PDF-datasheet - Bouwproducten.nl

MBI_CMYK_qxp-verloop_V11.qxp:MBI
26-05-2014
20:26
Pagina 1
1
D e s t ee n m ee s t er s
2
voorwoord
MBI De steenmeesters, “Hollandse Meesters“ met aMBItie!
Met deze uitdagende kreet heet ik u welkom in dit indrukwekkende
boekwerk. We willen u graag meenemen in een vernieuwende
ontwerpwereld die realiseerbaar is samen met onze meesterlijke
producten. Bewust heb ik het woord samen toegevoegd in
bovenstaande zin. Wij bieden u namelijk de mogelijkheid om uw
project een eigen signatuur te bezorgen door samen een mooi
resultaat te creëren. Eerder werd er bij het horen van de naam MBI
vaak gedacht aan Beton in zijn meest pure (grijze) vorm. Dit boek
bewijst echter dat we in de loop der jaren niet alleen kunnen
spreken van een evolutie maar zeker het laatste jaar van een echte
revolutie!
MBI betekent al sinds 1945 Vakmanschap binnen een eerlijk, puur,
Hollands productieproces. Zorgvuldig gekozen natuurlijke
grondstoffen geven uw project niet alleen een mooi, maar ook nog
eens eerlijk, karakter. Zonder dat u daarbij concessies behoeft te
doen aan kleur, textuur of architectuur. Sterker nog, uw eigen cocreatie blijft te allen tijden mogelijk.
Naast het produceren en leveren van mooie esthetische
gevelproducten, zijn wij er voor u om op elk vlak mee te denken in
het realiseren van een mooi eindproduct. Wij beschikken over
deskundige acquisiteurs die u graag bij willen staan om uw
vraagstukken op te lossen.
3
In de loop der jaren hebben een aantal van uw collega’s de weg
naar ons al gevonden. Het prachtige resultaat daarvan kunt u
bekijken in dit boek.
Wij, als MBI team, zijn bijzonder trots op dit boek en wij vertrouwen
erop dat wij u kunnen laten genieten van de ongekende
mogelijkheden welke realiseerbaar zijn met onze producten.
Nieuwsgierig geworden naar wat wij nog meer in onze keuken voor u
te bieden hebben? Neem dan gerust contact met ons op. Zoals
gezegd, wij helpen u graag!
Daarnaast dagen wij u uit om af te stappen van gebaande wegen
en samen met ons de meesterlijke uitdaging aan te gaan om
vernieuwende architectuur samen met ons te realiseren. Producten
van MBI De steenmeesters zijn niet alleen duurzaam, innovatief,
risicoloos maar bovenal erg mooi!
Patrick van den Tillaart
Business Groep Manager
4
5
i nh ou d
voorwoord
inhoudsopgave
appartementengebouw • Amsterdam - Osdorp
woning • Eelderwolde
woning • gemeente Utrecht
Rugbyclub • Amstelveen
Paddenstoelenhuis • Berghem
Groen en Gras • Alphen aan den Rijn
Laan van Spartaan • Amsterdam
Sportboulevard • Dordrecht
woning • Sneek
kantoorpand • Haarlem
kantoorpand • Heerenveen
woning • Hulsberg
MFA De Kreek • Hoorn
Omnisport • Apeldoorn
hoogbouw • Haarlem
Land in Zicht • Haarlem
woning • Epe
Rietveld paviljoen • Otterlo
Ggz • Nijmegen
colofon
2
5
6
10
12
16
20
22
26
28
32
34
38
42
46
50
52
56
60
64
66
68
6
Proje ct
Type steen
Arc hit ect
App arteme nte ng ebouw • A mst erda m- Osd orp
EFCK 95 5, EVCK9 55
AWG - An t we rpen
7
8
9
10
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
woning • Eelderwolde
EXCM 854
De Zwa rte Hond G roning en
11
12
Proje ct
Typ e steen
Arc hit ect
woning • gem eent e Utr echt
ELCK1 01
Asno va a rchite ct en U trecht
13
14
15
16
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Rugby club • Amst elveen
EFCK 207 , FAC M 505, F ACM3 26, FECM505 , FECM326, ETCM2 38
On n o Vlaand e ren archite cte n A mst erdam
17
18
19
20
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Pa ddenst oelenh uis • Be rgh em
EO CK 525
M ulders van den B erk architecten Amst erda m
21
22
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Groen en Gras • A lphen a/d Rijn
ETG M 701 , EVGX701
Joke Vos architec t en Rotte rdam
23
24
25
26
Proje ct
Typ e steen
Arc hit ect
Laan van Spa rtaan • Ams te rdam
EGC K1 31
Sa arberg van der Scheer & Pa rtners Haa rlem
27
28
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
S portboulevard • D ordrecht
ETG M 115
Hooper archit ecte n O oste rh out
29
30
31
32
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
wo ning • Sneek
EGC K1 01
jhAA !| archite ct uur A te lier-Ja n Heddo B aron
33
34
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
k antoorpand • Haa rlem
EG CK 207
M ax van A erschot arch ite ct BV
35
36
37
38
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
ka ntoorpa nd • Heerenveen
EMC K1 51
Grunst ra architec te n B olsw ard
39
40
41
42
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
prakt ij k voor fy siot herap ie • Hulsb erg
EXCM8 54
Herma ns Vliegen archite c te n Schimm ert
43
44
45
46
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
M FA De K reek • Hoorn
EO CK 131
Rudy U yt enhaak architect e n
47
48
49
50
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Om nis port • Apeldoorn
EB CM 50 5/52 5, DB CM 505/525, DB LM5 05/525, FACM 505/ 525 , FAFM5 05/525, FELM5 0 5/525
Faulkner Browns N ewc ast le-Upon-Tyne
51
52
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Hoogbouw • Haarlem
ERCK 26 5
Ma x van Aersc hot archite ct B V
53
54
55
56
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Land In Zicht • Haarlem
EM CK 1 31, EO CK131 , EVCK131, EFCK131
RPHS a rchitecte n Voorbu rg
57
58
59
60
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
woning • Epe
ELCK1 30, EG CK130 , EM CK 13 0
Rensin k archite ct Epe
61
62
63
64
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Riet veld Pa viljoen • Ot te rlo
s pe ciaa l bet onblok
Be rtus M ulder Utr echt ( o rgineel Gerr it Ri etveld)
65
66
Proje ct
Ty pe steen
Ar ch itect
Gg z • N ijm egen
ELCK1 26
BogermanD ill Archite cte n b.v. A ms terdam
67
MBI_CMYK_qxp-verloop_V10.qxp:MBI
20-05-2014
12:12
Pagina 68
68
colofon
pagina 6 - 59
fotografie Kees Stuip
www.photostuip.nl
[email protected]
pagina 60 - 63
pagina 66 - 67
Hans Hebbink Picture Productions
Roel van der Aa Fotografie
D e s te e n m e e s t e r s
MBI TuBo
Haatlandhaven 11
8263 AS Kampen
Tel: 038-3994 204
Fax: 038-3994 290
www.mbi.nl
[email protected]
lay-out Nico Jol
[email protected]
Adviseurs (v.l.n.r.)
Olaf Pohlmann (rayon Oost/Zuid)
Michael den Breems (rayon West)
Jacques Jensma (rayon Noord)
06.22237070
06.31764877
06.22549942