Haal printvriendelijk PDF-BESTAND over

ONDSCATALOGU
J. N .VCUHOEVE
DEN HAAG
Een uitermate geschikt cadeau op feest-,
verjaar- en gedenkdagen is een goed boek:
een bron van blijvende verheugenis en een
rijkdom voor stille uren.
Men beware daarom dezen catalogus zorgvuldig om hem steeds te kunnen raadplegen.
Wilt gij naar suvre wysheid soecken,
des levens ernst en waer genot,
...ziet wat schat van boecken
wier steunsel is het Woord van Godt.
L. S.
Hierbij bieden wij U onzen nieuwsten catalogus aan. Vele
nieuwe boeken, brochures, traktaten en teksten zult U er in
aantreffen te zamen met een groot aantal oude bekenden,
die van blijvende waarde bleken te zijn.
In verband met de tijdsomstandigheden is de geheele serie
Volksboeken in prijs verlaagd, evenals een groot aantal briefkaarten, wandteksten e.d. Wij hopen, dat hierdoor het lezen
en aanschaffen van goede Christelijke lectuur nog meer zal
worden bevorderd.
Bij de meeste titels vindt U een korte beschrijving van den
inhoud of het karakter van het boek, om het uitkiezen van de
gewenschte lectuur te vergemakkelijken.
Worde deze catalogus een gewilde en nuttige raadgever!
NAMEN VAN SCHRIJVERS EN SCHRIJFSTERS
Aldus, G. A.
Asbeck, W. A. baron van
Baas, N.
Beeke, K. ter
Bellet, J. G.
Benoit-van Berchem, R. de
Binde, Fritz
Booth-Clibborn, C.
Brockhaus, E.
Bronkhorst, G. P.
Broomhall, M.
Burton, Dr A. H.
Bijlsma, B. L.
Bijtelaar, B.
Campbell Morgan, Dr
Carmichaël, Amy
Chappell, J.
Corkey, A.
Cutting, Geo
Dam, M. J. van
Darby, J. Nelson
Diinges, Dr E.
Drewes, A, J.
Elizabeth
Evans, Laura
Feuvre, Amy le
Gaebelein, Dr A. C.
Gerdes, E.
Grane, Hillis
Gurland, R.
Haghe, A. van
Hart, W. A. 't
Hastings, H. L.
Heitefuss, Clara
Hoogstraten-Schoch, A. van
Hoppeler, Dr H.
Howard Taylor, Mevr.
Hulzen, A. L. van
Idenburg, A. W. F.
Jakobs, M.
Jansen Sr, J.
Kanamori, Paul
Kargel, F. G.
Kelly, W.
Klein Haneveld, A.
Knight W. A.
Kuyper, H. S. S.
Labor
Lack, Ds C. W.
Legêne, P. M.
2
Bladz.
36
3
3
24, 28
3
24
3, 28
3
15
15, 18
28
15
3
13, 14
36
4
13
24, 28
35
28
4, 15
4
4, 13, 19
4, 5, 14
5, 28
35
5
24, 28, 35
5, 14
35
25
25
5
5
13
5, 25, 29
5
5, 36
29
5
5
25, 29
6
5
29
18
6, 14
6
35
30
25
37
Bladz.
Lukkien, A.
6, 25
Lykke, B.
30
Mackintosh, C. H.
6, 15, 17
Madsen, N. P.
26, 30
Maria
35
Martens, C.
6
Mauro, Mr Ph.
6, 7
- Mej.
7
Miller, A.
7
7
Modersohn, E.
Munnik, H. J. v. d.
26, 37
7
Nes, Prof. Dr H. M. van
Neuffer, E.
14
Norel-Straatsma, A.
26, 37
Cilander, A.
26
Parson, C. R.
30
Paxton, M. B.
37
Penning, S.
35
7
Rappard, Dora
Regard, Prof. Dr P. F.
8
30
Riem-Vis, Wilh.
Rossier, Dr H.
14, 18, 19
Rot, D.
8, 14
Roy, Kr.
26, 30, 37
Schabert, Dr 0.
8
Schaum, C, Z. J.
Schippers, W.
26, 31, 32, 38
27
Schotelveld, Fr. van
9
Schreuder, J.
27
Schi.ile, Mevr. Prof.
9
Schwartz, E.
13
Scofield, Dr
Skovgaard-Petersen, C.
9
Soendar Singh, Sadhoe
9
9
Spurgeon, C. H.
33
Staal Pzn, C.
14, 15
Stanley, C.
38
Steen, Anna
10
Swain, Gwend.
10, 18, 19, 34
Tiesema, J.
10
Veenendaal-Kreulen, L. J. van
Viebahn, G. von
10
10
Volkmann, R. B.
10
Voorhoeve-van Oordt, E.
Voorhoeve Jzn, H. C. 11, 14, 15, 16, 17, 19, 34
1 I, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 27, 44
- J. N.
15
- -Linde, S. K. H.
12
W., M.
35
Wagenvoort, G.
35
Walton, 0.
27, 33
Weilbach, A. M.
27, 33
Westeson, Hj.
STICHTELIJKE LECTUUR
dagboeken, gedichten, levensbeschr.,
opvoedkunde, in- en uitwendige zending.
W. A. VAN ASBECK Het lied van de negenennegentig
f 0.08; 25 ex. á f 0.05
De oorsprong van het bekende lied van Sankey.
N. BAAS
De Heilstaat
f 0.25; 100 ex. lá f 0.175
Een ernstig geschriftje, wijzend op de grondslagen van den socialistischen en
van den Bijbelschen heilstaat.
J. G. BELLETT
De heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus in Zijne
Menschheid
3e druk.
geb. f 1.30
Een zeldzaam mooi geschreven werkje over den Persoon onzes Heeren. Men wordt
telkens weer verrast doordat op een nieuwe schoonheid de aandacht wordt gevestigd.
FRITZ BINDE
Wat is machtiger dan de zonde?
f 0.25; 25 ex. 8 f 0.20
Zeer geschikt om aan te toonen, welk een vreeselijke macht de zonde heeft, en
wat de zonde is.
C. BOOTH—CLIBBORN (De Maréchale)
Tooneel, bioscoop en dans
f 0.35; 5 ex. 8 f 0.30
Na een inleiding „De Christen en het verrnaakleven" volgt een bespreking over
den Schouwburg, de Bioscoop en het Dansen. Wie steekhoudende argumenten
wil hebben tegen deze dingen — misschien met het oog op anderen — koope
en leze dit boekje.
M. BROOMHALL Hudson Taylor, de man die op God vertrouwde
Uit het Engelsch door H. J. v. d. MUNNIK.
geb. f 2.50
Versierd met twee mooie portretten van dezen apostel van China.
Hudson Taylor is een van de grootste geloofshelden uit de geschiedenis
der zending en zijn invloed is nog steeds zeer merkbaar. Dit eerste
deel van de serie „Fakkeldragers, levensbeschr. van bekende persoonlijkheden op het gebied van in- en uitwendige zending,“ is waarlijk
verheffende lectuur. In de Chr. Pers eenstemmig warm aanbevolen.
Het boeit van het begin tot het eind. Daar zit de kracht van dit
boek in: het wekt de begeerte om te mogen deelen in zoon groote
liefde en trouw als God dezen man bewezen heeft, ook al worden
wij niet tot zulk een groot werk geroepen.
„Stemmen des Tijds"
B. BIJTELAAR
De gelijkenis van den verloren zoon
f0.30;
10 ex. á f 0.25; 25 ex. á f 0.20
Twaalf penteekeningen met als onderschrift alleen den tekst van Luk. 15. — Voor
een zeker soort Evangelisatie-arbeid uitnemend geschikt.
GEO CUTTING
Veiligheid, zekerheid en genot
ile druk.
f 0.15; geb. f 0.35; kunst]. f 0.60
Dit kleine boekje is in meer dan 7.000.000 exemplaren over de geheele aarde
verspreid. Het brengt licht aan dolenden en geeft troost aan zwakken in het
geloof. Buitengewoon eigent zich dit boekje om tot heilsgewisheid te komen.
Een exemplaar in kunstleer kan men aan menschen uit de hoogere standen toezenden. De Koningin van Engeland geeft het boekje aan eiken marine-officier,
die naar de koloniën gaat.
M. J. VAN DAM
Een woord voor eiken dag
Met een aanbevelend woord van Ds W. H. DE BODE.
2e druk.
gekart. f 1.—; geb. f 1.50
Voor eiken dag een korte gedachte met Psalm- of Gezangvers, lo.jeengebracht
door de bekende Juffrouw Van Dam, die zooveel gedaan heeft en geweest is
voor het Diaconessenhuis in Rotterdam.
J. NELSON DARBY
Goudkorrels
Overdenkingen voor den dag des Heeren
2e druk.
f 2.75; peau de pêche f 3.50; p. de suède f 5.90
Mooie, diepe aforismen, die tot nadenken en overpeinzing
stemmen. Het boek is verdeeld in 52 hoofdstukken, ieder
met een eigen karakter. Men kan het ook als d gboek
gebruiken: elk weekhoofdstuk is verdeeld in zeven op zichzelf staande oorspronkelijke gedachten. In de Chr. Pers
warm aanbevolen.
J. N. DARBY
Johannes 7 : 17
f 0.10
Over het niet alleen kennen, maar ook doen van den wil des Heeren.
J. N. DARBY
De God aller genade
f 0.10; 10 ex. à f 0.08
Klaar en helder wordt aangetoond, hoe de grondslag van alle heil de genade is.
Dr E. DONGES
Brieven aan jong-geloovigen
f 0.75; 10 ex. è f 0.60
Een ervaren Christen schrijft hierin over vele moeilijkheden, die pas-bekeerden
ondervinden, en geeft aan de hand der Schrift heldere, bevrijdende voorlichting.
Dr E. DONGES
Het Jodenvraagstuk
f 0.40; 25 ex. á f 0.35
Uit het Duitsch door N. P. RENNING J.Hzn.
Uitstekend geschikt om Joden de „zeven kenteekenen van den waren Messias"
te doen zien.
4
Dr E. DtiNGES
Blijft de geloovige gedurende zijn 'neele leven een arme
zondaar?
0.15; 25 ex. á f 0.12; 50 ex.
f 0.10
Een zeldzaam nuttig boekje voor twijfelende zielen. Het bekende gezang wordt
er in aangehaald en verklaard: „En nu geen zondaar meer."
A. J. DREWES
De gouden sleutel
f 0.25; 25 ex. è f 0.175
Geschiedenis van een geloovige vrouw, die door haar stillen wandel velen voor
Christus won.
LAURA EVANS
De man zonder hart
f 0.08; 100 ex. è f 0.05
Geschiedenis van een moordenaar, die tot Christus kwam.
Dr A. C. GAEBELEIN
De Engelen
geb. f 2.50
Een weldoorwrochte studie, die ons het wezen der engelen doet verstaan. Zij
geeft samenvattend de Bijbelsche leer over de goede en booze engelen, en
onthoudt zich zooveel mogelijk van menschelijke speculatie. Het boek orienteert
zeer vlug en is in duidelijke, klare taal geschreven. Ook is menig gedeelte
vertroostend en bemoedigend.
A. VAN HAGHE
Zonnewijzer-spreuken
In keurig omslag f 0.50; 5 ex. à f 0.45
Een groot aantal mooie spreuken, zooals die op zonnewijzers voorkomen.
W. A. 'T HART
Naar huis terug
Een beschouwing over Lukas 15.
CL. HEITEFUSS
Hinderpalen op den weg
f 0.15; 25 ex.
f 0.125; 50 ex. è f0.10
f 0.20; 25 ex. à f 0.16; 50 ex.
a
f 0.14
Een goede hulp voor allen, die naar vrede zoeken.
A. VAN HOOGSTRATEN—SCHOCH
Het hoofd van het gezin
f 0.10; 25 ex. à f 0.08
Op populaire wijze geeft de bekende schrijfster goede Bijbelsche gedachten over
het gezinshoofd.
Dr H. HOPPELER
Van de onzichtbare dingen
2e druk.
f0.50; I0ex.à f 0.40; 25 ex. è f 0.35
Een boekje over de wereld der onzichtbare dingen, dat ook kan dienen voor
de opgroeiende jeugd bij bespreking in hoogere klassen. Door leeraren zeer
aanbevolen voor Mulo, H.B.S. en Gymn.
A. L. VAN HULZEN
Bijbel en kind
f 1.50; geb. f 1.90; kunstl. f 2.25; p. de pèche f 2.75
Drie schetsen: Bijbel en kind — het kind in de literatuur — opvoedkunst. Een
boek voor vaders en moeders en voor Ilen, die met het kind omgaan.
A. W. F. IDENBURG
Een woord tot de rijpere jeugd
f 0.06; 100 ex. è f 0.05
f 0.075; 25 ex,
Deze hooggeplaatste, godvreezende Christen spreekt hierin een woord tot het
hart onzer jonge menschen. Zeer nuttig voor onzen tijd.
J. JANSEN Sr
Laatste woorden
f 0.30
Een verzameling, door den ontslapen oud-hoofdonderwijzer te Rotterdam, van
„laatste woorden" van bekende persoonlijkheden in binnen- en buitenland.
PAUL KANAMORI
De drie-uren-toespraak
Voorwoord van W. A. Baron VAN ASBECK.
f 0.90; geb. f 1.40
Kanamori, een bekend Japansch prediker, houdt steeds dezelfde voordracht, althans
wat den inhoud betreft — van drie uren — over de onderwerpen: God, zonde,
behoudenis. — Robert Speer schrijft in een inleiding over K. en zijn werk. —
Baron v. Asbeck leidt het boekje warm aanbevelend in.
A. KLEIN HANEVELD.Die.
Sabbatdag en de eerste dag der week
f 0.75; 10 ex. 8 f 0.60
Het onderscheid tusschen den Joodschen Sabbatdag en den Chr. Zondag wordt
in deze brochure behandeld. Duidelijke toelichting.
W. A. KNIGHT
Het lied van onzen Syrischen gast
f 0.70 geb. f 1.35
Een verklaring van Psalm 23 naar het herdersleven, door een Syriër. Met penteekeningen van H. J. Buschenhenke. Ingebonden een prachtgeschenk.
A. LUKKIEN
Licht
uit het Oosten
2e druk.
f 0.20; 25 ex. 8 f 0.16; 50 ex. 8 f 0.14
Voor Theosofen en Boeddhisten een leerrijk werkje. Trouwens voor alle ontwikkelden. Pakkend omslag.
A. LUKKIEN
Het jaar des Heils
f 0.60; 10 ex. 8 f 0.50
Altijd-durende maandkalender. Mooi uitgevoerd.
A. LUKKIEN
Groote gezinnen
f 0.05; 100 ex. 8 f 0.025
Een ernstig woord tegen het steeds toenemend kwaad van het Neo-Malthusianisme.
C. H. MACKINTOSH Wat
is de wedergeboorte ?
f 0.15; 25 ex. 8 + 0.125; 50 ex. 8 f 0.10
Een heldere uiteenzetting over bekeering en wedergeboorte.
C. H. MACKINTOSH De
C. MARTENS
oefenschool des geloofs
Bij de roovers
f 0.25
f 0.08; 100 ex. 8 f 0.05
Een ervaring van den schrijver in Rusland.
Mr PH. MAURO
De wereld en der wereld god
f 1 .--; geb. f 1,50
Ontdekkende lectuur, die ons een blik doet slaan op de wereld en op onszelf.
6
Mr PH. MAURO
Het leven in het Woord
Vertaald door NELLIE v. KOL. 4e druk.
f 1.50; geb. f 2.25
Een prachtig boek over de levendmakende kracht van het Woord Gods. — In
een voorwoord vertelt de Schrijver zijn bekeeringsgeschiedenis.
Mr PH. MAURO
Rede en openbaring
Vertaald door NELLIE v. KOL. 2e druk.
f 1.—; geb. f 1.60
De titel zegt duidelijk, waarover dit boekje handelt. Men geve het denkers in handen.
Mej. MAURO
Het werk van Christus voor ons en het werk van den
Heiligen_ Geest i n ons
2e druk.
f 0.25; 25 ex.
f 0.20; tO ex. á f 0.175
Brief aan een vriendin, waarin zoo duidelijk onderscheid wordt gemaakt tusschen
hetgeen de Heere Jezus voor ons volbracht, en het werk, dat de Heilige Geest
dagelijks in ons volbrengt.
A. MILLER
De Mormonen
f 0.04; 100 ex. à f 0.03
Een korte beschrijving van het ontstaan dezer sekte door den bekenden schrijver
van de Kerkgeschiedenis.
• ERNST MODERSOHN
Zonden der tooverij
+ 0.75; 10 ex. t f 0.60
Een ernstige waarschuwing tegen spiritisme, hypnotisme, waarzegCjerij, kaartleggerij,
enz. — Omslag en vignetteekeningen van B. S. Claus.
Prof. Dr H. M. VAN NES
Klein en toch groot
f 0.25
Naar aanleiding van het 25-jarig regeeringsjubileum onzer Koningl.n.
DORA RAPPARD
et Lam Gods
-
Naar het Duitsch door J. H. KUYPER: Met een woord
vooraf van Ds A. G. BARKEY WOLF.
f 0.90
Een tijdrekenkundige rangschikking van wat in de Evangeliën over het lijden, sterven en opstaan van den H.
Jezus geschreven is. De bedoeling van dit boekje is, dat
men in de week voor Paschen dagelijks een gedeelte
leest en overdenkt. Voor ochtend en avond zijn de
passende gedeelten bij elkaar gebracht, terwijl een
psalm, gezang of geestelijk lied elk stukje besluit. —
Op den omslag een reproductie van „Passiebloemen"
een litho van A. Pieck,
7
Prof. Dr P. F. REGARD
De zeven Kruiswoorden
Uit het Fransch door W. S.
geb. f 2.50; luxe uitgave f 3.25
Een kort verklaring van de Zeven Kruiswoorden, waarin de schrijver de diepte
en de heerlijkheid van het plaatsvervangend lijden van Christus laat uitkomen,
en de Kruiswoorden om hun beteekenis recht te verstaan, in verband brengt
met andere woorden u't de H. Schrift en met de praktijk van het Christelijk
leven. — Een zeer mooi boek. Leent zich uitnemend als gelegenheidsgeschenk.
D. ROT
Die de oorlogen doet ophouden
f 0.04
Belangrijk geschriftje in onzen tijd, waarin zooveel over ontwapening wordt
gesproken.
D. ROT
Het onderscheid tusschen Israël en de Gemeente
f 0.15
Moet door allen gelezen worden, die zich bezig houden met het vraagstuk van het
zoogenaamd chiliasme. — Werpt op heel de Christelijke leer een verrassend licht.
D. ROT
Van huis tot huis
f 0.50; 10 ex. á f 0.40; geb. f 0.90
Herinneringen uit schrijvers colportagetijd. Doet ons het groot gewicht
zien van den colportage-arbeid.
D. ROT
Luther
geb. f 1.—
Gulden woorden, mooie gedichten en belangrijke feiten uit het leven
van den grooten hervormer.
D. ROT
Een woord van waarschuwing tegen het spiritisme
2e druk.
f 0.35
Met vele Schriftuurplaatsen wordt hier aangetoond, hoe tegen Gods
wil het spiritisme of ook spiritualisme is.
Dr 0. SCHABERT
Martelaren van onzen tijd
f 2.90
Vertaald door TRUIDA DE PIJPER. Een woord vooraf van Dr F. J. KROP.
Kroniek van ruim veertig Russische en Baltische martelaren. — Dr Schabert vertelt
na een algemeene inleiding (Het lijden van de Baltische Christenen door de
Russisch-Orthodoxe kerk, Nationalisme, Socialisme, Bolsjewisme), hoe de slachtoffers den marteldood zijn gestorven; van ieder hunner geeft hij een levensbeschrijving en een portret. Het is een schokkend relaas van wreede vervolgingen.
Dr Krop vertelt in een inleiding, hoe Dr Schabert als door een wonder aan de
ter dood brenging ontsnapt is, en betoogt verder, dat de geschiedenis van het
Chr. martelaarschap zich niet tot de eerste eeuwen van het Christendom en den
tijd van de re.l'ormatie beperkt heeft, maar zich in onzen tijd heeft voortgezet;
en ook nu is het bloed der martelaren weer het zaad van de kerk.
8
SCHREUDER
De trouw van God
f 0.15
Tegenover de ontrouw der menschen, vooral uitkomend door het verval der
gemeente, wordt hier de trouw van God gesteld.
E. SCHWARTZ
Licht en kracht
Bijbelsch dagboekje voor jonge menschen.
f 0.75;
kunstl.. f 1.25; zijde f 1.50
Iedere week is gewijd aan een bepaald onderwerp, waarvoor eiken dag een bijpassende tekst ter lezing wordt
gegeven. Met groote zorg heeft de samenstelster een keuze
gedaan uit Gods Woord.
Eenige onderwerpen: zonde,
liefde, werken, loon, wijsheid, berusting.
C. SKOVGAARD—PETERSEN
Jeugdontwaken
f 3.—; geb. f 3.90
Uit het Deensch door A. L. VERSCHOOR.
Voorrede van Mr A. DE GRAAF.
Een boek voor jonge menschen. Hoofdst.: De jeugd in Gods rijk. —
De jeugd buiten Gods rijk. — De jaren van zwerven. — De baanbrekende jaren. — De twee groote gevaren. — Zonder te vermoeien
met allerlei theorieën en diepzinnige problemen, blijft het zoo diepmenschelijk en waar, dat wij altijd weer blijven luisteren. Dit boek is
heelemaal niet preekerig, maar frisch en bij, — het geliefde woord in
onze dagen — echt bij. Op bijna elke bladz. wordt verteld van wat
bekende mannen en vrouwen in hun jeugd gedacht, geschreven, geworsteld en ondervonden hebben.
SOENDAR SINGH
Met en zonder Christus
f 1.50; geb. f 2.25
Uit het Engelsch door W. L. RUYS—BARGER.
Inleiding van Dr C. W. Th. VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM.
In dit mooi uitgevoerde en met een belangrijke voorrede voorziene boek, vertelt
de Sadhoe van zijn ervaringen met Christus' leer in Hindoeland. Treffend is het
slotwoord: „Zonder Christus was ik als een visch op het droge of een vogel in
het water. Met Christus voel ik mij in een zee van liefde, en hoewel ik in de
wereld leef, ben ik mede gezet in den hemel in Jezus Christus. En voor dit alles
zij Hem de lof en de eer en de dank voor eeuwig gebracht."
C. H. SPURGEON
De weg der zaligheid
3e druk.
C. H. SPURGEON
Een kostbare parel
f 0.10;
25 ex. 6 f 0.075;
100 ex. 6 f 0.06
f 0.10;
25 ex. 6 f 0.075;
100 ex. 6 f 0.06
Twee boekjes, die op treffende en pakkende wijze het Evangelie brengen.
9
GWENDOLINA SWAIN
Morgenlicht
Bewerkt door E. VOORHOEVE—VAN OORDT.
f 3.—; geb. f 3.90
2e druk.
Goedkoope uitgave geb. f 2.25; 5 ex. à f 2.—
Een boek voor meisjes en jonge vrouwen, niet om op één
avond te verslinden, maar om langzaam op zich te laten
inwerken; dan is het een houvast voor vele jaren. — Inhoud:
Lenteleven — Twee stroomingen — Tweeërlei levensontplooiing — Bijbelstudie
Gebed — De vrucht des Geestes
— Niet van de wereld — Zondag — Geld — Kleeding —
Levensontwaken — Beroepskeuze.
J. TIESEMA
Het Engelenlied
Een beschouwing over Lukas 2.
f 0.25; 10 ex. S f 0.20
L. J. VAN VEENENDAAL—KREULEN
Licht en schaduw
2e druk.
Een bundeltje eenvoudige verzen.
G. VON VIEBAHN
f 0.35;
10 ex. é' f 0.25
De verloving van den Christen
f 0.35
Het huwelijk van den Christen
f 0.45
riet huisgezin van den Christen
f 0.75
Het Christelijk gezinsleven
Een samenvoeging der drie te voren genoemde deeltjes
f 1.50; geb.. f 1.90
Uitnemend geschenk aan pas gehuwden of ook aan verloofden.
G. VON VIEBAHN
Wat is waarheid?
2e druk.
f0.50;
10 ex. á f 0.40
Echte praktijk, ook voor het zakenleven.
R. B. VOLKMANN
Kan het bestaan van God worden bewezen?
2e druk.
f 0.25; 25 ex. à f 0.175
Zeldzaam overtuigend wordt hierin gesproken over het bestaan van God.
E. VOORHOEVE—VAN OORDT
Alles ten goede
2e druk.
kunst'. f 1.90;
leer f 3.25
Een bundel gedichten; waarbij juweeltjes van vorm en inhoud, sprekend vooral
tot hen, die ziek zijn, die In beproevingsdagen zich bevinden.
10
H. C. VOORHOEVE Jzn
Het huisgezin te Bethanië
3e druk.
f 0.60; geb. f I
Naar aanleiding van de gegevens in den B jbel omtrent het huisgezin te Betha
worden enkele opmerkingen gemaakt, die voor het praktisch geloofsleven belas
rijk zijn. Een mooi boekje om bij huwelijk ten geschenke te geven.
H. C. VOORHOEVE Jzn
Particuliere of algemeene genade
2e druk.
f 0
Hierin wordt de kwestie van de algemeene verzoening, van uitverkiezing
verwerping behandeld.
H. C. VOORHOEVE Jzn
De eerste en de tweede mensch
f 0.25; 25 ex. à f C
H. C. VOORHOEVE Jzn
De wereld in beroering gebracht
7e druk.
f 0.25; 25 ex. à f C
Luthers geschiedenis, bijzonder populair en degelijk beschreven.
H. C. VOORHOEVE Jzn
De heiligmaking
3e druk.
f 0.40;
25 ex. à f C
Een heldere uiteenzetting van wat de Schrift ons geeft over de leer der hei
making en de praktische heiligmaking.
J. N. VOORHOEVE
Beslistheid
2e druk.
f0.15; 25 ex. à f 0.12;
100 ex.
f(
Een brochure, waarin met overtuiging wordt opgekomen voor beslistheid. Nu
in onze dagen van halfheid.
J. N. VOORHOEVE
Geschikt voor den hemel
f 0.15; 25 ex.
a f 0.12; 100 ex. 6 f
Verklarend. Niet door onzen wandel worden we rijp voor den hemel. Maar d
ons gelooven en zijn in Christus.
J. N. VOORHOEVE
Bolsjewisme en Evangelie
f 0.35; 25 ex. à f
Dit boekje stelt op eenvoudige wijze de vreeselijke leer en werking van
Bolsjewisme en de heerlijke, zaligmakende waarheid en werking des Evange
tegenover elkaar. Het kan velen, die omtrent het Bolsjewisme nog schoone d
men droomen, voorgoed de oogen helpen openen.
J. N. VOORHOEVE
Eén uit duizend
f 0.15; 25 ex. á f 0.12; 100 ex. a f 0.09
Jobs geschiedenis. Bijzonder geschikt voor hen, die tegenspoeden hebben. Bevat
ook het heerlijk Evangelie.
J. N. VOORHOEVE
Zijn rijkdommen
f 0.10; 25 ex. á f 0.08
Een buitengewoon pakkend Evangelie-werkje over al wat we in Christus bezitten.
J. N. VOORHOEVE
Vier van de kleinsten der aarde
f 0.10; 10 ex. à f 0.08
Een werkje over Spreuken 30 : 24-28, met geestelijke toepassingen voor onzen
tijd, vooral voor goloovige jonge menschen.
J. N. VOORHOEVE
Het boekje zonder woorden
3e druk.
f 0.10; 25 ex. á f 0.08
Een zwarte, roode, witte en gouden bladzijde.
J. N. VOORHOEVE
Het boekje met vier bladen
2e druk.
f 0.10; 25 ex. à f 0.08
Een verklaring van „Het boekje zonder woorden." Uitnemend ter evangelisatie.
Men laat het eerste boekje zien, dat vanzelf vragen opwekt, die dan in het
tweede boekje beantwoording vinden.
J. N. VOORHOEVE
„Indien er een God in den hemel was ..."
f 0.08; 100 ex. à f 0.05
Zeldzaam geschikt voor onzen tijd ter evangelisatie. Heeft reeds veel zegen
verspreid.
M. W.
Het huwelijk een zegen of vloek?
Met een voorwoord van Ds J. J. KNAP Czn.
f 0.40; 25 ex. à f 0.35
Gouden regelen voor het huwelijk. Zoowel zij, die nog voor den stap staan,
alsook de reeds gehuwden, zullen met veel zegen dit werkje lezen.
12
LECTUUR OVER DEN BIJBEL
Dr CAMPBELL MORGAN
Christus en de Bijbel
f 0.30; 25 ex. t f 0.20
Een interessante studie over Christus en de H. Schrift.
J. N. DARBY
H. L. HASTINGS
De Bijbel
f 0.04; 25 ex. t f 0.03
Is de Bijbel door God ingegeven?
8e tienduizend.
f 0.10;
25 ex. à f 0.09; 50 ex. à f 0.08; 100 ex. a f 0.07
Pakkend boekje over de ingeving.
Dr SCOFIELD
Het geheim van het Boek
f 0.30; 25 ex. á f 0.20
Belangrijke bijdrage tot waardeering van onzen kostelijken Bijbel.
J. N. VOORHOEVE
Inspiration
2e druk.
f 0.60;
geb. f I.—
Fransche uitgave van het in 't Nederlandsch uitverkochte werk „Van de ingeving
der Schrift." Gedocumenteerd werk over dit tijd-onderwerp.
J. N. VOORHOEVE
Er staat geschreven 1
f 0.15;
25 ex. ;ij f 0.12; 100 ex. t f 0.09
Pakkende lezing over de inspiratie.
J. N. VOORHOEVE
De ingeving
2e druk.
f 0.25; 10 ex. t f 0.20
Een korte, duidelijke uiteenzetting van wat verstaan moet worden onder de
ingeving der Schrift.
J. N. VOORHOEVE
De Bijbel .... een wonder
f 0.25; 25 x. t f 0.18
In duizenden exemplaren verspreid. In het Javaansch vertaald.
OVER DE TOEKOMST
Dr A. H. BURTON
De toekomst van Europa
2e druk.
Dr A. H. BURTON
f0.35; 10 ex.
f 0.30
De toekomst van Rusland
2e druk.
f0.35; 10 ex. á f0.30
13
Dr A. H. BURTON
Schets der profetie
2e druk.
10ex.t f0.15
f0.20;
Met diagram der profetische gebeurtenissen.
Pracht-boekje ter verspreiding.
Dr A. H. BURTON
De eerste en de tweede opstanding
f 0.25; 10 ex. t f 0.20
Dr E. DONGES
De opneming der gemeente
f 0.30; 10 ex. t f 0.25
Dr E. DeiNGES
Is de dag des Heeren reeds aangebroken en moeten de
geloovigen door de oordeelen heen ?
Dr A. C. GAEBELEI N
f 0.25; 25 ex. t f 0.20
Jozef en zijn broeders
f 0.15
Over Israëls herstel.
A. KLEIN HANEVELD
De toekomst van de volkeren der aarde
10 ex. á f 0.75
f 1.---;
E. NEUFFER
De daden van den mensch en de wegen Gods
2e druk.
f 0.75; 10 ex. t f 0.60; 25 ex. t f 0.50
Profetische kaart, in kleuren.
Dr H. ROSSIER
De komst en de verschijning des Heeron
D. ROT
Israëls verleden, heden en toekomst
C. STANLEY
f 0.25; 10 ex. t f
0.20
f 0.60; geb. f 0.75
Het duizendjarig rijk
3e druk.
f 0.25;
25 ex. à f 0.20
H. C. VOORHOEVE Jzn
De toekomst onzes Heeren Jezus Chr. en de daarmede in
verband staande gebeurtenissen
8e druk.
f 1.25: geb. f 2.—
Van dit werk verscheen een Duitsche en- Arabische vertaling. Het geeft een
heldere uiteenzetting van de leer der laatste dingen. — Duizenden exemplaren
zijn in den loop der jaren van dit zeldzaam mooie boek verspreid.
H. C. VOORHOEVE Jzn
De toestand der zielen na den dood
be druk.
f 0.40;
25 ex. t f 0.35
In 't kort wordt helder uiteengezet, wat de zielen na den dood wacht. — Een
van de mooiste werkjes over dit onderwerp. — Hoogenbirk noemde het een
juweeltje.
14
I.{. C. VOORHOEVE Jzn
Brieven aan de zeven gemeenten in Klein Azië
3e druk.
f 0.25; 10 ex. à f 0.20
Korte schets van de geschiedenis der Algemeen Christelijke Kerk.
H. C. VOORHOEVE Jzn
De Antichrist
j. N. VOORHOEVE
De Zoon des menschen en Zijn komst
f 0.45; 10 ex. à f 0.35; 25 ex. à f 0.30
2e druk.
J. N. VOORHOEVE
f 0.25; 10 ex. à f 0.20
Onzichtbare machten
2e druk.
J. N. VOORHOEVE
f 0.45;
10 ex. à f 0.35
Het boek met zeven zegelen
2e druk.
f 0.75
Verklaring, in verband met onzen tijd, van Openbaring 6-19. — Omslagteekening van isings.
S. K. H. VOORHOEVE—UNDE
Zullen wij in den hemel onze vrienden kennen ?
f 0.10; 25 ex. à f 0.08
3e druk.
OVER EENHEID EN GEMEENSCHAP
E. BROCKHAUS
De verdeeldheid der kinderen Gods
2e druk.
f 0.25; 25 ex. à f 0.20
Zeer geschikt om in onzen tijd, waar zooveeh over de U na Sancta wordt gesproken,
te verspreiden.
R. BROCKHAUS
Wat is de tafel des Heeren ?
G. P. BRONKHORST De tafel
2e druk.
GEO CUTTING
des Heeren
f 0.10; 25 ex. à f 0.08
Over de bediening van het Woord in de wereld en in de
Gemeente
9e druk.
C. H. MACKINTOSH Tot
C. STANLEY
f 0.15
Hoe de geloovigen in onze dagen te vergaderen
9e druk.
GEO CUTTING
f 0.15; 25 ex. à f 0.12
welk kerkgenootschap behoort gij ?
f 0.10; 25 ex. à f 0.08
f 0.12; 25 ex. à f 0.10
De Gemeente Gods volgens de Schrift
2e druk.
f 0.30; 25 ex. à f 0.25
5
H. C. VOORHOEVE Jzn
Brieven over Dr Van der Fliers „Darbisme"
f 0.60
H. C. VOORHOEVE Jzn
Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden
f oio
H. C. VOORHOEVE Jzn
Doop en Avondmaal
2e druk.
f 1.25: geb. f 1.90
H. C. VOORHOEVE Jzn
Gedachten over den doop
f 0.50
2e druk.
H. C. VOORHOEVE Jzn
Beschouwing over het Avondmaal
2e druk.
f 0.75
H. C. VOORHOEVE Jzn
De begrafenis van den moorman
(Over den doop.)
3e druk.
J. N. VOORHOEVE
f 0.05; 100 ex. 6 f 0.04
„Het Darbisme en de Kerk" van Dr Lammerts van Bueren
aan de Schrift getoetst
f0.40; 10 ex.
J. N. VOORHOEVE
Het zoogenaamd Darbisme
f0.40; 10 ex.
J. N. VOORHOEVE
f 0.35
f 0.30
Vergaderen op grondslag van MattheUs 18 : 20
f0.25; 25 ex.
f 0.20
J. N. VOORHOEVE
Gemeentelijke onafhankelijkheid ?
f 0.25; 25 ex. è f 0.20
J. N. VOORHOEVE
Tweeërlei tucht
f0.40;
10 ex.
f 0.35
J. N. VOORHOEVE
Eenheid en gemeenschap
f 1.25; geb. f 2.50
Bizonder geschikt voor studie. Achterin staat een register der behandelde
onderwerpen en der voorkomende teksten. — Moet vooral, om de beginselen,
door alle jonge geloovigen gelezen worden. Men geve het hun ten geschenke.
16
BESCHOUWINGEN OVER BIJBELBOEKEN
OUDE TESTAMENT
C. H. MACKINTOS:
Aanteekeningen op Genesis
Vertaald d. H. J. LEMKES. 4e druk.
pap. band f 2.40; linnen f 3.25
Treffende opmerkingen worden gemaakt, diepe gedachten uitgesproken. Deze
Aanteekeningen geven niet vers voor vers een omschrijving van den tekst, — de
schrijver wil den geloovigen lezer iets geven, wat zijn geestelijk leven kan versterken.
C. H. MACKINTOSH
Aanteekeningen op Exodus
4e druk.
pap. band f 3.50; linnen f 3.90
Geen wetenschappelijke commentaar, maar de hoofdstukken van
dit Bijbelboek worden goed besproken. Op menig 'schijnbaar onbelangrijk ding valt een bizonder licht. Surgeon en Moody hebben
openlijk erkend, dat deze aanteekeningen op den Pentateuch
hun tot veel zegen en dienst zijn geweest bij hun prediking.
C. H. MACKINTOSH
Aanteekeningen op Levitikus
4e druk.
pap. band f 3.50; linnen f 3.90
„Ongemeen rijk, zooals ik nimmer las, is de uiteenzetting of liever
de prediking van het brand-, spijs-, drank-, zond- en schuldoffer.
Jezus Christus, dat is van het begin tot het eind de prediking
„De Zeeuw"
van dit boek."
C. H. MACKINTOSH
Aanteekeningen op Numeri
(In herdruk.)
De tocht der Israelieten door de woestijn, hun ongeloof, beproevingen, verzoekingen, hun ontrouw worden praktisch toegelicht voor het geloofsleven van dezen tijd.
C. H. MACKINTOSH
Aanteekeningen op Deuteronomium I en II
2 deelen. (In herdruk.)
In dit boek stelt de wetgever den kinderen Israels herhaaldelijk voor, hoe zij
gedurende de geheele woestijnreis wederspannig zijn geweest aan Gods. geboden.
's Menschen ontrouw tegenover de trouw van God. Leerrijk en ontdekkend voor
eigen zieleleven.
eer
in pap,
Wie de zes deelen in eens bestelt, ontvangt ze voor f
banden, en voor f 20.— compleet gebonden in de fraaie prachtbanden.
H. C. VOORHOEVE Jzn
De strijd des geloofs (Beschouwing over het boek Jozua)
geb. f 2.50
In vijftien overdenkingen — zoo zouden wij de stukken misschien het best kunnen
noemen — wordt een blik geworpen op het zesde Bijbelboek, z66, dat de hoofdlijnen goed uitkomen en de geestelijke leering naar voren komt.
Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
2
17
A'
•
Dr H. ROSSIER
Opwekkingen (Het boek Richteren)
geb. f 3.—
Een praktikale verklaring. Het geeft kostelijke opmerkingen, die dit Bijbelboek
beter doen verstaan.
Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
J. N. VOORHOEVE
Rust zoeken (Het boek Ruth)
geb. f 2.50
De schrijver vindt in de vier hoofdstukken van Ruth vier hoofdgedachten: Ruths
beslistheid, Ruths dienen, Ruths overgegevenheid, Ruths bewoning. Vol mooie
gedachten en opmerkingen, vooral voor vrouwen en meisjes.
Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
Dr H. ROSSIER
Van de schaapskooi tot den troon
Deel I ( I Samug) geb. f 2.75
Deel II (II Samuë1) geb. f 3.—
Geen doorloopende tekstverklaring, maar een beschouwing, die veel
wetenswaardigs behelst en soms kostbare praktische wenken geeft. —
Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
Dr H. ROSSIER
De val van het koningschap
Deel 1 ( I Koningen) geb. f 2.90
Deel II (II Koningen) geb. f 3.25
De geschiedenis van de Koningen van Juda en Israël is vol leering
voor onzen tijd. Voorbeelden trekken, terwijl de waarschuwende stemmen uit het grijs verleden ons toeroepen: „Laat ons toch naar het voorbeeld hunner ongehoorzaamheid niet handelen."
Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
W. KELLY
Gods Hand in het lijden (Het boek Job)
Naar het Engelsch door D. K. BOOM.
geb. f 2.50
Een verhandeling over het boek Job in 14 hoofdstukken: De waarde van één ziel;
Gods beproevingen; Gods gedachten niet de onze; De kennis maakt opgeblazen;
Genade en verantwoordelijkheid; Licht en duisternis; Het nochtans van het geloof;
Eigen gedachten; Eén uit duizend; Leidingen Gods tot zegen; Een afgedwaalde
onderwezen; De stem Gods; Op duizend vragen geen antwoord; Een leven in
Gods goedgunstigheid. — Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
R. BROCKHAUS
Door het vuur (Het boek Danig)
Vertaald door J. TIESEMA. — Verschijnt in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
J. N. VOORHOEVE
Het heil des Heeren (Het boek Jona)
geb. f 2.25
De, schrijver weet meer dan eens op verrassende wijze aangrijpende waarheden
naar voren te brengen; 't is hem niet te doen om dorre uiteenzettingen, maar
om een verstaan van Gods Woord. — Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
J. TIESEMA
Beschouwing over de profetie van Hosáa
Voor liefhebbers van Bijbelstudie uitnemende lectuur.
I8
f 0.60; geb. f 0.90
Dr H. ROSSIER
Beschouwing over de profetie van Haggaï
Dr H. ROSSIER
Beschouwing over de profetie van Zacharia
2e druk. f I.—
Dr H. ROSSIER
Beschouwing over de profetie van Maleachi
f 0.60
f 0.40
De drie bovengenoemde deeltjes in één band f 2.50.
Met veel ernst wijst de auteur op het verkeerde gedrag van Israël en past de
leering toe op het geloofsleven van onzen tijd.
NIEUWE TESTAMENT
J. TIESEMA
De trouwe dienaar (Evangelie naar Markus)
geb. f 2.50
De schrijver begint met een overzichtelijke inleiding over onderscheid en overeenkomst der vier Evangeliën, over den schrijver en het bijzonder doel van zijn
schrijven. Voorts geeft hij in zesendertig hoofdstukken een korte verklarende
beschouwing. — Verschenen in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
H. C. VOORHOEVE Jzn
Beschouwing over de brieven van Paulus
Romeinen, I en II Korinthe, Galaten, Efezen, Filippensen en Kolossensen, I en II
Thessalonisenzen, 1 en II Timotheiis, Titus en Filémon, Hebreën.
Negen ingenaaide deeltjes ,1 f 0.90. — In 2 gebonden deelen, band I Rom.Efezen, band II Filipp.-Hebreën, p. deel f 5.—.
Glashelder, zooals men dit van dezen auteur gewend is, geeft de schrijver een
doorloopend commentaar op de brieven van Paulus. Mag in geen studeervertrek
ontbreken.
J. N. VOORHOEVE
Christus onze Blijdschap (Brief aan de Filippensen)
f 2.25
Een aanwinst voor Bijbelstudiekringen, die vroeger bijna uitsluitend op Engelsche
handleidingen 'waren aangewezen. Achtereenvolgens handelt de schrijver over:
Christus — onze blijdschap; Christus — ons leven; Christus ons doel en Christus
— onze kracht. Behandelt het ervaringsleven van den Christen. — Verschenen
in de Bijbelstudie-Bibliotheek.
J. N. VOORHOEVE
Christus onze Hoop (Brief aan de Kolossensen)
geb. f 2.25
Christus — onze Hoop, Christus
de Eerstgeborene, Christus — in
Hem Voleindigd, Christus — alles in allen, Christus — de Heer.
J. N. DARBY
Beschouwing over den brief van Jakobus
f 0.60
H. C. VOORHOEVE Jzn
Beschouwing over de Openbaring
3e druk.
pap. band f 3.—, linnen f 3.90
Dat van dit, belangrijke werk thans een derde druk is verschenen, zegt
reeds genoeg
. Het is een heldere uiteenzetting van het voor velen
zoo duistere boek der Openbaring.
2a
19
BIJBELS
Ned. Bijbelgenootschap
,„ ... .,, .,. ..,
f 3.1 Mediaanbijbel (27 X 17 cm.) linnen
4.halfleer
2
„
„
met 5 landkaarten, halfleer, verguld op snee
6.25
3
10 Dessendiaanbijbel (24 X 171/2 cm.) linnen
... ... ... ...
4.11
halfleer
„
halfleer, verguld ,.. .„ ,., ,., ., „, ,.,
6.25
12
9.10
14
zwart marocco, roodsnee (Huwelijks-bijbel) ...
„
1.60
20 Galjardbijbel (21 X 14 cm.) linnen ... ... ... ... ,..
21
halfleer, verguld ... ... ... ... ... ... ...
...
3.60
6.60
22
dun papier, slap crispel-leer, ronde hoeken, verguld ,..
2.25
linnen, met 5 landkaarten ... ... ... ... ... ... ...
23
30 Nonpareilbijbel ( I5 X 91/2 cm.) linnen ... ... ... ... ... ... ,..
1.31
pegamoid, verguld
... .., ... ,.. ... ... .., ...
1.95
dun papier, slap leer, omgesl, kanten, verguld (zak33
34
35
36
slap groen leer, verguld ... . . ... ... ... ...
dun papier, zwart leer, roodsnee (zakformaat) .„
blauw linnen, rood op snee ... ..
.. .. .
...
7.30
2.40
1.80
Britsch en Buitenl. Bijbelgenootschap
160
161
164
642
643
649
1803
1804
1818
1831
1923
Nonpareilbijbel, linnen
.. ... ... ... ... . ... ... . .
slap leer, verguld (zakformaat) ... ... ... ..
„
slap leer, verguld, omgesl. kanten, met index ,„
leer, rood op snee (zakformaat) .. ... ...
leer, omgesl. kanten (zakformaat) ... ..
leer, omgesl. kanten, verguld (zakformaat)
slap leer (zakformaat) ... ... .,. ...
slap leer, omgesl. kanten . , „„„
leer, verguld, groot formaat ...
slap leer, omgesl. kanten
... ...
slap leer, omgesl. kanten, verguld
f 2.10
3.90
5.50
2.50
3.50
4.50
5.50
7.50
12.50
8.—
Het Nieuwe Testament, nieuwe vertaling
3e herziene druk. Eigen uitgave.
De prijzen van de uitgave op gewoon papier (14 mm. dikte) zijn:
Bruin pegamoid, geverfd op snee ...
. . .
Soepel rood-bruin kunstleer, geverfd op snee, ronde hoeken ...
f 2.25
3.25
Uitgaven op dun papier (10 mm. dikte):
.
20
Zwart bokleer, geverfd op snee
...
Zwaar donkerbruin bokleer, omgesl. kanten, verguld .„
Groen bok-chagrin leer, linnen schutblad, verguld, ronde hoeken ...
4.25
5.25
7.50
Ook zijn verkrijgbaar N. Testamenten nieuwe vertaling tezamen met 0. Test.
Statenvertaling gebonden. Deze geheele Bijbels zijn 3 cm. dik.
Kunstleer bruin, geverfd op snee .,.
..,
.„
f4.50
Zwart leer, geverfd op snee
6.50
Zwart Amerik. kunstleer, verguld, omgesl. kanten
6.75
Zwart bokleer, verguld ...
7.75
Rood juchtleer, verguld, omgesl. kanten .
9.75
Enkele van de vele zeer gunstige beoordeelingen:
Ds P. J. MOLENAAR:
„De noten aan den voet der bladzijden zijn uitstekend en dienen menigmaal om
een Bijbelwoord dichter te brengen bij den ernstigen lezer."
Dr J. H. GUNNING J.Hzn:
„Ik ken deze vertaling reeds vele jaren. Zij sluit zich nauw aan de Statenvertaling
aan, en is toch op talrijke plaatsen verbeterd."
DE STANDAARD:
„Nu' we in 'n tijd leven, dat er hard aan een nieuwe vertaling gewerkt wordt,
is het belangwekkend om van Voorhoeves uitgave kennis te nemen en deze
vertaling met andere overzettingen te vergelijken, te meer omdat bij deze vertaling in geen enkel opzicht te kort is gedaan aan de autoriteit van de H. Schrift
als het Woord van God."
AFZONDERLIJKE BIJBELBOEKEN
Ned. Bijbelgenootschap
f 2.35
100
Psalmen, linnen, zeer groote letter ...
101
Lukas, slap linnen, zeer groote letter
102
Johannes, bruin linnen, zeer groote letter ...
1.90
103
Handelingen, bruin linnen, zeer groote letter
2.15
104
1.90
Romeinen en Korinthe, zeer groote letter
„.
...
2.15
50
Oude Testament, linnen ...
0.75
71
Nieuwe Testament, linnen, (I I X 17 cm.)
0.20
Uitgave Brandt
Nieuwe Testament, in eenvoudig omslag
linnen band
0.25
...
0.75
...
0.40
Ned. Zakbijbelbond
0.60
geilt....
Losse deeltjes van het N. T.
Mattheus,
gekleurd omslag
f 0.10, grooter formaat
.
Markus
0.10
Lukas
0.10
Johannes
Handelingen
0. I 5
0.15
0.10
„
0.15
...
De Heilige Evangeliën en de Handelingen (\ oor Roomschen)
f 0.15
...
0.60
21
r
BIJBELS IN VREEMDE TALEN
f 3.--,
Fransche Bijbel (Vert. Darby) D 1230 linnen ...
6,-,
D A 1232 1/4 slap leer, verguld ..
„
5.--,
leeren rug ... ... ... ...
12.50
.,
D A 1236 1/2 Y leer, verguld ...
„
„
,.
. .
0.49
Fransch N, Test., linnen ... .. ... ..,
... ... ... ...
„
leer verguld
3.50
leer verguld, omgesl. kanten
.. .
4.50
„
4.--Engelsche Bijbel (Oxford editie) 1780 I/2 leer, verguld ... ..
5.20
1781 Y J leer, verguld .. ,,.
6.2062 slap leer, verguld ...
2061 Y leer, omgesl. kanten
6.50
7.50
„
A 1785 Y Z (zakformaat) ...
A 2062 I/2 „. .., „, ,,,
8.50
„
(Vert. Darby) linnen ... ... ... ...
5.-:
half leer
7.leer, verguld ... ... ... ...
12.50
„
„
6.50
(Uitg. Scofield) 2440 linnen, rood op snee
7.25
„
2440 g e, linnen, verguld ..,
2440 1/2 slap leer, verguld .„
14.„
10.2441 leer, verguld
... ..,
A 2442 slap leer, verguld ..
16.A 2442 1/2 bruin leer, verguld .., „, ,.. 15.50
X A 2441 Y slap leer, omgesl. kanten,
verg., met index ... ... .. ... ... ... 17.60
C A 2405 Y Z, slap leer, omgesl. kanten 25.„
,,
1.50
Engeïsch N. Test. (Vert. Darby) linnen
... ,„ „ ,., ,., ... .. ...
zacht leer ... .. .. ... ., ... ,., 3.50
,.. ... ... .,. 2,70
Duitsche
"
Bijbel („Elberfelder") 511 linnen (zakformaat)
5.25
513 leer, roodsnee (zakform.) ... ... ..,
8.514 leer, verguld (zakform.) ... ... ...
3.50
531 kunstleer, roodsnee (zakform.) ... ...
532 leer, roodsnee (zakform.) .., ... ...
5.25
7.50
533 leer, roodsnee (zakform.) ... ... ...
534 slap leer, verguld (zakform.) ... ...
8.35
515 A leer, roodsnee, omgesl. kanten ...
9.6.25
linnen, groot form. (Huisbijbel)
„, ..,
1.80
Duitsch N. Test. met Psalmen, linnen, roodsnee ... ... .. ... .„
3.50
,
halfleer, roodsnee
...
II
rl
II
PLATEN- EN KINDERBIJBELS
Uitgaven van anderen
Platenbijbel met 100 gekleurde platen van Copping
f 9.50
De Bijbelsche Geschiedenissen. Voor kinderen naverteld door W. G. v. d.
9.50
HULST. Platen van Isings. geb. ..
halfleer
12.50
6.75
Idem voor de kleintjes. geb.
3.75
Kaapsche Kinderbijbel (met platen) geb.
Kleine Bijb. Geschiedenis, door De Koning ...
1.25
Bijb. Geschiedenissen, door C. F. Schettelndreier f 0.60, gek. f 0.75, geb.
1.05
(Men zie ook bladz. 39 „De Vriend der Z.S.")
LIEDERBUNDELS
Bundel Geestelijke Liederen. Muziek voor 4 stemmen.
6e druk, ing. f 1.70, geb, f 2,50 (bij minstens 10 ex. á f 2.—)
f 3.25
bruin kunstleer „,
4.50
bruin kunstleer, verguld
hard leeren band
,.,
7.50
hard leeren band, verguld ;„
I I .—
in Perzischen band ...
1.50
zakformaat, kunst].
zwart leer, verguld
2.50
zonder muziek, 6e druk, geb.
0.80
f 0.10, 100 ex. 8 f 0.08
Bundeltje liederen voor evangelisatiesamenkomsten
Bundeltje evangelisatieliederen (voor Bijbellezingen enz.) IFnnen f 0.45, 10 ex. á f 0.40
Christelijke Jeugdliederen (voor evangelisatie, school en huis)
90 liederen op muziek voor 4 stemmen,
gek. f 0.90, geb. f 1.25
tekstboekje in linnen
f 0.50, 10 ex. 8 f 0.40
„O zalig huist.' Gedicht op muziek
f 0.05, 25 ex. 8 f 0.04
...........
Uitgaven van anderen
Kinderzangbundel van Hoogenbirk, geb. ...
f0.90
..
Geistliche Lieder, hard linnen band, marmer of rood op snee
halfleer, marmer of rood op snee
1.80
2.75
...
saffiaan leer, marmer of rood op snee ,..
4.—
Taschen-ausgabe, kunstleer ,.,
1.80
.„
1.50
Lieder fiir das Chr. Haus (E. Neuffer) 255 liederen, geb. ...
2.25
Liederbundel Joh. de Heer met muziek ...
4.—
Choix d' Hymnes et de Cantiques spirituels, in Ifnnen
tekstboekje
0.50
supplement ..
1.-
23
VERHALEN
K. TER BEEKE
Regenboog
Ingeleid door A. L. VAN HULZEN.
mooie uitgave
f 2.—; geb. f 2.90
Een bundel fijngevoelige schetsen of overpeinzingen om te lezen en te herlezen. Bij bijna elk
van de twintig schetsen staat een penteekening
(van G. J. Palthe of Jan Zwaan). De schrijver,
,/erachter van klatergoud, doet telkens weer uitkomen, dat er maar één waarachtige rijkdom (s;
de rijkdom in God. Het boek is als een donkere
zang met een blijden weerklank! — Volksuitg.
zie bladz. 28.
R. DE BENOIT—VAN BERCHEM
Een schijnend licht
Vert. door GERRY WAGENVOORT.
f 1.50;
geb. f 2.25
Iets uit het innerlijk leven van een beschaafde, fijn-voelende jonge vrouw, die als
verpleegster en later als zendingsvrouw zich met haar gansche hart aan de zieken
wijdde. — Moge het in ons land door duizenden gelezen worden. 't Kan niet
anders dan rijke vruchten dragen!
A. CARMICHAËL Mimosa
Vert. door J. H. KUYPER.
2e druk.
geb. f 1.90
mooie uitgave
Groot blijkt de tegenstand tegen de blijde boodschap in Britsch- Indië, maar
grooter is de macht van Gods liefde.
Men leest dit uit de feiten, waarvan dit
ontroerende boek getuigt. Volksuitg. zie blz. 28.
AMY LE FEUVRE
Haar eigen keuze
2e druk.
f 1.90;
geb. f 2.65
De karakters zijn uitnemend geteekend; het boek ademt een echt Christelijken
geest en boeit tot het einde.
AMY LE FEUVRE
Aan vaste hand
f 1.90; geb. f 2.75
Amy le Feuvre heeft een goeden naam, zij schrijft onderhoudend en doet haar
personen voor ons leven. Dit verhaal boeit tot het gelukkig einde. Het is een
frisch en goed boek.
24
HILLIS GRANE
De schoonste roos
Uit het Zweedsch door A. LUKKIEN.
f 2.40; geb. f 3.25
Over de boeken uit Scandinavië ligt het bekoorlijke waas van het buitenleven, hier van
de uitgestrekte landgoederen, met hun bosschen en parken, met hun weiden en stroomen.
't Is onbedorven, frissche lucht. Het verhaal
boeit van 't begin tot het einde. De schoonste
roos is de Schoonste onder de menschenkinderen. Naar Hèm wijst dit boek heen.
R. GURLAND
In Bolsjewistische gevangenschap
Inleiding van Dr F. J. KROP.
geb. f 1.75
Geen lichte ontspanningslectuur, dit aangrijpende verslag van
de Bolsjewistische vervolgingen in Letland.
De onverwoestbare rijkdommen van de eene heilige Christelijke
kerk, de onzichtbare kerk, straalt wel heerlijk uit deze ontroerende
bladzijden.
R ORLAND
CL. HEITEFUSS
IN BOLSJEWISTISCHE
GEVANGENSCHAP
De gouden ring
M. JAKOBS
pap. band f 1.75
Op ernstige wijze toont het aan, dat het leven zonder God niets
is dan smart, maar dat wie God tot zijn deel heeft, rustig kan
zijn te midden van strijd en tegenslag.
De Herder roept
Mooie uitgave geb. f 2.25
Een mooi stichtelijk verhaal over de moeilijkheden van de prediking onder
heide bewoners.
M. JAKOBS
Opwaarts
Mooie uitgave in pap. band f 1.75, linnen f 1.90
Zie de beoordeeling op bladz. 29.
Ds C. W. LACK
Wu, de man die zichzelf doopte
f 0.40
De geschiedenis van Wu, een Chinees, die tot het Christendom overgaat.
A. LUKKIEN
Hij is opgestaan
f 0.40
De bekeeringsgeschiedenis van een Jodinnetje. Een mooi Paaschboekje.
25
N. P. MADSEN
Ole
4e druk.
f 0.25; 25 ex. è f 0.15
Voor uitdeeling onder Zeelieden uitnemende Evangelisatielectuur.
N. P. MADSEN
Anita
Een boek over gebedsleven.
Mooie uitgave, ing. f 1.30. geb. f 1.93
Volksuitg., zie bladz. 30.
H. J. VAN DER MONNIK
Steile Paden
f 2.25; geb. f 3.—
Naar het Engelsch.
Zie de beoord op bladz. 37.
A. NOREL—STRAATSMA
Joke
f 0.50; 10 ex. è f 0.40; geb. f 1.—
Ontroerend is het verschil in de drie vrouwen, die erin voorkomen. Dieper treffend nog de overeenkomst. Wie dit boekje leest, vergeet 't niet meer. Jongeren
boven de 16 jaar zullen er een schat in vinden. En bij de ouderen zal een
diepe liefde gaan groeien voor alle Joke's waarmee zij in aanraking komen.
A. OLANDER
Elsa Ingwarsdochter tot Helmersholm
Uit het Zweedsch door A. LUKKIEN.
KRISTINA ROY
pap. band f 2.—; linnen f 2.25
Zonneland
Vertaald door Tr. DE PIJPER. 2e druk. Mooie uitgave.
geb. f 1.90
De hoofdpersoon, het jongetje Palko, komt op eigenaardige wijze aan een Nieuw
Testamentje, dat hij regel voor regel leest en dan het gelezene aan een pastoor
meedeelt wien het ook tot zegen is. Palko, de vondeling, vindt later zijn ouders
weer en ook voor hen wordt het Testamentje een gids ten leven.
Volksuitg. zie bladz. 30.
KR. ROY
Die verloren gaan
Mooie uitgave f 1.40; geb. f 1.90
Kr. Roy bezit de gave in een boeiend verhaal een vrijwel volledige Evangelieprediking te leggen. Het is een romantisch en spannend verhaal over eenvoudige
plattelanders. — Volksuitg. zie bladz. 30.
KR. ROY
W. SCHIPPERS
De knecht
Eiberslust
f 0.60; 10 ex. è f 0.50; 25 ex. è f 0.40; geb. f 1.—
2e druk.
geb. f 1.25
In twee geslachten wordt op Eiberslust gestreden om het kwade door het goede
te overwinnen. Schade te lijden, verdriet te dragen en ten slotte elke gedachte
aan wraak te overwinnen, wordt door den jongen erfgenaam na strijd geleerd.
W. SCHIPPERS
Beter dan goud
Een spannend verhaal over Amerikaansche gouddelvers.
26
geb. f 1.25
FRANS VAN SCHOTELVELD
Sanderke's reis naar Gods heilige zaal
f 0.35
Ontroerend te lezen van den zielestrijd, dien de oude Sanderke op zijn sterfbed
doormaakt, tot hij ten slotte vollen vrede vindt bij het kruis van Christus.
Mevr. Prof. SCHOLE
Een padvinder
f 0.60; geb. f 1.—
De levensloop van Pierre Schille, een Zwitserschen padvinder, wordt door zijn
moeder hierin beschreven. Pierre in zijn kinderjaren, in zijn jongelingsjaren en
ook in zijn lijdenstijd, waarover een ontroerende wijding lag.
Toch victorie
Een bundel c-..hetsen, bewerkt door A. LOKKIEN.
geb. f 1.90
Zeer gescl kt om op meisjesvereenigingen e d. uit voor te lezen.
Uit het leven van een jong student
f0.50; 10 ex.
f 0.40;
geb. f I.—
Een kort levensbericht van een jong student aan de Wageningsche Hoogeschool die ende 1927 droevig verontgelukte; en voorts zijn dagboek, dat hij
tot vlak voor zijn plotselingen dood bijhield.
J. N. VOORHOEVE
In verdrukking
ing. f 1.50• geb. f 2.50
Het verhaal van een reis door het verwoeste België van vlak na den oorlog.
Vele momentopnamen en portretten staan tusschen den tekst.
J. N. VOORHOEVE
Op de bergen
Een reisbeschrijving over Zwitserland. Met vele illustraties.
A. M. WEILBACH
Zuster Dorete
geb. f 2.50
Mooie uitgave geb. f 2.25
Een ideale is zr Dorete, soms te ideaal. Maar de strijd van den hoofdpersoon is zéér goed geschetst. Het is ontroerend om te lezen, en het
maakt, dat dit boek in veler handen wordt gewenscht. — Volksuitg.
zie bladz. 33.
Ds HJALMAR WESTESON
Zonnestralen over de Noordsche landen
Vert. door TRUIDA DE PIJPER.
f 1.50; geb. f 2.40
Een aantal schetsen — met aardige penteekeningen — over den arbeid
van een predikant onder de Laplanders. Een boek van een fijn besnaarde, Christus-minnende predikersziel, dat ook door de fijngevoelige
wijze, waarop de natuurpracht wordt geteekend, zeker indruk zal maken.
Volkstitg. zie bjadz. 33.
27
vULKSBOEKEN
De verhalen van deze serie zijn alle boeiend en hebben een beslist Christe ijkt
strekking. Elk jaar worden tienduizenden onder de menschen gebracht, waaruit
wel blijkt, dat deze , guldensboeken" voor leesbibliotheken, geschenken ei,
evangelisatiedoeleinden uitnemend zijn. — Elk boek is 144-160 bladz. groot....,
Men zie verder de opmerking op bladz. 33.
1 K. TER BEEKE
Regenboog
Een bundel schetsen, ingeleid door A. L, VAN HULZEN.
Zie de beoordeeling op bladz. 24.
Volksuitg. f 0.75; geb. f 1.25
2 FRITZ BINDE
Genezen
f 0.75;
geb. f 1.25
De hoofdpersoon is een predikant, die zijn gaven gebruikt om zichzelf een krans
te vlechten. De weg, dien hij moest gaan om van hoogmoed en eigenliefde
genezen te worden, was een weg door de diepte.
3* W. BROCKHAUS
'-let geloof overwint
Bewerkt door H. J. VAN DER MUNNIK.
f 0.75; pap. band f I.—
Een beschrijving van de lotgevallen der Hugenoten in Frankrijk gedurende de
jaren 1562-1572. Het boek eindigt met den moord or De Coligny en de daarop
volgende bloedbruiloft.
4 AMY CARMICHAËL
Mimosa
2e druk.
Volksuitg. f 0.75; gek. f 1.--; geb. f 1.25
Zie de beoordeeling op bladz. 25.
5* A. CORKEY
De hooge vloed
f 0.75; pap. band f I.—
Een jong predikant vindt in zijn gemeente heel wat misstanden op
kerkelijk en sociaal gebied, die hij gaat bestrijden. Daardoor krijgt
hij vrienden, maar ook vijanden. De predikant — of liever Gods
Woord — wint het ten slotte, zoodat het leven in die Amerikaansche
stad heel wat verbetert.
1
6 A. J. DREWES
Om des gewetens wil
Naar het Duitsch van Dr K. SCHONHERR. f 0.75; pap. band f I.—
Een verhaal over de felle geloofsvervolgingen der Lutherschen in Stiermarken
in den tijd van Aartshertog Ferdinand. Niet in gewild-tragische bewoordingen,
maar in vrij eenvoudige en daardoor des te ontroerender taal teekent de schrijver
w t voor die boeren huis en erf beteekende. Wat een heftige strijd hebben
sommigen uit te vechten, eer zij hun bezittingen kunnen verlaten ,om des
gewetens wil."
7* AMY LE FEUVRE
In diepe plaatsen
f 0.75; geb. f 1.25
Een meisje, dat -te midden van een wereldsche, h lf vijandige, half spottende
omgeving, trouw blijft in het belijden van haar geloof en anderen tot zegen is.
De titels met een * zijn ook voor kinderen geschikt.
28
8
CLARA HEITEFUSS
Ik zocht Hem
Vert. door GERRIE WAGENVOORT.
f 0.75; geb. f 1.25
Het zielkundig proces, dat de hoofdpersoon van dit boek doormaakt, is zeer
goed beschreven. Langzamerhand vindt de zoekende ziel rust bij Hem, die altijd
alle zoekende zielen v66r is.
9 CLARA HEITEFUSS
Van menschen die onderweg waren
2e druk.
f 0.75; geb. f 1.25
Cl. Heitefuss wordt een tweede Elisabeth von Maltzahn. Er ligt diepte en warmte
in hetgeen ze schrijft. Ook dit boek voert den lezer opwaarts.
10
MEVR. HOWARD TAYLOR
De opiumslaaf
Vertaald door A. LUKKIEN. 2e druk.
f 0.75; geb. f 1.25
Bewerkt naar „A chinese Scholar" en „Pastor Hsi," den merkwaardigen Chineeschen geleerde. Dit bizondere boek verscheen in 't Engelsch, Chineesch, Zweedsch,
Finsch, Fransch, Arya, Arrnenisch, Deensch, Hindustansch; Duitsch en Turksch. We
behoeven dus wel niet te zeggen, dat we hier met iets buitengewoons te doen
hebben.
I I M. JAKOBS
De Herder roept
Zie de beoordeeling op bladz. 25.
12* M. JAKOBS
Volksuitgave
Afwaarts
f 0.75; geb. f 1.25
f 0.75; pap. band f 1.—
Een beschrijving van den toestand in Rusland tijdens en direct na den grooten
oorlog. De auteur vertelt zoo sober mogelijk. Wij gruwen van „Orlof" één der
geweldhebbers, wiens naam gefingeerd is, maar die in werkelijkheid bestaat_
13* M. JAKOBS
Opwaarts
Volksuitgave f 0.75; pap. band f 1.—
Een vervolg op „Afwaarts," dat echter toch een op zichzelf staand
boek is. — Het laat ons zien hoe machtig God, trots alle vijandschap.
en tegenstand van de ongeloovigen, werkt. — Mooie uitgave zie
bladz. 25.
14* M. JAKOBS
De kleinzoon van den Hofprediker
• 5
f 0.75; pap. band f
We zien den toestand in Duitschland na den grooten wereldoorlog.
Niet de maatschappelijk ellendige toestand wordt hier breed uitgemeten, maar de groote ontwrichting in het geestesleven.
15 F. G. KARGEL
Tusschen de einden der aarde
f 0.75; geb. f 1.25
Bewerkt door A. E. BARTH—VAN MARLE.
Kargel schrijft over zijn reizen met den bekenden evangelist Dr
Baedeker door Rusland tot in China en Japan, en van den zegen
op hun arbeid onder Russische gevangenen. — Met portret van Kargel
en Dr Baedèker.
De titels met een * zijn ook voor kinderen geschikt
29
16 LABOR
Op de keien
f 0.75; pap. band f I.—;
geb. f 1.25
Uit het arbeidersleven. Hoe de socialistische idealen van God afvoeren en den
menschen, in plaats van hen gelukkig te maken, allen vrede ontnemen, wordt
hier in den vorm van een boeiend verhaal duidelijk getoond.
17 B. LYKKE
Gretha Carelsen
Uit het Deensch door A. J. DREWES.
f 0.75; pap. band f 1.—
Het zieleproces, in dit verhaal op zulk een fijngevoelige wijze uitgewerkt, zal
niet nalaten indruk te maken en velen tot zegen zijn.
18
N. P. MADSEN
De ruiter op het witte paard
Mooie uitgave, getiteld „Anita," zie bladz. 26.
Volksuitgave f 0.75; geb. f 1.25
19 N. P. MADSEN
De pastorie van Grauwbeek
2e druk.
f 0.75; geb. f 1.25
Dank zij de „Inwendige Zending is er in de laatste jaren in het Luthersche
Denemarken, waar het modernisme hand over hand toenam, een geestelijke opwekking gekomen, die veel belooft voor het Koninkrijk Gods.
20* C. R. PARSON
De pachter van Peppelhoeve
f 0.75; geb. f 1.25
't Vertelt van den zegen van één tekst, die een straatprediker gebruikte en
door een boer werd aangehiord. Het is een uitnemende illustratie van het
woord uit Jesaja, dat het woord des Heeren niet ledig wederkeert.
21* WILH. RIEM VIS
Om de dingen, die vergaan
f 0.75; gek. f 1.—; geb. f 1.25
Een Christelijk Indianenverhaal uit de gouddelverswereld. Het laat zien, dat er
een beter goud is dan het goud van Californië.
22* KRISTINA ROY
Zonneland
Volksuitgave f 0.75; gek. f I.—;
2e druk.
geb. f 1.25
Zie de beoordeeling op bladz. 26.
23* KR. ROY
Die verloren gaan
Zie de beoordeeling op bladz. 26.
Volksuitgave f 0.75; geb. f 1.25
24* KR. ROY
Drie kameraden
f 0.75; gek. f I.—; geb. f 1.25
Een treffend verhaal van jonge menschen, die anderen tot zegen zijn.
Zeer geschikt om liefde voor het Evangelie van Christus te wekken.
25* C. Z. J. SCHAUM
Voor de leeuwen
f 0.75; pap. band f 1.—
Een verhaal uit den tijd van Keizer Vespacianus, dat door jongens,
die van geschiedenis houden, graag zal worden gelezen. De schrijver
heeft den historischen achtergrond der gebeurtenissen getrouw en
levendig geschilderd.
De titels met een * zijn ook voor kinderen geschikt.
30
26*
W. SCHIPPERS Vaders jongen
2e druk.
f 0.75; gek. f I.—; geb. f 1.25
Een eenvoudig echt Christelijk verhaal van een schipperszoon, die als student
den goeden weg uit 't oog verliest. De weg ter zaligheid voor den verlorene
en afgedwaalde wordt duidelijk gepredikt. Uitnemende lectuur voor de opgroeiende jeugd.
27* W. SCHIPPERS
De pleegzoon van den ketellapper
2e druk.
f 0.75; gek. f I.—; geb. f 1.25
De geschiedenis van een armen Amsterdamschen blikslagersjongen, die ten slotte
landheer wordt in Gelderland, zonder bij alle wisselvalligheden zijn geloof te
verliezen.
28* W. SCHIPPERS
MAL rfrn
----
De boschwachter van den Oldenborn
f 0.75; pap. band f 1.—
1
De Oldenborn kreeg een nieuwe bezitter. Een, die weinig afwist van
het beheer van bosch en landerijen, en voor zijn ondergeschikten
een harde meester was. Het boek vertelt van den strijd tusschen den
landheer en zijn boschwachter, van hun harde harten, maar ook van
liefde en vergevensgezindheid.
29* W. SCHIPPERS
Het veerhuis en de Rozendonk
1,F,1)Nbo)N
f 0.75; gek. f I
geb. f 1.25
r
.
30 W. SCHIPPERS
;ij
De lotgevallen van een veermansgezin aan een onzer groote rivieren,
waarvan de man aan den drank raakt en, tijdens zijn tweede huwelijk,
door een schokkende gebeurtenis van den alcoholduivel vrij komt.
Het loon der zonde
2e druk.
f 0.75; gek. f I.—; geb. f 1.25
De zwerver „Manke Tinus" is uitstekend geteekend, evenals baas Eilkamp, die in
zijn jeugd om vuil gewin zijn geloof verzaakte. Zijn eenige zoon leidt een schandelijk leven, dat hem ten slotte tot sluipmoord voert. Baas Eilkamp komt door
zware beproevingen weer op 't rechte pad.
31* W. SCHIPPERS De halfbroeders
f 0.75; pap. band f I.—
Een wagenmaker, die een zoon heeft, huwt met, een weduwe, die ook een zoon
heeft. De jongens kunnen goed met elkaar overweg, maar de moeder is bang,
dat haar eigen zoon later de zaak met z'n broer zal moeten deelen. De zoon
van den vader is met tegenzin in de wagenmakerij en vindt in de stad werk bij
een beeldhouwer. Hij wordt een losbol en krijgt steeds geld van zijn stiefmoeder.
Maar de vader blijft bidden voor zijn zoon, die ten slofte weer terecht komt.
De titels met een * zijn ook voor kinderen geschikt.
3I
••••
",••••
32*
W. SCHIPPERS Klavervier
f 0.75; pap. band f
Het treffende is, dat een oude boer, die erg aan z'n geld en goed gehecht is,
voor God in de schuld valt. Wie het landleven kent en weet dat daar geldzucht
en eerzucht heel wat moois bederven, vindt in Klavervier een boek, dat met de
werkelijkheid overeenkomt en belangrijke lessen geeft.
33* W. SCHIPPERS
Oog om oog
f 0.75; pap. band f I.—
Een verhaal uit het begin van den tachtigjarigen oorlog. Rolf Elbertz, een jonge
Zeeuw, heeft zijn ouders en andere bloedverwanten in den strijd verloren en
neemt dienst op de Geuzenvloot om bij eiken tocht ijverig mee te vechten.
Schippers is bij de beschrijving van Geuzen en Spanjaarden niet zoo eenzijdig
als Gerdes.
34* W. SCHIPPERS
DE VMO
De visscher van Nispenrode
f 0.75; pap. band f I.—
Een verhaal uit den Franschen tijd, met spannende momenten en een
frisch, positief Christelijk karakter. Vooral door de jeugd zal het graag
gelezen worden, en ook als leesboek voor de scholen is het zeer
geschikt.
35 W. SCHIPPERS
Hermien
f 0.75; pap. band f I.—
Een ernstige teekening van het Schriftwoord „Trek geen ongelijk
juk aan met een ongeloovigel"
36*
W. SCHIPPERS
De sluiker
f 0.75; pap. band f I.—
De geschiedenis van een jongen, wiens vader als
sluiker (zee-smokkelaar in den Franschen tijd) bij
een gevecht met de douane omkwam, en die als
knecht van een armen binnenschipper op de
Zeeuwsche stroomen vaart.
37* W. SCHIPPERS
In storm en vloed
f 0.75; pap. band f
De dijkdoorbraak bij Doornspijk en Elburg — omstreeks het jaar 1820 —
wordt in verhaalvorm door Schippers beschreven. Hij doet dit op zijn bekende
pakkende wijze. 't Verhaal doet ons zien, dat, wie God verlaat, smart op smart
moet vreezen; en daarentegen, dat wie op den Heere vertrouwt, de goedertierenheid omringt.
De titels met een * zijn ook voor kinderen geschikt.
32
38* C. STAAL Pzn
Zeldzame trouw
Een verhaal van den Bartholomei_isnacht.
f 0.75; pap. band f I.—
De wonderbare redding van een adellijke familie, vader en zoon.
De zeldzame trouw bewijst een dienaar, die meegaat naar Parijs
en later de bevrijding der familie weet te bewerken.
39 A. M. WEILBACH
Zuster Dorete
Volksuitgave f 0.75; geb. f 1.25
Zie de beoordeeling op bladz. 27.
40 HJ. WESTESON
Zonnestralen over de Noordsche landen
Volksuitgave f 0.75; geb. f 1.25
Zie de beoordeeling op bladz. 27. ,
Bij bestelling van minstens 10 ex. kost elk deel f 0.70, bij 25 ex. f 0.60, bij
50 ex. slechts f 0.55. Wil men
de boeken in papieren of
linnen banden, dan wordt 25
nu
of 50 cent per deel extra
berekend.
Dit stevig eikenhouten
boekenrekje ontvangt men
cadeau bij bestelling van 25
gebonden
volksboeken.
1
11
33
VOOR ZON DAGSSCHOOLONDER
Zondagsschoolroosterblad
Bevattende de geheele Bijb. Geschiedenis in 156 onderwerpen. Blad I
de Schepping tot Saul. Blad III en IV: (in herdruk): Van Saul toi
Blad V en VI (in herdruk): Van Christus tot Johannes op Patmos. E
geperforeerd. De teksten worden uitgedeeld om door de kinderen uit
geleerd te worden. Op de achterzijde staat een toepasselijk psalm- of c
of Christelijk lied.
Per blad f 0.04, 100 bla
Zondagsschoolroosterboekje
Bestemd voor den onderwijzer. Het bevat dezelfde 156 onderwerps
roosterbladen en is met wit papier doorschoten. (In herdruk.)
Kort overzicht van de geschiedenis der Joden
Jezus' geboorte
Belangrijk bij de behandeling van den tijd tusschen Oud- en Nieuw 1
Christ. Jeugdliederen
Zie bladz. 24.
J. TIESEMA
De tabernakel
Vrij naar LETTICE BELL.
gek. f I.—; 25 ex,
Een uitnemende leidraad bij het vertellen van dit moeilijk onderwerp.
Zie voor de Tabernakel-plaat bladz. 67.
H. C. VOORHOEVE Jzn
Vragen over de Bijb. Geschiedenis
3e druk,
gek. f 0.75; 10 ex. á f 0.70. Met wit papier doorscho-
In honderd lessen wordt elk Testament doorloopen. Het heeft een zeer
aanhangsel met jaartallen, lijsten van koningen en profeten enz., een dri
tjes en eenige plaatjes betreffende het leven in Palestina.
Uitnemend bij de behandeling van de Bijbelsche Geschiedenis onder
kinderen, b.v. van 12-18 jaar.
34
KINDER- EN JEUGDLECTUUR
BOEKJES VAN 4 CENT
Gekleurd papier, plaatje op omslag, 16 bladz., 2e druk.
25 ex. 6 f 0.03; 50 ex. 6 f 0.025; 500 ex. a f 0.02
Voor zijn vader
Bram
Het brandend goudstuk
Jack van het circus
Niet te arm
Herleving
Davids vuurtoren
Het rechte spoor
BOEKJES VAN 5 CENT
Een plaatje op omslag, 16 bladz.
Matt de idioot, 5e dr.
Genaderegen, 2e dr.
25 ex. 6 f 0.04; 50 ex. 6 f 0.035; 100 ex. a f 0.03
Joh. drie zestien, 6e dr.
Daar zal ik wezen, 4e dr.
Twee verschillende reizen, 4e dr
BOEKJES VAN 7 CENT
25 ex, 6 f 0.04
Gekleurd papier, plaatje op omslag, 16 bladz.
Hunner is het koninkrijk
Een sneeuwbal op een verkeerde plaats
Trein 8.18
Twee optochten
BOEKJES VAN 8 CENT
25 ex. 6 f 0.05
Gekleurd omslag met plaatje, 16 bladz., 2e druk.
Het zachte juk
Wanja
Het kraaiennest
Te laat
In 18 dagen vrij
Eindelijk gevonden
Het paardenspel
Zij stierf voor jou
Bennie en Jessie
Poccohontas
BOEKJES VAN 125 CENT
Gekleurd omslag met 1 of 2 platen tusschen den tekst, 16 bladz.
De kleine Spanjaard, 3e dr.
25 ex. 6 f 0.10
Patty de dwerg 2e dr.
BOEKJES VAN 175 CENT
Gekleurd omslag .met 1 plaat tusschen den tekst, 16 bladz., 2e druk. 25 ex. 6 f 0.125
Anneke's eerste reis
Grootmoeders verhaal
Het profetenkamertje
Oude Barend
De reede van Batavia
Dubbel wedervinden
BOEKJES VAN 25 CENT
Omslag in kleuren, minstens 2 binnenplaten, 32 bladz.
Chappell: Onder verdenking
G. Wagenvoort: Trouwe kameraadjes
De Bijbel in de houtvesterswoning
Carola
Het ongeloof overwonnen, 4e dr.
Een zwarte lelie, 3e dr.
Amy le Feuvre: Verloren zonen, 3e dr.
Gestolen appelen, 2e dr.
25 ex. 6 f 0.175
Toe moeder, ga mee, 4e dr.
0. Walton: Roode David, 3e dr.
Maria: Sneeuwklokjes, 3e dr.
Elizabeth: Fanny en Roze, 3e dr.
H. S. S. Kuyper: Antons kruis
S. Penning: 't Lammetje v. d. Goeden Herder
E. Gerdes: Eén millioen en geen vrede, 3e dr
Het matrozenkind, 4e dr.
BOEKJES VAN 35 CENT
25 ex. é f 0.25
Gekleurd omslag, 3 platen, 48 bladz.
Erics blijde boodschap, 2e dr.
Arme Dotje
Bijbelsche Prenten boekjes
Door B. L. BIJLSMA. Elk boekje heeft een omslagplaat en 4 binn,
platen in kleurendiepdruk, naar schilderijen van H. J. Buschenhen
12 bladz.
f 0.20; 25 ex. à f 0.15;
100 ex. ii f
Heel lang geleden
Groote werken
Opzoekende liefde
Wonderbare leiding
„Zelden zagen we zulke mooie plaatjes. Ook de leesstof is h.
bevattelijk voor onze kinderen. Gretig zullen ze er naar grijpei
„De Vaandragc
Chineesche Kinderboekjes
De boekjes bevatten ware gebeurtenissen uit het Chineesche kinderleven.
beschrijven het kinderleven, de schooljaren, de opvoeding en de zending.
Mooi omslag in kleuren en 2, platen van Isings. 16 bladz., 2e druk.
f 0.15; 25 ex.
f 0
Van drie Chineesche kindertjes
De groote brand te Kieng-Ning
Sing en Jong door den. Goeden Herder gevonden
Kleine martelaars in China
Twee vogelnesten in China
Keh-Kong, de melaatsche Chineezenknaap
G. A. ALDUS
Blinde Hendrik
f 0.95; 25 ex. à f 0.75; geb. f 1.45; luxe bandje f 1.
2e druk.
Omslagteekening van JAN LUTZ, 4 foto's.
De levensgeschiedenis van een blinden jongen, die via de blindenzorg het brat
tot organist en muziekleeraar. Het zal eiken jongen goed doen den „misdeeld
jongen" stap voor stap te volgen. 't Is een uitnemend boekje voor Chr. schok
B. L. BIJLSMA
Uit het leven van Koning David
Eenige vertellingen uit Davids leven. Zestien prachtig gekleurde platen (naar schilderijen van Buschenhenke) staan tusschen den goed geschreven tekst.
In stevig omslag (met gekl. plaat) f 0.60;
25 ex.
Dr H. HOPPELER
Van de onzichtbare dingen
2e druk.
f 0.50;
10 ex. 8' f 0.40; 25 ex. à f 0.35
Zie de b000rd. op bladz. 5.
36
f 0.50
p.
M.
LEGÉNE
Van Boschnegers en Roodhuiden
Met een woord ten geleide van Jen oud-gouverneur van Suriname G. J. STAAL.
f 1.25; 25 ex. a f 1.—
/eer geschikt als leesboekje voor de zesde of zevende klas om den leerlingen
een mooi overzicht van Suriname's bewoners te geven. Tusschen den tekst staan
een aantal aardige foto's. Het kan liefde voor de zending kweeken.
H. J. VAN DER MUNNIK
Steile Paden
(Naar het Engelsch ) Met teekeningen van WILLY BROGGEL.
f 1.80; gek. f 2.20; geb. f 2.50
Het levensverhaal van Peter Romford, beginnende met zijn schipbreuk
op de Engelsche kust als kind van twee jaar. Het thema zou kunnen
zijn een woord van Peters verzorger: „Denk eraan: nooit zal God
hen verlaten, die Hem met een oprecht hart dienen." Een goed Christelijk jongensboek.
A. NOREL—STRAATSMA
Joke
Omslagteekening van ALI BIJLSMA, I foto binnenin.
f 0.50; geb. f I.—
Zie de beoord. op bladz. 26.
M. B. PAXTON
Mirren, het Zigeunermeisje
Vertaald door GERRIE WAGENVOORT. Met 8 teekeningen van 0. GEERLING.
pap. band f 1.—; 25 ex. è f 0.60
Uitstekend geschikt voor oudere kinderen.
KR. ROY
Martinko
Met 8 illustr.
KR. ROY
gek. f 0.50; 25 ex. è f 0.35
De visschersknaap
Met 8 illustr.
gek. f 0.50; 25 ex. è f 0.35
37
W. SCHIPPERS
De Vleermuis
Groote uitgave met band in vier kleuren en penteekeningen
WILLY BROGGEL.
f 1.80;
gek. f 2.20; geb. f 2.50
Het is vol spanning door al de streken, die Frans Veder uithaalt. Doch
daarbij heeft dit verhaal ongemerkt een opvoedend karakter.
ANNA STEEN
Hanna
Vertaald door Tr. DE PIJPER. Met 4 teekeningen van 0. LEERLING,
f 0.65; 25 ex. è f 0.50
Een verhaal uit het zigeunerleven, dat vertelt hoe Hanna een zegen
is voor haar omgeving. — Voor kinderen van 8-12 jaar.
Men zie ook onder de rubriek Volksboeken (bladz. 28 tot 34)
waarvan de met een * gemerkte titels voor de jeugd geschikt zijn.
Illustratie uit „Voor de Jeugd"
38
TIJDSCHRIFTEN
Timotheus
Geïllustr. Weekblad. Hoofdredacteur J. N. VOORHOEVE.
Adm. La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
Voor het Christelijk huisgezin is en blijft Timothetis het blad, waarnaar oud en
jong met verlangen uitziet.
Abonnementsprijs f 2.25 per 3 maanden. — Voor Ned.-Indië (per zeepost) f 10.50
per jaar bij vooruitbetaling. — Overige landen f 12.— per jaar. [De jaargang
loopt van 1 Oct. tot 30 Sept.] Proefnr gratis verkrijgbaar.
Bode des Heils in Christus
Maandblad. — Driemaal per jaar gratis bijlage: „Mededeelingen omtrent het
werk Gods in onze dagen." Prijs p. jaarg. f 2.90. Voor het buitenland f 3.25.
Proefnr gratis verkrijgbaar.
Losse nrs f 0.20; banden voor 4 jaargangen f 0.90.
Ingenaaide jaarg. f 2.40, jaargangen van vóór 1920 f 1.20.
Bloemlezing uit de jrg. 1-8 geb. f 4.25.
Voor de jeugd
Geïll. maandblad v. jongens en meisjes. Prijs p. jaargang f 1.90, buitenland f 2.15.
(Gebonden jaargang f 2.40.) Bandje voor één jaargang f 0.50. Losse nrs van
vorige jaarg. bij 25 ex. .è f 0.10, 100 ex. è f 0.08, 500 ex. è f 0.06.
Meer abonnementen, voor scholen of uitdeeling: 5 abt. f 9.—, 10 abt. f I7.—,
25 abt. f 40.—i. Proefnummers gratis verkrijgbaar.
Wat een aardig tijdschrift is dit toch! Elk nummer heeft een verhaal, een
vertelling uit den Bijbel, verscheidene platen, puzzles, raadsels, wetenswaardigheden, enz. Gewoonlijk voor kinderen zéér duidelijk geschreven. Met veel genoegen zullen ze dit periodiekje ontvangen!
„Bouwen en Bewaren"
De vriend der Zondagsschool
Verschijnt 6 maal per jaar. Behandelt de geheele Bijbelsche Geschiedenis. Voor
onderwijzers een uitnemende leidraad bij het vertellen. Bovendien zeer geschikt
ter uitdeeling op de Zondagsschool.
Per abonnement f 0.60; Buitenland f 0.75; 25 abon. f 12.—; 50 abon. f
100 abon. f 36.—. Losse nrs ter uitdeeling 25 ex. f 0.75. Proefnr gratis verkrijgbaar.
Jaargang 5-8, 9-12, 13-16 geb. in linnen f 1.90 per deel.
Proefnr gratis verkrijgbaar. De gebon'clen jaargangen bevatten uitnemende voorbeelden voor het vertellen van de Bijb. Geschiedenis aan kinderen.
39
ti
ti
De blijde boodschap
Veertiendaagsch evang. tijdschrift ter uitdeeling onder het volk, militairen,
personeel, enz.
Per jaargang f 2.—; Buitenland f 2.15; 5 abon. f 9.—; 10 abon. f 16.— ;
25 abon. f 35.—; 50 abon. f 65.—. Proefnr gratis verkrijgbaar.
Losse nrs uit oude jaarg. f 0.071/2 ; 100 ex. f 5.—; 500 ex. f 22.50; 1000 ex. f 40.—,
Evangelisatievereenigingen gelieven onze speciale condities te vragen voor het
maandelijks afnemen van een vast kwantum.
Gebonden oude jaarg. f 1.75, nieuwe f 2.50. Bandjes f 0.50.
EVANGELISATIE-BIBLIOTHEEK
Doel:
Ieder Christen evangelist in eigen kring.
Verbreiding van het Evangelie door geschriften.
Doorgeven van den zegen, dien men zelf ontving.
De leden van de E.B. ontvangen driemaal per jaar een zending lectuur (verhalen,
evangeliewerkjes, teksten, traktaten, weekkalendertje, enz.)
Een gewoon abonnement met de drie groote boeken ingenaaid (Abt A) f 3.90
Een abonnement met de drie boeken gebonden (Abt B)
f 5.40
Een abonnement met alleen brochures, tekstkaarten, traktaten en weekkalender.
Inplaats van de drie boeken ontvangt men van de brochures, enz., zooveel meer
als de waarde der boeken bedraagt. (Abt C)
f 3.90
Een abonnement zonder traktaten, die door ons worden verzonden aan een
evangelist of verspreider. (Abt. D)
f 3.90
Voor Ned.-Indië zijn de prijzen resp. A, C, D f 4.25, B f 5.75. Voor de overige
landen: A, C, D f 5.—, B f 6.50.
TEKEN IN OP DE
L E. E 5 GÉESOWFVÉNE114ANEDIE
E E L RUIT ANDEREN
W E 10112NronTE
51E)
OM EEN ZEGEN OPDE
40
De bizondere voordeelen, verbonden aan een
abonnement, zijn, dat de leden de diverse
lectuur steeds tegen speciale prijzen kunnen
nabestellen en ook verspreidingslectuur
(evangeliewerkjes, traktaten, teksten) tegen
den laagsten getallen-prijs (mits men voor
minstens f 1.50 tegelijk bestelt en het geld
vooruit opzendt) kunnen verkrijgen.
Prospectus met programma van den loopenden jaargang op aanvraag gratis verkrijgbaar.
Alles bij elkaar — een keurcollectie lectuur
voor weinig geld. Eigenlijk moest ieder dit
werk steunen door het nemen van een abonnement. Om de kosten behoeft men het niet
„Westlander"
te laten.
De E.B. is voor den evangelisatie-arbeid zeer
„De Bazuin"
aan te bevelen.
BIJBELSTUDIE BIBLIOTHEEK
Elk jaar verschijnen in deze Bibliotheek twee beschouwingen over Bijbelboeken,
van de hand van verschillende schrijvers. Prijs per abonnement f 4.—, waarvoor
men twee fraai gebonden deelen franco krijgt toegezonden. Buitenland f 4.35.
Prospectus met programma van den loopenden jaargang gratis verkrijgbaar.
Reeds verschenen:
H. C. Voorhoeve Jzn, Jozua
J. N. Voorhoeve, Ruth
Dr H. Rossier, Richteren
J. N. Voorhoeve, Filipplgrs
Dr H. Rossier, I Samuel
f 2.50
2.50
3.—
2.25
2.75
Dr H. Rossier, II Samuel
3.—
J. N. Voorhoeve, Jona
2.25
J. N. Voorhoeve, Kolossers
2.25
Dr H. Rossier, I Koningen
2.90
Dr H. Rossier, II Koningen
3.25
W. Kelly en D. K. Boom, Job
2.50
J. Tiesema, Markus
- 2.50
Prof. Dr P. F. Regard, De Zeven Kruiswoorden „„ , - 2.50
(Leden van de B.B. kunnen deze boeken voor f 2.— per deel bestellen.)
„Het wil ons voorkomen, dat naast de meer wetenschappelijke uitleggingen
in „Tekst en Uitleg" en „Korte Verklaring" deze meer stichtelijke beschouwingen
Dr A. Troelstra in De Nederlander.
velen welkom zullen zijn."
„Deze uitgave zal haar doel niet missen, maar veel Bijbelkennis aankweeken."
Ds J. J. Knap in Oude Paden
41
TRAKTATEN
TRAKTATEN
Nr 601
602
603
604
0.50
605
2.25
606
4.607
6.—
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
van twee bladz., alleen
één kant bedrukt.
Per
100 ex.
500
1000
2000
f
De blinde rat
Nr
Spelen met de zonde
Een kroon verslapen
Niet tot de Christenen
Hebt gij uw ziel verzekerd?
„Stervende met haar juweelen"
Waarop wacht gij?
„Eén jongetje maar!"
„Zal ik het toeval bidden?"
Gelijk een vader
Hindernissen
Een beeldhouwer
„Ik wil en ik beschik"
,,.Och meisje, weer woon ik?"
Liefde en licht
Bij het kruis in het zonlicht
Eén gebroken schakel slechts
De harde waarheid
„Zondaars worden gestraft"
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
637
638
641
643
646
649
Zonder woorden
Het geweten
Dicht bij den hemel
Altijd dat oog!
Drie herinneringen
„Ik wou, dat ik dood was"
Ik zou kunnen, maar gij moet
De wedloop met den dood
Wacht u voor het begin
De groote scheiding
Het, menschenhart
Hier zult gij beslissen!
De grootste misdadiger
Geen angel meer
Het passend gewaad
Het laatste woord
Duistere machten
Een woord van Diogenes
Niets voor de eeuwigheid!
Voor het sorteerera wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
Deze traktaten kan men op de achterzijde zeer goed laten bestempelen
bedrukken met een uitnoodiging tot een samenkomst. Voor het bedrukker
van 1000 ex. berekenen wij ong. f 5.— extra.
Nr 800
TRAKTATEN
van twee bladz., aan
beide zijden bedrukt.
Per
100 ex.
500
1000
2000
f
0.60
2.50
4.50
7.50
801
805
809
811
813
820
821
825
826
827
828
829
830
831
833
834
Nr 835
Laat los
Ga naar den Heelmeester
838
841
Sta stil, wandelaar!
Het beste recept
843
Een onbekende vorst
844
Eén ding ontbreekt u!
846
Een droevig schouwspel
847
848
Sluipend vergif
Door de ruimte
850
Zeshonderdduizend gulden
851
voor één ziel!
852
In het midden van het leven
853
Handel in zielen
855
„Gij, o God, ziet mij!"
856
Is er een opstanding?
857
Waarom wordt gij niet een
858
Christen?
859
Levensmoe
Een preek van 3 minuten
Voor het sorteeren wordt 10 cent
TRAKTATEN
van twee bladz., aan
beide zijden bedrukt,
met plaatje.
42
Nr 701
762
703
708
709
Denkt u wel eens aan den
hemel?
Ik heb niets
De betalingen gestaakt
Dagjesmenschen
Gevraagd!
Nr 710
711
713
716
721
723
In zijn armen
Speel niet met slangen!
Geen licht meer
Vreest Dien!
Meteoren
De groote amnestie
Schijn
De doode redder
Had ik toch maar!
Het verloren erfdeel
Wat ervan kwam
Afrekening
Verhoord
Groote blijdschap
Op de booze zee
De verlaten troon
Zullen wij nog Kerstfeest
vieren?
1000 ex. extra berekend.
De boom en het kruis
Een oude vraag
De kamer der tranen
Zenuwen
Gods bewaring
Niets beters te vinden
Per
100 ex.
500 „
1000 „
2000 „
f
Nr 724
0.70
731
732
5.735
736
9.—
738
739
740
741
742
743
745
748
Het geopende graf
Dorsten - komen - drinken
Ziet gij dat schijnend licht?
De koningin van den nacht
Geloof en leef
Houdt den dief!
Gebroken bakken
Valsche godsdienst
Een uit den dood verrezene
De sprekende klok
De trouwe knecht
Een baken
Het laatste lied
Nr 75 4
75 9
76 5
76 6
76 7
76 8
78 1
78 2
78 4
78 5
79 5
79 6
79 7
Gekocht met zijn bloed
De proef op de som
Wat is geloof?
Het gezang in de kajuit
„Bid als 't mooi weer is!"
Uw eigen beeld
Alles of niets
Gezegende achteruitgang
De dageraad der bevrijding
Onbewaakte overwegen
Tijd-verzetten
Doodwind komt over de velden
Onder moeders vleugelen
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
TRAKTATEN
Nr 101
103
104
105
106
Formaat 14 X 10 cM.
107
Per 100 ex. f 0.90
108
- 4.-500 „
109
1000 „
- 7.50
110
2000 „
- 13.111
112
113
van vier bladz., met
plaatje op de voorzijde.
Voor hun vriend
Nr 114
115
De brug met een opschrift
116
Aan wien de schuld?
117
De opstandingslinde
Onder de kruisvlag
118
Gebed van een godloochenaar
Maak mij rein
119
120
Een man over boord
121
Oprechte liefde
122
Een getrouwe getuige
123
Een slang op den weg
124
Een onweerlegbaar bewijs
Door een zadel overtuigd
Haring voor niets
De graven spreken
Het gewichtigste levenselement
De Alomtegenwoordige
Den redder afgewezen
Uw pas moet in orde zijn
Eén minuut doodsangst
Het misdadigersschip
Eén voor allen
Te elfder ure
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
TRAKTATEN van vier bladz., zonder plaatje.
Formaat 16 X 12 cM.
Per
100
500
1000
2000
ex.
„
„
„
f
1.—
4.50
8.—
15.—
Nr 1101
1102
1103
1104
N
Waarzeggerij
Het spoorboekje
Vergissingen
Moet men liegen om door de
wereld te komen?
1105
1106
1107
1108
Ongeschikt voor drinkwater
Zelfbeschuldiging
Onzichtbare sporen
Ik wil het niet meer hoorerf
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
TRAKTATEN
Nr 501
van vier bladz.
502
507
Formaat 17 X 11 cM.
508
Per 100 ex. f 1.10
509
500 „
- 5.510
1000 „
- 9.511
2000 „
- 16.—
512
514
515
521
Nr 52 2
Altijd verblijd
523
Schijnbaar hard
God heeft u lief!
525
52 6
Geen plaats voor Jezus
52 7
De ouderwetkhe godsdienst
52 8
Nieuwerwetsch Christendom
52 9
„Wij weten"
53 1
Het overwinnend geloof
532
De stem des Heeren
En dan?
Een levensbron met ondrinkbaar water
Voor het sorteeren wordt 10 cent
De waarheid Gods
Een merkw. geschiedenis
Voorbidders?
Ik en Hij
Die stem
Troost in donkere uren
Niemand, die bidden kon
Spel en leven
De orde van Jezus Christus
1000 ex. extra berekend.
43
TRAKTATEN
Nr 251
255
257
262
268
Formaat 20 X 14 cM.
270
273
Per 100 ex. f
1.20
277
500 „
5.50
278
1000
9.50
280
17.2000
281
285
286
288
290
292
293
294
296
299
300
van vier bladz. (de
zoogen. Von Viebahnserie)
Overgegeven en bevrijd
Zijn gedachten tolvrij?
Waar zoekt gij uw geluk?
De koningin van den nacht
Zoeklicht
Majesteitsschennis
De beslissende vraag
Gebruik uw krachtl
De reddingsgordel
Belijden
Fantasie en werkelijkheid
Stille boden
Geramd
Een millioenenerfenis
Het komt er op aanl
Bevrijding
Bij Bastianil
Uw koning hoort u!
Is het u ernst?
Overwinnen door vluchten
Een verloren man
Nr 309
320
321
322
323
324
325
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
Overwonnen door de liefde
Zijt gij een Christen?
Het paradijs
Uw vader en uw moeder
Alles op één kaart
De geheime kogel
Spotters
Wat is voor u uw moeder?
De slotacte
De zon brengt het aan den
dag!
De lybelle
Gelooft u nog in Gen. 3?
De stem
Sterven zonder Christus
Godloochenaars
Waarlijk opgestaan!
Godloosheid
Hulpeloosheid
Radeloosheid
Werkloosheid
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
Nr
TRAKTATEN
van vier bladz. met
plaat op voorzijde.
Formaat 14 X 20 clk.4.
1201
1202
1203
1204
De Rechter staat voor de deur
Hij komt zeker
Ziet, de Bruidegom!
De nacht is ver gevorderd
Per
100
500
1000
2000
1.20
5.50
- 9.50
- 17.—
ex.
f
„
-
„
„
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
TRAKTATEN
N
van zes bladz., gevouwen, m. teekening
op bladz. 1.
1301
1302
1303
Wat is het doel van het leven?
Liefde, die de kennis te boven
gaat
De band der volmaaktheid
Per
100
500
1000
2000
ex.
„
„
„
f
1.50
- 6.75
- 12.—
- 21.—
Form. 141/2 X 10 cM.
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
TRAKTATEN
Nr 1000
van vier bladz., met
plaat op voorzijde.
Formaat 18 X 22 cM.
1002
1003
God laat niet met Zich
spotten
Zeemonsters
Wat zal de toekomst ons
brengen?
Per
100 ex.
500 „
1000
2000 „
f 2.- 9.- 16.- 28.—
Voor het sorteeren wordt 10 cent p. 1000 ex. extra berekend.
44
Vraagserie
(door J. N. VOORHOEVE) 8 bladz. Formaat 10 X 131/2 cM.
Hoe kan een mensch rechtvaardig zijn bij God?
2 Hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven?
3 Ik kan mijzelf toch niet bekeeren?
4 Ben ik niet een te groot zondaar?
5 Mag ik het mij wel toeëigenen?
6 Kan men zeker weten behouden te zijn?
7 Word ik zalig door op te wassen in de genade?
8 Moet ik langzamerhand geschikt worden voor den hemel?
Per 100 ex. f
500 ex. f 8.—, 1000 ex. f
2000 ex. f 25.—
Op aanvraag kan men een proefpak, inhoudende van elk der traktaten één ex.
(in totaal ruim 200) gratis ontvangen.
Voor verspreidingsgeschriften in 't Duitsch, Fransch, Engelsch, Zweedsch, wende
men zich tot ons om inlichtingen.
Aan onze traktaten stellen wij hooge eischen, en dat ze door het publiek gewaardeerd worden, blijkt wel uit het feit, dat jaarlijks ruim een millioen worden
verspreid. Wij laten hieronder enkele beoordeelingen van den laatsten tijd volgen:
De traktaten zijn, gelijk altijd, frisch geschreven.
„R'damsche Kerkbode"
Zeer geschikte Evangelisatielectuur, gegrond op Gods Woord, zonder eenig
kerkelijk standpunt. Die voor het Koninkrijk Gods iets wil doen, vindt hier het
„Schev. Kerkbode"
noodige materieel.
Naar vorm en inhoud behoort een en ander tot het beste op dit gebied. Het
„Timotheiis"
voldoet aan de hoogste eischen, aan evangelisatielectuur te stellen.
Bij voortduring bevelen wij deze uitgave ten zeerste aan.
,,Banier"
Gaarne vestigen we de aandacht op de traktaten van Voorhoeve. Als ge traktaten
wilt verspreiden, dan kunt ge hier uitnemend terecht. En ge behoeft u in uw
keus waarlijk niet te beperken. Ge vindt ze hier in allerlei soorten, voor allerlei
„Zondagsbode v. Schiedam"
gelegenheden en personen.
Godsdienstige blaadjes
Men kan zich opgeven voor geregelde toezending van traktaten. Eens per maand
ontvangt men dan 3 X 4 verschillende nummers, dus 12 ex. p. maand of 144 p.
jaar. De prijs voor een abonnement is f 1.50, 5 abon. f 7.—, 10 abon. f 13.—,
25 abon. f 30.—. Voor het buitenland resp. f 1.80, f 9.—, f 17.—, f 39.—.
De jaargang loopt van 1 Jan.-31 Dec.
45
EVANGELIEWERKJES SERIE A Boekjes van 8 bladz., klein octavo formaat
Tweeërlei rust
Tweeërlei vrede
Geloof en gevoel
Er is niets te vergelijken met het kruis
Wat is zonde tot den dood?
De kapel en het graf
„Heb ik tegen den Heiligen Geest
gezondigd?"
Per ex. f 0.04, 25
Zij ging heen
Nergens nut voor?
Licht
Jezus' armoede — onze rijkdom
De altijd nieuwe geschiedenis
„Jezus in het midden"
ex. f 0.80, 50 ex. f 1.40, 100 ex. f 2.40
SERIE B 16 bladz., klein formaat
Draadlooze telegrafie
Een kostbare nalatenschap
„Twee stierven voor mij"
Aan welke zijde van de streep?
Genezen
Dat ééne woord
De stervende kapitein
")
,,Zijt gij
De droom van een kroeghouder
De geschiedenis van een bamboe
Per ex. f 0.05, 25 ex. f 1.—, 50 ex. f 1.75, 100 ex. f 3.—, 500 ex. f 12.50
SERIE C
8 bladz. in gekleurd omslag
Des edelmans aanbod
Als het toch eens waar was
Men moet het ijzer smeden
Ik zal er u uithelpen
Licht in donkere holen
De rechte tijd
De vrouw van den bootwerker
Een antiquiteit
De slang getroffen
Aan den rand van den afgrond
De geschilderde rreek
Een goede dag
Wat de liefde vermag
Per ex. f 0.05, 25 ex. f I.—, 50 ex. f 1.75, 100 ex. f 3.—, 500 ex. f 12.50
SERIE D
16 bladz. in omslag met plaatje
Johannes drie-zestien
Matt, de idioot
Genaderegen
Nul
Daar zal ik wezen
Twee verschillende reizen
Wat maakt gelukkig?
Per ex. f 0.05, 25 ex. f 1.—, 50 ex. f 1.75, 100 ex. f 3.—
SERIE E
Boekjes voor militairen. In gekleurd omslag
Robert en Richard
Een Ordonnans
Coulson de tamboer
Een verraden geheim
Per ex. f 0.075, 25 ex. f 1.50, 50 ex. f 2.75, 100 ex. f 5.—
SERIE F
16 bladz., in gekleurd omslag
Debora
Keer weer!
Zonder God
Geen plaats
Zelfde prijzen als serie E
46
SERIE G
16 bladz., wit omslag
Het eenige geneesmiddel
Bijbel en wetenschap
Godsdienst of Christus
Zoekt eerst!
Wie is gelukkig?
Van Socialist tot Christen
De vader en de verloren zoon
De lichtstad
Gods onafh. genade
Ik ben met u
De algenoegz. van Jezus' offerande
De ledige stoel
Uitstel of beslissing
De Groote Vergetene
De veteraan van de vallei
Het dansgevaar
De jonge dokter
Alles nieuw geworden
Als zijn vader
De doodsteerling
Slangenvenijn
De preek, die nooit gehouden werd
De helft is mij niet aangezegd
Een woord tot de rijpere jeugd
Ondergeschikten
Per ex. f 0.075, 25 ex. f 1.50, 50 ex. f 2.65, 100 ex. { 4.50
SERIE H
16-20 bladz., in wit of gekl. omslag
Twijfel niet ...
Veiligheid, zekerheid en genot *)
Blijft de geloovige gedur. zijn
geh. leven een arme zondaar?
f 0.20
0.15
0.15
De eenige wijze, waarop de hoop
van Israël vervuld zal worden f 0.12
De weg der zaligheid ... .„ ...
0.10
Een kostbare parel ...
...
0.10
25 ex. met 20 %, 50 ex. met 30 % korting; 25 ex. gesort. f 2.60, 50 ex. f 4.80
*) Dit boekje is ook gebonden verkrijgbaar, zie bladz. 4.
SERIE I
24 bladz., wit omslag
Niet in eigen kracht
Een moordenaar begenadigd
Kleine kracht
Oom Dirk (voorrede Ds Straatsma)
Per ex. f 0.15, 25 ex. f 3.—, 50 ex. f 5.—
SERIE J
Verschillende formaten, in gekleurd omslag
De wereld in beroering gebracht f 0.25
Wat is machtiger dan de zonde?
0.25
Het werk van Christus voor ons,
0.25
an d. H. Geestes in ons ...
Kan het bestaan van God worden bewezen?
...
...
0.25
Vrede door het geloof ...
Alles in Christus ...
Hinderpalen op den weg .,.
3elijkenis van den verloren zoon
(12 platen) ...
f 0.40
0.45
0.20
0.30
25 ex. met 20 % 50 ex. met 30 % korting. 25 ex. gesorteerd f 6.—, 50 ex. f 10.—
SERIE K
8-16 bladz., op opdikkend papier gedrukt
Waarom moeten wij sterven? ... f 0.04
Goede werken ...
f 0.075
...
0.04
0.075
De Bijbel
...
Begeerig om in te zien ...
Verdienen en dienen
...
0.075
25 ex. met 20 %, 50 ex. met 30 %, 100 ex. met 40 % korting
Gesorteerd 25 ex. f 1.20; 50 ex, f 2.10; 100 ex. f 3.60
SERIE L
8 bladz. in stevig omslag, zakformaat
Bestaat er eèn God, een ziel en
onsterfelijkheid?
De zwarte dokter
Gewichtige vragen
De slapende schildwacht
Een moeilijk vraagstuk
Mijn gesprek met een jeugdig Rabbijn
Zijn laatste nacht
De schuld is betaald
Per ex. -f 0.08, 25 ex. f 1.75, 50 ex. f 3.—, 100 ex. f 5.-
47
SERIE M 16 bladzijden met gekleurd omslag
Evans: De man zonder hart
Martens: Bij de roovers
v. Asbeck: Het lied van de 99
Voorhoeve: „Indien er een God.. "
Per ex. f 0.08, 25 ex. f 1.75, 50 ex. f 3.—, 100 ex. f 5.—
Boekjes ter verspreiding op Oudejaarsavond
Schepen, die voorbij varen
De Nalatenschap
Balans opmaken
Licht in het donker
Per ex. f 0.075, 25 ex. f 1.50, 50 ex. f 2.50, 100 ex. f 4.50, 500 ex. f 20.-, 1000 ex. f 30.-
Gids voor de levensreis
Een voortreffelijk evangelisatieboekje met ongeveer tachtig
korte, pakkende geschiedenissen, dat reeds in millioenen
exemplaren in vele talen is verspreid. Menschen van allerlei
richting hebben het ten zeerste leeren waardeeren en
bestellen er ex. van om rond te zenden aan vrienden en
bekenden.
Prijs per stuk f 0.40, bij minstens 25 ex. á f - 0.32
Een buitengewoon belangrijk Evangelisatieboekje.
Prof. Hoekstra in „De Banier"
Een uitstekend boekje!
Dr K. Dijk
Roepstemmen
Pakje met 8 boekjes in gekleurd omslag
SERIE II
De reddingsboot
Ik zal er u uithelpen
Licht in donkere holen
De losprijs
Een wetsovertreder
De vrouw van den bootwerker
Zielerust Een antiquiteit
SERIE ill
De geldkist van het Diaconie-oudje
Wat de liefde vermag
De slang getroffen
De weg ten leven
Aan den rand van den afgrond
De rechte tijd
De geschilderde preek
Een goede dag
Per pakje f 0.30, 25 p. f 7.---, 50 p. f 12.50, 100 p. f 20.—
Om de taak van den verspreider te vergemakkelijken, laten wij hieronder een
aantal nrs en titels van boekjes volgen, die o.i. zeer geschikt zijn voor de boven
de nrs aangegeven doeleinden. Dit wil evenwel niet zeggen, dat de niet genoemde
nrs voor hetzelfde doel ongeschikt zijn, het beste is zelf de traktaten te lezen
en dan te kiezen.
Bioscoop, Sckwwburg, enz.
281, 330, 332, 508.
Brandweer, Politie
285, 339, 514, 607, 835.
Dansen
Serie G: Het dansgevaar: Serie B: Dat ééne woord; Booth: Tooneel, bioscoop
en dans.
48
Drankbestrijding
601, 614, 626; 748, 828, 838. Serie B: De droom van een kroeghouder. Serie C:
Wat de liefde vermag; De vrouw van den bootwerker; Men moet het ijzer
smeden als het heet is. Serie G: Slangenvenijn; Als zijn vader. Serie 1: Niet in
eigen kracht; Kleine kracht. Serie L: Een moeilijk vraagstuk.
Gevangenissen (In)
118, 122, 124; 268, 280, 285, 309, 322; 621, 623, 628, 632; 738; 1107. Serie C:
Licht in donkere holen. Serie D: Johannes drie zestien. Serie I : Een moordenaar
begenadigd. Serie M: Bij de roovers; De man zonder hart.
Godloochenaars, vloekers, spotters, enz.
105, 107, 113, 255, 290, 293, 324, 325; 336, 338; 510; 617, 620, 710, 723,
724, 759; 820, 830, 843; 1107. Serie G: De preek die nooit gehouden werd.
Serie L: Bestaat er een God. Serie M: Indien er een God in den hemel was.
Volkmann: Kan het bestaan van God worden bewezen?
Hoogere standen; Studenten, enz.
105, 108 257, 262, 277, 290, 292, 296, 299, 320, 323, 329, 331, 333, 340; 509,
510, 512; 515, 523, 603, 604, 606, 610, 611, 618, 620, 621, 622, 630, 638, 649;
71 I, 735, 739, 759, 813, 830, 844, 1101, 1106, 1107, 1108; Serie A: Licht;
Nergens nut voor. Serie B: Genezen; Zijt gij...? Serie C: Als het toch eens waar
was; Ik zal er u uithelpen; Een Antiquiteit; Aan den rand v. d. afgrond;
Serie F: Zonder God; Serie G: Godsdienst of Christus? Wie is gelukkig? De
jonge dokter; De lichtstad. Serie L: Gewichtige vragen.
Haven (Aan de) onder matrozen en schippers
104, 106, 109, 115, 122, 268, 270, 278, 286, 292, 293, 294; 529, 609, 617, 627;
731, 736, 745; 766, 767, 828, 857; 1002; 1101. Serie B: De stervende kapitein;
Twee stierven voor mij; Draadlooze telegrafie. Serie C: De vrouw v. d. bootwerker. Serie D: Twee versch. reizen. Serie I: Oom Dirk.
Hospitalen (In) en kazernes
106, 120, 123; 255, 257, 273, 277, 281, 285, 286, 290, 292, 293, 294, 299, 300,
335, 501, 502, 523, 527, 529; 613, 618, 619, 620, 623, 631, 638, 641, 643;
745; 831, 858; 1101, 1104, 1107, 1303. Serie B: Genezen; Een kostbare nalatenschap; Aan welke zijde v. d. streep; De geschiedenis van een bamboe. Serie G:
Het eenige geneesmiddel; De doodsteerling; De veteraan v. d. vallei. Serie L:
De slapende schildwacht; Zijn laatste nacht.
Joden (Onder)
119. Serie F: Debora. Serie E: Coulson de tamboer. Serie L: Gesprek met een
jeugdig Rabbijn. Serie H: De eenige wijze, waarop de hoop van Israël- vervuld zal
worden; D8nges: Jodenvraagstuk; Lukkien: Hij is opgestaan.
Jonge menschen (Onder)
101, 105, 108, 117; 251, 255, 257,
322, 324, 329; 509, 512, 515, 525,
709, 735, 739, 740, 743, 754, 781;
1107, 1108; 1301, 1302: Serie C:
woord tot de rijpere jeugd.
262,
526,
820,
Men
277, 280, 281, 285, 290, 294, 296, 299,
531; 602, 603, 606, 621, 622, 624, 646;
821, 844; 851; 1002; 1104, 1105, 1106,
moet het ijzer smeden. Serie G: Een
Kerkhof (Op het), bij begrafenissen
116; 710, 723, 724, 741, 742; 827. Serie A: De kapel en het graf. Serie K:
Waarom moeten wij sterven?
Kermissen (Op)
257, 262. 270, 277, 281, 290, 293, 294, 299, 325, 332; 508, 515, 531; 646; 828,
1000; 1105; 1201, 1301.
Kerstmis (Voor)
811, 856, 858, 859. Serie A: De altijd nieuwe geschiedenis; Jezus' armoede;
Serie F: Geen plaats.
Kinderen (Onder)
110, 116, 117, 119; 608, 610; 702, 721, 748, 754, 765; 835.
Zie voorts onder Kinderlectuur, bladz. 35.
Lectuur (Verkeerde)
112 821, 1105.
Oudejaarsavond
514; 742; 1003. Zie voorts op bladz. 48.
Modernen (Onder)
Serie G: De preek, die nooit gehouden werd; Alles nieuw geworden.
Paschen
105, 337;-710, 724, 741. Serie A: Jezus in het midden; Er is niets te vergelijken
met het kruis. Lukkien: Hij is opgestaan.
Op reis in de vacantie
•
288; 508; 607, 609, 615; 617, 622, 629; 713, 731, 766, 768, 785, 795, 805, 850,
1102. Serie C: Een wetsovertreder.
Roomschen (Onder)
525. 532.
Socialisten (Voor)
848. Serie G: Van Socialist tot Christen; Zoekt eerst; Ondergeschikten. Baas:
De Heilstaat.
Strandzending
104, 109, 115; 278; 508, 509, 510, 617, 631, 637; 735, 736, 740, 745, 767, 768;
821, 857; 1002. Serie B: Twee stierven voor mij. Serie C: Als het toch eens waar
was; Aan d. rand v. d. afgrond; Serie D: Twee verschillende reizen; Nu. Serie M:
Het lied van de 99. Serie 1: Oom Dirk.
Tehuizen voor vrouwen en meisjes
606. Serie F: Keer weer. Serie G: De ledige stoel; De vader en de verf. zoon.
Serie J: De verloren zoon.
50
twijfelaars
114, 511. D6nges: Blijft de geloovige. Serie H: Twijfel niet; Veiligheid zekerheid en genot. Heitefuss: Hinderpalen.
Vliegdemonstraties
825, 1000.
Vloeken (Tegen het)
270, 293, 294.
Volk (Voor het)
101, 103, 111, 121, 124; 285, 288, 341; 507, 604, 605, 615, 624, 624, 627, 71.,+1,
703, 708, 709, 710 713, 716, 731, 732, 738, 742, 743, 782, 784, 795; 834, 852, 1103.
Vredezoekenden (Voor)
1-8 Vraagserie. 114, 521, 624, 833. Serie A: De altijd nieuwe geschiedenis;
Geloof en gevoel; Tweeërlei vrede; Tweeërlei rust. Serie C: Des edelmans aanbod. Serie G: De algenoegzaamh. van Jezus' offerande. Serie H: Twijfel niet;
Veiligheid, zekerheid en genot; Een kostbare parel; De weg der zaligheid; Blijft
de geloovige... Serie L: De schuld is betaald. Serie J: Vrede door 't geloof;
Alles in Christus; Wat is machtiger, dan de zonde; Hinderpalen op den weg;
Het werk van Christus voor ons.
Wederkomst des Heeren (Over de)
1201, 1202, 1203, 1204. Serie D: Daar zal ik wezen. Zie voorts bladz. 13.
Werkstakingen (Bij)
Serie G: Ondergeschikten; Zoekt eerst; Van Socialist tot Christen. Serie K: Verdienen en dienen. Ook vestigen wij speciaal de aandacht op het boek .,Op de
keien," zie bladz. 30.
Ziekenhuizen (In)
Bij ziekenbezoek, voor verpleegsters, enz.
120, 255; 501, 502, 527, 528; 610, 612, 625, 627, 637, 641, 781. Serie B: Genezen;
De geschiedenis van een bamboe; Aan welke zijde v. d. streep. Serie C: De
geschilderde preek. Serie D: Wat maakt gelukkig? Johannes 3 : 16. Serie G:
De preek, die nooit gehouden werd; Uitstel of beslissing. Serie K: Goede werken.
Serie L: Zijn laatste nacht.
N.B. Slechts traktaten van één serie kunnen gesorteerd worden geleverd, zoodat
men dus niet „1000 traktaten voor ziekenhuizen" gesorteerd kan ontvangen. Wel
kan men van MI( der nummers een aantal bestellen.
51
KALENDERS
Geïllustreerde Christ. Scheurkalender
Premieboeken voor 1933 GRETHA CARELSEN door B. Lykke (vert. d. A. J. Drewes)
IN STORM EN VLOED door W. Schippers
Prijs van den kalender f 1.—, met één premieboek (in prachtband) f 1.65, met beide boeken (in prachtband) f 2.30.
Gebonden blok van den kalender f 1.75.
Album „Uit het land van den Bijbel" voor het inplakken
der gekleurde Bijbelsche briefkaarten (er is ruimte voor de
briefkaarten van enkele jaren) f 1.25.
Wie eens Voorhoeve's scheurkalender heeft gekocht, zal
niet licht een anderen koopen. De inhoud is boeiend
en de Bijbelsche briefkaarten zullen de kinderen zeker
„Christ. Vrouwenleven"
verblijden.
Luxe-Weekkalender
Nr 340 Berglandschap met tekst „Ik hef mijne oogen
op, enz.'
Nr 341 Zeegezicht met tekst ,De lofzang is tot
o God..."
Weekkalender
Eiken dag een
korte, treffende Bijbeltekst. Voor het noteeren van
verjaardagen is een kleine ruimte beschikbaar. Voor uitdeeling is dit
mooie standaard-kalendertje bizonder geschikt.
P er
ex. f 0.35, 25 ex. à f 0.30, 50 ex. à f 0.25,100
ex. à f 0.225, 200 ex. à f 0.20, 500 ex. a f 0.176
0etzttlatattet
.
VOOR.HET ItkikR1933
W lv ,Y,.' aa armst
Barry ;Wik 24.1+0,0 talk.
ik ook .kk
.4kn.kke
Driebladige Maandkalender
Met enkele Bijbelteksten en gedichten van E.
VOORHOEVE—VAN OORDT. Uitgevoerd in
kleuren-steendruk. Na het eind van 't jaar kan
men het kalendarium afsnijden en behoudt dan drie fraaie wandspreuken.
Per ex. f 0.50, 10 ex. à f 0.40, 25 ex. à f 0.35
mai kak kit,
•.
~eik.
*em.
Tekstkaarten, Briefkaarten, Wandteksten, enz.
Nr 350/430
Tekstkaarten
(15 X 111/2 cm.)
Per ex. f 0.10, 25 ex. ià f 0.06
•
Uw Bewaarder zal niet sluimeren
oin
Zijn goedertierenheid is geweldig over deg., die Hem vreezen
-aweillwil arm ,
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn
geweren, Daar bij rijk wes.1
De Vader Zelf heeft u lief
Nr 406 K
Boekenleggers
(6 X 131/2 cm.)
Per ex. f 0.05, 25 ex. à f 0.03
De vreeze d. Heeren is het beginsel d. wfjsheid
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Zoo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren
Zoekt in het Boek d. Heeren en leest
Eén ding is noodig
Hij verkwikt mijne ziel
Nr 616 en 617
(20 X 14 cm.)
Tekstkaarten
Alle rank, die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij
meer vr. drage
Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht
(lat ,j4:ji in.ijd vriglt
Hierin is Mijn Vader verheerl., dat gij veel vr. draagt
Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en veel vr. dragen
I
1
Het is God, die den wasdom geeft
De bloemen worden gezien in het veld, de zangtijd genaakt
Ik hef mijne oogen op naar de bergen!
De dalen zijn bedekt met koren, zij juichen, ook zingen zlj
Per ex. f 0.20, 25 ex. à f 0.12
53
Nr 68!
Imitatie-houtbrandteksten
(46 X 221/2 cm.)
Per ex. f 0.75,
10 ex. à f 0.60
Ziet welk een liefde
Amen, kom Heere Jezus
Mij zal niets ontbreken
Heere, bij U schuil ik
Nr 682
Forneer-houtbrandteksten
(22 X 15 cm.)
Nr 683
Per ex. f 1.10, 5 ex.
f
10 ex. á f 0.90
Ga niet alleen d. 't leven
Op het Godslam rust mijn ziele!
Laat Een u sterkte geven
Kruis d. verzoen., mijn rustpunt zijt gij!
Forneer-houtbrandteksten
(31 X 20 cm.)
Per ex. f 1.50, 5 ex. á f 1.40,
10 ex. à f 1.30
Houdt Gij mijn handen beide m. kracht omvat!
Geef mij Uw vast geleide op 't smalle pad!
Geen zorgen voor morgen, beveel het aan God!
Sla d' oogen ten hoogen, vertrouw Hem uw lot!
Nr 684
Forneer-houtbrandteksten
(47 x 22 cm.)
Per ex. f 2.25, 5 ex. á f 2.10, 10 ex. á f 2.—
Wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan
Aangaande mij en mijn huis, wij zullen den H. dienen
Blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald
En het geschiedde, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen ging
54
fo•
Nr 1009 T
Tekstkaarten
(II X 16 cm)
<ooi des niensg2en..
is aelzoiticii
J111 Ir
cn v1.•:
;1.
Per ex. f 0.10, 25 ex. á f 0.06
Ik ben de Goede Herder, Ik ken de Mijnen en word
van de M. gekend
Ik ben de deur; indien iemand door Mij ingaat, die
dat gerloren
was
zal beh. worden
De Zoon d. m. is gekomen om te zoeken en zalig te
maken, dat verf. was
Ik ben de Goede Herder, De G. H. stelt zijn leven
voor de schapen
Nr 1010 e
'4.1_
Briefkaarten met dier- en bioemstudies
Per ex. f 0.10, 25 ex.
f 0.08
Vrede zij u, en uwen huize zij vr., en alles wat gij hebt zij vr.
Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft
De God nu des vredes Zelf geve u
vr. te allen tijde, op allerlei wijze
Tot hiertoe heeft de H. geholpen. De
genade onz. H. Jezus Chr. zij met u
De blijdschap des H., die is uw sterkte
Ziet, Ik ben met u al de dagen
Mijne tijden zijn in Uwe hand
Jezus Chr. is gisteren en heden de
zelfde en in der eeuwigheid
Nr 1012
Tekstkaarten met zilveren letters blauw karton
(231/2 X I5 cm.)
Per ex. f 0.30, 25 ex. á f 0.20
Mijn ziel is stil tot God
God is liefde
Dankt God in alles
God kent uwe harten
Mijn God zal mijn sterkte zijn
God is mijn heil
Geloofd zij Jezus Christus
De God des vredes zij met u
Nr 1014
Tekstkaarten
(13 X 22 cm.)
.4,Ak.onkt
;tij.
vermoeid en belast
zijt, &Ik á. tal u
rust geven.
f 0.20, 25 ex. à f 0.10
Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten
Wendt u naar Mij toe; wordt behouden
Komt herw. tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven
Strijd den goeden strijd d. geloofs
Maak mij Uwe wegen bekend, leer mij Uwe paden
'Laat uwe oogen recht uit zien. Ik stel den Heere geduriglijk v66r Mij... ik zal niet wankelen
55
Nr
1015
Briefkaarten
.16
versch. gelijkenissen, naar schilderijen van BUSCHENH EN KE. In
offset-kleurendruk.
Een serie f 0.60, 100 ex. f 2.50, 500 ex. f I0.—, 1000 ex. f 15.1 Verloren schaap
2 Verloren penning
3 Arbeiders op de markt
4 Onrechtvaard. rechter
5 Zaaier
6 Verl. zoon reist weg
7
„
„
bij de zwijnen
8
naar huis
Nr 1016
9 Rijke man en Lazarus
10 Rijke dwaas
II Barmh. Samaritaan
12 Groote Avondmaal
13 Farizeër en tollenaar
14 De maagden
15 Een koning, rekening houdend
16 Onvruchtb. viIgeboom
Briefkaarten in driekleurendruk
IS versch. voorstellen, reproducties naar teekeningen van 0. GEERLING en
eenige schilderijen.
100 ex. f 1.25, 500 ex. f 5.—, 1000 ex. f 7.50
Nr 1017
Briefkaarten „Helpt elkaar" en „De rots der eeuwen"
Een kruïs ïn de golven, mei gedicht van Ten Kate. Zeer geschikt voor Evangelisatie.
Per ex. f 0.05, 25 ex. á f 0.025
Nr 1018
Briefkaarten
16 versch. voorstellingen uit het leven van David. Op dezelfde wijze
uitgevoerd als nr 1015.
Per serie f 0.60, 100 ex. f 2.50, 500 ex. f 10.—, 1000 ex. f 15 —
I David spelend op de harp
2 D. als herder
3 D. tot koning gezalfd
4 D. kiest steenen uit de beek
5 D. verslaat Goliath
6 D. en Jonathan
7 Spelonk van Adullam
8 D. en Abigail
Nr 1019
9 D. met spies en waterflesch
10 De drie helden
II Klaagzang over Saul
12 D. spelend vóór de ark
13 D. en Mefiboseth
14 Davids val
15 Absalom
16 Arauna's dorsvloer
Dezelfde voorstellingen als nr 1018, alleen op de achterzijde bedrukt in 't Friesch.
Zelfde prijzen als nr 1018.
Nr 1020
Twee versch. kaarten (121/2 X 10 cm.), zwart en oranje.
100 ex. f 1.25, 500 ex. f 5.—, 1000 ex. f 7.50
Daniel 7 : 14 met gedicht, Joh. 14 : 6 met gedicht.
56
Nrs 1021, 1022, 1023
Briefkaarten
Voor Kerstmis, Paschen en Nieuwjaar.
Per pakje van 8 kaarten f 0.40, 5 pakjes f 1.60, 50 losse kaarten f 1.75
1021
1 De Heiland is geboren
2 In Jezus vond ik eeuwge rust
3 Ik wil Hem eeren
4 De Heiland, die op aarde kwam
5 Geen trooster op aarde
6 Gezegend zijt Gij, Heer
7 Er is op deel aard een hand, die
mij leidt
8 Is duister de toekomst..
1022
9 Men noemt Zijn naam: Wonderlijk
13 Ik beveel u Gode en den woorde Zijner genade
10 Gij weet de genade onzes H. Jezus
14 Jezus Chr. is gisteren en heden Dezelfde
II Het Woord is vleesch geworden
15 Zijt vergenoegd met het tegenwoordige
12 God is geopenb. in het vleesch
16 De godzaligheid is tot alle dingen nut
1023
21 Het Woord Gods met ernst
beschouwd
17
Een hand ter hulp
18
Een hart tot geven
19
Alles ten goede
23 Wie zalig wil worden
20
Meerder genade
24 Beschouw dit tijd. als
22 Een Chr. doet alles wat hij verricht vroolijk
een
‘,..
ji-fdaigiiilit~
ir
••giniti.»..~....~1
•
,ete;r_tattlikoirme
herberg
1022 nr. 9
Nr 1024
Briefkaarten
16 versch. dier- en bloemstudies naar aquarellen van CHR. LE ROY.
Per serie f 0.35, 100 ex. f 1.25, 500 ex. f 5.—
goudvinken, waterlelie, knikkende distel, hagedissen, konijnen, bonte kraaien,
kamperfoelie, eekhoorn, kladwieren, knobbelganzen zanglijster, de musch, parasolzwam, gr. klauwier, musch, reiger.
57
Nr 1025
Briefkaarten
in kleuren-steendruk
Per ex. f 0.06, 25 ex. f I.—, 50 ex. f 1.75
Gij hebt de woorden des eeuw, levens
Ik ben de Opstanding en het Leven
Onze hulp is in den Naam d. H.
Wie in duistern. wandelt en geen licht
Chr. is opgewekt uit de dooden
heeft
Hij geeft den moede kracht
Uw V. weet wat gij van noode hebt
Smaakt en ziet, dat de H. goed is
Verblijdt u in de hoop
Werpt al uw báomm. op Hem
De God nu der hope vervulle u met
Bidt en gij zult ontvangen
Zoo iemand Mijn woord zal bewaard
hebben, die zal d. dood niet zien
alle blijdschap
Chr. is het, die gestorven is
De genade Gods is het eeuw. leven
Zijn barmh. zijn alle morgen nieuw
Werpt al uw bek. op Hem
De oogen d. H. zijn over de recht-
Ziet hoe groote liefde ons de V. gegeven heeft
vaardigen
Hetzij wij leven, hetzij wïj sterven, wij
Zie, Ik ben met u al de dagen
Zoekt het Koninkrijk Gods
zijn d. H.
Verzamelpakket
bevattende alle kaarten van de nrs 1015, 1016, 1017,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 (totaal 98 ex.)
voor f 2.25
Nr 1314
Tekstkaarten
(10 x 151/2 cm.)
Per ex. f 0.10, 25 ex. f 1.60, 50 ex. f 2.50
Uw zonden zijn u vergeven
Ga heen'in vrede
Uw geloof heeft u behouden
Jezus zegende de kinderen
Nr 1352
Herinneringskaarten
bedrukt met „Ter gedachtenis aan:
" Gekleurde bloemen op wit karton.
(111/2 X 161/2 cm.)
Per ex. f 0.15, 25 ex, f 2.50
Al wat waarachtig is
bedenkt dat
Zoekt de dingen, die boven zijn, waar Chr. is
58
NI- 1367
Tekstkaarten
met gekleurde randen.
(141/2 X 191/2 cm.)
Per ex. f 0.25, 12 ex., in omslag, f 1.80, 24 ex. f 3.—
Die den H. verwachten, zullen de kracht vernieuwen
Weet gij niet, dat de eeuw. God noch moede, noch mat wordt?
Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen
Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uwen naam geroepen, gij zijt Mijn
Het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid
Loof den H., mijn ziel; en vergeet geen van Zijn weldaden
Nr 1368
Tekstkaarten
met gekleurde randen.
(24 X 181/2 cm.)
Per ex. f 0.20, 12 ex. in omslag f 1.50, 24 ex. f 2.40
Is Mijn hand gansch kort geword., dat zij riet verlossen kan?
Ik ben de H. uw God, die u leert wat nut is
God is ons een Toevlucht en Sterkte
Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt
Die in de schuilplaats d. Allerhoogsten is gezeten
Hij geeft den moede kracht
Nr 1614
Wandteksten voor
kinderkamers
(24 X 32 cm.)
De zegen d. H. maakt rijk
De hand der
De hand der vlijt. maakt rijk
Per ex. f 0.45,
10 ex. f 4.—
k.
Nrs 3040 en 3041
Pakjes met 10 tekstkaartjes in fraaie kleuren.
Paul Gerhardt
Per pakje f 0.35, 5 ex. f 1.60,
„Beveel den Heer uw wegen"
Prinses van Brandenburg
'
10 ex. f 2.80,
15 ex, f 3.75,
25 ex. f 4.38
„De hoop der opstanding"
59
Standaard-teksten
Nr 3061/62
in boekvorm.
Per ex. f 0.10, 25 ex. f 1.75
Hij geeft den moeden kracht
Gij hoort het gebed
Uw geloof heeft u behouden
Ken Hem in al uw wegen
Bij U schuil ik
Mijn genade is u genoeg
Vrees niet, geloof alleen
Nr 3094
Standaard-teksten
( 9 X 121/2 cm.)
Per ex. f 0.20, 25 ex. f 3.—
Vrees niet, want Ik ben met u
Hij is machtig te doen, hetg. Hij
beloofd heeft
Jezus zei „Ik ben het licht d. wereld'
Er blijft dan een rust over voor het
do!,
volk van God
Nr 3096
Wandteksten
op grijs karton, in groen en goud.
Per ex. f 0.15, 10 ex. f 1.25, 50 ex. f 5.—
(21/2 X 16 cm.)
Tekst met toepasselijk versje.
60
Zie het Lam Gods
Immers is mijn ziel stil tot God
De Vader Zelf heeft u lief
Wie is een God gelijk Gij?
God is licht
God is liefde
Nr 3098
Wandteksten
(20 x 141/2 cm.)
Wie zijn
met vogels en bloemen.
weg wel aanstelt,
Per ex. f 0.25, 25 ex. f 3.75,
50 ex. f 6.—
dien zat
Wie zijn weg wél aanstelt
De zegen des H., die maakt rijk
Gods goedertierenheid duurt den
gansch. dag
De hoop der rechte. is blijdschap
- ,eds
heil doen zien.
Wandspreuk: Ik (19
x
21 cm.)
Imitatie houtbrand. Op de achterzijde de verklaring.
Per ex. f 0.45, 10 ex. f 3.50
Nr 3099
Tekstkaarten
(371/2 x 26'/ cm.)
Natuurtafereelen in kleuren; stevig karton. Per ex. f 0.45, 10 ex. f 4.—, 25 ex. f 8.75
U, die Mijn naam vreest, zal de zon d. gerechtigh. opgaan
Gij doet mijn duisternis opklaren
Ik' de Heere word niet veranderd
Nr 3101
Imitatie-fluweelteksten
Bedrukt met goud. letters (33 X 14 cm)
Per ex. f 0.50, 5 ex, f 2.25, 10 ex. f 4.—
Mijne genade is u genoeg
Volhardt in het gebed
Verblijdt u in de hoop
Bidt voor elkander
Nr 3102
Waakt en bidt
God is mijn sterkte
Ziet, Ik kom haastelijk
Amen, ja kom, Heere Jezus
Imitatie-fluweelteksten
bedrukt met gouden letters (32 X 19 cm.)
Per ex. f 0.60, 5 ex. f 2.75, 10 ex. f 5.—
Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn
Vader, die in de hemelen is.
Zoo is het niet de wil van uw V., die in de h. is, dat één dezer kleinen verloren ga.
De Heere heeft méér dan. dit om u te geven.
Mijn God zal naar Zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen.
61
Wandspreuk
Nr 3103
paars imit.-fluweel, bedrukt met goud. letters (45 X 28 cm.)
Per ex. f 1.25, 5 ex. f 5.50, 10 ex. f 10.—
Zeg niets, dat ge niet gaarne zoudt zeggen
als Jezus komt.
Imitatie-fluweeltekst
Nr 3105
groen met zilv. letters (28 X 19 cm.)
Begin den dag met God.
Per ex. f 0.60, 5 ex. f 2.75,
10 ex. f 5.—
Kartonnen teksten
Nr 3106
met bloem beschilderd en bedrukt met gouden letters (17 X 18 cm.)
Prijs per ex. f 0.25,
25 ex. f 4.50,
50 ex. f 7.50
Heere, leer mij Uw weg
Geef den Heere de hand
Wacht op den Heere!
Onze oogen zijn op U
Nr 3110
Sterft:
„Leun sterk" en „Ik zal sterk leunen"
— á, less artlr:
rh, ,,a a, 1efbet, er en
e ; .r.,..pm
ee! moler_bel e.1%. • Mr.
— mm
.eárel I.
..
,1`171.m..2erni
etm
Se
se.
• u r we'
I Jr....e er: ,e5 met,
.re te er
Twee calligrafische wandspreuken, in fraaie kleuren.
Per ex. f 0.50,
10 ex. 8 f 0.40, 25 ex. à f 0.30
Op dik karton f 0.75,
__'.la gen:'.
[IK
sel
•
, r• ,mr;•2 stoulmseMe
he r e. "en • <
warm •1 er!, • em^^ htm,„1.:
na r
r er. nel •
elr
Nr 3122
Standaard-teksten
Per ex. f 0.15, 25 ex. f 2.—
Uwe trouw is groot
Zijt niet bezorgd voor uw leven
Ik heb lief, die Mij liefhebben
Die Mij vindt, vindt het leven
62
in lijst f 1.75
Nr 6118
Vierdeelige tekst
(schermpje)
Op voor. en achterzijde
gedichten van E. VOORHOEVE—VAN OORDT.
Per ex. f 0.30,
25 ex. f 5.—
Nr 6251
Boekenleggers met zijden koordje
Per ex. f 0.06, 25 ex. f 1.—, 50 ex. f 1.75
Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door. het Woord Gods
Loof den H., mijne ziel! Laat ons Zijn naam te zamen verhoogen
Gij hoort het gebed. Wij weten, dat Hij ons verhoort
Laat uw begeerten in alles door bidden en smeeken, met dankzegging bekend
worden bij God.
Nr 6418
Kerstmis-tekstkaarten
(8 X 5 cm.)
Komt, laat ons aanbidden
Men noemt Zijn naam Wonderlijk
Hij heeft ons eerst liefgehad
Ziet, ik verkondig u gr. blijdschap
r
,4.12k,
,m arJet..:
De kaartjes kunnen staan en zijn zeer geschikt voor kerstPer ex. f 0.05, 25 ex. f 1.—, 50 ex. f 1.75
tafelversiering.
Nr 6419
Kerstmis-tekstkaarten
(10 X 8 cm.)
Laat de
kinderkens"A
Iviij •
keuen.
•
Per ex. f 0.07, 25 ex. f 1.25, 50 ex. f 2.—
Een Kind is ons geboren
Hij'is om uwentwil arm geworden
Gij zult Zijn naam heeten: Jezus
Immanuë1 — God met ons
Nr 6423
Wandtekst voor de kinderkamer
(22 X 15 cm.)
Per ex. f 0.30, 25 ex. f 5.-
63
Nr 6424
Briefkaarten met landschappen
Per ex. f 0.05, 25 ex. f 0.63
Volg gij Mij!
Hij is machtig, doende Zijn woord.
Maak den Heere met mij groot
Hij doet al wat Hem behaagt
Nr 6431
Tekstkaartjes
(8 X 41/2 cm.)
met vogeltjes
Per ex. f 0.03,. 25 ex. f 0.50
Zalig zijn de reinen van hart!
Hebt gij Mij lief?
Bewaar uw tong van het kwade
Ik heb lief, die Mij liefhebben
Nr 6432
Mijn zoon, geef Mij uw hart!
Schep mij een rein hart, o God!
Ken Hem in al uw wegen
Die Mij vindt, vindt het leven
Tekstkaartjes met vogeltjes
(7 X 11 cm.)
Per ex. f 0.05, 25 ex. f 0.75
Vergeldt niet kwaad voor kwaad
Die Mij vroeg zoeken...
De oogen d. H. zijn aan alle plaatsen
De H. bewaart alle deg. die Hem liefh.
De vreeze d. H. is het beginsel d.
wijsheid
Nr 9083
Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heer
Eer uw vader en uw moeder
Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is
Briefkaarten
met bloemenfoto's van P. DOBE,
gedrukt in groen, koperdiepdruk.
Per ex. f 0.10, 20 verschillende f 1.20
Walstro°,
muurpeper,
St Janskruid,
ooievaarsbek,
vlaschbekje, meidoorn, alant, wilde roos, sneeuwklokje,
akelei, ratelaar, wikke, pelsanemoon, korenbloem,
pirola, primula, venusschoentje, akelei (vergrootte
bloemkelk), Geldersche roos, madeliefje. Op elke
1•
kaart een korte tekst.
Nr 9518/19
Koperdiepdrukkaartjes
(6 X 12 cm.)
8 verschillende sneeuwgezichten
Per ex. f 0.06, 25 ex. f I.—
n envelop (om als kerst- of nieuwjaarskaart te
verzenden)
f 0.08, 25 ex. f 1.25
64
Ho,s
'at
3c;11.,
Nr 13143
Tekstkaart
(281/2 X 221/2 cm.) Gekl. rand met vlinders en wilgekatjes.
Per ex. f 0.25, 10 ex. f 2.—, 25 ex. f 3.75
Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven
Nr 13144
Tekstkaart
(25 X 151/2 cm.) Zilv. letters op donkerblauw karton.
Per ex. f 0.40,
10 ex. f 3.—
Weest in geen ding bezorgd. (Met versje)
Nr 13145
Tekstkaart
(26 X 16 cm.) op grijs karton, in bruin en goud.
Per ex. f 0.50, 5 ex. f 2.25, 10 ex. f 3.—
Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men
het in Uw hand geve.
Nr 13146
Rouw-tekstkaarten
Met en zonder de woorden „hart. deelneming," 7n envelop. Te zenden aan iemand,
die een verlies heeft geleden.
Per ex. f 0.20,
10 ex. f 1.50
Ontbonden te worden en met Chr. te
zijn is zeer verre het beste
De dood zal niet meer zijn, noch rouw,
noch gekrijt, noch moeite
Wat Ik doe weet gij nu niet
Zalig zijn de dooden; die in den H.
sterven
Alzoo zullen wij altijd met den H. wezen
Let op den vrome en zie naar den
oprechte...
Zou mij dood en graf doen beven?
Die in Mij gelooft zal leven
Al ging ik ook in een dal...
De dood is verst. tot overwinning
Niet bedroefd gelijk de anderen...
Gelijk wij het beeld des aardschen gedragen hebben...
God zal alle tranen afwisschen
Ja, Vader! Want alzoo is geweest het
welbeh. voor U
Uw hart worde niet ontroerd
Wat hier krank is...
Heb Ik u niet gezegd, dat... gij de
heerl. Gods zien zult?
Tekstkaart „Vrees niet"
(32 X 20 cm.) Stevig karton met zilt'. letters.
Per ex. f 0.50, 10 ex. -F 4.—
Mattheus 8 : 20
(121/2 X 14 cm.) Een korte verklaring van dezen tekst, om op te hangen.
.
Per ex. f 0.10
Bijbelsch kwartetspel
Een aangenaam gezelschapsspel, dat Bijbelkennis bevordert.
In doosje f 1.25,
10 ex. f 10.-
65
Belooningskaartjes
op vellen, geperforeerd. Voor uitdeeling op dag- en Zondagsscholen.
Per blad f 0.15,
Kleine vellen (321/2 X 20 cm.)
Nr
„
,
„
„
Nr 512 bevatt. 18 kaartjes
„ 519
"
25
520
24
21
" 521
28
.; 522
523
„
20
24
„ 524
500 bevatt. 12 kaartjes
20
„
501
502
50
„
„
50
503
„
16
,
504
506
„
27
32
510
70
511
Per blad f 0.30, 10 bl. f 2.—
Groote vellen (401/2 X 331/2 cm.)
Nr
„
„
„
„
„
„
„
10 bl. f
. Nr
„
„
„
„
„
207 bevatt. 144 kaartjes
30
300
301
30
328
„
50
329
„
72
336
„
80
„
433
,
100
„
„ 5 I 9a „
50
„
4 bevatt. 48 kaartjes
148
12
„
16
„
200
202
50
„
144
„
203
80
204
205
144
206
„
60
Op aanvraag kan men een gratis proefpakje van de kleine of groote vellen ontvangen.
Sluitzegels
om achterop brieven te plakken. Op elk zegel een tekst.
Per vel f 0.35,
Vel met 144 zegels (32 X 40 cm.)
66
5 vellen f 1.50,
10 vellen f 2.25
Vel met 66 zegels (33 X 49 cm.)
PLATEN
„Redding" 44 X 32 cm....
f 0.50
...
„Vriendschap" 44 X 32 cm. ,,.
,„
„Vrede op aarde" 32 X 24 cm. ,„
0.50
0.30
„„..
„Vrede op aarde" 65 X 50 cm. „.
0.80
„Uitnoodiging tot de bruiloft" 50 X 321/2 cm. ,.,
0.80
„Vrouwen, komende van Golgotha" 65 X 50 cm.
„Diana of Christus" 65 X 50 cm....
„,
„Des Christens huisgezin" 56 X 75 cm.
„De blinkende Morgenster”
0.90
,„
.„
,..
1.—
naar een schilderij van
B. Akersloot—Berg,
in 12 kleuren. 50 X 60 cm. ...
0.90
„En mijn engel zal voor uw aangezicht uitgaan."
„De Tabernakel in de woestijn" 71 1/2
0.80
Symbol. teekening 32X24 cm,
X 99 cm. .,.
„Satan aan het schaakbord" 32 X 49 cm. ...
.„
,„
.„
0.20
2.50
0.75
Origineele litho's (in 2 kleuren) van A. J. VAN 'T HOEF, bizonder geschikt voor het
onderwijs en voor versiering van lokalen, enz. Drie verschillende platen (elk 67X49
cm.) „De verloren zoon", „De rijke man en Lazarus" en „De barmh. Samaritaan"
p. plaat f 3.50; op karton met metalen hoeken f 5.50; in eiken lijst f 9.50; eiken
lijst met passpart. f 10.90; in zilver-metalen lijst met triplex-passep. f 15.—.
„Dat de jonge Van 't Hoff bijzondere gaven ontvangen had, wist ik al bijna 20
jaar; op z'n dertiende of veertiende jaar toonde hij al artistieken aanleg te
bezitten. Maar dat hij zich z66 ontplooid heeft, was voor mij een verrassing."
Dr M. M. DEN HERTOG
A. J. v.
Hoff
„De barmh. Samaritaan"
67
Eenige romans, jongensboeken en stichtelijke werken, die
wij van andere uitgevers in voorraad hebben.
,..
AALDERS, In dagen van ziekte
ABBOTH, Terug naar het Vaderhuis
..
ALCOCK, Als schapen ter slachting
BEECHER STOWE, De hut van oom Tom ...
BEEKE, K. TER, Genoveva ... ... ... ...
BEEN, Vogeltje Grijp ... ... ... ... ...
- Een boefje uit d. Patriottentijd ...
„.
BERCHEM, R. v., Morgengedachten
... ,„
BETTEX, Het boek der waarheid
- Van de grootheid d. Drie-een. Gods „.
-, Wat dunkt u van den Christus? ,,. ,.,
- De Bijbel Gods Woord ,,. ,,, .„, ,,,
Het wonder
BEIJER, De schaapherder ,., ,.., „. ...
BINSBERGEN, E. J. v. In de schaapskooi ...
BOSCHMA, Blank en bruin
... ... ...
BOWEN, MAJ., Voor God en den koning
- Beschermer van 't geloof
... ... ...
- Ik zal handhaven
f 0.60
.50
1.25
1.75
1.50
1.40
1.50
1.75
1.50
- Prins en ketter ... „. ,.. .,i, .,. ...
BRANS, JO. Van plannen en pret .„ .„
BREEVOORT, JOH. De liefde vergaat nimmermeer .,.
BROUWER, P. 't Moest een jongen zijn. (L.R.V.-serie)
BULTEMA, Ds H. Verklaring van het boek Daniël .., ...
Commentaar op de Prof. van Jesaja ... .„. ... ,,. ..,
gr. uitg. m. 31 pl. ing.
BUNYAN, De Pelgrimsreis
goedk. „
gek.
... ... ... ... ...
Bijbelsch handboek en concordantie
CAVALJÉ, Van klingelende klokjes ... ... ... ...
CORNELIA, Belijdenis en leven ... ... ... ...
- De oude Bijbel ... ... ... ... .... ... ...
... ... ... .,. ,.,
CRA1K, Een edel leven
DANE, Rimkes rapport .„ ,., .„ .,, ,„ ..,
DIEMEN DE JEL, N. W. v. Jan Klomp ,„ ,,,
Peter Blom
.., .., ... ..- ..- .... ...
DU PONT, Dr A. Het huwelijk ... ,.. .,, ...
2.-
5.-
-
7.50
0.65
0.60
2.25
2.25
DIJCK, W. D. J. v. De klerk v. d. Inquisiteur ... ...
EERBEEK, J. K. v. Jongensjaren v. Egb. d. Wilde
EMOUS, A. M. Momentopnamen ,„
- Driftige Mies
.., ... .. ... „.
FROHNMEIJER, Bijb. aardrijkskunde „.
GERDES, De speelman op den Wild.
- De jonge pottenkoopman
,„
- Het huis Wijngaerde
,,, ,,,
- Jan van Diemen
..„,, ,..
- Het geheim van den geus ...
- Rosa fluweeltje .. ... ... ...
- De kanten zakdoek ,., ... ,„
- Uit de duinen ... -. . , ,..
- De zoon van den bezembinder
- De verloren schuldbekentenis .,
- De zoon van den geneesheer ,„
68
ing.
geb. f 1.60
2.25
0.90
1.75
1.90
2.2.50
2.25
2.25
2.25
0.75
2.50
I.0.80
2.25
2.40
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.75
1.25
1.50
1.75
1.25
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.10
8.25
1.50
1.10
I.1.90
1.80
2.90
2.90
2.75
3.25
2.2.60
1.90
1.90
2.90
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
L25
1.25
'
f
geb. f 1.50
GNADE, Noorderlicht (L.R.V.-serie) ... ... ...
„
3.50
GORDEAU, Het meestershuis van Terhorst ... ...
3.25
- Dirk Stockman „. ... ... ... ... ... ...
2.50
GUNNING, Dr J. H. Onder open hemel .., -, „.
2.50
1.75
„
HAUW, R. v. d. Piet Verduin en z'n kam. .„ „.
0.60 10 ex. 5.,., ... ..,
HEER, JOH. DE Antichristelijke stroomingen
- De wonderen van het bloed (Teksten over oordeel en
gericht. Legt men er een rood blaadje op dan ziet men
0.10
...
teksten over verzoening en eeuwig leven.)
geb. 2.90
HEITEFUSS, Bertha Strattmann ... ,,, „, -„„
1.50
- Een levend offer (L.R.V.-serie) .„ ,,, „. ,„
1.80
HELEEN, Reina's le H.B.S. jaar _. .,_ ... ... ....
2.- Eva's bergtocht .. ,_ .., ... ... ... ... ...
1.10
HEPWORTH, De godsdienst van Hiram Golf ... ...
2.75
HOCKING, S. Door God verworpen? ... ,.. ,.,
3.25
2.60
HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. v. Gouden teugels
1.90
2.90
2.25
- De lange weg „, ,,, .„ ,.,
„,
2.40
1.75
- Lichtlijnen
.. ,,, ,.. ,,. .„ ,„ -,
3.25
2.40
- De liefde van een mod. vrouw ,,_ ...
2.90
2.25
,,, ,.. --,
HOU ZEE. 2e Chr. Jeugdjaarboek ,„ ,,.
2.20
„„., „,
HULST, W. G. v. d. Willem Wijcherts .,,
1.25
gek,
0.80
,,.
- Jaap Holm .,_ ... ... ... .„ ... ...
1.15
gek.
0.70
.„
- Peerke .., ... ... .,.
2.20
gr. uitg.
... ... ...
1.20
.., ,..
- Stille dingen
1.60
- Zoo'n vreemde jongen .„ ,..
2.90
- De roode vlek ... .- .., ,.,
3.25
HULZEN, A. L. v. De wljzende spits
1.90
H. W. S., Nieuw Bijbelsch dagboekje
1.90
1.40
- Woorden uit den Bijbel..„.. , ,. ...
1.50
IHLENFELD, Victores mundi (L.R.V.-ser,e)
1.50
- Ontnuchterd. (L.R.V.-serie) ... ... ...
2.20
INGWERSEN, Truitje ... ... ... ... .,.
2.50
1.75
„
JAKOBS, De mensch-meester „,
1.50
JOHANNES, Drie jonge mannen (L.R.V.- serïe)
2.90
JONES, Christus op den Ind. heirweg „, „.
3.75
,„ „, .,, ,,,
- Christus en de tafelronde
2.90
,_ .„ .„ ,,,
- Op iederen weg Christus
2.25
1.50
KALTENBORN, H. v. De man zonder naam ...
1.75
KEUNING, J. Boer Allaard Harms v. Wedde
1.75
1.10
- Frans Schreur v. Loppersum ... .„,
1.75
- De paardekooper van Helpma-n ,,,
1.75
- De vogelvanger v. Winsum ,.. ,,_
1.75
1.10
- De zonderling ... ... .., ,.. ...
1.75
- Ewoud de Kruisvaarder ... ... ,..
1.75
- Gerolf en de Noormannen .„ ,,.
1.75
Wielend, de smid ... .., „. .„ ..,
2.25
- P. De geheimzinnige schat ,,. ,.. ... ... ... .- „,
2.25
1.50
KINGMANS, Toen de wolken samenpakten ... ... -. ....
2.50
2.10
gek.
f 1.75
De kajuitsjongen van Heemskerk ...
1.50
.„
...
- De slaande hand (L.R.V.-serie) ...
2.75
- Een vroolijk vijftal „, .,. _. ,„
2.50
1.75
... „, ... ... ...
- David Gwijn
2.25
1.50
- Meester Mijndert ... .., ... „:„
3.90
3..„ ...
KLICHE, F. Stormweer
2.50
... ... ... ... ...
- Opstanding
69
KLOPPERS, Bloemen uit den hof van opvoeding ...
- Door hooge zeeën ... ... ... ... ... ... ...
f
geb. f 0.90
1.90
- Poëzie van den arbeid (L.R.V.-serie) ,.. .,. ...
KNAP, Ds De lendenen omgord. Bijb. dagboek _..
1.50
9.75
1.95
KONING, J. C. DE. Kameraden
... ... ... ...
,..
KUPÉRUS, L. Uit de Griininger veenkolonies ...
KUYPER, H. S. S. Licht in de duisternis (L.R.V.-serie)
... ,.. ... ... ... ... ... ... ...
- Paulus
2.50
1.50
3.90
1.90
- In het land van Guido Gezelle (L.R.V.-serie)
... ... ,., .,.. ...
LEITHi,WSER, Worsteling
LENS, J. Ouders en kinderen
... ... ...
- Rhandensche jongens
LIEFDE, J. DE Een plaatsvervanger ...
- J. L. F. DE De vrucht, die blijft ,..
LINDEN, Ds J. v. d. Het heilige land
,..
...
,..
...
LoHR,
...
Palestina
...
...
...
.,.
...
2.75
2.-
2.90
2.90
2.40
0.80
2.75
4.50
1.25
4.20
0.60
LOOMAN, Gids voor den eenv. Bijbellezer
M
J. v. d. Klimop, bundeltje gedichten
MALTZAHN, E. v. Een heilig neen ...
- Maria Antoinette
... ... ... ...
2.2.90
1.50
...
... ... ...
L.R.V.-serie
- Beproefde trouw
- Osanna in Excelsis
- Zonnegloren
... ...
- Waltéla (L.R.V.-serie)
- Aan het haardvuur ,..
...
...
... ..
.
L.R.V.-serie
...
...
...
2.90
2.2.-
1.50
2.-
...
1.50
2.90
4.50
2.-
- Zijn eer
- De kruisvaarder (L.R.V.-serie)
- Door nacht en nevelen ... ...
... ..
- Op vasten grond
- Aan ruischende bronnen ...
- Slechts een vrouw ... ...
- Vanwaar zijt gij?
... ... ... ... ... ... ...
MARZINKOFSKI, 't Werk Gods in Sovjet-Rusland ...
MATTHIJSSE, S. J.
2.25
1.50
MADSEN, De dochter van den strandvoogd
2.-
1.50
2.90
3.3.-
1.40
2.90
3.90
3.90
3.90
Drie wakkere jongens
...
...
gek.
MAURO, PH. Het getal des menschen ...
...
...
1.75
2.15
2.50
2.25
...
MELCHERS, Naar huis (L.R.V.-serie)
MENKENS-v. d. SPIEGEL, Eigen kracht ...
MERCATOR,
NEIL, Dr J.
1.50
2.2.75
4.10
2.75
.,
3.25
1.80
3.50
1.50
1.75
,,
„
3.25
...
NIEMANN, A. Pieter Maritz
... ,., ...
N.-S., A. De kinderen van Sonnehoeck ...
0., M. v. Hij is onze vrede ... ... ...
- In Gods leerschool ..,
...
- Een huwelijksleven
... ... ... .., ... ...
OEHNINGER, Geschiedenis d. Christendoms
... ...
OERTZEN, E. v. Zij en hare kinderen
Zie omhoog ... ... ... ...
PAPKE, Het nieuwe licht
gr. uitg. f 1.50;
70
„
Onder Jeruzalems poorten
Palestina en de Bijbel ...
3.-
...
2.25
2.50
6.25
3.90
OTGAAR, N. C.
...
...
1.45
1.50
- De
L.R.V.-serre
... ... ...
...
...
- Van ridder tot kluizenaar
... ... ...
- De pater van Rëdelsheim (L.R.V.-serie)
- Gelouterde zielen
... ... ... ... ...
...
...
1.75
2.75
2.50
...
2.25
2.90
houtvesterswoning `
...
...
...
1.50
PENNING, L. De leeuw van Modderspruit
- De held van Spionkop ... ... ,,.
- De verkenner van Chr. de Wet ...
-i De overwinnaar van Nooitgedacht
- De kolonist van Z.-W. Afrika
... ...
Het lichtende spoor
- In de goudmijnen ... ... ...
,.,
- Michiel Adr. de Ruyter ... ,„
- Voor vrijheid en recht ...
- De nieuwe dag ... .,. ...
- Voortrekkersbloed
... ... ,..
- Jan Kordaat
- Uit mijn leven .., .,, ... ...
- In den greep van het goud ...
... ...
- Tjeerd v. d. Merwe
- De leeuw van het Noorden ...
PETERSEN, Sterker dan de liefde
... ... ... ....
PETROWITSCH, Het Evangelie en de mod. mensch
...
PIERSON, Vele gewisse kenteekenen
POL, CORN. Een onvrijw. logeerpartij ...
RANTZOW, A. v. De derde ... ... ...
RIDDER, Q. A. DE Toon Hartman ... ...
- De vijf jongens van Vredestein ...
ROOS, MATH. De heilig-avondklok ... .,,
f 1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.50
... ..
1.90
.. .
gek.
0.90
„.
1.50
...
...
geb.
... ...
...
ROVER, P. A. DE Als 't water roept ,,,
... ..
.,.
- Het spook in 't krot
ROY, K. Tot hoogen prijs (L.R.V.-serie) ...
RUDIGER, Op gouden wieken (L.R.V.-serie)
RUNA, Alles of niets (L.R.V.-serie) ... .,.
- De oude dominee van 1-16rnsjë -. ,,,
SAPHIR, Dr A. Christus en Israël ...
SAPPER, A. De familie Peereboom ... ...
- Groeien en bloeien ... .., ... ...
- Greta Reinwalds eerste schooljaar
- Greta Reinwalds laatste schooljaar
SCHIPPERS, W. Wuildershoeve
- Het uilennest ... ... .., ,..
... ... ... ...
- Jan Starheim
- De zoon v. schipper Holting ...
- Twee wegen - één doel ...
SCHMID, De bouwmeester van den dom (L.R.V.-serie)
SCHOTELVELD, F. v. Malvina's aandoen!. Kerstdagen
SCHOUTEN, J. Honderd vertellingen ... ... ... ,_,
SCHREINER, E. De rots der waarheid (L.R.V.-serie) ...
- In de worsteling om de wereld ... ... ,.. ... ...
- De harp der Hugenote ... ... ... ... ...
SCHRILL, E. Uit Ruslands steppen ... „.
... ... ... .„, ...
- Tweemaal gestorven
SCHRIJVER, G. De jongens van de club ...
- Toen moeder weg was ... ... ... ... ...
SNOEP, J. De Dordtsche poorterszoon ... ...
THEMMEN, G. In 's levens poort ... ,.. .,.
- Op den drempel
... ... ... .... ... ....
`
... ..,
.. ...
TORRE, A. v. d. Bakvischland ... ...
TROMMIUS. Concordantie v. d. Bijbel (nieuwe druk)
1.90
2.50
2.50
1.75
1.50
2.25
geb. f 2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
3.25
2.75
2.25
1.90
2.75
3.25
luxe uitg. 3.50
geb. 2.50
„
2.25
1.50
1.25
.,
.,
.,
11
0.50
1.90
1.50
0.60
1.50
0.50
1.50
1.75
1.50
2.25
2.25
2.75
2.25
1.50
2.75
2.90
2.75
2,75
2.90
2.90
2.75
2.75
1.50
1.50
1.50
0.90
2.25
2.50
2.50
2.2.50
2.25
2.25
0.90
2.25
2.50
1.50
0.40
2.65
1.50
2.90
2.75
2.25
1.20
3.3.25
2.20
1.65
1.65
2.90
19.75
71
UITEWAART, De schippersjongen van Nieuwpoort
VEKA, Onze vier jongens ... .. ... ... ... ...
VELDHUIZEN, Prof. A. v. De vogelen des hemels
...
- Met zes zintuigen de natuur in ... ...
VELTMAN, De Vlaamsche spitsbroeders ...
- De Vlaamsche stoelenmatter .
...
- Baje en haar kerkje
- Van hooge kracht ... ... ..
VELZEN, F. B. v. Ridder Otto ...
- Een schipbreukeling ... ... ..
... ... ...
- Sophie Volckhart
1.75
1.90
...
..
••••
.
gek.
VERWAAL, Ds A. Vanwaar e i waartoe onze Bijbel? ... ..
...
VISSCHER, J. A. Het schemerdal ...
- 5ietske
- De zoon van den roofridder ... ...
- Prof. H. Paradijsprobleem ... ...
- De schepping 1 ... ... ... ... ...
VLIS, N. v. d. Fré's Meisjesjaren ... ... ... ...
VOORHOEVE, Dr J. Homoeopathie in de praktijk
VROEGOP, Waakt en bidt ... ... ... ... ... ...
- Den strik ontkomen (L.R.V.-serie) ... ... ... ...
- De roep van het vaandel ... ... ... ... ... ...
WALLACE L. Ben Hur ... ... ... ... ... ...
WILDE, G. K. DE De ondergang v. d. „Sperwer"
- De geheimzinnige villa ... ... ... ... ...
- Dirck Pomp
WESTERBRINK-WIRTZ, Gerda ... ... ... ...
WIRTZ, J. C. Bijb. dagboekje voor opvoeders
WOOD, Mrs H. De steur heers levens
- Een bewogen leven ... ... ... ... ...
ZEEUW, P. DE Zwarte wonderdokter
...
- Huib, de broer v. d. Watergeus ... ...
- De val van het roofslot ... ... ... ...
- De koksmaat v. d. „Drommedaris"
... ...
•
... ..
ZWART, A. C. DE Hoe de zoon v. d. pionier Pres. werd
1.50
1.50
1.75
2.15
geb. f 2.75
2.50
5.50
4.25
2.70
2.55
.
2.60
2.70
2.25
2.25
2.50
1.90
2.25
.
1.90
2.1.50
1.75
1.50
2.-
1.50
2.2.25
2.90
5.90
9.2.90
6.90
0.40
1.50
2.75
2.90
2.75
2.75
2.75
2.25
2.50
2.50
1.90
1.80
2.75
2.75
2.75
2.25
2.20
PLATEN VAN ANDERE UITGEVERS:
„Vrede op aarde" briefkaart in 12 kleuren ..
„De breede en smalle weg" (50 X 631/2 cm.) ...
72
f 0.075, 25 ex. f 1.50
f 0.60,
25 ex. è
0.55
„Geef ons heden ons dagelijksch brood" (45 X 37 cm.)
Map met 100 Bijb. platen van 1-1. Copping
.
4.50
Leinweberkaarten. Per pakje van 12 versch. Bijb. voorst. f 0.75, 10 pakjes
6.-
DEN HAAG 1932/33
ENKELE OPMERKINGEN
Al onze uitgaven zijn in eiken goeden boekhandel verkrijgbaar.
Bij zendingen rechtstreeks aan particulieren worden steeds
vracht- en portokosten berekend. De verpakking is vrij; alleen
kisten worden in rekening gebracht.
Bij elke zending wordt een factuur met girobiljet gevoegd.
Wordt het bedrag der nota niet voldaan, dan laten wij — met
verhooging der incassokosten — een kwitantie aanbieden.
Van tijdschriften, evangeliewerkjes, traktaten, kinderboekjes
en teksten worden aan hen, die aanschaffing ernstig overwegen, gaarne proefexemplaren gezonden.
Bij bestelling van genummerde geschriften behoeft men
slechts het nummer aan ons op te geven; bij evangeliewerkjes
steeds ook de serieletter.
Aan hen, die op de hoogte willen blijven van onze nieuwe
uitgaven, sturen wij — op verzoek — geregeld gratis een
ex. toe van elk nieuw prospectus en het van tijd tot tijd verschijnende „Lezen en herlezen." Men geve hiertoe zijn naam
en adres op.
J. N. VOORHOEVE - UITGEVER
DEN HAAG
DUNNE BIERKADE 17
Tel. 110961 — Giro 8222
Telegr.-adres:
VOORHOEVE - DENHAAG