b 27 NOV. 2014 - Provincie Fryslân

provinsje fryslân
provincie fryslân
b
postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon:
(058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
provinciefryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan
De CDA fractie
t.a.v. mevrouw Fenny Reitsma-Hazelhoff
•
.—
Leeuwarden, 25 november 2014
Verzonden,
NOV. 2014
27
Ons kenmerk
Afdeling
Behandeld door
Uw kenmerk
Bij lage (n)
:
:
:
:
01171758
Kultuer en Mienskip
Geke Walsma / (06) 52 79 89 36 of [email protected]
Schriftelijke vragen, ex artikel 39 Reglement van Orde
Onderwerp
: beantwoording schriftelijke vragen over artikel ‘Pasana sluit vier zorgcentra en schrapt 150 banen’ in de LC van 5 november 2014
Geachte mevrouw Reitsma-Hazelhoff,
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 5 november 2014 beantwoorden wij als volgt.
Vraag 1:
Is het College er van op de hoogte dat Zorggroep Pasana het verzorgingshuis ‘De Stelp’ in
Hollum op Ameland zal sluiten?
Antwoord vraag 1:
Wij hebben net als u dit bericht vernomen via krantenartikelen in de Leeuwarder Courant,
het Friesch Dagblad en een item op Omrop Fryslân.
Vraag 2:
Hoe denkt het College overzicht te houden over de ontwikkelingen in de zorg in Fryslân, zo
als bij Pasana.
Antwoord vraag 2:
De provincie is niet de primair verantwoordelijke partij om ontwikkelingen in de zorg in Frys
lân bij te houden. Dat is de taak van de zorginstelling zelf, de Zorgverzekeraar / het Zorgkan
toor de Friesland en het Rijk.
-
1/2
-
Ons kenmerk: 01171758
provinsje fryslân
provincie fryslân b’
Vraag 3:
Is het College van mening dat een goede spreiding van zorginstellingen over Fryslân een
provinciaal belang is?
Antwoord vraag 3:
Voor het College is de insteek dat er kwalitatief goede en bereikbare zorg dient te zijn.
Vraag 4:
Wat denkt het College te doen wanneer deze spreiding over Fryslân onder druk komt te
staan?
Antwoord vraag 4:
Wij gaan er van uit dat het Rijk, Zorgverzekeraar/ Zorgkantoor de Friesland en Zorggroep
Pasana hun verantwoordelijkheid hierin nemen.
Hoogachtend,
G ed
Staten van Fryslân,
Berg, secretaris
-2/2
Ons kenmerk: 01 171758
1
rj