derde kwartaal van 2013 wordt afgerond.
I2. Opstellen migratiepad AIDA. Uitgaande van de doelarchitectuur kan een implementatiepad
worden opgesteld. Dit pad moet, rekening houdend met onderlinge afhankelijkheden de ‘way
forward’ aangeven om de doelarchitectuur te gaan realiseren. Onderdeel van dit pad is een
impactanalyse van de architectuur op de bestaande organisaties en systemen. De verwachting
is dat dit migratiepad in het vierde kwartaal van 2013 wordt afgerond.
I3. Invoeren werken onder architectuur. Werken onder architectuur betekent dat de betrokken
organisaties bij hun ontwikkeling van de informatievoorziening rekening houden met de
architectuur en een mechanisme hanteren om dit te bewaken. De architectuur moet
onderhouden worden op basis van ontwikkelingen in het landschap en ontwikkelingen in de
relevante omgeving (voortschrijding techniek e.a.). Voor het werken onder architectuur moeten
per organisatie resources worden vrijgemaakt en voor zover nodig opgeleid. Zeker in de
beginperiode is niet elke organisatie (en met name zorgverleners) gewend aan werken onder
architectuur. Bovendien hebben deze organisaties vaak onvoldoende capaciteit om een
architectuurfunctie goed in te vullen. Vanuit een gemeenschappelijke rol kan generieke
ondersteuning beschikbaar worden gesteld aan (kleinere) organisaties.
92 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor het werken met basisregisters:
I4. Bepalen behoefte gebruik basisregisters. Inzicht in zowel het huidige gebruik als in de
mogelijkheden voor meer gebruik is noodzakelijk. Op basis van dat inzicht kan planmatige
invoering van het gebruik worden gestart. Aandachtspunt bij het bepalen van de
gebruiksbehoefte van basisregisters is dat gekeken zou kunnen worden naar welke gegevens
voor bepaalde bedrijfsfuncties geraadpleegd worden, zodat basis- en bronregisters aansluiten
op bedrijfsprocessen. Daarbij zou het voor leveranciers mogelijk moeten zijn om hun systeem
aan te kunnen sluiten op basisregisters.
I5. Aansluiten applicaties op basisregisters (raadplegen). De invulling van deze activiteit is
afhankelijk van de uitkomsten van activiteit I14. Aansluiting op basisregisters en daarmee het
gebruik maken van al beschikbare gegevens vergt aanpassing van applicaties. Per applicatie
moet hiervoor een analyse worden gemaakt. Tevens moeten afspraken gemaakt worden met
de eigenaren van de basisregistraties over de verstrekking van gegevens en terugmelding van
eventuele onjuistheden.
93 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor het werken met bronregisters:
PwC
Pagina 29 van 90
I6. Afspraken bronregisters vastleggen. Vooraf dient vastgesteld te worden wat de eisen zijn
die binnen AWBZ aan bronregisters worden gesteld. Dit geldt zowel voor de rollen en
verantwoordelijkheden rond bronregisters als voor de technische uitvoering ervan.
I7. Privacy Impact vaststellen per bronregister. Op gebied van privacy geldt dat van elk van de
registers getoetst moet worden welke privacy aspecten spelen door middel van het tijdig
uitvoeren van een privacy impact assessment.
I8. Realiseren van bronregisters. Uitgaande van de architectuurvoorstellen die nu in
ontwikkeling zijn moeten bronregisters gerealiseerd worden. Waar mogelijk zullen al bestaande
registraties geschikt gemaakt worden om als bronregister te dienen. Hiervoor moet een volledig
ontwikkeltraject doorlopen worden bestaande uit:
o Globaal ontwerp.
o Programma van Eisen.
o Realisatie.
o Testen.
o Implementatie.
Vanuit een productvisie kan worden gekeken naar wat de toegevoegde waarde is van het
register in de keten en welke register eerst aan bod komt.
I9. Realiseren centrale inkijkfunctie in registers. Elk register zal, uitgaande van nog te maken
architectuurkeuzes, moeten worden voorzien van een inkijkfunctie die het voor alle partijen in
de keten (mits dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden) mogelijk maakt om
kennis te nemen van de informatie in het bronregister. Er is gekozen voor een centrale
inkijkfunctie voor alle registers. Aandachtspunt bij het realiseren van een inkijkfunctie in
registers is dat per register in beschouwing moet worden genomen wat de inzagerechten zijn
voor cliënten en voor vertegenwoordigers.
94 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor het werken met standaarden voor
berichtenverkeer:
I10 Ontwikkelen van Zorgbrede - XML. Bij de technische ontwikkeling moet bedacht worden
dat deze bij voorkeur niet alleen gebruikt gaat worden in de AWBZ, maar zorgbreed toegepast
moet gaan worden, met aandacht voor harmonisatie en afspraken over koppeling tussen
registers.
I11 Opstellen migratieplan naar Zorgbrede - XML. Alle organisaties moeten van deze zelfde
taal gebruik gaan maken. Dit vraagt om een beheerste migratie waarbij onderlinge afstemming
en timing van aanpassing van berichtenverkeer noodzakelijk is. Dit vraagt ook aanpassingen in
AZR.
I12 Invoeren van Zorgbrede - XML. De invoering van XML zal conform het migratieplan moeten
worden uitgevoerd.
95 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor transitie gegevens AWBZ ten behoeve van
Wmo en Zvw:
I13 Ontwikkelen van voorziening om gegevens vanuit Wmo en Zvw naar AWBZ te geleiden.
Deze voorziening zal in tegenstelling tot de eenmalige transitie van AWBZ naar Wmo en Zvw,
structureel moeten worden ingericht. Hierover zal ook bij voortduring afstemming moeten
blijven met de uitvoerende partijen in de Wmo en Zvw. Dit vraagstuk ligt buiten de scope van
het meerjarenplan iAWBZ, en de complexiteit van het vraagstuk maakt dat hier binnen het
PwC
Pagina 30 van 90
programma iHLZ separate aandacht voor is. Aandachtspunt is koppelvlakken te identificeren
voor de uitwisseling van gegevens tussen de gemeenten, justitie, zorgverzekeraars,
zorginstanties en zorgaanbieders.
96 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor autorisatie en logging:
I14 Uitwerking van opzet van Zorgbrede - AAL voor AWBZ. Conform AAL bij Justitie dienen de
afspraken binnen de zorg vastgelegd te worden waarbij alle ketenorganisaties bevestigen dat zij
zich hieraan zullen houden.
I15 Implementatie van Zorgbrede - AAL. De bestaande systemen en nieuw te ontwikkelen
systemen zullen geschikt gemaakt moeten worden voor toepassing van Zorgbrede - AAL.
97 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor koppelvlakken:
I16 Analyse van koppelvlakken: Een analyse wordt uitgevoerd van de koppelvlakken van AWBZ
met andere ketens binnen de zorg en koppelvlakken met ketens buiten de zorg. Dit betreffen
zowel koppelvlakken met organisaties binnen het publieke domein als met organisaties in het
private domein.
I17 Implementatie Digikoppeling: Invoering van de standaardisatie van koppelvlakken volgens
de overheidsstandaard (Digikoppeling).
I18 Afstemming over gebruik Digipoort binnen AIDA: Onderzoek en afstemming over
standaardisatie van koppelvlakken buiten de overheid volgens de overheidsstandaard
(Digikoppeling).
98 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor inzicht voor cliënten:
I19 Uitwerken concept voor informatievoorziening aan cliënten: Uitwerking van de wijze
waarop informatievoorziening aan cliënten in de geleverde zorg en betalingen voor zorg vorm
krijgt, zowel vanuit het perspectief van de iAWBZ, als zorgbreed.
I20 Implementeren korte termijn variant voor inzicht in zorgkosten: Invoeren van korte
termijn variant voor zicht op geleverde zorg en betalingen voor zorg aan de cliënt.
I21 Implementeren inzicht in zorgkosten voor cliënten via bronregisters (lange termijn):
Invoeren van lange termijn variant voor zicht op geleverde zorg en betalingen voor zorg aan de
cliënt.
99 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd voor managementinformatie en open data:
I22 Analyse invulling managementinformatie voor de keten: Analyse van de voorzieningen
voor het verkrijgen van managementinformatie over de werking van de keten.
I23 Implementeren voorziening voor managementinformatie in de keten: Invoeren van de
voorzieningen voor het verkrijgen van managementinformatie over de werking van de keten op
basis van activiteit I24.
I24 Analyse Open data. Het beschikbaar stellen van open data uit de zorg kan vanuit de
bronregisters worden vormgegeven. De voorwaarden waaronder (privacy) en de wijze waarop
moet nader worden onderzocht alvorens tot implementatie kan worden overgegaan.
PwC
Pagina 31 van 90
I25 Implementatie van Open data. Op basis van de uitkomsten van activiteit I10 kan gekomen
worden tot de implementatie van Open data.
3.5.
Verandermanagement en communicatie: Haalbare
veranderingen op een realistisch tempo voor alle ketenpartijen
100 In
dit meerjarenplan worden veranderingen in de informatievoorziening AWBZ beschreven.
Ketenpartners zullen op de hoogte moeten zijn van de impact van deze veranderingen op de keten, van
de impact van veranderingen op de eigen organisatie en van de benodigde inzet die van hen verwacht
wordt.
101 In
deze paragraaf staat beschreven welke activiteiten van belang zijn voor het verandermanagement en
de communicatie over de aankomende veranderingen.
3.5.1. Programmamanager iAWBZ verantwoordelijk voor
veranderplan iAWBZ
102 Bij
de meeste projecten in het meerjarenplan iAWBZ zijn meerdere partijen betrokken, die gezamenlijk
moeten meebewegen in de aanstaande veranderingen. In een ideale situatie zijn alle partijen maximaal
betrokken, is er sprake van co-creatie bij de planvorming en worden er haalbare veranderingen gepland
met een realistisch tijdspad. Om dit in goede banen te leiden is het van belang om inzichtelijk te hebben
om welke redenen veranderingen van belang zijn voor de betrokkenen, welke motieven zij hebben en
op welke manier zij het beste in beweging gebracht kunnen worden. In een overkoepelend
veranderplan worden de lijnen voor verandering uiteengezet. Dit plan heeft nauwe verbanden met het
communicatieplan, dat beschreven staat in de volgende paragraaf. Het communicatieplan gaat in detail
in op de inhoud en momenten van communicatie, gebaseerd op het veranderplan.
103 In
het plan worden voor elke betrokken organisatie de volgende zaken geadresseerd:
Case for change: Met welke doelen gaan er veranderingen plaatsvinden? Wat is het belang van
de veranderingen voor de keten? Wat is het belang van de organisatie?
Visie: Wat is het eindbeeld waar de veranderingen heenleiden? Dit eindbeeld moet gevormd
zijn in co-creatie met de betrokken organisaties.
Veranderopgave: Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen voor de organisatie en van welke
projecten moet de organisatie op de hoogte zijn of aan bijdragen? Wat zijn de uitgangspunten
bij het verandertraject?
Impactanalyse: Hoe hoog is de impact op de mensen en processen in de organisatie? Naar
aanleiding van een inschatting van de impact kan bepaald worden of er meer of minder
aandacht aan de veranderaspecten besteed moet worden.
Risico’s: Welke mogelijke barrières gelden er voor de organisatie om te veranderen? Is de
organisatie en de mensen binnen de organisatie gereed om te veranderen? Lopen er meerdere
iAWBZ projecten gelijktijdig bij de organisatie?
Verandermanagement: Op welke wijze kunnen ervaren barrières weggehaald worden en kan
de organisatie klaargemaakt worden voor verandering? Hoe wordt tussentijds getoetst of het
verandertraject goed verloopt en alle belanghebbende aangehaakt blijven?
PwC
Pagina 32 van 90
104 Het
veranderplan geldt gedurende de gehele transitie naar de vernieuwde informatievoorziening AWBZ.
Tussentijds worden de organisaties en belangen die omschreven zijn in het plan getoetst en
geactualiseerd. De verantwoordelijkheid hiervoor is belegd bij de programmamanager iAWBZ.
3.5.2. Een communicatieplan iAWBZ als onderdeel van de verandering
105 De
rode draad in de communicatie rondom de iAWBZ wordt vastgelegd in een communicatieplan.
Hierin worden een communicatieboodschap en communicatiedoelstellingen geformuleerd. Daarnaast
staat voor alle ketenpartners en de organisaties in aanpalende ketens beschreven op welke momenten
communicatie noodzakelijk is.
106 Bijvoorbeeld
bij de vaststelling van plannen, de definitieve inrichting van de beheerstructuur, of bij
aanvang en oplevering van projecten rondom basisregistraties. Op het moment dat één van de
projecten, op enig aandachtsgebied, is afgerond, moeten alle relevante partijen op de hoogte zijn van
de impact ervan en eventuele nieuwe werkwijzen of benodigde expertise. Communicatie vormt
daarmee een integraal onderdeel van de uitvoering van het meerjarenplan.
107 Per
deelproject worden de volgende zaken beschreven:
Welke ketenpartijen betrokken zijn.
Wat de rol is van de ketenpartijen.
Wat de belangrijkste communicatiemomenten zijn.
Op welke manier communicatie plaatsvindt.
Wie de contactpersonen zijn en aanspreekpunten zijn.
108 Een
belangrijke ketenpartij aan wie aandacht moet worden besteed in het communicatieplan is de
burger en (potentiële) cliënt. Voor deze partij is het van belang dat de aanvraag van zorg bij
verschillende loketten zo soepel mogelijk in elkaar overloopt. Wijzigingen in de zorgaanvraag die
voortvloeien uit de veranderde informatievoorziening, moeten vooral ook voor de cliënt duidelijk zijn.
3.5.3. Een nieuwe communicatiestructuur wordt in gebruik genomen
bij verdere vormgeving iAWBZ
109 Binnen
de AWBZ wordt een communicatiestructuur opgezet die gebruikt kan worden voor de uitvoering
van het communicatieplan iAWBZ. In Figuur 5 wordt deze structuur globaal weergegeven.
Communicatie vindt plaats op twee niveaus:
Vanuit VWS wordt via het IZO platform12 gecommuniceerd naar vaste contactpunten van de
overige ketenpartners. Een van de beoogde doelen van het gebruik van het IZO platform is om
de ketenpartners een vaste en eenduidige bron van informatie te bieden. De organisaties
kunnen terugkoppeling geven naar VWS via fysieke bijeenkomsten die voor de contactpersonen
worden georganiseerd. Er is sprake van tweerichtingsverkeer tussen de verschillende lagen.
12
Het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning heeft als doel om inzicht en samenhang te
bieden in trajecten op het terrein van informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. Taken die het
platform heeft zijn signaleren van(ketenoverstijgende) projecten en punten van besluitvorming en
afstemmen van het gemeenschappelijk toekomstbeeld voor de informatievoorziening AWBZ, Wmo en
Zvw.
PwC
Pagina 33 van 90
De ketenpartners selecteren de relevantie informatie uit bronmateriaal van VWS en verspreiden
dit via eigen kanalen naar de relevante doelgroepen. In bepaalde gevallen informeert VWS
burgers direct over zaken die hen beïnvloeden. Bijvoorbeeld wanneer beveiliging van
persoonsgegevens wijzigt.
In de communicatie wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke communicatie en
communicatie tussen betrokken ketenpartners onderling. Landelijke communicatie naar
vertegenwoordigers kan vanuit VWS, de overige communicatie moet worden opgepakt door de
keten (de onderste twee lagen in de figuur). Vanuit de gekozen structuur is communicatie een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten, waarbij de wisselwerking tussen de niveaus
onontbeerlijk is.
VWS
Eigen kanalen
ugTer eling
p
kop
Dir
ect
ec
o
bu mmu
rge nic
rs
ati
e
Sector
vertegenwoordiging
(Branche- en
cliëntorganisaties, CAK,
CIZ, CVZ)
ugTer eling
p
kop
IZO Platform
Sector
(Burgers,
Medewerkers)
Figuur 5. Communicatiestructuur iAWBZ
3.5.4. Communicatie belangrijke taak voor beheerkantoor
De uitvoering van het communicatieplan is integraal onderdeel van de activiteiten die vanuit VWS, en in
een later stadium vanuit de Informatiekamer en het beheerkantoor, worden uitgevoerd. Bij de
uitvoering van het meerjarenplan iAWBZ is een communicatieadviseur betrokken die verantwoordelijk
is voor de vormgeving en zorgdraagt voor de uitvoering van het communicatieplan. De
communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke communicatiemomenten
in alle projecten die in voorliggend meerjarenplan gedefinieerd zijn.
3.5.5. Uit te voeren activiteiten
110 Ten
behoeve van de uitwerking van het aandachtsgebied Verandermanagement en Communicatie
zullen de volgende activiteiten uitgevoerd moeten worden:
VC1. Inrichten communicatiestructuur VWS. VWS is voornemens om uiterlijk 1 juli 2013 een
nieuwe communicatiestructuur ingericht te hebben die in gebruik genomen wordt bij de start
van fase II iAWBZ. Deze communicatiestructuur, inclusief taken, verantwoordelijkheden en
PwC
Pagina 34 van 90
overlegstructuur moet worden ingericht. Deze structuur kan vervolgens gebruikt worden voor
de communicatie betreffende de iAWBZ.
VC2. Incorporeren communicatie in nieuwe governancestructuur. De nieuwe
communicatiestructuur wordt geïncorporeerd in de governancestructuur. Een
communicatieadviseur is onderdeel van het beheerkantoor.
VC3. Opstellen communicatieplan iAWBZ. In het communicatieplan is vastgelegd hoe de
communicatie precies vorm krijgt en wat de communicatieboodschap is. Voor alle stakeholders
wordt vastgelegd op welke momenten communicatie noodzakelijk is, hoe dit vorm krijgt en via
welk medium dit overgebracht wordt.
VC4. Vaststellen communicatieplan iAWBZ. Het communicatieplan wordt vastgesteld door
VWS.
VC5. Informeren partijen en fungeren als aanspreekpunt. Gedurende de gehele transitie
fungeert VWS – en na ingebruikname, het beheerkantoor - als centraal punt voor informatie
over de iAWBZ voor:
i)
Brancheorganisaties en zorgaanbieders.
ii) Voor CVZ, CAK en Vektis.
iii) CIZ en zorgkantoren.
iv) NZa en IGZ.
v) Softwareleveranciers.
vi) Cliëntorganisaties en burgers.
VC6. Opstellen veranderplan iAWBZ. In een overkoepelend veranderplan is inzichtelijk gemaakt
om welke redenen veranderingen van belang zijn voor de betrokkenen, welke motieven zij
hebben en op welke manier zij het beste in beweging gebracht kunnen worden.
VC7. Vaststellen veranderplan iAWBZ. Het veranderplan wordt vastgesteld door VWS.
VC8. Uitvoeren veranderplan. Gedurende de gehele transitie wordt het veranderplan als
leidraad gebruikt bij de projecten in het meerjarenplan.
PwC
Pagina 35 van 90
4.
Projecten, activiteiten en planning op
hoofdlijnen
111 In
dit hoofdstuk beschrijven wij de samenhang tussen de activiteiten voor de vormgeving van de
informatievoorziening iAWBZ, inclusief tijdslijn. Alle activiteiten die uitgevoerd moeten worden behoren
tot een van de aandachtsgebieden:
Ketenbeleid.
Governance.
Processen, pilots en implementatie.
Informatievoorziening en ICT.
Verandermanagement en communicatie.
112 We
hebben de in het vorige hoofdstuk beschreven activiteiten in dit hoofdstuk geclusterd in projecten.
In dit hoofdstuk geven we eerst een visuele weergave van de totaalplanning, alvorens per
aandachtsgebied de projecten te introduceren.
4.1.
Visuele weergave en totaaloverzicht van de uitgewerkte
planning
113 Op
de volgende pagina is de planning van de projecten visueel weergegeven. De projecten en
activiteiten zijn weergegeven aan de hand van de verschillende aandachtsgebieden.
114 Aanvullend
hebben we in de visuele weergave de projecten in vier verschillende achtergrondkleuren
meegegeven. Met behulp van bovenstaande kleuren wordt in de visuele planning duidelijk welke
projecten hetzelfde doel dienen en bij elkaar horen. De kleuren zijn richtinggevend voor het belang van
het project in de tijd, en maken onderscheid tussen vereenvoudiging en modernisering:
Blauwe projecten: Het invullen van de randvoorwaarden voor de vormgeving van de iAWBZ.
Het betreft activiteiten rondom het inrichten van de governance, het uitvoeren van pilots, en
het inrichten van activiteiten rondom verandermanagement en communicatie.
Paarse projecten: Geplande beleidswijzigingen ondersteunen. Het gaat om projecten die –
wanneer deze niet tijdig worden uitgevoerd – tot problemen leiden in de uitvoering van het
beleid. Het betreft alle activiteiten uit het aandachtsgebied Ketenbeleid.
Oranje projecten: bestaande AZR-systematiek vereenvoudigen. Dit onderdeel richt zich op
projecten die beogen de huidige informatievoorziening AWBZ te vereenvoudigen. Het betreft
een deel van de activiteiten uit het aandachtsgebied Processen, pilots en implementatie.
Gele projecten: De modernisering van de informatievoorziening AWBZ. Dit onderdeel richt
zich op projecten die beogen de huidige informatievoorziening AWBZ te moderniseren. Het
betreft een deel van de activiteiten uit het aandachtsgebied Informatievoorziening en ICT.
PwC
Pagina 36 van 90
4.2.
Gehanteerde uitgangspunten
115 In
de hierna volgende paragrafen staan voor de verschillende aandachtsgebieden de projecten,
bijbehorende activiteiten en de periodes van uitvoering weergegeven. De projecten bestrijken over het
algemeen één van de aandachtsgebieden, maar in een aantal gevallen vormen activiteiten uit meerdere
aandachtgebieden een logisch geheel. Dit is zichtbaar door middel van de afkorting in de titel van de
activiteit. Bijvoorbeeld bij activiteit ‘VC2. Incorporeren communicatie in nieuwe governance structuur’ is
zichtbaar dat deze activiteit uit het aandachtsgebied Verandermanagement en communicatie (VC) ook
deel uit maakt van het aandachtsgebied Governance.
116 Voor de verschillende
projecten binnen de aandachtsgebieden omschrijven we de beoogde resultaten
en uit te voeren activiteiten. In de bijlagen staat een overzicht van de benodigde mensen (rollen en
kosten in mandagen) en middelen (kosten).
4.3.
Ketenbeleidprojecten
117 In
onderstaande tabel staan voor het aandachtsgebied ketenbeleid de projecten, bijbehorende
activiteiten en de periodes van uitvoering weergegeven.
Project
Activiteiten
Periode
Ketenbeleid 1:
Gegevensoverdracht
KB1. Plan van aanpak gegevensoverdracht van
de AWBZ naar de Wmo
KB2. Realisatie gegevensoverdracht van de
AWBZ naar de Wmo
KB3. Realisatie gegevensoverdracht van de
AWBZ naar de Zvw door ZN
1 september 2013 tot
1 januari 2014
1 januari 2014 tot 1
oktober 2014
1 januari 2014 tot 1
oktober 2014
Ketenbeleid 2: Impactanalyse
beleidswijzigingen
KB4. Impactanalyse beleidswijzigingen w.o.
indicatiestelling
KB5. Verwerken beleidswijzigingen in
informatievoorziening AWBZ
1 juli 2013 tot 1
januari 2014
1 januari 2014 tot 1
maart 2014
In de volgende paragrafen worden per project binnen dit aandachtsgebied de beoogde resultaten en uit
te voeren activiteiten beschreven.
Project Ketenbeleid 1: Gegevensoverdracht
Beoogde resultaten
118 Per 1
januari 2015 zullen cliëntgegevens overgedragen moeten zijn naar het gemeentelijk domein. Op
dit moment loopt een onderzoek naar de wijze waarop de gegevensoverdracht vorm moet krijgen. Dit is
eveneens afhankelijk van de keuzes die binnen het gemeentelijk domein worden genomen ten behoeve
van uitvoering van de Wmo. Dit project heeft als resultaat dat de gegevensoverdracht – afhankelijk van
de gekozen oplossingsrichting volgend uit het onderzoek - afgerond is.
PwC
Pagina 37 van 90
119 Op
basis van het plan van aanpak voor gegevensconversie van GGZ-cliënten naar de Zvw zal conversie
moeten worden gerealiseerd. Deze conversie dient uiterlijk eind Q3 2014 te worden afgerond. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ZN en is derhalve niet expliciet opgenomen in de kostenraming.
Uit te voeren activiteiten
120 De
nadere invulling van de activiteiten volgt uit het onderzoek dat gedurende de opstelling van het
meerjarenplan nog loopt.
Project Ketenbeleid 2: Impactanalyse beleidswijzigingen
Beoogde resultaten
121 Dit
project heeft als resultaat dat tijdig de wijzigingen voor de informatievoorziening AWBZ als gevolg
van nieuw beleid zijn meegenomen in de AZR-release van 1 januari 2015. Een belangrijk onderdeel
daarvan vormt het gebruik van zorgzwaarte in plaats van ZZP’s bij indicatiestelling.
Uit te voeren activiteiten
122 Dit
project betreft een toekomstige structurele taak van het beheerkantoor iAWBZ, maar zal in de
voorliggende periode nog als project kunnen worden belegd in de reeds opererende governance
structuur. Dit project richt zich op het behalen van de volgende resultaten:
Impactanalyse op de registratie en het AZR-berichtenverkeer als gevolg van de voorgenomen
beleidswijzigingen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het gebruik van zorgzwaarte in
plaats van ZZP’s bij indicatiestelling.
Op basis van de uitgevoerde impactanalyse zullen potentieel wijzigingen doorgevoerd moeten
worden die meegenomen kunnen worden in de AZR-release van 1 januari 2015 (sluiting 1 maart
2014).
4.4.
Governanceprojecten
123 In
onderstaande tabel staan voor het aandachtsgebied ketenbeleid de projecten, bijbehorende
activiteiten en de periodes van uitvoering weergegeven. Activiteiten vanuit de aandachtsgebieden
Verandermanagement en communicatie maken ook deel uit van de projecten rondom het
aandachtsgebied Governance.
Project
Activiteiten
Periode
Governance 1: Inrichten nieuwe
governancestructuur iAWBZ en
aanbesteden pilot
G1. Inrichten nieuwe governance
structuur iAWBZ
1 september 2013 tot
mei 2014
G2. Verkennen verbreding
samenwerkingsconvenant
VC2. Incorporeren communicatie in
nieuwe governance structuur
1 september 2013 tot
mei 2014
1 november 2013 tot 1
januari 2014
PwC
Pagina 38 van 90
Project
Activiteiten
Periode
Governance 2: Uitvoeren
meerjarenplan iAWBZ
G3. Zorgdragen voor Meerjarenplan
iAWBZ in nieuwe governance structuur
G4. Herijking Meerjarenplan
1 juli 2013 tot juli 2015
G5. Vaststellen instellingsbesluit nieuwe
governance beheer iAWBZ en
programmaoverdracht iAWBZ
G6. Fysieke inrichting beheerkantoor
VC5. Informeren partijen en fungeren
als aanspreekpunt
1 oktober 2014 tot 1
december 2014
1 oktober 2015 tot 1
december 2015
1 januari 2015
1 juni 2014 tot 1 juli
2015
1 juli 2015 en verder
124 In
de volgende paragrafen worden per project binnen dit aandachtsgebied de beoogde resultaten en uit
te voeren activiteiten beschreven.
Project Governance 1: Inrichten nieuwe governance structuur iAWBZ
Beoogde resultaten
125 Dit
project richt zich op het behalen van de volgende resultaten (zoals genoemd in het vorige hoofdstuk
onder het aspect governance):
Een ingerichte nieuwe governance structuur die per mei 2014 in werking zal treden.
Een uitgevoerde verkenning van een brede invulling van de Informatiekamer en het
beheerkantoor (dus inclusief gemeenten), leidend tot een samenwerkingsconvenant Zorg.
Uit te voeren activiteiten
126 Een
aan te stellen kwartiermaker geeft uitvoering aan:
Inrichten van de projectorganisatie voor de besluitvorming over en uitvoering van het
Meerjarenplan iAWBZ.
Vaststellen heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van VWS en de betrokken
organisaties in relatie tot de uitgewerkte13 strategisch, tactisch en operationele
beheeractiviteiten.
Vaststellen overlegstructuur en bemensing van de beheerorganisatie.
Vaststellen eenmalige investeringen en structurele kosten voor het beheer van de iAWBZ.
Vaststellen inrichting van het beheer van de informatievoorziening AWBZ, over onder meer:
13
Toekomstig beheer van de informatievoorziening AWBZ, M&I/Partners, maart 2013.
PwC
Pagina 39 van 90
i)
aansluiting van ketenpartijen.
ii) positionering van de betrokken organisaties.
iii) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bronregisterhouders.
iv) het ontsluiten en beschikbaar stellen van operationele-, sturing- en
verantwoordingsinformatie in de AWBZ keten.
v) standaarden, inclusief het beheren van een ketenbreed datamodel, en afstemming met
aanpalende ketens (VWS-breed) over standaarden in de zorg.
vi) het voldoen aan externe en interne eisen (zoals privacy- en informatiebeveiliging, etc.) en
key performance indicators (KPI’s).
vii) beschrijven en passend inrichten processen voor strategisch, tactisch en operationeel
beheer, zoals service level management, releasemanagement, changemanagement, et
cetera.
viii) inrichten gebruikersplatform en leveranciersplatform.
Verkenning van de verbreding van het samenwerkingsconvenant. De kwartiermaker zal
gedurende de uitwerking van de governance iAWBZ een verkenning uitvoeren van een brede
invulling van de Informatiekamer en het beheerkantoor (dus inclusief gemeenten), leidend tot
een verbreding van het samenwerkingsconvenant AZR naar een samenwerkingsconvenant Zorg,
per mei 2014. Dit convenant beschrijft:
i)
De verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartijen.
ii) De wettelijke grondslag voor de gegevensverstrekking tussen de ketenpartijen.
iii) De aard, het doel, de deelnemers aan, en de frequentie van de verschillende
overlegvormen.
iv) De besluitvormings- en escalatieprocedure.
Project Governance 2: Uitvoeren meerjarenplan iAWBZ
Beoogde resultaten
127 Dit
project betreft een toekomstige structurele taak van het beheerkantoor iAWBZ, maar zal in de
voorliggende periode nog als project kunnen worden belegd bij het beheerkantoor (en indien dit nog
niet operationeel is, bij de programmanager iAWBZ van VWS). Dit project richt zich op het behalen van
de volgende resultaten (zoals genoemd in het vorige hoofdstuk onder het aspect governance):
Een uitgevoerd Meerjarenplan iAWBZ ten behoeve van de periode tot januari 2015.
Een bijgesteld Meerjarenplan op basis van actuele inzichten en nieuwe ontwikkelingen ten
behoeve van de periode januari 2015 tot en met 2016.
Een fysieke ingericht beheerkantoor door aanstellen medewerkers, inrichten werkplekken, etc.
PwC
Pagina 40 van 90
Een vastgesteld instellingsbesluit nieuwe governance beheer iAWBZ en programmaoverdracht
iAWBZ. De governance voor het beheer van de iAWBZ wordt formeel vastgesteld en het
programma iAWBZ wordt vanuit VWS overgedragen aan de nieuwe beheerorganisatie.
Uit te voeren activiteiten
128 Er
wordt, op basis van een nieuwe governancestructuur gewerkt in de Informatiekamer en de
Beheerkamer aan het beheer van de iAWBZ. Een projectleider Beheerkantoor iAWBZ geeft uitvoering
aan:
Zorgdragen voor Meerjarenplan iAWBZ in nieuwe governance structuur:
Door de Informatiekamer wordt uitvoering gegeven aan:
i)
Vaststellen van het Meerjarenplan.
ii) Regievoering,
iii) Beleidskaders stellen op basis van zorgbeleid en overheidsbrede afspraken, en voor
aansluiting op de keten (criteria en legitimatie)en informatiebeveiliging en privacy.
iv) Samenwerkingsovereenkomsten en planning- en control afspraken.
v) Vertalen van kaders naar werkafspraken en meerjaren- en programmaplannen.
vi) Vaststellen en definiëren stuur- en beleidsinformatie AWBZ.
vii) Prioriteren en vaststellen(functioneel) releasemanagement, projectenkalender, etc.
viii) Vaststellen en beheren van financieringsmodel.
Door de Beheerkamer wordt uitvoering gegeven aan:
i)
Inregelen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom basisregisters.
ii) Opstellen en uitwerken beheren datamodel, standaarden.
iii) Opstellen releaseplanning.
iv) Zorgdragen voor uitvoering en beheer Meerjarenplan.
v) Opstellen samenwerkingsovereenkomsten en planning en control afspraken.
vi) Opstellen en beheren standaarden voor berichtenverkeer (vanuit de gestelde kaders VWS,
passend binnen de e-overheid en in afstemming met de ketenpartijen).
vii) Operationaliseren en coördineren van management- en beleidsinformatie (waaronder
coördinatie Jaardocument maatschappelijke verantwoording voor de AWBZ).
viii) Zorgdragen voor de monitoring van kwaliteit & werking van de informatieketen.
ix) Zorgdragen voor (intern of extern) uitvoeren van de programma- en de projectenkalender.
PwC
Pagina 41 van 90
Het Meerjarenplan wordt aangepast op basis van actuele inzichten en nieuwe ontwikkelingen
ten behoeve van de periode januari 2015 tot en met 2016.
Het beheerkantoor wordt praktische ingericht door aanstellen medewerkers, inrichten
werkplekken, etc.
De governance voor het beheer van de iAWBZ wordt formeel vastgesteld en het programma
iAWBZ wordt vanuit VWS overgedragen aan de nieuwe beheerorganisatie.
4.5.
Processen, pilots en implementatieprojecten
129 In
onderstaande tabel staan voor het aandachtsgebied processen, pilots en implementatieprojecten de
projecten, bijbehorende activiteiten en de periodes van uitvoering weergegeven.
Project
Activiteiten
Periode
Processen, pilots en
implementatie 1: Vereenvoudigen
iAWBZ
PPI1. Uitvoeren en verwerken
tussentijdse evaluatie Experiment
Regelarm
PPI2. Uniformeren keteninformatie
1 september 2013 tot 1
januari 2015
Processen, pilots en
implementatie 2: Uitvoeren pilots
PPI3. Uitvoeren pilots
Januari en februari 2014
Processen, pilots en
implementatie 3: Aanbesteden en
uitvoeren productiepilot
PPI4. Vaststellen programma van eisen
productiepilot
December 2013 en
januari 2014
PPI5. Aanbesteden productiepilot
PPI6. Uitvoeren productiepilot
Maart 2014
1 mei 2014 tot 1 januari
2015
1 september 2013 tot 1
januari 2015
In de volgende paragrafen worden per project binnen dit aandachtsgebied de beoogde resultaten en uit
te voeren activiteiten beschreven.
Project Processen, pilots en implementatie 1: Vereenvoudigen iAWBZ
Beoogde resultaten
130 Dit
project heeft als resultaat een vereenvoudigde iAWBZ. Resultaten van het Experiment Regelarm
worden tussentijds geëvalueerd en opgenomen in de vereenvoudiging van de informatievoorziening.
Door ZN, CVZ en CAK wordt uniformering van het gebruik van informatie en ondersteunende middelen
(berichtenverkeer, formulieren) uitgewerkt en ingevoerd.
Uit te voeren activiteiten
131 Dit
project richt zich op het uitvoeren van de volgende activiteiten in de periode van oktober 2013 tot
en met maart 2014:
PwC
Pagina 42 van 90
Uitvoeren tussentijdse evaluatie van het Experiment Regelarm met alle betrokken
ketenpartijen.
Verkenning gebruikmaken eigen bijdrage op basis van declaratiebericht.
Verwerken van de uitkomsten van de evaluatie in de releaseplanning AZR.
Analyse en bespreking van uniformeringsslag, vooral op basis van al bestaande analyses.
Opstellen kort plan van aanpak uniformering iAWBZ.
Uitvoeren plan van aanpak door ZN, CVZ en CAK, waarbij vanuit het Programma iAWBZ, en later
vanuit het beheerkantoor, de regie wordt gevoerd.
Project Processen, pilots en implementatie 2: Uitvoeren pilots
132 Dit
project is reeds ingepland en begroot voorliggend aan het meerjarenplan iAWBZ.
Project Processen, pilots en implementatie 3: Aanbesteden en uitvoeren
productiepilot
Beoogde resultaten
133 Dit
project richt zich op het behalen van een vastgestelde scope van de productiepilot op basis van de
uitkomsten van de tot oktober 2013 uitgevoerde pilots, en het opgestelde migratieplan voor de
vormgeving van de iAWBZ, inclusief aanbesteding en uitvraag van de productiepilot. In dit project wordt
eveneens een productiepilot uitgevoerd. In deze productiepilot kan de beoogde architectuur definitief
worden beproefd. Wijzigingen voortkomend uit de proefpilot zullen worden verwerkt in de functionele
en technische eisen aan de definitieve oplossing.
Uit te voeren activiteiten
134 Een
projectleider geeft uitvoering aan het aanbesteden en uitvoeren van de productiepilots:
Bepalen van de scope van de productiepilot op basis van de uitkomsten van de tot oktober 2013
uitgevoerde pilots en het opgestelde migratieplan voor de vormgeving van de iAWBZ.
Op basis van de scope van de productiepilot kan een aanbesteding voorbereid en uitgevraagd
worden.
Inrichten en uitvoeren van de productiepilot, Verwerken van wijzigingen ten aanzien van de
doelarchitectuur en communiceren van uitkomsten over de productiepilot.
PwC
Pagina 43 van 90
4.6.
Informatievoorziening en ICT-projecten
In onderstaande tabel staan voor het aandachtsgebied informatievoorziening en ICT de projecten,
bijbehorende activiteiten en de periodes van uitvoering weergegeven.
Project
Activiteiten
Periode
Informatievoorziening 1: Architectuur
en Migratie
I1 Afronden Architectuur AIDA
1 juli 2013 tot 31
december 2013
1 oktober 2013 tot
31 december 2013
1 juli 2013 tot 31
december 2013
1 juli 2013 tot 31
december 2013
1 juli 2013 tot 31
december 2013
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
1 juli 2013 tot 31
december 2013
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
I2 Opstellen migratiepad AIDA
I3 Invoeren werken onder Architectuur
I4 Bepalen behoefte gebruik
basisregisters
I6. Afspraken bronregisters vastleggen
I10 Ontwikkelen van XML
I11 Opstellen migratieplan naar XML
I14 Uitwerken van AAL voor AWBZ
I19 Uitwerken concept voor
informatievoorziening aan cliënten
I22 Analyse invulling
managementinformatie voor de keten
I24 Analyse Open data
Informatievoorziening 2: Aansluiten
Basisregisters
I5. Aansluiten applicaties op
basisregisters (raadplegen)
I9 Realiseren centrale inkijkfunctie in
registers
1 januari 2014 tot 31
december 2015
1 april 2014 tot 1
april 2015
Informatievoorziening 3: Realiseren
bronregister Betalingen en inkijk
I7. Privacy Impact
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
1 april 2014 tot 1
april 2015
I8. Realiseren van bronregister
Informatievoorziening 4: Realiseren
bronregister indicaties en inkijk
I7. Privacy Impact
I8. Realiseren van bronregister
PwC
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
1 april 2014 tot 1
april 2015
Pagina 44 van 90
Project
Activiteiten
Periode
Informatievoorziening 5: Realiseren
bronregister geleverde zorg
I7. Privacy Impact
1 januari 2014 tot 1
juli 2014
1 juli 2014 tot 31
december 2015
I8. Realiseren van bronregister
Informatievoorziening 6:
Gegevensuitwisseling met Wmo / Zvw
I13 Ontwikkelen van voorziening om
gegevens vanuit Wmo en Zvw naar
AWBZ te geleiden
I16 Analyse van koppelvlakken
I17 Implementatie Digikoppeling
I18 Afstemming over gebruik Digipoort
binnen AIDA
1 januari 2014 tot 31
december 2014
1 januari 2014 tot 1
april 2014
1 april 2014 tot 1 juli
2015
1 juli 2014 tot 1
januari 2015
Informatievoorziening 7: Autorisaties
AWBZ
I15 Implementatie van AAL
1 juli 2014 tot 31
december 2015
Informatievoorziening 8: Invoeren
XML
I12 Invoeren van XML
1 juli 2014 tot 31
december 2015
Informatievoorziening 9: Inzicht in
Zorg
I20 Implementeren korte termijn
variant voor inzicht in zorgkosten
I21 Implementeren inzicht in zorgkosten
voor cliënten via bronregisters (lange
termijn)
1 oktober 2013 tot 1
juli 2014
1 januari 2015 tot 1
juli 2015
Informatievoorziening 10:
Management Informatie
I23 Implementeren voorziening voor
managementinformatie in de keten
I25 Implementatie van Open data
1 juli 2014 tot 31
december 2014
1 juli 2014 tot 31
december 2014
135 In de volgende paragrafen worden per project binnen dit aandachtsgebied de beoogde resultaten en uit
te voeren activiteiten beschreven.
Project Informatievoorziening 1: Architectuur en Migratie
Beoogde resultaten
136 Dit
project heeft als resultaat een door alle bij de AWBZ betrokken organisaties onderschreven
architectuur. De architectuur is het eindbeeld dat bij de ontwikkeling van de onderdelen binnen de
AWBZ wordt nagestreefd.
Uit te voeren activiteiten
137 Deze architectuur
omvat in ieder geval:
Een analyse van de gegevensbehoefte (basisgegevensset) vanuit het perspectief van de
ketenorganisaties op basis van het zorginhoudelijke en verantwoordingsproces, leidend tot:
PwC
Pagina 45 van 90
i)
Een beargumenteerde onderbouwing van benodigde bronregisters, en welke gegevens in
de bronregisters een plaats moeten krijgen. Het onderscheid kan worden gemaakt tussen
basisgegevens die relevant zijn voor de hele keten en gegevens die voor een beperkt aantal
partijen in de keten relevant zijn.
ii) Een analyse welke bronregisters geraadpleegd dienen te worden buiten de AWBZ-keten.
Om dit goed te kunnen bepalen heeft de architectuurgroep inzicht nodig in de
informatiebehoefte van aanpalende ketens (Zvw, Wmo) over de cliëntstromen van en naar
de AWBZ.
Een concrete uitwerking van de iAWBZ-zorgketen op proces (en regels), systeem, gegevens
(berichten) en infrastructureel niveau, uitgaande van het BEP14-model AWBZ, inclusief:
i)
Een uitwerking van het informatiemodel als standaard voor de keten (inclusief vertaling
naar de XML).
ii) Afspraken over autorisaties in de keten (gebaseerd op het AAL principe).
Het migratiepad geeft aan op welke wijze de verschillende ‘bouwblokken’ van de architectuur
worden gerealiseerd en welke afhankelijkheden daarbij moeten worden gemanaged:
i)
Een impactanalyse van de architectuur op de verschillende organisaties en systemen.
Globale analyse van managementinformatie behoefte en afspraken inzake Open Data.
138 Werken
onder architectuur vraagt ook organisatorische maatregelen (architectuur governance) die
effect hebben op alle organisaties.
Project Informatievoorziening 2: Aansluiten basisregisters
Beoogde resultaten
139 Op
basis van de gegevensanalyses die in het kader van de architectuur zijn gemaakt kan invulling
gegeven worden aan de aansluiting van de basisregisters.
Uit te voeren activiteiten
140 Voor de
aansluiting van systemen op de basisregisters moet nog onderscheid gemaakt worden tussen
het aansluiten van de systemen van de grotere instellingen en zorgkantoren en de systemen van de
zorgaanbieders.
141 Voor de
systemen van de zorgaanbieders geldt dat in veel gevallen de softwareleveranciers de
aanpassingen ten behoeve van het aansluiten op basisregisters in hun applicatie zullen moeten
verwerken. De standaarden die hierbij dienen te gelden zullen daarom in een vroeg stadium
gecommuniceerd moeten worden. Voor een groot deel zullen dit overigens al bestaande standaarden
zijn die ook door andere partijen worden gebruikt voor de aansluiting op de basisregisters.
142 De
registers zullen uitgaande van nog te maken architectuurkeuzes, moeten worden voorzien van een
centrale inkijkfunctie die het voor alle partijen in de keten (mits dat nodig is voor de uitvoering van de
werkzaamheden) mogelijk maakt om kennis te nemen van de informatie in de verschillende registers. In
14
BEP staat voor Bedrijfsregels, EI-standaarden en Processen.
PwC
Pagina 46 van 90
de projecten Informatievoorziening 3, 4 en 5 wordt rekening gehouden met het koppelen van de
basisregisters aan deze centrale inkijkfunctie.
143 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:
Afspraken met beheerders van de basisregisters over aansluiting. Om te voorkomen dat elke
organisatie in de zorg die hier gebruik van moet maken ieder voor zich actie moeten
ondernemen, kan een bundeling van de vraag plaatsvinden aan de beheerders van de
basisregisters:
i)
Inventarisatie van de vraagstellingen aan de eigenaren/beheerders;
ii) Feitelijke vraagstelling per register;
iii) Afspraken maken in de vorm van een proces om het mogelijk te maken dat organisaties
door middel van hun applicaties gebruik kunnen gaan maken van basisregisters.
Aansluiten systemen in de keten op basisregisters.
Geschikt maken van applicaties voor raadplegen basisregisters.
Project Informatievoorziening 3: Realiseren bronregister ‘Betalingen’, inclusief
inkijk
Beoogde resultaten
144 Uitgaande
van de architectuurvoorstellen die nu in ontwikkeling zijn zal een bronregister betalingen
gerealiseerd moeten gaan worden. De basisgegevens voor dit register berusten bij de zorgkantoren en
het CAK. Mogelijk kan een bestaande registratie bij CAK geschikt gemaakt worden om als bronregister
te dienen. Dit zal onderzocht moeten worden.
145 Bij
de realisatie van dit bronregister betalingen en de in de volgende paragrafen beschreven
bronregister indicaties en bronregister geleverde zorg zal rekening moeten worden gehouden met de
volgende randvoorwaarden:
Op gebied van privacy geldt dat een register getoetst moet worden op welke privacy aspecten
spelen door middel van het tijdig uitvoeren van een privacy impact assessment.
De registers zullen uitgaande van nog te maken architectuurkeuzes, moeten worden gekoppeld
met de centrale inkijkfunctie die het voor alle partijen in de keten (mits dat nodig is voor de
uitvoering van de werkzaamheden) mogelijk maakt om kennis te nemen van de informatie in
het bronregister.
146 Dit
project kent de volgende concrete eindresultaten:
Een rapportage met een privacy impact analyse voor het bronregister Betalingen.
Een bronregister met informatie over betalingen waar alle organisaties in de zorg gebruik van
kunnen maken.
Een koppeling met de centrale inkijkfunctie die het mogelijk maakt om gegevens over betaalde
zorg in te zien.
PwC
Pagina 47 van 90
Organisaties die gebruik maken van het bronregister betalingen.
Uit te voeren activiteiten
147 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:
De uit te voeren activiteiten zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de ontwikkeling van het
bronregister wordt vormgegeven. Voor dit plan wordt uitgegaan van een reguliere
ontwerpcyclus:
i)
Globaal ontwerp bronregister (uitgaande van de architectuur en de gegevensanalyse die in
de architectuurfase is uitgevoerd).
ii) Detailontwerp bronregister.
iii) Bouw bronregister.
iv) Testen bronregister.
Uitvoeren van een privacy impact analyse gebaseerd op de aanpak die binnen de rijksoverheid
wordt gehanteerd.
Ten behoeve van het beheer van het bronregister moeten de volgende activiteiten
plaatsvinden:
i)
Invulling geven aan het beheer (volgens 9-vlaks model) waarbij op alle niveaus beheerrollen
moeten worden ingevuld (Strategisch, tactisch en operationeel en op gebied van proces,
applicatie en techniek).
ii) Service Levels bepalen en vastleggen in SLA’s.
iii) Beheer inrichten en starten met de uitvoering ervan.
De applicaties die gebruik maken van de bronsystemen moeten aansluiting krijgen op de
centrale inkijkfunctie.
i)
Koppeling inkijkfunctie (ontwerp, bouw en testen).
ii) Beschikbaar stellen aan organisaties – duidelijk maken welke specificaties gelden en welke
voorwaarden gelden voor de aansluiting.
Om organisaties gebruik te laten maken van de bronregisters moeten zowel processen als
systemen worden aangepast:
i)
Aanpassing systemen bij de organisaties die gebruik maken van het bronregister betalingen:
(1) Dit betreft zowel de levering van betalingsgegevens, als
(2) Raadplegen van betalingen.
ii) Processen aanpassen bij de organisatie die het bronregister beheert voor bijvoorbeeld
terugmelding van fouten of onduidelijkheden in het register en aanpassing in processen
voor de organisaties die gebruik maken van de informatie.
PwC
Pagina 48 van 90
Project Informatievoorziening 4: Realiseren bronregister ‘Indicaties’, inclusief
inkijk
Beoogde resultaten
148 Uitgaande
van de architectuurvoorstellen die nu in ontwikkeling zijn zal een bronregister Indicaties
gerealiseerd moeten gaan worden. Vanuit haar huidige rol beschikt CIZ over een registratie van
indicaties. Onderzocht moet worden in hoeverre deze registratie kan worden omgevormd tot een
bronregister. Dit geldt zowel voor de technische aspecten als voor de organisatorische aspecten.
149 De
twee randvoorwaarden zoals benoemd bij beoogde resultaten ‘Project Informatievoorziening 3:
Realiseren bronregister ‘Betalingen’, inclusief inkijk’ zijn ook voor dit bronregister van toepassing.
150 Dit
project kent de volgende concrete eindresultaten:
Een rapportage met een privacy impact analyse voor het bronregister Betalingen.
Een bronregister met informatie over indicaties waar alle organisaties in de zorg gebruik van
kunnen maken.
Een koppeling met de centrale inkijkfunctie die het mogelijk maakt om gegevens over
indicatiestelling in te zien.
Organisaties die gebruik maken van het bronregister indicaties.
Uit te voeren activiteiten
151 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:
Onderzocht moet worden in hoeverre de bestaande registratie van indicaties bij CIZ geschikt
gemaakt kan worden om als bronregister indicaties te functioneren. Als dit niet mogelijk is,
moet een geheel nieuw bronregister worden ingericht. In het vervolg wordt uitgegaan van een
situatie waarin het mogelijk is om de bestaande registratie geschikt te maken.
i)
Globaal ontwerp bronregister (uitgaande van de architectuur en de gegevensanalyse die in
de architectuurfase is uitgevoerd). Het globaal ontwerp zal tevens nadere informatie geven
over de haalbaarheid om de al bestaande registratie om te vormen.
ii) Detailontwerp wijzigingen benodigd om het bronregister indicaties vorm te geven.
iii) Uitvoeren van de wijzigingen.
iv) Testen van de wijzigingen.
Uitvoeren van een privacy impact analyse gebaseerd op de aanpak die binnen de rijksoverheid
wordt gehanteerd.
Ten behoeve van het beheer van het bronregister moeten de volgende activiteiten
plaatsvinden:
i)
PwC
Invulling geven aan het beheer (volgens 9-vlaks model) waarbij op alle niveaus beheerrollen
moeten worden ingevuld (Strategisch, tactisch en operationeel en op gebied van proces,
applicatie en techniek). In het geval van een situatie waarbij de bestaande registratie wordt
Pagina 49 van 90
omgevormd tot bronregister zullen de verantwoordelijkheden op gebied van beheer ook
moeten worden aangepast.
ii) Service Levels bepalen en vastleggen in SLA’s. Aan een bronregister zullen mogelijk andere
service levels worden gesteld dan aan een registratie die voor één organisatie is ingericht.
iii) Beheer (her)inrichten en starten met de uitvoering ervan.
De applicaties die gebruik maken van de bronsystemen moeten aansluiting krijgen op de
centrale inkijkfunctie.
i)
Koppeling inkijkfunctie (ontwerp, bouw en testen).
ii) Beschikbaar stellen aan organisaties – duidelijk maken welke specificaties gelden en welke
voorwaarden gelden voor de aansluiting.
Om organisaties gebruik te laten maken van de bronregisters moeten zowel processen als
systemen worden aangepast:
i)
Aanpassing systemen bij de organisaties die gebruik maken van het bronregister indicaties
(raadplegen).
ii) Processen aanpassen bij zowel de organisatie die het bronregister beheert voor
bijvoorbeeld terugmelding van vermeende onjuistheden of onduidelijkheden in het register
als bij organisaties die er gebruik van maken.
Informatievoorziening 5: Realiseren bronregister ‘Geleverde zorg’, inclusief
inkijk
Beoogde resultaten
152 Uitgaande
van de architectuurvoorstellen die nu in ontwikkeling zijn zal een bronregister Geleverde
Zorg gerealiseerd moeten gaan worden. De basisgegevens voor dit register berusten bij de leveranciers
van zorg. Dit is een grote groep organisaties die vaak over beperkte middelen beschikken om de
informatievoorziening goed vorm te geven.
153 De
twee randvoorwaarden zoals benoemd bij beoogde resultaten ‘Project Informatievoorziening 3:
Realiseren bronregister ‘Betalingen’, inclusief inkijk’ zijn ook voor dit bronregister van toepassing.
154
Dit project kent de volgende concrete eindresultaten:
Een rapportage inzake privacy impact analyse voor het bronregister Geleverde Zorg.
Een bronregister met informatie over de geleverde zorg in een bepaalde periode aan een
bepaalde cliënt, waar alle organisaties in de zorg gebruik van kunnen maken.
Een koppeling met de centrale inkijkfunctie die het mogelijk maakt om gegevens over de
geleverde zorg in te zien.
Organisaties die gebruik maken van het bronregister Geleverde Zorg.
Uit te voeren activiteiten
155 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:
PwC
Pagina 50 van 90
De uit te voeren activiteiten zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de ontwikkeling van het
bronregister wordt vormgegeven. Voor dit plan wordt uitgegaan van een reguliere
ontwerpcyclus:
i)
Globaal ontwerp bronregister (uitgaande van de architectuur en de gegevensanalyse die in
de architectuurfase is uitgevoerd).
ii) Detailontwerp bronregister.
iii) Bouw bronregister.
iv) Testen bronregister.
Uitvoeren van een privacy impact analyse gebaseerd op de aanpak die binnen de rijksoverheid
wordt gehanteerd.
Ten behoeve van het beheer van het bronregister moeten de volgende activiteiten
plaatsvinden:
i)
Keuze van een beheerorganisatie.
ii) Invulling geven aan het beheer (volgens 9-vlaks model) waarbij op alle niveaus beheerrollen
moeten worden ingevuld (Strategisch, tactisch en operationeel en op gebied van proces,
applicatie en techniek).
iii) Service Levels bepalen en vastleggen in SLA’s.
iv) Beheer inrichten en starten met de uitvoering ervan.
De applicaties die gebruik maken van de bronsystemen moeten aansluiting krijgen op de
centrale inkijkfunctie.
i)
Koppeling inkijkfunctie (ontwerp, bouw en testen).
ii) Beschikbaar stellen aan organisaties – duidelijk maken welke specificaties gelden en welke
voorwaarden gelden voor de aansluiting.
Om organisaties gebruik te laten maken van de bronregisters moeten zowel processen als
systemen worden aangepast:
i)
Aanpassing systemen bij de organisaties die gebruik maken van het bronregister Geleverde
Zorg.
(1) Dit betreft zowel de aanlevering van gegevens over de geleverde zorg als.
(2) Raadplegen van informatie over geleverde zorg.
ii) Processen aanpassen/inrichten bij de organisatie die het bronregister gaat beheren voor
bijvoorbeeld terugmelding van fouten of onduidelijkheden in het register en aanpassing in
processen voor de organisaties die gebruik maken van de informatie.
Project Informatievoorziening 6: Gegevensuitwisseling met Wmo /Zvw
Beoogde resultaten
156 Dit
project heeft als doel om gegevensuitwisseling van Wmo naar AWBZ mogelijk te maken. De
eenmalige gegevensconversie van AWBZ naar WMO is hier buiten beschouwing gelaten. Uitgegaan
PwC
Pagina 51 van 90
wordt van gebruik van XML. Hiernaast moet rekening gehouden worden met het gebruik van
gestandaardiseerde koppelvlakken voor de uitwisseling van gegevens met andere organisaties binnen
de keten (Digikoppeling) en organisaties buiten de keten (Digipoort).
Uit te voeren activiteiten
157 De
volgende activiteiten moeten worden ondernomen voor de gegevensuitwisseling:
Plan van aanpak opstellen.
Gegevensanalyse; bepaald moet worden welke gegevens van Wmo naar AWBZ worden
verzonden en met welke frequentie.
Veldstudie om op basis van gesprekken met aanleverende organisaties (wat wordt geleverd, hoe
ziet dat er uit, is er sprake van standaarden die gebruikt worden) te bepalen wat gerealiseerd
moet worden.
Realisatie van de gegevensuitwisseling.
158 De
volgende activiteiten moeten worden ondernomen voor de koppelvlakken:
Door een werkgroep moet een analyse worden uitgevoerd van de koppelvlakken van AWBZ met
andere ketens en organisaties binnen en buiten de keten. Op basis van die analyse kan bepaald
worden welke koppelvlakken zich lenen voor standaardisatie volgens het Digikoppeling protocol
van de rijksoverheid. Deze vraag zal op hoofdlijnen al bij de architectuur worden meegenomen,
maar voordat met invoering wordt gestart is het wenselijk om een nadere analyse te maken.
Op basis van de uitgevoerde analyse kan gestart worden met de implementatie. In veel gevallen
zal dit meelopen met wijzigingstrajecten die al voor systemen zijn ingezet en voltrekt zich de
wijziging buiten het gezichtsveld van de gebruikers. Opletpunt hierbij is het feit dat systemen die
overgaan op gebruik van Digikoppeling aan beide zijden geschikt moeten worden gemaakt
(communicatie tussen systemen).
Voor communicatie met partijen buiten de overheid is Digipoort beschikbaar. Onderzoek naar de
mogelijkheid van gebruik hiervan voor de AWBZ is nodig. Bij grotere hoeveelheden communicatie
kan het nodig zijn om andere vormen van koppeling te kiezen.
Project Informatievoorziening 7: Autorisaties AWBZ
Beoogde resultaten
159 Dit
project richt zich op het realiseren van autorisatie afspraken over de manier van autorisatie voor het
gebruik van basis- en bronregisters en gemeenschappelijke systemen is in gebruik.
Uit te voeren activiteiten
160 De
volgende activiteiten moeten worden ondernomen:
Afspraken over de toepassing van autorisaties conform AAL worden uitgewerkt
Afspraken worden doorgevoerd in systemen en organisaties
161 Bij
de invoering van AAL geldt dat bezien moet worden in hoeverre de principes kunnen worden
toegepast voor alle organisaties in de zorg. Voor de grotere instellingen en organisaties zal dit principe
eenvoudiger zijn door te voeren. Voor de vele kleine zorgaanbieders zal onderzocht moeten worden op
welke wijze die het beste ingepast kunnen worden in het autorisatiestelsel.
PwC
Pagina 52 van 90
Project Informatievoorziening 8: Invoeren XML
Beoogde resultaten
Dit project richt zicht op het toepassen van XML door organisaties in de AWBZ.
Uit te voeren activiteiten
162 Uitgaande
van het feit dat vanuit het architectuurproject de ontwikkeling van XML is opgepakt, zullen
alle organisaties hiervan gebruik moeten gaan maken. Dit zal een langdurig implementatieproject
betreffen omdat niet elke organisatie in staat zal zijn (onvoldoende capaciteit in kennis en kunde) om
hier op korte termijn invulling aan te geven.
Project Informatievoorziening 9: Inzicht in Zorg
Beoogde resultaten
163 Dit
project richt zich op het onderzoeken van de wijze waarop cliënten en of hun vertegenwoordigers
inzicht kunnen krijgen in de zorg die aan hen geleverd is en de kosten die daarvoor in rekening zijn
gebracht.
Uit te voeren activiteiten
164 Bepaald
moet worden welke over welke informatie cliënten in de zorg moeten kunnen beschikken.
Vervolgens moet bezien worden op welke wijze de cliënten (of hun vertegenwoordigers) toegang
kunnen krijgen tot de informatie (denk aan gebruikmaken van bestaande voorzieningen als
MijnOverheid) en wat daarvoor nodig is (bijv. DigID).
165 De
benodigde informatie zal niet in één enkel systeem beschikbaar zijn maar over verschillende
bronregisters verdeeld zijn. In de presentatie van de informatie moet dit als één geheel kunnen worden
gepresenteerd.
166 Voor de
realisatie van Inzicht in Zorg zal een ontwikkeltraject gestart moeten worden waarbij gebruik
gemaakt moet kunnen worden van de informatie die in de nog te ontwikkelen bronregisters
beschikbaar gaat komen.
167 Er
moet van uitgegaan worden dat hiervoor een systeemontwikkeltraject moet worden opgestart.
168 Voor de
kortere termijn (zolang geen gebruik gemaakt kan worden van bronregisters) zal onderzocht
moeten worden of bij één van de organisaties in de zorg voldoende informatie beschikbaar is om een
groot deel van het inzicht te kunnen leveren. Vervolgens zal gekeken moeten worden hoe die
informatie eventueel nog kan worden aangevuld met ontbrekende informatie.
Project Informatievoorziening 10: Managementinformatie
Beoogde resultaten
169 Dit
project richt zicht op het realiseren van managementinformatie voor sturing op de keten en het
voorzien van de keten in Open Data
PwC
Pagina 53 van 90
Uit te voeren activiteiten
170 De
volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:
Implementeren van een voorziening voor Managementinformatie in de keten:
i)
Bepalen van de behoefte aan managementinformatie voor sturing op de keten (welke KPI’s
gelden voor de keten)
ii) Analyse van benodigde informatie en de herkomst (bronnen) om de KPI’s te kunnen leveren
iii) Realiseren van een voorziening voor managementinformatie (Datawarehouse)
iv) Realiseren van aanlevering van gegevens vanuit de verschillende organisaties in de zorg
v) Ontwerp en realisatie van rapportages
vi) Inrichten van processen rond management informatie
Op gebied van Open Data moet in eerste instantie nog verkend worden of en wat mogelijk en
wenselijk is vanuit de keten. Op basis daarvan kan een nadere invulling worden gegeven.
Vervolgens kan uitwerking hieraan worden gegeven.
PwC
Pagina 54 van 90
4.7.
Verandermanagement en communicatie
171 In
onderstaande tabel staan voor het aandachtsgebied verandermanagement en communicatie de
projecten, bijbehorende activiteiten en de periodes van uitvoering weergegeven.
Project
Activiteiten
Periode
Verandermanagement en
communicatie 1: Inrichten
communicatie
VC1. Inrichten communicatiestructuur
VWS
1 oktober 2013 tot 1
december 2013
VC2. Incorporeren communicatie in
nieuwe governance structuur
VC3. Opstellen communicatieplan
iAWBZ
VC4. Vaststellen communicatieplan
iAWBZ
VC5. Informeren partijen en fungeren
als aanspreekpunt
1 november 2013 tot 1
januari 2014
1 oktober 2013 tot 1
december 2013
1 januari 2014 tot 1
februari 2014
1 januari 2014 tot 1
januari 2016
VC6. Opstellen veranderplan iAWBZ
1 oktober 2013 tot 1
december 2013
VC7. Vaststellen veranderplan iAWBZ
VC8. Uitvoeren veranderplan
1 januari 2014
1 februari 2014 tot 1
januari 2016
Verandermanagement en
communicatie 2: Inrichten
verandermanagement
172 In
de volgende paragrafen worden per project binnen dit aandachtsgebied de beoogde resultaten en uit
te voeren activiteiten beschreven.
Project Verandermanagement en communicatie 1: Inrichten communicatie
Beoogde resultaten
173 In
dit project wordt een communicatiestructuur ingericht die in gebruik genomen wordt bij de start van
fase II iAWBZ en een communicatieplan opgesteld en vastgesteld. Voor alle stakeholders wordt
vastgelegd op welke momenten communicatie noodzakelijk is, hoe dit vorm krijgt en via welk medium
dit overgebracht wordt. Op basis van de structuur en planvorming wordt communicatie ingericht,
allereerst bij VWS, en wanneer dat mogelijk is, ingebed in de governance structuur.
Uit te voeren activiteiten
174 Een
aan te stellen communicatiemedewerker geeft uitvoering aan:
Inrichten communicatiestructuur VWS. Uitwerken van:
i)
taken en verantwoordelijkheden;
ii) overlegstructuur moet worden ingericht;
Opstellen communicatieplan iAWBZ. Vastleggen van:
PwC
Pagina 55 van 90
i)
stakeholders en doelgroepen;
ii) momenten van communicatie, hoe dit vorm krijgt en via welk medium dit overgebracht
wordt.
Informeren partijen en fungeren als aanspreekpunt.
175 Vervolgens
is de programmamanager iAWBZ verantwoordelijk voor het:
laten vaststellen van het communicatieplan door VWS en de ketenpartijen.
zorgdragen voor het uitvoeren van het communicatieplan. Het plan zal zowel door
ketenpartijen als door VWS moeten worden uitgevoerd.
Project Verandermanagement en communicatie 2: Inrichten
verandermanagement
Beoogde resultaten
176 In
dit project wordt verandermanagement ingericht. Er wordt een veranderplan iAWBZ opgesteld, dat
een directe relatie heeft met het migratieplan (zie: Informatievoorziening en ICT). Dit veranderplan
wordt vastgesteld en uitgevoerd in de gehele periode van de transitie iAWBZ. Uitvoering van het
veranderplan zal op centraal niveau worden gecoördineerd. Verandermanagement zal een integraal
onderdeel vormen van de implementatieprojecten. Er zijn hiertoe aparte activiteiten opgenomen in de
projecten die vallen onder Informatievoorziening en ICT.
Uit te voeren activiteiten
177 Onder
regie van een projectleider wordt uitvoering gegeven aan het:
Opstellen veranderplan iAWBZ, in nauwe samenspraak met ketenpartijen. In dit veranderplan
dient aangegeven te worden:
i)
Wat de veranderdoelen zijn die gerealiseerd moeten worden en wat de veranderincentives
zijn voor de verschillende ketenpartijen.
ii) Welke activiteiten VWS dient uit te voeren om de beoogde veranderingen bij ketenpartijen
te ondersteunen en welke resources (mensen en middelen) daarvoor nodig zijn.
iii) Welke activiteiten de ketenpartijen zélf dienen uit te voeren en welke resources daarvoor
nodig zijn.
178 Vervolgens
is de programmamanager iAWBZ verantwoordelijk voor het:
laten vaststellen van het veranderplan door VWS en de ketenpartijen.
zorgdragen voor het uitvoeren van het veranderplan. Het veranderplan zal zowel door
ketenpartijen als door VWS moeten worden uitgevoerd.
PwC
Pagina 56 van 90
5.
Business case
179 In
dit hoofdstuk wordt een initiële business case uitgewerkt waarbij het woord initieel extra toelichting vergt.
Zoals reeds aangegeven zijn ten tijde van het opstellen van dit meerjarenplan een aantal zaken rondom weten regelgeving, toekomstige informatievoorziening in de kern AWBZ, interactie tussen domeinen, en
dergelijke, nog niet definitief vastgesteld. De set van aannames die daar een gevolg van zijn, maken dat deze
business case als een eerste kwalitatieve inschatting moet worden gezien. In het vervolgtraject zal een
zwaarder inventarisatie traject moeten volgen op applicatief, infrastructureel en personeel niveau en zullen
de aannames moeten worden bijgesteld op de dan geldende werkelijkheid.
180 Voorgaande opmerkingen zijn
niet bedoeld als‘disclaimer’ maar beogen beslissers een eerste inzicht op
hoofdlijnen te bieden van de mogelijke baten en risico's van het voorgenomen traject.
181
5.1.
Uitwerking business case
182 We
hebben in de voorliggende business case geen vergelijk gemaakt tussen verschillende scenario’s. We
vergelijken de toekomstige situatie, voor zover deze in beeld is, met de bestaande situatie op basis van de
volgende drie criteria:
a. Financiële investeringen en besparingen: Wat zijn de investeringen die gemaakt moeten worden, en
wat zijn potentiele besparingen?
b. Kwalitatieve baten: Wat zijn de kwalitatieve baten die de transitie met zich meebrengt?
c. Risico’s: Wat zijn de grootste risico’s op het gebied van personeel, processen en technologie?
5.2. Financiële investeringen en besparingen
5.2.1. Financiële investeringen
183 De
investeringen die gemaakt moeten worden om te komen tot de toekomstige situatie zijn in bijlage E
globaal geschat. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit een eerste initiële inschatting van kosten betreft, die
niet volledig is, en die nog kan wijzigen als gevolg van verscherpte inzichten in beleid en in de
informatiearchitectuur. De totale investeringen zijn lastig in te schatten als gevolg van bovengenoemde
onzekerheden. Een deel van de investeringen komt uit de reguliere begroting, en een ander deel zal
gefinancierd moeten worden vanuit het Programma iAWBZ. Dit vergt nog een nadere concretiseringsslag.
5.2.2. Financiële besparingen
184 De
vraag in hoeverre de transitie leidt tot een daadwerkelijke reductie van de operationele kosten in de
toekomst en de snelheid waarmee die reductie in kosten gerealiseerd kan worden, kan op dit moment nog
niet worden beantwoord. Om deze vraag te beantwoorden, is op basis van een duidelijk toekomstbeeld een
heldere analyse nodig op applicatief, infrastructureel en personeel niveau. Ook zal een concreet inzicht
moeten bestaan in de terug te dringen administratieve lasten.
185 Wel
kan het volgende worden aangegeven over aantallen en kosten van de AWBZ. Omdat de
cliëntenpopulatie verminderd in de kern-AWBZ, zou het reëel kunnen zijn om te veronderstellen dat de
beheerkosten structureel kunnen dalen.
Categorie
Aantallen per 2011
Budget (AWBZ totaal)
Intramuraal budget
Extramuraal budget
22.127 miljard
18.288 miljard
3.839 miljard
Aantal cliënten (AWBZ totaal)
Aantal intramurale cliënten geïndiceerd per 1 juli 2011
Aantal extramurale cliënten geïndiceerd per 1 juli 2011
748.428
335.407
413.015
Aantal zorgaanbieders
Aantal zorgaanbieders voor intramurale zorg15
Aantal zorgaanbieders extramurale zorg16
Beheerkosten17
Zorgbemiddeling o.a. wachtlijstbeheer
PGB
Zorgcontractering en overige zorgactiviteiten
Werkzaamheden eigen bijdrage
Kosten AZR
5.3.
801
1.397
164.612.000
24.162.000
47.128.000
69.827.000
1.090.000
22.405.000
Kwalitatieve baten
186 Het
iAWBZ traject is een belangrijke stap naar een toekomstvaste en meer flexibele informatievoorziening. De
behoefte aan vereenvoudiging en modernisering van de iAWBZ is voortgekomen uit knelpunten in de huidige
informatievoorziening, zoals onder meer beschreven in het Plexus-rapport ‘Onderzoek AWBZ-brede
zorgregistratie’. Door de beleidsveranderingen die optreden als gevolg van de overgang naar de kern-AWBZ,
wordt de meerwaarde van de vereenvoudiging en modernisering van de iAWBZ nu ook nog eens sterk
ingegeven vanuit een zorgbreed perspectief. Door veranderingen als gevolg van decentralisatie naar de Wmo
en overheveling naar de Zvw zal gegevensuitwisseling over deze domeinen heen in de toekomst relevanter
zijn.
Voordelen vereenvoudiging en modernisering iAWBZ
Centrale governance structuur
De inrichting van een centrale governance structuur draagt bij aan:
de overgang naar een centraal aanspreekpunt en eenduidige
aansturing van en besluitvorming over de iAWBZ.
overgang naar een nieuw ingerichte beheerorganisatie met
goed ingerichte processen.
een duidelijk aanspreekpunt in de zorgbreed veranderende
informatievoorziening, voor aanpalende ketens als Wmo en
Zvw.
Vermindering van administratieve
lasten
Vermindering van administratieve lasten door:
het beter op orde hebben van indicatie-, leverings-, en
15
Marktscan intramurale AWBZ, weergave van de markt 2010- 2011, NZA, mei 2012.
Marktscan extramurale AWBZ, weergave van de markt 2010- 2011, NZA, mei 2012.
17 Beheerkosten 2011, CVZ, 30 oktober 2012.
16
PwC
Pagina 58 van 90
declaratieregistraties ten behoeve van gegevensuitwisseling.
het sneller kunnen uitwisselen van gegevens.
standaardisatie van processen en gegevens zodat verschillen
tussen domeinen en organisaties makkelijker overbrugd
worden.
het besteden van beperktere tijd aan verwerken, corrigeren en
verantwoorden door onder meer zorgaanbieders.
Vermindering van ongedekte zorg
Vermindering van ongedekte zorg door versnelde en verbeterde
inzichten in indicatie-, leverings-, en declaratiegegevens. Dit kan leiden
tot:
minder overproductie ten opzichte van de afspraken
(bijvoorbeeld door levering van te zware zorg).
verbeterde bevoorschotting voor zorgaanbieders.
grotere tijdigheid van inkijk in indicatiestelling, zodat facturatie
van geleverde zorg sneller kan verlopen.
Verbeterde regie voor de cliënt
Verbeterde regie voor de cliënt, door:
inzicht in de status van de aanvraag, de geleverde zorg en
zorgkosten voor de cliënt door de mogelijkheid tot een tijdig en
juiste beschikbaarstelling van indicatie-, leverings-, en
declaratiegegevens, en zicht in eigenbijdrage op basis van
indicatie en inkomen.
Meer flexibiliteit in de
informatievoorziening
Meer flexibiliteit in de informatievoorziening door:
grotere toegankelijkheid voor nieuwe partijen in de keten.
verbeterde transparantie vanuit zorgbreed perspectief.
Verlaging van structurele
beheerkosten
Verlaging van structurele beheerkosten door:
het centraal kunnen doorvoeren van wijzigingen als gevolg van
het doorvoeren van standaarden.
het verminderen van ‘bovenregionale’ problematiek door
standaard werkwijze en gegevensuitwisseling.
het vereenvoudigen van het beheer en de coördinatie ervan
door eenduidige aansturing.
5.4.
Risico’s
187 Behalve voordelen
zijn er vanzelfsprekend risico’s verbonden aan de sectorale verandering van de
informatievoorziening die wordt beschreven in het meerjarenplan. Deze risico’s die van toepassing zijn op het
gebied van grote ICT-projecten gelden ook voor dit project. Procesmatig en inhoudelijk strakke sturing op een
concreet weergegeven migratie, dat beheerst en in een realistisch tijdpad wordt uitgevoerd, is cruciaal.
188 Aanvullend
zijn er nog specifieke risico’s voor de vormgeving van een gemoderniseerde iAWBZ-keten. Een
aantal voorbeelden:
Door autonomie van ketenpartners kan project vertraging oplopen.
Gebrek aan snelheid van de ketenpartners kan veranderingen belemmeren.
PwC
Pagina 59 van 90
Vergaande aanpassingen leiden tot continuïteitsproblemen.
Aansluiting met aanpalende ketens is onvoldoende verwerkt.
189 Wij
adviseren het programma iAWBZ een gedegen en uitvoerige risicoanalyse uit te voeren met bijbehorende
tegenmaatregelen bij aanvang van het project.
PwC
Pagina 60 van 90
6.
Programmaorganisatie
6.1. Programmaorganisatie
6.1.1. Belangrijkste stakeholders
De volgende organisaties zijn betrokken bij iAWBZ. Per organisatie staat weergegeven welke vorm van
betrokkenheid zij hebben bij de realisatie van de informatievoorziening AWBZ.
Stakeholder
Ministerie van VWS
Zorgaanbieders
Zorgverzekeraars/zorgkantoren
AWBZ/Zvw
Klantorganisaties
Overige ketenpartijen (CIZ en CAK)
Ondersteunende partijen (CVZ,
VECOZO, Vektis)
Softwareleveranciers
Overige organisaties
PwC
Vorm van betrokkenheid programma iAWBZ
Opdrachtgever van het programma iAWBZ. Verantwoordelijk
voor het behalen van het eindresultaat
Zorgaanbieders leveren uiteindelijk de zorg of ondersteuning die
door de zorgverzekeraar met hen is overeengekomen. Zij zullen in
het kader van het project diverse activiteiten ondernemen om de
informatievoorziening te moderniseren en te vereenvoudigen.
Zorgverzekeraars/zorgkantoren zijn het aanspreekpunt voor
burgers voor dienstverlening in het kader van de AWBZ en zijn in
die zin een belangrijke spil in de informatievoorziening, zowel als
afnemer van informatie en als leverancier daarvan.
Zorgverzekeraars/zorgkantoren zullen als onderdeel van het
project diverse activiteiten ondernemen om de
informatievoorziening in het kader van de AWBZ te moderniseren
en te vereenvoudigen.
Om het perspectief van de klant niet uit het oog te verliezen is
het belangrijk om de informatiebehoefte van de klant altijd
voorop te stellen. Samenwerking met en vertegenwoordiging
door klantorganisaties binnen het project is daarom zeer
belangrijk. Klantorganisaties zetten zich in voor collectieve
belangenbehartiging, en daarnaast verzorgen ze allerlei
activiteiten die hun leden ten goede komen. Eindproducten en –
perspectieven worden indien van toepassing aan hen voorgelegd.
Ketenpartijen zullen als onderdeel van het project diverse
activiteiten ondernemen om de informatievoorziening te
moderniseren en te vereenvoudigen. Deze activiteiten worden
afgestemd met VWS en zijn in lijn met het toekomstbeeld 2016
informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).
Vertegenwoordigers van de uitvoering zullen betrokken worden
bij de totstandkoming van de producten van het project.
Organisaties die ondersteunende diensten op het gebied van
informatievoorziening leveren aan de AWBZ (en Wmo) keten.
Sterk betrokken bij de modernisering van de
informatievoorziening doordat hun software de toekomstige
situatie aan moet kunnen. Ook beschikken zij over veel kennis
over de huidige gebruikte gegevens en uitwisseling.
Diverse organisaties waar een afhankelijkheid bestaat op het
gebied van informatievoorziening en die een belangrijke rol
vervullen binnen aanpalende domeinen of hier een
ondersteunende rol hebben.
Pagina 61 van 90
6.1.2. Programmaorganisatie
190 Onderstaand organogram
geeft een visuele weergave van de organisatiestructuur van het programma.
Opdrachtgever en
stuurgroep HLZ
Programmamanager
iHLZ
Programmabureau
Programmamanager
iAWBZ
Aandachtsgebied
Governance
Projecten
Aandachtsgebied
Processen, pilots en
implementatie
Aandachtsgebied
Informatievoorziening en ICT
Aandachtsgebied
Verandermanagement en
communciatie
Projecten
Projecten
Projecten
In onderstaande tabel staan de hierboven weergegeven rollen omschreven:
Rol
Opdrachtgever en stuurgroep
i-HLZ
Programmamanager i-HLZ
Programmamanager iAWBZ
Programmabureau
Projectleiders
PwC
Omschrijving
VWS is opdrachtgever. Naast VWS nemen deel in de stuurgroep i-HLZ: ZN,
Zorgaanbieders, vertegenwoordiging namens alle zorgaanbieders.
Algehele aansturing van het iHLZ programma. Legt de verbinding met de
stuurgroep i-HLZ.
Verantwoordelijk voor:
invulling van de randvoorwaarden voor het programma.
het bewaken van de samenhang met overige projecten rondom
informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.
de programmaresultaten en onderlinge samenhang van de vier
aandachtsgebieden.
de communicatie en de uitvoering ervan.
verandermanagement.
Het projectbureau zal algemene programma-activiteiten uitvoeren die
randvoorwaardelijk zijn voor het bereiken van de beoogde resultaten, met
name op het terrein van relatiebeheer en financiën. Een
communicatiemedewerker zal onderdeel uitmaken van het
programmabureau.
Binnen de aandachtsgebieden kan voor de projecten waar nodig een
projectleider worden aangesteld. Een projectleider kan hierbij één of
Pagina 62 van 90
Rol
Omschrijving
meerdere projecten aansturen.
6.1.3. Relatie met andere gerelateerde projecten
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste projecten en programma’s opgenomen die een relatie hebben met
het project iAWBZ
Project/programma
Gegevensuitwisseling
Wmo en AWBZ (GuWA)
Gegevensuitwisseling &
Standaarden
Klant in de Keten
iWmo (inclusief pilot
WMO berichtenverkeer)
Relatie met iAWBZ
Gegevensuitwisseling Wmo AWBZ
Afstemming door
stuurgroep i-HLZ
Betreft onderlinge gegevensuitwisseling tussen de
professionals in de zorg en ondersteuning vanaf 1
januari 2015 (vervolg op het project GuWA)
Streeft naar integratie van en meer eenvoud en
transparantie voor de klant in de keten
Afstemmen en beproeven eenmalig en structurele
uitwisseling tussen gemeenten en andere partijen
(vervolg op het project GuWA)
stuurgroep i-HLZ
stuurgroep i-HLZ
stuurgroep i-HLZ
6.1.4. Belangrijkste overleggen
Door sterke afhankelijkheden met andere projecten binnen de i-HLZ (zie bovenstaand) is het van kritiek
belang dat het iAWBZ programma tijdig, juist en volledig input ontvangt van gerelateerde initiatieven rondom
informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. Hiervoor is sterke samenwerking nodig tussen de
verschillende stakeholders. In de onderstaande tabel is weergegeven met welke overleggen deze afstemming
tot stand komt.
Overleg
Stuurgroep i-HLZ
Platform IZO
Denktank iAWBZ
iAWBZ kerngroep
PwC
Wie
VWS, ZN, vertegenwoordiging namens alle
zorgaanbieders
VWS, zorgaanbieders, branches,
softwareleveranciers, verzekeraars, gemeenten
en andere belangstellenden.
Programmamanager, projectleider, trekkers
werkgroepen
Frequentie
Kwartaal
Kwartaal
Halfjaar
Pagina 63 van 90
A. Gehanteerde begrippen
191 In
dit document hanteren wij de volgende begrippen:
AZR
De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) is een systeem voor het volgen van de cliënt in
alle fasen van de keten: het indiceren, het toewijzen en het leveren van zorg en het
opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten. Elke ketenpartij geeft via AZR de
informatie door die belangrijk is voor de volgende partij in de keten. De informatieuitwisseling vindt plaats via elektronisch berichtenverkeer op basis van landelijk
vastgestelde standaarden, de Externe Integratiestandaarden (EI) en afspraken.
AAL
Autorisatie, authenticatie en logging.
AGB-Codetabel
Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code
toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de
instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het
(elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en
zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht
of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de
zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie
afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang
voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.
AIDA
Met de AWBZ Informatievoorziening Domein Architectuur (AIDA) wordt gestreefd
naar harmonisatie en standaardisatie van processen, diensten en informatie binnen
het AWBZ domein. Dit alles heeft tot doel de informatievoorziening in de AWBZ te
vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen. AIDA is gebaseerd op de
NORA.
ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is een standaard om
Latijnse letters, cijfers, leestekens en enkele andere symbolen en stuurcodes te
representeren en aan ieder teken in die reeks een geheel getal te koppelen, waarmee
dat teken kan worden aangeduid.
BEP
Bedrijfsregels, EI-standaarden en Processen
BRI
Basis Register Inkomen
CSP
Centraal Schakel Punt
Digikoppeling
Standaardisatie van koppelvlakken volgens de overheidsstandaard
Digipoort
Voor koppelingen buiten de overheid bestaat het mechanisme van Digipoort (Logius)
EAR
Enterprise Architectuur Rijk
EI
Externe Integratiestandaarden (EI)
eOverdracht-bericht Een standaard digitaal overdrachtsbericht voor een volledige en tijdig verstuurde
verpleegkundige overdracht.
PwC
Pagina 64 van 90
PwC
GBA
Basis Register Personen (Gemeentelijke Basisadministratie) De GBA is de
Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens.
GuWA
Gegevensuitwisseling Wmo AWBZ
iAWBZ
De informatievoorziening AWBZ (iAWBZ) is het geheel van klanten, organisaties,
administratieve middelen, processen en systemen gericht op de informatiebehoefte
in de AWBZ-zorgketen die nodig is om de administratieve processen te voeden, zodat
de daadwerkelijke zorg en ondersteuning aan de klant mogelijk gemaakt kan worden.
IDMS
Identity Management System
iHLZ
Informatievoorziening Hervorming Langdurige Zorg
iOverheid
Kern van het rapport “iOverheid” is dat twee varianten van de digitale overheid zijn te
ontwaren. Allereerst is dat de welbekende eOverheid met o.a. het Elektronisch
Patiëntendossier. Maar er valt ook door een andere lens te kijken, wie deze lens
oppakt, ziet een wereld waar de nadruk ligt op informatiestromen. Het is de wereld
van de informatie-Overheid.
IZO
Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
LRZA
Landelijk Register Zorgaanbieders
NHR
Nationaal Handelsregister
NORA
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes,
beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de
elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan
worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
PGB
Persoonsgebonden budget
SLA
Service Level Agreement
XML
Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web
Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men
gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze
presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat
wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om
gegevens over het internet te versturen (zoals in AJAX).
Pagina 65 van 90
B. De huidige keten: inzichten in uitgangspunten
voor vereenvoudiging en modernisering
192 In
deze bijlage beschrijven we op hoofdlijnen de huidige situatie. Voor een meer gedetailleerdere uitwerking
van de huidige situatie verwijzen wij naar eerdere rapportages op dit gebied. Op basis van de globale
beschrijving van de huidige situatie vatten we de belangrijkste knelpunten per aandachtsgebied (Ketenbeleid,
Governance, Informatievoorziening en ICT, Processen, Implementatie en Pilots, en Verandermanagement en
Communicatie) samen. Op basis van de knelpunten worden per aandachtgebied de uitgangspunten voor het
meerjarenplan beschreven die leidend zijn voor de verdere vormgeving van de iAWBZ.
B.1. De huidige situatie op hoofdlijnen
B.1.1.
De AWBZ-keten: belangrijkste spelers en hoofdprocessen
193 De
huidige AWBZ keten is een complex speelveld waarin cliënt, zorgaanbieder, verzekeraar, indicatiesteller,
toezichthouder en overheid een belangrijke rol hebben. Tussen de genoemde partijen wordt informatie over
cliënten en zorgverlening uitgewisseld via de AWBZ brede Zorg Registratie (AZR), te beginnen bij een
indicatiestelling voor de cliënt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De belangrijkste spelers en de
hoofdprocessen van de AZR zijn (zie ook Figuur 6):
Indicatiebesluit. Een zorgaanbieder of de cliënt zelf doet een aanvraag voor het ontvangen van zorg
bij het CIZ. Bij een positief besluit stuurt het CIZ een indicatiebesluit naar het zorgkantoor;
Zorgtoewijzing en te leveren zorg. Het zorgkantoor stuurt een bericht met de geïndiceerde zorg naar
de zorgaanbieder. Deze maakt afspraken met de cliënt over de exacte invulling van de toegewezen
zorg en informeert het zorgkantoor over de status van de verleende zorg via MAZ/MUT/MEZberichten. (Melding Aanvang Zorg, Mutatiebericht en Melding Einde Zorg);
Eigen bijdrage. Het zorgkantoor informeert met behulp van MAZ/MUT/MEZ-berichten tevens het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK heeft als taak de eigen bijdrage voor cliënten te
berekenen en te innen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevensbronnen van de
zorgaanbieders, de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de Belastingdienst.
Wachtlijstinformatie. Met behulp van wachtlijstinformatie genereert het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) wachtlijstrapportages ten behoeve van een landelijk inzicht in het aantal
cliënten dat op zorg wacht. Het zorgkantoor verzorgt rapportages op regionaal niveau.
PwC
Pagina 66 van 90
Figuur 6. AWBZ brede zorgregistratie
18
B.1.2.
De informatievoorziening van de AWBZ-keten: AZR en de
declaratieberichten
194 Communicatie
tussen de partijen binnen de AWBZ-keten geschiedt via de AZR. Deze systematiek faciliteert
berichtenverkeer op basis van landelijk vastgestelde standaarden, te weten Externe Integratiestandaarden
(EI). Het berichtenverkeer is ingericht als een estafettesysteem. Berichten worden ontvangen, mogelijk
aangevuld en doorgestuurd naar een andere partij.
195 Het
doel van de AZR was oorspronkelijk het ondersteunen van wachtlijstregistratie en zorgtoewijzing. In de
loop der tijd is dit uitgebreid tot een systeem waarmee de indicatie en zorg van een cliënt volledig gevolgd
kan worden en is het proces van eigen bijdrage (CAK) aangesloten. Als laatste is het declaratiebericht aan de
AZR toegevoegd. Het proces van declaratie is daarom mede onderdeel van voorliggend meerjarenplan.
196 In
Figuur 7 zijn alle standaard AZR-berichten weergegeven, en het platform waarover deze uitgewisseld
worden. Communicatie van en naar de cliënt gaat niet via de standaard AZR-berichten, maar de cliënt is wel
het start- en eindpunt van de communicatie in de AWBZ-keten. Communicatie tussen cliënt en andere
partijen in de AWBZ bestaat voornamelijk uit brieven en (web)formulieren betreffende indicatieaanvragen,
toewijzingen, eigen bijdrage en PGB (persoonsgebonden budget).
18
De AWBZ brede zorgregistratie, brochure Ministerie van VWS,
PwC
Pagina 67 van 90
GBA
UWV
Cliënt
§
§
§
CAK
§
§
§
§
§
§
Webapplicaties, bijv:
Budgethouders onder
elkaar
Per Saldo hulpgids
Pgb-test
ePGB
CVZ
Cebes
Ceris
CRS
FBZ
OF
Thinsy
§
§
§
§
§
AW317
§
§
Belasting
dienst
SVB
Berichtenpostbus (BRP)
SAS BI-tool
Validatieservice
XML-conversieservice
AZR-conversieservice
CA319
AW320
CA320
CA318
CA317
Electronisch Declaratie Portaal (Vecozo)
Vecozo Schakel
Punt
AW319
AW33
§
§
§
§
§
AW34
AW36
AW39
AW310
§
§
ECD
Declaratiesysteem
ZK310
ZK39
ZK36
Berichtenpostbus
(CVZ)
Zorgaanbieder (regio A)
AW35
PGB-systeem
AZR-applicatie
Inkoopapplicatie
Debiteurensysteem
Productiemonitor
ZK33
§
§
IO32
AanmeldFunctionaliteit
cliënten/zorgaanbieders
Gino
Probe
Zorgkantoor (regio A)
ZK35
§
IO31
ZK34
CIZ
Vecozo Schakel
Punt
AW33
Legenda
§
AW34
Applicaties
Zorgkantoor (regio B)
AZR-berichten
Gegevensuitwisseling
§
§
§
§
§
PGB-systeem
AZR-applicatie
Inkoopapplicatie
Debiteurensysteem
Productiemonitor
AW35
AW36
AW39
AW310
Zorgaanbieder (regio B)
§
§
ECD
Declaratiesysteem
19
Figuur 7. Uitwisseling AZR-berichten (zie bijlage C voor toelichting berichten en applicaties)
197 Naast
de standaard AZR berichten bestaan er in de AWBZ-keten tussen de overige partijen ook
informatiestromen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van AZR-berichten. Dit betreft:
Offertes en productiemonitoring (tussen zorgaanbieder en verzekeraar),
Formulier indicatieaanvraag (zorgaanbieder naar CIZ),
Monitor informatie PGB (tussen zorgkantoor en CVZ) en
Productie-informatie (tussen zorgaanbieder en NZa.
B.1.3.
Taken en verantwoordelijkheden AZR
198 Verschillende
belanghebbenden in de AWBZ-keten hebben een verantwoordelijkheid in het beheer of de
uitvoering van de AZR. In Tabel 1 zijn alle partijen en hun rol en belang bij de AZR omschreven.
Stakeholder
Ministerie van
VWS
CVZ
Rol in de AZR
Strategisch beheerder AZR: uitzetten beleidslijn
Opdrachtgever
Procesmatig: tactisch beheerder AZR:
Belang bij de AZR
Wachtlijstinformatie voor de politiek
Beleid, sturing en verantwoording
Doorontwikkeling en verbetering
19
CONCEPT Rapportage Procesanalyse en gegevensstromen huidige en toekomstige situatie iAWBZ, HHM,
11/10/2012
PwC
Pagina 68 van 90
Zorgkantoren
Zorgverzekeraars
ontwikkelen landelijke specificaties
Inhoudelijk: zorgtoewijzing aan zorgaanbieder;
melding aanvang en einde zorg aan CAK
Procesmatig: regionale invulling beleidsregels en
ontwikkeling AZR-applicaties
Concessiehouder zorgkantoren
Zorgaanbieders
Inhoudelijk: melden aanvang en einde zorg,
mutaties en declaratie. Procesmatig: deelname
aan werkgroepen CVZ
Vecozo
Beheren infrastructuur (Vecozo Schakelpunt)
voor berichtenverkeer
Inhoudelijk: Ontwikkelen applicaties voor
zorgaanbieders en andere ketenpartijen
Procesmatig: betrokken bij doorontwikkeling
Procesmatig: Toets rechtmatigheid en
doelmatigheid AWBZ
Softwareleveranciers
NZa
ZN
Procesmatig: betrokken bij doorontwikkeling
Vektis
Opstellen en beheren berichtstandaarden
CAK
Inhoudelijk: bepalen en factureren eigen bijdrage
voor de AWBZ. Procesmatig: als ketenpartner
betrokken bij doorontwikkeling
Inhoudelijk: afgeven van indicaties en die
aanleveren aan zorgkantoren. Procesmatig: als
ketenpartner betrokken bij doorontwikkeling
CIZ
AZR, invloed op zorgproces
Controle op zorgaanbieders.
Efficiënt verloop zorgproces in de
keten. Inzage in aanbod, productie
en wachtlijsten
Inzicht in schadelast eigen
verzekerden via declaraties
Ontvangen van zorgtoewijzingen.
Hogere vergoedingen bij goede
registratie. Goedgekeurde
declaraties door goede registratie
Verdere uitbreiding infrastructuur
via Vecozo
Doorontwikkeling AZR en uitbreiding
van functionaliteit. Uniformiteit en
werkbaarheid
Betrouwbare gegevens over
indicatie en verstrekking van zorg en
toegangstijd.
AZR afstemmen op behoeften
zorgverzekeraars/zorgkantoren
Grotere rol bij beheer en
doorontwikkeling bij uitvoering
AWBZ voor eigen verzekerden
Kwalitatief goede informatie over
aanvang en einde zorg om de eigen
bijdrage te kunnen berekenen
Digitale communicatie over
indicaties
Tabel 1. Stakeholders AZR (Bron: Onderzoek AWBZ-brede zorgregistratie, Plexus 2011).
B.2.
Belemmeringen en uitgangspunten in de huidige keten per
aandachtsgebied
199 De
huidige informatievoorziening van de AWBZ is gegroeid uit een aanvankelijk simpele AZR, die over de tijd
uitgebreid is met allerlei functies en aangesloten is op steeds meer partijen. De AZR is onderdeel van de
informatievoorziening AWBZ (iAWBZ). Hoewel het duidelijk voordelen heeft om dezelfde standaarden in de
AWBZ te gebruiken voor meerdere processen, brengen de uitbreidingen ook nadelen met zich mee. Door
steeds meer informatie en belanghebbenden toe te voegen aan de bestaande AZR ontstaan er knelpunten op
het gebied van complex IT beheer, onduidelijke regie, handmatige controles na uitval van data en
verminderde uniformiteit. Bovendien is de vraag in hoeverre de complexe ICT-omgeving toekomstbestendig is
bij veranderlijk beleid.
200 Voorafgaande
aan het opstellen van dit meerjarenplan is onderzoek gedaan naar verbeterpunten en
knelpunten betreffende de huidige keten. Een belangrijk resultaat is het Plexus-rapport ‘Onderzoek AWBZbrede zorgregistratie’. Hiernaast zijn door de betrokken partijen in de iAWBZ-keten verbeterpunten,
knelpunten en risico’s geïdentificeerd, die de basis kunnen vormen waarop een transitie- of verbeterplan kan
worden opgesteld. De volledige lijst van knelpunten en risico’s is te vinden in bijlage D.
PwC
Pagina 69 van 90
201 Vanuit
de diverse aandachtsgebieden zoals genoemd in de inleiding, geven we belemmeringen weer die
leidend zijn voor het meerjarenplan iAWBZ. Vervolgens zijn er per aandachtsgebied uitgangspunten
gedefinieerd die de basis vormen van de activiteiten in dit meerjarenplan. De uitgangspunten zijn tevens
gebaseerd op bovengenoemde rapporten en bovendien getoetst bij de expertgroepen.
202 In
onderstaande figuur staan de aandachtsgebieden en de belangrijkste onderwerpen daarbij weergegeven.
B.2.1.
Ketenbeleid: een veranderlijk beleid maakt een toekomstvaste
en beleidsonafhankelijke informatievoorziening noodzakelijk
203 Een
belangrijk aandachtspunt voor de informatievoorziening in de AWBZ is de veranderlijkheid van het beleid.
De informatievoorziening moet zo flexibel ingericht zijn dat door middel van kleine wijzigingen, nieuw beleid
direct ondersteund kan worden na de eerstvolgende release.
204 Binnen
de AWBZ moet rekening gehouden worden met veel spelers die hun eigen taken en
verantwoordelijkheden hebben, en daarmee hun eigen deel in de informatievoorziening. Daarnaast hebben
deze partijen te maken met informatiestromen uit de Wmo en de Zvw. Vanuit het perspectief van de cliënt
moet de koppeling met Wmo en Zvw zo ingericht zijn, dat er in de informatievoorziening voor de cliënt weinig
verandert en de overdracht bij een beleidswijziging soepel verloopt.
Uitgangspunten voor ketenbeleid
aandachtsgebied ketenbeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
205 Voor het
Uitgangspunt Ketenbeleid
UKB1
UKB2
PwC
Beschrijving
Verschillende actoren in de zorgketens Wmo, Zvw en AWBZ kunnen binnen
de grenzen van vigerende privacy wetgeving informatie over cliënten met
elkaar uitwisselen als dat voor de dienstverlening noodzakelijk is: ‘voor alle
betrokkenen is een goed beeld nodig van de cliënt, zijn omgeving en de
problematiek die speelt’.
Een ordentelijke en met gegevens ondersteunde transitie van
Pagina 70 van 90
UKB3
UKB4
zorginformatie vanuit de iAWBZ naar de Wmo en de Zvw kan worden
bereikt per 1 januari 2015.
De technische koppeling met Wmo en Zvw moet zo ingericht zijn, dat een
beleidswijziging soepel doorgevoerd kan worden in de
informatievoorziening.
Meer eenvoud voor de klant door het bieden van inzicht in de producten en
diensten en het hanteren van de uitgangspunten van e-Overheid op de
dienstverlening:
Een goede ondersteuning van de klant in zijn contacten met de
zorgketens.
Een heldere rol voor de klant per stap in het klantproces en bij de
eventuele rol in de ketenprocessen.
Een heldere rol welke ketenpartij in welk stadium verantwoordelijk
is voor een optimale bediening van de klant.
B.2.2.
Governance: knelpunten liggen voornamelijk in de tactische
beheerslaag
206 In
de huidige keten is het Ministerie van VWS opdrachtgever en daarmee richtinggevend voor de AWBZketen. Het VWS stelt kader, vertaalt die naar programma’s en plannen, definieert beleidsinformatie en is
verantwoordelijk voor releasemanagement, beleid en beheer van het financieringsmodel.
207 Het
CVZ neemt een rol aan als tactisch beheerder en opdrachtnemer bij het VWS. Taken die hierbij horen
betreffen het operationaliseren en coördineren van afspraken, programma’s, wachtlijstinformatie en
beleidsinformatie, het definiëren en beheren van berichtenstandaarden, inrichten van releasemanagement
en het monitoren van processen in de keten. In de praktijk zijn er vier overlegorganen ingericht om het CVZ bij
haar tactische beheerstaak te ondersteunen. In het kader hieronder worden deze weergegeven.
De Stuurgroep AZR bewaakt de voortgang van projecten in de Zorgregistratie en adviseert het CVZ. De stuurgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van de zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland, het
CIZ, het CAK, het Ministerie van VWS en het CVZ.
De Klankbordgroep AZR richt zich op technische vraagstukken en adviseert de stuurgroep. Deelnemers zijn
zorgkantoren, zorgaanbieders en softwareleveranciers, Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, het CAK en het CVZ.
Softwareleveranciersoverleg AZR: doelgroep softwareleveranciers AZR-software, over lopende en toekomstige
software-ontwikkeltrajecten. De deelnemers zijn softwareleveranciers met een AZRpakket, brancheorganisaties van de
zorgaanbieders en het CVZ.
Vektiz opereert als tactisch beheerder voor het declaratieberichtenverkeer, op strategisch niveau vindt de afstemming
plaats via ZN met het Ministerie van VWS.
Kader 2. Overlegstructuren tactisch beheer AWBZ. 20
208 De
operationele uitvoer van de AZR wordt gerealiseerd via het VECOZO schakelpunt AWBZ. Indicatieberichten
worden via de berichtenpostbus van CVZ verstuurd tussen CIZ en zorgkantoren. In Figuur 7 is deze uitwisseling
weergegeven.
209 Uit
het rapport ‘Toekomstig beheer van de informatievoorziening AWBZ’ (M&I partners, 2013) liggen de
knelpunten ten aanzien van governance voornamelijk in de tactische beheerslaag. Het is niet op alle vlakken
volledig duidelijk hoe operationele verantwoordelijkheden liggen. Bovendien is er een spanning tussen de
20
Toekomstig beheer van de informatievoorziening AWBZ, M&I Partners, 2013
PwC
Pagina 71 van 90
publieke aansturing door de overheid en de operationele taken die liggen bij private partijen
(zorgverzekeraars en zorgaanbieders). Als laatste is er onduidelijkheid over de coördinatie omtrent het
opstellen van management- en beleidsinformatie. Dit gebeurt langs verschillende kanalen, waarbij de
resulterende informatie niet volledig op elkaar aansluit.
210 Een
belangrijk aandachtspunt bij het doorvoeren van veranderingen in de informatievoorziening van de
AWBZ-keten is het releasemanagement. Aangezien gegevensstandaarden zijn geïmplementeerd bij alle
zorgaanbieders en andere organisaties in de keten, kan een kleine wijziging grote impact hebben. Om
draagvlak in het veld te behouden, is het noodzakelijk op gedegen wijze regie te voeren over het
releasemanagement.
211 Additionele
knelpunten en aandachtspunten die naar voren komen zijn de besliskracht van de beheerder en
de vertegenwoordiging van alle partijen in de keten.
Uitgangspunten voor governance
212 Voor het aandachtsgebied governance worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Uitgangspunt Governance
UG1
Beschrijving
Uitgangspunten en visie op informatievoorziening worden gedeeld binnen
de betrokken domeinen en directies.
UG2
Er wordt een governancestructuur ingericht waarbij strategische en
tactische regie over de iAWBZ op één punt wordt belegd, waaronder regie
op releasemanagement. In deze structuur zijn alle partijen in de keten goed
vertegenwoordigd.
Strategische, tactische en operationele verantwoordelijkheden worden
eenduidig belegd.
Er is eenduidige coördinatie omtrent het opstellen van management- en
beleidsinformatie. Dit is afgeleid uit de operationele processen.
Er wordt samenhang gezocht met de diverse projecten op het gebied van de
informatievoorziening bij VWS, de ketenpartners en zorgaanbieders.
De financiering voor de bedrijfsvoering van de in te richten
governancestructuur wordt belegd bij VWS.
UG3
UG4
UG5
UG6
B.2.3.
Processen, pilots en implementatie: hoge administratieve lasten
door onvoldoende aansluiting van informatievoorziening op zorgproces
213 Over de
hele AWBZ-keten worden administratieve lasten gezien als knelpunt in de AZR-systematiek. Uit
eerder onderzoek naar de AZR-systematiek (inclusief declaraties) komen knelpunten naar voren rondom
uniformiteit, inefficiency, kwaliteit van gegevens en controles. Zo is de AZR-systematiek bij zorgaanbieders
vaak niet aangesloten op de interne bedrijfsvoering. Dit zorgt voor dubbele handelingen. In een nieuwe
situatie is het van belang om de aansluiting op de interne bedrijfsvoering zo laagdrempelig mogelijk te maken
en zorgaanbieders vroeg in het verandertraject te betrekken.
214 Het
implementatieniveau van de AZR bij zorgaanbieders is gevarieerd. Niet alle zorgaanbieders hebben
genoeg kennis en kunde of capaciteit om de AZR adequaat te implementeren. Daarnaast kiezen de
zorgaanbieders voor verschillende software-oplossingen. Zorgaanbieders die de AZR volledig
geïmplementeerd hebben, ervaren een administratieve last bij het verwerken van berichten van
zorgaanbieders die AZR niet, anders of onvolledig geïmplementeerd hebben. Sectorvreemde zorg is een goed
voorbeeld van een situatie waarbij de gegevensuitwisseling moeizaam verloopt.
PwC
Pagina 72 van 90
215 In
de huidige situatie gelden deze knelpunten sterker voor de uitwisseling van gegevens rondom extramurale
zorg dan rondom intramurale zorg. In de toekomst wordt dit binnen de informatievoorziening van de AWBZ
minder relevant. Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens met de Wmo, zijn de administratieve lasten
een belangrijk aandachtspunt.
Uitgangspunten voor processen, pilots en implementatie
216 Voor het aandachtsgebied processen, pilots en implementatie worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd.
Uitgangspunt Processen,
pilots en implementatie
UP1
UP2
Beschrijving
Vermindering van administratieve lasten voor alle partners in de keten door
uniformering van bedrijfsfuncties, stroomlijning van werkprocessen en
standaardisatie van proces- en gegevenskoppelingen:
Administratieve lastenverlichting (en kostenbesparing).
Meer tijd voor de cliënt.
Een goede samenwerking tussen de organisaties binnen en tussen de
zorgketens.
Maximale aansluiting van de informatievoorziening op het primaire proces
B.2.4.
Informatievoorziening en ICT: inflexibele systematiek zorgt voor
hoge administratieve lasten en dure informatievoorziening
217 De
AWBZ brede Zorg Registratie (AZR)-systematiek is ingericht als een estafettesysteem. Ketenpartijen sturen
elkaar op relevante momenten (afgeven indicatie, geven opdrachten, starten zorg, beëindigen zorg)
berichten, waarbij de informatie gedeeltelijk wordt uitgebreid met extra gegevens. Dit heeft nadelige
gevolgen voor zowel de tijdigheid als de kwaliteit van de informatie: doordat de volgtijdelijkheid van het
proces in de AZR vaak niet aansluit op de werkprocessen in de praktijk, wordt het administratieve proces van
indicatie en zorgtoewijzing vaak pas later in gang gezet. Ook kunnen er verschillende administratieve
waarheden ontstaan doordat, door zowel technische als menselijke fouten, informatie niet of slechts
gedeeltelijk door komt of niet of niet correct wordt verwerkt.
218 De
berichten zelf kennen een hoge mate van detail en bovendien worden er vele verschillende berichten
onderscheiden. Dit maakt de AZR-systematiek complexer dan noodzakelijk. Niet alle berichten en niet alle
informatie die de berichten bevatten lijken evenveel nut te hebben.
219 Er
zijn meerdere eigenaren van berichten met dezelfde soort informatie. Dit resulteert in meerdere
werkelijkheden en versies van de berichten.
220 Een
deel van de casussen kan door inflexibiliteit van de systemen onvoldoende geregistreerd worden. Dit type
casussen wordt buiten de AZR-systematiek besproken en afgehandeld, waarvoor extra inzet van
zorgaanbieder en zorgkantoor nodig is.
221 Een
complexe AZR resulteert in een complex ICT-beheer, wat voornamelijk bij zorgkantoren en
zorgaanbieders vraagt om een steeds grotere investering in hoogopgeleide IT-ers, duur onderhoud en nieuwe
software.
222 Bij
het beschrijven van de weg die genomen wordt naar de stip aan de horizon, gaan wij ervan uit dat de
mogelijkheid bestaat dat (een deel van) toekomstige informatievoorziening binnen de AWBZ eveneens door
PwC
Pagina 73 van 90
gemeenten en voor de zorgverzekeringswet gebruikt kan gaan worden. Hoewel over deze richting nog geen
zekerheid bestaat, stelt dit aanvullende eisen aan de toekomstige informatievoorziening.
223 De
principes die worden gehanteerd zijn onder meer:
Eenmalig opvragen en vastleggen van gegevens ten behoeve van meermalig gebruik.
Informatievoorziening flexibeler en in staat om nieuw beleid sneller te implementeren (onafhankelijk
van politieke keuzes).
Informatievoorziening wordt minder afhankelijk van organisatie-indeling
Uitgangspunten voor informatievoorziening en ICT
224 Voor het aandachtsgebied informatievoorziening en ICT worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Uitgangspunt
Informatievoorziening en ICT
UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
UI8
UI9
UI10
Beschrijving
Modernisering van de gegevenshuishoudingen door standaardisatie van
gegevenssets, domeinoverstijgend gebruik van authentieke registraties en
het gebruik van een sectorknooppunt als verwijzer, vertaler en inkijkfunctie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van de
gegevenshuishouding:
Een goede gegevensuitwisseling tussen de organisaties binnen en
tussen de zorgketens.
Ondersteuning van de beleids- en stuurinformatie, waarmee de
werking van de zorgketens beter kan worden geëvalueerd.
In het nieuwe stelsel van informatievoorziening worden alleen operationele
gegevens21 vastgelegd. Andere vormen van informatie zijn daar afgeleiden
van, zodat administratieve lasten in de uitvoering tot een absoluut minimum
beperkt worden.
De informatiearchitectuur van de AWBZ houdt er rekening mee dat de
mogelijkheid bestaat dat (een deel van) de toekomstige iAWBZ eveneens
voor WMO en Zvw gebruikt kan gaan worden.
Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande oplossingen en
bestaande (beproefde) ICT-componenten (best practices).
Er wordt gebruik gemaakt van het stelsel van basisregistraties (bijvoorbeeld
de Basis Registratie Personen (voorheen GBA)) waar mogelijk.
Er wordt gebruik gemaakt van (bron)registraties voor het vastleggen van
gegevens die voor meerdere partijen van belang zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van het autorisatie, authenticatie en logging (AAL)
principe voor wat betreft het verlenen van toegang tot bronregistraties en
systemen (in geval van organisatie overschrijdende autorisaties, zie 3.4.6.1).
Voor het veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens zal 'privacy
by design' worden toegepast op basis van Nederlandse en EU wet- en
regelgeving.
Een meer technisch uitgangspunt voor het meerjarenplan is dat de regels
van de overheidsreferentie-architectuur AIDA worden gehanteerd.
Een optimale uitgangssituatie voor verbinding tussen de zorgketens en met
andere ketens, zoals Werk & Inkomen en Jeugdzorg.
21
Een berichtenset noodzakelijk voor sturing op resultaten met vereenvoudiging van de berichtinhoud
(schrappen van verplichte of optionele velden).
PwC
Pagina 74 van 90
225 Bij
een kleiner wordende populatie in de AWBZ moet ook sprake zijn van een vermindering van de
beheerkosten.
226 Binnen
de zorg zijn veel kleinere zorgaanbieders die niet altijd beschikken over voldoende capaciteit op
gebied van ICT om veranderingen door te voeren. Bij de keuzes die gemaakt worden in de
informatievoorziening moet getracht worden om de impact op de zorgaanbieders zo klein mogelijk te houden
en het werk voor hen zoveel als mogelijk te verlichten.
B.2.5.
Verandermanagement en communicatie: noodzaak voor
realistische veranderingen en eenduidige communicatie over (i)AWBZ
227 Bij
elk verandertraject is voldoende betrokkenheid van de partijen die veranderingen moeten doorvoeren
onmisbaar. De gevraagde veranderingen moeten realistisch van aard zijn, evenals het tempo waarop de
veranderingen plaats moeten vinden. In de projecten die voortvloeien uit voorliggend meerjarenplan zijn
specifieke activiteiten opgenomen om ook het verandermanagement in goede banen te leiden. Communicatie
over het meerjarenplan iAWBZ is een belangrijk onderdeel van het verandermanagement.
228 In
de huidige situatie communiceert het Ministerie van VWS over AWBZ naar zowel cliënten, zorgaanbieders
als andere overheidsinstanties en toezichthouders. Er is gebrek aan een betrouwbaar, volledig en tijdig
communicatiekanaal waarmee vanuit VWS een eenduidige boodschap over de AWBZ (en dus ook over iAWBZ)
kan worden verspreid naar vertegenwoordigers van alle betrokken partijen.
229 De
cliënt heeft behoefte aan een centraal punt voor informatie over de AWBZ en de koppeling naar
informatie over de WMO, Zvw en JGZ. Hieronder valt tevens specifieke informatie over de iAWBZ, zoals
beveiliging van gegevens van de cliënt.
Uitgangspunten voor Verandermanagement en communicatie
aandachtsgebied Verandermanagement en communicatie worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd.
230 Voor het
Uitgangspunt
Verandermanagement en
communicatie
UMC1
UMC2
UMC3
UMC4
UMC5
UMC6
UMC7
PwC
Beschrijving
Bij besluitvorming die leidt tot veranderingen in de informatievoorziening,
worden de perspectieven van alle relevante ketenpartijen betrokken.
Bij de ontwikkeling van het transitiepad wordt gestreefd naar maximale cocreatie tussen de betrokken partijen.
Het tempo waarmee veranderingen in de informatievoorziening
plaatsvinden, moet realistisch en haalbaar zijn voor alle ketenpartijen.
De communicatie is actief, volledig, duidelijk, op maat en op de doelgroep
afgestemd.
Communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten (haalen brengplicht, transparant, uniforme boodschap).
Er is een vast communicatiekanaal waarmee vanuit VWS een eenduidige
boodschap over de veranderingen in de iAWBZ kan worden verspreid naar
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit kanaal wordt voor alle
informatie rondom AWBZ gebruikt.
Er komt een centraal punt voor informatie over de AWBZ voor de cliënt en
de koppeling naar informatie over de WMO, Zvw en JGZ.
Pagina 75 van 90
C. De huidige informatievoorziening AWBZ:
gehanteerde berichten en applicaties
Bericht
IO31
IO32
AW33
AW34
AW35
AW36
AW39
AW310
AW317
AW 319
AW320
Omschrijving
Indicatiebesluit
Retourinformatie indicatiebesluit
Toewijzing zorg
Retourinformatie toewijzing zorg
Aanvang zorg
Retourinformatie aanvang zorg
Mutatie zorg
Retourinformatie mutatie zorg
Wachtlijstgegevens
Declaratiebericht
Retourinformatie declaratiebericht
Bericht
ZK39
ZK10
ZK33
ZK34
ZK35
ZK36
CA317
CA318
CA319
CA320
Omschrijving
Mutatie zorg
Retourinformatie mutatie zorg
Toewijzing zorg
Retourinformatie toewijzing zorg
Aanvang zorg
Retourinformatie aanvang zorg
Aanvang zorg CAK
Retourinformatie aanvang zorg CAK
Mutatie zorg CAK
Retourinformatie mutatie zorg CAK
Tabel 3. Toelichting berichten
Ketenpartij
CIZ
Zorgkantoor
Zorgaanbieder
CAK
CVZ
Cliënt
Applicatie
AanmeldFunctionaliteit
Gino
Probe
PGB-systeem
AZR-applicatie
Inkoopapplicatie
Debiteurensysteem
Productiemonitor
ECD
Declaratiesysteem
Cebes
Ceris
CRS
FBZ
OF
Thinsy
Berichtenpostbus (BRP)
SAS BI-tool
Validatieservice
XML-conversieservice
AZR-conversieservice
Diverse webapplicaties
In gebruik voor
Cliënten en zorgaanbieders om aanvraag indicatie in te dienen
Back-office systeem voor registratie cliëntgegevens en
indicaties
Afhandeling bezwaar- en beroepszaken
Ondersteuning proces PGB-houders
Systeem voor digitaal uitwisselen gegevens
Ondersteuning inkoopproces
Ondersteuning financiële proces
Excelbestand productiegegevens zorgaanbieders
Registratie cliëntgegevens
Ondersteuning financiële proces
Centraal Eigen Bijdrage Systeem
Registratie FKG-bestanden (compensatie eigen risico cliënt)
Centraal Regelingen Systeem voor uitvoering Wtcg
Financiering Bijzondere Zorgkosten voor bevoorschotting
Ondersteuning financiële proces
Thuiszorg Informatie Systeem (ook voor WMO)
Genereren wachtlijstrapportages
Data-analyses
Valideren AZR-berichten
Omzetten EI-berichten naar XML en vice versa
Omzetten oude naar nieuwe AZR versie
Ten behoeve van ondersteuning aanvragen en financiën
Tabel 4. Toelichting applicaties
PwC
Pagina 76 van 90
D. Verbeterpunten, knelpunten en risico’s
231 In
deze bijlage worden verbeterpunten, knelpunten en risico’s weergegeven, die zijn geïdentificeerd door de
partijen rondom de iAWBZ en die de basis kunnen vormen waarop een transitie- of verbeterplan kan worden
opgesteld.
D.1. Ketenbeleid
232 Het
doel van de keten. De stakeholders in de keten, en de ketenpartijen, ook in aanpalende ketens.
Onzekerheden die spelen in de gevolgen van het regeerakkoord.
Dimensie
Omschrijving
Onderdeel
Soort
Business
Waar is iZorg?
Ontbreken ZVW domein is gemiste kans
En de Wmo?
Keten verkorten = vereenvoudigen
Te veel schakels (CIZ toetsing/ZK toestemming =
overbodig)
Denk in zorgketens (COPD, diabetes, etc)
CIZ en huisarts in 1 organisch verband
CIZ opheffen = minder schakels in de keten
CAK weg = ZK kan dit wellicht op zich nemen
Doelgroepen toevoegen t.b.v. kostenmonitoring
Kostenbeheersing naar klant = inzicht in kosten =
zorgt voor bewustwording
Zorgplan hanteren als basis voor verantwoording
en financiering
Politiek is grillig. Houd in het ontwerp hier rekening
mee = flexibel, rollen en verantwoordelijkheden
moeten kunnen wisselen
AZR match tussen ZZP en zorgactiviteit
Sturingsinformatie kan gericht zijn op de klant of
organisatie waar hij mee te maken heeft
Afspraken tot de voordeur/vrijheid achter de deur
Fundamentele herorientatie op primary care vs.
overige zorg
Zijn we tevreden met 80%? De beller is soms
sneller!
Keep it stupidly simple – KISS
Denk in zorg niet in bekostiging
Keten
Aandachtspunt
Knelpunt
Knelpunt
Oplossing
Knelpunt
Financien
Voorbeeld
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Beleid/uitgangspunten Prioriteit
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Oplossing
Prioriteit
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Aandachtspunt
D.2. Governance
233 De
toekomstige structuur en de wijze van samenwerking, coördinatie en governance. Wetgeving.
Business
PwC
Duidelijk scheiden van rollen/taken/
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Rollen/taken/
verantwoordelijkheden
Aandachtspunt
Pagina 77 van 90
Business
Business
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
PwC
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 1. zorgaanbod
2. Financiering 3. Zorglevering
Gescheiden taken/verantwoordelijkheden:
zorgkantoren doen materiële controle = dan ook
niet bepalen of alternatieve toewijzing past
Maak het bestuurlijk niet te druk (geen nieuwe
organisaties in het leven roepen)
Heldere escalatie route
Duidelijke overlegstructuur die vorm geeft aan
veranderingen
Geen "extra' regels toestaan buiten de algemene
afspraken
Let op tegengestelde belangen
Wie heeft welk mandaat
Wie zorgt voor handhaving
Platform voor klachtenafhandeling in het leven
roepen
Instellen organisatie die er voor zorgt dat partijen
zich aan de afspraken houden
Vektis werkt prima = standaard bewaking
Duidelijk standaarden = 1 voor alle
softwareleveranciers. Dit werkt beter
Wie is acceptant danwel eindgebruiker?
Strakke discipline handhaven ->
implementatieafspraken
Reëel releasebeheer = data tijdig stellen en
handhaven
Eenvoudige en eenduidige releases waardoor
eenvoudig beheer
Vooral niet monocausaal denken maar integraal
beoordelen van veranderingen
Goed nadenken over overgang modernisering en
vereenvoudigen = doorlooptijd AZR changes
1 beheerder die echte beslissingskract heeft en
durft te beslissen
1 beheerpartij ivm uniformiteit. Dan krijg je ook
niet dat partijen afhankelijk van elkaar zijn en naar
elkaar toe gaan wijzen
Input - output = gelijk. Dan kan beheer door 1
partij
Onafhankelijke beheerorganisatie
Onafhankelijke partij die geen belang heeft bij de
informatie
Praktijkvoorbeeld CVZ –AZR
Wie beheert?
Maak gebruik van een decentraal beheer
constructie. 1 x per jaar bij elkaar komen waarbij
VWS regie
Beheer laten doen door de belanghebbenden
CAK standaard(CA) bij Vektis onderbrengen. Is nu
afwijkend
Rollen/taken/
verantwoordelijkheden
Rollen/taken/
verantwoordelijkheden
Aandachtspunt
Overlegstructuur
Aandachtspunt
Overlegstructuur
Overlegstructuur
Oplossing
Oplossing
Regels/handhaving
Aandachtspunt
Regels/handhaving
Regels/handhaving
Regels/handhaving
Regels/handhaving
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Oplossing
Regels/handhaving
Oplossing
Releasebeheer
Releasebeheer
Voorbeeld
Oplossing
Releasebeheer
Releasebeheer
Aandachtspunt
Oplossing
Releasebeheer
Aandachtspunt
Releasebeheer
Aandachtspunt
Releasebeheer
Oplossing
Releasebeheer
Prioriteit
1 Beheerder
Oplossing
1 Beheerder
Aandachtspunt
1 Beheerder
Aandachtspunt
1 Beheerder
1 Beheerder
Oplossing
Oplossing
1 Beheerder
1 Beheerder
1 Beheerder
Voorbeeld
Aandachtspunt
Oplossing
1 Beheerder
1 Beheerder
Oplossing
Knelpunt
Aandachtspunt
Pagina 78 van 90
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Informatie
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
PwC
Gaat Nictiz een rol spelen m.b.t. de diverse
beheerrollen?
Beheer bij één centrale partij neerleggen maar
maak onderscheid tussen typen informatie. CVZ
doet het niet slecht.
Voorkom dubbele vastlegging. Regie bij beheerder
beleggen
Technisch beheer: centraal beleggen en eigenaar
bepalen
Applicatiebeheer: betrek alle belanghebbenden op
eigen niveau: zorgaanbieders, clientorganisaties,
zorgkantoren en softwareleveranciers
Functioneel beheer: Per domein 1 netwerk, dus
decentraal maar centraal gecoördineerd
Afweging tussen wat doe je centraal en wat
decentraal. Op welke manier organiseer je de
interactie
Systemen hebben verschillende doelstellingen. Het
beheer is afhankelijk van deze doelstellingen
Onderhoud van standaarden en systemen in lijn
brengen met wijzigingen in wet en regelgeving
Stem het beheer af op de verschillende informatielagen
Scheiden van beheertaken: inhoudelijk
beheer/codelijsten/dossierhouder/toegankelijkheid
Aandacht voor rapportages/beleids & stuurinfo
Maak duidelijk over welk beheer we het hier
hebben
One stop shop in de zorgaanbieder - software
leverancier relatie (Appstore)
Bewaartermijnen beveiliging/privacy in acht
nemen/vast stellen
Eenduidige definitiebepaling / Geen ruimte voor
interpretaties
Belemmeringen door privacy wetgeving
1 Beheerder
Oplossing
1 Beheerder
Voorbeeld
1 Beheerder
Aandachtspunt
Functioneel, applicatie
en technisch beheer
Functioneel, applicatie
en technisch beheer
Oplossing
Functioneel, applicatie
en technisch beheer
Doelen MJP
Oplossing
Doelen MJP
Aandachtspunt
Doelen MJP
Aandachtspunt
Doelen MJP
Oplossing
Doelen MJP
Oplossing
Doelen MJP
Doelen MJP
Oplossing
Oplossing
Klant - leverancier
verhouding
Wetgeving
Oplossing
Wetgeving
Aandachtspunt
Wetgeving
Knelpunt
Wet BSN: zorg dat je de juiste persoon/cliënt hebt
Wetgeving
Aandachtspunt
Verplichting tot eenmalige gegevensverstrekking
Wetgeving
Oplossing
Wetgeving vraagt nu om elektronische
handtekening
Privacy by design: in het ontwerp zo veel moglijk
rekening houden met zo weinig mogelijk
persoonsgegevens
Medisch beroepsgeheim belemmert delen van
informatie
Hoe zorg je dat de veiligheid van cliënten die
gevaar lopen geborgd is?
Cliënt moet uniek identficeerbaar zijn door alle
Wetgeving
Oplossing
Wetgeving
Oplossing
Wetgeving
Knelpunt
Wetgeving
Aandachtspunt
Wetgeving
Prioriteit
Oplossing
Aandachtspunt
Prioriteit
Pagina 79 van 90
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Techniek
Techniek
ketenpartijen zonder dat privacy in het geding
komt. Bv. BSN
Privacy wetgeving is doorgeslagen en niet meer in
het belang van de cliënt zelf
Wie is leidend in het maken van afspraken? =
Beveiliging en privacy
Incidentenpolitiek leidt tot incidenten
informatievoorziening
Gedragscode voor de branche toepassen (ook in
toezicht)
Geen gelijklopende projecten rond
informatievoorziening. Daar heb je jaren last van
Taken en bevoegdheden van zorgkantoren en
zorgverzekeraars herzien
Regionale afspraken moeten mogelijk zijn
CIZ: betere werkinstructies t.b.v. voorkeur
zorgaanbieder
Informatie beperken tot wat uitsluitend nodig is
om de processtap te kunnen uitvoeren
AZR: geen rol meer voor CVZ bij integratie met
andere domeinen
Spelregels m.b.t. centraal/decentraal vastleggen
van informatie
Zijn zorgaanbieders bereid om de noodzakelijke
investeringen te doen in systemen t.b.v.
informatievoorzieningstraject
Eigen agenda leverancier = beperkt innovatie
omdat oude eerst afgeschreven moet worden
Wetgeving
Knelpunt
Governance
Aandachtspunt
Governance
Knelpunt
Governance
Oplossing
Governance
Aandachtspunt
Governance
Oplossing
Governance
Governance
Oplossing
Knelpunt
Governance
Oplossing
Governance
Oplossing
Governance
Oplossing
Klant - leverancier
verhouding
Aandachtspunt
Klant - leverancier
verhouding
Aandachtspunt
D.3. Dienstverlening/klant- en bedrijfsprocessen
234 Te
onderscheiden ketenprocessen (operationeel, sturing en verantwoording), activiteiten en (tussen)
producten en diensten van ketenpartners, inclusief relevante koppelvlakken tussen organisaties.
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
PwC
Waar is de cliënt?
Wie vertegenwoordigt de cliënt?
Welke partij is voor de klant de toegang tot
AWBZ/Wmo/ZVW?
Communicatie en informatie richting vrijwilligers en
mantelzorgers
Eén portaal voor de klant t.b.v. AWBZ/Wmo/ZVW
informatie
Eén loket voor cliënt. Deze moet ook belangen
behartigen (niet belanghebbenden = CAK, ZA, CIZ, etc.)
Keuzeinformatie geintegreerd aanbieden en niet in
aparte domeinen
Orientatie van registratie op cliënt (doel is niet
registreren)
Alle relevante gegevens centraal beschikbaar stellen
(werk en inkomen, medisch, wachtlijsten, etc.)
Klant
Klant
Klant
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Klant
Aandachtspunt
Klant
Oplossing
Klant
Oplossing
Klant
Oplossing
Klant
Aandachtspunt
Klant
Oplossing
Pagina 80 van 90
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Business
Beveiliging/Privacy
Beveiliging/Privacy
Beveiliging/Privacy
Beveiliging/Privacy
Cliënt moet gegevens eenmalig afgeven en vanaf dat
moment bij overige ketenpartijen bekend zijn
Cliënt is eigenaar van informatie en moet ook kunnen
'schrappen'
Cliënt heeft eigen regie
Zorgindicatoren voor het meten van kwaliteit dicht bij de
klant houden
AWBZ-proces is fictief = bestaat niet
Doel van informatie: voor wie?, waarom, wat doen we
ermee?
Declaratie berichten van 2 zorgaanbieders die leveren
binnen 1 ZZP = problematisch
Registratie moet niet de werkprocessen vormen maar
andersom. Het client/werkproces moet leidend zijn
Betere aansluiting AWBZ bij te leveren zorg
Eén klant = één dossier
Verantwoording minuten-registratie afschaffen
Bestaande organisaties beter benutten voor
informatievoorziening
Informatie uit registraties zou voldoende moeten zijn =
geen materiële controles nodig
Als cliënt zorg wil krijgen moet hij toestemming vragen
aan organisatie die gaat betalen (gemeente, zorgkantoor,
verzekeraar, etc.)
Declaratieprotocol op andere wijze vaststellen = is nu
moeizaam traject
Toename materiële controles rijst de pan uit
AZR is niet meer dan een registratie systematiek. Meer
moet je er ook niet van maken
Laat alles via zorgverzekeraar lopen vanuit
zorgaanbieder. Zorgverzekeraar kan verzoek indienen tot
compensatie kosten ihkv AWBZ, Wmo, etc
Beveilig je kanalen
Oude onveilige kanalen afbouwen (fax/e-mail)
Beveiligingsrisico's bij thuiswerken afvangen
Beveiligde verbindingen (denk aan wijkverpleegkundige)
Klant
Oplossing
Klant
Aandachtspunt
Klant
Klant
Oplossing
Oplossing
Proces
Proces
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Proces
Knelpunt
Proces
Aandachtspunt
Proces
Proces
Proces
Proces
Knelpunt
Oplossing
Knelpunt
Oplossing
Proces
Oplossing
Proces
Aandachtspunt
Proces
Knelpunt
Proces
Proces
Knelpunt
Aandachtspunt
Proces
Oplossing
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Kanalen
Aandachtspunt
Oplossing
Aandachtspunt
Oplossing
235
D.4. Informatievoorziening en gegevens
236 Gegevensarchitectuurprincipes
die van toepassing zijn, zoals eenmalige gegevensopslag. De minimaal
noodzakelijke gegevensset om het ketenproces te kunnen uitvoeren en de ketenproducten te kunnen
leveren. (operationeel, sturing, en verantwoording).
237 Gegevenseigenaren
en te onderscheiden informatieproducten. Afspraken ten aanzien van standaarden
(pragmatiek, semantiek, syntax, formats en kwaliteit van de gegevensuitwisseling). Relevante (bestaande of
nog te ontwikkelen) basisregisters.
Informatie
Informatie
PwC
Eigen systemen van zorgaanbieders zijn niet betrouwbaar
als authentieke bron. Andere oplossing voor nodig
Er moet een mogelijkheid komen voor de verificatie en
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
Knelpunt
Aandachtspunt
Pagina 81 van 90
Informatie
validatie van gegevens
Er moet toezicht op kwaliteit van de informatie komen
Informatie
Welke bron is leading?
Informatie
Informatie
Declareren' is niet gelijk aan 'inhoudelijk dossier' is niet
gelijk aan 'toetsen/beoordelen'
Informatie moet volledig en betrouwbaar zijn
Informatie
Integriteit van informatie is hoogste prioriteit
Informatie
Getting the right information on the right time in the right
form to the right person at the right moment
Data-model moet data-behoefte volgen en niet andersom
Informatie
Informatie
Informatie
Hoe bewaken we de 'real-time'-heid van geboden
informatie
Inzicht clientinformatie (ook eenduidig)
Informatie
Welke data is wanneer waar (SLA)
Informatie
Basisregisters = NZA codering vervangen door AGB
codering
Implementatie: leg prioriteit bij vereenvoudigen en
moderniseren. Hierna wordt gezamenlijk doorontwikkelen
eenvoudiger
Hoe voorzien we ketenpartijen van de noodzakelijke
informatie?
Informatie
Informatie
Informatie
1 bron = 1 stroom voor informatievoorziening
Informatie
Eenduidigheid = iedere partij heeft zijn eigen AZR-eiland'.
Zorgaanbieders hebben met meerdere partijen te maken
Informatie
Te veel detailinformatie in de keten =
administratieverzwaring voor medewerkers
Informatie
Huidig model van berichtenverkeer is te complex
geworden
Informatie
Wat is de meerwaarde van de MAZ/MEZ en MUT?
Informatie
De rol van informatievoorziening is ondersteunend aan het
bedrijfsproces
Uitsluitend gegevens gebruiken waar ze voor bedoeld zijn =
declaratie/factuur heeft niets te maken met inhoudelijk
dossier
Vraag alleen wat nodig is
Informatie
Informatie
PwC
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
Kwaliteit
informatie
eOverheidsprinci
pes
eOverheidsprinci
pes
eOverheidsprinci
pes
eOverheidsprinci
pes
eOverheidsprinci
pes
eOverheidsprinci
pes
eOverheidsprinci
pes
Inhoud
Prioriteit
Aandachtspunt
Knelpunt
Aandachtspunt
Prioriteit
Aandachtspunt
Prioriteit
Aandachtspunt
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Prioriteit
Aandachtspunt
Oplossing
Knelpunt
Knelpunt
Knelpunt
Knelpunt
Aandachtspunt
Inhoud
Oplossing
Inhoud
Prioriteit
Pagina 82 van 90
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Zorgkantoor maakt op website wachtlijsten inzichtelijk
o.b.v. aantal wachtenden = dit zegt niets over de wachttijd!
Realisatie cijfers kloppend maken
Scheiden van zorg inhoudelijke informatie en
adminstratieve/verantwoordings processen
Niet op tijd en kosten sturen maar op zorginhoud
Orientatie op data registratie en niet op informatie
registratie. Uit data kan informatie worden gehaald
Heldere vaststelling informatiebehoefte door VWS
AW319 verschillen per zorgkantoor
Inzicht in deel AWBZ-zorg en Wmo-zorg = beheersbaarheid
client
Hoe past rapportage verantwoorde zorg in dit traject?
Connectivity = informatie tussen informatiesystemen goed
regelen
Creeer 1 waarheid = voorkom verschillende versies van
dezelfde informatie bij verschillende partijen in de keten
Eén taal in de keten: eenduidigheid van begrippen en
terminologie
Snap ik als 'simpele' medewerker de informatie die ik
mag/kan inzien
Gebruik de data die er is in plaats van iets nieuws te
creeeren
Geen overbodige informatie en te strakke regels
Informatie bij de bron laten staan. Bepaalde informatie
mag door partijen ingezien worden als deze nodig is voor
het proces
Eenduidige regels t.b.v. rapportages
De client is niet altijd in staat om de informatie tot zich te
nemen. De informatie moet worden 'vertaald' naar het
niveau dat hij/zij begrijpt
Betrokken partijen in het proces beperken. Logische rollen
bepalen in de ketenafhankelijkheid CIZ-ZK / ZK-ZA
Eén taal in de keten: eenduidigheid van begrippen en
terminologie
Snap ik als 'simpele' medewerker de informatie die ik
mag/kan inzien
Ontwikkel één integraal informatieobject-model voor alle
financieringsstelsels
Standardiseren over domeinen heen
Informatie
De informatiebehoefte van de klant is lang niet altijd
hetzelfde als die van de professional
Eenduidigheid van informatie over domeinen heen
Informatie
AZR is te complex en foutgevoelig = meerdere waarheden
Informatie
Relatie met o.a. Kiesbeter.nl leggen en de gegevens die
daar beschikbaar zijn
Halen bij de bron = beheer ligt daar
Afspraken over wie verantwoordelijk is voor mutaties =
Beheer
Beheer
PwC
Inhoud
Aandachtspunt
Inhoud
Inhoud
Knelpunt
Oplossing
Inhoud
Inhoud
Oplossing
Oplossing
Inhoud
Inhoud
Inhoud
Aandachtspunt
Knelpunt
Oplossing
Inhoud
Inhoud
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Houd het simpel
Oplossing
Houd het simpel
Oplossing
Houd het simpel
Aandachtspunt
Houd het simpel
Oplossing
Houd het simpel
Houd het simpel
Oplossing
Oplossing
Houd het simpel
Houd het simpel
Aandachtspunt
Prioriteit
Houd het simpel
Oplossing
Houd het simpel
Oplossing
Houd het simpel
Aandachtspunt
Integraliteit
(domeinen)
Integraliteit
(domeinen)
Integraliteit
(domeinen)
Integraliteit
(domeinen)
Integraliteit
(domeinen)
Integraliteit
(domeinen)
(Bron)registers
(Bron)registers
Oplossing
Oplossing
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Knelpunt
Voorbeeld
Oplossing
Aandachtspunt
Pagina 83 van 90
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
PwC
eenmaal vastleggen
Beheerder is tevens controleur. Niet iedereen mag
gegevensuitwisseling controleren -> is tegen de regels
Beheer wordt makkelijker bij centralisatie. Informatie on
demand
Traceerbaarheid is zeer belangrijk (mutaties, etc)
Wie zorgt ervoor dat informatie die juist of actueel is niet
meer geschrapt wordt
Duidelijkheid over wie eigenaar is van welk deel van de
informatie
Cliënt als eigenaar van zijn eigen gegevens
Is alle relevante informatie tot een aantal registers te
beperken?
Leg de link met EPD
Hoe voorkom je onbedoeld gebruik van de informatie
(toegang?)
Track and trace van gebruikte toegang
Iedere actie met betrekking tot gegevensuitwisseling en
mutaties moet herleidbaar zijn
Hanteer één beveiligde inlogmethode (DigiD/BSN/etc.)
1 centraal dossier (toegankelijk)
Diverse autorisatie niveaus mogelijk maken
Generiek toegangsregister
Toegang per instelling/organisatie regelen. Organisatie is
zelf verantwoordelijk voor wie namens de organisatie
gebruik maakt van de informatie
Informatie bij de bron halen = registers
Hoe laagdrempelig maak je het verstrekken van de
toegang?
DigiD + machtigingen via DigiD
Toegang en autorisaties op basis van rollen/functies
1 sleutel tot de zorg i.p.v.: -UZI, - Vecozo certificaat, gebruikersnaam/ww, - DigiD, etc.
Scheiden van soort informatie naar zorginhoudelijk wachtlijstinformatie - zorglevering. Autorisaties hier op
aanpassen
eHerkenning adopteren = identificeren van personen en
wat zij mogen i.r.t. dienst/gegevensverzameling
Toestemming cliënt niet bij iedere "wissewasje" vragen
maar in 1 keer goed regelen of anders bij hoge
uitzondering (log informatie = inzicht wanneer de cliënt dat
wil)
(Bron)registers
Oplossing
(Bron)registers
Oplossing
(Bron)registers
(Bron)registers
Oplossing
Aandachtspunt
(Bron)registers
Oplossing
(Bron)registers
(Bron)registers
Oplossing
Prioriteit
(Bron)registers
Autorisatie/Toe
gang
Gegevens
Voorbeeld
Prioriteit
Gegevens
Oplossing
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Oplossing
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Autorisatie/Toe
gang
Oplossing
Autorisatie/Toe
gang
Cliënt
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Pagina 84 van 90
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Beveiliging
/Privacy
Cliënt is ‘baas’ van eigen dossier en professional is
verantwoordelijk voor de inhoud
User consent
Cliënt
Oplossing
Cliënt
Aandachtspunt
Geef de cliënt toegang tot overzichten waar hij kan zien
wie zijn gegevens heeft ingezien
Wettelijk vertegenwoordiging cliënt indien nodig verplicht
regelen
Wie is eigenaar van welke gegevens?
Cliënt
Oplossing
Cliënt
Oplossing
Cliënt
Aandachtspunt
Leer van EPD ervaringen op het gebied van privacy en
beveiliging
Logging inzichtelijk maken voor klant
Cliënt
Voorbeeld
Cliënt
Oplossing
Door AW319 is het onmogelijk om de naam van een cliënt
geheim te houden
Track and trace van gebruikte toegang
Cliënt
Knelpunt
Gegevens
Oplossing
Iedere actie met betrekking tot gegevensuitwisseling en
mutaties moet herleidbaar zijn
Single point of truth = centraliseren informative
Gegevens
Oplossing
Gegevens
Oplossing
Niet uitwisselen omdat het kan maar omdat het nut heeft
= doelmatigheid
AGB code problematiek aanpakken. Voorkeur kvk nummer
hanteren
Gegevens
Prioriteit
Gegevens
Knelpunt
D.5. Techniek
238 Architecturen/architectuurprincipes.
Te onderscheiden ketensystemen in gebruik of ontwikkeling: gedeelde
systemen, koppelvlakken – uitwisseling, keteninformatie-infrastructuur, toekomstig applicatielandschap.
Technische standaarden. Borging informatiebeveiliging.
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
PwC
Aansluiten bij Europese
technische standaarden
Gebruik van beproefde
technieken
Bestaande standaarden
(transport & toegang)
Zelfde structuur van
gegevensuitwisseling
tussen AWBZ/Wmo/ZVW
Eén definitie. Geen
onderliggende
interpretaties
Alle stromen (ZVW, AWBZ,
Wmo, FZ, etc) met
dezelfde berichten
bedienen
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Oplossing
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Aandachtspunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Oplossing
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Oplossing
Pagina 85 van 90
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
PwC
technische standaard voor
Personal Health Record
neerzetten
Wetgeving: gebruik van
standaarden moet
Domeinen met eigen
standaarden: 'slimme'
vertaling of naar één
nieuw groot systeem
ECHT standaardiseren
Veel standaarden -> kan
dit niet uniform?
CVZ stelt de specificaties
van AZR op en toch zijn er
interpretatieverschillen.
Hoe maken we het nog
preciezer?
Niet de systemen maar de
verplichte toepassing van
standaarden is essentieel
CIZ communiceert niet
met GBA. Dit levert veel
uitval op
Huidige
berichtenstandaarden
creëeren een
afhankelijkheid AW35 =
AW39. Zorg ervoor dat
informatie onafhankelijk
per processtap toegepast
kan worden
Foutafhandeling AW319 is
te complex voor
gebruikers
Uniforme standaard voor
informatie-uitwisseling.
Deze moet aanpasbaar
zijn (dus mee kunnen
evolueren) zonder dat het
hele systeem hiervoor
aangepast moet worden
Standaarden + definitieve
basisbegrippen
Naast
berichtenstandaarden ook
standaard
uitwisselingsmechanismen
Wmo = geen bericht en
geen standaard
Wmo - HV/VG volledig
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Voorbeeld
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Oplossing
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Aandachtspunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Aandachtspunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Knelpunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Knelpunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Knelpunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Oplossing
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Aandachtspunt
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Best practice
Knelpunt
Oplossing
Knelpunt
Knelpunt
Oplossing
Voorbeeld
Pagina 86 van 90
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
PwC
gestandaardiseerd bij
gemeente Den Haag
MAZ vs. AW319
Standaardisatie (incl.
over domeinen)
Justitie keten niet
Standaardisatie (incl.
vergeten!!!
over domeinen)
Berichten van txt naar
Standaardisatie (incl.
XML
over domeinen)
HL7 of XML of open
Standaardisatie (incl.
source
over domeinen)
Bureau Jeugdzorg /
Standaardisatie (incl.
domein ook niet vergeten! over domeinen)
Zorgkantoren toegang
(Bron)registers/routering
geven tot GBA. Nb: alleen
nuttig als zorgkantoren
langere horizon hebben
dan 1 jaar. Anders via
verzekeraars+B69
Centrale informatiebron
(Bron)registers/routering
in de keten
Flexibiliteit van interfaces (Bron)registers/routering
vastleggen
Koppelingen tussen
(Bron)registers/routering
systemen vastleggen en
onderhoud aanwijzen
Eén duidelijk koppelpunt
(Bron)registers/routering
voor alle verschillende
financieringstromen
Centrale voorziening
(Bron)registers/routering
aanwijzen (+verplicht
gebruik). Voorbeelden =
mijn.overheid /
basisregistraties
Actuele gegevens op één
(Bron)registers/routering
plek vastleggen waar alle
partijen informatie
kunnen ophalen. Hierdoor
is meervoudige
aanlevering van dezelfde
gegevens niet meer nodig
Standaardisatie bij bron
(Bron)registers/routering
kost veel tijd en
investeringen
Regie is nodig, zeker met
(Bron)registers/routering
het oog op de
decentralisaties
Centraal schakelpunt met (Bron)registers/routering
éénmalige uniforme
validatie voorkomt
huidige interpretaties van
standaarden door de
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Oplossing
Oplossing
Aandachtspunt
Oplossing
Oplossing
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Oplossing
Aandachtspunt
Oplossing
Knelpunt
Aandachtspunt
Oplossing
Pagina 87 van 90
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
PwC
diverse partijen
Is 1 plek met
clientgegevens mogelijk
Geen data overdracht
Enkel API's (ook voor
doelsystemen)
Snelheid van gegevens
doorsturen is belangrijk =
bottleneck bepaalt
doorlooptijd. Ook
actualiteit
Connectivity
Actualiteit van gegevens.
Ook relevant als situatie
wijzigt (historie moet
raadpleegbaar zijn)
24/7 beschikbaarheid van
data
Up-time zorgbus = 99,9%
Toegang voor cliënt ook in
traject meenemen: webbased of apps
Portaal clienten waar ze
declaratie van de
aanbieder kunnen zien.
Na goedkeuring door
cliënt wordt uitbetaald/EB
in rekening gebracht
Creëer meerdere
ingangen met dezelfde
informatie maar voor
verschilende doelgroepen.
Portals/web-services
Apps voor klanten
Web-based oplossingen
realiseren
Web-based ontsluiting
informatie
Informatie toegankelijk
voor diverse soorten
hardware: tablets, PC,
smartphones
Hybride systeem = van
oude naar nieuwe
systematiek
vereenvoudigt de
implementatie
Definitieve specificaties =
definitieve specificaties +
(Bron)registers/routering
Oplossing
(Bron)registers/routering
(Bron)registers/routering
Oplossing
Oplossing
Infrastructuur en
beschikbaarheid
Aandachtspunt
Infrastructuur en
beschikbaarheid
Infrastructuur en
beschikbaarheid
Aandachtspunt
Infrastructuur en
beschikbaarheid
Infrastructuur en
beschikbaarheid
Kanalen/systemen
Aandachtspunt
Kanalen/systemen
Oplossing
Kanalen/systemen
Oplossing
Kanalen/systemen
Kanalen/systemen
Oplossing
Oplossing
Kanalen/systemen
Oplossing
Kanalen/systemen
Aandachtspunt
Implementatieaspecten
Oplossing
Implementatieaspecten
Aandachtspunt
Oplossing
Aandachtspunt
Oplossing
Pagina 88 van 90
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
Techniek
PwC
op tijd
Kijk breder dan 1 techniek
AZURE = wet &
regelgeving geeft aan dat
data in NL/Europa moet
staan (fysiek). Houd hier
rekening mee
Gestructureerde en
eenvoudig te
implementeren business
rules. Bij voorkeur voor
AWBZ en Wmo
AZR = is berichtenverkeer
wel de oplossing?
Implementatietijd bij
oplossingen = minimaal 6
maanden op voorhand
Implementatie nieuwe
ontwikkeling: Saas, Paas,
Iaas. Toepasbaarheid
toetsen binnen AWBZ
Integratie en harmonisatie
waar mogelijk
Herleidbaarheid
(verantwoordelijkheid)
Inregelen van verbeterde
audit trails
AZR nu heeft een
kostenverhogend effect
omdat de complexiteit te
hoog is
1 redundantie in
berichten
Laagdrempelig voor
gebruik
Eenvoudig gebruik
techniek: "een kind moet
het begrijpen"
Keep it simpel
AZR nu heeft een
kostenverhogend effect
omdat de complexiteit te
hoog is
1 redundantie in
berichten
Laagdrempelig voor
gebruik
Eenvoudig gebruik
techniek: "een kind moet
het begrijpen"
Keep it simpel
Implementatieaspecten
Implementatieaspecten
Aandachtspunt
Aandachtspunt
Implementatieaspecten
Oplossing
Implementatieaspecten
Knelpunt
Implementatieaspecten
Aandachtspunt
Implementatieaspecten
Oplossing
Implementatieaspecten
Aandachtspunt
Implementatieaspecten
Aandachtspunt
Implementatieaspecten
Oplossing
Eenvoud
Knelpunt
Eenvoud
Aandachtspunt
Eenvoud
Aandachtspunt
Eenvoud
Oplossing
Eenvoud
Eenvoud
Aandachtspunt
Knelpunt
Eenvoud
Aandachtspunt
Eenvoud
Aandachtspunt
Eenvoud
Oplossing
Eenvoud
Aandachtspunt
Pagina 89 van 90
D.6. Verandermanagement en communicatie
Business
Business
Business
PwC
Rekening houden met
het opleidingsniveau van
de mensen die er mee
moeten werken
Gebruik ervaring
professional (waarom CIZ
nodig?)
CIZ ondersteuning &
advies gebruiken in de
behoeftebepaling van de
zorg
Professional
Aandachtspunt
Professional
Knelpunt
Professional
Oplossing
Pagina 90 van 90