Gezamenlijke intake gemeente mbo in de Achterhoek

Het Graafschap College en ‘De overgang van werkzoekend
naar school: organiseren van gezamenlijke intake’.
Het gezamenlijke loopbaangesprek
Inleiding
In 2012 is het Graafschap College gevraagd om deel te
nemen in de voorlopersaanpak Passend Onderwijs-Transitie
jeugdzorg. Het betreft een initiatief van de ministeries
van OCW en VWS waarbij het in dit geval gaat om het
thema aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt – jeugdzorg.
Daarbinnen valt het project in de Achterhoek onder de titel
“Overgang van werkzoekend naar school, het organiseren
van een gezamenlijke intake”. Het betreft een intensieve
vorm van samenwerking tussen de Achterhoekse
gemeenten, het UWV werkbedrijf en het Graafschap
College. De gemeente Doetinchem en het Graafschap
College zijn hierbij de voortrekkers.
Aanleiding voor dit project is het feit dat er jongeren en
jong volwassenen thuis zitten, zonder inschrijving bij een
onderwijsinstelling en zonder werk. Het is in het belang
van de jongere en de maatschappij dat zij alsnog de kans
krijgen om zich te kwalificeren door het volgen van een
opleiding, of indien dat niet haalbaar is, begeleid te worden
naar de arbeidsmarkt. Gemeenten en onderwijs zetten
zich in om de doelgroep te bereiken en een kansrijk traject
te bieden. Het gezamenlijke loopbaangesprek, waarbij
de expertise van het mbo en gemeentelijke partijen,
zoals het regionaal meld- en coördinatiecentrum (RMC)
samenkomen, is hierbij cruciaal.
Doelgroep
De doelgroep van dit project bestaat uit alle jongeren
tussen de 18 en 28 jaar, zonder werk en zonder inschrijving
bij een onderwijsinstelling. De gemeente heeft haar
hele bestand doorgenomen en degenen geselecteerd
waarvan zij de mogelijkheid van scholing kansrijk achtten.
Vervolgens is deze groep aangeschreven om zich te melden
voor het (gezamenlijke) loopbaangesprek. Bovendien is
het zo dat op het moment dat jongeren zich melden voor
een uitkering, ze ook direct worden aangemeld voor het
loopbaangesprek.
Doel
Het doel van het project is te komen tot een gezamenlijke
intake, waarin de expertise van de gemeente
als het gaat om onderwijs/arbeidstoeleiding en
inkomensvoorzieningen, en de deskundigheid van het mbo
inzake opleidingen, gebundeld wordt.
Werkwijze
Tijdens de intake bepalen RMC/UWV en het Graafschap
College of iemand:
•het beste kan doorstromen naar werk;
•het beste een opleiding kan volgen;
•een opleiding kan volgen, maar met de inschatting dat het risico op voortijdig schoolverlaten (VSV) of het niet behalen van een diploma reëel is.
Voor de laatste groep heeft men in het project de
mogelijkheid van een proefplaatsing in het mbo gecreëerd,
die in principe moet leiden tot instroom in een opleiding.
De student staat op dat moment niet ingeschreven in
het mbo. De proefplaatsing wordt bekostigd door de
gemeente. Gedurende de proefplaatsing krijgt de student
een maatwerkprogramma aangeboden met daarin
oriënterende activiteiten gericht op de beroepsopleidingen
en programma onderdelen waarin de student zijn of
haar mogelijkheden om zich te ontwikkelen kan laten
zien (schoolbaarheid aantonen). Dit vindt plaats bij de
afdeling Educatie i.s.m. de AKA opleiding. De inhoud van
het programma is afhankelijk van de vooropleiding en de
psychosociale achtergrond van de student. De duur van de
proefplaatsing zal naar verwachting 3 tot 4 maanden zijn.
Na afloop wordt in overleg met het mbo opnieuw gewogen
of plaatsing in een opleiding mogelijk is. Wanneer dit
niet het geval is, valt de jongere terug op de Wet Werk en
Bijstand (WWB). Op dit moment zijn er 4 proefplaatsingen
uitgevoerd. Men verwacht dat bij de toename van het
aantal proefplaatsingen dit bij de Entree opleidingen zal
worden ondergebracht.
Een belangrijk criterium voor het wel of niet plaatsen in een
opleiding is het perspectief op een stageplaats. Het gaat
naar verwachting bij deze groep vooral om inschrijvingen
bij de BOL opleidingen en dan is een stageplaats een
voorwaarde om de opleiding te volgen.
Uitgangspunten
•Geen jongeren thuis op de bank zonder (start)kwalificatie of werk.
•Onderwijs volgen is niet vanzelfsprekend voor alle jongeren zonder startkwalificatie, dus een proactieve aanpak is nodig.
•Het maximaliseren van opleidingskansen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en onderwijs.
•De financiële risico’s die verbonden zijn aan het toelaten van jongeren met een verhoogde kans op VSV worden gespreid. De proefplaatsing dient om een gefundeerde inschatting te maken of een onderwijstraject haalbaar is. Daardoor wordt het risico op uitval beperkt.
•Afstemming en samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorginstellingen is noodzakelijk omdat geen van deze partijen alleen de doelgroep alle mogelijke kansen kan bieden.
Acties die zijn ondernomen
Het Graafschap College en de gemeenten werken al lange
tijd samen in het kader van het terugdringen van VSV en
het versterken van de begeleiding voor studenten in het
mbo. Om tot het gezamenlijke loopbaangesprek te komen
zijn een aantal stappen gezet.
Fase 1 Voorbereidende activiteiten
In de aanloopfase naar het gezamenlijke loopbaangesprek
is gewerkt aan afstemming van visie en beleid. Men heeft
gedurende een aantal maanden regelmatig met alle
betrokken partijen om de tafel gezeten, om een antwoord
te vinden op vragen als:
•Wat doet ieder nu precies in het traject onderwijs-arbeid, welke belangen spelen daarin en welke financiële risico’s zijn hierbij aan de orde?
•Wat zijn de te verwachten implicaties voor de
verschillende partijen van nieuwe wetgeving?
•Wat zijn de mogelijkheden van krachtenbundeling in het zoeken van oplossingen?
Fase 2 De organisatie en realisatie van het gezamenlijke
loopbaangesprek
Voor de uitvoering van het gezamenlijke loopbaangesprek
zijn tevoren een aantal werkafspraken gemaakt:
•Er is overeenstemming bereikt over de criteria om te bepalen of een jongere in aanmerking komt voor plaatsing in een mbo-opleiding, doorstroom naar werk of een proefplaatsing. Als geen van de opties haalbaar is, valt de jongere terug op de WWB. Afdeling sociale zaken en RMC werken daarbij nauw samen.
•Er is een gespreksformulier opgesteld dat aanknopingspunten bevat voor het bepalen van schoolbaarheid en leerbaarheid. Het formulier voorziet in een stroomschema voor plaatsing of begeleiding naar WWB.
•Het loopbaangesprek vindt plaats op het Loopbaanplein van het Graafschap College.
•Het advies van het loopbaangesprek is bindend voor de samenwerkende partijen en de jongeren. Het omvat een onderbouwd eindadvies waaraan zowel de school als de gemeentelijke partijen zich committeren.
Bij het ontwikkelen van de werkwijze en procedure
is gebruik gemaakt van bestaande aanpakken en
instrumenten, zoals het intakeformulier van het
Loopbaanplein van het Graafschap College en het formulier
leefgebieden van ITB (intensieve trajectbegeleiding) van de
gemeente.
Praktijk
•In de zomer van 2013 heeft de gemeente Doetinchem de
doelgroep aangeschreven en uitgenodigd. Deze uitnodiging had een verplichtend karakter omdat anders de uitkering in augustus stopgezet zou worden.
•Vanaf dat moment is de gezamenlijke intake gestart.
•In de periode juli/augustus zijn ongeveer 40 intakes afgenomen. Hiervan zijn 15 personen direct in een opleiding bij het Graafschap College ingestroomd. Er zijn vier proefplaatsingen geweest, waarvan 2 personen, in verband met schuldenproblematiek, met behoud van uitkering de opleiding zijn blijven volgen. Een persoon heeft inmiddels studiefinanciering gekregen en een persoon gaat studiefinanciering aanvragen per februari 2014. De resterende 21 intakes zijn aanleiding geweest de student terug te verwijzen naar de WWB.
Succesfactoren
•Er is al een lange historie in de Achterhoek van samenwerking tussen de partners: overheid – ondernemers – onderwijs. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het Loopbaanplein van het Graafschap College waar onderwijs, hulpverleningsinstellingen, het RMC/leerplicht en andere partners gezamenlijk in een grote kantoortuin werken en bereikbaar zijn voor zowel studenten als docenten. De lijnen tussen de instellingen zijn hierdoor kort.
•Er is sprake van samenwerking op meerdere niveaus, dat wil zeggen op bestuurlijk en uitvoerend niveau en alle lagen daartussen. Hierdoor is er sprake van breed draagvlak en commitment.
•Visie en ideeën komen van het papier af en worden werkelijk geëffectueerd in besluiten die leiden tot inzet van mensen en middelen.
•Er is sprake van een goedwerkende formele en informele structuur. Dat wil zeggen dat er formele overleggen zijn, maar dat men elkaar daarbuiten ook goed weet te vinden.
•Kernwoorden zijn: elkaar kennen, vertrouwen, regelmatig spreken en elkaar wat gunnen.
•Het Graafschap College is betrokken bij meerdere beleidsagenda’s van de gemeente Doetinchem.
Een belangrijk kenmerk van de samenwerking in
Doetinchem is de lange historie met continuïteit in de
bestuurlijke top in de personen van de voorzitter van
het CvB Graafschap College en de wethouder Jeugd en
Onderwijs. Er is een duidelijk gevoel van gezamenlijke
verantwoordelijkheid en dit project is onderdeel van dat
geheel.
Risico’s
•De instroom van oudere studenten in de groepen van het
Graafschap College kan de balans in de opleidingsgroepen
verstoren. Dit vraagt extra aandacht en eventueel
aanpassingen. Op basis van de huidige en eerdere
ervaringen is de verwachting dat professionalisering
nodig zal zijn bijvoorbeeld in het omgaan met grote leeftijdsverschillen.
•Op dit moment onderzoekt men hoe de groep jongeren,
die in de zomer aangeschreven is terwijl de gezamenlijke
intake nog niet gerealiseerd was, toch gevolgd kan
worden. Een deel van deze groep heeft zich mogelijk direct bij de beroepssectoren gemeld en zit daardoor niet in het volgsysteem.
De neveneffecten
Het project is bedoeld voor de jongeren die een uitkering
aanvragen of inmiddels gebruik maken van een uitkering.
Tijdens het project blijkt dat er ook jongeren komen boven
drijven die geen aanspraak maken op een uitkering.
Hiermee komt er een groep in beeld die in de bestanden
van de gemeenten en scholen niet bekend is. Voor het
project is dit een soort bijvangst omdat ze niet voorkomen
in bestanden van het onderwijs en gemeente. De
projectpartners bezinnen zich op de vraag hoe men de rest
van deze ‘niet in systemen bekende’ jongeren actief kan
traceren en benaderen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Alex Jansen
Manager Loopbaanplein Graafschap College
[email protected]
Voorlopersaanpak Achterhoek: deelproject Gezamenlijke intake
De gezamenlijke intake in stroomschema
1.
WWB (AANVRAAG)
Onderzoeken mogelijkheden
studiefinanciering als voorliggende
voorziening (WWB art. 13 lid 2 sub c)
SCHOOLBAAR EN
LEERBAAR OP MAX. 2
LEERGEBIEDEN NA
2.
GEZAMENLIJKE INTAKE
LEERBAAR EN (NOG)
NIET SCHOOLBAAR
(cie.: 1 v.d. gem. en 1 uit het onderwijs)
Leerbaarheids-/Schoolbaarheidstoets
Moet binnen 4 weken een duidelijke schriftelijke verwijzing
opleveren.
NAZORG
VANUIT
VSO/PRO
NIET LEERBAAR EN
NIET SCHOOLBAAR
A.
PROEFPLAATSING
Werk(schap)/
Werknet
(3-6 mnd.)
LEERBAAR MAAR
NIET SCHOOLBAAR
Project leider:
LEERBAAR EN
SCHOOLBAAR
LEERBAAR EN
SCHOOLBAAR
B.
Toelaten
MBO-opleiding
LEERBAAR EN
SCHOOLBAAR
3.
BEGELEIDING NAAR WERK
WWB
Reïntegratie traject
Bedrijven/
netwerken
Herman Krikhaar, Graafschap College
Oranje Nassaulaan 26
5211 AX ‘s-Hertogenbosch
en
C.
PROEFPLAATSING
MBO/deeltijd BOL
(3-6 mnd.)
NAZORG
VANUIT
VSO/PRO
NAZORG
VANUIT
VSO/PRO
SCHOOLBAAR EN
NIET LEERBAAR
Anja Padberg, gemeente Doetinchem
t: 073 689 11 91
f: 073 610 03 10
e: [email protected]
w: www.MenO-groep.nl
Maart 2014