Laar van de, Johannes Hermanus Josephus Maria

Gedenk in Uw gebeden de liel van
Johannes Hermanus josephus Maria
van de Laar
echtg;:noot van
ELISABETH M. C. VAN DEN DUNGEN
g~""ortn 1e 's-Htrtogetlbos<h. 28 def.:e:tobtr 1907 en
;tld.tar ovtrltdl!n 10 februari 1966 na gesterkt te :.ij u
door de Heilige Sacr;amt:ntc.n dtr Zieken.
1nniger e;,n hechter kan in dit leven de liefde niet hinden dan hier de liefde echtgenoten, vader en kinderen verbonden hield.
Dieper kan dan ook de sman niet wonden
dan hter de smaue wondt door het zo om·erwachte en vroegtijdig heengaan van een zo
dierbare ech tgenoor en zo liefdevolle vader.
Wij vragen U, vader, ons te helpen de Wi l
van God te aanvaarden.
Help gij ons ook, vader, vcrder te gaan in
het leven. Gij zult ons daarbij ten voorbeeld
zijn. Uw leven was zo rijk! Zo rijk aan ge·
loofsovenuiging en geloofsbeleving, aan
medeleven met anderen, aan opgewektheid,
humor vaak, en tevens ook aan bezorgdheid, - maar bovenal aan liefde; liefde
vooral voor Uw echtgenote en kinderen en
tederheid voor Uw kleinkinderen!
Wij zulle n alles in dankbaarheid gedenken
en met U verenigd blijven in liefde en gebed .
.,H eer geef hem de vreugde van Uw glorie"'.
.,Dar hij ruste in vrede. Amen."