Liturgie 29 juni 2014 Ochtend

Efeze 4:12
Hij geeft: trainers
Veenendaal/WK
2014 06 29
afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
9.30u
2014 06 29 WK – Ef. 4:12
- afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
 Welkom door ouderling van dienst
o Gez. 303: 2, 5
2
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
5
Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
 Stilte… [voor persoonlijke voorbereiding]
 Votum + groet
o Ps. 103: 1, 2 NB
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
2
Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.
 Gods gebod voor ons leven
o Ps. 103: 3, 4 NB
3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
4
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
 Gebed
 Schriftlezing: Efeze 4: 1-16 [HSV]
o Ps. 127: 1 NB
1
Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
geen wachter, die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.
 Verkondiging: Hij geeft: trainers
o OTH 444 – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.



'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij!
Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers
- Afscheid van de aftredende ambtsdragers
o Ps. 121: 4 NB
4
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.
- Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun
dienst voorzetten
- Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw
aantreden (met handoplegging)
o ZG 222: 1 t/m 4 [melodie = LB’73 239]
1
O Vader, bron van eeuwig licht,
verhef uw stralend aangezicht;
zie hier een mens, een mens als wij –
hosanna, onze hulp zijt Gij!
2
O Zoon, die zelf een dienaar was,
uw schapen opzocht en genas,
met olie en met wijn verbond –
hoed zelf de herder die Gij zond!
3
O Geest, die als een windvlaag kwam,
adem van boven, vuur en vlam,
laat door ons onvolkomen woord
uw eigen stem worden gehoord!
4
O Vader, Zoon en Heilge Geest,
U looft uw kerk die is geweest
en wezen zal in elke tijd
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Dankgebed + voorbede
Inzameling van de gaven
-
Kerkbeheer: evangelisatie
-
Diaconaat: maatschappelijk werk
Zendingsbussen
o Gez. 314: 1, 3
1
Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is de_aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
3
Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.
 Zegen
o