Buren - Partij voor de Dieren

* de Gelderlander
WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014
25
RIVIERENLAND
Weer leerlingen om
drugs weggestuurd
Na Junior College BenedenLeeuwen wordt nu Maaswaal
College aan drugs gelinkt.
26 Tiel wil hotspot met voorwaarden
Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/rivierenland
RIVIERENLAND & OMGEVING 28
Hoe gevaarlijk is de fruitteelt?
Leven in fruitteeltgebied is slecht voor
de gezondheid, zegt
PvdD. Volgens de
telers valt het met
het gif reuze mee.
door Fred Eggink
ECK EN WIEL – Hoe gevaarlijk zijn
gewasbeschermingsmiddelen van
de fruitteelt voor omwonenden?
Het is een groot gevaar, zegt de
Partij voor de Dieren. Valt reuze
mee, volgens de Nederlandse
Fruittelers Organisatie (NFO).
De Gezondheidsraad, een onafhankelijke organisatie, kondigde
onlangs aan uitgebreid onderzoek
te gaan doen in eigen land. „Vooral uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen
lopen. Verder beveelt de raad aan
maatregelen te nemen om de
blootstelling te verminderen.”
De Gezondheidsraad heeft vorige
maand dat advies aangeboden aan
de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken.
De Partij voor de Dieren Buren
zwengelde gisteren de discussie
aan door een bord te plaatsen ‘Gifvrije route’ op de hoek Rijnstraat-Wielseweg in het buitengebied van Eck en Wiel.
Symbolisch wil de partij, die één
zetel heeft in de Burense gemeenteraad, aandacht vestigen op ‘de
gevaren van de bestrijdingsmiddelen, die de Burense fruittelers gebruiken voor omwonenden en
passanten’. Fractievoorzitter Joop
de Jonge: „Kinderen en volwassenen moeten veilig naar school en
䡵 Joop de Jonge en Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, maken het bord vast. foto William Hoogteyling
werk kunnen fietsen zonder gifdampen in te ademen onderweg.
In Buren wordt veel landbouwgif
gebruikt. De telers in de gemeente bespuiten hun fruitbomen regelmatig met bestrijdingsmiddelen, die ernstige ziektes veroorzaken.”
De PvdD baseert zich onder meer
op een jaarlijkse controle van vorig jaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder 100
van de 3.200 telers. Daaruit bleek,
dat bij ongeveer een derde van de
controles sprake is van een overtreding door het gebruik van niet
toegelaten middelen.
Herman Bus, beleidsmedewerker
䊳 Partij voor de Dieren wijst
op gevaar van gewasbeschermingsmiddelen.
NFO spreekt dat tegen
van de NFO, zegt dat de sector de
laatste jaren juist bezig is om de
gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen: „We
maken veel meer dan vroeger gebruik van techniek, denk alleen
maar aan tunnelspuiten. Verder
zie je naast boomgaarden steeds
meer windschermen. Ook wordt
er vaker gekeken naar inzetten
van natuurlijke vijanden, en biologische bestrijding. Er is studie
naar resistente rassen. Dat laatste
Buren zegt ja tegen ‘omstreden bouwplan’
MAURIK – De kaarten waren al ge-
schud, maar gisteravond keurde
een meerderheid van de Burense
gemeenteraad (16-5) het bestemmingsplan Middelwaard-West bij
Lienden goed. Dat betekent dat
AgruniekRijnvallei en K3Delta
mogen uitbreiden.
Met name de 45 meter hoge silo
van Rijnvallei is een doorn in het
oog voor de gemeente Rhenen en
het
actiecomité
Middelwaard-West.
Maar ook in de gemeenteraad is
er fel verzet. Vooral coalitiepartij
D66 bijt fel van zich af. Alda van
Zijl: „Dit is grensoverschrijdend,
we willen niet zo met onze buurgemeenten Rhenen en Neder-Betuwe omgaan. Het is onbegrijpelijk dat Rijnvallei dit landelijke gebied niet serieus neemt. Kiezen
we voor een ongebreidelde groei
in de uiterwaarden?”
Ook PvdA (aanvankelijk), BOE en
Partij voor de Dieren zijn tegen
het bouwplan, dat in hun ogen
niet past bij het landelijke uiter-
waardengebied. De kritiek spitst
zich toe op het niet kunnen inpassen van de betonnen kolos. Een
aantal partijen kiest voor verplaatsing naar bedrijventerrein Medel.
De coalitiepartijen PCG en VVD
vinden dat laatste voorstel ‘te absurd voor woorden’: „Dat kun je
ondernemers in deze tijden niet
aandoen.” Jan-Willem Schipper
(VVD) sneert naar D66: „Een
windmolen kun je toch ook niet
inpassen en toch staan ze er.”
Wethouder Gert-Jan van Ingen
benadrukt dat er wel degelijk
overleg geweest is met gemeenten en actiecomité: „Maar de belangen staan haaks op elkaar. Ik
denk dat het gebied er achteraf beter bij komt te liggen, dat we een
verbeterslag gaan maken.”
De PvdA zorgt tot slot voor een
kleine koerswijziging. Om niet
het gehele bestemmingsplan te
torpederen, gaan drie van de vier
leden alsnog schoorvoetend akkoord. Wel blijft de gehele fractie
tegen de bouw van de silo.
is moeilijk in ons natte klimaat
met zoveel schimmel. Daarnaast
is er de verplichte spuitzone van
50 meter, die is ruim voldoende.
Dat heeft onderzoek van Wageningen UR ook uitgewezen. Er
komt echt geen gif over zo’n zone
heen.”
Over de actie van de PvdD? „Het
is ieders goed recht, we leven in
een democratisch land. Natuurlijk
zijn er incidenten geweest, maar
over het algemeen gaat het goed.”
Wandelroute
langs gebouwen
wederopbouw
TIEL – Om aandacht te geven aan
de architectuur van de wederopbouw in Tiel, heeft de gemeente
een nieuwe wandelroute uitgegeven. Tiel heeft veel wederopbouwpanden, doordat in de Tweede
Wereldoorlog een groot deel van
de stad is verwoest.
Zie ook pagina 26
Schoonheid uit materiaalgebrek