20140929_Nieuwsbrief 1 sep-okt-nov 2014

Nieuwsbrief voor de ouders
september – oktober - november 2014
1
Geachte ouder(s)
U leest de eerste Nieuwsbrief van 2014-2015.
Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het
schoolleven. Tegelijk vindt u er belangrijke data, info over de
proefwerkperiodes of over afwezigheden. U leest er over excursies en
uitwisselingen, over vrije dagen en u vindt er de lijst van de
personeelsleden.
De Nieuwsbrief vindt u ook digitaal op de webstek www.sintlodewijkscollege.be.
U kunt altijd een papieren versie van deze Nieuwsbrief aanvragen aan
de balie.
2
Inhoud
1
Vanwege de directeur
6
2
Nieuws voor iedereen
7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
7
8
8
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
17
18
3
4
Planningsagenda
Resultaten: Cijfers online + DW-rapport
Inhaal- en herkansingsDW
Oudercontacten op 22 en 24 oktober
De oudervereniging
Veranderen van studierichting (vijfdes)
Middagmaal
Afwezigheden van leerlingen
Verkeerssituatie en parkeren rond het college
Rekentoestellen: Garantiebewijs
Betaalkaart (Leerlingenkaart)
Schooltoelage
Aperitiefconcerten
Activiteiten voor oud-leerlingen
Digitaal DW-rooster
Student Fashion Night 2014
Verloren voorwerpen 2013-2014
Nieuws voor de eerste graad
19
3.1
3.2
3.3.
3.4
3.5
3.6
19
20
21
22
23
23
Begeleid Zelfstandig Leren in de eerste graad
Bezinningsdag en sleuteldagen in de eerstes
Verdiepingsdag met inleefmoment in de tweedes
Collegedag eerstes
Collegedag tweedes
Excursie aardrijkskunde tweedes
Nieuws voor de tweede graad
24
4.1
24
RSV-dagen voor de derdes
3
4.2
4.3
4.4
5
6
26
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
26
27
27
28
Onderzoeksvaardigheden (OV)
Probleemgestuurd onderwijs (PGO)
Begeleiding studiekeuze zesdes
Franstalige uitwisselingen
Toegangsexamen voor geneeskunde
en tandheelkunde
Leerlingenbegeleiding
6.3
6.4
6.5
6.6
8
24
25
25
Nieuws voor de derde graad
6.1
6.2
7
Pedagogische excursie derdes
Bezinningsdagen voor de vierdes
Pedagogische excursie vierdes
29
30
Kern Leerlingenbegeleiding
30
Ondersteunende maatregelen voor leerlingen met
leer- en ontwikkelingsstoornissen
33
Zorgbreedte: Begeleide studie en
studiebegeleiding
35
Actie Pestvrije School
35
CLB Brugge(n)
38
Vaccinatie baarmoederhalskanker
40
Schoolsport
41
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
41
41
42
42
42
42
Interscholencompetities (S.V.S.)
Vrijdagavondsport
Middagsport
Vrij sport
Interklassencompetitie minivoetbal
SNS-pas
Pastoraal en solidariteit op school
44
8.1
8.2
8.3
44
45
46
Solidair met India
Pastoraal op school
Eucharistie voor overledenen: 4 november
4
9
10
Parascolaire activiteiten in 2014-2015
47
9.1
9.2
9.3
47
50
53
Tijdens schooljaar
Uitwisselingen
Tijdens de vakantie
Kalender schooljaar 2014-2015
56
10.1
10.2
10.3
56
56
57
Vakanties
Vrije dagen
Infonamiddag
11
Proefwerkperiodes
57
12
Data bijkomende proeven
58
13
Data oudercontacten en infoavonden
58
14
Lijst van de personeelsleden
60
5
1 Vanwege de directeur
Rode loper
Is het jullie niet opgevallen? Net bij het begin van het schooljaar heet de
verkeersdienst van de stad Brugge de fietspaden rondom de school
herschilderd in fel rode kleur. Het lijkt wel een rode loper voor elk lid van
onze scholengroep.
De fietspaden markeren was een oude vraag vanwege ons
oudercomité. Na veel overleg zijn ze er gekomen, en zijn ze beter dan
we ons hadden kunnen voorstellen. Onze straat is nu een trage straat
en niet meer een sluipweg naar de Torhoutsesteenweg.
Toch betekent dit gelukkig toeval ook meer. Het is een symbool van
gastvrijheid. Wij gooiden de rode loper uit voor onze eerstejaars op
Kick-Off. Sinds de eerste dag heerst er een open en hartelijke sfeer op
onze school. Bovendien mogen we erop prat gaan dat die leerlingen
van ons zo fijn besnaard zijn. Je krijgt stralende blikken en een eerlijke
groet als je ze passeert. Dat is ware gastvrijheid. Gastvrijheid is steeds
wederzijds: wij ontvangen hen in ons domein, in ons enthousiasme, in
onze idealen, ja, in onze genegenheid. Maar de gast verandert steeds
ook de gastheer of –vrouw. Hun jeugdig enthousiasme zet sommige
regels naar hun hand. Hun onstuimige leeftijd laat hen soms eens
uitschuiven naar links of rechts, maar hun hart blijft wat het is:
verwachtingsvol, hengelend naar erkenning. In het onderwijs kun je niet
oud worden! De leerlingen brengen je hun cultuur en hun keuzes aan.
Wij kunnen ze alleen toerusten om met tijd onze mooie wereld van ons
over te nemen.
Wij zijn er dus voor mekaar en hebben mekaar nodig om onszelf te
kunnen worden. Wat hebben wij leerkrachten geluk zulke schitterende
jongeren in ons school te mogen ontvangen. Je zou een rode loper voor
hen uitrollen!
Koen Seynaeve
6
2 Nieuws voor iedereen
2.1 Planningsagenda
Onze school werkt met een eigen planningsagenda. Deze agenda is
georganiseerd per jaar of per graad en op de maat gesneden van uw
zoon of dochter.
De agenda heeft twee functies.
De eerste en meest vertrouwde functie is die van
communicatiekanaal. Alle berichtgeving naar en van ouders moet in
principe in de agenda terug te vinden zijn. Daarom willen we ook met
aandrang vragen de agenda elke week na te kijken en te ondertekenen.
De tweede functie van de agenda is meer ingrijpend: de agenda
integreert het leren leren en het leren plannen aan de hand van
allerhande tips, fiches en werkmomenten. Op geregelde tijdstippen zijn
ook reflectiemomenten in de agenda opgenomen: maandelijks bij het
overzicht van de resultaten, na het DW- rapport en na elke
examenperiode. De aanpak verschilt van graad tot graad, maar hoewel
de taal aangepast is aan de leeftijd van uw zoon of dochter, is de inhoud
uiteraard dezelfde.
We willen u als ouder graag betrekken in het gebruik van de agenda
door u te vragen de verschillende onderdelen ook eens door te nemen.
Zo weet u waar uw zoon of dochter wekelijks mee bezig is. Alle
kanttekeningen die u eventueel zou hebben bij vorm, inhoud of aanpak
ontvangen we heel graag. Het is de bedoeling dat uw zoon of dochter in
het zesjarige curriculum aan onze school geleidelijk en steeds kritischer
en zelfstandiger leert plannen, reflecteren, noteren en dat hij of zij
daarbij de nodige feedback krijgt van zijn of haar leerkrachten. Maar ook
u kunt, als ouder, dat langzame proces mee helpen ondersteunen door
uw interesse, meer nog door te praten met uw kind over het leerproces.
De verschillende items uit de agenda bieden vast en zeker de nodige
discussiestof.
Alvast hartelijk dank bij voorbaat!
7
2.2 Resultaten: Cijfers online + DW-rapporten
Via Schoolonline kunt u de cijfers van uw zoon/dochter raadplegen.
De cijfers die u ziet zijn zowel DW- als examenpunten. Bij het begin van
de examenperiode kunt u de cijfers niet meer raadplegen. Dit blijft zo tot
na de rapportuitdeling.
De cijfers die u ziet, kunnen natuurlijk nog gewijzigd worden en vormen
slechts een momentopname voor een bepaald vak.
Mocht u problemen ervaren met het inloggen of als u uw
gebruikersnaam en wachtwoord vergeten bent, kunt u het beste contact
opnemen met onze ICT-collega's via [email protected]
Via de schoolagenda kunt u ook ingelicht worden over de behaalde
studieresultaten en -vorderingen. Wij vragen dan ook met aandrang
deze wekelijks in te kijken en te ondertekenen. De schoolagenda blijft
immers nog altijd het eerste communicatiemiddel tussen de school en
de ouders.
Daarnaast wordt in de loop van elk trimester/semester een DW-rapport
meegegeven dat een overzicht geeft van de tot op dat ogenblik
behaalde resultaten. Dit gebeurt in het eerste trimester op dinsdag 21
oktober 2014.
2.3 Inhaal- en herkansingsDW
In onze snel evoluerende wereld tekenen zich ook binnen het
onderwijsgebeuren nieuwe ontwikkelingen af. Niet alleen de
hoeveelheid kennis waarover wij beschikken groeit razendsnel, ook de
snelheid waarmee die op ons afkomt, stijgt enorm. Voor een school
heeft dit grote gevolgen. Aan leerlingen steeds meer kennis bijbrengen,
is uitgesloten. In plaats van veel te weten, zullen we dus eerder moeten
weten waar de informatie te zoeken en hoe er mee om te gaan.
De school krijgt dan ook de opdracht de eindtermen voor ‘leren leren’ na
te streven. In dit kader willen we even dieper ingaan op een aspect van
de evaluatie, nl. de overhoringen (DW’s genoemd) tijdens het trimester.
8
Het is een voortdurende zorg van directie en leerkrachten om leerlingen
te ondersteunen bij het leren. Het is een even belangrijke zorg om
regelmatig te controleren of de opgelegde leertaken wel naar behoren
worden uitgevoerd. Vandaar de noodzaak aan regelmatige
overhoringen (DW’s). In een leerlinggericht leerklimaat is het haast
vanzelfsprekend dat de leerlingen maximaal de kans krijgen te bewijzen
dat ze de meegegeven kennis ook echt verworven hebben.
Als een leerling om een geldige reden afwezig was, krijgt hij/zij de kans
een overhoring in te halen. In overleg tussen leerkracht en leerling(e)
wordt dan een datum afgesproken. Deze INHAAL-DW’S worden altijd
afgelegd op tussen de middag (om 12.30 u.) op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Afspraak aan de balie.
In dezelfde bezorgdheid voor de leerling(e) en zijn/haar leerhouding
kadert een HERKANSINGS-DW. Dit is een tweede-kans-DW, waardoor
wij de leermotivatie van de leerling(e) hopen te verhogen. Het is voor de
motivatie van leerlingen immers heel belangrijk dat er in de school een
klimaat hangt waarbij "leren" (de leerling(e) krijgt het gevoel vooruitgang
te boeken) belangrijker is dan "presteren" (de leerling(e) wil vooral
goede punten scoren). Het uitgangspunt blijft evenwel, zowel voor de
leerkracht als voor de leerling(e), om zoveel mogelijk tekorten te
voorkomen.
Indien een leerling(e) toch een tweede-kans-DW nodig heeft, dan kan
dit er enkel komen op vraag van de leerling(e) zelf. Elke leerkracht
beslist dan of hij/zij hierop ingaat. Dit gebeurt immers niet automatisch:
de leerling(e) moet de nieuwe kans nu eenmaal verdienen en het kan
nooit de bedoeling zijn toe te laten dat leerlingen gaan speculeren.
Daaraan willen wij geenszins meewerken. Deze herkansings-DW’s
worden ook afgelegd op hetzelfde tijdstip als de inhaalDW's. In
uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de directie of de kern
leerlingenbegeleiding kan een leerling(e) worden verplicht tot een
herkansings-DW. Het betreft hier gevallen waarbij alle voorgaande
pogingen en maatregelen om tot grotere leermotivatie te komen,
hebben gefaald.
Elk DW neemt maximum 50 minuten in beslag (= duur van één lesuur).
9
We hopen met deze aanpak leerlingen verder te stimuleren om hun
leertaken ter harte te nemen. Alleen een volgehouden inspanning leidt
naar succes. Dat wensen wij al onze leerlingen van harte toe.
Voor een inhaaldW en een herkansingsDW brengt de leerling zelf het
nodige materiaal mee: schrijfgerei, papier, rekentoestel, atlas … De
leerling komt om 12.30 u. naar de balie en gaat dan met de
begeleidende leerkracht naar een lokaal waar dit DW wordt afgelegd.
2.4 Oudercontact op 23 oktober 2014
Op maandag 20 oktober zitten alle leerkrachten samen voor de eerste
begeleidende klassenraden. (De leerlingen hebben dan dus een vrije
dag.)
Ook krijgen de leerlingen een DW-rapport met een overzicht van hun
resultaten tot dan toe op dinsdag 21 oktober.
We vinden het belangrijk u als ouders de gelegenheid te geven de
eerste helft van het eerste trimester met de klassenleraar te bespreken.
Daartoe organiseren we een oudercontact op donderdag 23 oktober.
De klassenleraars zullen dan vanaf 17.00 uur beschikbaar zijn in hun
eigen klaslokaal. Via de hoofdingang kunt u naar de klas van uw
zoon/dochter gaan.
U kunt ook, vanaf 18.30 uur, gebruik maken van de speelplaatsen als
parkeerruimte.
U zal op voorhand een afspraak kunnen maken met de klassenleraar
van uw zoon/dochter. Informatie hierover volgt nog per brief.
(Ter gelegenheid van dit oudercontact zullen we de gevonden
voorwerpen van het voorbije schooljaar 2013-2014 tentoonstellen aan
de balie.)
10
2.5 De oudervereniging
Onze school heeft ook een oudervereniging. Deze vereniging, die een
viertal keer per jaar vergadert, is een belangrijke schakel in het contact
tussen de ouders en de school. Het is voor ons belangrijk te weten hoe
ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe onze werking
kritisch wordt gevolgd.
De samenspraak via deze vereniging is voor de school erg nuttig en wij
raden het lidmaatschap aan, zodat wij u langs deze weg meer in de
diepte kunnen informeren.
Voor inlichtingen kunt u steeds terecht bij de voorzitters:
Gerda De Schepper-Weymiens, Korte Ridderstraat1, 8000 Brugge
e-mail: [email protected]
Karin Vander Perre, Begonialaan 18, 8210 Zedelgem
e-mail: [email protected]
2.6 Veranderen van studierichting (vijfdes)
Een gepaste studierichting kiezen is niet altijd eenvoudig. Daarom is het
best begrijpelijk dat leerlingen in de loop van het schooljaar nog van
richting willen veranderen.
Vooral in het vijfde jaar wordt het voor de organisatie van de school en
voor de goede sfeer in de klas moeilijk als er op te veel verschillende
momenten leerlingen van richting veranderen.
Daarom stellen wij als regel dat leerlingen enkel en alleen van
studierichting kunnen veranderen na bespreking en advies van de
klassenraad en/of directie én na contact en bespreking met de ouders.
Voor het vijfde jaar geldt bovendien dat een leerling(e) slechts kan
veranderen van studierichting op de volgende data :
maandag 29 september 2014
maandag 3 november 2014
11
2.7 Middagmaal
Het college laat niet toe dat de leerlingen ‘s middags in publieke
eetgelegenheden eten. Leerlingen eten dus 's middags ofwel op school,
ofwel thuis! “Thuis” kan hier evenwel ook betekenen: bij een familielid
of een kennis van wie de naam en het adres bij de directie bekend is.
Onder de verantwoordelijkheid van de ouders kunnen enkel leerlingen
van het ZESDE jaar hierop een uitzondering krijgen. Dit betekent ook
meteen dat in dit geval de schoolverzekering niet kan ingeroepen
worden bij een mogelijk ongeval.
Wie ingeschreven staat als leerling(e) die op school eet, wordt ook op
zijn/haar aanwezigheid gecontroleerd.
Afwijkingen van het afgesproken systeem kunnen enkel als die vooraf
gemeld zijn door de ouders via een mededeling in de agenda.
Het ‘middag’aanbod voor onze leerlingen ziet er als volgt uit:
- Anselma (eerste graad): eigen lunchpakket of een belegd broodje (te
bestellen via www.stlod.be)
- Eetzaal: uitgebreid aanbod voor alle leerlingen (warme
maaltijd/saladbar/broodjes …) of een belegd broodje (tweede graad) (te
bestellen via www.stlod.be)
- Cafetaria: eigen aanbod voor de derde graad of een belegd broodje (te
bestellen via www.stlod.be)
2.8 Afwezigheden van leerlingen
Bij een afwezigheid omwille van ziekte verwachten we dat een ouder de
school voor 8.30 u. telefonisch verwittigt (050 40 68 40) en dat de
leerling de dag van terugkomst op school een afwezigheidsbriefje of een
doktersbriefje aan de balie afgeeft.
12
Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de schoolagenda van uw
dochter/zoon.
Een afwezigheidsbriefje mag u maximaal vier keer per schooljaar
gebruiken voor een afwezigheid van maximaal drie kalenderdagen. In
alle andere gevallen is een doktersbriefje verplicht.
Ook voor een afwezigheid in een week net vóór of net na een vakantie
is altijd een doktersbriefje verplicht.
Tijdens een proefwerkperiode is een doktersbriefje voor elke
afwezigheid, ook voor 1 dag, verplicht.
Bij een te voorziene afwezigheid omwille van een doktersbezoek of een
bezoek aan de orthodontist verwachten we dat de leerling dit vooraf aan
de balie meldt en een afsprakenbriefje of een door de ouder geschreven
briefje aan de balie afgeeft.
Voor elke andere afwezigheid moet er toestemming gevraagd worden
aan de directie.
2.9 Verkeerssituatie en parkeren rond het
college
De poorten beletten het autoverkeer op het terrein, maar laten de
fietsers toe.
Het parkeren van fietsen aan de voorgevel van het nieuwe gebouw is
verboden. Er zijn een viertal plaatsen voor bezoekers voorzien. De
leerkrachten kunnen ook hun fietsen kwijt ter hoogte van de garages,
maar op de esplanade staat geen enkele fiets.
Auto’s parkeren op de parking in de Magdalenastraat. Dit mag niet op
het fietspad of op de esplanade. Ook op de parking bij de
Magdalenazaal en in de Magdalenastraat is er ruimte. (Parkeerschijf in
de Magdalenastraat!)
13
2.10 Rekentoestellen: Garantiebewijs
Wanneer het rekentoestel defect raakt, kan er aanspraak gemaakt
worden op de garantie (3 jaar). Daarom moeten de ouders zelf het
bewijs van aankoop bewaren.
2.11 Betaalkaart (Leerlingenkaart)
De betaalkaart is nu al enkele jaren in gebruik. Leerlingen gebruiken
deze kaart voor betalingen in de eetzalen en bij de
aanwezigheidscontrole.
Leerlingen die ’s morgens of ’s middags te laat komen, plaatsen de
kaart eventjes op de kaartlezer aan de rode balie en gaan dan bij de
baliemedewerker langs om de reden van hun telaatkomen op te geven.
Die kunnen dan met enkele muisklikken een briefje uitprinten. Dit briefje
dient als bewijs voor de lesgever dat de leerling zich gemeld heeft. De
tekst op het briefje moet de leerling(e) in zijn/haar agenda noteren en
ondertekend door de ouders de dag nadien aan de opvoeders
voorleggen.
Ook ’s middags wordt de aanwezigheid geregistreerd met de kaart. Op
die manier kunnen de leerlingen die onwettig afwezig waren door de
opvoeders aangesproken worden.
Indien er vervangingen zijn, moeten de leerlingen naar de ARK waar ze
vervangstudie krijgen. Om hun aanwezigheid te controleren, maken we
ook gebruik van de betaalkaart. De leerlingen plaatsen elk hun kaart
gedurende een paar seconden op de betaalterminal om zo hun
aanwezigheid te registreren. De leerkracht die toezicht houdt, kent niet
noodzakelijk alle leerlingen, en deze manier van ‘inchecken’
vergemakkelijkt de controle.
Als leerlingen in de eetzalen of in het cafetaria (voor vijfdes en zesdes)
iets kopen, moeten ze met hun kaart betalen. Dit wordt dan
geregistreerd, zowel op de kaart als door het systeem. Bij verlies/defect
van de kaart kan de school dus altijd het laatste bedrag op de kaart
14
opzoeken. Elke actie met de kaart wordt geregistreerd in het systeem
(invoeren kaart, betalen, opladen, kaart verwijderen …)
Om de leerlingen, ouders en personeelsleden de mogelijkheid te bieden
een overzicht van de betalingen te bekomen, heeft de school op de
intranetwebsite een pagina voorzien waarop de gebruiker dit overzicht
kan opvragen.
Om dit overzicht te bekomen, voer je volgende stappen uit:
Surf naar http://www.stlod.be
Klik op Intranet (rechtsboven)
Log in met de schoolgegevens van de leerling
Je komt op het intranet terecht. Klik hier op “Betaalkaart” om
het overzicht te bekomen.
Momenteel kun je alle opwaarderingen (opladen) zien, alsook alle
betalingen. Het toestel waarop de betaling gebeurde, is ook vermeld. De
namen van de toestellen spreken voor zich:
Kassa Anselma : dit is de kassa in de Anselma (lunchpakket)
Kassa Refter en Kassa Refter 2: dit zijn de twee kassa’s in de
eetzaal
Kassa Cafetaria: de kassa in de cafetaria (enkel vijfdes en
zesdes, of leerlingen die tussen de middag sporten)
Leerlingen moeten elke schooldag hun betaalkaart bij zich hebben. Wie
zijn kaart verloor, neemt meteen contact op met de heer M. Verbeke om
een nieuwe kaart te laten aanmaken.
Wie geen kaart kan voorleggen, is niet in orde en zal hiervoor een
passende sanctie krijgen.
2.12 Schooltoelage
De schooltoelagen zijn de laatste tijd een belangrijker onderwerp
geworden. Ze worden ook als indicator genomen voor de zogenaamde
‘leerlingenkenmerken’.
De informatie is te vinden op de webstek www.studietoelagen.be.
Men kan er nagaan of men in aanmerking komt voor een studietoelage.
15
2.13 Aperitiefconcerten
Haec Olim Musicalia, een deelvereniging van de oudleerlingenvereniging, organiseert jaarlijks twee aperitiefconcerten.
Op elk aperitiefconcert proberen we een talentvolle leerling (of
leerlingen) voor te stellen, een oud-leerling die op hoog niveau blijft
musiceren en een oud-leerling die professioneel met muziek bezig is.
Het eerste aperitiefconcert vindt plaats op zondag 23 november 2014.
We maken er de combinatie van beeldhouwkunst, schilderkunst en
muziek. Welkom om 11 uur in de Agora!
Een tweede concert vindt plaats op zondag 15 maart 2015.
Deze concerten zijn bedoeld voor onze leerlingen en hun ouders, voor
oud-leerlingen en sympathisanten.
2.14 Activiteiten voor oud-leerlingen
De oud-leerlingen krijgen binnenkort een uitnodiging voor een aantal
bijeenkomsten.

De studerende oud-leerlingen worden uitgenodigd op 14
november vanaf 20.30 uur. De formule is eenvoudig: wat
bijpraten over de stap naar of de vorderingen in het hoger
onderwijs.

Op 8 november ontvangen wij de jubilerende oud-leerlingen van
alle retorica's die eindigen op een 4: 2004, 1994, 1984, 1974
enz. Het programma begint met een eucharistieviering in de
kapel, gevolgd door een mooie receptie. Wie intekent kan
aansluiten voor een verzorgde maaltijd.
16

Op zondag 25 januari 2015 reikt de oud-leerlingenbond de
Haec Olimprijs 2015 uit aan een verdienstelijke oud-leerling in
het domein van de culturele wereld. De plechtigheid wordt
gevolgd door een receptie.
Wie lid wordt van de oud-leerlingenbond krijgt reductie op tal van
culturele activiteiten van de school. De prijs voor het lidmaatschap is 10
euro.
Informatie over de oud-leerlingenwerking krijgt u bij oud-adjunctdirecteur Willy Verbanck: [email protected] of bij algemeen
directeur Koen Seynaeve: [email protected]
2.15 Digitaal DW-rooster
De DW-roosters zijn digitaal beschikbaar, zodat iedereen – leerlingen
én hun ouders, directie en leerkrachten – van thuis uit de DW-regeling
kan volgen. Op deze roosters staan de opgegeven taken (opdrachten)
vermeld, met datum van opgave. Op die manier is heel het DW- en
takensysteem transparant.
In de eerste graad wordt het rooster elke week aangevuld, voor de
tweede en de derde graad worden de roosters ten laatste de tweede
week na het definitieve lessenrooster gefixeerd. Eventueel verplaatste
DW’s (door ziekte van de leerkracht, een les die onverwacht wegvalt …)
zullen in een ander kleur zijn aangeduid.
2.16 STUDENT FASHION NIGHT 2014
(NIEUW!)
‘Student Fashion Night 2014’ is een gloednieuw evenement waarin
humor, acteren, dans, muziek, sport en uiteraard mode centraal staan.
De organisatie is volledig in handen van zesdejaars uit de economische
klassen.
17
Dit totaalspektakel gaat door op zaterdag 15 november 2014 om 20u in
het auditorium van onze school en loopt in samenwerking met Peak
Performance, Villa Maria, Deleye, Men at work, Score, Butik en Edisac.
36 leerlingen uit de vierdes, vijfdes én zesdes worden op ‘Student
Fashion Night 2014’ gestyled in de nieuwste outfits uit de wintercollectie
van onze partners. Met elk hun eigen talenten en uitstraling brengen ze
u een wervelende show!
Nieuwsgierig? Boek nu uw zetel op http://tickets.sintlodewijkscollege.be/
5 euro voor fashion show en drinks
Leerlingen, leerkrachten, familie en vrienden zijn welkom!
2.17 Verloren voorwerpen 2013-2014
Gevonden voorwerpen uit het voorbije schooljaar kan u zien aan de
balie op donderdag 23 oktober 2014, tijdens het oudercontact.
18
3 Nieuws voor de eerste graad
3.1 Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) in de
eerste graad
Al meerdere jaren benadrukt de overheid vanuit pedagogisch oogpunt
het toenemend belang van zelfstandigheidsdidactiek. Dit is een
belangrijke aanvulling bij het klassikaal lesgeven en draagt bij tot de
autonome motivatie van de leerling. De leerling maakt immers de
grootste leerwinst als hij zijn leren voor een stuk zelf in hand kan
nemen. De mate van het zelfsturend leren is uiteraard afhankelijk van
de psychologische groei van de leerling.
In dit kader kennen we op onze school voor de eerste graad het
leerproject: Begeleid Zelfstandig Leren, kortweg BZL.
In het eerste jaar willen we deze leervaardigheid heel systematisch
bijbrengen door wekelijks één lesuur BZL Nederlands en één lesuur
BZL wiskunde in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, nl. het OLC
(=open leercentrum) aan te bieden.
In deze lessen beogen we allereerst de aanbreng van enkele
belangrijke studiehoudingen (attitudes). Zo vinden we het belangrijk dat
de leerlingen gemotiveerd werken, de opdrachten nauwgezet leren
lezen en uitvoeren, dat ze hun fouten goed verbeteren en dat ze leren
uit hun fouten.
Op een attituderapport, dat bij het trimesterrapport gevoegd wordt, staat
vermeld welke attitudes al min of meer bereikt zijn en waaraan nog te
werken valt. Zo kunnen ouders de evolutie van hun zoon/dochter
opvolgen.
In het tweede jaar komt er een vak bij nl. Frans. Wekelijks krijgen de
leerlingen een les BZL Nederlands in het OLC (open leercentrum) en
een les BZL wiskunde in eigen klas. Op regelmatige basis zullen ook
BZL lessen Frans aangeboden worden. Op een attituderapport zullen
de leerlingen voor de drie vakken afzonderlijk feedback krijgen.
Het project BZL in de eerste graad kadert in de visie van levenslang
leren en staat niet los van het leren leren in de andere graden. Het
19
betekent de start van een heel curriculum met als doel uw zoon/dochter
op het einde van het zesde jaar als een zelfstandige en leerbekwame
leerder naar het hoger onderwijs te laten vertrekken.
3.2 Bezinningsdag en sleuteldagen in de
eerstes
Op 16 september trokken de leerlingen van de eerstes - per klas - op
“sleutelbezinning” naar Merkenveld of Hoogveld (Loppem).
De klassenleraars begeleidden hun eigen klas, en soms ook de andere
klassen. Een aantal vakleerkrachten namen ook een deel van de dag op
zich.
Op het programma stonden o.a. een klasmoment, een bijbelverhaal,
verdieping en verdere kennismaking.
Via een aantal werkvormen willen we de leerlingen een verdiepende
dag laten beleven, in een groene omgeving. ur ronden we de dag
samen af.
Het programma Leefsleutels wil aan leerlingen de kans bieden zich te
oefenen in sociale vaardigheden.
De thema’s die in het eerste jaar behandeld worden zijn puberteit,
zelfvertrouwen en gevoelens.
In de loop van het schooljaar zijn er een aantal sleutelmomenten : de
eerste sleuteldag is reeds achter de rug (16 september), de twee
andere sleuteldagen volgen in het tweede en derde trimester.
Elke sleuteldag ziet er anders uit, afhankelijk van het thema. We
proberen telkens zoveel mogelijk verschillende werkvormen te
gebruiken.
Het eerste thema “puberteit” wil leerlingen laten ervaren dat ze volop
aan het veranderen zijn. Heel vaak beseffen ze niet dat ze niet alleen
20
lichamelijk groeien, maar dat er ook heel wat verandert in hun manier
van denken en handelen. Daarom zetten we samen een aantal stappen
op weg naar goede afspraken in de klas. We benadrukken ook het
belang van positieve opmerkingen. Zo zien ze bijvoorbeeld in een
rollenspel dat je erg gevoelig bent voor de reacties van anderen na een
voetbalmatch of na een toneelprestatie. Een mooi moment is altijd de
trukendoos: iedereen laat drie dingen zien die iets nieuws, iets meer en
vaak iets heel persoonlijks over zichzelf vertellen. Leerlingen voelen aan
dat “anders” of "minder gekend" niet “minder goed” betekent …
Op zo’n sleuteldag krijgen leerlingen een aantal sleutels aangereikt om
op school, maar ook thuis te gebruiken.
Verdere concrete afspraken voor deze sleuteldagen worden in de
schoolagenda genoteerd.
3.3 Verdiepingsdag met inleefmoment in de
tweedes
Alle klassen van de tweedes hebben op donderdag 23 april 2015 een
verdiepingsdag. Die dag is er voor de leerlingen een inleefmoment bij
kinderen uit het bijzonder onderwijs of bij dementerende bejaarden.
Dit inleefmoment kadert in het thema ‘omgaan met wie anders is’. We
vinden het belangrijk om de leefwereld van de leerlingen uit de tweedes
breder te houden dan hun eigen jongerenwereldje, daarom creëren we
de mogelijkheid in contact te komen met mensen/kinderen die in een
totaal andere leefwereld leven.
Doorheen het schooljaar wordt af en toe in P-uren stilgestaan bij dit
onderwerp. Dit doen we aan de hand van een discoforum en we
nodigen ook Daniëlle Huse uit, de directrice van Villa Rozenrood, om te
komen spreken over haar vakantiehuis voor zeer ernstig zieke kinderen.
U zult hier meer over vernemen via een brief en via de schoolagenda
van uw zoon of dochter.
21
3.4 Collegedag eerstes
Op vrijdag 26 september is er voor onze eerstejaars de jaarlijkse
sportdag (collegedag).
In navolging van onze eerste leefsleuteldag krijgen de leerlingen verder
de kans om elkaar in een losse sfeer beter te leren kennen.
De collegedag start met een speurtocht in Sint-Andries. In kleine
groepjes (met een aantal leerlingen van de eigen klas) verkennen ze in
een speurtocht de streek via landelijke wegen. Onderweg houden ze
halt bij verschillende leerkrachten bij wie ze leuke opdrachten uitvoeren.
Tegen het einde van de tocht moeten ze een aantal quizvragen
oplossen. 's Middags worden we verwend met een lekkere barbecue. In
de namiddag is er een groot doorschuifspel. Klasdoorbrekend worden
er dan groepen gevormd. Onze klassieke collegedag kan jaarlijks op
heel wat bijval rekenen van laaiend enthousiaste eerstejaars.
Om 8.30 u. verzamelen de leerlingen op de parking aan de sporthal
van de Koude Keuken (Zandstraat 284, Sint-Andries). Wie met de fiets
komt, zorgt voor een goed fietsslot.
Om 16.20 u. is de dag afgelopen. De leerlingen vertrekken dan van de
Koude Keuken naar huis.
Er is na de collegedag geen avondstudie.
Zeker meebrengen: regenkledij, reservekledij, balpen, wat kleingeld
voor een extra drankje.
Zeker aantrekken: sportieve kledij die tegen een stootje kan en goede
schoenen voor de speurtocht in de voormiddag.
22
3.5 Collegedag tweedes
Op vrijdag 26 september vindt de sportdag voor de tweedes plaats in
het Domein Ryckevelde in Sijsele.
Het programma ziet er als volgt uit:
-Fietstocht naar Ryckevelde
-Bosspel, Oriëntatieloop en Groepsspelen
-Fietstocht terug naar het college
Alle praktische informatie wordt aan de leerlingen in klas meegedeeld.
De sportdag eindigt zoals een gewone lesdag om 16.20u.
Meebrengen op de sportdag: Een fiets die volledig in orde is, een
fluohesje (verplicht!), sportieve kledij die vuil mag worden (lange broek
voor het bosspel!), picknick, eventueel reservekledij en regenkledij.
3.6 Excursie aardrijkskunde tweedes
In het kader van de lessen aardrijkskunde organiseerden de
leerkrachten voor onze leerlingen uit de tweedes een didactische
excursie naar Zeebrugge, Dudzele en Damme.
De leerlingen maakten op 16 september een rondrit in de haven van
Zeebrugge en ze brachten een bezoek aan Damme en aan een
landbouwbedrijf in Dudzele.
23
4 Nieuws voor de tweede graad
4.1 RSV-dagen derdes
In het derde jaar hebben wij niet alleen aandacht voor ‘het leren’ van
onze leerlingen, maar ook hun leefwereld blijft voor ons een bron van
inspiratie en een aandachtspunt in ons pedagogisch project. Daarom
schenken wij tijdens de klasuren/projecturen aandacht aan thema’s die
aansluiten bij hun leefwereld.
In de derdes stellen wij in het tweede trimester het thema ‘relaties’
centraal. Rond dit thema worden een aantal activiteiten uitgebouwd
waarbij we onze leerlingen actief betrekken.
De hoofdactiviteit is onze ‘RSV-dag’, een themadag rond relaties en
seksualiteit. Deze vormingsdag gaat door in de Karmel, in de week van
19 tot 23 januari (meer info vindt u in de Nieuwsbrief van december).
Er is nog een infoavond – begin januari - voor de ouders over deze
RSV-dag. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
4.2 Pedagogische excursie derdes: 30 april
Op donderdag 30 april 2015 staat een van de hoogtepunten van het
derde jaar, zowel voor leerlingen als leerkrachten, gepland, namelijk de
pedagogische excursie naar Parijs.
Naar jaarlijkse gewoonte vertrekken alle klassen van het derde jaar voor
dag en dauw met een autobus. We worden enkele uurtjes later gedropt
midden in het centrum van Parijs. Ter plaatse wordt er per twee klassen
een afzonderlijk traject gevolgd. Vanzelfsprekend staan de obligate
highlights op elk programma. Maar ook voor wie Parijs al bezocht heeft, zal
deze dag enkele verrassingen in petto hebben. Na een goed gevulde - en
normaal gezien zonnige - dag, komen we omstreeks middernacht weer aan
aan het vertrouwde college.
Vanzelfsprekend volgen alle praktische afspraken in de loop van het
derde trimester.
24
4.3 Bezinningsdagen vierdes
Tijdens de koude wintermaanden verplaatsen de leerlingen van de
vierdes zich met pak en zak naar de Westhoek om hun hart te
verwarmen.
Gedurende deze driedaagse (woensdag tot en met vrijdag) eind januari
of begin februari verrijken wij ons met geloof, diepzinnige gesprekken,
groepsbindende opdrachten, stiltes… Dit unieke gebeuren laat altijd een
blijvende indruk na bij onze leerlingen.
Meer informatie wordt meegegeven op het einde van het eerste
trimester.
4.4 Pedagogische excursie vierdes: 30 april
In de ogen van vele leerlingen is de pedagogische excursie een dagje
waarop ze niet al te veel te doen hebben, vrijgelaten worden en veel
plezier kunnen maken. Niets is echter minder waar, hoewel dat
plezierige gedeelte op een pedagogische excursie niet mag ontbreken.
Tijdens deze dag maken we van de gelegenheid gebruik om de
leerlingen te laten kennismaken met een cultureel, wetenschappelijk of
sociaal aspect waar ze in het 'gewone' leven niet veel oog of niet veel
tijd voor hebben.
Bovendien proberen we op een pedagogische excursie ook de
domeinen van het college te verlaten om verre oorden op te zoeken.
Antwerpen: onbekend en bij velen onbemind. We willen de leerlingen
deze prachtige multiculturele stad laten op eigen houtje (onder
begeleiding van de klassenleraar) laten ontdekken, maar ook aandacht
besteden aan ons eigen erfgoed. Zo bezoeken we o.a. het Rubenshuis
en het Plantin-Moretusmuseum. Antwerpen is meer dan "'t Stad" …
25
5 Nieuws voor de derde graad
5.1 Onderzoeksvaardigheden (OV)
In de lessentabellen van het 5e jaar komt er één lesuur OV voor, maar
wat is die OV (Onderzoeksvaardigheden)?
Jaren geleden hebben wij als school ervoor gekozen om meer aandacht
te hebben voor het leergedrag. Als je als leerling (en straks als student)
inzicht hebt in je eigen leergedrag dan kun je daarin ook evolueren en
bijsturen.
De vrije ruimte in het 5e jaar willen wij gebruiken om dit proces te
bekrachtigen en te versterken door expliciet de kaart te trekken van het
zelfstandige werken en leren.
Voor wie leert, is het zoeken, verwerken, selecteren, beoordelen en
presenteren van informatie een kernvaardigheid. Wie van ons heeft
trouwens geen last van “overload” van informatie?
In het uur vrije ruimte in de 5es spitsen we ons dan ook toe op de
onderzoeks- en presenteervaardigheden. Omdat je de vaardigheden die
bij het zelfstandige leren komen kijken, vooral leert door die te oefenen,
ligt het accent sterk op actief bezig zijn. In de lessen OV maken we daar
expliciet plaats voor. Daarmee claimen de lessen OV helemaal niet het
monopolie op het zelfstandige leren, integendeel. Leerlingen herkennen
heel wat dat ook in andere vakken aan bod komt. Daarom spreken we
ook van vakoverschrijdende vaardigheden. Hoe vaker op deze
vaardigheden een beroep wordt gedaan, hoe meer kansen zij krijgen
om zich die eigen te maken.
Concreet nu:
Alle vijfdejaars krijgen om de twee weken 2 uur les in de bibliotheek.
Allereerst reiken wij enkele noodzakelijke handgrepen aan:
• de site van de cultuurbibliotheek hanteren als zoekinstrument
• bronnen correct noteren en citeren
• mindmappen
• werken met Google
• kwaliteitseisen voor een goed onderzoek
• informatie in een paper verwerken
• opgedane inzichten voor een kritische jury presenteren
26
In verschillende fasen gaan leerlingen hiermee individueel en zo
zelfstandig mogelijk aan de slag, waarbij ze begeleid worden door twee
leerkrachten. Het centrale thema dit jaar is: Actueel en controversieel.
5.2 Probleemgestuurd onderwijs in het 6e jaar
(PGO)
In het zesde jaar hebben we een project gebaseerd op de methodiek
van het probleemgestuurde leren.
De zesdejaars hebben eind vorig schooljaar gekozen uit een tiental
thema’s en werden vervolgens samen gezet in groepjes van ongeveer
10 leerlingen. Ze krijgen problemen aangereikt die ze door onderling
overleg en onder begeleiding van een tutor tot een goed einde moeten
brengen.
Van de zesdejaars wordt dus verwacht dat ze zelfstandig informatie
kunnen zoeken en verwerken, dat ze die info kunnen voorstellen in de
groep en bespreken en dat ze zo samen met de hele groep de
aangereikte problemen op een systematische manier aanpakken.
Elk project wordt afgesloten met een groepspresentatie.
5.3 Begeleiding studiekeuze 6es
In het 6e jaar wordt gewerkt met een speciale katern in de
schoolagenda. Dit kadert in de tendens om aan de school een grotere
rol toe te bedelen in de studiekeuzebegeleiding. De overgang tussen
secundair en hoger onderwijs wordt meer en meer gezien als een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van school en CLB, uiteraard
in overleg met leerling(e) en ouders.
Het is een opdracht van de school om het keuzeproces van haar
laatstejaars te begeleiden en op het einde van het schooljaar aan elke
leerling(e) een advies te geven over zijn of haar keuzeplannen.
27
Leerlingen van hun kant moeten in hun schoolagenda een keuzedossier
bijhouden waarmee ze kunnen aantonen dat ze op een ernstige manier
met hun studiekeuze bezig zijn geweest. Tegen eind februari moet de
leerling(e) dan een keuzevoorstel voorleggen aan de klassenraad.
Het CLB werkt enerzijds ondersteunend bij de uitbouw van de
keuzebegeleiding en kan anderzijds hulpverlenend optreden bij
leerlingen met serieuze keuzeproblemen.
In het keuzeproces worden dus drie doelstellingen nagestreefd:
• goede informatie geven over alle keuzemogelijkheden;
• leerlingen helpen om een evenwichtig zelfbeeld te ontwikkelen;
• de leerlingen sterk betrekken bij hun keuze door hen te tonen hoe ze
die zelf moeten aanpakken en (zelf!) realiseren.
Op dinsdag 2 december 2014 is er om 20.00 uur een infoavond over
het hoger onderwijs voor de ouders van leerlingen uit de 3e graad
door de CLB-medewerkers op onze school.
Inhoud:
• de structuur van het hoger onderwijs (BAMA-structuur)
• informatie over het leerkrediet
• het kostenplaatje
• informatiebronnen
5.4 Franstalige uitwisselingen
Voor de derde graad organiseert onze school dit jaar de Franstalige
uitwisselingsprojecten “Switch Wallonie”: met het Collège Notre-Dame
de la Tombe uit Doornik en het Institut Notre-Dame uit Charleroi voor de
vijfdes en met het Collège Saint-Hadelin uit Visé voor de zesdes. De
bedoeling is dat onze leerlingen hun kennis van het Frans in praktijk
brengen, en dat de Waalse leerlingen hier een taalbad Nederlands
krijgen. Dat dit een unieke kans is voor uw zoon of dochter om op een
natuurlijke en toch heel intensieve wijze met Frans bezig te zijn, spreekt
vanzelf.
28
Het is de bedoeling dat de leerlingen een volledige lesweek meemaken
op de Waalse school. De activiteiten ’s avonds en de weekends zijn vrij.
De leerlingen gaan in kleine groepjes (voor de vijfdejaars) of individueel
(voor de zesdejaars) op uitwisseling.
Voor de uitwisseling van de vijfdes met Doornik kunnen de leerlingen
kiezen uit een aantal vastgelegde periodes. Deze worden nog
meegedeeld.
Voor deze uitwisseling van de zesdes met Visé kunnen de leerlingen de
data zelf bepalen in overleg met hun correspondent.
Geïnteresseerden kunnen via de leerkrachten Frans een informatiebrief
met inschrijvingsstrookje bekomen.
5.5 Toegangsexamen voor geneeskunde
en tandheelkunde
Zoals elk jaar organiseren wij een speciale cursus fysica en chemie voor
de leerlingen uit het 6e jaar die eraan denken deel te nemen aan de
toelatingsexamens voor de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde.
Deze cursus wordt bijzonder aanbevolen voor de leerlingen die 6 of 8
uur wiskunde volgen in combinatie met een klassieke taal of economie.
Zij hebben van de betrokken vakken slechts 1 lesuur per week.
Het doel van de cursus is de leerstof vanaf het 4e jaar te herhalen, en
de noodzakelijke aanvullingen te geven. De lessen vinden plaats tussen
de middag of op donderdagavond na de laatste les.
Contactpersonen: de leerkrachten wetenschappen van de 3e graad.
29
6 Leerlingenbegeleiding
6.1 Kern Leerlingenbegeleiding (KLb)
Op school willen wij niet enkel aandacht schenken aan het leren op
zich, maar ook aan de leerling(e) als persoon. Onze
leerlingenbegeleiding valt uiteen in drie niveaus of lijnen.
1e lijn
Tot de eerste lijn behoren alle personeelsleden van de school. Dit
betekent dat onze leerlingen bij elk personeelslid terechtkunnen. Maar
de eerste én belangrijkste contactpersoon is de klassenleraar. Hij/zij
staat in voor de organisatie en opvang van zijn/haar klas. Indien er
problemen zijn met een bepaald vak spreekt men het best de
vakleerkracht aan. Elk jaar heeft ook zijn eigen opvoeder. Bij hem/haar
kunnen leerlingen terecht voor vragen over studie, speelplaats, eetzaal,
middagactiviteiten … Als leerlingen zich niet goed voelen, kunnen ze
terecht bij het ondersteunend personeel aan de balie.
2e lijn
Bij ernstiger problemen op leer- en/of persoonlijk gebied van leerlingen
kunnen ouders, leerlingen én leerkrachten terecht bij de Kern
Leerlingenbegeleiding (KLb). Dit is onze tweede lijn binnen de school.
(KLb is niet hetzelfde als CLB, zie verder). De leerkracht doet enkel in
samenspraak met de leerling(e) een beroep op deze Kern. Maar ook na
een klassenraad kan een leerling(e) worden uitgenodigd door iemand
van de Kern. Dank zij een individuele aanpak probeert zij de betrokken
leerling(e) te helpen. Elke dinsdag komt deze Kern samen om de
aangemelde problemen te bespreken en te zoeken naar een goede
aanpak.
De KLb bestaat uit 6 medewerkers waaronder ook Ann Blontrock
(adjunct-directeur en voorzitter KLb). Nele Vanneste (stafmedewerker
leerlingenbegeleiding) staat in voor de algemene coördinatie. Voor de
leerlingen zijn er per graad één of twee aanspreekpersonen. Leerlingen
30
kunnen uiteraard ook zelf nog beslissen wie ze van KLb contacteren. De
namen van de begeleiders per graad staan ook in de agenda
voorgedrukt. Elke voormiddagspeeltijd is er ook een
leerlingenbegeleider in het lokaal KLb (B310) aanwezig. Ouders kunnen
rechtstreeks contact opnemen met de Kern op het nummer 050/406846.
Leden van de KLb:
Ann Blontrock, adjunct-directeur en voorzitter KLb : Bij de
begeleiding van leerlingen is het belangrijk dat de directie volledig op de
hoogte is van de problemen binnen de school. Dit biedt de directie de
mogelijkheid om op elk moment gepast te reageren op vragen van
ouders en/of leerkrachten.
Nele Vanneste, coördinator KLb : Nele is orthopedagoge en
leerkracht gedragswetenschappen. Naast de algemene werking van de
KLb, coördineert zij ook de ondersteuning en zorg voor leerlingen met
leer- en ontwikkelingsstoornissen (alle jaren), de screening spelling
Nederlands en het begeleid studeren (1e graad). Daarnaast is zij samen
met Annemie Louagie de aanspreekpersoon voor de 1e graad.
Annemie Louagie, leerkracht Nederlands en geschiedenis 1e jaar.
Annemie begeleidt vooral leerlingen van de 1e graad en is
verantwoordelijk voor de preventieactie “pestvrije school”.
Filip Dupan, leerkracht Frans 2e graad. Filip begeleidt vooral leerlingen
van de 2e graad.
Wouter Demuyt, coördinator van het opvoedersteam. Als coördinator
van het opvoedersteam is hij vooral belangrijk in de detectie van
studieproblemen in de studiezaal en signaleert hij leerlingen met socioemotionele en gedragsproblemen dank zij observatie op de speelplaats.
Hij begeleidt vooral leerlingen van de 2e graad.
Lien Crommelinck, psychologe en leerkracht gedragswetenschappen.
Lien begeleidt vooral leerlingen van de 3e graad.
We werken ook nauw samen met het Centrum Leerlingenbegeleiding
(CLB). (= dienst buiten de school)
31
Mélanie Lampaert (psychologe) en Wendy Ketels (maatschappelijk
assistente) zijn onze CLB-medewerkers. Op de wekelijkse
bijeenkomsten zijn zij ook aanwezig. De samenwerking tussen KLb en
CLB verloopt heel vlot en zorgt voor een goede taakverdeling.
Leerlingen en ouders kunnen ook rechtstreeks contact nemen met het
CLB op het nummer 050/440220.
Mélanie Lampaert, [email protected]
Wendy Ketels, [email protected]
3e lijn
Soms overstijgen de problemen de mogelijkheden van 1e en 2e lijn. In
dat geval nemen we via het CLB contact op met instanties buiten de
school (3e lijn). Ook dit gebeurt in overleg met leerling(e) én ouders.
Bijkomende info
Problemen van leerlingen worden met discretie behandeld. Daar kan
men beslist op rekenen.
De Kern Leerlingenbegeleiding is geen wondermiddel. Het betekent niet
dat elk probleem zal kunnen worden opgelost. Het is ook niet de
bedoeling om bij het minste falen van een leerling(e) een beroep te
doen op deze dienst. De rol van de leraar in de begeleiding van de
leerling blijft dan ook van primordiaal belang.
Elke dag is er tijdens de speeltijd van 10u een leerlingenbegeleider in
het lokaal B310 aanwezig.
Elke leerlingenbegeleider is ook makkelijk via email te bereiken. Er is
een “standaardadres” voor elk personeelslid op school:
[email protected] of via
[email protected]
De belangrijkste en eerste invulling van leerlingenbegeleiding is en blijft
dus “goed lesgeven” en daarvoor willen wij allen op deze school hard
ons best doen.
32
6.2 Ondersteunende maatregelen voor
leerlingen met leer- en
ontwikkelingsstoornissen (bv. dyslexie,
dysorthografie, dyscalculie, ADHD,
autismespectrumstoornis …)
Op onze school willen we aandacht hebben voor leerlingen met
leerproblemen. Veel van deze leerlingen hebben nood aan extra
ondersteuning. Deze ondersteuning is er niet om hen te bevoordelen,
maar is bedoeld als erkenning van hun probleem. Zo stellen we hen ook
in staat om op dezelfde manier te functioneren als andere leerlingen.
Leerlingen hebben recht op ondersteunende maatregelen als na
grondig onderzoek een diagnose werd gesteld door een externe dienst
(logopediepraktijk, revalidatiecentra …). Dit moet duidelijk worden
gemaakt via een attest. Pas dan wordt de leer- en
ontwikkelingsstoornis door de school erkend! (zie schoolreglement)
In dit attest moeten volgende zaken zeker vermeld staan: diagnose,
ernst stoornis, concrete voorstellen voor aanpak op school,
contactgegevens externe dienst. Vooraleer wij contact nemen met een
externe dienst vragen wij uiteraard altijd eerst toestemming aan de
ouders. Voor leerlingen met een autismespectrumstoornis werken we
samen met de GON-begeleiders. Indien er geen GON-begeleiding werd
aangevraagd, wordt uiteraard met de ouders overlegd.
Enkele voorbeelden van algemene maatregelen op onze school voor
leerlingen met dyslexie
 Spelfouten in niet-talige vakken worden niet aangerekend.
 Spelfouten in taalvakken worden slechts voor een beperkt
percentage aangerekend.
 Bij tekstopdrachten, DW’s (ook kleine) en examens kunnen
deze leerlingen meer tijd krijgen om de opdrachten af te werken
 Schriftelijke vragen worden mondeling toegelicht.
 Er wordt gecontroleerd of gedicteerde DW-vragen correct
worden genoteerd én begrepen.
 Controle van notities.
33


Controle van antwoorden bij kruiswoordraadsels. (eindoplossing
klopt vaak niet door spelfouten ook al zijn de antwoorden
correct)
Indien mogelijk mondelinge overhoring van woordenschat.
Aan alle vakleerkrachten wordt gevraagd om deze algemene
maatregelen toe te passen. Indien er extra ondersteuning nodig is,
wordt in samenspraak met de leerling(e), de leerkracht én de KLb een
actieplan opgesteld. Ook tijdens de proefwerkenperiode willen wij deze
leerlingen extra ondersteunen. Leerlingen met dyslexie/dysorthografie
kunnen gebruik maken van het programma Kurzweil 3000. Meer uitleg
over deze aanpak en de organisatie zullen de ouders per brief
toegestuurd krijgen.
Ook de leerlingen met een attest van dyscalculie, ADHD, ADD, Gilles de
la Tourette, autismespectrumstoornis … kunnen de kans krijgen om hun
examens af te leggen in een apart lokaal. Ook deze leerlingen zullen
per brief hiervoor een uitnodiging krijgen. In een persoonlijk gesprek met
Nele Vanneste wordt ook nagegaan welke ondersteuning noodzakelijk
is.
Ouders die vragen hebben over deze organisatie of aanpak, kunnen
rechtstreeks contact nemen met Nele Vanneste (050/406846).
Nog enkele belangrijke opmerkingen:
 Geen enkele leerling(e) mag zelf bepalen wat hij of zij wil.
Maatregelen zijn altijd het resultaat van overleg tussen de
vakleerkracht en de Kern Leerlingenbegeleiding (Nele
Vanneste).
 De ondersteuning betekent niet dat deze leerlingen zich niet
meer moeten inzetten. Als inzet ontbreekt, wordt er ook geen
extra ondersteuning geboden. Deze aanpak zal in de
klassenraad besproken en geëvalueerd worden. Op basis van
deze evaluatie wordt nagegaan welke ondersteuning verder
nodig en/of wenselijk is.
34
6.3 Zorgbreedte: Begeleid studeren en
studiebegeleiding
Kennis is lang niet meer het enige waaraan de nodige aandacht
besteed wordt in het onderwijs van vandaag. Minstens even belangrijk
is de manier waarop leerlingen met die kennis omgaan. Leerlingen
verwachten een antwoord op een aantal belangrijke vragen, zoals: Hoe
verwerk ik de leerstof? Hoe bereid ik een overhoring voor? Hoe
organiseer ik mijn tijd? Daarom ruimen de leerkrachten hiervoor de
nodige tijd in tijdens de lessen.
Het kan gebeuren dat deze aanpak voor sommige leerlingen
ontoereikend is. Niet iedereen verwerft immers die leervaardigheden
binnen hetzelfde tijdsbestek. Een andere leerling miste misschien een
lessenreeks door afwezigheid of heeft een grote achterstand door
verandering van studierichting. In dergelijke gevallen is een extra
steuntje bijzonder welkom.
Om tegemoet te komen aan deze noden, hebben we een paar
ondersteunende initiatieven ontwikkeld. Zo kunnen leerlingen uit de
eerstes begeleid studeren waarbij zij individueel of in een klein groepje
geholpen worden bij het organiseren van hun studiewerk. Leerlingen
die hiervoor in aanmerking komen, worden door de begeleidende
klassenraad geselecteerd. Wij starten hiermee na de herfstvakantie.
Daarnaast kunnen leerlingen ook altijd een beroep doen op
ondersteuning vanuit de Kern Leerlingenbegeleiding (KLb).
6.4 Actie 'Pestvrije School'
Onze school is niet enkel een plaats waar kennis wordt overgedragen.
Een school is zoveel meer. Wij willen aan onze leerlingen de
mogelijkheid bieden om zich ten volle te ontplooien, ook op sociaal en
emotioneel vlak. Daarom is het belangrijk dat elke leerling het
leefklimaat op school als positief en bevorderlijk ervaart.
35
Elk jaar schenken we in de eerste graad speciaal aandacht aan de
thematiek ‘pesten op school’.
We zijn er ons ten volle van bewust dat dit een gevoelig onderwerp is op
elke school. Leerkrachten, opvoeders of leerlingenbegeleiders moeten
steeds alert zijn: niet elk pestprobleem kan zomaar onmiddellijk
gedetecteerd worden. Daarom stellen we in het eerste trimester in alle
klassen van de eerste graad de ‘Actie Pestvrije School’ voor. Op
verschillende momenten tijdens het schooljaar wordt rond het thema
gewerkt tijdens de lessen of klasuren.
Met deze actie willen wij onze leerlingen sensibiliseren en hen het
standpunt van onze school meegeven: pesten dulden wij niet!
Het is belangrijk dat leerlingen, zowel pestslachtoffers als getuigen,
beseffen dat er iets aan dit probleem kan gedaan worden als ze hun
verantwoordelijkheid opnemen. Een goed gesprek met de
klassenleraar, een opvoeder of iemand van Kern Leerlingenbegeleiding
(KLb) kan een ondersteunende stap zijn in het begeleiden van een
pestslachtoffer.
Omdat we er van overtuigd zijn dat onze oudere leerlingen ook hun
steentje kunnen bijdragen, heeft elke klas enkele meters of peters. Dit
zijn leerlingen van het 6e jaar. Het is de bedoeling dat onze eerstejaars
ook bij deze leerlingen terecht kunnen als ze zich niet zo goed voelen of
als ze nood hebben aan een luisterend oor.
Dit schooljaar schenken wij ook extra aandacht aan het omgaan met
sociale media. In september (1e jaar) en oktober (2e jaar) worden onze
leerlingen bewust gemaakt van het positief en negatief gebruik van deze
media.
ACTIEPLAN
Preventieve aanpak
36
We proberen leerlingen te sensibiliseren door de pestproblematiek op
verschillende tijdstippen te belichten: in de lessen, in een klasuur, in
leefsleutels wordt er in de eerste graad rond dit thema gewerkt.
Bovendien wordt de Actie Pestvrije School door iemand van KLb
geïntroduceerd in klas. Verder kunnen ook de meter en peter van de
klas ondersteuning bieden.
Effectieve aanpak
Bij een melding wordt eerst onderzocht of het om een vorm van pesten
gaat. De school volgt een stappenplan bij pesterijen.
Eerste melding: ouders, klassenleraar en directie worden op
de hoogte gebracht. Er volgt een diepgaand gesprek met de
pester. De begeleider spoort deze leerling aan zich te
excuseren bij het slachtoffer en die uiteraard met rust te laten
en positief te benaderen. Er wordt bij een eerste melding niet
gesanctioneerd.
Tweede melding: nu volgt er een alternatieve straf, eventueel
in de strafstudie. De pester moet bijvoorbeeld een boek over dit
thema lezen en daarna vragen beantwoorden. Daarna volgt een
gesprek met de begeleider. Ouders worden uiteraard op de
hoogte gebracht.
Derde melding: de leerling krijgt een gewone strafstudie en
een blad met afspraken waaraan hij zich moet houden. De
ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Ook de
klas wordt ingelicht door klassenleraar of iemand van de
directie.
Vierde melding: de pester wordt geschorst. Er wordt ook een
contract opgesteld. De ouders worden opnieuw uitgenodigd. Bij
schending van het contract volgt een preventieve schorsing en
wordt het contract verlengd.
Een nieuwe schending van het contract kan uiteindelijk leiden
tot uitsluiting uit de school.
37
Bij het begin van een nieuw schooljaar krijgen leerlingen die gepest
hebben een nieuwe kans. Als ze in het nieuwe schooljaar weer extreem
pestgedrag vertonen kunnen er wel stappen overgeslagen worden.
Opvolging slachtoffer: pestslachtoffers (en hun ouders) kunnen steeds
bij de leerlingenbegeleiders of klassenleraar terecht. In bepaalde
gevallen worden ze regelmatig uitgenodigd door de leerlingenbegeleider
om na te gaan of het probleem opgelost is of om de leerling verder te
ondersteunen.
6.5 CLB Brugge(n)
Het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) wil bijdragen tot het
welbevinden van jongeren. Daartoe willen wij ouders en leerkrachten
ondersteunen bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen op
school en thuis. Als het voor leerlingen, ouders of leerkrachten moeilijk
wordt staan wij klaar met hulp en informatie.
We zijn er voor alle kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten,
maar geven extra aandacht aan hen die opgroeien met een handicap,
met leerproblemen, in een moeilijke situatie…
We willen ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren een schoolloopbaan
uitbouwen waarbij ze zich zowel nu als in de toekomst goed voelen.
Voor leerlingen die te kampen hebben met leer- of studieproblemen
ondersteunen we de school bij het opzetten van een gepaste
begeleiding. Ook helpen we de school bij de studiekeuzebegeleiding
van hun leerlingen.
Wie zich minder goed voelt - thuis, op school, bij vrienden… - kan bij
ons terecht. We zoeken samen naar een oplossing. Als we niet genoeg
kunnen helpen, kijken we uit naar een hulpverlener die beter kan
inspelen op de vragen.
38
We volgen de ontwikkeling van kinderen en jongeren via preventief
medisch onderzoek, staan in voor inentingen tegen besmettelijke
ziekten en werken mee aan de gezondheidsvoorlichting en –opvoeding
op school. Ook geven we advies aan de school over veiligheid en
hygiëne. Door dit alles willen we problemen met de gezondheid
voorkomen.
We willen heel nauw aansluiten bij de vragen en noden van leerlingen,
ouders en de school. Daarom spreken we elk jaar met de school af aan
welke “zorgpunten” we extra aandacht zullen besteden. We rekenen er
echter op dat de leerlingen zelf, hun ouders en hun leerkrachten ons
een signaal gegeven als er een probleem ontstaat.
De begeleiding door een CLB-medewerker is gratis. We handelen
discreet en zijn door het beroepsgeheim gebonden. We werken altijd in
het belang van de leerling.
Voor we een begeleiding starten, vragen we de toestemming van de
ouders of die van de jongere zelf, wanneer die ouder dan 12 is.
Enkele tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: verplichte
medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten en een
begeleiding wanneer er problemen zijn met regelmatig schoolbezoek
(leerplicht).
Voor elke school is er een vast team CLB-medewerkers
verantwoordelijk. We zijn op school te bereiken op dinsdagnamiddag en
op woensdag- en donderdagvoormiddag
Ook op het CLB kunt u bij ons terecht, liefst na afspraak.
Het CLB-team van het Sint-Lodewijkscollege bestaat uit:
• Melanie Lampaert, psychologe (contactpersoon)
[email protected]
• Wendy Ketels, maatschappelijk werkster
[email protected]
• Manuel Decoene, schoolarts
[email protected]
• Marijke Vranken, verpleegkundige
[email protected]
39
De afdeling voor het secundair onderwijs van het CLB Brugge(n) vindt u
op Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge.
Ons telefoonnummer is 050 440 220, faxen kan op het nummer 050 440
221
Aarzel niet met ons contact op te nemen als er zich een probleem
voordoet. We zullen samen naar een oplossing zoeken!
6.6 Vaccinatie baarmoederhalskanker
Ook dit jaar kunnen meisjes uit het eerste jaar secundair onderwijs
gratis door de CLB-arts gevaccineerd worden tegen het Humaan
Papillomavirus, één van de virussen die baarmoederhalskanker kan
veroorzaken.
Het gaat over drie inentingen in de loop van het schooljaar. De
betrokken meisjes krijgen een informatieve folder, specifieke uitleg en
een toestemmingsformulier.
De inenting op school gebeurt door de CLB-arts en is gratis. Ook de
huisarts kan het vaccin gratis bekomen, de raadpleging moet wel
betaald worden.
40
7 Schoolsport
Onze schoolsportwerking legt al enkele jaren het accent op recreatieve
sportbeoefening voor zo veel mogelijk leerlingen, zonder daarom de
meer competitief ingestelde leerlingen te vergeten. Met andere
woorden, wie graag deelneemt aan sportieve activiteiten zal in het ruime
aanbod zijn gading vinden:
7.1 Interscholencompetities (S.V.S.)
Op woensdagnamiddag kunnen onze leerlingen zich meten met hun
leeftijdsgenoten van andere scholen en dit voor verschillende
sportdisciplines: voetbal, mini-voetbal, 3 on 3, basketbal, indoor atletiek,
squash, volleybal, krachtbal, veldloop, atletiek, zwemmen, tafeltennis,
badminton, rugby en danshappening.
Na de regionale voorrondes volgen de provinciale en landelijke
competities. Wie hierin uitblinkt, maakt kans geselecteerd te worden
voor de FISEC-spelen (internationale wedstrijden).
We proberen naast de aangesloten clubsporters zoveel mogelijk nietaangeslotenen te bereiken. Er worden voor hen aparte competities
ingericht, de zogenaamde O-dagen.
7.2 Vrijdagavondsport
Onder begeleiding van bevoegde lesgevers kunnen de leerlingen zich
tegen een minimale vergoeding bekwamen in badminton, basketbal en
dans.
Deze reeks van 20 lessen start op 3 oktober en vindt plaats van 16.40
tot 17.40 uur, telkens op vrijdag.
Leerlingen uit de eerste graad hebben in de loop van de maand
september hiervan een brief ontvangen. Wie deze brief niet kreeg, kan
contact opnemen met één van de sportleerkrachten.
7.3 Middagsport
De 3es, 4es, 5es en 6es kunnen onder begeleiding squashen en
fitnessen in de Piramid of fitnessen in de Pure Senses. Alle info hierover
kun je bekomen bij je L.O.-leerkracht.
41
Verder gebruiken we de middagpauze om naast een deugddoende
training of tactische bespreking, de team-spirit van onze voetbal-,
basket-, krachtbal- en volleybalteams wat op te schroeven.
Ook de dancecrew zal trainen tijdens de middagpauze.
 Maandag volleybal, voetbal miniemen en vrij sport.
 Dinsdag rugby, FIORE-DO (verdedigingssporten) en vrij sport.
 Donderdag rugby, minivoetbal tweedes en vrij sport.
 Vrijdag hockey en vrij sport.
Na afspraak met de heer A. Charles kan je tussen de middag vrij
sporten.
7.4 Vrij sport
Wie liever zelf wat initiatief neemt kan op maandag- en/of
donderdagavond (telkens van 16.30 tot 17.45 uur) terecht in onze
sporthal om samen met zijn/haar vrienden te sporten. Je dient hiervoor
contact op te nemen met de opvoeders.
7.5 Interklassencompetitie minivoetbal
Deze competitie wordt georganiseerd voor leerlingen van het 2e jaar (de
heer S. Van Leirsberghe) op dinsdag- en donderdagmiddag, én voor de
3e graad (de heer I. Van den Bergh) op woensdagmiddag (12.30 – 14
u.). De betrokken klassen worden hiervoor persoonlijk aangesproken.
7.6 SNS-pas
In samenwerking met de stad Brugge, S.V.S. en de Brugse scholen
kunnen studenten na de schooluren terecht in verschillende sportclubs
om er even te proeven van wat aangeboden wordt. Dit kan van 1
oktober tot en met 20 mei met uitzondering van de schoolvakanties en
weekends. Deze info vind je terug op eloV of op www.sportnaschool.be
Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen ook buiten de lessen
L.O. bewegingskansen krijgen en dan kunnen proeven van de vele
waarden die met of tegen elkaar sporten met zich meedraagt: de
42
vreugde om een overwinning of het verdriet om een nederlaag, respect
hebben voor elkaars kwaliteiten of tekorten, je grenzen verleggen, fairplay en vriendschap...
Het enige wat wij als leerkrachten vragen is een sportieve houding en
een volharding bij een engagement.
Heb je nog vragen i.v.m. het sporten op en na school, contacteer dan
één van de L.O.-leerkrachten, zij helpen je wel verder.
43
8 Pastoraal en solidariteit op school
8.1 Solidair met India
Na succesvolle solidariteitsprojecten onder meer in Senegal, Mongolië
en Togo, richten we onze blik voor het tweede jaar op rij op India, meer
bepaald op Thandalam, een gehuchtje bij de miljoenenstad Chennai in
het zuiden.
Jan en Veerle, twee West-Vlaamse kinderartsen met kinderen op het
Sint-Lodewijkscollege, en hun Indiase vriend, Sundar, konden het niet
langer aanzien hoe kasteloze straatkinderen behandeld werden. Ze
startten het kindertehuis ‘Saranalaya’ . Die naam geeft het doel precies
weer: geborgenheid bieden.
Er kunnen een 50-tal straatkinderen terecht: door onderwijs en
begeleiding in een huiselijke omgeving wordt de cirkel van armoede
doorbroken. De kinderen die Saranalya verlaten, staan op eigen benen
en kunnen op hun beurt weer anderen helpen.
Vorig schooljaar verzamelden we 13000 euro, een flink bedrag dat de
werking van het weeshuis fundamenteel ondersteunt. We willen ook dit
komende schooljaar een serieuze inspanning doen om hun dromen
nog verder mee te kunnen uitwerken.
In de vastenperiode zullen tal van activiteiten niet alleen geld in het
laatje brengen, maar ook onze leerlingen bewust maken van het feit dat
ze het zelf bijzonder goed getroffen hebben. Dit jaar zal er ook een
inleefreis voor de oudste leerlingen (5de en 6de jaar) komen: dan
kunnen zij met eigen ogen zien hoe broodnodig een dergelijk project is,
wat wij voor de kinderen van Saranalaya betekenen en het dagelijkse
leven van de Saranalayakinderen mee beleven.
Mensen die nu al nieuwsgierig zijn, meer info willen of nu al willen
helpen, kunnen terecht op de site van Saranalaya: http://www.careindia.be/nl/kindertehuis-saranalaya.
44
8.2 Pastoraal op school
In de openingsbezinning voor alle leerlingen van de school werkten we
rond ‘Tussen taal en teken’, het thema waar we dit jaar met de pastorale
werkgroep rond willen werken.
We geven u graag een stukje mee, omdat we het belangrijk vinden dat
'school' meer is dan enkel studeren en punten halen. De school
mag/moet ook een plek van vriendschap, inspiratie en verdieping zijn.
Wat we denken en voelen, proberen we met anderen te delen.
Van kleins af aan leren we ons uitdrukken
in TAAL EN TEKEN
Sprekend en schrijvend, met gebaren en gestes,
communiceren we wat ons overkomt, beroert, treft, overstijgt.
Zender en ontvanger begrijpen elkaar,
als ze elkaars taal verstaan,
met of zonder woorden.
Er zijn vele soorten ‘taal’:
to the point of verhullend,
verwijzend en zakelijk,
poëtisch of enkel voor ingewijden …
Symbolen zijn wat ze zijn.
En toch ook weer niet.
Ze verwijzen, roepen op, suggereren.
Ze brengen je verder dan wat je hoort, ziet, ruikt, smaakt …
Soms spreken ze voor zichzelf.
Soms hebben ze een begeleidend woord nodig, een duiding.
Hoe dan ook, ze hebben kracht
en scheppen verbondenheid.
45
Onze wereld zit vol symbolen
die ontmoeting en dialoog uitlokken en
een diepere zin kunnen geven aan ons leven.
(VKSO, Leeftocht)
8.3 Eucharistie voor overledenen:
dinsdag 4 november 2014 om 19.30 u.
Op dinsdag 4 november 2014 nodigen wij alle leerlingen, ouders en
familieleden uit voor de eucharistieviering ter nagedachtenis van de
overledenen. Deze viering vindt plaats in de kapel op de 3e verdieping
om 19.30 uur.
Heel speciaal nodigen wij die families uit die een gezins- of familielid
verloren hebben in het afgelopen jaar. Tegenover de dood staan wij
machteloos. Wij kunnen alleen samenkomen rond dit mysterie, het uit
handen geven, en samen in geloof sterkte zoeken bij elkaar.
46
9 Parascolaire activiteiten in 2014-2015
9.1 Tijdens schooljaar
Pedagogische excursies
Jaar
1es
Vak
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Leefsleutels
Bestemming
Omgeving van de
school
Brussel
Koninklijke Musea
Brussel (Egypte)
In de school of
omgeving
Duur
In de les aardr
4 uur in april
4 uur in april
1 dag per trim
2es
Aardrijkskunde
Geschiedenis /
Klassieke talen
Zeebrugge, Dudzele
Trier
½ dag in sept
2 dagen
3es
Geschiedenis
Cultuur
Humane wet.
Brugge-dag
Bezoek aan Parijs
Observatieopdracht
kleuterklas
1 dag in april
1 dag in april
2 uur
4es
Biologie
Cultuur
Omgeving school
Bezoek aan
Antwerpen
Bezoek aan Ons Erf
1 of 2 lesuren
1 dag in april
Humane
wetenschappen
Bezoek 't Sas en
RVT Minnewater
5es
Geschiedenis
Humane
wetenschappen
Zuid-West-Vlaanderen
Gent Guislain +
designmuseum
47
halve dag in
november
halve dag in
januari
1 dag
1 dag
Economie
Aardrijkskunde
6es
Aardrijkskunde, Bio
(wetenschappen)
Humane
wetenschappen
Sid-in
Economie
Bezoek aan
psychiatrisch
ziekenhuis in Brugge
bedrijf
Beisbroek
2 u.
Noord-Frankrijk
2 groepen
Rotterdam
2 x 2 dagen
in april
2,5 dagen
Bezoek aan rechtbank
tijdens assisenzaak en
politierechtbank
tijdstip
afhankelijk
van lopende
zaken
½ dag
1 dag
beroepskeuze
bedrijf
1 dag
avond
Religieuze vorming
Jaar
eerstes
tweedes
derdes
vierdes
vijfdes
zesdes
Aard van de activiteit
Eén dag
'sleutelbezinning' in
Merkenveld of Hoogveld
Verdiepingsdag met
inleefmoment
Een thematische
vormingsdag rond
relatievorming en
seksualiteit
Bezinningstrektocht in het
Ieperse; per drie klassen
Een bezinning over
zichzelf, de levensvisie
en de toekomst
Een bezinning over
zichzelf, de levensvisie
en de toekomst
48
Duur
1dag
1dag
begeleiding
vooral
klassenleraars
16 september
klassenleraars
1 dag
klassenleraars en
gespecialiseerde
begeleiders
3 dagen
klassenleraars en
vakleerkrachten
klassenleraars en
enkele externe
begeleiders
klassenleraars en
enkele externe
begeleiders
2/3
dagen
2/3
dagen
Cultuur
jaar
eerstes
tweedes
derdes
vierdes
vijfdes
zesdes
Activiteit
Optreden Frank Degruyter en
een auteur Herman van
Campenhout
Lessen in het donker
Toneel ‘Splinters en balken’
Optreden Frank Degruyter
een auteur Kristien Dieltiens
Lezing middeleeuwse krijgskunst
Een auteur (Lies Gallez)
Lessen in het donker 'No et moi'
Toneel in het kader van de
thematiek ‘weerbaarheid en
verslaving'
Low Impact Man, Eco-comedy
Studio Globo, werk aan de wereld in
je klas
Lessen in het donker 'No et moi'
avondvoorstellingen op basis van
vrijwilligheid
humane: culturele avond (dans of
toneel)
Lessen in het donker
Avondvoorstellingen op basis van
vrijwilligheid
Humane: culturele avond (dans of
toneel)
Lessen in het donker
49
wanneer
20 januari
3 februari
30 april
10 maart
27 januari
4 november
november
februari
maart
mei
oktober
oktober-november
maart
het hele jaar door
het hele jaar door
9.2 Uitwisselingen
DERDES
Barcelona (Sp)
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Wie
organiseert?
klasuitwisseling tussen het Sint-Lodewijkscollege
en ‘Agora international school Barcelona’.
leerlingen derde jaar humane wetenschappen
2x een week
in februari komen de leerlingen uit Barcelona naar
Brugge, tegenbezoek in april
ongeveer 350 euro
alle leerlingen van de klas
Filip Dupan, Lieven Van Ael, Ernst Deruyter, Lien
Crommelinck, Leen Van de Sompele, Ciska
Meganck
8. Hoe inschrijven? info via klassenleraar Filip Dupan
50
VIJFDES
Inleefweek in Doornik (B)
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Wie
organiseert?
8. Hoe
inschrijven?
Switch Wallonie: een lesweek volgen in Notre
Dame de la Tombe (Doornik) of Institut NotreDame (Charleroi), verblijf in gastgezinnen, en
bereid zijn een Waalse leerling thuis te
ontvangen
Leerlingen die een taalpraxis Frans willen, bij
voorkeur voor leerlingen van de Moderne
Talen
Tweemaal een week (woensdag - woensdag)
In januari en maart, periodes worden later
meegedeeld
Het vervoer
In principe onbeperkt
Annelies Beheydt
Inschrijving tot en met oktober 2014 (info via
brief via leerkracht Frans of A. Beheydt)
VIJFDES
Padua (It)
1. Wat?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Wie organiseert?
8. Hoe inschrijven?
wederzijdse uitwisseling met een klas uit Padua
1 schoolweek
oktober (ontvangen) - april (gaan)
350 euro
klas (bij voorkeur 5 lat-mot)
Annelies Beheydt, Pieter George
Via de klastitularis (Tom Vereecken) of leerkracht
Frans (Annelies Beheydt)
51
ZESDES
Inleefweek in Visé (B)
1. Wat?
2. Voor wie?
Een lesweek volgen in Saint-Hadelin te Visé,
verblijf in gastgezinnen (1 week + 1 weekend), en
bereid zijn een Waalse leerling thuis te ontvangen
(3 lesdagen + 1 weekend)
Leerlingen die een taalpraxis Frans willen, bij
voorkeur voor leerlingen van de Moderne Talen
Tweemaal een week
de leerlingen leggen een datum vast in afspraak
Het vervoer
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
In principe onbeperkt
plaatsen?
7. Wie
Silvie Noë
organiseert?
8. Hoe inschrijven? Inschrijving tot en met oktober 2014
ZESDES
Rotaproject (Europa)
1. Wat?
2. Voor wie?
Uitwisselingsproject met scholen uit Hattingen,
Lincoln, Schijndel, Madrid en een gastschool
Leerlingen met actieve interesse voor muziek,
theater, kunst, fotografie, dans, video, het
geschreven woord
Eén week (dit jaar in Madrid)
21-27/03/2015
prijs afhankelijk van het vliegtuigticket
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
15
plaatsen?
7. Wie
Nele Vanneste, Gina Werbrouck
organiseert?
8. Hoe inschrijven? Inschrijving begin oktober 2014
52
9.3 Tijdens de vakantie
EERSTES
Kamp Hechtel
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Hoe inschrijven?
Sport en spel
Alle leerlingen uit de eerstes
9 dagen
Van 3 tot 11 juli 2015
205 euro
70
Uitnodigingen worden uitgedeeld in oktober 2014
DERDES
Skireis
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost het?
6. Hoeveel plaatsen?
7. Wie organiseert?
8. Hoe inschrijven?
Skireis
Alle leerlingen uit de derdes
9 dagen
Eerste week van de paasvakantie 2015
ca. 720 euro
60
Karel Van Parys, Filip Dupan en Peter
Vandewiele
Uitnodigingen worden uitgedeeld eind september
2014, inschrijven via mail na info
53
VIERDES
Avonturenkamp
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Wie
organiseert?
8. Hoe
inschrijven?
Avontuurlijk verrassingskamp met uitdagingen. De
trip van je leven.
Alle vierdes
Een week
6 juli - 10 juli 2015
260 euro
40
Henk Anseeuw, Karel Van Parys
Contacten via de organisator in september 2014
VIERDES
London
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Wie
organiseert?
8. Hoe inschrijven?
Een meerdaagse kennismaking met London
Leerlingen uit de vierdes
Drie dagen
8, 9 en 10 april 2015
250 euro + 20 euro waarborg
44
Olivier Verhelst, Tom Van Reybrouck
Via mail na info + voorschot
54
ZESDES
Schoolreis naar Griekenland
1. Wat?
2. Voor wie?
3. Duur?
4. Wanneer?
5. Hoeveel kost
het?
6. Hoeveel
plaatsen?
7. Wie
organiseert?
8. Hoe
inschrijven?
Kennismaking met de oude en moderne Griekse
cultuur (land, volk, kunst) als bekroning van een
humaniora
Leerlingen met interesse voor de klassieke cultuur
2 weken
eerste helft augustus 2015
± 1200 euro
onbeperkt
F. Dupan, P. George, L. Vandamme, B. Gevaert
Begin oktober 2014
55
10 Kalender schooljaar 2014-2015
10.1 Vakanties
Herfstvakantie:
zaterdag 25 oktober 2014 tot en met zondag 2 november 2014
Kerstvakantie:
zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015
Krokusvakantie:
zaterdag 14 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015
Paasvakantie:
zaterdag 4 april 2015 tot en met zondag 19 april 2015
Hemelvaart:
donderdag 14 mei 2015 tot en met zondag 17 mei 2015
Zomervakantie:
woensdag 1 juli 2015 tot en met maandag 31 augustus 2015
10.2 Vrije dagen voor alle leerlingen
woensdag 1 oktober 2014 (pedagogische studiedag)
maandag 20 oktober 2014 (klassenraden)
maandag 10 en dinsdag 11 november 2014 (Wapenstilstand)
woensdag 17 + donderdag 18 december 2014 (klassenraden)
vrijdag 1 mei 2015 (Feest van de Arbeid)
woensdag 13 mei 2015 (pedagogische studiedag)
maandag 25 mei 2015 (Pinkstermaandag)
56
Na de proefwerkperiodes in maart (1e + 2e graad) en juni (alle
leerlingen) zijn er ook klassenraden. Op deze dagen zijn de leerlingen
ook vrij. Op vrijdag 3 april en op dinsdag 30 juni krijgen de leerlingen
hun rapport en is er gelegenheid tot feedback met leerlingen en ouders.
(De zesdes krijgen hun rapport op woensdag 24 juni.)
10.3 Infonamiddag
zaterdag 25 april 2015 (14 - 17.30 u.)
11 Proefwerkperiodes
Afhankelijk van de studierichting kan de startdatum van de proefwerken
binnen een jaar verschillend zijn en/of kan een voorexamen
georganiseerd worden.
1e GRAAD
EERSTES
1. van dinsdag 9 t/m dinsdag 16 december 2014
2. van woensdag 25 t/m dinsdag 31 maart 2015
3. van dinsdag 11 t/m woensdag 24 juni 2014
TWEEDES
1. van maandag 8 t/m dinsdag 16 december 2014
2. van dinsdag 24 t/m dinsdag 31 maart 2015
3. van dinsdag 16 t/m woensdag 24 juni 2015
2e GRAAD
DERDES
1. van vrijdag 5 t/m dinsdag 16 december 2014
2. van woensdag 25 t/m dinsdag 31 maart 2015
3. van maandag 15 t/m woensdag 24 juni 2015
57
VIERDES
1. van vrijdag 5 t/m dinsdag 16 december 2014
2. van woensdag 25 t/m dinsdag 31 maart 2015
3. van maandag 15 t/m woensdag 24 juni 2015
3e GRAAD
VIJFDES
1. van donderdag 4 t/m dinsdag 16 december 2014
2. van donderdag 11 t/m dinsdag 23 juni 2015
ZESDES
1. van donderdag 4 t/m dinsdag 16 december 2014
2. van donderdag 11 t/m dinsdag 23 juni 2015
12 Data Bijkomende proeven
Voor leerlingen van 3es tot en met 6es: Bijkomende proeven
(herexamens) op
- maandag 6 juli 2015
- dinsdag 18 augustus 2015
telkens van 8.20 u. tot 10.00 u. of tot 12.00 u.
13 Data oudercontacten en infoavonden
dinsdag 23 september: 20 u.
Infoavond voor de ouders van de tweedes
dinsdag 7 oktober: 20 u.
Infoavond en eerste oudercontact voor ouders van de eerstes
donderdag 23 oktober: op afspraak:
Oudercontact met de klassenleraar
58
dinsdag 2 december: 20 u.
Infoavond voor de ouders van de zesdes (hoger onderwijs)
vrijdag 19 december: tussen 17 en 19 u.
Oudercontact met alle leerkrachten
maandag 2 of dinsdag 3 maart: op afspraak:
Oudercontact met de klassenleraar voor ouders van de zesdes
donderdag 12 maart: 20 u.
Infoavond voor de ouders van de vierdes (studiekeuze)
maandag 16 maart: 20 u.
Infoavond voor de ouders van de eerstes (studiekeuze)
dinsdag 17 maart: 20 u.
Infoavond voor de ouders van de tweedes (studiekeuze)
vrijdag 3 april: 16.30 – 19 u. en op afspraak:
Oudercontact
dinsdag 21 april: beperkt en op afspraak:
Oudercontact
dinsdag 30 juni: 15 – 17 u.
Oudercontact met alle leerkrachten
59
14 Lijst van de personeelsleden
Wanneer ouders contact willen opnemen met een leerkracht, kan dit
gebeuren via de receptie van de school.
Alle leerkrachten beschikken ook over een e-mailadres van de school:
[email protected]
Directie
Contact opnemen met de directie kan via het mailadres
[email protected]
Algemeen directeur Koen Seynaeve
Adjunct-directeur Greet Onghenae
Adjunct-directeur Ann Blontrock
Overzicht onderwijzend personeel
Lisa Alsberghe
Henk Anseeuw
Claude Anthierens
Sigrid Anthierens
Ilse Anthoons
Annelies Beheydt
Henri Bouillon
Liselot Bouserie
Karen Cabooter
Jan Carrron
Els Casteleyn
Tine Casteleyn
Lien Crommelinck
Lies Debbaut
Sharon De Clerck
Gijs Deceuninck
Lieve Deconinck
Herman Defoort
klassenlerares 3K
klassenlerares 6I
klassenlerares 5I
klassenlerares 2G
klassenlerares 2E
klassenlerares 4E
klassenlerares 1B (a.i.)
klassenleraar 4H (a.i.)
klassenleraar 6C
60
Stijn De Kesel
Femke Delagrange
Ann De Lange
Pieter Delanoy
Johan Delbaere
Febe De Lille
Paul De Meyer
Wouter Demuyt
Lut Depoortere
Anne Dermauw
Alice Deruwe
Ernst Deruyter
Bart Descamps
Natascha Deshayes
Christel Deslyper
Ann De Smedt
Michiel De Smedt
Fien Desmidt
Hilde De Vaere
Koen Develter
Donovan Devriendt
Thomas Devriendt
Tijs Dewitte
Elisabeth D'hondt
Marlies Dugardeyn
Filip Dupan
Steffie Dupont
Liesbeth Everaert
Lindsay Flokman
Sabine Florizoone
Trui Fossaert
Marijke France
Ann Franck
Veronique Fricot
Pieter George
Bert Gevaert
Karen Gobert
Kathleen Goethals
klassenlerares 2I
klassenleraar 3I
klassenleraar 6D
klassenlerares 6B
klassenlerares 1G
klassenlerares 1D
klassenleraar 4C
klassenleraar 3H
klassenlerares 2B
klassenlerares 1E
klassenlerares 1H
klassenlerares 1I
klassenlerares 5H
klassenleraar 3F
klassenlerares 5G
klassenlerares 1K
klassenlerares 5B
klassenleraar 4D
61
Karine Haelewyn
Jeroen Heyrman
Stijn Hullebusch
Jill Jacob
Werner Janssens
Tine Jansseune
Linda Keereman
Luc Knockaert
Tom Lagast
Lien Lambert
Margaux Lambrecht
Liesbeth Last
Noël Laukens
Eline Leroy
Veerle Lievens
Annemie Louagie
Steven Luyckx
Paul Maenhout
Benny Mahieu
Peter Malfait
Ciska Meganck
Filip Neyrinck
Anne Neyt
Silvie Noë
Sylvie Nolf
Tine Norro
Jan Nulens
Lien Peeters
Lieve Penninck
Delphine Perneel
Carine Plets
Ilse Potvliege
Hanne Provoost
Rik Provoost
Katleen Redee
Jelle Reynaert
Marijke Scheyving
Liselinde Standaert
klassenleraar 6J
klassenlerares 2C
klassenleraar 2F
klassenlerares 4I
klassenlerares 6H
klassenleraar 4G
klassenlerares 2D
klassenlerares 1J
klassenleraar 6G
klassenlerares 1A
klassenlerares 5C
klassenlerares 6F
klassenlerares 3E
klassenlerares 2H
klassenlerares 5F
klassenleraar 4A
klassenlerares 3B
62
Christophe Steyaert
Hans Tampere
Catharina Tanghe
Patrice Timmerman
Hilde Tousseyn
Lieven Van Ael
Charlotte Van Belle
Liselot Vandamme
Elke Vandebuerie
Filip Vandeghinste
Elke Vandekerkhove
Matthijs Vandekinderen
Ivo Van den Bergh
Bert Vandenberghe
Gert-Jan Vandenbussche
Koen Vandenbussche
Bruno Van der Biest
Guntran Vandermeersch
Luc Vandermeersch
Thomas Vanderper
Leen Van de Sompele
Daniël Vande Veire
Peter Vandewiele
Nicole Vanhaelemeersch
Sophie Vanhove
Steven Van Leirsberghe
Nele Vanneste
Karel Van Parys
Tom Van Reybrouck
Steven Verbanck
Matthias Verbeke
Tom Vereecken
Olivier Verhelst
An Vernimme
Nick Verwimp
Gina Werbrouck
Luc Ysebaert
Luc Zwartjes
klassenleraar 6A
klassenleraar 5E
klassenlerares 5D
klassenlerares 4H
klassenlerares 3D
klassenleraar 3G
klassenleraar 3L
klassenleraar 1F
klassenleraar 2A
klassenleraar 6K
klassenlerares 1B
klassenleraar 3C
klassenlerares 6E
klassenleraar 4F
klassenleraar 3A
klassenleraar 5A
klassenleraar 3J
klassenlerares 1C
klassenlerares 4B
63
64