Vaardigheidsgrafieken en toelichting kp

In deze bijlage zijn drie voorbeelden opgenomen van LVS gegevens, met een toelichting.
NB: in de bijgevoegde voorbeelden is nog geen sprake van maatwerk (dit is nog in ontwikkeling) en worden de
standaardgegevens over de hele schoolloopbaan getoond. Ook ontbreken gegevens over studievaardigheden.
In de KP 2014-2015 wordt een vaste set LVS gegevens van de niet methode gebonden toetsen van groep
6 t/m 8 gebruikt voor rekenen/wiskunde, begrijpend lezen spelling (inclusief werkwoordspelling) en de
studievaardighedentoets. Deze worden weergegeven in de leerling-analyse Vaardigheidsgrafiek.
Daarmee wordt recht gedaan aan de wens om op een adequate wijze zicht te krijgen op de resultaten en
vorderingen van de leerling en krijgt het VO een overzichtelijke grafische weergave.
In de KP 2014-2015 deze gegevens gegenereerd met één druk op de knop (Parnassys maatwerk).
De toelichting wordt gegeven om de LVS gegevens en het niveau van uitstroom te verhelderen.
Bijvoorbeeld bij een leerling met dyslexie, waarbij de spellingsgegevens opvallend zijn. Of bij een leerling
met een disharmonisch cognitief profiel met sterke en zwakke vaardigheden. Of de leerling met
specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen die meer - of minder dan gemiddeld presteren,
leerlingen met dyscalculie, leerlingen met ADHD. Voor allen geldt dat de onderwijsbehoeften duidelijk in
kaart zijn gebracht en goed over te dragen zijn aan het VO.
NB: De toets Studievaardigheden (E7, M8) geeft veel nuttige informatie voor de advisering VO, wanneer
de informatie uit de Entreetoets, die de meeste scholen niet meer zullen afnemen, wegvalt.
In het schooljaar 2014-2015 zullen veel basisscholen de toets CITO LOVS Studievaardigheden E7 nog niet
afnemen. De Entreetoets groep 7 wordt wel nog afgenomen. En het onderdeel Studievaardigheden is
dan te gebruiken. Werkwijze: bij een Entreetoets ontvang je voor een aantal onderdelen een
schaalscore (of: vaardigheidsscore). Deze schaal of vaardigheidsscore is voor een aantal onderdelen in
Parnassys in te voeren bij de DIGI-versie van CITO LOVS Studievaardigheden E7. De CITO LOVS
Studievaardigheden M8 wordt op de gebruikelijke wijze ingevoerd in Parnassys. Deze scores worden dan
weergegeven in het maatwerkoverzicht.
Uitleg bij de grafiek en de symbolen
In het overzicht wordt de toetsscore omgezet in de vaardigheidsscore. Deze geeft aan in welke mate de
leerling de gemeten vaardigheid beheerst. Hoe hoger de vaardigheidsscore, des te hoger de vaardigheid
van de leerling bij dat vak. In de vaardigheidsgrafiek wordt de vaardigheidsscore aangegeven met vier
kleuren voor de niveaus A t/m D. De gekleurde lijnen zijn de grenslijnen tussen de Cito-niveaus.
E bevindt zich onder de ondergrens van niveau D.
-x- Ondergrens niveau A, -x- Ondergrens niveau B, -x- Ondergrens niveau C, -x- Ondergrens niveau D
De vaardigheidsscore van de leerling wordt weergegeven met de zwarte lijn: -oGroei of afname is duidelijk te zien in de stijgende of de dalende lijn.
Het ABCDE niveau wordt daarnaast omgezet naar niveauwaardes tussen 0 en 5.
Een leerling met een niveau A behaalt een niveauwaarde tussen de 4 en de 5. Een leerling met een
aantal goed ‘halverwege’ de scores van niveau A scoort behaalt niveauwaarde 4,5.
A= 4-5, B= 3-4, C= 2-3, D= 1-2, E= 0-1. De niveauwaarde is ingevoerd, omdat schaalscores moeilijker te
interpreteren zijn (je hoort dan te weten wat bijvoorbeeld de schaalscore 67 op Rekenen-Wiskunde M6
betekent). De niveauwaarde geeft direct een beeld van hoe hoog een leerling ongeveer binnen een
niveau scoort. Dit is een grove indicatie; de schaalscore geeft een heel nauwkeurig beeld.
Voorbeeld 1:
Bij de leerling, geboren 6-7-2001, is het LVS niet eenduidig.
Begrijpend Lezen M: groep 6 A, groep 7 C, groep 8 C
Rekenen en Wiskunde M: groep 6 D, groep 7 B, groep 8 D
Spelling M: groep 6 C, groep 7 B, groep 8 C
Veel C scores, vooral bij rekenen.
Begrijpend lezen is relatief sterk; laat echter een dip zien in groep 8.
Gezien de grillige ontwikkeling en met name de dip in groep 8 heeft aanvullend cognitief onderzoek
plaats gevonden: TIQ 100, VIQ 105, PIQ 95.
Toelichting:
Bij aanvang van de schoolloopbaan speelde medische gegevens bij deze leerling (een milde vorm van
epilepsie). Medicatie heeft goed geholpen.
Afgelopen kalenderjaar was een zeer belastend jaar voor de leerling, vanwege ernstige ziekte van een
jonger kind in het gezin, waar veel zorg en aandacht naar uit ging.
De leerling is opgevangen binnen de vriendenkring van moeder en er is haar extra hulp geboden bij het
maken van schoolwerk.
De leerkracht typeert deze leerling als pittig, met een opvliegend karakter. Ze maakt het daardoor
zichzelf en haar omgeving wel eens lastig. Ze is heel eerlijk. Ze kan met passie nieuwe ideeën opperen
voor thema’s en andere dingen in de klas. Ze is het afgelopen jaar heel zelfstandig geworden.
De leerling weet al enkele jaren dat zij iets wil ‘met mode’.
Basisschoolbesluit: vmbo – theoretisch (en geplaatst op een vmbo-havo-vwo school met veel aandacht
voor creatieve vakken en kunstonderwijs).
Uitleg bij de symbolen en toelichting voorbeelden
1-7-14
2
Voorbeeld 2:
Bij de leerling, geboren op 10-09-2001, geeft het LVS geen eenduidig beeld. De schoolcarrière op het PO
is met wisselende resultaten doorlopen. Scores bij taal variëren tussen E en A. Rekenen van D tot A.
Er komt naar voren, dat er vanaf eind groep 7 een ontwikkelingssprong is gemaakt.
Begrijpend Lezen M: groep 6 C, groep 7 B, groep 8 A
Rekenen en Wiskunde M: groep 6 D, groep 7 D, groep 8 A
Spelling M: groep 6 D, groep 7 C, groep 8 B
In de toelichting wordt aangegeven, dat deze leerling een disharmonisch intelligentieprofiel heeft. De
cognitieve test waarbij dit naar voren kwam is in groep 6 afgenomen (dus strikt genomen niet meer
geldig). Hij is verbaal veel sterker (VIQ 119, PIQ 68) dan in zijn praktisch handelen. Deze toetsgegevens
worden toch genoemd; zij zijn de aanleiding geweest tot nadere diagnostiek. Er is een niet verbale
leerstoornis vastgesteld en de leerling (en zijn ouders) hebben begeleiding gekregen.
Hij heeft de afgelopen jaren RT gehad, gericht op pre-teaching en re-teaching van rekenen en spelling.
Er is gewerkt aan het aanleren van een gestructureerde taakaanpak, het plannen en uitvoeren van taken,
het opzoeken en verwerken van informatie en het omgaan met agenda en huiswerk. Ook is er aandacht
besteed aan het ontwikkelen van een leesbaar handschrift.
Hij heeft soms moeite zijn gedachten en ideeën om te zetten in concreet handelen. Hij kan zelfstandig
taken uitvoeren. Soms zit hij echter totaal op het verkeerde spoor, zonder dat hij dat zelf door heeft.
Hij kan ook wel wat koppig zijn en wil dan vasthouden aan zijn eigen idee of aanpak, hoewel dit niet
altijd het handigst is. Hij leert hier wel steeds flexibeler in te zijn. Hij heeft veel doorzettingsvermogen, hij
wil het graag goed doen. Hij heeft een omgeving nodig, die hem helpt structuur aan te brengen of die
gestructureerd is. De leerkracht typeert hem als een leergierige leerling met een brede interesse
(geschiedenis) en een breed referentiekader.
Basisschoolbesluit: HAVO (hij is ook geplaatst op de HAVO).
Uitleg bij de symbolen en toelichting voorbeelden
1-7-14
3
Voorbeeld 3:
Bij de leerling, geboren 24-1-2002, vallen de toetsgegevens van spelling op.
Begrijpend Lezen M: groep 6 B, groep 7 C, groep 8 A
Rekenen en Wiskunde M: groep 6 D, groep 7 B, groep 8 B
Spelling M: groep 6 niet afgenomen, groep 7 E, groep 8 D
Er is een dyslexieverklaring op basis van een onderzoek met betrouwbare testen door een
gecertificeerde onderwijsbegeleidingsdienst.
Deze leerling heeft een aantal jaren veel last gehad van frustratie over zijn dyslexie. Vorig jaar is hij
'wakker' geschud en heeft ingezien dat hij los van spelling en lezen heel veel in huis heeft. Zijn
werkhouding is sinds groep 7 veel beter en hij behaalt mooie resultaten.
De B voor rekenen op de M8 CITO is een B 3,9 en dus een hoge B.
De mate van geïnteresseerd zijn in wat hij leert en zijn eigen initiatief blijven wel wisselend. De
leerling kan eigenzinnig zijn. Hij is vriendelijk en sociaal. Hij kan heel goed tekenen. Hij heeft veel
inzicht en bedenkt creatieve oplossingen. Hij zoekt grenzen op en is goed aanspreekbaar op zijn
gedrag. De ouders stimuleren zijn leerontwikkeling en spreken hem aan op zijn gedrag.
Deze leerling pakt mondelinge instructie snel op. Hij heeft duidelijke structuur nodig bij zijn
zelfstandige schooltaken. Zelf heeft hij niet altijd het overzicht. Het is belangrijk dat er duidelijke
eisen aan hem worden gesteld én dat er rekening wordt gehouden met zijn dyslexie.
Basisschoolbesluit: HAVO – VWO.
De ouders is geadviseerd een school te kiezen met een brede brugperiode.
Uitleg bij de symbolen en toelichting voorbeelden 1-7-14 4
Datum: 6 mei 2014
Vaardigheidsgrafieken
Geboortedatum
06-07-2001
Groep
Weergave
Vaardigheidsscore
1. TECHNISCH LEZEN: CITO DRIE-MINUTEN-TOETS
Periode Toets
120
4-II
4-III
4-III
4-III
5-II
5-III
5-III
7-II
7-III
8-II
100
80
60
40
20
LOVS M4 - Kaart 1+2+3
LOVS E4 - Kaart 1+2
LOVS E4 - Kaart 2+3
LOVS E4 - Kaart 1+2+3
LOVS M5 - Kaart 3
LOVS E5 - Kaart 3
LOVS E5 - Kaart 1+2+3
LOVS M7 - Kaart 3
LOVS E7 - Kaart 3
LOVS M8 - Kaart 3
Datum
11-2-10
18-5-10
18-5-10
18-5-10
20-1-11
14-6-11
14-6-11
22-1-13
6-6-13
6-2-14
Score Vaard.
165
113
99
155
45
50
206
84
90
93
55
52
53
51
53
59
68
92
97
100
Niv.
Nw.
B
C
C
C
D
D
C
B
B
B
3,1
2,2
2,3
2,1
1,8
1,7
2,3
3,2
3,3
3,4
Niv.
Nw.
C
D
2,0
1,6
Niv.
Nw.
B
C
C
E
D
E
C
D
B
B
C
3,4
2,3
2,6
1,0
1,1
0,9
2,1
1,9
3,0
3,5
2,5
Niv.
Nw.
C
B
2,0
3,0
0
09/10
4-II
11-2
10/11
5-II
20-1
12/13
7-II
22-1
13/14
8-II
6-2
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
120
3-II
3-III
115
1997 M3 - module 2/3
1997 E3 - module A
Datum
20-3-08
26-6-08
Score Vaard.
30
28
100
104
110
105
100
95
90
85
80
07/08
3-II
20-3
07/08
3-III
26-6
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
150
3-II
3-III
4-II
4-III
5-II
5-III
6-II
6-III
7-II
7-III
8-II
140
130
120
110
100
90
LOVS M3 - Start + Vervolg 2
LOVS E3 - Start + Vervolg 2
LOVS M4 - Start + Vervolg 2
LOVS E4 - Start + Vervolg 1
LOVS M5 - Start + Vervolg 1
LOVS E5 - Start + Vervolg 1
LOVS M6 - Start + Vervolg 2
LOVS E6 - Start + Vervolg 2
LOVS M7 - Start + Vervolg 2
LOVS E7 - Start + Vervolg 2
LOVS M8 - Start + Vervolg 2
Datum
5-2-09
11-6-09
1-2-10
2-6-10
28-1-11
17-6-11
21-1-12
13-6-12
5-2-13
3-6-13
21-1-14
Score Vaard.
44
34
34
26
24
23
39
38
47
49
40
109
109
118
113
119
120
129
132
139
142
140
80
08/09
3-II
5-2
09/10
4-II
1-2
10/11
5-III
17-6
12/13
7-II
5-2
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
120
7-III
8-II
115
110
105
100
95
90
85
80
12/13
7-III
3-6
ParnasSys - Leerlinganalyse (2.1)
13/14
8-II
21-1
LOVS E7 - Werkwoorden Start + Ve
LOVS M8 - Werkwoorden Start + Ve
Datum
3-6-13
21-1-14
Score Vaard.
26
34
90
109
Datum: 6 mei 2014
Vaardigheidsgrafieken
Geboortedatum
06-07-2001
Groep
Weergave
Vaardigheidsscore
3. BEGRIJPEND LEZEN: CITO BEGRIJPEND LEZEN
Periode Toets
70
3-III
4-II
4-III
5-II
6-II
7-II
8-II
60
50
40
30
20
10
LOVS E3 - Start + Vervolg 2
LOVS M4 - Start + Vervolg 2
LOVS E4 - Start + Vervolg 2
LOVS M5 - Start + Vervolg 2
LOVS M6 - Start + Vervolg 2
LOVS M7 - Start + Vervolg 2
LOVS M8 - Start + Vervolg 2
Datum
9-6-09
1-2-10
2-6-10
27-1-11
23-1-12
5-2-13
24-1-14
Score Vaard.
37
44
33
37
37
38
33
5
32
16
35
45
43
45
Niv.
Nw.
B
A
B
A
A
C
C
3,6
4,5
3,2
4,1
4,1
2,8
2,1
Niv.
Nw.
C
E
2,8
0,7
Niv.
Nw.
D
C
C
C
C
C
D
C
B
C
C
1,9
2,7
2,1
2,6
2,2
2,3
1,2
2,8
3,0
2,2
2,0
0
-10
-20
-30
08/09
3-III
9-6
09/10
4-III
2-6
11/12
6-II
23-1
13/14
8-II
24-1
4. REKENEN EN WISKUNDE: CITO REKENEN-WISKUNDE
Periode Toets
70
3-II
3-III
60
2002 M3 - Totaal
2002 E3 - Totaal
Datum
20-3-08
2-6-08
Score Vaard.
32
16
40
29
50
40
30
20
10
0
07/08
3-II
20-3
07/08
3-III
2-6
4. REKENEN EN WISKUNDE: CITO REKENEN-WISKUNDE
Periode Toets
120
3-II
3-III
4-II
4-III
5-II
5-III
6-II
6-III
7-II
7-III
8-II
100
80
60
40
20
LOVS M3 - Totaal
LOVS E3 - Totaal
LOVS M4 - Totaal
LOVS E4 - Totaal
LOVS M5 - Totaal
LOVS E5 - Totaal
LOVS M6 - Totaal
LOVS E6 - Totaal
LOVS M7 - Totaal
LOVS E7 - Totaal
LOVS M8 - Totaal 1-4
0
08/09
3-II
29-1
09/10
4-II
1-2
10/11
5-II
27-1
ParnasSys - Leerlinganalyse (2.1)
11/12
6-III
15-6
13/14
8-II
27-1
-x-x-x-x-o-
Ondergrens niveau A
Ondergrens niveau B
Ondergrens niveau C
Ondergrens niveau D
Vaardigheidsscore leerling
Datum
29-1-09
11-6-09
1-2-10
2-6-10
27-1-11
20-6-11
21-1-12
15-6-12
30-1-13
3-6-13
27-1-14
Score Vaard.
27
34
29
34
32
45
35
61
62
51
53
16
32
39
53
62
68
66
86
97
94
99
Datum: 6 mei 2014
Vaardigheidsgrafieken
Geboortedatum
10-09-2001
Groep
Weergave
Vaardigheidsscore
1. TECHNISCH LEZEN: CITO DRIE-MINUTEN-TOETS
Periode Toets
120
5-II
5-III
5-III
6-II
6-III
7-II
7-II
7-III
7-III
8-II
100
80
60
40
20
LOVS M5 - Kaart 3
LOVS E5 - Kaart 3
LOVS E5 - Kaart 3
LOVS M6 - Kaart 3
LOVS E6 - Kaart 3
LOVS M7 - Kaart 3
LOVS M7 - Kaart 3
LOVS E7 - Kaart 3
LOVS E7 - Kaart 1+2+3
LOVS M8 - Kaart 3
Datum
13-1-11
7-6-11
8-6-11
17-1-12
4-6-12
6-11-12
5-2-13
6-6-13
6-6-13
20-2-14
Score Vaard.
62
53
53
77
73
83
81
81
250
92
73
62
62
86
82
91
89
89
83
99
Niv.
Nw.
C
D
D
B
C
B
C
C
D
B
2,9
1,9
1,9
3,3
2,4
3,1
2,9
2,4
1,7
3,3
Niv.
Nw.
E
D
C
A
C
D
D
D
D
C
B
1,0
1,7
2,4
4,0
2,6
1,2
1,6
1,8
1,3
2,1
3,7
Niv.
Nw.
E
B
0,8
3,4
Niv.
Nw.
C
E
C
A
C
B
B
A
2,2
0,9
2,3
4,5
2,9
3,0
3,0
4,1
0
10/11
5-II
13-1
10/11
5-III
8-6
11/12
6-III
4-6
12/13
7-II
5-2
13/14
8-II
20-2
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
150
3-II
4-II
4-III
5-II
5-III
6-II
6-III
6-III
7-II
7-III
8-II
140
130
120
110
100
90
LOVS M3 - Start + Vervolg 1
LOVS M4 - Start + Vervolg 1
LOVS E4 - Start + Vervolg 2
LOVS M5 - Start + Vervolg 2
LOVS E5 - Start + Vervolg 2
LOVS M6 - Start + Vervolg 1
LOVS E6 - Start + Vervolg 1
LOVS E6 - Start + Vervolg 2
LOVS M7 - Start + Vervolg 1
LOVS E7 - Start + Vervolg 2
LOVS M8 - Start + Vervolg 2
Datum
10-3-09
13-1-10
1-6-10
28-1-11
20-6-11
24-1-12
15-6-12
15-6-12
5-2-13
4-6-13
23-1-14
Score Vaard.
32
35
28
40
32
36
41
37
38
38
48
98
114
119
131
128
126
131
132
132
136
146
80
08/09
3-II
10-3
09/10
4-III
1-6
10/11
5-III
20-6
12/13
7-II
5-2
13/14
8-II
23-1
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
120
7-III
8-II
115
LOVS E7 - Werkwoorden Start + Ve
LOVS M8 - Werkwoorden Start + Ve
Datum
4-6-13
23-1-14
Score Vaard.
17
36
80
112
110
105
100
95
90
85
80
12/13
7-III
4-6
13/14
8-II
23-1
3. BEGRIJPEND LEZEN: CITO BEGRIJPEND LEZEN
Periode Toets
70
3-III
4-II
4-III
5-II
6-II
7-II
7-II
8-II
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
08/09
3-III
4-6
09/10
4-III
2-6
ParnasSys - Leerlinganalyse (2.1)
11/12
6-II
26-1
12/13
7-II
10-2
LOVS E3 - Start + Vervolg 2
LOVS M4 - Start + Vervolg 1
LOVS E4 - Start + Vervolg 2
LOVS M5 - Start + Vervolg 2
LOVS M6 - Start + Vervolg 2
LOVS M7 - Start + Vervolg 2
LOVS M7 - Start + Vervolg 2
LOVS M8 - Start + Vervolg 2
Datum
4-6-09
21-1-10
2-6-10
20-1-11
26-1-12
5-2-13
10-2-13
27-1-14
Score Vaard.
24
20
26
43
30
40
40
45
-11
-12
7
48
33
46
46
68
Datum: 6 mei 2014
Vaardigheidsgrafieken
Geboortedatum
10-09-2001
Groep
Weergave
Vaardigheidsscore
4. REKENEN EN WISKUNDE: CITO REKENEN-WISKUNDE
Periode Toets
140
3-II
3-III
4-II
4-III
5-II
5-III
6-II
6-III
7-II
7-III
8-II
8-II
120
100
80
60
40
20
0
08/09
3-II
10-2
09/10
4-III
2-6
ParnasSys - Leerlinganalyse (2.1)
11/12
6-II
27-1
12/13
7-II
7-2
13/14
8-II
27-1
-x-x-x-x-o-
LOVS M3 - Totaal
LOVS E3 - Totaal
LOVS M4 - Totaal
LOVS E4 - Totaal
LOVS M5 - Totaal
LOVS E5 - Totaal
LOVS M6 - Totaal
LOVS E6 - Totaal
LOVS M7 - Totaal
LOVS E7 - Totaal
LOVS M8 - Totaal 1-3
LOVS M8 - Totaal 1-4
Ondergrens niveau A
Ondergrens niveau B
Ondergrens niveau C
Ondergrens niveau D
Vaardigheidsscore leerling
Datum
10-2-09
5-6-09
19-1-10
2-6-10
28-1-11
17-6-11
27-1-12
12-6-12
7-2-13
4-6-13
27-1-14
27-1-14
Score Vaard.
34
24
29
25
41
58
43
57
40
81
74
99
24
20
39
44
71
77
71
84
85
114
115
121
Niv.
Nw.
C
D
C
D
B
B
D
C
D
A
B
A
2,8
1,3
2,1
1,6
3,1
3,3
1,8
2,6
1,5
4,3
3,8
4,3
Datum: 6 mei 2014
Vaardigheidsgrafieken
Geboortedatum
24-01-2002
Groep
Weergave
Vaardigheidsscore
1. TECHNISCH LEZEN: AVI
Periode Toets
4,5
4-III
4-III
6-II
6-III
7-II
7-III
8-II
4
3,5
3
2,5
2
AVI-CITO - AVI-Beheersing
AVI-CITO - AVI-Beheersing
AVI-CITO - AVI-Beheersing
AVI-CITO - AVI-Beheersing
AVI-CITO - AVI-Beheersing
AVI-CITO - AVI-Beheersing
AVI-CITO - AVI-Beheersing
Datum
19-4-10
7-6-10
8-11-11
13-6-12
13-11-12
11-6-13
20-11-13
Score Vaard.
0
0
3
3
4
6
7
Niv.
Nw.
E
E
E
E
E
D
C-
0,0
0,0
0,9
0,8
0,9
1,6
2,0
Niv.
Nw.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
0,7
0,5
0,6
0,3
0,4
0,3
0,4
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
Niv.
Nw.
C
C
D
D
E
E
E
E
D
2,4
2,1
1,4
1,8
0,5
0,8
0,9
0,9
1,1
Niv.
Nw.
D
D
1,0
1,7
1,5
1
0,5
0
09/10
4-III
19-4
11/12
6-II
8-11
12/13
7-II
13-11
13/14
8-II
20-11
1. TECHNISCH LEZEN: CITO DRIE-MINUTEN-TOETS
Periode Toets
120
4-II
4-II
4-II
6-II
6-II
6-III
6-III
7-II
7-III
7-III
7-III
8-II
8-II
8-II
100
80
60
40
20
0
09/10
4-II
25-1
11/12
6-III
31-5
12/13
7-III
4-6
13/14
8-II
20-11
LOVS M4 - Kaart 1+2
LOVS M4 - Kaart 2+3
LOVS M4 - Kaart 1+2+3
LOVS M6 - Kaart 3
LOVS M6 - Kaart 1+2+3
LOVS E6 - Kaart 3
LOVS E6 - Kaart 1+2+3
LOVS M7 - Kaart 3
LOVS E7 - Kaart 3
LOVS E7 - Kaart 3
LOVS E7 - Kaart 1+2+3
LOVS M8 - Kaart 3
LOVS M8 - Kaart 3
LOVS M8 - Kaart 1+2+3
Datum
25-1-10
25-1-10
25-1-10
8-11-11
8-11-11
31-5-12
31-5-12
12-2-13
4-6-13
24-6-13
24-6-13
20-11-13
21-2-14
20-11-13
Score Vaard.
40
25
48
15
75
19
88
36
48
48
152
46
55
184
19
13
16
18
25
22
29
42
56
56
50
54
64
61
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
150
3-II
3-III
4-II
4-III
5-II
6-III
7-II
7-III
8-II
140
130
120
110
100
LOVS M3 - Start + Vervolg 2
LOVS E3 - Start + Vervolg 2
LOVS M4 - Start + Vervolg 1
LOVS E4 - Start + Vervolg 1
LOVS M5 - Start + Vervolg 1
LOVS E6 - Start + Vervolg 1
LOVS M7 - Start + Vervolg 1
LOVS E7 - Start + Vervolg 1
LOVS M8 - Start + Vervolg 1
Datum
10-3-09
16-6-09
19-1-10
3-6-10
28-1-11
14-6-12
1-2-13
3-6-13
23-1-14
Score Vaard.
37
32
33
32
12
27
30
30
33
104
108
113
116
113
125
128
130
134
90
80
08/09
3-II
10-3
09/10
4-II
19-1
10/11
5-II
28-1
12/13
7-II
1-2
13/14
8-II
23-1
2. SPELLING: CITO SPELLING
Periode Toets
120
7-III
8-II
115
110
105
100
95
90
85
80
12/13
7-III
3-6
ParnasSys - Leerlinganalyse (2.1)
13/14
8-II
23-1
LOVS E7 - Werkwoorden Start + Ve
LOVS M8 - Werkwoorden Start + Ve
Datum
3-6-13
23-1-14
1
Score Vaard.
21
27
85
99
Datum: 6 mei 2014
Vaardigheidsgrafieken
Geboortedatum
24-01-2002
Groep
Weergave
Vaardigheidsscore
3. BEGRIJPEND LEZEN: CITO BEGRIJPEND LEZEN
Periode Toets
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
3-III
4-III
4-III
6-II
7-II
8-II
08/09
3-III
11-6
09/10
4-III
8-6
LOVS E3 - Start + Vervolg 1
LOVS E4 - Start + Vervolg 2
LOVS E4 - Start + Vervolg 2
LOVS M6 - Start + Vervolg 2
LOVS M7 - Start + Vervolg 2
LOVS M8 - Start + Vervolg 2
Datum
11-6-09
2-6-10
8-6-10
26-1-12
1-2-13
22-1-14
Score Vaard.
28
24
24
31
44
47
-13
5
5
34
53
74
Niv.
Nw.
C
C
C
B
B
A
2,0
2,1
2,1
3,0
3,8
4,3
Niv.
Nw.
A
B
D
C
C
C
D
B
C
B
B
B
4,0
3,7
1,0
2,5
2,0
2,6
1,1
3,6
2,9
3,3
3,9
3,9
12/13
7-II
1-2
4. REKENEN EN WISKUNDE: CITO REKENEN-WISKUNDE
Periode Toets
120
3-II
3-III
4-II
4-III
5-II
5-III
6-II
6-III
7-II
7-III
8-II
8-II
100
80
60
40
20
0
08/09
3-II
12-2
09/10
4-III
3-6
ParnasSys - Leerlinganalyse (2.1)
11/12
6-II
25-1
12/13
7-II
1-2
13/14
8-II
29-1
-x-x-x-x-o-
LOVS M3 - Totaal
LOVS E3 - Totaal
LOVS M4 - Totaal
LOVS E4 - Totaal
LOVS M5 - Totaal
LOVS E5 - Totaal
LOVS M6 - Totaal
LOVS E6 - Totaal
LOVS M7 - Totaal
LOVS E7 - Totaal
LOVS M8 - Totaal 1-3
LOVS M8 - Totaal 1-4
Ondergrens niveau A
Ondergrens niveau B
Ondergrens niveau C
Ondergrens niveau D
Vaardigheidsscore leerling
Datum
12-2-09
11-6-09
19-1-10
3-6-10
26-1-11
20-6-11
25-1-12
19-6-12
1-2-13
4-6-13
29-1-14
29-1-14
Score Vaard.
42
40
20
33
30
49
34
72
60
66
75
92
36
41
29
52
60
70
66
92
96
102
115
116