is3 - Gemeente Noordwijkerhout

Lisse, 17 maart 2014
Aan:
Geïnteresseerden m.b.t. Wonen in de Regio
Betreft:
All Inclusive Document Holland Rijnland Wonen in de Regio
L.S.
Het ontwikkelen van een document waar velen profijt van hebben, stond al geruime tijd op stapel
maar het kwam er niet van. Hectische omstandigheden en veranderende wet- en regelgeving in
(ver)huurdersland, vergden veel inzet en trokken een zware wissel op de kostbare vrijwilligerstijd en
energie. Toen ook nog het idee ontstond dat dit heel mooi zou passen in het plaatje vóór de
gemeenteraadsverkiezingen werd het wel heel kort dag. Toch willen wij u dit document met
aanhangende stukken graag toesturen. Doe er uw voordeel mee en gebruik de documenten die voor
u van belang zijn.
Introductie
De FHLO (Federatie van Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken) behartigt de belangen van de
Leidse huurdersorganisaties. Een aantal organisaties uit de ‘oude’ regio Holland Rijnland is inmiddels
aangesloten bij de SRH. De Rijnstreek (4) en een aantal andere organisaties zijn niet bij een
koepelorganisatie aangesloten. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem,
Nieuwkoop en Rijnwoude zijn inmiddels aangesloten bij regionaal samenwerkingsverband Holland
Rijnland. Op 10 november 2010 hebben FHLO en SRH kennis gemaakt met hun zusterorganisaties in
de Rijnstreek. Op dit moment zijn 14 gemeenten, 20 woningcorporaties en 18 huurdersorganisaties
betrokken bij ‘Wonen in de regio’.
Samen sterk
Het bestuur van de Stichting Regionaal Huurdersoverleg volgt namens- en voor de aangesloten
huurdersorganisaties nauwgezet de ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland- maar ook de landelijke wet- en regelgeving in de volkshuisvesting. Soms zijn er regionale symposia en andere bijeenkomsten om haar gesprekspartners en achterban te informeren over de gang van zaken met betrekking tot regionale bewonersaangelegenheden. Het delen van informatie, kennis en ervaringen en het
verbeteren van de samenwerking zijn belangrijke speerpunten, aangevuld met actuele thema’s.
Huurdersorganisaties uit de gehele regio proberen vinger aan de pols te houden m.b.t. de ontwikkelingen zowel lokaal, regionaal als landelijk. Huurders en woningzoekenden zijn immers de meest
trouwe cliënten van de corporaties maar ook van het regionale woonruimteverdeelsysteem in
Holland Rijnland. Als alternatief rest hen slechts de particuliere sector of eigen woningbezit.
1
Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken
www.fhlo.nl
Leidse regio
Leiden
Leiden
Leiden
3 x binnenstedelijke HO = sub regionale koepelorganisatie FHLO
(SLS Wonen → DUWO: niet in regionale Woonruimteverdeling HR)
HBV Leiden
Stein de Ree
HOOD
Jannie Cambier
BRES (studenten)
?
Ondersteuning/advies structureel ASW Team Wonen
7368
2388
Jos Heijen, Henri Zegers
www.srh-hr.nl
Duin- & Bollenstreek
8 x lokale HO = sub regionale koepelorganisatie SRH
Kaag & Braassem
HBV Alkemade
Gerard v Graas
1838
Zoeterwoude
Huurderij
Jacinta Boere
}
↓
Leiderdorp
HBOL
Anton Bos
} Rijnhart Wonen 3364
Noordwijk
SHN
Tiny v Beelen
2172
Noordwijkerhout/de Zilk
HBNZ
Tom Erents
1826
Teylingen (Sassenheim)
SBS
Usha Dhalganjansing
1968
Hillegom-Lisse-Teylingen (Voorhout) HBVB
Yvonne Baas
5744
Oegstgeest
HOB
Albert Harsta
1413
Rijnstreek
Alphen a/d Rijn
Kaag & Braassem/Nieuwkoop
Nieuwkoop
Rijnwoude
4 x lokale HO, geen sub regionale koepelorganisatie
VH Albanianae
Corrie Nieuwland
SBB Aarwoude
Jeroen vd Weijden
HBV Nieuwkoop
Edwin Hoogenboom
SBB Habeko
Ton vd Haven
7750
1881
1132
1868
Niet aangesloten organisaties
Katwijk
Leiden/Voorschoten
Teylingen (Warmond)
‘losse’ lokale HO’s uit Katwijk, Leiden & Warmond
SH de Duinstreek
Cees Oostindie
HBV de Eendracht
Elger Niels
Bewonersplatform Warmondig
Thecla Meyknecht
7040
7106
692
(Bron: VWHR cijfers woningbezit per 01-01-2013)
Ondersteuning/advies gezamenlijke huurdersorganisaties incidenteel door Woonbond Kennis- en
Adviescentrum Senior adviseur Hans Weevers op project/trajectbasis.
2
Kantoor HBV-Bollenstreek en archiefbeheer SRH
Contact SRH uitsluitend via aangesloten Huurdersorganisaties; zij zijn de frontoffice van de
bij SRH aangesloten lokale huurdersbelangenorganisaties. De koepelorganisatie is bedoeld
ter ondersteuning van deze organisaties; SRH heeft geen bewonersspreekuur;
core business is:
1.
Kennis en ervaring onderling uit te wisselen als denktank en kennisbank.
2.
Krachten regionaal te bundelen en af te stemmen richting onze gesprekspartners
(zie overzicht volgende pagina) in de regio Holland Rijnland, die eveneens regio
breed opereren.
3.
Op dit niveau de belangen van bewoners en woningzoekenden toch adequaat te
kunnen behartigen. We spreken hier over ± 60.000 verhuurbare woningen en er is
sprake van ± 75.000 ingeschrevenen als woningzoekende, waaronder zowel starters
als doorstromers in de verschillende doelgroepen van beleid. (zoals o.a. urgenten,
senioren, woonzorgvragenden etc.)
3
www.hollandrijnland.net
Holland Rijnland’ s Beleidscommissie Wonen
In 2014 gaat de corporatiekoepel zich Vereniging Holland Rijnland Wonen (HRW) noemen
zoeken vinden wonen!
www.woonzicht.nl
www.woonmarkt-rijnstreek.nl
4
www.woningnethollandrijnland.nl Per 1 april 2014 is dit het woonruimteverdeelsysteem
voor de regio Holland Rijnland.
www.woonzichtklachten.nl was destijds een initiatief van de huurderskoepels SRH en
FHLO uit de voormalige regio Holland Rijnland, in het leven geroepen vanwege de vele
onduidelijkheden en bewonersvragen over o.a. extra spelregels, de overgangsregeling,
communicatieproblemen, verminderde toegankelijkheid en gebrek aan transparantie.
(Met 4 Rijnstreek HO’s er bij, nu 18 huurdersorganisaties actief in Holland Rijnland)
Samenwerkende huurdersorganisaties Holland Rijnland
www.huur-smart.nl
Voor informatie die voor alle huurders, woningzoekenden en geïnteresseerden in de regio Holland Rijnland van
belang is, heeft SRH deze website in het leven geroepen tijdens de “stuurgroepperiode” waarin gezamenlijk
overleg werd gevoerd m.b.t. het tot stand komen van de nieuwe huisvestingsverordening van Holland Rijnland.
Corporatiekoepel Holland Rijnland, de Holland Rijnland Gemeenten en de Huurdersorganisaties; uit elk van de
3 sub regio’s waren de geledingen aan de overlegtafel in het 3-partijenoverleg vertegenwoordigd onder
voorzitterschap van:
de heer J. Wienen, vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Holland Rijnland,
portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
5

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 (87 kb)

Toelichting op de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 (73 kb)

Nadere regels woonruimteverdeling (43 kb)
Onderstaande gepubliceerd op de site van Holland Rijnland en in plaatselijke huis aan huisbladen rond 12 maart jl:
De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 en de Nadere regels woonruimteverdeling treden
in werking op 1 april 2014 en liggen samen met de toelichting op de verordening vanaf heden (N.B.
exacte datum helaas niet genoemd, YBA) gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage
in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De verordening ligt ook ter
inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in
Leiden.
Concrete datum voor welke een eventuele zienswijze kan worden is van belang om stukken voor
einde termijn te kunnen indienen. Ook de te volgen procedure dient helder te worden weergegeven
en voor een ieder eenvoudig toegankelijk te zijn. De SRH zal gedurende dit traject de bij de organisatie aangesloten huurdersorganisaties op professionele wijze bijstaan op aanvraag en waar dit in
haar vermogen ligt.
Regionale Woonvisie 2005-2019

— PDF document, 315 kB (322685 bytes)
Alle kerncijfers van Holland Rijnland bij elkaar:

Holland Rijnland in cijfers 2013-2014 (5,3 mb)

Speerpunten Holland Rijnland Focus 2014 (8,7 mb) (hoge resolutie)
6
Voor alle politici en stemgerechtigden
in de regio Holland Rijnland:
Manifest gemeenteraadverkiezingen 2014
Bron:
Nederlandse Woonbond
7
www.woonbond.nl
Holland Rijnland in uw gemeente
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband voor en door veertien gemeenten.
De gemeentesecretarissen, de griffie en de regiocontactambtenaren spelen hierin een
belangrijke rol. Hij/zij is binnen zijn/haar gemeente het aanspreekpunt voor de regio Holland
Rijnland. U kunt het overzicht van de regiocontactambtenaren ook in één keer bekijken.
Hierbij een overzicht waar u met rechtstreeks aanklikken terecht kunt voor de
gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Holland Rijnland:
Alphen aan den Rijn
Wonen Centraal
VH Albanianae
Hillegom
Stek
HBV Bollenstreek
Woningstichting de Key
Kaag en Braassem
Alkemade Wonen
HBV Alkemade
Woondiensten Aarwoude
SBB Aarwoude
Katwijk
Dunavie
SH de Duinstreek
Leiden
De Sleutels
HBV de Eendracht
Woningstichting Ons Doel
HO Ons Doel
Portaal Leiden
HBV Leiden
DUWO (studentenhuisvesting, niet in Woningnet)
HV BRES
Rijnhart Wonen
HBO Leiderdorp
Leiderdorp
vestia
Lisse
Stek
HBV Bollenstreek
Nieuwkoop
Woonstichting Nieuwkoop
HBV Nieuwkoop
Woondiensten Aarwoude
SBB Aarwoude
Noordwijkse Woningstichting
SH Noordwijk
Noordwijk
8
Noordwijkerhout
Woningstichting St. Antonius van Padua
HB Noordw’hout/de Zilk
Oegstgeest
Woningstichting Buitenlust
HO Buitenlust
Rijnwoude
Habeko Wonen
([email protected]:)
[email protected]
Teylingen
Woonstichting Vooruitgang (Sassenheim)
(info)
SB S’heim
Woningstichting Warmunda (Warmond)
([email protected])
[email protected]
Stek (Voorhout)
HBV Bollenstreek
Ymere
Voorschoten
Zoeterwoude
De Sleutels
HBV de Eendracht
Woonzorg Nederland, regio Voorschoten
(3 Bewonerscommissies)
Rijnhart Wonen
HV de Huurderij
Vrijwilligersorganisaties/belangenbehartigers zijn immer op zoek naar bruikbare, liefst gratis informatie (die
tegenwoordig ruimschoots binnen handbereik is). Een aantal goede bronnen met altijd actuele informatie:
woonbond.nl
Landelijke koepelorganisatie huurders met actie-logo’s waarvan meestal aanklikbare links.
↓
→Meldpunt HuurAlarm
→¼ van huurders onder de armoedegrens, 1 op de 10 huishoudens onvoldoende bestedingskracht. Aantal stijgt.
→Filmpje minister Blok spreekt tot huurdersbelangenbehartigerscongres
→Woonlastenonderzoek
→Handreiking woonlasten Huurdersorganisaties
9
aedes.nl
Landelijke koepelorganisatie woningcorporaties, Veranderingen in de sociale huursector per 1
januari 2014 in een oogopslag, met toelichting,
aedes.nl/content/artikelen/financi-n/fiscaliteiten/gedateerd/Veranderingen-in-de-sociale-huursector-per-1-janua.xml
rijksoverheid.nl
Algemene info & homepage
rijksoverheid.nl
Uiteenlopende onderwerpen & aspecten sociale (ver)huursector
rijksoverheid.nl
Nwe werkwijze bij aanvraag inkomensindicatie m.b.t. inkomensafh. huurverhogingen
rijksoverheid.nl
Inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 - Wat verandert er voor verhuurders?
(Eveneens prettig om te weten voor huurders!)
cfv.nl
Centraal Fonds Volkshuisvesting, financieel toezichthouder op woningcorporaties
cpb.nl
Centraal Planbureau, economische beleidsanalyse
cbs.nl
Centraal Bureau voor de Statistiek
rigo.nl
Research en Advies woon- werk- & leefomgeving
otb.tudelft.nl
Onderzoek voor de gebouwde omgeving
huurcommissie.nl
Probleem huurder-verhuurder waar u samen niet uit komt? Uitspraak huurcommissie.
hollandrijnland.net Regionale website, alwaar het goed toeven is indien men over Holland Rijnland brede informatie
zoekt m.b.t. verordeningen, besluitvorming, archiefstukken, statistieken en publicaties, staat meestal garant voor de
regionale informatie.
N.B.
Treft u fouten of omissies aan in dit document, horen wij dit graag. Uiteraard houden wij ons aanbevolen m.b.t.
aanvullingen. Dit is een dynamisch document en wordt regelmatig bijgewerkt.
(bemerkingen s.v.p. naar [email protected])
10