Gronddeb acle ? B e zuiniging ? Ap eldo o rn zwij gt erover

Gronddeb acle ? B e zuiniging ? Ap eldo o rn zwij gt erover
QuiriinVisscher
A
Pt,lll)OORN
Iierr Íinanciêle zeperd van 200 miljoen euro met bouwgrond en alleen
de burgemeester die dat nog opra-
kelt. Het kan in Apeldoorn (157.500
inwoners) op de Veluwe. Inwoners
vergeten het gênante gronddebacle
gïaag en debatteren liever over de
toekomst. Apeldoorn ging anderhalf jaar geleden publiekelijk door
het stofna een raadsenquête over
ontspoord grondbeleid. De gemeente bezuinigde daarop even resoluut
als het ooit groeiplannen smeedde.
"We zijn de schaamte voorbij",
zegt burgemeester John Berends
(CDA) dinsdagavond in het bomvolle oud-hoofdkantoor van Centraal
Beheer. Eenl,veek nadat de gemeenteraad 8 miljoen euro aan'reguliere' bezuinigingen aftikte, start een
toekomstdebat. Op deze conferentie, waarmee de gemeente het geschonden vertrouwen wil henrrinnen, spreekt niemand over de megabezuiirigingen. "Misschien is het
de Veluwse aard", stelt Berends achteraf. "Ze ondergaan het in stilte."
Na Apeldoorn raakten tahijke gemeenten in financiële problemen
door risicovol grondbeleid voor woningbouw of bedrijfsprojecten. Ook
Enschede besloot bijvoorbeeld tot
een raadsenquête. De rigoureuze
Apeldoornse aanpak is nu een pro-
motieproduct. De belangstelling is
zo gïoot dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Apeldoorn
volgende maand een conferentie organiseren: 'Grondbeleid in nieuw
perspectief'.
De Apeldoorners zegt dit weinig.
Een inwoner van Apeldoorn geeft zijn visie op de toekomst van Apeldoorn tijdens het debat hierover. Foro
haar groene, ruime woonwijk.
"Mijn familie vindtApeldoorn een
is suf, roept een vader van vijf kinderen die de stad 'ontvluchtte'. Op
BRAM nETRAEUs
Grondfonds vooÍ Overijssel en Gelderland
inwoners) op de Veluwe. Inwoners
vergeten het gênante gronddebacle
graag en debatteren liever over de
toekomst. Apeldoorn ging anderhalf jaar geleden publiekelijk door
het stofna een raadsenquête over
ontspoord grondbeleid. De gemeente bezuinigde daarop even resoluut
als het ooit groeiplannen smeedde.
"We zijn de schaamte voorbij",
zegt burgemeester John Berends
(CDA) dinsdagavond in het bomvolle oud-hoofclkantoor van Centraal
Beheer. Een week nadat de gemeenteraad 8 miljoen euro aan'reguliere' bezuinigingen aftikte, start een
toekomstdebat. Op deze conferentie, waarmee de gemeente het geschonden vertrouwen wil herwinnen, spreekt niemand over de megabezuinigingen. "Misschien is het
de Veluwse aard", stelt Berends achteraf. "Ze ondergaan het in stilte."
Na Apeldoorn raakten talrijke gemeenten in financiële problemen
door risicovol grondbeleid voor woningbouw of bedrijfsprojecten. Ook
Enschede besloot bijvoorbeeld tot
een raadsenquête. De rigoureuze
Apeldoornse aanpak is nu een promotieproduct. De belangstelling is
zo groot dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Apeldoorn
volgende maand een conferentie organiseren: 'Grondbeleid in nieuw
perspectief'.
De Apeldoorners zegt dit weinig.
Die worstelen vooral met het zelf-
beeldvan hun stad. 'Groeien'past
niet langer in hun vocabulaire. Dat
is nieuw in de uitgestrekte tuinstad
vol dorpse leefbaarheid. Apeldoorners merken de bezuinigingen amper op straat. Veel nieuwbouw in de
stad, zoals schouwburg Orpheus, is
net op tijd opgeleverd, stelt debatbezoekerJanette den Uyl (48). Wat
ze merkt van alle bezuinigingen? Ze
denkt lang na. Daarna klinkt het
voorzichtig: "De bibliotheek krijgt
minder geld voor boeken."
Den Uyl komt uit de Randstad en
geniet al 23 jaar in Apeldoorn van
Een inwoner van Apeldoorn geeft zíjn visie op de toekomst van Apeldoorn tijdens het debat hierover. Foro
haar groene,-ruime woonwij k.
"Mijn familie vindtApeldoorn een
walhalla", zegtze. "Net de Ardennen." Apeldoorn is mooi, deftig en
wat vormelijk. Hier worden oudburgemeesters geëerd. Ooit werd de
stad gezien als 'reserve-Den Haag',
mede vanwege de nabijheid van Paleis Het Loo. Allesbehalve een universiteitsstad. Maar dat gemis aan
studentikoze heisa, creatieve broedplaatsen en betaalbare bistro's zit
de stad meer dwars dan bezuinigen.
Protesteren en staken is on-Apeldoorns, zegt Berends, die er sinds
anderhalf jaar burgemeester is. Het
arbeidsethos is hoog, de hang naar
wijwilligerswerk sterk. Apeldoorn
is suf, roept een vader van vijfkinderen die de stad'ontvluchtte'. Op
de tribune verzucht Den Uyl: "Ook
mijn kinderen blijven niet. Jammer
dat er geen hoger onderwijs is."
' Wanneer iemand oppert dat Apeldoorn moet bruisen' slaat Den Uyl
de hand tegen het voorhoofd. Wie
dat zegt, bereikt het tegendeel. Dan
pakt ze de microfoon. "Waarom
kan Apeldoorn niet gewoon 'gewoon' zijn?" Applaus volgt. "We zitten op het kantelmoment en we
gaan de goeie kant op", vertelt Berends. "We mogen weer ambitie
koesteren." Wat helpt: Apeldoorn
verwacht in december een Gelders
steunpakket à 17 miljoen euro.
BRAM eETRAEUS
GrondÍonds vooÍ Overijssel en Gelderland
De provincies Overijssel en
Gelderland overwegen
grondfondsen te stichten voor
gemeenten met onverkochte
bouwkavels voor huizen of
bedrijven. Veel gemeenten hebben
financiêle problemen vanwege
onverkochte bouwgrond waarover
rente moet worden betaald. Die
gronden namen sinds de crisis
uitbrak in 2OO8 fors af in waarde.
Alleen al in Gelderland boekten
gemeenten 5OO miljoen euro af op
hun grondbezit. Veel gemeenten
spraken daarvoor hun reserves aan.
Een grondfonds neemt
bouwgronden over van gemeenten
die ze vrijwillig aanbiedèn.
Het zou. stelt Overijssel. vooral
moeten gaan om kansarme
bouwprogramma's voor woningen,
bedrilven en retail. Als die
overcapaciteit van de markt
verdwijnt, stimuleert dat kansrijke
bouwprojecten. Gemeenten kunnen
via een grondfonds
verliesnemingen spreiden over een
langere tijd. Overijssel bestudeert
de juridische en Íinanciële haken en
ogen.