aanmeldingsformulier lidmaatschap

Groninger Kano Vereniging
DEEL A - AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP
Achternaam
Voorletter(s) Roepnaam
Geb.datum
Geslacht
1.
M / V*
2.
M / V*
3.
M / V*
4.
M / V*
5.
M / V*
Adres1
Postcode + woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Ingangsdatum lidmaatschap
Als u in het bezit bent van eigen vaarmateriaal dan hieronder de gegevens vermelden.
Merk/ Fabrikaat
Soort (b.v. zee
of vlakwater)
Type
Stalling
thuis/Loods
Bootnaam2
1.
Thuis/ Loods*
2.
Thuis/ Loods*
Ligplaats
nr.
Als u eigen vaarmateriaal bezit, wilt dan u deel te nemen aan de collectieve verzekering van de GKV voor uw
vaarmateriaal?
Bootvolgorde als
hierboven aanhouden
Bouwjaar
Hoofdkleur(en) kano
Nieuwwaarde kano
Nieuwwaarde alle
toebehoren
1.
Ja / Nee*
€
€
2.
Ja / Nee*
€
€
Gaat u regelmatig gebruik maken van het vaarmateriaal van de vereniging?
Ja / Nee*
Heeft u de beginnerscursus van de GKV gevolgd:
Ja / Nee*
Het verenigingsblad Boegbeeld verschijnt 11x per jaar. U kunt kiezen in welke vorm u Boegbeeld wilt ontvangen. Kruis één
keuze aan:
Zelf een volledige versie downloaden van internet (u krijgt een e-mail dat de nieuwe uitgave klaar is)
De papieren versie per post.
Ondergetekende verklaart zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel reglement en de
huisregels van de Groninger Kanovereniging.
Datum:
Handtekening:
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het
kalenderjaar. Het lidmaatschap geldt telkens voor 1
kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap moet
schriftelijk of per e-mail vòòr 1 december bij de
ledenadministratie gebeuren. Bij opzegging wordt
binnen 28 dagen een bevestiging gestuurd.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
1
Uw naam en adresgegevens worden gepubliceerd in het verenigingsblad.
2
Uw boot hoort een naam te hebben en die dient ook zichtbaar te zijn op de boot.
Botenhuis:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Haren
Tel. (050) 527 00 30
Postadres:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Haren
Internet:
[email protected]
www.groningenkv.nl
Bankrelatie:
Triodosbank
NL94TRIO0254696678
Groninger Kano Vereniging
DEEL B - Machtiging doorlopende SEPA Incasso
Gegevens incassant
Naam
Groninger Kano Vereniging GKV
Adres
Hoornsedijk 4
Postcode / woonplaats
9752 XJ Haren
Land
Nederland
Id.
NL31ZZZ400237340000
•
Kenmerk machtiging
•
Nota contributie (contributie, stalling, materiaalgebruik en verzekering, volgens
specificatie in de nota)
Deelname verenigingsactiviteiten en –acties (volgens specificatie in de mail)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
•
Groninger Kano Vereniging GKV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag
van uw rekening kan afschrijven;
•
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven,
overeenkomstig de opdracht van Groninger Kano Vereniging GKV.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam en voorletters
Adres
Postcode / woonplaats
3
IBAN (NL-rekeningnummer)
BIC (Bank Identificatie Code)
Plaats en datum
Handtekening
Voor het lidmaatschap van de GKV is het noodzakelijk een incassomachtiging af te geven.
De bedragen worden op of rond de datum vermeld in de nota die je per (e-)post ontvangt, door je bank geïncasseerd.
Informatie over wat te doen bij het wijzigen van het bankrekeningnummer en / of bankrelatie is te vinden op de GKV
website.
Stuur beide ondertekende delen aan:
Per post
Secretaris GKV
Hoornsedijk 4
9752 XJ Haren
Per mail
3
[email protected]
(met de gescande machtiging (graag pdf formaat) als bijlage)
De GKV kan alleen incasso’s van een Nederlandse bankrekening incasseren.
Botenhuis:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Haren
Tel. (050) 527 00 30
Postadres:
Hoornsedijk 4
9752 XJ Haren
Internet:
[email protected]
www.groningenkv.nl
Bankrelatie:
Triodosbank
NL94TRIO0254696678