Nieuwsbrief september 2014

NUMMER
HERONTWIKKELING
CENTRUMGEBIED
’S-GRAVENZANDE;
OOK EEN PROJECT VAN
GREENPORT WESTLAND
7
NIEUWSBRIEF
HERONTWIKKELING CENTRUMGEBIED
’S-GRAVENZANDE
In de gemeente Westland ligt
het grootste glastuinbouwcomplex ter wereld. Westland
vormt daarmee een belangrijke economische pijler in de
Randstad. De gemeente wil
deze positie graag behouden
en versterken. Met de Visie
Greenport Westland 2020
treedt de gemeente de toekomst tegemoet. In deze visie
staan de ruimtelijke en economische ontwikkelingen binnen
Greenport Westland tot 2020
beschreven. Het centrumplan
’s-Gravenzande, deelproject
kernwinkelgebied vloeit voort
uit de visie.
We gaan nu echt beginnen!
De omgevingsvergunning die de
gemeente Westland al eerder aan de
Ontwikkelingscombinatie Hart van
’s-Gravenzande heeft verleend voor
de nieuwbouw en de gedeeltelijke
renovatie in het centrum van
’s-Gravenzande, is op 15 juli jl. onherroepelijk geworden. In september
wordt gestart met de sloop van de
Koningswerf. Daarna volgen de sanering en het archeologisch onderzoek.
Het beroep dat was ingesteld bij de
Raad van State is ingetrokken. Het
intrekken van het beroep betekent
dat kan worden gestart met de uitvoering van dit voor ’s-Gravenzande
zo belangrijke project.
Globale planning sloop
Deze maand start de Ontwikkelingscombinatie met de werkzaamheden in de Koningswerf. De sloop
van fase 1 van winkelcentrum
Koningswerf start vanaf de kant van
parkeerterrein Gravenhof richting
Marktplein. Het resterende deel van
het parkeerterrein wordt in een later
stadium met bouwhekken afgezet.
Het monumentale gebouwtje aan
het Marktplein 10 wordt aan de bui-
tenzijde verstevigd, puur uit voorzorg
en ter bescherming van het pand.
Na afronding van de sloop worden
de saneringsactiviteiten opgestart
en aansluitend zal archeologisch
onderzoek worden uitgevoerd. Naar
verwachting zullen de sloop, de
bodemsanering en het archeologisch
onderzoek tot het einde van het jaar
worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden in principe plaats van
INTRO
Voor u ligt de zevende
uitgave van de nieuwsbrief
Herontwikkeling Centrumgebied 's-Gravenzande,
deelproject Kernwinkelgebied. Via deze nieuwsbrief informeren wij u als
bewoners, ondernemers en
belangstellenden over de
plannen voor dit deelproject
en brengen we u op de
hoogte van de actuele stand
van zaken.
Plangebied 1
Plangebied 2
Plangebied 3
Jaargang 7, september 2014 nummer 7
maandag tot en met vrijdag en van 07.00 uur tot 18.00
uur. Fase 2 van het winkelcentrum, naar de Langestraat,
volgt aansluitend. Fase 3, de Gravenhof, wordt pas
gesloopt als het nieuwe winkelcentrum open is.
Voor de nieuwbouw wordt ook de elektriciteitsvoorziening aangepast. Het transformatorstation op het
parkeerterrein aan de Pompe van Meerdervoortstraat
wordt hiervoor verwijderd. Een tijdelijk station wordt
geplaatst in de Gravin Aleidistraat voor de duur van
ongeveer 2 jaar. Voor het aanbrengen van nieuwe
kabels worden op de volgende locaties graafwerkzaamheden uitgevoerd:
•een deel van de Langestraat tussen de Van de
Kasteelestraat en de Oudelandstraat
•een deel van het Marktplein
•een deel van de Pompe van Meerdervoorstraat.
Bewoners die hiervan hinder ondervinden worden door
Westland Infra voor de start van de werkzaamheden
nader schriftelijk geïnformeerd.
WAT VERANDERT ER IN DE VERKEERSSITUATIE?
Tijdens de sloop verwachten we weinig verkeersoverlast.
Toevoer van bouwmaterieel is in deze fase van het project
nog niet van toepassing. Er zal in een periode van circa twee
maanden beperkt vrachtverkeer zijn, om het puin van de
sloopmaterialen af te voeren. De vrachtwagens rijden via de
Oudelandstraat en de Pompe van Meerdervoortstraat aan en
vertrekken via het Graaf Florisplein en de Van Lennepstraat
naar de Rederijkerstraat en de rotonde op de Monsterseweg
of naar de Koningin Julianaweg. Laden en lossen gebeurt
grotendeels op het terrein van de Gravenhof.
PARKEERGELEGENHEID
Tijdens de sloopwerkzaamheden is een deel van parkeerterrein van de Gravenhof nog beschikbaar voor parkeren.
Zodra het archeologisch veldonderzoek en/of de verwijdering van de elektravoorziening gaat aanvangen zal het
gehele parkeerterrein worden afgesloten met bouwhekken. Parkeergelegenheid vindt u onder meer op het Graaf
Florisplein, Sand Ambachtstraat en op het parkeerterrein
achter de kerk aan de Langestraat..
PROJECTINFORMATIECENTRUM HART VAN ’S-GRAVENZANDE OPEN
VANAF SEPTEMBER
Het gemeentelijke informatiecentrum in de Koningswerf is inmiddels gesloten. De
Ontwikkelingscombinatie opent vanaf 26 september een nieuw projectinformatiecentrum
aan het Marktplein 3. Het informatiecentrum zal elke vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur geopend zijn. Hier kunnen belangstellenden voor winkelruimte, appartementen
of het winkelcentrum terecht met vragen over de ontwikkelingen binnen het plan en de
diverse woningtypen. Actuele informatie over Hart van ’s-Gravenzande vindt u op de site
www.hartvansgravenzande.nl en de Facebook-site www.facebook.com/hartvansgravenzande.
VRAGEN
Valt u iets op of heeft u vragen over de projectlocatie? Tijdens de sloopwerkzaamheden is SAM Advies, de adviseur van
Ontwikkelingscombinatie Hart van ’s-Gravenzande, uw eerste aanspreekpunt. Per mail kunt u SAM Advies bereiken op
[email protected]
Colofon
Nieuwsbrief Centrumplan ’s-Gravenzande, is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Westland en de
Ontwikkelingscombinatie Hart van ’s-Gravenzande (Bouwfonds Ontwikkeling en MAB Development/MKB Vastgoedplan). De
nieuwsbrief heeft tot doel alle betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen in het centrumgebied van ’s-Gravenzande.
Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan door een e-mailbericht met adresgegevens te sturen
naar: [email protected] o.v.v. ‘Nieuwsbrief ’s-Gravenzande’. Aan de teksten en afbeeldingen in deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten ontleend worden.
Informatie
Voor meer informatie over de herontwikkeling van het centrumgebied ’s-Gravenzande kunt u terecht bij het
Bedrijvencontactcentrum of het Omgevingscontactcentrum van de gemeente Westland, [email protected]
nl resp. [email protected], telefoon: 14 0174. Kijk voor meer informatie ook op www.gemeentewestland.nl
onder ’Wonen en leven – Bouwen en wonen – centrumplannen’.
Jaargang 7, september 2014 nummer 7