AGENDA WEEK IN BEELD

PAGINA 140174
ACTUEEL GEMEENTENIEUWS VAN WWW.140174.NL
PUBLICATIEDATUM 6 november 2014
WEEK IN BEELD
Het officiële gemeentenieuws inclusief de openbare bekendmakingen wordt wekelijks uitsluitend geplaatst in Groot Westland.
Aan andere aankondigingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Burgemeester J. van der Tak was afgelopen weken
mee met handelsmissies naar Azië. Doel was
deuren te openen voor ondernemers in de glastuinbouw. Er werd onder meer een moderne paprikateler in Miho (Japan) bezocht. \ 4317
Op 3 november gaf minister Opstelten van
Veiligheid en Justitie het startsein voor de Nationale Inbraakpreventie Weken. Hij deed dat bij
Enorm Brabander in Wateringen in het bijzijn van
loco-burgemeester P. Ouwendijk. \ 4319
Op 28 oktober werd mevrouw Immerzeel-van den
Bos uit Naaldwijk 101 jaar. Loco-burgemeester
M. A. A. de Goeij ging bij mevrouw Immerzeel-van
den Bos op bezoek om haar namens het gemeentebestuur te feliciteren. \ 4304
Op 29 oktober was het echtpaar Boogaard-Har uit
De Lier 60-jaar getrouwd. Loco-burgemeester
M.A.A. de Goeij bezocht het echtpaar om hen
namens het gemeentebestuur te feliciteren met
hun 60-jarig huwelijk. \ 4302
Op 26 oktober was het echtpaar Van WingerdenLooije uit Honselersdijk 60 jaar getrouwd. Loco-burgemeester M.A.A. de Goeij bezocht het echtpaar op
30 oktober om hen namens het gemeentebestuur
te feliciteren. \ 4307
Op 3 november was het echtpaar Van den Berg-van
der Steen uit Wateringen 60 jaar getrouwd.
Loco-burgemeester T.A.M. Duijvestijn bezocht het
echtpaar om hen namens het gemeentebestuur te
feliciteren. \ 4309
AGENDA
10 november 2014 aanvang 19:00 uur
Raadscommissie MO
\ RC503 Gemeentekantoor ’s-Gravenzande
11 november 2014 aanvang 19:00 uur
Raadscommissie Ruimte
\ RC504 Gemeentekantoor ’s-Gravenzande
12 november 2014 aanvang 19:00 uur
Raadscommissie EFO
\ RC505 Gemeentekantoor ’s-Gravenzande
13 november 2014 aanvang 19:00 uur
Raadscommissie Bestuur
\ RC506 Gemeentekantoor ’s-Gravenzande
20 november 2014
Congres over energietransitie en aardwarmte
\ EC547 Zalencentrum De Kiem, Koningin Julianaweg 91,
’s-Gravenzande
GEMEENTENIEUWS
Delft, weStlanD, rijSwijk en miDDen DelflanD Sluiten Zorgcontracten af
Op 30 oktober ondertekenden de gemeenten Delft, Westland, Rijswijk en Midden-Delfland de contracten met aanbieders van zorg voor
volwassenen. Vernieuwen in het zorg- en ondersteuningsaanbod en het besparen van kosten zijn belangrijke onderdelen van deze
afspraken omdat zorg niet alleen beter maar ook goedkoper moet. Nu de contracten worden getekend is de zorg en ondersteuning
voor bestaande én nieuwe cliënten na 1 januari 2015 geregeld. Het gaat dan om individuele begeleiding, groepsbegeleiding en
kortdurend verblijf. De ondersteuning aan volwassenen met een zintuiglijke blijft landelijk geregeld. \ 4299
eXtraatje voor weStlanDSe minima
Mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen tot 110% van het sociaal minimum krijgen dit jaar een extraatje. Dit gaat
automatisch voor inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen en voor minima die in september bijzondere bijstand
ontvingen of gebruik maakten van de Collectieve Aanvullende Verzekering van DSW. Mensen met een AOW-uitkering met aanvullende
inkomensondersteuning (AIO-uitkering), ontvangen het extraatje van de Sociale verzekeringsbank. Als u niet in één van deze groepen
valt kunt u de tegemoetkoming aanvragen via de website of een formulier afhalen bij het Werkplein of Stiploket. \ 4304
werkZaamHeDen mr. jan tuningStraat/tienDweg
Als voorbereiding op de aanleg van de nieuwe ‘Laan van de Glazen Stad’ worden vanaf 3 november kabels en leidingen in de Mr. Jan
Tuningstraat en Tiendweg omgelegd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren ongeveer 5 weken. Veiligheidshalve
wordt een halve rijbaanafzetting geplaatst en zijn er verkeersregelaars aanwezig om een goede en veilige doorstroming van het
verkeer te waarborgen. Ook wordt het gedeelte van de Mr. Jan Tuningstraat tussen de Tiendweg en de Druivenstraat afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Kijk voor actuele informatie op www.bereikbaarwestland.nl. \ 4314
WWW.140174.NL
VERDER LEZEN? SURF NAAR WWW.140174.NL EN TYPE HET ITEM NUMMER IN.
type hier het nummer
ZOEK
SERVICE
GEMEENTE WESTLAND
Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk
VRAAG AAN DE GEMEENTE?
Kijk op www.140174.nl of tijdens werkdagen van 08.30 tot
17.00 uur geven wij antwoord op 14 0174.
Wij werken op afspraak
Voor een bezoek aan de diverse serviceloketten moet u een
afspraak maken.
U kunt een afspraak maken via de gemeentelijke website:
www.140174.nl of door te bellen met 14 0174
(geen netnummer ervoor).
SERVICELOKET BURGERZAKEN
Voor ondermeer aangifte van geboorte en overlijden en het
regelen van uw huwelijk.
Verder voor het aanvragen van rijbewijzen, reisdocumenten,
uittreksels GBA en afschriften uit de registers van de burgerlijke
stand.
Bezoekadres:
Naaldwijk, Stokdijkkade 2
Openingstijden na voorafgaande afspraak:
Maandag 13.00-20.00 uur, dinsdag 8.30-16.30 uur,
woensdag 8.30-16.30 uur,
donderdag 13.00-20.00 uur en vrijdag van 8.30-16.30 uur.
Bedrijven- en Omgevingscontactcentrum
Voor ondermeer vragen en informatie over (ver)bouwen, wonen,
omgevings- en flitsvergunning, bestemmingsplannen, welstand,
reclame, drank- en horeca, evenementen, projecten en inzien
van stukken.
Contactgegevens:
Naaldwijk, Stokdijkkade 2,
[email protected]
[email protected], 14 0174
Telefonisch bereikbaar: werkdagen van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden na voorafgaande afspraak:
Maandag 13.00-16.30 uur, dinsdag 8.30-16.30 uur,
woensdag 8.30-16.30 uur,
donderdag 13.00-16.30 uur en vrijdag van 8.30-16.30 uur
WERKPLEIN WESTLAND
Waar werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen met al hun
vragen over werk en inkomen.
Naaldwijk, Ambachtstraat 10, [email protected]
www.werkpleinwestland.nl, 14 0174
ruimte. Meldingen kunnen worden doorgegeven via de
BuitenBeter applicatie op uw smartphone, www.140174,nl
of via 14 0174.
STIP WESTLAND LOKET
Voor zelf aanbieden van grofvuil en klein chemisch afval:
’s-Gravenzande, Fultonstraat 3
Monster, Vlotlaan 37
Naaldwijk, Hoogwerf 5
Voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De Lier, Hoofdstraat 8
’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26
Monster, Havenstraat 16
Naaldwijk, Prins Bernhardstraat 5a
Wateringen, Dorpskade 3
[email protected], www.stipwestland.nl, (0174) 315 040
GROF HUISHOUDELIJK AFVAL EN PUIN:
GRIFFIE
GEMEENTEWERVEN
’s-Gravenzande: ma 13.00-16.00 uur, za 8.30-11.30 uur
Monster: do 13.00-16.00 uur, za 8.30-11.30 uur
Naaldwijk: ma t/m vrij 8.00-16.00 uur, za 8.30-11.30 uur
WEGWERKZAAMHEDEN
Voor alle informatie en uw vragen over de gemeenteraad, kunt
u contact opnemen met de griffie. [email protected]
14 0174
HISTORISCH ARCHIEF WESTLAND
Voor informatie over wegwerkzaamheden, die verkeershinder met Naaldwijk, Stokdijkkade 2,
zich meebrengen: www.bereikbaarwestland.nl
[email protected], 14 0174
MELDPUNT LEEFOMGEVING
Voor vragen, verzoeken en/of meldingen over de openbare
Openstelling: werkdagen van 09.00-16.30 uur
Elke 2e maandag van de maand van 19.00-22.00 uur.
Opfriscursus voor automobilisten van 55 jaar en ouder
Automobilisten van 55 jaar en ouder uit Westland kunnen op woensdag 5 november hun kennis en rijvaardigheid opfrissen met een
Rijvaardigheidstraining in Poeldijk. Op deze dag wordt onder begeleiding van een rijinstructeur een testrit gemaakt. Daarnaast wordt in
een workshop ook de kennis over de nieuwe verkeersregels opgefrist. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland nemen bij de
deelnemer een reactietest af. Een gediplomeerd opticien test de ogen en tot slot wordt er in samenwerking met BeterHoren een
gehoortest aangeboden. Meedoen aan de rijvaardigheidstraining is dus nuttig en leerzaam voor iedereen. \ 4301
Niet thuis?
Licht aan!
Hoofdingang algemene begraafplaats De Lier beperkt toegankelijk
Als gevolg van het provinciale 3-in-1 project/N223 Duurzaam Veilig wordt de hoofdingang van de algemene begraafplaats De Lier
opnieuw bestraat en komt er nieuwe beplanting. We adviseren bezoekers om in week 45 en 46 de ingang aan de zijkant te gebruiken.
Begrafenissen kunnen in deze periode wel normaal doorgang vinden.\ 4298
Uitbreiding begraafplaats Wateringen
De Algemene begraafplaats aan de Julianastraat in Wateringen wordt uitgebreid in de richting van de Doctor Schaepmanstraat. De
werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase van 29 oktober tot en met 28 november wordt beplanting
weggehaald en grondwerk verricht. In het komend voorjaar worden de voetpaden en de beplanting aangebracht. De parkeerplaatsen
die grenzen aan de begraafplaats kunnen tijdens de werkzaamheden niet worden gebruikt. De bestaande begraafplaats wordt tijdens
het werk afgeschermd met een hek met een groen doek. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd. \ 4297
Verlichting geeft een bewoonde
indruk. Gebruik een tijdschakelaar
en vergeet de buitenlamp niet.
Gemeenteraad
In de week van 10 november 2014 vinden de Raadscommissievergaderingen en
–informatieavonden van de gemeenteraad plaats in het gemeentekantoor te
’s-Gravenzande. Dit mede ter voorbereiding op de besluitvorming in de
raadsvergadering van 25 november 2014. Hieronder leest u alle onderwerpen
die besproken gaan worden. De meest actuele informatie en de volledige
agenda’s met de bijbehorende stukken vindt u op onze website. Ze liggen ook
ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentekantoor in Naaldwijk.
Wilt u inspreken?
U heeft de mogelijkheid om aan het begin van een vergadering in te spreken
over een onderwerp die op de agenda staat. Wilt u inspreken, neem dan contact
op met de griffie op 14 0174. Per e-mail aanmelden mag ook: [email protected]
gemeentewestland.nl.
Voorlopige agenda’s
De agenda’s voor vergaderingen kunnen altijd gewijzigd worden aan het begin
van de vergadering als de agenda wordt vastgesteld. Voor de meest actuele
agenda kunt u terecht op onze website.(item-nr: 4373)
Maandag 10 november 2014:
Raadsinformatieavond MO > aanvang 17:00 - 20:00 uur (raadzaal)
De drie Decentralisaties/ De volgende Verordeningen participatiewet 2015:
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015; Verordening
loonkostensubsidie Participatiewet 2015, Handhavingsverordening 2015,
Verordening cliëntenparticipatie 2015, Verordening verrekening bestuurlijke
boete bij recidive gemeente Westland 2015; Thema Minimabeleid
Raadscommissie MO > aanvang 20:00 - 23:00 uur (raadzaal)
Raadsvoorstel inzake Verordeningen Participatiewet 2015: de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015, Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet 2015, Handhavingsverordening 2015, Verordening cliëntenparticipatie 2015, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente
Westland 2015; Schrijven van het college d.d. 01-10-14 betreffende
beantwoording artikel 26-vraag LPF inzake schuldhulpverlening.
GEMEENTENIEUWS
Dinsdag 11 november 2014:
Raadsinformatieavond Ruimte > aanvang 19:00 - 20:30 uur (raadzaal)
Presentatie Uitwerkingsplannen De Westlandse Zoom; Presentatie Normen van
geluid door Wegverkeer.
Raadscommissie Ruimte > aanvang 20:30 – 23:00 uur (raadzaal)
Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ’De Lier Centrum’;
Raadsvoorstel inzake krediet bijdrage fietsviaduct De Snelbinder; Raadsvoorstel
inzake beschikbaar stellen krediet School-thuisroutes (fase 4); Schrijven van
mevrouw E. Tamerus d.d. 10-09-14 betreffende schoner water in Westland;
Schrijven van het college d.d. 25-09-14 betreffende beantwoording artikel
26-vraag gesteld door de fractie WV inzake tekort parkeerruimte dorpskern Monster.
Woensdag 12 november 2014:
Raadsinformatieavond EFO > aanvang 20:00 – 20:45 uur (raadzaal)
Presentatie gemeentelijke belastingen
Raadscommissie EFO > aanvang 20:45 – 22:00 uur (raadzaal)
Raadsvoorstel inzake herinrichting Graaf Florisplein en omgeving ’s-Gravenzande; Raadsvoorstel Inzake raadsbrief aan Provincie Zuid-Holland inzake
jaarrekening 2013; op verzoek van GBW behandeling schrijven college inzake
strandhuisjes; rondvraag CDA inzake speelvoorziening Lierhof
Donderdag 13 november 2014:
Raadscommissie Bestuur > aanvang 19.00 uur (raadzaal)
Ontmoeting Driehoek (bureauchef en officier van justitie): Twee keer per jaar
komt de Driehoek bijeen (presentatie stand van zaken) en Presentatie
Veiligheidshuis Haaglanden (VHH); Inhoudelijke bespreking over het rapport
‘Juridische procedures’ van de Rekenkamercommissie; Raadsvoorstel kaders
inhuur externen; Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente
Westland; Jaarverslag 2013 van de commissie Bezwaar en Beroep.
MET DE BUITEN BETER APP
MELD JE EEN PROBLEEM SNEL
BIJ DE GEMEENTE
ACTIES
De Starterslening
Koop uw eerste woning met hulp van de gemeente
\ 104602 doorlopend
Pak 250 euro subsidie op nieuwe
e-scooter!
Profiteer nu en rijd goedkoop en schoon van A naar B!
\ 153047 doorlopend
www.verlorenofgevonden.nl
Meld door u gevonden voorwerpen
\ 161612 doorlopend
WWW.140174.NL
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
OmgevingsvergunninG
Aanvraag ontvangen
Kern Adres
’s-Gravenzande Van der Kest Wittensstraat 3*
Honselersdijk
Nieuweweg 19*
Kwintsheul
Hooghe Beer 18*
Monster
Choorstraat naast 11*
Groenendaal 10 t/m 16 *
Ontwerpbesluit genomen
Kern ’s-Gravenzande
Monster
Adres
Spinel 2**
Zwartendijk 73**
Projectomschrijving
brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf
plaatsen van een rioolbuffersilo
oprichten van boorkelders t.b.v. aardwarmte (wijziging op reeds eerder
verleende vergunning W-AV-2013-0192)
oprichten van vijf woningen
gedeeltelijk vervangen van een woongebouw
DossiernummerOntvangen
W-AV-2014-0965 20-10-2014
W-AV-2014-0979 24-10-2014
Projectomschrijving
brandveilig gebruiken van een basisschool
plaatsen van een geluidsscherm
Dossiernummer
W-AV-2014-0801
W-AV-2014-0741
Vergunning verleend (regulier)
Kern Adres
’s-Gravenzande Monsterseweg 26***
Eikenlaan 14***
Rusthovenlaan 39 (aangevraagd als
Rusthovenlaan nabij 37 Poelzone
kavel 13) ***
Poeldijk
De Boerstraat naast 36***
Leeuwenhorstlaan (aangevraagd als Monsterseweg nabij 15) ***

*
**
Projectomschrijving
oprichten van een woning met bijgebouw
plaatsen van een dakkapel (voorkant)
W-AV-2014-0970 23-10-2014
W-AV-2014-0967 23-10-2014
W-AV-2014-0980 24-10-2014
DossiernummerVerzonden
W-AV-2014-0604 24-10-2014
W-AV-2014-0733 24-10-2014
oprichten van een woning
W-AV-2014-0644 29-10-2014
kappen van twee bomen
W-AV-2014-0938 24-10-2014
aanleggen van een nieuwe aansluiting op de rotonde Monsterseweg - De Poel
en verleggen en verbreden van de bestaande Van Ruyvenlaan en graven
van watergangen langs deze weg
W-AV-2014-0458 29-10-2014
Inzien aanvraag
Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken
of beroep kunt instellen. Dat is eerst mogelijk zodra er op de desbetreffende aanvraag een beslissing is genomen. Gelijktijdig met de bekendmaking van deze
beslissing - eveneens via het weekblad - wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.
Inzien plannen en informatie op afspraak
Gedurende een periode van zes weken, te rekenen vanaf de dag na de datum van publicatie (= dagtekening van deze gemeentelijke informatiepagina’s), liggen de
ontwerpbesluiten ter inzage en kan op afspraak worden ingezien bij het Omgevingscontactcentrum. Hiervoor belt u tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0174.
Naar voren brengen van een zienswijze en de vervolgprocedure
Gedurende de genoemde termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt,
kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over de
ontwerpbesluiten. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150,
2670 AD Naaldwijk. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie,
omschrijving en het zaaknummer van het project.
Mondeling aan een van de medewerkers van het Omgevingscontactcentrum, via 14 0174.
Na afloop van de genoemde termijn wordt de beslissing op de
omgevingsvergunning genomen en bekendgemaakt. Tegen deze beslissing
kunt u, in het geval u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren
hebt gebracht én bent aan te merken als belanghebbende, beroep
instellen bij de rechtbank.
*** Dit besluit ligt ter inzage vanaf de dag na de datum van publicatie. Wilt u
dit besluit inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het
Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14
0174.
Bezwaar
Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken na de datum van
verzending van het besluit bezwaar maken bij burgemeester en
wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk.
Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op
www.140174.nl onder het onderwerp bezwaar maken.
Voorlopige voorziening
Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te
vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon
(070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet
wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.
Verkeersbesluiten
De verkeersbesluiten kunt u terugvinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Vragen?
Heeft u vragen over (één van) de plannen, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres [email protected] of [email protected],
telefoon 14 0174. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw vraag ontvangt u direct het antwoord en/of kunt u een afspraak maken.
GEMEENTENIEUWS
WWW.140174.NL