Update in BoToVA toetsmodule ALcontrol Laboratories

Update in BoToVa toetsmodule ALcontrol Laboratories
Datum:
1-4-2014
Per 1 april 2014 zijn enkele belangrijke updates doorgevoerd in de toetsing met de BoToVa module.
De aanpassingen betreffen:
1. Mengmonster (in BoToVa “Toetsmonster” genoemd)
a. De layout van de toetsing is sterk verbeterd. Zo worden de componenten nu
gepresenteerd onder van toepassing zijnde kopjes, bijvoorbeeld metalen, PAK etc.
b. De resultaten van de “gemengde” individuele monsters worden getoond.
c. Toets op verschil met maximaal factor 2,5: het toetsblad laat nu zien, of de verschillen
tussen de individuele monsters voldoen aan de eis uit SIKB protocol 1001, dat deze
maximaal 2,5 mag zijn. Bij een groter verschil moet nader onderzocht zijn of er fouten
zijn gemaakt. Zo niet, dan dient te worden aangenomen, dat de partij grond
inhomogeen is.
2. Normenblad: toegevoegd is een pagina die laat zien met welke normwaarden de toetsing heeft
plaatsgevonden.
3. Opgenomen is een lijst met “additionele toetsparameters”: deze geeft een overzicht van
relevante parameters die niet zijn onderzocht, maar waar BoToVa wel conclusies over
terugzendt. Een voorbeeld is: als alleen naftaleen is onderzocht, zal BoToVa ook altijd toetsen
op de som PAK-VROM en daar conclusies over melden.
4. Optie om alleen somparameters te tonen op het toetsrapport: door deze optie aan te zetten,
zal het toetsrapport alleen de somwaarde laten zien. Als bijvoorbeeld de onderliggende
individuele componenten geen toetswaarde hebben. Voorbeeld: bij PAK in grond zal alleen PAKVROM worden getoond, niet de individuele PAK.
5. Nieuwe BoToVa toetsmodules: Per 1 april zijn enkele nieuwe toetsmodules live gezet door
BoToVa. Voor module T17 (Beoordeling kwaliteit Bouwstoffen – samenstelling) heeft ALcontrol
de digitale communicatie al gerealiseerd in de afgelopen weken, dus deze kan vanaf heden door
u worden gebruikt. Deze module toetst de gevonden gehaltes aan bijlage A, tabel 2, van de
Regeling Bodemkwaliteit. U dient een keuze te maken voor één van de volgende bouwstoffen
types:
Andere nieuwe toetsmodules betreffen monsters met uitloging en toetsing aan emissie eisen,
onder meer voor grootschalige bodemtoepassingen (GBT). ALcontrol werkt op dit moment hard
aan de programmering van de uitwisseling van de data tussen BoToVa en haar eigen software.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Tot slot wijzen wij u nog graag op een overzicht van FAQ’s met antwoorden door Rijkswaterstaat:
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/vragen/