Overzichtslijst raadsbesluiten

OVERZICHT RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2014
Openbare
verkoop
van
twee
loten met tien stemmen voor en één stem tegen
bouwgrond, eigendom van het OCMW,
gekadastreerd onder Tienen 04, sectie B, nr.
287/S/2, gelegen langs de Anemonenlaan:
kosten archeologisch vooronderzoek.
Openbare verkoop van vier loten bouwgrond met tien stemmen voor en één stem tegen
en vijf tuinextensies, eigendom van het
OCMW, gekadastreerd onder Tienen 07,
sectie B, nr. 286g, gelegen langs de
Leuvenselaan.
Akkoord te gaan om de kosten van het
archeologisch vooronderzoek betreffende de
twee loten bouwgrond, eigendom van het
OCMW, gekadastreerd onder Tienen 04,
sectie B, nr. 287/S/2, ten laste te leggen van
de koper, te verdelen als volgt:
• lot 1: € 1.815;
• lot 2: € 1.815.
Akkoord te gaan om vier loten bouwgrond en
vijf tuinextensies, eigendom van het OCMW,
gekadastreerd onder Tienen 07, sectie B, nr.
286g, gelegen langs de Leuvenselaan,
openbaar te verkopen mits de volgende
minimuminzetprijs:
- lot 1A (oppervlakte 5 are 50 ca): € 65.000
- lot 2A (oppervlakte 9 are 47 ca): € 110.000
- lot 3A (oppervlakte 9 are 47 ca): € 110.000
- lot 4A (oppervlakte 9 are 98 ca): € 115.000
- lot 1B (oppervlakte 2 are 96 ca): € 1.200
- lot 2B (oppervlakte 5 are 66 ca): € 2.200
- lot 3B (oppervlakte 6 are 38 ca): € 2.500
- lot 4B(oppervlakte 4 are 90 ca): € 2.000
- lot 5 (oppervlakte 8 are 35 ca): € 3.000
De
kosten
verbonden
aan
het
verkavelingsdossier ten bedrage van €
16.748,76 worden ten laste gelegd van de
koper, te verdelen als volgt:
- lot 1A: € 2.676,45
- lot 2A: € 4.607,58
- lot 3A: € 4.607,58
Samenwerking met de vzw Vlaanderen met tien stemmen voor en één stem tegen
Bouwt: goedkeuring verkoopbelofte van de
nieuwbouwwoning, gelegen te 3300 Tienen,
Kasteelstraat 12.
Levering van onderhoudsproducten en - Met eenparigheid van stemmen
materialen: opdracht aan de stad Tienen.
- lot 4A: € 4.857,14
De heer Marc HONOREZ, notaris, kantoor
houdende te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42,
aan te stellen om de belangen van het OCMW
te behartigen bij deze verkoop.
De nieuwbouwwoning, gelegen te 3300
Tienen, Kasteelstraat 12, en kadastraal
gekend onder Tienen, sectie B, nummer
61/S/4, met een oppervlakte van 2 a 30 ca,
te verkopen aan de heer Koen VERBELEN,
wonende
te
3370
BOUTERSEM,
Willebringsestraat
82,
conform
de
bijgevoegde verkoopbelofte.
De voorzitter en de secretaris van het OCMW
te machtigen om de in artikel 1 vermelde
verkoopbelofte namens het OCMW te
ondertekenen.
Er zal een opdracht worden gegund met als
voorwerp
de
levering
van
onderhoudsproducten en -materialen op
afroep voor een periode van vier jaar.
Krachtens artikel 38 van de wet van 15 juni
2006 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van
werken leveringen en diensten, wordt aan
het stadsbestuur van TIENEN de opdracht
gegeven om in naam van het OCMW op te
treden bij het vaststellen van de wijze en
voorwaarden van gunnen en bij de gunning
van deze opdracht.
Deze opdracht zal gefinancierd worden met
kredieten
ingeschreven
op
het
exploitatiebudget van het OCMW.
Bundeling van de services m.b.t. telefoon- en Met eenparigheid van stemmen
internetverkeer en dataoverdracht: gunning.
De opdracht houdende de bundeling van de
services m.b.t. telefoon- en internetverkeer
en dataoverdracht voor een termijn van drie
jaar te gunnen aan Telenet for Business,
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, tegen de
maandelijkse bijdrage van € 1.998, excl. BTW
en conform hun offerte van 3 december
2013.
Deze opdracht zal gefinancierd worden met
kredieten
ingeschreven
op
het
exploitatiebudget van het OCMW.