Kirol Federazioen Kudeaketari Buruzko II. Jardunaldiak

❱❱ II Jornadas de Gestión de Federaciones Deportivas
Vitoria-Gasteiz,
17 de abril: 17:00 - 21:00 / 18 de abril: 09:30 - 13:30
»» Las Jornadas de Gestión de Federaciones Deportivas pretenden ser
un punto de encuentro anual de todos los y las dirigentes de las
federaciones deportivas vascas y territoriales en la cuales se aborden
temas de actualidad que afecten de lleno al funcionamiento de una
federación. Se pretende informar, formar y debatir.
»» Así, en esta ocasión, varios son los temas o contenidos sobre los que
se hablará a lo largo de los días de la actividad: la licencia única, el
arbitraje deportivo, la futura ley del acceso y ejercicio de las profesiones
del deporte, los planes para una mayor incorporación de la mujer o la
situación laboral en las federaciones serán algunos de los temas de esta
segunda edición de las jornadas.
❱ PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 2015
❱❱ ENTIDADES ORGANIZADORAS
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
❱❱ ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y PONENTES
VIERNES 17 DE ABRIL: BLOQUE 1:
17:00-17:10 Presentación de las jornadas
Iciar Lamarain (Diputada de Euskera, Cultura
y Deporte de la Diputación Foral de Álava) y
Andrés Sánchez (presidente de AFDA).
17:10-18:00 Tribunal Vasco de Arbitraje
Deportivo: una solución rápida y económica
a los conflictos de las federaciones y clubes
deportivos.
María Tato, Emilio Usún y Luis Victoria de
Lezea: miembros del Comité Ejecutivo del
Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo
18:00-19:00 Como impulsar la igualdad
de mujeres y hombres en las federaciones
deportivas.
Ainhoa Azurmendi, psicóloga y consultora
deportiva.
Experiencia: Plan de Igualdad de la Federación
Vasca de Montaña.
Esti Kerexeta: secretaria de la Junta Directiva
de la Federación Vasca de Montaña
19:00-19:30 Descanso
19:30-21:00 Cuestiones de actualidad sobre
las relaciones laborales en las federaciones
deportivas: regularización, inspecciones,
sentencias recientes.
Koldo Irurzun: doctor en Derecho del Deporte y
profesor de Derecho Laboral en la UPV-EHU.
SÁBADO 18 DE ABRIL: BLOQUE 2:
9:30-11:15 La exigencia de titulaciones en el
entramado federado en la futura ley del acceso
y ejercicio de las profesiones del deporte del
País Vasco.
Joseba Bujanda: técnico de la Escuela Vasca del
Deporte, Dirección de Juventud y Deportes del
Gobierno Vasco
11:15-11:45 Descanso
11:45-13:30 Mesa redonda: licencia única, pros
y contras.
Exposición inicial:
Efectos prácticos de la implantación de la
licencia única en las federaciones vascas
y territoriales. Juan Carlos Soto: abogado
especialista en derecho deportivo
Intervinientes:
Jon Redondo: Director de Juventud y Deportes
del Gobierno Vasco
Andrés Sánchez: presidente de AFDA y de la
Federación Alavesa de Atletismo
Javier Zurriarain: presidente de EKFB y
vicepresidente de la Federación Vasca de
Balonmano.
»» INSCRIPCIONES: A través del proceso de inscripción on-line de la página web de Kiroleskola
www.kiroleskola.net .
Clickar en el siguiente enlace: Inscripción, y seguir los pasos que se indican.
En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes opciones.
Dudas/consultas relacionadas con el proceso de inscripción: en el nº de teléfono 944304867
o en el correo electrónico [email protected]
Fecha límite de inscripción: 14/04/2015
»» NÚMERO DE PLAZAS: 180
»» PRECIO: Actividad gratuita
❱❱ TIPO DE ACTIVIDAD
Jornada
❱❱ ÁMBITO DEL DEPORTE
Gestión
❱❱ DESTINATARIOS
Gerentes y directivos/as de federaciones
deportivas y de los clubes que las
conforman. Cualquier otra persona
interesada en las temáticas.
❱❱ FECHAS Y HORARIOS
17 de abril: 17:00 - 21:00
18 de abril: 09:30 - 13:30
❱❱ LUGAR
Vitoria-Gasteiz
Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa
Paseo de la Florida, 9. Mapa
❱❱ IDIOMA
Castellano
❱❱ ENTIDADES COLABORADORAS
❱❱ Kirol Federazioen Kudeaketari Buruzko II. Jardunaldiak
Vitoria-Gasteiz,
apirilak 17: 17:00 - 21:00 / apirilak 18: 09:30 - 13:30
»» Kirol Federazioen Kudeaketari buruzko Jardunaldiek helburutzat dute
Euskadiko eta lurraldeko kirol-federazioetako agintariak urtean behin
biltzea, federazioen funtzionamenduari bete-betean eragiten dioten
gaurkotasuneko gaiak jorra ditzaten, eta horri esker, federazioen
kudeaketa hobetzeko. Informatu, prestakuntza eman eta eztabaida
piztu nahi da.
»» Horrenbestez, II. Jardunaldi hauetan, hauek izango dira gai horietako
batzuk: lizentzia bakar polemikoa, kirol-arbitrajeak ematen dizkigun
aukerak, emakume gehiagok kirola egiteko planak, etortzekoa den
kirol lanbideen legea, eta oinarrizko kirolean egiten ari diren lanikuskapenek zer ondorio dituzten federazioetan.
❱ ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PROGRAMA 2015
❱❱ ERAKUNDE ANTOLATZAILEAK
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
❱❱ EGITURA, EDUKIAK ETA HIZLARIAK
APIRILAK 17 OSTIRALA: 1. BLOKEA:
17:00-17:10 Jardunaldiaren aurkezpena
Iciar Lamarain (Arabako Foru Aldundiko
Euskera, Kultura eta Kirol Diputatua) eta
Andrés Sánchez (Arabako Kirol Federakundeen
Elkarteko presidentea).
17:10-18:00 Kirol Tartekaritzarako Euskal
Auzitegia: Kirol federazio eta kluben
gatazketarako konponbide azkar eta ekonomikoa.
María Tato, Emilio Usún eta Luis Victoria
de Lezea: Kirol Tartekaritzarako Euskal
Auzitegiaren Lantalde Eragilearen kideak
18:00-19:00 Nola sustatu emakume
eta gizonen arteko berdintasuna kirol
federazioetan.
Ainhoa Azurmendi, psikologoa eta kirol
aholkularia.
Esperientzia: Euskal Mendi Federazioaren
Berdintasun Plana.
Esti Kerexeta: Euskal Mendi Federazioaren Zuzendaritza-Batzordearen idazkaria
19:00-19:30 Atsedenaldia
19:30-21:00 Kirol federazioetako lan
harremanen inguruko gaur egungo kontuak:
erregularizazioa, ikuskaritzak eta sententzia
berriak.
Koldo Irurzun: Kirol Zuzenbidean Doktorea
EHUko Lan Zuzenbideko irakaslea.
APIRILAK 18, LARUNBATA: 2. BLOKEA:
9:30-11:15 Titulazio eskaera federazioen
esparruan etortzekoa den Euskal Autonomia
Erkidegoan kirol-arloko lanbideetan sartzeari
eta jarduteari buruzko legean.
Joseba Bujanda: Kirolaren Euskal Eskolako
teknikaria. Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta
Kirol Zuzendaritza
11:15-11:45 Atsedenaldia
11:45-13:30 Mahai ingurua: lizentzia bakarra,
alde onak eta txarrak.
Hasierako aurkezpena:
Euskadiko eta lurraldeetako federazioetan
lizentzia bakarraren ezarpenaren ondorio
praktikoak. Juan Carlos Soto: kirol zuzenbidean
espezializatutako abokatua
Parte hartzaileak:
Jon Redondo: Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta
Kirol Zuzendaria
Andrés Sánchez: AFDAko eta Arabako
Atletismoko Federazioaren presidentea.
Javier Zurriarain: EKFBko presidentea
eta Euskadiko Eskubaloi Federazioaren
presidenteordea.
»» IZEN-EMATEAK: Kiroleskolako web orrialdearen izen-emate prozeduraren bidez
www.kiroleskola.net .
Ondorengo esteka sakatu: Izen-emateak, eta jarraitu urratsak.
2. urratsean, topatuko dituzun jarduera guztien artean, hautatu jarduera hau.
Izen-emate prozesuarekin egon daitezkeen zalantzak argitzeko 944304867 telefono zenbakian
edo [email protected] helbide elektronikoan.
Izena emateko azken eguna: 2015/04/14
»» TOKI KOPURUA: 180
»» PREZIOA: Doako jarduera
❱❱ JARDUERA MOTA
Jardunaldia
❱❱ KIROL ARLOA
Kudeaketa
❱❱ JASOTZAILEAK
Kirol-federazioetako eta bertako klubetako
gerenteak eta zuzendariak. Jorratuko
diren gaietan interesa duen beste edozein
pertsona.
❱❱ DATAK ETA ORDUTEGIA
Apirilaren 17a: 17:00 - 21:00
Apirilaren 18a: 09:3 - 13:30
❱❱ TOKIA
Vitoria-Gasteiz
Ignacio Aldecoa Kultura Etxea
Floridako Ibilbidea, 9. Mapa
❱❱ HIZKUNTZA
Gaztelania
❱❱ ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK