Cito Toetskalender 2014-2015

16. Toetskalender
TOETSEN EN INSTRUMENTEN VAN HET LEERLINGVOLGSYSTEEM
MAAND TOETS
Januari
Taal voor Kleuters
M-toetsen Rekenen voor Kleuters
Kleuter Observatie Lijsten (KOL)
Sociale Competentie Observatie Lijst
Derde Groeps Onderzoek
Rekenen en Wiskunde
Begrijpend Lezen
Woordenschat
Spelling niet-werkwoorden
Spelling werkwoorden
AVI
DMT
Juni
Rekenen voor Kleuters
E-toetsen Taal voor Kleuters
KOL
SCOL
Rekenen en Wiskunde
Begrijpend Lezen
Woordenschat
Spelling niet-werkwoorden
Spelling werkwoorden
AVI
DMT
GROEP
2 en 1 ( > 4 jaar 7 mnd.)
2 en 1 ( > 4 jaar 7 mnd.)
2 en 1 ( > 4 jaar 7 mnd.)
3 t/m 8
3
3 t/m 8
4 t/m 8
3 t/m 8
3 t/m 8
8
3 t/m 8
3 t/m 8
2 en 1
2 en 1
D en E scores op 1ste M-toets
D en E scores op 1ste M-toets
3 t/m 7
3 en 4
3 t/m 7
3 t/m 7
7
3 t/m 7
3 t/m 7
In de rapportmap, die ieder kind ontvangt, staat meer inhoudelijke informatie over de toetsen
en de scores en hoe deze te interpreteren.
Op 30 september maken de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets, van 21 t/m 23 april
maken zij de Cito-eindtoets.
Kleutertoetsen
Op De Oase worden ook bij kleuters toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit
doen we, net zoals bij toetsen voor oudere leerlingen, om ons onderwijsaanbod zo goed
mogelijk af te stemmen op de behoefte van de individuele leerlingen. De Cito-toetsen zijn
daarbij een bruikbaar en objectief instrument. Wij nemen geen toetsen af bij leerlingen
waarvan wij menen dat ze er nog niet aan toe zijn. Wij denken dat een leerling minimaal 7
maanden bij ons op school moet zijn om met goed gevolg aan een toets te kunnen meedoen.
Kleuters worden goed voorbereid op de toetsafname, zij zijn voor de afname bekend met de
manier van werken. Het is goed om ons te blijven realiseren dat een kind voortdurend in
ontwikkeling is, zeker bij kleuters kan de ontwikkeling op de verschillende gebieden van kind
tot kind sterk verschillen.Vandaar dat het onjuist is om een té grote waarde aan de toetsuitslag
van de kleuters toe te kennen.