Agenda: - Focus

4
ug
a
us
t
us
1
20
Matteüs 22:35-40
…vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod
in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer,
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze
twee geboden zijn de grondslag van
alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.’
Momenteel zit ik buiten
op het terras van de Pintelier te wachten op een
vriend van mij. Om ons
samen over een lange
lijst met speciaal biertjes
te buigen. Één keer in
het half jaar, maken we
er tijd voor om elkaar
te spreken en terug te
kijken op je wandeling met Jezus. Samengevat
goede gesprekken te hebben, onder het genot
van een biertje.
Kortom geestelijke groei en inspiratie. Gedeelde passie en mooie dingen mee maken. Dat
zijn de drijfveren voor mij om me in te zetten
voor Focus: geestelijke voeding, bewust van je
bestemming, verbinding van jongeren, leiderschap en talenten die wij van Hem gekregen
hebben ontwikkelen.
Afgelopen jaar hebben er veel wisselingen
plaats gevonden in het Focus bestuur. Ik wil
deze mensen: Tijmen Polhuys (voorzitter),
Trijntje Prins (penningmeester) en Janica Hakkers (secretaris) en Dienke Janssen (secretaris, contactpersoon projecten) bedanken voor
hun inzet in het Focus bestuur. Daarnaast hebben we Rik Douma (penningmeester), Margriet de Vos (secretaris) mogen verwelkomen.
Zelf ben ik, Wilmen Timmermans (voorzitter)
per september 2013 begonnen.
Naast de energie die we gestopt hebben om
weer een voltallig bestuur te krijgen hebben
we afgelopen jaar hebben we veel energie
gestoken in het jongerenweekend, wat helaas
niet door kon gaan, maar wat nog een vervolg
krijgt in 2015. We zijn bezig geweest om onze
Zet in om de liefde van
Christus door te geven..
financiële positie op peil te brengen en rekening om te bouwen naar de SEPA incasso’s.De
EO Jongerendag bus hebben we beter neergezet. Er zijn gesprekken met AIA Hardenberg
en andere commissies geweest. We hebben
een vernieuwde website gekregen, ook voor
je mobiel. Daarnaast wil ik graag de tip geven
om gratis mee te gaan naar leiderschapsconferentie Willow Creek.
Geniet van de Focus activiteiten en graag hoop
ik u te spreken.
dokato:
n
e
g
A
ber om 19:30 uur
Sing-in 12
erk.
in de Kandelaark
tie
erschapsconferen
Willow Creek Leid
opowcreek.nl voor
Kijk op www.will
en
vember in Dracht
gave op 21+22 no
er
Sing-in 21 decemb
Sing-in
ndag
EO Jongereen kom uit bergentheim. Ik
e
et de
Ik ben Selin
eede keer m
tw
e
d
r
o
o
v
et me
ging dit jaar
g jaar was h
ri
o
V
.
e
e
m
se
bus uit heem
!
n
e
ll
a
voorbeeld
goed bev
diger dan bij
n
a
h
l
e
e
v
is
Met de bus
vind ik.
n de bus
met de trein
et stadion e
h
r
o
o
v
k
la
v
nt je spulJe stopt
n. Dus je ku
a
a
st
g
a
d
le
aal Super
blijft de he
Het is allem
.
n
le
a
h
it
ru
n te
len erin en e
ts te eten e
ie
t
jg
ri
k
Je
ld!
mooi optijd
goed gerege
us en komt
b
e
d
in
r
o
o
an! En nadrinken v
in Arnhem a
r gezellig in
tuurlijk supe
us
i sfeertje! B
de bus! Moo
n ook super
chaffeurs zij
g
a een top da
aardig! ;) n
e
ll
A
in de bus.
weer terug
dit regelen
mensen die
bedankt!
reken
Geloofwaardig sp
Als Focus willen we
graag meer kerkleden / christenenjongeren uitdagen
om ‘goede woorden’ uit de bijbel
door te geven.
En in het bijzonder voor groepen.
Hiervoor moet je
vrijmoedigheid
ontvangen maar
er zijn ook technieken om voor
groepen te spreken…
Deze punten
worden gebruikt
tijdens de
trainingsdagen
van Geloofwaardig Spreken en
sluiten aan bij
het gelijknamige boek van
Paulien
Vervoorn
kbaar
d blij en dan
n
e
tt
e
tz
n
o
n
ed
We zij
•
n nog zo go
re
ja
ie
d
l
a
dat
a
n
stabiel blijft,
dat de singin
jk
li
e
d
re
st
opkom
t we doen
loopt en de
hetgene wa
n
se
n
e
m
t
a
omen.
geeft aan d
ekt om te k
tr
n
a
s elke
a
s
d
e
e
ar dat Hij on
nog st
a
b
k
n
a
d
d
o
We zijn G
’s te be•
ft om thema
e
e
g
n
ë
e
e
id
ik ook erg
keer weer
n. Zelf ben
e
rk
e
w
te
it
siaste
denken en u
n de enthou
e
p
e
ro
g
rk
e
e
w
erken om elk
w
blij met onze
n
e
n
e
k
n
e
meed
worden.
mensen die
tig te laten
ch
ra
p
r
e
e
w
end
Focus singin
weer ontzett
r
e
e
k
e
lk
e
Het is
n (en ook
•
veel jongere
zo
t
e
dan
m
m
o
idden…….en
b
genieten
n
a
a
te
d
o
men G
gebeurd
ouderen) sa
t er echt iets
a
d
n
le
e
o
v
na afloop te
!
met mensen
Tops:
ideeën
eren die ons
g
n
jo
n
a
v
g
Inbren
erpen,
•
uele onderw
ct
a
r
e
v
o
n
e
aandrag
..
echt leven…
de
thema’s, die
maken van
ik
ru
b
e
g
r
e
e
m
in,
Nog
•
ens een sing
jd
ti
n
re
e
g
n
jo
of de
talenten van
orbereiding
o
v
e
d
in
e
nam
enk aan
en dan met
rogramma (d
p
n
e
e
s
n
e
, enz)
inbreng tijd
binnenkomst
ij
b
,
is
n
e
ig
tu
sketches, ge
Tips: