Jaarverslag (pdf)

JAARVERSLAG
2013
Museum ‘Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij’
Postbus 25 - 3253 ZG Ouddorp ZH - [email protected]
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Verantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Doelstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Juridische status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RTM Beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Raad van Advies . .
...............
Algemeen . . . . . . .
...............
Financieel overzicht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
.............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
.............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Administratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Medewerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Donateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Werkplaats en materieel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17
Conservering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Opstallen en inventaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Weg en werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Werkgroep autobussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-22
De Tramkoerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
C B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
RTM-Archief (was Werkgroep Archief en Documentatie) . . . . . . . . . .25
......................................................
Statistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
2
Verantwoording
Het bestuur van het Museum ‘Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij’ presenteert hierbij het jaarverslag over 2013.
Zij is donateurs, begunstigers en medewerkers zeer erkentelijk voor
hun bijdragen, zonder welke de behaalde resultaten niet gerealiseerd
zouden zijn.
Ouddorp, april 2014
namens het bestuur,
(R. Sparreboom, voorzitter)
(S.J. de Haan, secretaris)
3
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Doelstelling organisatie
De doelstelling van het Museum ‘Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij’ - hierna te noemen RTM OUDDORP - bestaat uit het
in de breedste vorm in stand houden van de geschiedenis van de voormalige N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, en wel door:
¤
het onderhouden en het restaureren van het in haar bezit zijnde
materieel;
¤
het bouwen en verwerven van replica’s van de niet aanwezige stukken en onderdelen in haar collectie;
¤
het verwerven en in stand houden van alle goederen, fotomateriaal,
documentatie, tekeningen en alle overige zaken die een getrouw
beeld vormen van de voormalige N.V. Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij;
¤
het zichtbaar maken van de geschiedenis van de voormalige N.V.
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij door middel van exposities,
en door te rijden met de collectie rollend materieel;
¤
kortom de gehele historie en de collectie veilig te stellen voor het
nageslacht.
Alle andere activiteiten zijn ondergeschikt aan de bovengenoemde doelstelling. RTM OUDDORP zal zich, voor zover dit geen belemmering vormt
voor de overige doelstellingen, inspannen om:
¤
materieel, goederen en documentatie van aansluitende en regionale
vervoers-onderdelen of takken van vervoer in haar collectie onder te
brengen;
¤
aangeboden materieel op 1067 mm spoorbreedte te behouden.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
4
Juridische status
Het RTM-reglement.
Het RTM-reglement dat in 2000 is ingevoerd geldt voor alle medewerkers die een functie vervullen met de rijdende tram.
Op 16 januari 2008 is door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan
de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij te Ouddorp
concessie verleend voor de uitoefening van de dienst op de spoorweg
waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd tussen Ouddorp en Scharendijke West-Repart.
5
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Het bestuur
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
de
de
de
de
de
de
heer
heer
heer
heer
heer
heer
R. Sparreboom, voorzitter
S.J. de Haan, secretaris
H. Smit, penningmeester
P. Tiedema, lid
J. Rafaël, lid
P.H. Hekking, lid
Aan één vacature moet nog invulling gegeven worden.
6
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
RTM Beheer
Per 14 maart 2007 is opgericht ‘Stichting RTM Beheer’ te Ouddorp.
Deze stichting is eigenaar van de kerncollectie die in bruikleen wordt
gegeven aan de ‘Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij’.
Het bestuur is in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen
geweest.
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:
de
de
de
de
de
heer
heer
heer
heer
heer
S.J. de Haan, voorzitter
H. Smit, secretaris/penningmeester
R. Sparreboom, lid
P.P. Numan, lid
J. van der Weide, lid
7
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Raad van Advies
De Raad van Advies is in het verslagjaar één keer in vergadering bijeen
geweest. Deze bijeenkomst is als constructief en opbouwend ervaren.
Tussentijds is regelmatig telefonisch advies gevraagd.
In de Raad van Advies hadden in het verslagjaar zitting:
mevrouw G. van de Velde - de Wilde, per 30 oktober 2013
de heer Ing. J.H. van den Berg
de heer Mr. J.L. Pit
de heer Jhr.Ir. C.J.A. Reigersman
de heer Mr. J.J.P.M. Asselbergs
8
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Algemeen
2013
is een jaar met meerdere hoogtepunten en mijlpalen geweest.
Op 21 juni bezochten tijdens hun provincietoer door Nederland koning
Willem Alexander en koningin Maxima RTM voor een korte tramrit over
de Browersdam. Tijdens deze rit is rijtuig 417 in gebruik genomen na een
uitgebeide restauratie, in een soortgelijk rijtuig had ook de overgrootmoeder van koning Willem Alexander in 1907 gereden bij haar bezoek
aan Zierikzee.
De uitbreiding van het museumgebouw is in 2013 gestart met een eerste fase, meerdere sponsoren hebben gezamenlijk de start financieel
mogelijk gemaakt. De bouw is gestart op 8 juli en in ruwbouw opgeleverd
op 1 november 2013. De ingebruikneming is gepland bij de start van het
rijseizoen 2014.
Op 26 september vond de onthulling van de eerste steen van de uitbreiding van het museum plaats door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee en wethouder Ad Verseput van Schouwen-Duiveland.
1 november vond de Erfgoeddag plaats te Ouddorp met als item Openbaar Vervoer. Één van de aanwezigen was de gedeputeerde van Zuid Holland de heer Han Weber, hij is samen met twee collega’s van hem rondgeleid door het huidige en uitgebreide museum.
Enkele medewerkers hebben samen met de gemeente Goeree-Overflakkee gewerkt aan het voorbereiden van voorlichtingspanelen die op markante ex-RTM punten op Goeree-Overflakkee worden geplaatst.
Verder hebben zij ook medewerking verleend aan de samenstelling van
van de uitgave ‘Sporen van de tram op Goeree-Oveflakkee’. Hierin zijn
twee fietsroutes opgenomen langs RTM-objecten.
Voor wat betreft het wederom in dienst stellen van opgeknapt materieel,
was het een topjaar.
Uiteindelijk is het niet gelukt om de baanverlenging tot aan Scharendijke in 2013 tot stand te brengen. Financiële onmogelijkheden lagen hieraan ten grondslag. Getracht wordt in de komende twee á drie jaren dit
weer op te pakken en af te ronden. Het basisplan en tracé zijn voorbereid en gereed.
Dit jaar kunnen we redelijk tevreden zijn met het aantal bezoekers. Na
de dip in 2012 nam het totaal aantal bezoekers met zo’n 9,5 % toe t.o.v.
2012 tot 10068.
RTM heeft zich dit jaar aangesloten bij Platform Pioniers Brouwersdam,
(PPB), een belangenvereniging van ondernemers op de dam. Verder praten wij als RTM en PPB mee in de discussie over de mogelijke getijdecentrale in de Bouwersdam.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
9
Financieel overzicht
Ontvangsten.
Van onze donateurs werd over 2013 een bedrag ontvangen ad € 40.730.
Het aantal donateurs bedroeg 1048, zodat gemiddeld per donateur
€ 38,86 werd ontvangen. Over 2012 was het totaal € 41.479 voor 1056
donateurs, gemiddeld € 39,28. De ritopbrengsten volgens dienstregeling stegen met € 3408.- (+7,3%), terwijl de extra tramritten daalden
met € 483,-.
De opbrengst van de busritten steeg met € 1.307,- tot € 7.817.-.
In de post giften/schenkingen ad € 19.777.- is begrepen ontvangen giften t.b.v. loc 37 ad € 5.473,-.
Uitgaven:
In de post onderhoud locomotieven ad € 17.685,- is begrepen een
bedrag ad. € 10.586,- voor Loc 37.
Resultaat:
Een tekort ad. € 28.417,-. Dit is een staat van ontvangsten en uitgaven. Fiscaal werd er een verlies geleden ad. € 137,-. Hierbij werd geen
rekening gehouden met investeringen ad. € 41.930,-, maar wel met een
post afschrijvingen ad. € 13.659,-.
10
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
€
FINANCIEEL
VERSLAG 2013
(met de vergelijkende cijfers over 2012)
(bedragen in hele euro’s)
2012
2013
uitgaven
kosten vrijwilligers
diverse kosten
4.184
2.631
4.184
2.631
pacht
4.234
4.275
beveiligingskosten gebouw
1.934
3.781
gas, water en elektriciteit
7.155
8.777
overige huisvestingskosten
4.735
7.949
18.058
24.782
7.272
17.685
huisvestingskosten
bedrijfskosten
onderhoud lokomotieven
onderhoudskosten motorrijtuigen incl. Sik
15.407
8.777
onderhoudskosten rijtuigen
18.391
8.280
1.417
10.419
10.920
11.198
onderhoudskosten voertuigenpark algemeen
kosten brandstoffen/smeermiddelen
gas, zuurstof, stikstof
kosten aan de trambaan
gereedschappen
kosten autobussen
412
565
21.185
22.535
2.023
2.503
16.284
13.794
93.311
95.756
transportkosten
diverse transportkosten
reclame, advertenties, div. verkoopkos
0.000
0.000
0.000
0.000
6.011
5.475
6.011
5.475
algemene kosten
drukwerk, computer, div. kantoorkosten
1.498
1.875
telefoon/port
1.303
1.557
6.053
kosten Tramkoerier
5.679
kosten festiviteiten
771
692
contributies/heffingen/vergunningen
942
883
overige algemene kosten
2.651
2.413
verzekeringen algemeen
7.742
8.859
20.586
22.332
buitengewone lasten
0.000
0.000
toev. voorz. baanonderh. Brouwersdam
0.000
0..000
142.150
150.976
ontvoeging voorziening rest., backertje, baan
0.000
0.000
buitengewone baten
0.000
0.000
0.000
0.000
buitengewone lasten
2012
2013
ontvangsten
donaties
giften, schenkingen en legaat
subsidies
sponsoring
medewerkersbijdragen
opbrengst tramritten
opbrengst bielzenactie
netto opbrengst museum
netto opbrengst horeca
opbrengst autobusritten
diverse opbrengsten
41.479
11.593
16.000
1.197
13.028
60.650
425
1.281
4.606
6.511
0.000
40.730
19.777
13.000
0
16.253
63.575
0
2.261
4.912
7.818
1.410
subtotaal
buitengewone baten
buitengewone lasten div. rijtuigen, loc 37 etc
156.770 169.736
tekort
overschot naar financiële middelen
0 28.417
-7.808
0
_______ _______
148.962 198.153
====== ======
TOTAAL
6.173
6.434
6.173
rentebaten
rentenbaten rek-courant bank
totaal ontvangsten
6.434
totaal uitgaven
investeringen
TOTAAL
-637
-926
-637
-926
147.947
156.223
1.015
41.930
148.962
198.153
====== ======
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
11
Administratie
Evenals voorgaande jaren heeft de algemene administratie in het verslagjaar een alleszins aanvaardbaar niveau bereikt, dankzij de optimale inzet van een aantal medewerkers.
Alle direct noodzakelijke administratie voor de bedrijfsvoering is compleet, overzichtelijk en bijgehouden. Toch zouden nog veel zaken die nu
blijven liggen op papier gezet moeten worden. Hierbij valt te denken aan
organisatie en werving van vrijwilligers.
De proceduretijd van de diverse handelingen is verkort. Dit is mogelijk
geworden door gebruik te maken van internet bankieren en meer
beschikbare tijd van enkele medewerkers.
Ten aanzien van de werving van nieuwe medewerkers en het verkrijgen
van subsidies is 2013 een goed jaar geweest.
12
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Veiligheid
Gelukkig hebben zich in het verslagjaar geen incidenten, ongevallen of
bijna-ongevallen voorgedaan.
De benodigde en voorgeschreven contrôles door gecertificeerde bedrijven en instanties zijn uitgevoerd zonder verdere problemen. Hieronder
vallen alle brandblusmiddelen, roldeuren, oliegestookte verwarmingsinstallaties, gastanks van de heftrucks, electrische installaties alsmede
de heftrucks zelf en de in gebruik zijnde hijsmiddelen.
Ook ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport, voorheen IVW) heeft ter
plaatse de staat van het materieel en van de trambaan geïnspecteerd.
Tevens is er audit uitgevoerd op het gebied van de registratie en afhandeling van de werkzaamheden.
De problemen die zich manifesteerden in het spoor hebben wij met
eigen middelen over een lengte van 125 meter baan kunnen opknappen. Er rest nu nog 800 meter baan op de Brouwersdam die ook moet
worden aangepakt.
DCMR heeft een controle uitgevoerd en zijn bevindingen op papier
gezet.
13
Tractiepersoneel en overige technische medewerkers kregen in het
begin van het verslagjaar hun jaarlijkse herinstructie.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Medewerkers
In het verslagjaar hebben de volgende personen zich voor RTM OUDDORP
ingezet:
Sectie Tram en catering:
GUIDO BAARS, JIP BAKKER, ALBERT DE BEIJER, PETER BLOK, COR BOELHOUWERS, ARIE BOERTJE, KEES BOSLAND, ANDRÉ BRAUNS, EDWIN BRAUNS, HUIB
DEKKER, HARRY VAN DORT, JAENETTE VAN DORT, REMCO DE FEITER, DENNIS
VAN DER GAAG, HANS GERLINGS, LIESBETH GERLINGS, ROEL GEUS, WIJNAND DE
GOOIJER, NOL GRASMAN, MARK GROOTENDORST, SAM DE HAAN, NIELS VAN DER
HEIDEN, BRENDA HEKKING, PAUL HEKKING, WIL HELBERS, THIJS VAN IMMERZEEL, GUIDO KEMPENAARS, BART DER KINDEREN, NIEK LAMFERS, BERNARD
LAPARLIÈRE, JAAP LEGERSTEE, HENK ONTROP, AD POORTVLIET, JOE RAFAËL,
ERIC VAN DER REIDEN, HENRI ROOZEMOND, FRISO VAN DER SCHAAR, HERMAN
SMIT, ROEL SPARREBOOM, PIER TIEDEMA, TON TIGGES, CONNIE TIGGES, LIDIAN
TIMMERMANS, RINUS VAN DEN TOL, GERRIT VAN VALEN, HENK IN ‘T VELD, AD
VENDERBOS, BERT VIS, MARCEL VOS, MARTIN VROEINDEWEIJ, RONALD WEBER,
KOOS ZIJLMANS, ADRI DE ZWART, HENK DE ZWART EN SVEN ZWIJNENBURG.
Sectie Bus:
HARRY VAN DORT, SIEM EMMERZAEL, PAUL HEKKING, ROBIN KAASHOEK, WIM
KOEKEBACKER, HENK KWAKERNAAT, HENK ONTROP, MARCO SALA, RAYMOND
VAREKAMP, CARIN VERSENDAAL EN WIM VERSENDAAL.
Het bestuur dankt alle medewerkers voor hun belangeloze inzet voor de
RTM.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
14
Donateurs
Aan het begin van het verslagjaar telden we 1056 adressen in ons
donateursbestand. In de loop van het jaar hebben zich 8 donateurs
meer afgemeld dan aangemeld. Per 31 december telden wij 1048 adressen in ons donateursbestand.
15
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Werkplaats en materieel
Algemeen.
De smidse is aangesloten op stroom en voorzien van een afvoer voor de
rookgassen door het dak.
De A-rijtuigen worden weer voorzien van het originele type contactdozen
welke door de medewerkers worden gemaakt.
Loc 50, 54 en 56.
Loc 50: is voorzien van een nieuwe injecteurs. De ketel is gezuurd en
gewassen, divese oliepotjes zijn schoongemaakt.
Loc 54: na het lichten zijn de aspotlagers gecontroleerd en schoongemaakt. Bij één aspotlager is besloten nieuw witmetaal in te gieten en
weer op maat te kotteren en schrapen. De vonkenvanger is vervangen
door een nieuwe. De drijfstangen zijn in goede staat bevonden.
Loc 56: de voorbereiding voor een algehele revisie is gestart.
Loc 50 en 54 zijn weer door de tweejaarlijkse stoomkeuring gekomen.
M 1651 "Puttershoek" (Sik).
Het machinistenhuis en motorhuif zijn gedemonteerd, daar waar nodig
zijn onderdelen vervangen door nieuwe en weer gemonteerd. De montagegaten in het plaatwerk van het machinistenhuis zijn gesoevereind, de
koppen steken nu niet meer buiten het plaatwerk. De versnellingsbak is
definitief geplaatst en de aandrijfkettingen aangebracht. er is in eigen
beheer een extra kettingwiel aangebracht dat dient als looprol. De gereviseerde DAF-dieselmotor is geplaatst. De tank is geplaatst en de schilderafwerking is gestart. De ronde draairamen en zakramen worden weer,
zoals origineel, aangebracht.
AB 414.
Nadat de bak extern is opgebouwd met gebruikmaking van een groot
aantal gezichtsbepalende originele delen, is in de timmerwerkplaats
begonnen met het maken van de bankframes, deze zijn gereed.
AB 417.
Zodra de zekerheid er was dat koning Willem Alexander en koningin
Maxima 21 juni 2013 een ritje zouden komen maken is er met grote overgave gewerkt om dit rijtuig geheel rijklaar te maken. De banken zijn
bekleed en de ramen geplaatst waarna er aan de buitenzijde kroontjes
zijn aangebracht. Het remwerk is ingebouwd en de hekjes zijn geplaatst.
BD 438.
Na het gereedkomen van het stalen frame in de bagageafdeling is er een nieuwe houten vloer gemonteerd. De binnenzijde is betimmerd en aan de buitenzijde zijn de schrootjes weer aangebracht. De dakbedekking is aangebracht op
nieuw aangebrachte dakplaten. De bufferbalk en plaat zijn d.m.v. klinken weer
aangebracht.
883.
Platte wagen 883 is ontdaan van de stalen vloer en voorzien van een nieuwe stalen vloer. De draaistellen zijn gelijtijdig meegenomen in dit onderhoud en er zijn
nieuwe, naar de originele voorbeelden, rongen gemaakt.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
16
884.
Deze wagen wordt opgebouwd op aanwezige opgeknapte nooddraaistellen
van de Sperwer. Dit is een nieuwe wagen die ingezet gaat worden om ballast
in de baan te kunnen brengen en spreiden. Het frame op de draaistellen is
aangebracht. Er komt een silo met stortkleppen op deze wagen.
Dumper.
Dit is een driewieler met een kiepbare kleine laadvloer. Deze is geschonken
ten behoeve van het transoprt van kleine onderdelen. De motor zat vast
maar is door de medewerkers evenals de versnellingsbak weer gereviseerd
en inzetbaar gemaakt.
Loc 37.
De werkzaamheden aan loc 37 gaan langzaam maar gestaag door.
De krukas, loopas en de wielkernen werden gereed gemaakt waarna de
wielbanden om de kernen zijn gekrompen. De krukas en de loopas zijn ver
volgens in de wielkernen gekrompen. Van de originele fabrieksplaat is een
afgietsel gemaakt.
ABR 1517.
De problemen met de tripleklep zijn opgelost na enkele aanpassingen en
deze functioneert weer naar behoren.
Sperwerstel EB 1701-1700-1702.
De voorbereiding voor het aanbrengen van de nieuwe bekabeling met
behulp van de oorspronkelijke tekeningen van Düwach is gestart.
17
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Conservering
Gedurende het verslagjaar werden onder andere de volgende conserveringswerken uitgevoerd:
Locomotieven:
50: voetplaat geschilderd.
54: voetplaat geschilderd
Diesellocomotieven:
M 1651: diverse schilderwerkzaamheden.
Rijtuigen:
B 363: Vloer geschilderd.
B 364: Zakramen voorzien van veiligheidsglas, vloer geschilderd.
AB 394: vloer geschilderd.
AB 417: draaistellen en frame geschilderd.
BD 438: buitenzijde en binnenzijde behandeld.
Goederenwagens:
883: geheel geschilderd.
884: diverse schilderwerkzaamheden.
18
Diversen:
Smidse en de afvoerpijp geschilderd.
Picknick tafel en banken geschilderd.
Perron banken geschilderd.
Buitenwand bestaande loods geschilderd.
Vrijbalken en wisselomzetstoelen op het emplacement behandeld.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Opstallen en inventaris
De bouw van de uitbreding van het museumgebouw is door de externe
aannemer op 8 juli 2013 aangevangen. Op 1 november 2013 is de eerste fase van de uitbreiding opgeleverd aan RTM. Het schilderwerk is
door externe schilders uitgevoerd gezien de werkdruk die op onze eigen
schilder staat t.a.v. het materieel dat onderhoud behoeft.
In eigen beheer is wel de bestaande aansluitende remisewand in een
gelijke kleur als het nieuwe metselwerk geschilderd.
Van de gevel zijn die onderdelen, o.a. verlichting en reclamebord, verwijderd die op de plaats van de uitbreiding zaten.
Verder is er regulier onderhoud gepleegd aan de opstallen en inventaris.
19
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
Weg en werken
Gedurende het verslagjaar vond het gebruikelijke spooronderhoud d.w.z. lichten en schiften van het spoor - normaal voortgang.
Ten behoeve van de verbetering van de werkomstandigheden aan de
baan is een nieuwe Atlas, tractor en klepelmaaier in dienst genomen.
Opschietend onkruid in de baan is bestreden met behulp van de eigen
sproeitrein en hinderlijk aanwezig groen naast de baan - op te korte
afstand om veilig te kunnen rijden - werd verwijderd.
De rails die in 2012 uit de baan op de Brouwersdam is verwijderd, is
geplaatst in de uitbreiding van het museumgebouw en de baan daar
naar toe.
Op de hoofdbaan is een wissel vervangen door een NP46-wissel in ballast. Ook op het emplacement zijn diverse wissels gereviseerd of vervangen en van nieuwe bielzen voorzien. Tevens is een wissel gelegd in
de aansluiting die afbuigt naar de uitbreiding van het museumgebouw.
Ten behoeve van de bouw van de uitbreiding en ter verbetering van de
hemelwaterafvoer op het terrein is door de medewekers een rioleringssysteem gelegd, aansluitend op de bestaande hoofdafvoer en waar
reeds aanwezig uitgebreid. In de museumuitbreiding is een wateraansluiting en waterafvoer gerealiseerd ten behoeve van de koffiehoek. Verder is de rail in beide sporen gelegd en de grond in de uitbreiding op
hoogte van de komende bestrating gebracht.
De overgang aan het Springersdiep is in één weekend gedemonteerd en
herplaatst, inclusief het aanbrengen van nieuwe bielzen en ballast.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
20
Busgroep
Restauratie RTM 107, Grasklokje.
Helaas is in de afrondende restauratiewerkzaamheden van de RTM-bus 107,
het Grasklokje, enige vertraging ontstaan. De oorzaak was een aantal noodzakelijke reparaties aan het chassis van onze andere museumbus, de Van Oeveren 40, teneinde deze bus door de RDW goedgekeurd te krijgen. Deze bus moet
immers bedrijfsvaardig zijn om onze geplande tochten te kunnen rijden.
De werkzaamheden die in 2013 aan het Grasklokje zijn verricht behelzen:
-Herstel- en schoonmaakwerkzaamheden aan het interieur;
-Herstel en reparatie van het chassis en de instapbak;
-Aanbrengen van plaatjes belettering en attributen en schilderen van
het grasklokje aan weerszijden;
-Demonteren en reinigen van de originele Leyland-wieldoppen.
We verwachten dat de restauratie voor aanvang van het rijseizoen 2014 is
afgerond en dat de bus na goedkeuring door de RDW kan worden ingezet (aanvankelijk beperkt).
RTM 147, Bellewagen.
Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 april heeft de Bellewagen op uitnodiging
van de Stichting Bloem en Zee - dus zonder kosten - wederom meegedaan aan
De Mooiste File in Noordwijk ZH. Daarbij heeft het busje een dag met bloemen
versierd in de Bomstraat - de bloemversiering werd gesponsord door de winkeliers in de Bomstraat - en een dag op de Koningin Wilhelmina Boulevard
gestaan. Vrijwilligers hebben bij het busje promotie gemaakt voor het RTMmuseum.
Daarna is het busje overgebracht naar een stalling in Ouddorp, niet zo ver van
het RTM-museum. Dat maakte het mogelijk dat op een aantal zaterdagen in
augustus ritjes met de Bellewagen te maken van VVV Ouddorp naar het RTMmuseum v.v. Ook is de Bellewagen betrokken bij de opening van de Shared
Space in Middelharnis op 17 juli.
Projectplan RTM 82, Atalanta.
Het projectplan voor restauratie van de RTM 82, Atalanta, zal worden opgesteld na voltooiing van de restauratie van het Grasklokje. Hierbij wordt een
nauwkeurige kostenraming gemaakt. Het voornemen is het chassis volledig te
strippen, te herstellen en te conserveren. De andere bus, RTM88, Oranjetip,
wordt als plukbus gebruikt voor restauratie van de Atalanta.
Stalling.
Tegen het verstrijken van het jaar 2013 doemde er een nieuwe uitdaging op.
De schuur waar de twee DAF-bussen (RTM 82 en 88) en het nodige materiaal
staan opgeslagen is door de eigenaar verkocht. De schuur moet per 1 augustus 2014 leeg worden opgeleverd. Dus voor die tijd moeten we een andere stalling voor de bussen en het materiaal hebben gevonden.
Combitochten en extra ritten.
Voor 2013 waren er 13 combitochten gepland. Het concept blijkt helaas wat
te zijn uitgewerkt. Een aantal tochten had een zeer magere deelname, een
tocht is vanuit Noordwijkerhout gereden door Brouwer's Tours en zes tochten
zijn geannuleerd wegens te weinig be-langstelling. De traditionele RTM-combitocht vanaf het Willemsplein in Rotterdam had een optimale bezetting.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
21
Deze tocht willen we in 2014 herhalen. De andere mogelijkheden houden we
in het programma voor gezelschappen.
De in totaal 15 afgehuurde ritten waren wel een succes. Bovendien zijn er
gereserveerde ritten gereden met de Bellewagen. In totaal zijn er 31 ritten gereden.
De totale bruto opbrengst van de busritten in 2013 was € 7.231,45 (excl.
BTW).
Vrijwilligers.
De afdeling autobussen heeft 11 vrijwilligers: Harry van Dort, Siem Emmerzael, Paul Hekking, Robin Kaashoek, Wim Koekebacker, Henk Kwakernaat,
Henk Ontrop, Marco Sala, Raymond Varekamp, Carin Versendaal en Wim
Versendaal. De afdeling autobussen vergaderde in 2013 op donderdag 14
maart en op maandag 18 november in 's-Gravendeel.
Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).
Alle vier de bussen, RTM 82, RTM 107, RTM 147 en Van Oeveren 40 zijn geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). De RTM 107 (Grasklokje), RTM 147 (Bellewagen) en Van Oeveren 40 hebben de 'C'-status. In
april van dit jaar heeft de beoordelings-commissie de RTM 82, Atalanta, de 'B'status toegekend.
22
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
De Tramkoerier
In het verslagjaar werden 4 edities van De Tramkoerier verzonden naar
donateurs en begunstigers. De oplage bedroeg aanvankeljk 1200 stuks
per editie, de wintereditie is teruggebracht naar 1100 stuks, elke editie
bestond uit 16 bladzijden.
Overige communicatie.
In het verslagjaar is er in diverse toeristische bladen geadverteerd.
Moeilijk meetbaar blijft het (positieve) effect.
De website is totaal 45.636 maal bezocht, waarvan 30.990 bezoekers
uniek waren, wat resulteerde in een aantal van 123.522 bezochte pagina’s.
23
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
CBA
De taak van de Commissie Buitenspoorse Activiteiten (CBA) is ideeën te ontwikkelen om evenementendagen bij de RTM aan te kleden en aantrekkelijker
te maken bij het publiek en daarover voorstellen te doen aan het bestuur. De
commissie was in 2013 als volgt samengesteld: Guido Baars, Remco de Feiter,
Hans Gerlings, Mark Grootendorst, Paul Hekking en Joe Raphael.
In 2013 heeft het CBA de volgende initiatieven en activiteiten ontwikkeld en
voorgesteld.
Evenementendagen.
Het CBA heeft ook in 2013 gezorgd voor extra attracties tijdens evenementendagen:
-Driedaagse (9, 10 en 11 mei), modelbanen, Kees Doornebal met zijn
minitreinen (HMS), Nationale Stoomtrein Dag (Hemelvaartsdag, 9 mei)
en op zaterdag 11 mei Zeeuwse Dieseldag met interessante treinsamenstellingen.
-Tweede Pinksterdag (20 mei): historische vrachtauto's, tractoren en
de stoomtractor Vera Lynne;
-Zaterdag 1 juni: modelspoorbeurs in de RTM-remise, met minitrein
HMS, LGB-baan, rangeermodelbaan van Hans Helgers. Er waren 360
bezoekers; opbrengst ± € 2.000,00;
-Kinderdagen (7 en 8 augustus): minitrein van HMS, modelrangeer
baan Hans Helgers, clown Vico, springkussen en verschillende kinderactiviteiten;
-Open Monumentendag, zaterdag 14 september (thema Macht &
Pracht): klederdrachten, palingroker, optreden van mandolineorkest.
-RTM-donateursdag (zaterdag 28 september): programma en presentatie rijtuig 417 en rongenwagen 883. Interessante treinsamenstellingen;
-Herfstkinderdag (16 oktober): minitrein van HMS, modelrangeerbaan
Hans Helgers, springkussen en verschillende kinderactiviteiten;
-Extra Herfstkinderdag 'low key' (23 oktober): verschillende kinderactiviteiten.
Publiciteit en extra's.
Het CBA zorgt voor de publiciteit voor de evenementendagen: voor elke dag
wordt een persbericht met foto's gestuurd naar alle huis-aan-huis-bladen,
dagbladen, regionale radio en tv en andere media in een ruime regio rondom
Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland. Ook wordt
onze eigen website gevoed met informatie over deze dagen. Voor de Open
Monumentendag levert het CBA een artikel aan de eilandelijke OM-folder.
Incidenteel wordt geadverteerd in toeristische uitgaven.
Er is een cadeaubon ontworpen en geproduceerd voor verkoop in de museumwinkel en via de website.
Er is een poging gedaan om een dag te organiseren voor touringcarbedrijven
in een straal van ± 100 km rond het RTM-museum. Hiertoe zijn 57 ondernemingen uitgenodigd. Na een respons van slechts vier daarvan is besloten deze
dag (17 oktober) af te blazen. Twee vertegenwoordigers van een van de responderende ondernemingen zijn op woensdag 16 oktober ontvangen.
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
24
RTM - Archief
(was Werkgroep Archief en Documentatie)
De naam W(erkgroep) A(rchief ) D(ocumentatie ) is in het verslagjaar veranderd
in RTM - Archief, dit om een meer pakkende kop te krijgen in de Tramkoerier,
voor het stellen van vragen en het geven van giften.
De voorraad uit de dozen, welke zich bevonden in de gang van het streekarchief Goeree - Overflakkee, afkomstig uit de nalatenschap van dhr. A. Baars,
zijn opgeslagen en de inhoud voor een groot deel inmiddels geregistreerd.
In het verslagjaar is de kastenwand uitgebreid met twee kasten, wat meer
ruimte geeft aan 112 archiefdozen. Dit jaar zijn de foto's uit de dozen 137 en
143 gedigitaliseerd en ook op kaart opgeslagen in het archief. Aan de fotodatabase word nog gewerkt om het toegankelijker te maken voor derden.
In het verslagjaar is het archief bezocht door vier bezoekers, waaronder een
medewerker van SAGA, die in opdracht van de gemeente Schouwen - Duiveland bodemonderzoek heeft gedaan nabij het emplacement van Zijpe. De
medewerker heeft uit ons archief van diverse tekeningen gebruikt gemaakt
voor de bepaling van de juist locatie. Tenslotte hebben we diverse mensen
kunnen helpen via internet.
Er zijn in het verslagjaar diverse giften gedaan en deze zijn inmiddels opgeslagen in de juiste dozen.
Medewerkers.
De werkgroep bestond in 2013 uit: Cor Boelhouwers (RTM fotoarchief), Harry
van Dort (RTM fotoarchief), Nol Grasman (RTM fotoarchief, museumperiode),
Mark Grootendorst, (algemene zaken), Henk Ontrop (RTM fotoarchief en personeel), Joe Raphaël (bestuurslid) en Eric v/d Reiden (RTM foto- en tekeningenarchief en archief Middelharnis).
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP
25
26
JAARVERSLAG 2013
© RTM OUDDORP