TopMais ADV MM.indd - Terra Agribusiness

eopend
g
g
n
i
v
j
i
r
Insch
IS.NL
A
M
P
O
T
.
WWW
HEEFT U OOK EEN BESTE MAÏSKUIL DIT JAAR?
Wat is TopMaïs
Inschrijving open
Door de afschaffing van het melkquotum en het strenger wordende
Meld uw kuil aan voor 1 januari 2015. Daarvoor heeft
mestbeleid komt er bij melkveehouders meer nadruk op de kostprijs
u de zes gegevens uit uitslag van de kuilmonstername
te liggen en is de wens groot om meer kwaliteitsvoer van eigen land
nodig: VEM, DS, Zetmeel, ADL, NDF en ADF. De
te halen. Topmaïs speelt hier op in met artikelen op Melkvee.nl en
beste kuilen dingen mee naar fantastische prijzen.
vakblad Melkvee in combinatie met het competitie-element: “Wie
De einduitslag volgt begin februari 2015. Meld uw
heeft de beste maïskuil van het seizoen?”
maiskuil aan op www.topmais.nl
is een initiatief van Melkvee.nl en het vakblad Melkvee en wordt mede mogelijk gemaakt door: