31.03.2015 Časopis Enjoy

č asopis pro n á v š t ě v n í k y m ě sta
A j our n a l for t h e v isitors of t h e cit y
M a g a z i n f ü r B esuc h er der S tadt
L é to
S ummer
2015
Užij si Plzeň
Enjoy Pilsen
Pilsen erleben
Vítejte, já jsem Plzeň!
Plzeň založil král Václav II. v roce 1295 na soutoku čtyř řek:
Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Dnešní Plzeň má rozlohu
téměř 140 km2 a žije zde více než 167 tisíc lidí. Je sídlem
biskupství a univerzity. Na staré řemeslné a obchodní tradice
navazuje bezpočet podniků, jimž vévodí Škodovka a Plzeňský
Prazdroj. Ve sportovním světě šíří slávu města FC Viktoria
a HC Škoda. A milovníci kultury míří do Plzně za bohatým
spektrem festivalů, do muzeí, klubů, do divadel, kin, galerií
i za množstvím open-air akcí. Díky tomu všemu bude Plzeň
v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury.
Welcome,
my name is Pilsen!
Pilsen was founded by the King Wenceslas II in 1295 at the
confluence of four rivers: Radbuza, Mže, Úhlava and Úslava.
Today’s Pilsen spans the area of almost 140 square kilometres
and it has over 167,000 inhabitants. It is home to the bishopric
and the university. Old craft and mercantile traditions are built
upon by a number of businesses, mainly Škoda and Pilsner
Urquell. In the sporting world, the fame of Pilsen is spread wide by
FC Viktoria and HC Škoda. The lovers of culture arrive in Pilsen
to attend various festivals, clubs, theatres, cinemas, galleries or
a number of open-air events. Thanks to this, Pilsen will become
the European Capital of Culture in 2015.
Herzlich willkommen,
ich bin Pilsen!
Pilsen wurde im Jahr 1295 von dem böhmischen König Václav II.
am Zusammenfluss von vier Flüssen – Radbusa, Mies, Úhlava und
Úslava – gegründet. Das heutige Pilsen nimmt eine Fläche von
nahezu 140 km2 ein und hat mehr als 167 Tausend Einwohner. Die
Stadt ist Bischofssitz und verfügt über eine Universität. Zahlreiche
der heute in Pilsen ansässigen Unternehmen – allen voran die
Škoda-Werke und die Pilsner-Urquell-Brauerei – knüpfen an alte
Handwerks- und Handelstraditionen an. In der Sportwelt kann
sich Pilsen mit Mannschaften wie FC Viktoria und HC Škoda
rühmen. Kulturliebhaber lockt das breite Spektrum an Festivals,
Museen, Clubs, Theatern und Galerien wie auch die Vielzahl an
Open-Air-Veranstaltungen. Aufgrund dieses vielfältigen Angebots
ist Pilsen 2015 Kulturhauptstadt Europas.
2
Evropské hlavní město kultury 2015
CZ/EN/DE
Obsah
Contents
Inhalt
Evropa míří do Plzně
4–5
Rok cirkusů a festivalů
6-7
Pivovar Plzeňský Prazdroj
8–9
Díky za svobodu, Ameriko
10–11
Festivaly pro každého
12–13
Plzeň slaví narozeniny
14–15
Pojďte v létě ven!
16–17
Opona se zvedá…
18–19
Město plné hudby
20–21
Poklona velkým jménům
22–23
Dům se musí líbit všem
24–25
Ve znamení hvězdy
26–27
Báječný svět dětí
28–29
Gurmánská zastavení
30–31
Poznejte město s průvodcem
32–33
Procházka tepajícím srdcem města
34–37
9 týdnů baroka
38–39
Turistické informace
40–41
Europe Heads for Pilsen
Europa kommt nach Pilsen
A Year of Circuses and Festivals
Ein Jahr des Zirkus und der Festivals
Pilsner Urquell Brewery
Die Brauerei Pilsner Urquell
Thanks for Freedom, America
Danke für die Freiheit, Amerika
Festivals for Everybody
Für jeden ein Festival
Pilsen Celebrates Anniversary
Pilsen feiert Geburtstag
Come Out in Summer
Der Sommer lockt nach draußen!
Curtain Goes Up
Vorhang auf…
A City Full of Music
Eine Stadt voll Musik
Homage to Great Names
Hommage an große Namen
House Must Appeal to Everybody
Das Haus hat allen zu gefallen
Under Sign of Star
Im Zeichen des Davidssterns
Wonderful World of Children
Märchenhafte Kinderwelt
Ev. Číslo – MK ČR E 21020
Vydavatel / Publisher / Herausgeber
Statutární město Plzeň © 2015
City of Pilsen
Stadt Pilsen
Kontakt / Contact / Kontakt
Plzeň-TURISMUS, p.o.
nám. Republiky 41, 301 00 Plzeň
e-mail: [email protected]
Náklad / Print run / Auflage
30 000 ks / 30,000 copies / 30 000 Stück
Redakce / Editors / Redaktion
PROPAGANDA s. r. o.
Grafika / Graphic design / Gestaltung
PROPAGANDA s. r. o. (DTP)
WEST MEDIA s. r. o. (Layout)
Tisk / Printed at / Druck
PROPAGANDA s. r. o.
Fotografie / Photo / Fotos
Archiv Magistrátu města Plzně
Archiv PROPAGANDA s. r. o.
Miroslav Chaloupka
Lukáš Potůček
Irena Vodáková
Gourmet Stations
Tipps für Gourmets
Get to Know City with Guide
Mit einem Stadtführer durch Pilsen
A tour through the vibrant heart of the city
Ein Bummel durch das pulsierende Herz der Stadt
Nine Weeks of Baroque
9 Wochen Barock
Tourist information
Wichtige Informationen für Touristen
Kontakty / Contacts / Kontakte
42
Výběr z kalendáře akcí v roce 2015
43
Selected 2015 Events
Auswahl aus dem Veranstaltungskalender 2015
Překlad / Translation / Übersetzung
English: Ladislav Nagy
Deutsch: Ilka Giertz
European Capital of Culture 2015
3
1
CZ/ Evropa míří do Plzně
Program Evropského hlavního města kultury
servíruje bonbonky
Výjimečný rok 2015
přináší mnoho
pozoruhodných
kulturních projektů.
Některé mají
dlouholetou tradici,
jiné přicházejí jako
naprostá novinka.
Jedno však mají
společné: propojení
Plzně a Evropy,
potažmo světa.
A všechny přinášejí
do Plzně kulturní
bonbonky, které
zachutnají domácím
i hostům.
4
Evropské hlavní město kultury 2015
Japan Fest 2015 (duben–říjen)
Festival Japan Fest 2015 odkazuje
k partnerství Plzně s japonským městem Takasaki, které trvá už čtvrt století.
V průběhu celého roku nabídne program prezentující špičku japonské kultury: divadlo, koncerty, filmy, výtvarné
výstavy a výstava bonsají a suiseki atd.
Během června proběhne reprezentativní
výstava Šo – Mistři současné japonské
kaligrafie. Multimediální umělec Ryoji
Ikeda představí v červenci v Novém divadle svůj originální projekt Test Pattern
(N°7) a vrcholem festivalu bude vystoupení předního japonského symfonického orchestru Kyoto Symphony Orchestra 3. června v Měšťanské besedě.
Bavorské kulturní dny
(20.–26. 4.)
Týdenní festival představí současné
bavorské umělce a projekty česko-bavorské kulturní spolupráce. Ve Velké
synagoze vystoupí pěvecký sbor Dom-
spatzen z Regensburgu, v hudebních
klubech pak další bavorští hudebníci.
V kreativní zóně DEPO2015 proběhne
výstava Domus – poutní místo designu,
taneční představení, česko-německé
divadlo, autorské čtení, workshopy pro
školy atd. Festival ukončí symbolický
svátek Květiny pro Plzeň jako poděkování za přeshraniční spolupráci.
Domus – poutní místo
designu (22. 4.–30. 11.)
V hale DEPO2015 vznikne unikátní
instalace – prostorová skulptura osobností současného evropského designu
(foto 1). Německý autor Werner Aisslinger pracuje s návrhem uzavřeného
meditativního prostoru, Jiří Příhoda
mění perspektivu pohledu na prostor
i samotnou instalaci výstavy. Další velké
originální objekty připravují Henry Wielgus s Janem Plecháčem a Maximem
Velčovským. Instalace přináší zážitek ze
spojení fyzického s duševním.
EN/ Europe Heads for Pilsen
The programme of the European Capital
of Culture serves candies
The exceptional year 2015 brings a number of remarkable culture
projects. Some have a long tradition, some come as complete
novelties. They have one thing in common though: they connect
Pilsen and Europe, or the world at large. And they all bring to Pilsen
culture candies to be savoured by the locals and guests alike.
Japan Fest 2015
(April to October)
Japan Fest 2015 refers to the partnership
between Pilsen and the Japanese city
of Takasaki which has been lasting for a
quarter of century already. Throughout the
year it will offer a programme representing
the very top of Japanese culture: theatre,
concerts, films, exhibitions or art, bonsais
and suiseki etc. In June there will be a
representative exhibition Sho – Masters,
dedicated to the contemporary Japanese
calligraphy. Multimedia artist Ryodi Ikeda
will present, in June in New Theatre, his
original project Test Pattern (N°7) and the
festival will culminate by a performance of
the leading Japanese symphonic orchestra
Kyoto Symphony Orchestra on June 3 at
Měšťanská beseda.
Days of Bavarian culture
(April 20 to 26)
A week long festival will present contemporary Bavarian artists and projects of
Czech-Bavarian cultural partnership. The
Great Synagogue will see a performance
of a choir from Regensburg, other Bavarian musicians will perform in music clubs.
The creative zone DEPO2015 will host
the exhibition of Domus – the Design
Place of Pilgrimage, dance performances,
Czech-German theatre, reading by authors,
workshops for schools etc. The festival
will be closed by the symbolical feast
Flowers for Pilsen as thanks for crossborder partnership.
Domus – the Design Place
of Pilgrimage
(April 22 to November 30)
DEPO2015 will host a unique installation
– a place sculpture of major European
designers (photo 1). German designer
Werner Aisslinger works with a project
of a closed meditative space, Jiří Příhoda
changes the perspective of space and the
very installation of the exhibition. More
original objects are being developed by
Henry Wielgus with Jan Plecháč and Maxim
Velčovský. The installation brings a unique
experience combining the body and spirit.
DE/ Europa kommt nach Pilsen
Das Programm der Europäischen
Kulturhauptstadt serviert echte Leckerbissen
Das Ausnahmejahr 2015 wartet mit mehreren bemerkenswerten
Projekten auf. Manche haben eine lange Tradition, andere sind etwas
vollkommen Neues. Eines aber haben sie gemeinsam: die Verbindung
Pilsens mit Europa beziehungsweise der Welt. Und alle bereichern sie
Pilsen um echte kulturelle Leckerbissen, die Einwohnern wie Gästen
der Stadt munden werden.
Japan Fest 2015 (April–Oktober)
Bayerische Kulturtage
Das Festival „Japan Fest 2015“ verweist
auf die Städtepartnerschaft zwischen Pilsen
und dem japanischen Takasaki, die bereits
ein Vierteljahrhundert währt. Im Rahmen
des ganzjährigen Festivalprogramms
werden Spitzenleistungen japanischer
Kultur geboten: Theater, Konzerte, Filme,
Kunst-, Bonsai- und Suiseki-Ausstellungen
und vieles andere mehr. So findet z. B.
im Juni die repräsentative Ausstellung
„Sho – Meister der japanischen Gegenwartskalligraphie“ statt, im Juli stellt der
Multimedia-Künstler Ryoji Ikeda im Neuen
Theater sein originelles Projekt „Test Pattern (N°7)“ vor. Höhepunkt des Festivals
ist jedoch ein Auftritt des weltbekannten
Kyoto Symphony Orchestra am 3. Juni im
Kulturzentrum Měšťanská beseda.
Das einwöchige Festival stellt bayerische
Gegenwartskünstler und Projekte der
bayerisch-tschechischen kulturellen
Zusammenarbeit vor. So tritt in der
Großen Synagoge der Knabenchor
„Regensburger Domspatzen“ auf und
in den Musikclubs werden weitere
bayerische Musiker zu Gast sein. Im
Kreativgelände DEPO2015 finden die
Ausstellung „Domus – Wallfahrtsort des
Designs“, Tanzaufführungen, tschechischdeutsches Theater, eine Autorenlesung,
Workshops für Schulen und vieles andere
statt. Das Festival endet mit dem symbolischen Fest „Blumen für Pilsen“ – als
Dankeschön für die grenzübergreifende
Zusammenarbeit.
(20.–26. 4.)
Domus – Wallfahrtsort des
Designs (22. 4.–30. 11.)
In der Halle des Kreativgeländes DEPO2015
wird eine einzigartige Installation entstehen: eine Raumskulptur von Meistern
des europäischen Gegenwartsdesigns
(Foto 1). Der deutsche Künstler Werner
Aisslinger arbeitet dabei mit dem Konzept eines geschlossenen meditativen
Raums, der Tscheche Jiří Příhoda wird
die Perspektive auf den Raum wie auch
die Ausstellungsinstallation als solche
verändern. Weitere große und originelle
Objekte werden von Henry Wielgus und
Jan Plecháč wie auch von Maxim Velčovský
gestaltet. Die Installationen versprechen
ein Erlebnis, das auf einer Verbindung
von Physischem und Seelischem beruht.
European Capital of Culture 2015
5
1
CZ/ Rok cirkusů a festivalů
Evropské hlavní město kultury žije kulturou
365 dnů v roce
Čestmír Suška: reSTART
(26. 4.–31. 12.)
S okamžikem otevření kreativní zóny
DEPO2015 rezonuje výstava Čestmíra
Sušky s příznačným názvem reSTART
(foto 2). Světově uznávaný sochař se
věnuje tvorbě soch z vyřazených kovových objektů. Část vystavených objektů
se stane součástí dalších akcí.
MagdaClan Circo:
Era – Sonnet for a Clown
jde několika smysly. Zvukové prožitky
doplní prožitky vizuální, ale také čisté
emoce jako strach či smích. K vidění
bude sled úžasných kousků, které divákům berou dech.
Khamoro (26.–28. 5.)
Nejznámější romský festival na světě
přinese výtvarné a taneční workshopy,
výrobu šperků nebo základy romských
dějin či jazyka. Divadelní představení
ukáže problémy, s nimiž se Romové
(13. a 15.–18. 5.)
Bêtes de Foire
(14.–19. 6. a 24. 6.–28. 6.) 6
Evropské hlavní město kultury 2015
Sokolský slet (27.–28. 6.)
Prostor v programu města kultury mají
i Sokolové a jejich slet. Nejstarší z nich
na něm ve světové premiéře uvedou
svoji moderní choreografii „Nejsem
sám“. V ní se představí na pět set seniorů z celé republiky.
Rock for People Europe
(3.–5. 7.)
Mladý italský cirkus MagdaClan (foto
3) a jeho představení je první společnou prací čerstvých absolventů školy
nového cirkusu. Diváci se mohou těšit
na projekt nabitý energií, silný příběh
protkaný důmyslnými akrobatickými
kousky a intimními gesty.
Zážitek z představení nového cirkusu
Bêtes de Foire, tedy Pouť zvířat, pro-
vypořádávají dodnes. Festival zakončí
jedlá instalace obřího dortu Mandala
a galakoncert romských kapel (foto 1).
2
Speciální evropská edice oblíbeného
letního hudebního festivalu se odehraje v areálu DEPO2015 a okolí řeky
Radbuzy. Představí se zde špičkové
kapely ze všech 28 členských zemí
Evropské unie, a to nejen objevy z velkých, ale i menších a showcaseových
akcí. Mezi potvrzenými formacemi jsou
například nestárnoucí němečtí Guano
Apes, rakouští pionýři elektroswingu
Parov Stelar nebo angličtí hitmakeři
The Ting Tings.
Čestmír Suška: reSTART
(April 26 to December 31)
The exhibition of Čestmír Suška, entitled
reSTART (photo 2), resonates with the
moment of opening the creative zone
DEPO2015. The globally-renowned sculptor
makes sculptures from discarded metal
objects. Some of the sculptures displayed
will become parts of other events.
MagdaClan Circo: Era – Sonnet
for a Clown (May 13, 15 to 18)
Young Italian circus MagdaClan (photo
3) and his performance is the first joint
partnership of fresh graduates from the
school of new circus. Spectators can
look forward to a project full of energy, a
strong story interwoven with sophisticated
acrobatics and intimate gestures.
Bêtes de Foire
(June 14 to 19 and June 24 to 28)
Experiencing the performance of Bêtes de
Foire new circus troupe will touch several
senses. Audio experience is complemented
EN/ A Year of Circuses and Festivals
The European Capital of Culture lives with
culture 365 days a year
by visual, but also by pure emotions such
as fear and laughter. There will be a series
of astonishing acrobatics that will leave
spectators breathless.
Khamoro (May 26 to 28)
The most famous Roma festival will bring
art and dance workshops, jewellerymaking and lectures on the foundations
of Roma history and language. A theatre
performance will show problems that Roma
people meet even today. The festival will
be closed by an edible installation of a
huge Mandala cake and the concert of
gypsy bands (photo 1).
Sokol Gathering (June 27 to 28)
Sokols and their gathering have their
place in the programme of the Capital
of Culture. The oldest among them
will present, in the world premiere, his
modern choreography “I am not alone”.
It will feature five hundred seniors from
all over the country.
Rock for People Europe
(July 3 to 5, 2015)
A special European edition of the popular
summer music festival will take place at
DEPO2015 and around the Radbuza
river. It will feature top bands from all
twenty-eight EU member countries,
not just from large, but also smaller and
showcase events. The already confirmed
performers include the non-ageing Guan
Apes of Germany, Austrian pioneers of
electro swing Parov Stelar or the English
hitmakers The Ting Tings.
Čestmír Suška: reSTART
(26. 4.–31. 12.)
Mit der Eröffnung des Kreativgeländes
DEPO2015 ist eine Ausstellung des
tschechischen Künstlers Čestmír Suška
zu sehen, die den bezeichnenden Titel
reSTART trägt (Foto 2). Der weltweit
anerkannte Bildhauer kreiert Skulpturen
aus ausrangierten Metallobjekten. Einige
der Ausstellungsobjekte werden Teil
weiterer Aktionen sein.
MagdaClan Circo: Era – Sonnet
for a Clown (13. und 15.–18. 5.)
Die Vorstellung des jungen italienischen
Zirkus MagdaClan (Foto 3) ist die erste
gemeinsame Arbeit der frischgebackenen
Absolventen einer Cirque-NouveauSchule. Die Zuschauer können sich auf
ein energiegeladenes Projekt und auf eine
starke, von ausgefeilten Akrobatikdarbietungen und intimen Gesten durchwobene
Geschichte freuen.
Bêtes de Foire
(14.–19. 6. und 24.6.–28.6.) Die Cirque-Nouveau-Vorstellung der
Gruppe Bêtes de Foire spricht mehrere
Sinne an. Visuelle Erlebnisse werden
durch akustische Eindrücke, aber auch
durch reine Emotionen wie Angst oder
Lachen ergänzt. Zu sehen sein wird eine
Folge verblüffender Kunststücke, die den
Zuschauern den Atem rauben.
Khamoro (26.–28. 5.)
Das bekannteste Romafestival der Welt
erwartet seine Gäste mit Workshops zu
bildender Kunst und Tanz, Schmuckherstellung und Grundlegendem zu
Geschichte und Sprache der Roma. Eine
Theateraufführung spricht Probleme
an, mit denen sich die Roma bis heute
konfrontiert sehen. Ausklingen wird das
Festival mit einer essbaren Installation:
einer riesengroßen Mandala-Torte sowie
einem Galakonzert mit Romabands (Foto 1).
Sokolfest (27.–28. 6.)
Einen Platz im Programm der Kulturhauptstadt Europas haben auch die
Mitglieder der Turnbewegung Sokol und
ihr traditionelles Fest. Die ältesten von
ihnen führen in einer Weltpremiere die
moderne Choreografie „Nejsem sám“
(„Ich bin nicht allein“) auf. An dieser sind
3
Foto: Irena Vodáková
DE/ Ein Jahr des Zirkus und
der Festivals
365 Tage pulsierende Kultur in der
Kulturhauptstadt Europas
nahezu fünfhundert Senioren aus ganz
Tschechien beteiligt.
Rock for People Europe
(3.–5. 7. 2015)
Auf dem Gelände DEPO2015 und in der
Umgebung des Flusses Radbusa wird eine
spezielle europäische Version des beliebten
Sommermusikfestivals stattfinden. Hier
stellen sich Spitzenbands aus allen 28
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
vor, und zwar nicht nur Entdeckungen
aus großen, sondern auch aus kleineren
Showcase-Veranstaltungen. Bereits fest
eingeplant sind zum Beispiel die ewig
junge deutsche Rockband Guano Apes,
die österreichischen Elektroswing-Pioniere
Parov Stelar oder die englischen Hitmaker
The Ting Tings.
European Capital of Culture 2015
7
CZ/ Pivovar Plzeňský Prazdroj
Poznejte tajemství výroby pivní legendy
Každá země má své symboly. Mezi ty české patří plzeňský ležák – Pilsner Urquell,
pivo, které inspirovalo více než dvě třetiny všech světových piv s označením pils. Proto si při pobytu v Plzni nenechte ujít návštěvu pivovaru, kde se tohle pivo podle
osvědčených postupů vaří už více než 170 let.
Prohlídka pivovaru
Navštívíte autentická místa pivovaru, kde se zlatý ležák Pilsner Urquell vaří již od roku 1842. V rámci prohlídky poznáte
bohatou historii pivovaru, navštívíte historickou a současnou
varnu, moderní stáčírnu i novou expozici Lidé Pilsner Urquell.
Neodmyslitelným završením prohlídky jsou historické pivovarské sklepy, kde ochutnáte nefiltrované pivo Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů (pouze starší 18 let).
Prohlídka trvá 100 minut, koná se denně v českém, anglickém,
německém a ruském jazyce. Časy prohlídek zjistíte na telefonu
+420 377 062 888 nebo na www.prazdrojvisit.cz.
Zážitkové programy
Máte v Plzni s přáteli či kolegy volné odpoledne nebo večer?
Pivovar Plzeňský Prazdroj nabízí i různé zážitkové programy.
Užijte si nezapomenutelné chvíle a staňte se pivními znalci
díky programu Škola čepování Pilsner Urquell nebo se vydejte na Cestu pivovarského tovaryše.
Originální dárek z Plzně
V Dárkové prodejně na nádvoří pivovaru si můžete vybrat ze
širokého sortimentu – od piva, nápojového pivního skla, kera-
8
Evropské hlavní město kultury 2015
mických korbelů, textilu až po drobné upomínkové předměty
či originální, ručně vyráběné produkty přímo od mistrů bednářů Plzeňského Prazdroje. Veškeré zboží si také můžete objednat na www.eshop.prazdroj.cz
Prožijte příběh piva od starověku
Pokud máte rádi historii a chcete se dozvědět o výrobě piva
absolutně vše, pak zavítejte do Pivovarského muzea. Nachází
se v centru města v původní právovárečné budově z 15. století a vypráví o výrobě, způsobu podávání a pití piva od starověku až do současnosti. Otevřeno denně od 10 do 19 hodin
(v dubnu jen do 18 hodin). www.prazdrojvisit.cz
EN/ Pilsner Urquell Brewery
Learn the secret of brewing a legend
Every country has its symbols. The Czech ones include the Pilsener
lager – Pilsner Urquell, a beer that has inspired two-thirds of all
pilseners brewed over the world. So if you visit Pilsen, do not miss
a tour to the brewery where this beer has been made, according to
well-tested recipes, for over 170 years.
Brewery tour
Visit the authentic places in the brewery
where the golden lager Pislner Urquell
has been made since 1842. During the
tour you will learn about the history of
the brewery, will visit the historical and
contemporary brewhouses, the modern
bottling line and the brand new exhibition
People at Pilsner Urquell. The tour will
naturally close by a visit to the historical
cellars where you can taste the nonfiltered Pilsner Urquell, draught directly
from the oak lager barrels (only for those
over eighteen years of age). The tour lasts
100 minutes, is available daily in Czech,
English, German and Russian. Times of
the tours are available at +420 377 062
888 or at www.prazdrojvisit.cz.
Experience programmes
Do you and your friends have a free afternoon or evening in Pilsen? The Pilsner
Urquell Brewery offers various experience
programmes too. Enjoy unique moments
and become beer connoisseurs through
Pilsner Urqueel Beer Draughting School
or embark on the Journey of Brewery
Apprentice.
beer, glasses, steins to clothes, small
souvenirs or original, hand-made products
by Pilsen Urquell master barrel makers.
All products can also be ordered online
at www.eshop.prazdroj.cz
Live the story of beer from the
antiquity
If you like history and want to learn just
everything about brewing of beer, visit
the Brewery Museum. It is located in
the centre of the city, in an old brewery
building from the 15th century and narrates the story of production, serving
and drinking beer from the Antiquity to
the present. Open daily from 10 a.m. to
7 p.m. (in April to 6 p.m. only).
www.prazdrojvisit.cz
An original gift from Pilsen
The souvenir shop in the brewery courtyard offer a wide assortment – from
DE/ Die Brauerei Pilsner Urquell
Ergründen Sie das Geheimnis einer
Bierlegende
Brauereibesichtigungen
Im Rahmen einer Brauereibesichtigung
besuchen Sie die authentischen Orte, an
denen das goldene Lagerbier seit 1842
gebraut wird. Sie lernen die reichhaltige
Geschichte der Brauerei kennen und
besichtigen den historischen und gegenwärtigen Brauraum, den modernen
Abfüllraum und die neue Ausstellung
„Menschen im Pilsner Urquell“. Unverzichtbarer Abschluss des Rundgangs
sind die historischen Brauereikeller, wo
Sie (sofern Sie über 18 Jahre alt sind)
ein ungefiltertes, direkt aus den eichenen
Lagerfässern gezapftes Bier kosten können.
Die Besichtigung dauert 100 Minuten und
findet täglich in tschechischer, englischer,
deutscher und russischer Sprache statt.
Die Besichtigungszeiten sind unter der
Telefonnummer +420 377 062 888
Jedes Land hat seine Symbole. Zu den tschechischen gehört
zweifelsohne das Lagerbier Pilsner Urquell, das Inspiration für mehr
als zwei Drittel aller weltweit gebrauten als „Pils“ bezeichneten
Biere war. Bei Ihrem Pilsen-Aufenthalt sollten Sie daher keinesfalls
einen Besuch in der Brauerei versäumen, die dieses Bier schon seit
170 Jahren nach altbewährten Verfahren braut.
erfragbar oder der Webseite www.prazdrojvisit.cz zu entnehmen.
Erlebnisprogramme
Haben Sie in Pilsen mit Ihren Freunden
und Kollegen noch einen Nachmittag
oder Abend frei? Die Pilsner-UrquellBrauerei bietet auch verschiedene
Erlebnisprogramme. Gönnen Sie sich
etwas Unvergessliches und werden Sie
mit der „Zapfschule Pilsner Urquell“ zum
Bierkenner! Oder begeben Sie sich auf
die „Reise eines Brauereigesellen“.
Ein Originalsouvenir aus Pilsen
In der Souvenirverkaufsstelle auf dem Hof
der Brauerei können Sie aus einem breiten
Sortiment wählen – von Bier, Biergläsern,
Keramikhumpen und Textilien bis hin zu
kleinen Souvenirs oder handgefertigten
Originalerzeugnissen aus der hauseigenen
Böttcherei. Sämtliche Waren sind auch
unter www.eshop.prazdroj.cz bestellbar.
Die Geschichte des Biers seit
der Antike
Wenn Sie sich für Geschichte interessieren
und wirklich alles über die Bierproduktion
wissen wollen, dann sind Sie im Brauereimuseum richtig. Es befindet sich im
Stadtzentrum, in einem originalen brauberechtigten Haus aus dem 15. Jahrhundert,
und erzählt von Herstellung, Darreichungsform und Genuss des Biers von der Antike
bis zur Gegenwart. Geöffnet ist täglich
von 10–19 Uhr (im April nur bis 18 Uhr).
www.prazdrojvisit.cz
European Capital of Culture 2015
9
CZ/ Díky za svobodu, Ameriko
Plzeň si připomene 70 let od konce druhé světové
války velkými oslavami
Největší české
město, jemuž přinesla
v roce 1945 svobodu
americká armáda,
oslaví konec války
opravdu velkolepě.
Na první květnový
týden se přesune
v čase zpátky
a ožije autentickou
atmosférou
nastupující svobody
s historickými
vojenskými auty,
swingovou hudbou
a válečnými veterány.
10
Evropské hlavní město kultury 2015
Oslavy osvobození americkou armádou
mají v Plzni pětadvacetiletou tradici.
Po čtyřiceti letech překrucování historických faktů a popírání účasti amerických
vojsk na konci války se v roce 1990
město nadechlo a vykřiklo do světa, jak
to bylo doopravdy. A od té doby tu patří Slavnosti svobody k největším akcím,
které se konají každým rokem.
I letos přijedou na začátku května poslední žijící američtí a belgičtí veteráni
s rodinami. Znovu půjdou ulicemi, jimiž
tehdy projížděli a jako každoročně tu zažijí bohatý program. V neděli 3. května
se rovněž zúčastní fascinujícího Convoy
of Liberty na Klatovské třídě, jejž tvoří
stovky historických válečných vozů s posádkami v dobových uniformách. Kromě
nich v konvoji pojede i současná technika české armády.
Autentickou atmosféru května 1945 navodí i vojenské tábory s ukázkami zbraní,
techniky a běžného života, veselice, výstavy, dobové trhy nebo swingové tan-
čírny. Scénky rekonstruující historické
události připomenou nálet na Koterov,
zrod rozhlasového vysílání nebo fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a americkými vojáky.
Návštěvníci, kteří chtějí o Američanech
v Plzni vědět přece jen víc, mohou zajít
do Patton Memorial Pilsen. Jeho expozice mapuje postup a pobyt americké
armády v Československu 1945 i další
období. K vidění tu je dobová výstroj a výzbroj včetně předmětů denní potřeby.
Chybět nebude ale ani současnost. Tu
zastoupí koncerty folkových a rockových
kapel. Vyvrcholením pak bude megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd v pátek
1. května.
Celé Slavnosti svobody začnou
30. dubna a potrvají do 6. května.
www.slavnostisvobody.cz
www.patton-memorial.cz
EN/ Thanks for Freedom, America
Pilsen will remember 70th anniversary
of liberation
The largest Czech city which was liberated in 1945 by the U.S. Army
will celebrate the liberation anniversary in a monumental manner. In
the first week of May the city will travel in time and will be enlivened
by the authentic atmosphere of coming freedom with historical
military vehicles, swing music and war veterans.
The celebration of freedom has a tradition
of twenty-five years. After forty years of
rewriting history and denying the presence
of U.S. soldiers, the city breathed fresh air
in 1990 and shouted to the world how it
was in reality. Since then the Celebrations
of Freedom have belonged among the
largest events held every year.
This year, too, the remaining living U.S.
and Belgian veterans will arrive with their
families in early May. They will walk the
streets through which they drove back
then and – as every year – they will enjoy
a rich and varied programme. On Sunday,
May 3, they will take part in the fascinating
Convoy of Liberty at Klatovská Avenue,
consisting of hundreds of historical military vehicles and their crews in historical
uniforms. These will be joined by today’s
vehicles of the Czech Army.
The authentic atmosphere of May 1945
will only be strengthened by military
camps with demonstrations of weapons,
equipment, common life, feasts, exhibitions or swing dancing halls. Scenes
reconstructing the historical events will
commemorate the raid on Koterov, the
birth of radio broadcast or the football
match between the U.S. soldiers and
Victoria Pilsen.
Memorial Pilsen. Its exposition maps
the advance and stay of the U.S. Army in
Czechoslovakia in 1945, as well as other
periods. Historical equipment is on display,
including the objects of everyday use.
The present is represented too, namely
by concerts of folk and rock bands, with
headliners Lynyrd Skynyrd performing
on Friday, May 1.
The Celebration of Freedom will start on
April 30 and run till May 6.
Visitors who want to learn more about
Americans in Pilsen can visit Patton
www.slavnostisvobody.cz
www.patton-memorial.cz
DE/ Danke für die Freiheit, Amerika
Mit einer großen Feier gedenkt Pilsen des
70-jährigen Kriegsendes
Vergnügungen, Ausstellungen, zeitgenössische Märkte oder Tanzveranstaltungen
mit Swing-Musik bieten. In nachgestellten
historischen Szenen wird zum Beispiel
an den Luftangriff auf Pilsen-Koterov,
die Geburtsstunde des Tschechischen
Rundfunks Pilsen oder ein Fußballspiel
zwischen der Pilsner Fußballmannschaft
Viktoria und amerikanischen Soldaten
erinnert.
Die größte 1945 von den Amerikanern befreite tschechische Stadt
feiert den Jahrestag des Kriegsendes mit einem wirklich großartigen
Fest. In der ersten Maiwoche wird sich Pilsen in die Zeit vor siebzig
Jahren zurückversetzen und mit historischen Militärfahrzeugen,
Swing-Musik und Kriegsveteranen die authentische Atmosphäre der
wiedererlangten Freiheit heraufbeschwören.
Die Feier zum Jahrestag der Befreiung
durch die amerikanische Armee hat in
Pilsen bereits eine fünfundzwanzigjährige
Tradition. Nachdem die historischen Fakten
vierzig Jahre lang verfälscht wurden und die
Beteiligung der amerikanischen Truppen
am Kriegsende geleugnet worden war, holte
die Stadt 1990 tief Luft und schrie in Welt
hinaus, wie es sich wirklich zugetragen
hatte. Seitdem gehört das Freiheitsfest
zu den größten jährlich stattfindenden
kulturellen Ereignissen der Stadt.
Auch in diesem Jahr kommen Anfang Mai
die letzten noch lebenden amerikanischen
und belgischen Kriegsveteranen mit ihren
Familien nach Pilsen. Erneut gehen sie
durch die Straßen, durch die sie damals
gefahren sind, und wie jedes Jahr erwartet
sie hier ein reichhaltiges Programm. Am
Sonntag, dem 3. Mai, werden sie sich an
dem faszinierenden Convoy of Liberty auf
der Klatovská-Straße beteiligen, der aus
Hunderten historischer Militärfahrzeuge
mit Soldaten in historischen Uniformen
besteht. Im Konvoi wird zudem auch
moderne Technik der tschechischen
Armee zu sehen sein.
Zur Wiederbelebung der authentischen
Atmosphäre vom Mai 1945 tragen u. a.
Militärcamps bei, die neben Vorführungen von Waffen und Technik auch einen
Einblick in das damalige Alltagsleben,
Besucher, die über die Amerikaner in
Pilsen noch mehr wissen möchten, können in das Patton Memorial Pilsen
gehen. Die dortige Ausstellung gibt
einen Überblick über Vormarsch und
Präsenz der amerikanischen Armee
in der Tschechoslowakei des Jahres
1945 wie auch über die Folgezeit. Zu
sehen sind zeitgenössische Waffen und
Ausrüstungsgegenstände, einschließlich
Alltagsobjekten.
Doch auch die Gegenwart wird bei der
Feier vertreten sein. Zum Beispiel in Form
von Folk- und Rockbands. Den Höhepunkt
bildet hierbei ein Megakonzert der Gruppe
Lynyrd Skynyrd am Freitag, dem 1. Mai.
Das Freiheitsfest beginnt am 30. April
und dauert bis 6. Mai.
www.slavnostisvobody.cz
www.patton-memorial.cz
European Capital of Culture 2015
11
1
CZ/ Festivaly pro každého
Film, jídlo, folklór i tvrdá muzika
Plzeň by se bez přehánění dala označit městem festivalů. Koná se jich tu velká
spousta a pokrývají snad všechny oblasti kulturního a společenského života.
FRESH FESTIVAL
22.–24. 5.
Festival skvělé gastronomie (foto 3)
navazuje na podobné akce, jimiž Plzeň
proslula na počátku 20. století a v šedesátých a sedmdesátých letech. Třídenní program zahrnuje kuchařské show
předních českých kuchařů, kuchařské
workshopy pod vedením skutečných
mistrů, ale především prezentaci špičkových restaurací, pivovarů, minipivovarů a vinařství. Nechybí ani gastronomie
netradiční či vpravdě avantgardní.
www.freshfestival.cz
Finále Plzeň
26. 4.–2. 5.
Finále (foto 2) je bilanční filmová přehlídka, na níž o přízeň poroty i diváků
bojují novinky, které přišly na plátna kin
v uplynulých dvanácti měsících. Hlavní
cenu, Zlatého ledňáčka, si odvážejí
filmy v kategorii hraných a dokumentárních. Kromě soutěžní sekce nabízí
12
Evropské hlavní město kultury 2015
festivalový program i pocty hvězdám,
tematické bloky, retrospektivy, pohled
do zahraničí a Industry days pro filmové profesionály. Filmy jsou opatřeny
anglickými titulky.
www.festivalfinale.cz
Mezinárodní folklorní
festival CIOFF 3.–7. 6.
ší vystoupení skutečných hvězd metalového nebe, které to opět pořádně rozbalí. Rozduní se to tu všemi odnožemi,
které tahle muzika má. Zahrát přijedou
švédští Enemy, portugalští Moonspell,
němečtí Equilibrium, finští Battle Beast,
kanadští Skull Fist nebo americká kapela Testament.
www.metalfestopenair.cz
Folklor je ta pravá ochutnávka jakéhokoli místa na světě. Svou kulturou, kroji
a tradicemi se mohou lišit i sousední
vesnice, natožpak země vzdálené tisíce kilometrů. A právě takhle pestrou
směsici tradiční hudby a tance přináší
plzeňský folklorní festival. Každoročně
se na něj sjíždějí soubory nejen z celého Česka (foto 1), ale i z blízkého
i exotického zahraničí.
www.mffplzen.eu
Metalfest
5.–7. 6.
I pro milovníky tvrdé muziky má Plzeň
festival. Ve skvělé dramaturgii jim přiná-
2
EN/ Festivals for Everybody
Film, food, folklore and hard rock
Without any exaggeration, Pilsen could be called the city of
festivals. Many of them are held in the city, covering virtually all
areas of cultural and societal life. Some of them overlap, others
follow one upon another.
FRESH FESTIVAL
May 22 to May 24
A festival of top gastronomy (photo 3)
builds upon similar events which made
Pilsen famous at the beginning of the
twentieth century and in the seventies. A
three-day programme includes shows of
leading Czech cooks, cooking workshops
supervised by true masters, but, above all,
presentation of top restaurants, breweries, mini-breweries and wineries. There
is even room for non-traditional or even
avant-garde gastronomy.
www.freshfestival.cz
Finale Pilsen
April 26 to May 2
Final (photo 2) is a film festival, in which
films introduced in the last twenty months
compete for votes of the jury and spectators. The main prize, the Golden Kingfisher,
is awarded to films in the categories
of feature films and documentaries.
Besides the competition section the
festival provides homages to stars, thematic blocks, retrospectives, a survey of
foreign films and Industry Days for film
professionals. The films are screened
with English subtitles.
costumes and traditions, let alone countries distant thousands of kilometres.
And it is this varied mixture of traditional
music and dance that the Pilsen folklore
festival brings to spectators. Every year it
is attended by folklore troupes not only
from the Czech Republic (photo 1) but
also from near and exotic foreign lands.
www.mffplzen.eu
Metalfest
June 5 to 7
Pilsen has a festival even for hard rock
fans. In an excellent set-up it brings performances of real stars of the heavy-metal
Pantheon. All kinds of this type of music
will resonate in Pilsen. Among the stars,
there will be the Swedish band Enemy,
Portuguese Moonspell, Equilibrium from
Germany, Finnish Battle Beast, Skull Fist
from Canada or the U.S. band Testament.
www.metalfestopenair.cz
www.festivalfinale.cz
CIOFF – International
Folklore Festival June 3 to 7
Folklore is the true sample of any place
in the world. Even neighbouring villages
can differ by their cultures, traditional
DE/ Für jeden ein Festival
Film, Kulinarisches, Folklore und harte Musik
Pilsen kann ohne Übertreibung eine Stadt der Festivals genannt
werden. Diese finden hier in rauer Menge statt und decken wohl
nahezu alle Bereiche des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens
ab. Manche überschneiden sich zeitlich, andere knüpfen unmittelbar
aneinander an.
FRESH FESTIVAL
22.–24. 5.
Dieses Festival der gehobenen Gastronomie (Foto 3) knüpft an ähnliche Veranstaltungen an, für die Pilsen schon zu
Beginn des 20. Jahrhunderts und in den
sechziger/siebziger Jahren berühmt war.
Das dreitägige Programm umfasst eine
Koch-Show mit führenden tschechischen
Köchen, Koch-Workshops unter Anleitung
wirklicher Meister, vor allem aber eine
Präsentation hochkarätiger Restaurants,
Brauereien, Kleinbrauereien und Weinhersteller. Und auch unkonventionelle,
ja sogar regelrecht avantgardistische
Gastronomie ist vertreten.
www.freshfestival.cz
Finále Pilsen
26. 4.–2. 5.
Das Festival „Finále“ (Foto 2) ist ein
bilanzierender Filmwettbewerb, bei dem
Kinofilme der letzten zwölf Monate um die
Gunst von Jury und Publikum ringen. Der
Hauptpreis, der Goldene Eisvogel, wird
an Arbeiten aus der Kategorie Spiel- und
Dokumentarfilm vergeben. Neben dem
eigentlichen Wettbewerb umfasst das
Festivalprogramm auch Würdigungen
von Stars, Themenblöcke, Retrospektiven, einen Blick in die ausländische
Filmproduktion und die für Filmprofis
bestimmten Industry Days. Die Filme
sind mit englischen Untertiteln versehen.
www.festivalfinale.cz
Internationales Folklorefestival
CIOFF 3.–7. 6.
Folklore ist eine authentische Kostprobe jeglichen Orts auf der Welt. In ihrer
Kultur, ihren Trachten und Traditionen
können sich bereits benachbarte Dörfer
unterscheiden, ganz zu schweigen von
Ländern, die Tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Und gerade solch
eine bunte Mischung von traditionellen
3
Musik- und Tanzdarbietungen verspricht
das Pilsner Folklorefestival. Alljährlich
treffen sich hier nicht nur Ensembles aus
ganz Tschechien (Foto 1), sondern auch
aus dem nahen wie exotischen Ausland.
www.mffplzen.eu
Metalfest
5.–7. 6.
Auch für Freunde harter Musik hat Pilsen
ein Festival. Dieses beschert in guter Dramaturgie Auftritte waschechter Metal-Stars,
die ihrerseits ordentlich loslegen. Und so
dröhnt es in allen Schattierungen, die diese
Musik zu bieten hat. Auftreten werden
z. B. die Bands Enemy aus Schweden,
Moonspell aus Portugal, Equilibrium aus
Deutschland, Battle Beast aus Finnland,
die Kanadier Skull Fist oder Testament
aus Amerika.
www.metalfestopenair.cz
European Capital of Culture 2015
13
1
CZ/ Plzeň slaví narozeniny
Velkolepým Historickým víkendem si město
připomene 720 let od svého založení
Historický víkend
12.–14. 6.
V polovině června slaví Plzeň své 720.
narozeniny. Už od roku 1995 si je připomíná Historickým víkendem (foto 1),
jenž ve třídenním programu nabízí
hudbu, tanec, divadlo a především aktivní zapojení svých účastníků. Letos
jím ožije prostor okolo kašen a sadový
okruh od Branky po Mlýnskou strouhu.
Na hlavní scéně proběhne setkání panovníků, kteří s Plzní souvisejí. Chystá
se i ples upírů, oživení katedrály, rozezpívání náměstí a rozeznějí se i nové zvony.
www.nadace700.cz
Tanec Praha v Plzni
Divadelní léto pod
plzeňským nebem
17. 6.–25. 7.
Rok co rok ožívá nějaké zajímavé místo centra města atraktivním divadelním
titulem. Po klasických kusech přichází letos na řadu hororová komedie se
Sherlockem Holmesem a doktorem
15.–25. 6.
Milovníci současného tance se dočkají
tří vynikajících zážitků, jež oživí DEPO
2015, Proluku či Papírnu. Berlínská
choreografka Sasha Waltz zahájí Tanec
Praha (foto 2) dílem, jež nastartovalo její
strmou kariéru: Travelogue I – Twenty
to Eight. V rámci Divadelního léta pod
plzeňským nebem pak festival uvede
projekt One Step Before the Fall. Po-
14
slední festivalovou akcí bude vystoupení belgické dvojice Mossoux – Bonté
v představení Histoire de l’imposture.
www.tanecpraha.cz
Evropské hlavní město kultury 2015
2
Watsonem Prokletí rodu Baskervillů
aneb Pozor, zlý pes! Hrát se bude i představení z loňského roku, Goldoniho Lhář
(foto 3) s Romanem Zachem v titulní
roli. Taneční část festivalu připravuje
premiéru inscenace Adély Stodolové,
Viléma Dubničky a kolektivu Nos.
www.divadelnileto.cz
Bohemia Jazz Fest
9. 7.
Festival jazzové muziky pod širým
nebem vstupuje do svého desátého
ročníku, a tak připravil program slavnostní. V průběhu prvního večera, jenž
proběhne právě v Plzni, se představí
vítěz soutěže JazzPrix, zahrají jazzové
formace z Norska a Německa a přední americký saxofonista Ravi Coltran
převezme ocenění Bohemia Jazz
Award. Bohemia Jazz Fest se koná
na náměstích řady českých měst, kam
přiváží zajímavé jazzové muzikanty
z domova i zahraničí. Všechny koncerty jsou zdarma.
www.bohemiajazzfest.cz
EN/ Pilsen Celebrates Anniversary
Historical Weekend
June 12 to 14
Pilsen celebrates its anniversary of 720
years in mid June. Since 1995 this anniversary has been celebrated by the Historical
Weekend (photo 1) which, during three
days, offers music, dance, theatre and,
above all, active participation of all people
who arrive. This year, the room around the
fountains and the municipal park circuit
from Branka to Mlýnská strouha will come
to life during the event. The main scene
will see the meeting of kings who have
had some relation to Pilsen. Other events
include a vampire ball, enlivening of the
Cathedral, singing in the square and also
new bells will be sounded.
www.nadace700.cz
Tanec Praha in Pilsen
June 15 to 25
The fans of contemporary dance will be
treated with three excellent performances
that will bring a spark of life to DEPO 2015,
Proluka and Papírna. The Berlin-based
choreographer Sasha Waltz will launch
Tanec Praha (photo 2) by a work that set
The majestic Historical Weekend will celebrate
the 720th anniversary of Pilsen
her career going: Travelogue I – Twenty
to Eight. As a part of Theatre Summer
under the Pilsen Sky, the festival will
showcase the project One Step Before
the Fall. The last festival event will be
the performance of the Belgian couple
Mossoux – Bonté in the performance
called Histoire de l’imposture.
www.tanecpraha.cz
Theatre Summer under
the Pilsen Sky June 17 to July 25
Year after year an interesting venue in
the centre of the city is enlivened by an
attractive piece of theatre. After classical
performances in the past, we will see, this
year, a horror comedy featuring Sherlock
Holmes and dr. Watson, The Curse of the
Baskervilles, or Beware, a Fierce Dog! Also
on stage will be last year’s performance of
Goldoni’s Liar (photo 3), featuring Roman
DE/ Pilsen feiert Geburtstag
Mit einem grandiosen Historischen Wochenende
gedenkt die Stadt ihrer Gründung vor 720 Jahren
Historisches Wochenende
12.–14. 6.
Mitte Juni feiert Pilsen seinen 720. Geburtstag. Bereits seit 1995 wird dieser in
Form eines Historischen Wochenendes
(Foto 1) begangen, dessen dreitägiges
Programm Musik, Tanz, Theater und vor
allem eine aktive Einbindung der Besucher
umfasst. Dieses Jahr findet es bei den
Springbrunnen auf dem Platz der Republik
sowie auf dem Parkring von der Branka
bis zum Mühlgraben (Mlýnská strouha)
statt. Im Mittelpunkt der Szenerie wird
ein Treffen der mit Pilsen verbundenen
Herrscher stehen. Geplant sind zudem
ein Ball der Vampire, ein Singen auf dem
Platz der Republik sowie eine effektvolle
Belebung der Kathedrale. Und auch deren
neue Glocken werden ertönen.
www.nadace700.cz
„Tanec Praha“ in Pilsen
15.–25. 6.
Freunde des modernen Tanzes können
sich auf drei herausragende Ereignisse
freuen, die im Gelände DEPO2015, in
der sog. „Baulücke“ (Proluka) sowie in
der Papierfabrik (Papírna) stattfinden.
Eröffnet wird das Festival „Tanec Praha“
(Foto 2) mit jenem Werk der Berliner
Choreografin Sasha Waltz, das am Anfang
ihrer steilen Karriere stand: „Travelogue
I – Twenty to Eight“. Im Rahmen der OpenAir-Theaterreihe „Theatersommer unter
dem Himmel Pilsens“ führt „Tanec Praha“
das Projekt „One Step Before the Fall“
auf. Die letzte Veranstaltung des Festivals
wird ein Auftritt des belgischen Duos
Mossoux – Bonté mit der Inszenierung
„Histoire de l’imposture“ sein.
www.tanecpraha.cz
Theatersommer unter dem
Himmel Pilsens 17.6.–25. 7.
Jahr für Jahr wird an einem interessanten
Ort im Pilsner Stadtzentrum ein attraktives
Theaterstück aufgeführt. Nach klassischen
Stücken kommen in diesem Jahr die
Horrorkomödie „Prokletí rodu Baskervillů“
[Der Fluch des Hauses Baskerville] mit
Sherlock Holmes und Doktor Watson
oder das Stück „Pozor, zlý pes!“ [Vorsicht,
bissiger Hund!] an die Reihe. Gespielt
wird zudem eine Aufführung aus dem
vergangenen Jahr, und zwar Goldonis
„Lügner“ (Foto 3) mit dem tschechischen
Schauspieler Roman Zach in der Titelrolle.
Zach. The dance part of the festival is about
to stage in premiere the performance of
Adéla Stodolová, Vilém Dubnička and the
collective Nos.
www.divadelnileto.cz
Bohemia Jazz Fest
July 9
A festival of jazz music under the open sky
is in its tenth edition already so this year
it will have an atmosphere of celebration.
Its first evening, held in Pilsen, will present
the winner of the JazzPrix competition,
jazz groups from Norway and Germany
and the leading American saxophonist
Ravi Coltran will receive the Bohemia
Jazz Award. Bohemi Jazz Fest is held in
the squares of many Czech cities where it
brings interesting jazz musicians from the
Czech Republic and abroad. Admission
to all concerts is free of charge.
www.bohemiajazzfest.cz
Für den tänzerischen Teil des Festivals
ist die Premiere einer Inszenierung von
Adéla Stodolová, Vilém Dubnička und
dem Kollektiv Nos geplant.
www.divadelnileto.cz
Bohemia Jazz Fest
9. 7.
Das Open-Air-Jazzfestival geht in seinen
zehnten Jahrgang und hat daher ein Jubiläumsprogramm vorbereitet. Im Laufe des
ersten, in Pilsen stattfindenden Abends
stellt sich der Gewinner des Wettbewerbs
„JazzPrix“ vor, es spielen Jazzbands aus
Norwegen und Deutschland, und der
bekannte amerikanische Saxophonist
Ravi Coltran nimmt den Bohemia Jazz
Award entgegen. Das Bohemia Jazz
Fest findet auf den zentralen Plätzen
mehrerer tschechischer Städte statt und
es werden interessante Jazzmusiker aus
dem In- und Ausland zu Gast sein. Der
Eintritt für alle Konzerte ist frei.
www.bohemiajazzfest.cz
3
European Capital of Culture 2015
15
1
CZ/ Pojďte v létě ven!
Prázdninové festivaly proměňují Plzeň
Náplavka
od 1. 5.
Prostor při řece Radbuze mezi Wilsonovým mostem a Sokolovnou opět ožije (foto 3). Bude-li počasí tomuto nápadu
nakloněno, po celé léto zde bude fungovat půjčovna lodiček
a koloběžek, budou se konat pikniky, koncerty, workshopy,
tančírny a další akce. V provozu bude i bar, bistro, knihovna
nebo houpačky. Do programu přispěje i festival Tanec Praha
nebo Finále Plzeň. www.naplavka.ksvetu.cz
Léto v Besedě
19. 6.–31. 10.
Vnitroblok Měšťanské besedy se secesním pavilonem se
každé léto mění v báječné místo k setkávání a kulturním
zážitkům. Konají se tu divadelní představení, koncerty
i taneční akce. Letos organizátoři slibují například Boston
Philharmonic Youth Orchestra, šansony v podání Chantal
Poullain, večer Divadelního spolku Kašpar či swingové
koncerty a tančírny. www.mestanska-beseda.cz
Léto v Prazdroji
nabídne pouliční divadlo, koncerty rozmanitých žánrů, tanec,
jídlo, módu a spoustu dalšího. Festival bude opět rozdělen
do tří bloků: v červenci přijde na řadu divadlo, v srpnu hlavní
program a 6. září oblíbený Festival polévky. www.zivaulice.eu
Posezení v centru
Jsou večery, kdy člověk nemá náladu na návštěvu kulturní
akce, žádnou zajímavou si nevybral nebo prostě chce být s někým trošku sám. Pro takové případy se skvěle hodí posezení
na terasách plzeňských restaurací nebo v krásně zrekonstruované Mlýnské strouze. Tady všude se dá dýchat letní atmosféra
pod hvězdnatým nebem a s ruchem velkoměsta za zády.
červenec–srpen
Letní čtvrteční večery patří na nádvoří Plzeňského Prazdroje
muzice a setkávání generací. O pódium se spravedlivě dělí
nastupující muzikantská generace s ostřílenými bardy a hraje
se rock, folk, metal a další hudební žánry. Publikum si tu užívá
nejen hudbu, ale i pohodu pod širým nebem podtrženou konzumací toho nejlepšího piva. Vstup zdarma. www.prazdrojvisit.cz
Živá ulice
červenec–srpen
Multižánrový festival (foto 1, 2), jímž tepe srdce města po celé
prázdniny, bude letos opravdu velký. Dvaadvacet dní programu
16
Evropské hlavní město kultury 2015
2
Náplavka
EN/ Come Out in Summer
from May 1
The area around the Radbuza river between
Wilson’s Bridge (photo 3) and Sokolovna
will come to life again. If the weather is
fine, throughout the summer there will a
boat and scooter hiring service, a place
for picnics, concerts, workshops, dance
halls and other events. There will also
be a bar, bistro, library or swings. Tanec
Praha and Finale Plzeň will contribute to
the programme.
www.naplavka.ksvetu.cz
Summer in Beseda
June 19 to October 31
The inner courtyard of Měšťanská beseda
with its Art Nouveau pavilion is transformed,
every summer, into a perfect place for
meetings and cultural events. It hosts
theatre performances, concerts and
even dances. For this year’s edition
the organisers promise, among others,
Boston Philharmonic Youth Orchestra,
chansons sung by Chantal Poullain, an
evening of the theatre group Kašpar or
swing concerts and dancing evenings.
www.mestanska-beseda.cz
Holiday festivals transform Pilsen
Summer in Pilsner Urquell
July to August
Summer Thursday evenings in the courtyard of the Pilsner Urquell brewery are
dedicated to music and to meeting of
generations. The share is equally shared
between the up and coming young musicians and old, experienced bards, with all
genres represented, including rock, folk
music or heavy-metal. The audience enjoys
not only music but also great atmosphere
under the open sky, only emphasised by
the best beer. Entry is free of charge.
www.prazdrojvisit.cz
Live Street
July to August
theatre, August to the main programme
and the favourite Festival of Soup will
come on September 6.
www.zivaulice.eu
Leisure in the centre
There are evenings when you don’t feel
like going for a culture event, could not
find one that suits your taste or just want
to be alone with somebody. For such
cases, you can choose beer gardens
of Pilsen restaurants or the beautifully
reconstructed Mlýnská strouha. Here
you can savour the summer atmosphere
under the starry sky and the commotion
of the city behind you.
A multi-genre festival (foto 1, 2) by which
the city centre beats throughout the
summer holidays will be really huge this
year. Twenty-two days of the festival will
offer street theatre, concerts of various
genres, dance, food, fashion and much
else. The festival will be divided in three
blocks again: July will be dedicated to
DE/ Der Sommer lockt nach draußen!
In den Ferien verwandeln zahlreiche
Festivals die Stadt
Floßplatz (Náplavka)
ab 1.5.
Ab 1. 5. erwacht das Ufer der Radbusa
zwischen der Wilson-Brücke und der
Sokolovna wieder zum Leben (Foto 3).
Sofern das Wetter dem Vorhaben hold ist,
steht hier den ganzen Sommer über ein
Boots- und Rollerverleih zur Verfügung,
es finden Picknicks, Konzerte, Workshops
sowie Tanz- und weitere Veranstaltungen
statt, und auch eine Bar, ein Bistro, eine
Bibliothek und Schaukeln sind in Betrieb.
Bereichert wird das Programm zudem
durch Festivals wie „Tanec Praha“ oder
„Finále Pilsen“.
www.naplavka.ksvetu.cz
Sommer im Měšťanská beseda
19. 6.–31. 10.
Der Innenhof des Kulturzentrums „Měšťanská
beseda“ mit seinem Jugendstilpavillon
verwandelt sich jeden Sommer in einen
märchenhaften Ort für Begegnungen
und kulturelle Erlebnisse. Hier finden
Theatervorstellungen, Konzerte wie
auch Tanzveranstaltungen statt. Für
dieses Jahr haben die Organisatoren zum
Beispiel das Boston Philharmonic Youth
Orchestra, Chansons in der Darbietung
von Chantal Poullain, einen Abend des
Theatervereins Kašpar, Swing-Konzerte
und Tanzabende angekündigt.
www.mestanska-beseda.cz
Lebendige Straße
Juli–August
Das Multigenre-Festival „Lebendige Straße“
(„Živá ulice“, Foto 1, 2), welches das Herz
der Stadt während der gesamten Ferienzeit
pulsieren lässt, wird in diesem Jahr wirklich
grandios. Sein zweiundzwanzigtägiges
Programm umfasst Straßentheater,
Konzerte verschiedener Genres, Tanz,
Gastronomie, Mode und vieles andere
mehr. Das Festival ist auch dieses Jahr
wieder in drei Blöcke unterteilt: Im Juli
kommt das Theater an die Reihe, im
August das Hauptprogramm und am
6. September das beliebte Suppenfestival.
www.zivaulice.eu
Sommer im Urquell
Juli–August
Die sommerlichen Donnerstagabende im
Hof der Pilsner-Urquell-Brauerei gehören
der Musik und der Begegnung zwischen
den Generationen. Das Podium wird
gerecht unter musikalischen Newcomern
3
und versierten Barden aufgeteilt, und es
werden Rock, Folk, Metal und weitere
musikalische Genres erklingen. Genießen
kann man hier nicht nur die Musik, sondern
auch die angenehme Atmosphäre unter
freiem Himmel, beflügelt durch den Konsum
des besten der Biere. Der Eintritt ist frei.
www.prazdrojvisit.cz
Plausch im Stadtzentrum
Es gibt Abende, da hat man keine Lust, zu
einer kulturellen Veranstaltung zu gehen,
hat sich nichts Interessantes ausgesucht
oder möchte einfach ein bisschen mit
jemandem allein sein. Für solche Abende
bietet sich ein Beisammensein auf den
Terrassen der Pilsner Restaurants oder
im schön rekonstruierten Mühlgraben
(Mlýnská strouha) an. Hier überall kann man
die sommerliche Atmosphäre unter dem
Sternenhimmel und mit dem Großstadttrubel
im Rücken genießen.
European Capital of Culture 2015
17
1
CZ/ Opona se zvedá…
Divadelní představení patří k Plzni po staletí
V rámci Evropského hlavního města kultury 2015 se letos uskuteční mimořádný
ročník loutkářského festivalu Skupova Plzeň. Proběhne před mezinárodním
festivalem Divadlo, čímž se září promění doslova v měsíc divadla.
Skupova Plzeň
3.–6. 9.
Festival Skupova Plzeň International
2015 nabídne v rámci mimořádného
ročníku výběr mimořádných počinů
z oblasti loutkového a alternativního
divadla napříč světadíly. Do Plzně přijede například unikátní finský projekt
Depart, jenž se pohybuje na pomezí experimentálního a pohybového divadla.
Pozoruhodné představení vzniklé ze
spojení stínohry, japonského loutkového divadla a koncertu klasické hudby
nabídne JT Biohistory Center Tokyo
a Nori Sawa. Součástí festivalu bude
také výstava loutek na motivy fresky
Jiřího Trnky z bytu Josefa Skupy.
www.skupovaplzen.cz
Mezinárodní festival Divadlo
9.–17. 9.
2
18
Evropské hlavní město kultury 2015
Divadelní festival (foto 1, 3), který je výkladní skříní českého divadla
a okénkem do zahraniční tvorby, patří
k významným středoevropským akcím
svého druhu. Za jednadvacet let své
existence přivezl do Plzně více než sto
padesát souborů z dvou desítek zemí
celého světa. A jiné to nebude ani letos.
Náročné publikum se opět dočká toho
nejlepšího, co česká divadla v uplynulé
sezoně uvedla, i pozoruhodných titulů
z dílny zahraničních souborů. Velký prostor patří tradičně divadelníkům ze zemí
Visegrádu. V doprovodném programu
festival ani letos nezapomene na výstavy, besedy či workshopy.
www.festivaldivadlo.cz
Slunce ve skle
19. 9.
Jakkoli bude září měsícem zasvěceným
divadlu, nebude divadlo tím jediným, co
Plzeň v této době nabídne. S končícím
létem se lidé opět budou moci rozloučit
prostřednictvím festivalu minipivovarů
(foto 2), na němž se každoročně představují pozoruhodné produkty z různých koutů Česka. K ochutnání tu bude
na dvě stě značek z produkce sedmi
desítek minipivovarů. Akce se koná
v Plzni – Černicích a vedle piva nabízí
i vystoupení kapel a tanečních skupin, prohlídky místního pivovaru a lázní
nebo pivní soutěže.
www.slunceveskle.cz
EN/ Curtain Goes Up
Theatre has belonged to Pilsen for centuries
An exceptional edition of Skupa’s Pilsen festival will be a part of the
European Capital of Culture project. It will be held shortly before the
international festival Theatre, thus making September into a month
of theatre.
Skupa’s Pilsen
International Theatre Festival
September 3 to 6
September 9 to 17
Skupa’s Pilsen International 2015 will
offer, as an exceptional edition, a selection of extraordinary feats in puppet and
alternative theatre across continents. The
stars of the festival will include the unique
Finnish project Depart, whose work is on
the boundary between experimental and
motion theatre; JT Biohistory Center Tokyo
and Nori Sawa will present a remarkable
performance combining shadow play,
Japanese puppet theatre and classical
music concert. An exhibition of puppets
on the motif of Jiří Trnka’s fresco from
Josef Skupa’s flat will be a part of the
festival too.
www.skupovaplzen.cz
The theatre festival (photo 1, 3) which
serves as a showcase of Czech theatre
and a window to the world belongs among
major Central European events of its kind.
During twenty-one years of its existence
it has brought into Pilsen over a hundred
and fifty theatre companies from dozens
of countries all over the world. And it will
not be different this year. Demanding
audience will be treated to the very best
what Czech theatres staged in the last
season, as well as remarkable performances by foreign companies. Much
room is traditionally given to theatre
companies of the Visegrad countries.
The accompanying programme will, as
usually, include exhibitions, discussions
or workshops.
www.festivaldivadlo.cz
Sun in the Glass
September 19
As September will be a month dedicated
to theatre, theatre will not be the only
thing on offer in Pilsen at that time. A
festival of mini-breweries will provide
an opportunity to say good-bye to the
departing summer, as it does every year,
presenting remarkable beers from all over
the Czech Republic. There will be two
hundred beer labels from around seventy
mini-breweries (photo 2). The event is
held in Pilsen – Černice and besides beer
will offer live performances by bands and
dancing groups, excursions to the local
brewery and bath, or beer competitions.
www.slunceveskle.cz
DE/ Vorhang auf…
Theatervorstellungen gehören seit
Jahrhunderten zu Pilsen
Im Rahmen der „Europäischen Kulturhauptstadt 2015“ wird es
einen außergewöhnlichen Jahrgang des Puppenspielfestivals
„Skupas Pilsen“ geben. Gleich im Anschluss daran findet das internationale Theaterfestival „Divadlo“ statt. Der September wird also
ein richtiger Theatermonat.
Skupas Pilsen
3.–6. 9.
Das nach dem Puppenspieler Josef
Skupa benannte Festival „Skupova Plzeň
International 2015“ („Skupas Pilsen
International 2015“) bietet in einem
außergewöhnlichen Jahrgang eine Auswahl außergewöhnlicher Puppen- und
Alternativtheaterstücke aus allen Teilen
der Welt. So kommt z. B. das einzigartige, zwischen experimentellem Theater
und Bewegungstheater angesiedelte
finnische Projekt Depart nach Pilsen.
Das JT Biohistory Center Tokyo und
der ebenfalls aus Japan stammende
Künstler Nori Sawa beeindrucken mit
einer originellen Aufführung, die Schattenspiel, japanisches Puppentheater und
klassisches Musikkonzert verbindet. Das
Festival umfasst zudem eine Ausstellung
von Puppen nach Motiven eines Freskos
von Jiří Trnka, welches sich ursprünglich
in der Wohnung Josef Skupas befand.
www.skupovaplzen.cz
Internationales Theaterfestival
„Divadlo“ 9.–17. 9.
Das Theaterfestival (Foto 1, 3), das ein
Aushängeschild des tschechischen
Theaters wie auch ein Fenster zum
internationalen Theaterschaffen ist,
gehört zu den bedeutendsten mitteleuropäischen Veranstaltungen seiner Art.
Während seines einundzwanzigjährigen
Bestehens hat es bereits über hundertfünfzig Ensembles aus mehr als zwanzig
Ländern nach Pilsen geführt. Und auch in
diesem Jahr wird das nicht anders sein.
Ein anspruchsvolles Publikum kann sich
abermals auf das Beste freuen, was in der
vergangenen Saison an tschechischen
3
Theatern aufgeführt wurde. Und auch auf
bemerkenswerte Inszenierungen aus der
Werkstatt ausländischer Ensembles kann
man gespannt sein. Viel Raum gehört dabei
traditionell Theaterschaffenden aus den
Visegrád-Staaten, d. h. aus Tschechien,
Polen, der Slowakei und Ungarn. Das
Begleitprogramm des Festivals wird auch
in diesem Jahr Ausstellungen, Gespräche
und Workshops umfassen.
www.festivaldivadlo.cz
Sonne im Glas
19. 9.
Auch wenn der September ein Theatermonat ist – Theater ist nicht das Einzige, was
Pilsen in dieser Zeit zu bieten hat. Von dem
ausklingenden Sommer kann man sich wie
jedes Jahr auf dem Kleinbrauereifestival
„Sonne im Glas“ (Foto 2) verabschieden,
das bemerkenswerte Erzeugnisse aus verschiedenen Gegenden der Tschechischen
Republik vorstellt. Dort kann man nahezu
zweihundert Biermarken von ca. siebzig
Kleinbrauereien verkosten. Die Veranstaltung findet im Stadtteil Pilsen-Černice statt
und bietet neben Bier auch Auftritte von
Bands und Tanzgruppen, Besichtigungen
der örtlichen Brauerei und der örtlichen
Bäder sowie Bierwettbewerbe.
www.slunceveskle.cz
European Capital of Culture 2015
19
1
CZ/ Město plné hudby
Večer ožívají kluby i bývalé průmyslové prostory
Plzeň je letos
Evropským hlavním
městem kultury,
ovšem historicky
je i městem se
silnou průmyslovou
tradicí. V poslední
době čím dál víc
ukazuje, že tyto
dvě tváře nemusejí
vůbec jít proti sobě:
kulturou ožívají
opuštěné areály
bývalých továren.
A samozřejmě
nejen ony.
Plzeň je univerzitním městem a to se
odráží i na hudebním a tanečním životě. Centrum města je plné klubů, z nichž
každý nabízí něco trochu jiného.
Hudební kluby
Anděl Music Bar v Bezručově ulici
se zaměřuje na atraktivní muziku mimo
hlavní proudy. Alternativní hudební scéna a mladé kapely mají domovské právo
v Divadle pod lampou (foto 2) v Havířské ulici. Milovníky jazzové hudby zase
potěší Jazz Rock Café v Sedláčkově
ulici. Velmi dobré kapely podobných
žánrů vystupují také v House of Blues.
Zach´s Pub, klub naproti OC Plaza, patří k nejmenším plzeňským klubům, ale
jeho nabídka je jednou z nejatraktivnějších. Jen pár kroků odtud, v Kollárově
ulici, leží Buena Vista Club (foto 1).
Ten nabízí koncerty především rockové,
ale i taneční zábavu, filmové projekce či
divadelní představení.
Kam za tancem
Přímo v centru funguje po celý týden také
řada tanečních klubů. Za návštěvu určitě stojí klub PH+ v Kopeckého sadech,
20
Evropské hlavní město kultury 2015
sousední Mefisto, Žumberská stodola v Bezručově ulici nebo Pantheon
Music Club na Anglickém nábřeží.
Industriální prostory
Zajímavé programy v netradičním prostoru nabízí objekt Papírna u řeky Radbuzy. Hostí hudební i taneční festivaly,
proběhla tu PechaKuchaNight, konají
se zde koncerty i divadelní představení.
Vše v syrové atmosféře opuštěné tovární haly.
Kulturní akce se odehrávají i v prostoru
DEPO2015 (foto 3), které se do budoucna promění v prostor pro kreativní
byznys, inkubátor a dílny. Už letos se zde
budou scházet kreativní lidé se skvělými
nápady, které právě tady budou moci realizovat. Bude se tu prezentovat světová
špička v oblasti designu, kvalitní hudební
produkce, zajímavá komunitní a interaktivní výstava a mnoho dalšího.
www.depo2015.cz
EN/ A City Full of Music
At evening clubs and industrial space
comes to life
Pilsen is the European Capital of Culture this year, but, historically,
it is a city with a strong industrial tradition. In recent time, it is more
and more evident that these two aspects do not necessarily be in
contrast: the abandoned premises of former factories spring again
to life with culture. And not only them.
Music clubs
Anděl Music Bar in Bezručova street
specialises in attractive music outside
mainstream. Alternative music scene and
young bands have their home in Divadlo
pod lampou (photo 2), Havířská street.
Lovers of jazz music will be happy in Jazz
Rock Café, Sedláčkova street. Very good
bands of similar genres can be also seen
in the House of Blues.
Zach’s Pub, a club just opposite OC
Plaza, belongs among the smallest Pilsen
clubs, but its offering belongs among the
most attractive ones. Buena Vista Club
(photo 1) is just a few steps away, in Kol-
lárova street. This venue offers mainly rock
concerts, but also dance opportunities,
screening of films or theatre performances.
Where to dance
There is a number of dance clubs directly
in the centre. PH+ in Kopeckého sady is
definitely worth visiting, as are the neighbouring Mefisto, Žumberská stodola
in Bezručova street or Pantheon Music
Club at Anglické nábřeží.
Industrial premises
Papírna near the Radbuza river offers
interesting programmes in non-traditional
venue. It hosts music and dance fes-
2
tivals – PechaKuchaNight was one of
them – as well as concerts and theatre
performances… all of this in the raw
atmosphere of a former factory hall.
Cultural events take place also in DEPO2015
(foto 3), which is to be transformed in
future into a space for creative business,
incubator and workshops. As early as
this year creative people with fascinating
ideas will meet here to make them real.
The space will present the top global
design, quality music, interesting community and interactive exhibition and
many other things.
www.depo2015.cz
DE/ Eine Stadt voll Musik
Am Abend beleben sich Clubs und
ehemalige Industriegelände
3
Pilsen ist eine Universitätsstadt. Dies
spiegelt sich auch im Musik- und Tanzleben wider: Das Stadtzentrum ist voller
Clubs, von denen jeder ein bisschen was
anderes bietet.
Musikclubs
Die Anděl Music Bar in der BezručStraße ist auf ansprechende Musik
außerhalb des Mainstreams spezialisiert.
Die alternative Musikszene und junge
Bands haben im Divadlo pod lampou
(Foto 2) in der Havířská ulice Hausrecht.
Jazz-Fans treffen sich im Jazz Rock
Café in der Sedláčkova ulice. Sehr gute
Bands ähnlicher Genres treten zudem
im House of Blues auf.
Der gegenüber dem Einkaufszentrum
Plaza gelegene Zach´s Pub gehört zu
den kleinsten Clubs in Pilsen, sein Angebot
ist jedoch eines der attraktivsten. Nur
wenige Schritte entfernt, in der Kollárova
Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas, historisch ist es jedoch auch eine Stadt mit einer starken industriellen Tradition. In letzter
Zeit zeigt sich immer deutlicher, dass diese beiden Gesichter einander
nicht ausschließen müssen: Verlassene Industriegelände ehemaliger
Fabriken werden zu kulturellen Räumen. Und nicht nur diese.
ulice, befindet sich der Buena Vista
Club (Foto 1). Dieser bietet vor allem
Rockkonzerte, aber auch Tanzveranstaltungen, Film- oder Theateraufführungen.
Clubs zum Tanzen
Direkt im Stadtzentrum haben die ganze
Woche über zahlreiche Tanzclubs geöffnet.
Einen Besuch wert sind sicherlich der
Club PH+ am Kopecký-Park (Kopeckého
sady), das benachbarte Mefisto, der Club
Žumberská stodola in der BezručStraße oder der Pantheon Music Club
am Englischen Ufer (Anglické nábřeží).
Industriegelände
Interessante Programme in einem unkonventionellen Raum bietet die am
Fluss Radbusa gelegene Papierfabrik
(Papírna). Diese ist Gastgeber von
Musik- und Tanzfestivals, Konzerten
und Theatervorstellungen, und auch die
PechaKuchaNight fand in diesem Gebäude
statt. Alles in der kargen Atmosphäre
einer stillgelegten Fabrikhalle.
Kulturelle Veranstaltungen gibt es zudem
im DEPO2015 (Foto 3), einem ehemaligen Depot der Pilsner Verkehrsbetriebe,
das sich künftig in einen Inkubator für
Kreativbusiness verwandeln und Raum für
Werkstätten bieten wird. Bereits in diesem
Jahr kommen hier schöpferische Menschen
mit guten Ideen zusammen, die sie gerade
hier umsetzen können. Präsentiert werden
u. a. die Weltspitze des Designs, hochkarätige Musikproduktionen, eine interessante
interaktive Gemeinschaftsausstellung und
vieles andere mehr.
www.depo2015.cz
European Capital of Culture 2015
21
1
CZ/ Poklona velkým jménům
Plzeň vzdává hold třem svým světoznámým rodákům
Malíř Gottfried Lindauer, designér Ladislav Sutnar a loutkář Jiří Trnka se narodili
v Plzni, ale proslavili se v rámci celého světa. Ve výtvarném umění zanechali
významnou stopu, kterou nyní reflektují tři velké výstavy.
Říká se, že doma není nikdo prorokem. Gottfried Lindauer
(foto 3) by o tom mohl vyprávět. A vlastně i bude. Tedy nikoli
on osobně, ale výstava, která je tomuto plzeňskému malíři novozélandských Maorů věnována. Bude k vidění od 6. května
do 20. září v Masných krámech. Zatímco v českých zemích je
znám stále pouze úzké skupině odborníků, na Novém Zélandu patří jeho malby původních maorských obyvatel k národnímu kulturnímu dědictví, a samotný Lindauer zde patří mezi
nejpopulárnější malíře koloniálního období.
Podobně v Česku neznámý a pro svět významný je i Ladislav
Sutnar (foto 2). Tomu složí letos hold Galerie města Plzně
a Západočeské muzeum. Od 21. května do 5. srpna budou
v Galerii města Plzně k vidění například jeho obrazy Venuší,
které patří k jeho nejzáhadnějším a nejdiskutovanějším projevům. Jde o sérii kreseb, koláží a maleb, v nichž Sutnar spojil
brilantní výtvarné vnímání objektu se snahou posunout ženské tělo do roviny sexuálního symbolu. Na počátky Sutnarovy
umělecké tvorby poukáže výstava v Západočeském muzeu,
koná se od 15. května do 8. listopadu.
Z docela jiného těsta jsou naopak dvě výstavy věnované
Jiřímu Trnkovi, otci evropské animace, nazývanému Walt
Disney východu. Diváka vracejí do dětství a nabádají ho vidět
22
Evropské hlavní město kultury 2015
svět jinak. V Galerii města Plzni je do 10. května instalována
výstava Ateliér Jiřího Trnky (foto 1), kterou připravil jeho syn,
a v Západočeském muzeu trvá do 24. května Trnkova Zahrada, pod níž je podepsán syn společně s vnukem. Obě rozžívají imaginativní Trnkův svět, jak jej znají čtenáři knih nebo
diváci jeho animovaných filmů.
Vedle krátkodobých výstav ve velkých či menších galeriích zve
Plzeň také k prohlídce expozic v Západočeském muzeu, Národopisném muzeu, Pivovarském muzeu, Muzeu loutek nebo
Muzeu církevního umění.
2
EN/ Homage to Great Names
Pilsen pays homage to three worldwide
famous natives
Painter Gottfried Lindauer, designer Ladislav Sutnar and puppeteer
Jiří Trnka were all born in Pilsen and won popularity all over the
world. Their trace in art is mapped by three large exhibitions.
A prophet is not welcome in his hometown, it is said, and Gotffried Lindauer
(photo 3) could tell the story of it. He will
be actually. Not in person but through an
exhibition dedicated to this Pilsen-born
painter of New Zealand Moors. It will run
from May 6 to September 20 in Masné
krámy. While in the Czech Republic he is
known only to a narrow circle of experts,
in New Zealand his painting of the aboriginal Moor population are considered a
part of the national cultural heritage and
Lindauer himself belongs among the most
popular painters of the colonial period.
Ladislav Sutnar (photo 2) is equally
unknown in the Czech Republic and important for the world. He will be paid an
homage by the Gallery of the City of Pilsen
and the Museum of Western Bohemia.
The Gallery of the City of Pilsen will run
an exhibition of his Venus pictures, his
most mysterious and widely discussed
works, from May 21 to August 5. It is
a series of drawings, collages and paintings, in which Sutnar combines his brilliant
artistic perception of the object with an
effort to shift the female body onto the
level of sexual symbol. The exhibition
in the Museum of West Bohemia will
pay attention to the very beginnings of
Sutnar’s work. It will run from May 15
to November 8.
cartoon, often nicknamed Walt Disney of
the East. They both take visitors back to
their youth and make them see the world
differently. The Gallery of the City of Pilsen
runs, till May 10, an exhibition called Jiří
Trnka’s Studio (photo 1). The exhibition is
curated by his son. The Museum of Western
Bohemia runs, till May 24, an exhibition
called Trnka’s Garden, curated by his son
and grandson. Both exhibitions bring to
life the world of Trnka’s imagination, as
the readers of his books or lovers of his
films know it.
Besides short-term exhibitions in galleries
large and small, however, Pilsen invites
for a visit of permanent expositions in the
Museum of Western Bohemia, Geographical Museum, Brewery Museum, Museum
of Puppets or Museum of Church Art.
Quite different are two exhibitions dedicated
to Jiří Trnka, the father of the European
DE/ Hommage an große Namen
Pilsen ehrt drei weltberühmte Söhne
der Stadt
Der Maler Gottfried Lindauer, der Designer Ladislav Sutnar und
der Puppenspieler Jiří Trnka wurden in Pilsen geboren, haben sich
jedoch in der ganzen Welt einen Namen gemacht. In der bildenden
Kunst hinterließen sie bedeutende Spuren, die nun in drei großen
Ausstellungen gewürdigt werden.
Es heißt, ein Prophet gilt nichts im eigenen
Land. Einer, der ein Lied davon singen
könnte, ist Gottfried Lindauer (Foto 3).
Und das wird er auch tun. Das heißt, nicht
er selbst, sondern eine Ausstellung, die
diesem aus Pilsen stammenden Maler
und Porträtisten neuseeländischer Maori
gewidmet ist. Sie findet vom 6. Mai bis
20. September im Ausstellungssaal in
den Fleischbänken (Masné krámy) statt.
Während Lindauer in den böhmischen
Ländern nach wie vor nur einem kleinen
Kreis von Fachleuten bekannt ist, gehören
seine Maori-Porträts in Neuseeland zum
nationalen Kulturerbe und Lindauer selbst
zu den populärsten Malern der Kolonialzeit.
Westböhmischen Museum gewürdigt
wird. So werden z. B. vom 21. Mai bis
5. August in der Galerie der Stadt Pilsen
Sutnars Venus-Bilder zu sehen sein, die
zu seinen rätselhaftesten und meistdiskutierten Arbeiten zählen. Dabei handelt
es sich um eine Serie von Zeichnungen,
Collagen und Gemälden, in denen Sutnar
eine brillante bildkünstlerische Wahrnehmung der Objekte mit dem Bestreben
verbindet, den weiblichen Körper zu einem
sexuellen Symbol zu stilisieren. Auf die
Anfänge von Sutnars künstlerischem
Schaffen verweist eine Ausstellung im
Westböhmischen Museum, die vom
15. Mai bis 8. November stattfindet.
Gleichfalls in Tschechien unbekannt
und in der Welt berühmt ist Ladislav
Sutnar (Foto 2), der in diesem Jahr von
der Galerie der Stadt Pilsen und dem
Aus einem ganz anderen Holz geschnitzt
sind zwei Ausstellungen, die dem auch
als Walt Disney des Ostens bezeichneten Vater des europäischen Trickfilms
3
Jiří Trnka (Foto 1) gewidmet sind. Sie
versetzen den Betrachter zurück in die
Kindheit und ermutigen ihn, die Welt
mit anderen Augen zu sehen. In der
Galerie der Stadt Pilsen wird bis zum
10. Mai die von Trnkas Sohn konzipierte
Ausstellung „Das Atelier Jiří Trnkas“
(„Ateliér Jiřího Trnky“) gezeigt, das
Westböhmische Museum präsentiert bis
zum 24. Mai die Ausstellung „Trnkas
Garten“ („Trnkova Zahrada“), welche
die gemeinsame Handschrift von Sohn
und Enkel trägt. Beide Ausstellungen
beschwören Trnkas imaginäre Welt, wie
sie den Lesern seiner Bücher und dem
Publikum seiner Trickfilme bekannt ist.
3
Neben kurzzeitigen Ausstellungen in
großen und kleinen Galerien lädt Pilsen
zu einem Besuch des Westböhmischen
Museums, des Volkskundemuseums, des
Brauerei- oder Marionettenmuseums
sowie des Museums für Kirchenkunst ein.
European Capital of Culture 2015
23
© Libor Sváček, archív mcumedia.cz
1
CZ/ Dům se musí líbit všem
Navštivte byty navržené Adolfem Loosem
Po letech příprav a mravenčí práce zpřístupnila Plzeň veřejnosti jeden ze
svých největších klenotů: tři interiéry, jejichž autorem je Adolf Loos. Tento guru
architektonické moderny vytvořil v Plzni mezi válkami unikátní kolekci bytů pro
bohatou židovskou klientelu. Dochoval se jich však jen zlomek.
„Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které
se nemusí líbit nikomu. Umělecké dílo se zrodí, aniž by existovala jeho potřeba. Dům pokrývá určitou potřebu.“ V těchto
větách z článku Architektura formuloval Adolf Loos svou základní myšlenku učení o bydlení. Nad jeho interiéry v celku
i detailech žasne člověk i po téměř sto letech.
Vídeň, Paříž, Plzeň
ných prohlídek je možné si prohlédnout jen tři. Kromě Brummelova domu na Husově tř. 58 (foto 2) je to ještě bývalý
byt doktora Vogla na Klatovské 12 (foto 4), kde je k vidění
salonek a jídelna, a byt rodiny Krauzových v Bendově 10 (foto
1, 3), kde lze obdivovat salon s jídelnou a ložnici.
Prohlídky pro skupiny na objednávku i pro jednotlivce organizuje Plzeň-TURISMUS. Rezervace na www.visitplzen.eu.
Adolf Loos pocházel z Brna, jeho architektonické myšlení
významně ovlivnila Amerika. K jeho nejdůležitějším stavbám
patří obchodní dům Goldmann & Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni, dům básníka Tristana Tzary v Paříži a vila pro
stavitele Františka Müllera v Praze.
Právě zákazníci či spolupracovníci plzeňské firmy Müller
a Kapsa se záhy stali další Loosovou klientelou. Byli kultivovaní, zámožní a nechat si od něj upravit interiér bytu se
pro ně stalo prestižní záležitostí. A tak byl věhlasný architekt
pověřen rekonstrukcí Brummelova domu a dalších třinácti
plzeňských bytů.
Pojďte dál!
Většina Loosových interiérů se do dnešních dnů buď nedochovala, nebo není veřejnosti přístupná. V rámci organizova-
24
Evropské hlavní město kultury 2015
2
EN/ House Must Appeal to Everybody
Visit flats designed by Adolf Loos
After years of hard work Pilsen made accessible one of its major
jewels: three flats designed by Adolf Loos. The guru of modernism
in architecture designed, in between world wars, a unique set of
flats for rich Jewish citizens of Pilsen. Only a fraction of them have
survived though.
3
„A house must appeal to everybody.
Contrary to a work of art which can
appeal to no one. A work of art is born
without there actually being a need for
it. A house, on the contrary, is there to
satisfy some need.” These words, published in the article entitled Architecture,
formulate Loos’s basic theory of housing.
His interior designs are breathtaking even
after a hundred years.
3
Vienna, Paris, Pilsen
Come in!
Adolf Loos came from Brno and his
thinking in architecture was significantly
influenced by American design. His most
important buildings include the Goldmann
& Salatsch at Michael’s Square, Vienna,
the house of poet Tristan Tzara in Paris
and the villa for constructor František
Müller in Prague.
Most of Loos’s interiors have not survived
or are not accessible to public. Tours
are available only for three. Besides
the house of the Brummels at Husova
avenue no. 58 (photo 2), it is the former
flat of Dr. Vogel at Klatovská avenue no.
12 (photo 4), where drawing room and
dining room are available, and the flat of
the Krauzs at Bendova 10 (photo 1, 3),
where drawing room, dining room and
bedroom are displayed.
It was the clients and partners of the
Pilsen-based company Müller & Kapsa,
who became next clients of Loos. They
were educated, rich and to have interiors
designed by him was for them a matter
of prestige. The renowned architect
was thus commissioned to reconstruct
Brummel’s house and thirteen more
Pilsen flats.
DE/ Das Haus hat allen zu gefallen
Besuchen Sie Adolf Loos‘
funktionalistische Wohnungen
Nach Jahren der Vorbereitung und emsigen Arbeit hat Pilsen der
Öffentlichkeit eines seiner größten Juwelen zugänglich gemacht:
drei Interieurs aus der Feder von Adolf Loos. Dieser Guru der
architektonischen Moderne schuf im Pilsen der Zwischenkriegszeit
eine einzigartige Kollektion von Wohnungen für eine wohlhabende
jüdische Klientel. Von diesen blieb jedoch nur ein Bruchteil erhalten.
„Das Haus hat allen zu gefallen. Zum Unterschiede vom Kunstwerk, das niemandem
zu gefallen hat. Das Kunstwerk wird in
die Welt gesetzt, ohne daß ein Bedürfnis
dafür vorhanden wäre. Das Haus deckt ein
Bedürfnis.“ In diesen Sätzen aus dem Essay
„Architektur“ formulierte Adolf Loos den
Grundgedanken seiner Wohnkonzeption.
Über seine Interieurs wie über einzelne
Details derselben gerät man auch fast
hundert Jahre später noch ins Staunen.
Wien, Paris, Pilsen
Adolf Loos stammte aus Brünn, sein
architektonisches Denken war jedoch in
starkem Maße von Amerika beeinflusst. Zu
seinen wichtigsten Bauwerken gehören
das Geschäftshaus Goldmann & Salatsch
am Michaelerplatz in Wien, das Haus des
Dichters Tristan Tzara in Paris sowie eine
Villa für den Bauunternehmer František
Müller in Prag.
Tours for groups and individuals are organised by Plzeň-TURISMUS. Bookings
at www.visitpilsen.eu.
Immer herein!
Die Mehrzahl von Loos‘ Interieurs ist nicht
bis heute erhalten geblieben oder nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich. Im Rahmen
organisierter Besichtigungen kann man nur
drei davon besuchen. Neben dem Haus
des Ehepaars Brummel in der Hus-Straße
(Husova třída) 58 (Foto 2) handelt es sich
um die ehemalige Wohnung eines Doktor
Vogel in der Klatovská třída 12 (Foto 4),
wo ein Salon und ein Esszimmer zu sehen
sind, und um die Wohnung der Familie
Kraus in der Bendova ulice 10 (Foto 1, 3),
wo man einen Salon mit Esszimmer sowie
ein Schlafzimmer bewundern kann.
Gruppenbesichtigungen auf Bestellung
wie auch Einzelbesichtigungen werden
von Pilsen-TURISMUS organisiert. Buchen
kann man unter www.visitpilsen.eu.
Gerade die Kunden und Mitarbeiter
der Pilsner Baufirma Müller und Kapsa
wurden bald zu Loos‘ weiterer Klientel.
Sie waren kultiviert und vermögend, und
sich von Loos das Wohnungsinterieur
entwerfen zu lassen war für sie eine
Prestigeangelegenheit. Und so wurde
der berühmte Architekt mit der Rekonstruktion des sogenannten BrummelHauses und dreizehn weiteren Pilsner
Wohnungen beauftragt.
4
European Capital of Culture 2015
25
1
CZ/ Ve znamení hvězdy
Vydejte se po stopách židovských památek
Ve středověké Plzni stály na území
tehdejšího ghetta dvě synagogy, a to
poblíž dnešní křižovatky Solní a Sedláčkovy ulice. V roce 1504 však byli
židé z města vypovězeni, a tak se sem
jejich kultura vrací až téměř po 350 letech, kdy došlo k náboženskému, ekonomickému i politickému uvolnění.
Stará synagoga
Vzápětí za čerstvě zbořenými městskými hradbami vyrůstá nová synagoga (foto 3). Očím křesťanské veřejnosti však musela být skryta, a tak byla
postavena ve vnitrobloku mezi dnešní
Americkou třídou a Smetanovými sady.
Novorománská stavba s dvoupatrovou
dřevěnou galerií a krásnou schránou
na Tóru tu stojí dodnes. Nedávno prošla rekonstrukcí a slouží jako místo
konání kulturních akcí.
Zahrada vzpomínek
Když synagoga, dnes zvaná Stará,
přestávala svou kapacitou postačovat,
byla k ní v roce 1875 přistavěna synagoga Pomocná, která krátce sloužila
i jako židovská škola. Po válce se z ní
stalo skladiště, a pak už rychle chátra-
26
Evropské hlavní město kultury 2015
la. V roce 1997 se zřítila její střecha.
Stěny však zůstaly a uvnitř vznikla
v roce 2002 Zahrada vzpomínek. Více
než dva a půl tisíce oblázků nese jména plzeňských obětí holocaustu.
Velká synagoga
Koncem roku 1888 byl položen základní kámen Velké synagogy (foto 1, 2).
Její dnešní podoba se rodila delší dobu
a komplikovaně, a tak byla stavba dokončena až v roce 1893. I tuto synagogu poznamenala válka a následná
léta socialistického nezájmu. Teprve
na konci 20. století se podařilo sehnat
peníze alespoň na nejnutnější rekonstrukční práce. Jedna z největších synagog na světě byla zachráněna a dnes je
místem pro kulturní i náboženské akce.
Všechny plzeňské synagogy jsou
v péči Židovské obce, která je zpřístupnila veřejnosti a nabízí jejich prohlídky. Návštěvníci si mohou zvolit, zda
využijí služeb průvodce, anebo budou
vnímat ducha těchto míst jen sami.
při výpadovce na Prahu. Starý židovský
hřbitov se nalézal severně od centra
města. Počátkem 20. století však zanikl a následně byl zcela zničen. Dnes
ho připomíná pietně upravené místo
s několika zbylými kameny. Středověký židovský hřbitov byl objeven při
stavbě obchodního centra Plaza.
www.zoplzen.cz
Židovské hřbitovy
Židovská komunita v Plzni dnes používá k pohřbívání hřbitov na kraji města
2
EN/ Under Sign of Star
Walk in the footsteps of Jewish
community
There were two synagogues in the mediaeval
Pilsen ghetto, both near the crossroads
of Solní and Sedláčkova streets. In 1504,
however, the Jews were driven from the
city so their culture returned here after
nearly 350 years, at the time of religious,
economic and political easing of tensions.
school. After WWII it was turned into
a warehouse and then quickly fell into
disrepair. In 1997 its roof fell down. The
walls, however, survived and in 2002, the
Garden of Memories was built inside. Over
two and a half thousand of pebbles bear
the names of Pilsen’s holocaust victims.
Old Synagogue
The Great Synagogue
Shortly a new synagogue (photo 3)
was built just outside the demolished
city walls. It had to be hidden from the
Christian eyes, however, so it was built
inside block of houses between today’s
American avenue and Smetanovy sady.
The neo-romanesque building with a
two-storey wooden gallery and beautiful Torah box has survived. It has been
reconstructed recently and serves as a
venue for culture events.
decide for themselves whether they want
a guide or want to experience the spirit
of these places on their own.
Jewish cemetries
The Jewish Community in Pilsen currently uses the cemetery at the outskirts
of the city near the road to Prague. The
old Jewish cemetery was located north
of the City. It stopped being used in the
early 20th century and, subsequently, was
completely destroyed. Today its existence
is commemorated by a special memorial
with a few remaining stones. A mediaeval
Jewish cemetery was discovered when
the shopping mall Plaza was being built.
www.zoplzen.cz
Garden of Memories
The foundations of the Great Synagogue
(photo 1, 2) were laid in late 1888. Its today’s
appearance is the result of a lengthy and
complicated process and the synagogue
was not finished until 1893. It was, too,
damaged by the war and, subsequently,
neglect of Socialist authorities. Only at the
end of the 20th century funds were raised
for a rather basic reconstruction. One of
the largest synagogues in the world was
thus saved and today serves as a venue
for culture and religious events.
When the synagogue, now called the Old
Synagogue, no longer sufficed in capacity, an auxiliary building was added to it
in 1875 which also served as a Jewish
All Pilsen synagogues are maintained by
the Jewish Community in Pilsen which
has made them accessible to general
public and offers tours. The visitors can
Im mittelalterlichen Pilsen standen auf
dem Gebiet des damaligen Ghettos zwei
Synagogen, und zwar unweit der heutigen
Straßenkreuzung zwischen der Solní und
der Sedláčkova ulice. Im Jahr 1504 wurden
die Juden jedoch aus der Stadt verwiesen,
und so kehrte die jüdische Kultur erst fast
350 Jahre später wieder hierher zurück,
als sich die Lage religiös, wirtschaftlich
und politisch entspannt hatte.
DE/ Im Zeichen des Davidssterns
Auf den Spuren des jüdischen Pilsen
Die Alte Synagoge
Kurz darauf entstand hinter den gerade
abgerissenen Stadtmauern eine neue
Synagoge (Foto 3). Vor den Augen der
christlichen Öffentlichkeit musste sie
jedoch verborgen bleiben, und so errichtete man sie in einem Innenhof zwischen
den heutigen Straßen Americká třída und
Smetanovy sady. Dort steht der neoromanische Bau mit seiner zweistöckigen
Holzgalerie und dem schönen Thoraschrein
bis heute. Unlängst wurde die Synagoge
saniert und dient jetzt als Ort für kulturelle
Veranstaltungen.
Der Garten der Erinnerungen
Als die Kapazität der Synagoge, die
heute die Alte Synagoge genannt wird,
nicht mehr ausreichte, wurde im Jahr
3
1875 eine Hilfssynagoge angebaut, die
vorübergehend auch als jüdische Schule
diente. Nach dem Krieg wurde sie in ein
Depot umfunktioniert und begann schnell
zu verfallen. 1997 stürzte ihr Dach ein.
Die Mauern blieben jedoch erhalten
und in ihrem Inneren entstand 2002 der
Garten der Erinnerungen. Auf mehr als
zweieinhalbtausend Kieselsteinen sind
hier die Namen der Pilsner HolocaustOpfer zu lesen.
Heute dient sie als Ort für kulturelle und
religiöse Veranstaltungen. Alle Pilsner
Synagogen befinden sich in der Obhut
der Jüdischen Gemeinde, welche sie der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat und
Besichtigungen anbietet. Die Besucher
können selbst entscheiden, ob sie eine
geführte Besichtigung möchten oder den
Geist dieser Orte lieber allein auf sich
wirken lassen.
Die Große Synagoge
Die Pilsner Jüdische Gemeinde nutzt
heute für Begräbnisse einen Friedhof
am Stadtrand, an der Ausfallstraße nach
Prag. Der alte jüdische Friedhof befand
sich nördlich vom Stadtzentrum. Anfang
des 20. Jahrhunderts wurde er jedoch
aufgelöst und anschließend vollständig
zerstört. Heute erinnert an ihn ein pietätvoll
gestalteter Platz mit einigen verbliebenen
Steinen. Der mittelalterliche Friedhof wurde
beim Bau des neuen Einkaufszentrums
Plaza wiederentdeckt.
www.zoplzen.cz
Ende des Jahres 1888 wurde der Grundstein der Großen Synagoge (Foto 1, 2)
gelegt. Ihre heutige Gestalt entstand in
komplizierter Weise über einen längeren
Zeitraum hinweg, und so wurde der Bau erst
1893 fertiggestellt. Auch diese Synagoge
wurde vom Krieg und den nachfolgenden
Jahren sozialistischen Desinteresses gezeichnet. Erst Ende des 20. Jahrhunderts
gelang es, das Geld für die notwendigsten
Sanierungsarbeiten aufzutreiben und eine
der größten Synagogen der Welt zu retten.
Jüdische Friedhöfe
European Capital of Culture 2015
27
1
CZ/ Báječný svět dětí
Město nabízí mnoho aktivit pro rodiny s dětmi
S dětmi se dá v Plzni trávit volný čas opravdu pestře. Jelikož ovšem děti toho
většinou vydrží víc než dospělí, je ideální, aby s nimi jednotlivé zastávky absolvovali
různí členové rodiny. I oni si přijdou na své.
K vyžití s dětmi je třeba si v Plzni rezervovat hned několik
dnů. Vždyť jen samotná ZOO s DinoParkem nebo Techmania
Science Center s 3D planetáriem zaberou klidně celý den!
Hurá za zvířaty
Nové expozice Amazonie a Středomoří, terária s nejjedovatějšími hady světa, tygři ussurijští opět v páru, mládě hrošíka
liberijského Adélka a samozřejmě roční samička nosorožce
indického Maruška – to budou hlavní letošní lákadla Zoologické a botanické zahrady (foto 3). Ta navíc v průběhu roku
pořádá různé víkendové akce, takže se tu člověk snadno stane
součástí dalšího dění. Plzeňská ZOO se může pochlubit druhým největším medvědincem v Evropě a její skutečnou perlou
je nejmohutnější ještěr světa varan komodský. Díky DinoParku (foto 1) se tu návštěvník může seznámit i se zvířaty, která
naši planetu obývala dávno před námi. Kromě desítek jejich pohyblivých modelů tu najde i 3D kino nebo dinoaquarium.
www.zooplzen.cz, www.plzen.dinopark.cz
Deset interaktivních expozic je zaměřeno na návštěvníky od tří
let. Filmy v digitálním 3D planetáriu (foto 2) je poutavou
a srozumitelnou formou provedou vzdáleným vesmírem i prací
kosmonautů, a programy ve skvěle vybavených laboratořích
a dílnách nabídnou odpovědi třeba na otázky, kdo je vrah,
nebo jak zachránit posádku Apolla 13.
www.techmania.cz
Pohádkový ráj
Zajímavých cílů pro děti je ale v Plzni mnohem víc. Kdo se
rád bojí, pro toho je tu Muzeum strašidel. Kdo se zajímá
o historii, ten zvolí Plzeňské historické podzemí. Kdo
miluje pohádky, určitě zajde do Divadla Alfa, Domu
pohádek nebo do Muzea loutek.
Vědění je paráda
Chtěli byste natočit vlastní film? Podívat se do vesmíru? Nebo
si vyzkoušet něco z práce kriminalistů? Všechno se vám může
splnit, pokud zamíříte do Techmania Science Center. Tady
na děti i dospělé čeká hravé poznávání světa kolem nás.
28
Evropské hlavní město kultury 2015
2
EN/ Wonderful World of Children
The city offers great opportunities
to families with children
You can spend your time with children in Pilsen in a much varied
way. Since children, however, have stronger stamina than adults, it
is ideal if individual family members can take turns at leisure events.
They will like it too though.
If you want to enjoy Pilsen with children,
you need a few days. Just the Zoo with
DinoPark or Techmania Science Center
with 3D Planetarium may take one full day.
Let’s see the animals
New expositions Amazonia and Mediterranean, terrariums with the most poisonous
snakes in the world, Ussuri tigers again
in a couple, young Liberian hippo Adélka
and, last but not least, a-year-old female
of Indian rhino Maruška – these are to
be the chief attractions of Pilsen Zoo
(photo 3) this year. During the year there
will be special weekend events so you
smoothly become a part of something
else that happens here. Pilsen Zoo can
boast the second largest bear section in
Europe and its real jewel is the largest
saurian in the world, Komodo dragon.
The DinoPark (photo 1) provides visitors with an opportunity to meet animals
who inhabited the Earth long before use.
Besides dozens of their movable models
there is a 3D cinema and dinoaquarium.
www.zooplzen.cz, www.plzen.dinopark.cz
Knowledge is cool
Would you like to shoot your own film?
Take a trip to space? Or try something of
a detective’s job? All of this is possible if
you go to Techmania Science Center.
Here both children and adults can learn, in
a playful manner, about the world around
us. Ten interactive expositions is targeted
at visitors from three years of age. Films
in digital 3D planetarium (photo 2) will
show them – in an attractive and easy to
understand manner – the reality of distant
space and what the work of astronauts
consists of, while programmes in stateof-the-art laboratories and workshops will
give them answers to questions such as
who the murderer is or how to save the
Apollo 13 crew.
www.techmania.cz
Fairytale Paradise
There are, however, many more attractive destinations for children in Pilsen.
Museum of Specters will satisfy the
lovers of fear and trembling, while the
history fans will no doubt appreciate the
Historical Underground of Pilsen.
Those who like fairytales will no doubt
visit Divadlo Alfa, House of Fairytales
(Dům pohádek) or Museum of Puppets
(Muzeum loutek).
DE/ Märchenhafte Kinderwelt
Für Familien mit Kindern hat Pilsen
zahlreiche Aktivitäten zu bieten
Mit Kindern kann man seine Freizeit in Pilsen wirklich
abwechslungsreich gestalten. Da aber Kinder davon meist mehr
vertragen als Erwachsene, ist es ideal, die einzelnen Stationen in
Begleitung unterschiedlicher Familienmitglieder zu absolvieren.
Auch diese kommen dabei auf ihre Kosten.
Für einen Pilsen-Aufenthalt mit Kindern
sollte man besser mehrere Tage einplanen.
Denn allein der ZOO mit dem DinoPark
oder das Techmania Science Center mit
seinem 3D-Planetarium nehmen gut und
gerne einen ganzen Tag in Anspruch!
Auf zu den Tieren
Die neuen Ausstellungen „Amazonien“
und „Mittelmeer“, Terrarien mit den
giftigsten Schlangen der Welt, ein
wieder intaktes sibirisches Tigerpaar,
das liberische Flusspferdjunge Adélka
und natürlich das einjährige indische
Nashornweibchen Maruška – das sind
die diesjährigen Hauptattraktionen des
Zoologischen und botanischen
Gartens (Foto 3). Im Laufe des Jahres
lädt dieser zudem zu verschiedenen
Wochenendveranstaltungen ein, sodass
man schnell in das weitere Geschehen
involviert wird. Der Pilsner ZOO kann sich
des zweitgrößten Bärengeheges in Europa
rühmen, seine eigentliche Perle ist jedoch
die größte lebende Echse der Welt – der
Komodowaran. Im angeschlossenen
DinoPark (Foto 1) kann man zudem
Tieren begegnen, die unseren Planeten
lange vor uns bewohnt haben. Neben
zahlreichen beweglichen Modellen dieser
Tiere findet man hier auch ein 3D-Kino
oder ein Dino-Aquarium.
www.zooplzen.cz, www.plzen.dinopark.cz
Wissen ist cool
Würden Sie gerne mal einen eigenen
Film drehen? Ins Weltall schauen? Oder
sich als Kriminalist ausprobieren? All das
3
kann in Erfüllung gehen, wenn Sie das
Techmania Science Center besuchen.
Hier haben Kinder wie Erwachsene die
Möglichkeit, die Welt um sich herum
auf spielerische Art zu erkennen. Zehn
interaktive Ausstellungen richten sich an
ein Publikum ab drei Jahren. Die Filme im
digitalen 3D-Planetarium (Foto 2) führen
in fesselnder und verständlicher Weise
durch das ferne Weltall und die Arbeit
der Astronauten. Und die Programme in
den gut ausgestatteten Laboratorien und
Werkstätten geben z. B. Antwort auf die
Frage, wer der Mörder ist und wie man
die Besatzung der Apollo 13 retten kann.
www.techmania.cz
Ein Märchenparadies
Pilsen hat jedoch für Kinder noch wesentlich mehr Interessantes zu bieten.
Wer sich gern fürchtet, geht vielleicht
ins Gespenstermuseum. Wer sich für
Geschichte interessiert, in die Pilsner
historischen Keller. Wer Märchen liebt,
ist im Theater Alfa, im Märchenhaus
oder im Marionettenmuseum richtig.
European Capital of Culture 2015
29
1
CZ/ Gurmánská zastavení
Plzeň nabízí restaurace s rozmanitou gastronomií
Láska prochází žaludkem, říká se. Snad i proto se může
Plzeň pochlubit nevídaným množstvím restaurací, kaváren
a cukráren. Prim v nich samozřejmě hraje tradiční česká
kuchyně, ale nechybí ani nabídka jídel středomořských,
indických, mexických, asijských a dalších.
Typická česká jídla, jako je vepřová pečeně se zelím
a knedlíky či smetanové omáčky, si můžete vychutnat
například v restauraci U Mansfelda (foto 2), U Salzmannů,
Na Spilce, ve Švejk restaurantu nebo v Restauraci
12° (foto 1). Správně ošetřené pivo vám určitě natočí
v restauraci Na Parkánu nebo Na Spilce. Kdo si chce
k jídlu dát pivní speciál, pro toho je tu Pivovarský dvůr
Purkmistr v Černicích. V restauraci The PUB si dokonce
host šenkuje pivo sám.
Vegetariánskou a vůbec zdravou kuchyni nabízí restaurace
Slunečnice v Jungmannově ulici nebo bistro Anděl v Bezručově ulici.
Vyznavači steaků si přijdou na své v Angus Steak House,
v restauraci PI.JEZ.PI (foto 3), nebo v restauraci Saloon
Roudná. V obou jim nabídnou jídelní lístek plný toho nejlepšího, co steaková kuchyně obsahuje, a to pochopitelně
včetně oblíbeného tatarského bifteku. Skvělé hamburgery
si zase můžete dát v restauraci Delish a nebo v Comix
Excelent Urban Pubu.
Bohatá je v Plzni ovšem i nabídka cizokrajné gastronomie.
Italskou kuchyni vaří restaurant Budino, indickou a nepálskou restaurace Everest, na španělských jídlech si můžete
pochutnat v el Cidu v Křižíkových sadech, na jídlo sladké
Francie zase zve el Cid v Kopeckého sadech. Vynikající
středomořskou kuchyni nabízí Restaurant Rango u náměstí Republiky a japonské sushi Zeke Sushi bar nedaleko Velkého divadla. Milovníky kvalitní italské kuchyně potěší
i návštěva restaurace Pulcinella (foto 4). Ta je od centra
města sice vzdálená, ale vynaloženou cestu k ní vynahradí
kulinářský zážitek.
Báječnou kávu vám připraví třeba v Caffeterii Hardy
ve Františkánské ulici, v Il Mio Café, v Orient Caffe,
v Olala! Café na náměstí Republiky nebo v některém
z řady CrossCafe. A všude si k ní pochopitelně můžete dát
i nějakou vynikající sladkost.
2
30
Evropské hlavní město kultury 2015
Love comes through stomach, a Czech
saying has it. Perhaps that is why Pilsen
has so many restaurants, cafés and sweet
shops. These are naturally dominated by
traditional Czech cuisine, but Mediterranean, Indian, Mexican, Asian and other
cuisines are represented too.
Typical Czech meals such as pork, cabbage
and dumplings or cream sauces can be
enjoyed, for instance, in the restaurants
U Mansfelda (photo 2), U Salzmannů,
EN/ Gourmet Stations
Pilsen is rich in restaurants with varied
cuisine offerings
Na Spilce, Švejk restaurant or Restaraurant °12 (photo 1). You can rely on
getting properly treated beer on tap in
Na Parkánu or Na Spilce. If you want
to have a special beer, go to Pivovarský
dvůr Purkmistr in Černice. In The PUB
it is the guests themselves who tap beer.
Vegetarian and healthy meals are offered
in Slunečnice restaurant in Jungmannova street or Anděl in Bezručova street.
Lovers of steaks will no doubt be happy in
Angus Steak House, PI.JEZ.PI (photo
3) restaurant or in Saloon Roudná. In
all three they will receive the very best
of steak cuisine on the menu, including,
naturally, the so-much loved steak tartare.
Excellent hamburgers are made in Delish
or Comix Excelent Urban Pub.
3
and Nepalese cuisine, Spanish meals
are available from el Cid in Křižíkovy
sady, while the cuisine of sweet France
is offered by el Cid in Kopeckého sady.
Excellent Mediterranean cuisine can be
savoured in Restaurant Rango just off
the Republic Square, while Zeke Sushi
Bar near the Big Theatre specialises in
Japanese sushi. The fans of Italian cuisine
will be enthralled in Pulcinella (photo
4). The restaurant is some way off the
centre but the journey will be offset by
excellent experience.
Delicious coffee is available from Caffeteria Hardy in Františkánská street,
Il Mio Café, Orient Caffe, Olala! in
the Republic Square or in some of many
CrossCafes. Everywhere you can naturally
accompany coffee by some tasty sweets.
Foreign cuisines are richly represented in
Pilsen too. Italian meals can be enjoyed
in Budino, Everest specialises in Indian
DE/ Tipps für Gourmets
Pilsen lockt mit einem vielseitigen
gastronomischen Angebot
Liebe geht bekanntlich durch den Magen.
Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum
sich Pilsen einer so außergewöhnlichen
Vielzahl an Restaurants, Cafés und Konditoreien rühmen kann. An erster Stelle
steht hierbei natürlich die traditionelle
böhmische Küche, doch es gibt auch ein
vielfältiges Angebot an mediterranen,
indischen, mexikanischen, asiatischen
und anderen Restaurants.
Typisch tschechische Gerichte, wie Schweinebraten mit Kraut und Knödeln oder Sahnesoßen können Sie z. B. in den Restaurants
U Mansfelda (Foto 2), U Salzmannů,
Na Spilce, im Švejk-Restaurant oder
im Restaurant 12° (Foto 1) probieren.
Ein gepflegtes Bier zapft man Ihnen im
Restaurant Na Parkánu oder Na Spilce.
Wer zum Essen ein ganz spezielles Bier
trinken will, ist im Brauereihof Purkmistr
in Pilsen-Černice richtig. Im Restaurant
The PUB zapft sich der Gast sein Bier
sogar selbst.
Vegetarische und gesunde Küche bieten das Restaurant Slunečnice in der
Jungmann- oder das Bistro Anděl in der
Bezruč-Straße.
Bekennende Steakesser kommen im Angus
Steak House, im Restaurant PI.JEZ.PI
(Foto 3) oder im Saloon Roudná auf ihre
Kosten. Diese servieren das Beste, was die
Steak-Küche auf Lager hat, einschließlich
des beliebten Beefsteaks Tatar. Gute Hamburger bekommt man im Restaurant Delish
oder im Comix Excelent Urban Pub.
Doch auch die fremdländische Gastronomie kommt in Pilsen keineswegs zu kurz.
Itali-enisch gekocht wird im Restaurant
Budino, indisch und nepalesisch im
Restaurant Everest. Spanisches Essen
gibt es im el Cid am Křižík-Park (Straße
Křižíkovy sady), Speisen aus dem süßen
Frankreich im el Cid am Kopecký-Park
(Straße Kopeckého sady). Ausgezeichnete
mediterrane Küche bietet das Restaurant Rango auf dem Platz der Republik,
japanisches Sushi wird in der Zeke Sushi
Bar unweit des Großen Theaters serviert.
Liebhabern guter italienischer Küche sei
ein Besuch im Restaurant Pulcinella
(Foto 4) empfohlen. Dieses liegt zwar
etwas außerhalb des Stadtzentrums,
für den aufgewendeten Weg wird man
4
jedoch mit einem echten kulinarischen
Erlebnis entschädigt.
Einen vorzüglichen Kaffee bereitet man
Ihnen z. B. in der Caffeteria Hardy in der
Franziskanerstraße (Františkánská ulice), im
Il Mio Caffé, im Orient Caffe, im Olala!
Café auf dem Platz der Republik oder in
einem Lokal der Kette CrossCafe. Und
überall kann man dazu auch etwas leckeres
Süßes bestellen.
European Capital of Culture 2015
31
1
CZ/ Poznejte město s průvodcem
Víte, kde má Plzeň napsané své hlavní dějinné okamžiky? Jaké osobnosti se
s ní pojí? Jak stará je tu historie vaření piva? Kudy kráčely dějiny každodennosti
dvacátého století? Odpovědi nabízejí různé druhy prohlídek města. Vybírat si lze
z variant tradičních i moderních.
Jak nejlépe poznat cizí město? Jedním z dobrých způsobů
je vylézt na nejvyšší orientační bod, v našem případě na věž
katedrály sv. Bartoloměje, a důkladně se kolem sebe rozhlédnout. Nebo si můžete koupit tištěného průvodce a projít si
centrum tak říkajíc na vlastní pěst. Ale nejlepší způsob je vydat se na prohlídku s odborníkem, který vás krok za krokem
provede historií města, upozorní na zajímavosti a povypráví
zajímavé příběhy.
Prohlídky s průvodcem
Časy sobotních prohlídek města: němčina – od 13 hod. (sraz účastníků na vlakovém nádraží)
němčina – od 15 hod. (sraz před Informačním centrem)
angličtina – od 14:30 hod. (sraz před Informačním centrem)
čeština – od 16:30 hod. (sraz před Informačním centrem)
Časy prohlídek pivovaru: němčina – 16:45 hod.
angličtina – 16:30 hod.
Každou sobotu se můžete vypravit na komentovanou prohlídku historického jádra města s průvodcem. Sraz je vždy
v danou hodinu před Infocentrem na náměstí Republiky 41,
kde si zakoupíte vstupenku. Průvodce vás na cca hodinu
a půl trvající vycházce seznámí s nejdůležitějšími památkami
v městské památkové rezervaci i s příběhy, které jsou s nimi
spojeny. Více informací naleznete na www.visitplzen.eu.
Prohlídky budou každou sobotu (od 4. 4. do 26. 9. 2015)
www.visitplzen.eu
Skryté město
Příběhy z běžného života jeho obyvatel, místa často neznámá,
k nimž se váží významné události a silné lidské osudy, to vše
můžete objevovat prostřednictvím interaktivní mapy a mobilní
aplikace Skryté město. K dispozici je v češtině a v angličtině.
www.mapa.skrytemesto.cz
32
Evropské hlavní město kultury 2015
2
How to get to know an unknown city?
One of good ideas is to climb the highest
orientation point, in our case the tower of
St Bartholomew’s Cathedral, and to look
around. Or you can buy a printed guide
and walk the centre on your own. But the
very best way is to set out on a tour with
a guide who will take you through history,
will draw attention to points of interest
and tell interesting stories.
Guided tours
Every Saturday you can set out for a
commented guided tour of the historical
centre of the city. Meeting is always at
a given hour in front of the Information
Centre, Republic Square 41, where you
buy the ticket. The tour takes about an
hour and a half and the guide will show
you the most important heritage sights
in the centre, plus stories connected to
them. The tour can be terminated either
in the centre, or you can follow the guide
to the Pilsner Urquell Brewery where – if
EN/ Get to Know City with Guide
Do you know where Pilsen has its historical moments recorded?
What famous persons are related to the city. How old is the history
of brewing beer? Where did the history of the twentieth century walk
through the city? Answers to these questions are offered by various
city tours. You can choose from both traditional and modern.
you wish – you can smoothly continue
with the tour of the brewery. You will find
more information at www.visitplzen.eu.
Guided tours every Saturday (from April 4,
2015, to September 26, 2015)
The Hidden City
Stories from everyday lives of the city’s
inhabitants, places often unknown related
to significant events and strong human
stories – all of this can be followed
through an interactive map and a mobile
application The Hidden City. Available in
Czech and English.
Saturday tour times
Germanfrom 1 p.m. (meeting in the
railway station)
Germanfrom 3 p.m. (meeting in front
of Information Centre)
Englishfrom 2.30 p.m. (meeting in front
of Information Centre)
Czechfrom 4.30 (meeting in front of
Information Centre)
Brewery tour times
German 4.45 p.m.
English 4.30 p.m.
www.visitpilsen.eu
DE/ Mit einem Stadtführer durch Pilsen
Wissen Sie, wo Pilsens wichtigste historische Momente aufgezeichnet
sind? Welche Persönlichkeiten sich mit der Stadt verbinden?
Seit wann hier Bier gebraut wird? Wo die Alltagsgeschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts ihre Spuren hinterließ? Antworten darauf
bieten Stadtrundgänge verschiedener Art. Dabei kann man zwischen
traditionellen und modernen Varianten wählen.
3
Wie lernt man eine fremde Stadt am besten
kennen? Eine gute Möglichkeit ist, den
höchsten Aussichtspunkt – in unserem
Falle den Turm der St.-BartholomäusKathedrale – zu erklimmen und sich
gründlich umzuschauen. Oder man kauft
sich einen gedruckten Reiseführer und
erkundet das Stadtzentrum auf eigene
Faust. Am besten ist jedoch, man schließt
sich einem Fachmann an, der einen Schritt
für Schritt durch die Stadtgeschichte
führt, auf Wissenswertes hinweist und
interessante Geschichten dazu erzählt.
Geführte Besichtigungen
Jeden Samstag können Sie sich mit
einem Stadtführer auf einen kommentierten Besichtigungsrundgang durch
das historische Stadtzentrum begeben.
Treffpunkt ist zur jeweils angegebenen
Zeit vor dem Informationszentrum auf
dem Platz der Republik 41, wo man auch
Tickets kaufen kann. Während des ca.
eineinhalbstündigen Besichtigungsrundgangs wird Sie der Stadtführer mit den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten des
städtischen Denkmalschutzgebiets und
den damit verbundenen Geschichten
vertraut machen. Ihren Rundgang können
Sie entweder im Stadtzentrum beenden
oder mit dem Stadtführer bis zur PilsnerUrquell-Brauerei fortsetzen, wo sich je
nach Wunsch eine Brauereibesichtigung
anschließen kann. Eine weitere Möglichkeit
sind die jeweils am Samstag stattfindenden deutschsprachigen Besichtigungen
des historischen Stadtkerns. Diese beginnen in der Halle des Hauptbahnhofs.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.visitplzen.eu.
Die Besichtigungen finden (vom 4. 4. 2015
bis 26. 9. 2015) jeden Samstag statt.
Die verborgene Stadt
Geschichten aus dem Alltagsleben
der Pilsner, meist unbekannte Orte,
mit denen bedeutende Ereignisse und
starke Menschenschicksale verknüpft
sind – all das können Sie mithilfe einer
interaktiven Karte und der mobilen App
„Skryté město“ („Die verborgene Stadt“)
entdecken. Diese ist auf Tschechisch und
Englisch verfügbar.
www.mapa.skrytemesto.cz
Anfangszeiten der samstäglichen
Stadtbesichtigungen:
Deutschab 13.00 Uhr (Treffpunkt
der Teilnehmer auf dem
Hauptbahnhof)
Deutschab 15.00 Uhr (Treffpunkt vor
dem Informationszentrum)
Englischab 14.30 Uhr (Treffpunkt vor
dem Informationszentrum)
Tschechischab 16.30 Uhr (Treffpunkt vor
dem Informationszentrum)
Anfangszeiten der Brauereibesichtigungen:
Deutsch ab 16.45 Uhr
Englisch ab 16.30 Uhr
www.visitpilsen.eu
European Capital of Culture 2015
33
WC
WC
14
2
15
13
1
4
12
3
6
7
10
5
11
8
9
CZ/ Poznejte Plzeň
Procházka tepajícím srdcem města
1,5 hod. cca 2 km
Procházku Plzní
nemůžeme začít nikde
jinde než na náměstí
Republiky.
To se svými rozměry
193 x 139 m bylo
v době svého založení
jedním z největších
gotických náměstí
ve střední Evropě.
Katedrála sv. Bartoloměje 1 se
pyšní nejvyšší kostelní věží v Čechách –
měří 102,6 metru. Z jejího vyhlídkového
ochozu ve výši 65 metrů uvidíte celé
město jako na dlani.
Renesanční radnici 2 z roku 1558
zdobí četná sgrafita. V přízemí, v místnosti za mázhauzem, si můžete prohlédnout model historického jádra města
v měřítku 1:200. V sousedním Císařském domě sídlí Informační centrum
města Plzně.
Plzeňská madona na hlavním oltáři
katedrály patří mezi nejkrásnější české
gotické sochy. Východní stranu katedrály kryje z vnější strany kovaná barokní
mříž zdobená hlavičkami andělíčků –
mezi nimi se nachází tzv. andělíček pro
štěstí. Poznáte ho snadno, je celý oblýskaný, a když jej pohladíte a budete si
něco přát, určitě se vám to splní.
34
Evropské hlavní město kultury 2015
Moderní kašny ve třech rozích náměstí jsou dílem architekta Ondřeje
Císlera. Zobrazují heraldické figury
z městského znaku – anděla, velblouda a chrtici. Ve čtvrtém rohu náměstí
se nachází morový sloup z roku 1681
s barokní replikou plzeňské madony
na vrcholu.
Celé náměstí je doslova zhmotnělou
učebnicí architektury. Vedle gotické katedrály tu stojí domy renesanční, barokní,
secesní, funkcionalistické i reprezentující architekturu druhé poloviny 20. století. Na jižní straně náměstí se zachovaly
renesanční domy s kamennými portály.
V jednom z nich sídlí i Muzeum loutek
3 . Pamětní desky připomínají například pobyt vojevůdce Albrechta z Valdštejna či císaře Rudolfa II.
Z jižního rohu náměstí je vidět Velká
synagoga 4 . Jedna z největších
synagog na světě pojme více než tisíc lidí. Postavena byla v roce 1892
v maursko-románském stylu.
dech zdobí největší český velkoplošný
obraz – tzv. Theatrum Mundi 12
s námětem významných plzeňských
osobností.
Podél Proluky s pozůstatky městských
hradeb dojdeme až k Masným krámům 13 . Gotická stavba je dnes
výstavní síní Západočeské galerie. Ze
sousedního Pražského mostu je jedi-
Ulicí B. Smetany dojdeme kolem barokního kostela sv. Anny 5 a klasicistní budovy Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje 6
(dříve kláštera dominikánek) k tzv.
Brance v empírovém stylu, postavené
na pozůstatku gotické městské brány.
Za ní už se rozprostírá nádherný městský sadový okruh založený v polovině
19. století na místě zbořených městských hradeb. Odtud můžeme po pravé straně spatřit novorenesanční budovu Velkého divadla 7 .
Nad secesním hotelem Slovan se
ve vnitrobloku domu ve Smetanových
sadech 5 ukrývá Stará synagoga
8 z roku1859.
V Kopeckého sadech poutá pozornost
Měšťanská beseda 9 , nejvýznamnější společenské centrum Plzeňanů.
Historická budova skrývá nádherné
secesní sály a secesní kavárnu.
nečný pohled na romantickou Mlýnskou strouhu. Někdejší vodní náhon
má dnes podobu půvabného jezírka.
Naproti Masným krámům stojí středověká vodárenská věž.
Perlovou ulicí projdeme do ulice Veleslavínovy k Pivovarskému muzeu
14 . Je to jediné muzeum svého druhu
na světě, které sídlí v původním pivovarnickém domě. Kromě prohlídkové
trasy věnované vývoji pivovarnictví
od starověku do současnosti, je odtud
možné navštívit i plzeňské historické podzemí. Tento spletitý labyrint
chodeb, sklepů a studní byl pod městem Plzní budován od 14. století. Také
patří k nejrozsáhlejším v Čechách
a jeho specialitou je ohromné množství studní.
Procházku centrem města můžeme
stylově zakončit v Pražské ulici v nejznámější plzeňské pivnici U Salzmannů. Dům s původním renesančním bosovaným portálem nese jméno
formana Martina Salzmanna, který
v roce 1842 dovezl první várku Prazdroje do Prahy.
Jen deset minut chůze od centra se
nachází světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj 15 . Od Pivovarské-
ho muzea pokračujeme okolo hotelu
Courtyard by Marriott k Mlýnské
strouze a odtud podchodem pod
čtyřproudou komunikací do Štruncových sadů. Za podchodem zabočíme
doprava. Kolem rekonstruované budovy secesní Sokolovny a po lávce přes
řeku dojdeme do pivovaru.
Ve spodní části Kopeckého sadů se
vyplatí odbočit Františkánskou ulicí
k františkánskému klášteru, jenž patří
mezi nejstarší stavby ve městě. Dnes
zde sídlí Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 10 .
Vrátíme se zpět a pokračujeme směrem k Západočeskému muzeu
11  , které se pyšní unikátní Městskou
zbrojnicí s evropsky významnou sbírkou
gotických pušek. V Šafaříkových sadech nepřehlédněme drobné sousoší
plzeňských „rodáků“ Spejbla a Hurvínka, nejznámějších českých loutek.
Proluku v sousedních Křižíkových sa-
European Capital of Culture 2015
35
St Bartholomew’s Cathedral 1 boasts
the highest church tower in Bohemia – it is
102.6 metres tall. The balcony at 65 metres
gives you a great view of the whole city.
EN/ A Tour through the Vibrant
Heart of the City
The Madonna of Pilsen on the main
altar of the cathedral belongs among the
most beautiful Czech Gothic sculptures.
The eastern side of the cathedral is
protected by a Baroque grille, decorated
by the heads of the angels, including the
angel that brings happiness – you will find
him easily as his head is quite worn since
the legend has it that if you touch his head
and say a wish, your wish will be fulfilled.
Modern fountains in the three corners
of the square have been designed by the
1.5 hours, around 2km
You cannot start a tour of Pilsen anywhere else than in the Republic
Square. With its 193 x 139 metres, it was one of the largest Gothic
squares in the Central Europe at the time when the city was founded.
The Great Synagogue 4 can be seen
from the southern corner of the square.
With capacity of over 1,000 people, it
belongs among the largest synagogues in
the world. It was built in 1892 in MoorishRomanesque style.
Bedřich Smetana street will take us past
the Baroque Chuch of St Anna 5 and
the Classicist building of The Education
and Research Library of the Pilsener
Region 6 (formerly a Dominican Cloister) to the so-called Gate, built in the
Empire style on the place of the former
Gothic City Gate. Behind it you will find
a large municipal park, established in
the mid-19th century in the place of the
former city walls. From here, you can see
the neo-renaissance building of the Big
Theatre on the right 7 .
Above the Art Noveau hotel Slovan, inside
the block of houses in Smetanovy sady
park, there is the Old Synagogue 8
built in 1859.
architect Ondřej Císler. They represent
three heraldic figures from the city’s
coat-of-arms, namely an angel, a camel
and a greyhound. In the fourth corner
of the square there is a plague pillar
of 1681 with the Baroque replica of the
Pilsen madonna on top.
The Renaissance town hall 2 of 1558
is decorated by numerous sgraffiti. Check
out the 1:200 model of the historical centre
on the ground floor, just behind the great
hall. The neighbouring Emperor House
is the home to the Information Centre of
the City of Pilsen.
The whole square is something like a
textbook of architecture. The Gothic
cathedral is neighboured by Renaissance,
Baroque, Secessionist, Functionalist and
late 20th century buildings. On the south
side of the square you will find Renaissance
houses with stone portals. One of these
houses is the Museum of the Puppets
3 . Plaques on the houses commemorate
the stay of Adalbert of Wallenstein and
the Emperor Rudolph II among others.
36
Evropské hlavní město kultury 2015
Kopeck ý ’s Park is prominent with
Měšťanská beseda 9  , the most
important cultural venue for the citizens
of Pilsen. The historical building includes
Art Noveau hall and café.
In the lower part of Kopecký’s Park
take the Franciscan Street toward the
Franciscan Monastery, one of the oldest
buildings in the city. Today it houses the
newly opened Museum of the Church
Art of the Pilsen Bishopric 10 .
We return back and continue towards the
Museum of West Bohemia 11 boasting
a unique Municipal Armoury with a great
collection of Gothic guns. Don’t miss the
statues of Spejbl and Hurvínek, the
most famous Czech puppets and Pilsen
“natives”, in the nearby Šafařík’s Park.
The vacant site in Křižík’s Park is worth
mentioning for the largest painting in the
Czech Republic, the so-called Theatrum
mundi 12 depicting imporant people
from Pilsen’s history.
Along Proluka with the remains of the
city walls we will reach Masné krámy
13 . This Gothic building serves today as
the exhibition hall to the Gallery of West
Bohemia. The neighbouring Prague
Bridge offers a unique vista on Mlýnská
strouha (Mill-race) which has been
transformed into a romantic lake. The
mediaeval water tower is situated just
opposite Masné krámy.
Perlová Street will take us to Veleslavín’s
Street to the Brewery Museum 14 . It is
the world´s only museum of its kind, based
directly in the brewery house. Besides
the tour dedicated to the development
of brewery from the ancient times to
the present, you can visit the historical
underground of Pilsen. This convoluted
labyrinth of corridors, cellars and wells
was built from the 14th century. It belongs
among the vastest in the Czech Republic
and contains numerous wells.
A tour of the city can be – quite appropriately – concluded in the Prague
Street, in the most famous Pilsen pub
U Salzmannů. A house with the original
Renaissance embossed portal bears the
name of the wagoner Martin Salzmann
who brought the first supply of Pilsner
Urquell to Prague in 1842.
If you want to visit the worldwide famous
Pilsner Urquell brewery 15 , you can
continue from the Brewery Museum past
the hotel Courtyard by Marriot to Mlýnská
strouha and then take the underpass
under the four-lane road to Štrunc’s Park.
Take right after the underpass and go
along the reconstructed Art Nouveau
Sokolovna building, take the bridge over
the road and you should reach the brewery
in ten minutes.
DE/ Ein Bummel durch
das pulsierende Herz der Stadt
1,5 Std., ca. 2 km
Ein Rundgang durch Pilsen kann nirgendwo anders beginnen als
auf dem Platz der Republik. Dieser war mit einer Fläche von
193 x 139 m zur Zeit seiner Erbauung einer der größten gotischen
Plätze Mitteleuropas.
Die unmittelbar auf dem Platz befindliche
St.-Bartholomäus-Kathedrale 1 kann
sich des höchsten Kirchturms in ganz
Böhmen rühmen – er ist 102,6 Meter
hoch und von seiner 65 Meter hohen
Aussichtsplattform kann man die ganze
Stadt überblicken.
Die Pilsner Madonna am Hauptaltar der
Kirche zählt zu den schönsten gotischen
Skulpturen in Böhmen. Die Ostseite der
Kathedrale ist außen von einem barocken, mit Engelsköpfen geschmückten
Metallgitter bedeckt, darunter befindet
sich auch der sog. Glücksengel. Wenn
Sie ihn streicheln und sich dabei etwas
wünschen, geht es bestimmt in Erfüllung.
Die modernen Springbrunnen an drei
Ecken des Platzes sind ein Werk des
Architekten Ondřej Císler. Sie zeigen
heraldische Figuren aus dem Pilsner
Stadtwappen: einen Engel, ein Kamel und
einen Windhund. In der vierten Ecke des
Platzes steht eine Pestsäule aus dem
Jahr 1681, an deren Spitze eine barocke
Replik der Pilsner Madonna zu sehen ist.
Ebenfalls auf dem Platz befindet sich
das mit zahlreichen Sgraffiti verzierte
Renaissance-Rathaus 2 aus dem Jahr
1558. Im Erdgeschoss des Gebäudes, in
einem Raum hinter dem Maßhaus, kann
man ein Modell des historischen Stadtkerns im Maßstab 1:200 bewundern.
Gleich nebenan, im Kaiserhaus, hat das
Informationszentrum der Stadt seinen Sitz.
Der ganze Platz ist quasi ein materialisiertes Architekturlehrbuch: Neben der
gotischen Kathedrale finden sich Renaissance-, Barock- und Jugendstilhäuser,
funktionalistische Gebäude wie auch
Bauwerke aus der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Auf der Südseite sind einige
Renaissancehäuser mit Steinportalen
erhalten geblieben. In einem davon ist
das Marionettenmuseum 3 ansässig.
Vom südlichen Ende des Platzes aus ist die
Große Synagoge 4 zu sehen. Sie wurde
1892 im maurisch-romanischen Stil erbaut
und gehört mit einem Fassungsvermögen
von mehr als tausend Menschen zu den
größten Synagogen der Welt.
Durch die Bedřich-Smetana-Straße
gelangt man, vorbei an der barocken
St.-Anna-Kirche 5 und dem klassizistischen Bau der Wissenschaftlichen
Bibliothek der Region Pilsen (einem
früheren Dominikanerinnenkloster) 6 , zur
sog. Branka, einem auf den Überresten
des gotischen Stadttors errichteten
Empire-Gebäude. Dahinter beginnt das
wunderschöne städtische Parkgelände,
das Mitte des 19. Jahrhunderts anstelle
der abgerissenen Stadtmauern angelegt
wurde. Von hier aus ist rechterhand das
im Neorenaissancestil erbaute Große
Theater 7 zu sehen.
Oberhalb des Jugendstilhotels Slovan
verbirgt sich im Innenhof eines Hauses
in der Straße Smetanové sady 5 die Alte
Synagoge 8 aus dem Jahr 1859.
Im Kopecký-Park zieht das wichtigste
gesellschaftliche und kulturelle Zentrum
der Pilsner, das ehemalige bürgerliche
Vereinshaus Měšťanská beseda 9 ,
die Blicke auf sich. In dem historischen
Gebäude befinden sich bezaubernde
Jugendstilsäle und ein Jugendstilcafé.
Vom unteren Teil des Kopecký-Parks
aus lohnt sich ein Abstecher in die
Františkánská ulice zum Franziskanerkloster, das zu den ältesten Bauwerken
der Stadt gehört. Heute hat dort das neu
eröffnete Museum für Kirchenkunst
der Diözese Pilsen 10 seinen Sitz.
Kehren wir nun zum Ausgangspunkt
unseres Abstechers zurück und setzen
unseren Rundgang in Richtung des Westböhmischen Museums 11 fort. Dieses
beherbergt u.a. die Städtische Rüstkammer
mit einer europaweit bedeutsamen Sammlung gotischer Flinten. Im Šafařík-Park
sticht eine kleine Skulpturengruppe ins
Auge, die zwei „gebürtige“ Pilsner zeigt:
die wohl bekanntesten tschechischen
Puppen Hurvínek und Spejbl.
Die sog. „Baulücke“ (Proluka) im benachbarten Křižík-Park ziert das größte
tschechische Fassadenbild – das sog.
Theatrum Mundi 12 , das wichtige
Pilsner Persönlichkeiten zeigt.
Vorbei an der „Baulücke“ mit Überresten
der Stadtmauer begeben wir uns zum
gotischen Gebäude der Fleischbänke
(Masné krámy) 13 , das heute als
Ausstellungssaal der Westböhmischen
Galerie dient. Von der benachbarten Prager
Brücke aus bietet sich ein einzigartiger
Blick auf den romantischen Mühlgraben
(Mlýnská strouha). Der ehemalige
Wassergraben hat heute die Form eines
schönen kleinen Sees. Gegenüber den
Fleischbänken steht der mittelalterliche
Wasserturm.
Durch die Perlová ulice gehen wir zum
Brauereimuseum 14 in der VeleslavínStraße. Dieses Museum ist als weltweit
einziges seiner Art in einem ehemals
brauberechtigten Haus untergebracht.
Neben einem Besichtigungsrundgang
zur Geschichte des Brauereiwesens
kann man von hier aus auch die Pilsner
historischen Keller besichtigen. Dieses
aus verzweigten Gängen, Kellern und
Brunnen bestehende Labyrinth wurde
ab dem 14. Jahrhundert unter der Stadt
errichtet. Es gehört zu den größten unterirdischen Kellersystemen in Böhmen
und seine Besonderheit besteht in einer
außergewöhnlich großen Zahl an Brunnen.
Unseren Bummel durch das Stadtzentrum können wir stilvoll im bekanntesten
Pilsner Bierlokal U Salzmannů in der
Pražská ulice beenden. Das mit einem
originalen Renaissance-Bossenportal
versehene Haus trägt den Namen des
Fuhrunternehmers Martin Salzmann, der
1842 die erste Ladung Pilsner Urquell
nach Prag brachte.
Wer noch die weltberühmte PilsnerUrquell-Brauerei 15 besichtigen will,
kann vom Brauereimuseum aus vorbei
am Hotel Courtyard by Marriott zum
Mühlgraben (Mlýnská strouha) und
dann durch eine Unterführung unter einer
vierspurigen Straße zum Štrunc-Park
gehen. Nach der Unterführung muss
man rechts abbiegen und gelangt, vorbei
am rekonstruierten Jugendstilgebäude
Sokolovna (Turnhalle) und über eine
kleine Brücke, nach ca. zehn Minuten
zur Brauerei.
European Capital of Culture 2015
37
1
CZ/ 9 týdnů baroka
V letních týdnech se představí devět oblastí baroka
Kulturní krajinou Čech kráčejí dějiny už několik tisíc let. Nepřehlédnutelnou stopu tu však
zanechalo především baroko. V rámci projektu Evropské hlavní město kultury se proto bude
konat i velký letní festival nazvaný 9 týdnů baroka. Barokní klenoty jím ožijí od 29. 6. do 30. 8.
Kraj se v rámci této akce představí jako kraj zázračných míst,
pramenů a madon, kraj poutních cest a světců, kraj barokní
krajiny, zámků, kostelů, klášterů a génia Santiniho, ale také
jako kraj příběhů zraněné krajiny, opuštěných a zaniklých kostelů i vesnic a kraj pivovarů a piva.
Každý den jinak
Každý den v týdnu bude mít v tom čase své konkrétní programové určení: pondělí je dnem pro krajinu, úterý patří památkám, středa venkovu a dobové i regionální gastronomii,
čtvrtek muzeím a galeriím, pátek a sobota budou vždy věnovány hlavnímu programu v nejvýznamnějších památkách dané
lokality. Neděle pak bude dnem pro duši. Vrcholem hudebního
programu bude uvedení premiéry barokní korunovační opery
Costanza e fortezza ve Windischgrätzově Jízdárně ve Světcích na Tachovsku (foto 3), která je největší českou jízdárnou
a druhou největší jízdárnou ve střední Evropě.
de do Konstantinových Lázní a do kláštera Kladruby (foto 1),
který patří k nejvýznamnějším českým památkám a nejúžasnějším stavbám J. B. Santiniho-Aichela. Tento klášter navíc
slaví 900 let od svého založení. Šestý barokní týden zavítá
na Domažlicko, tématem sedmého bude Deset Santiniho
hvězd na nebi krajiny. Krajina barokních soch – to je příběh
osmého barokního týdne, jenž oživí Mlýnskou stezku mezi
Nečtinami a Manětínem (foto 2). Devět týdnů baroka uzavře
šumavský projekt Pod ochranou Anděla Strážce.
www.turisturaj.cz
Každý týden jinde
V prvním týdnu se představí krajina jižně od Plzně s rodištěm
sv. Jana Nepomuckého a jeho novým muzeem, druhý barokní
týden láká do Klatov a okolí, třetí nese podtitul Křižovatka
poutníků u Divotvůrkyně Přeštické, čtvrtý barokní týden zve
na Cesty k Pramenům. Pátý barokní týden návštěvníky zave-
38
Evropské hlavní město kultury 2015
2
EN/ Nine Weeks of Baroque
Nine areas of Baroque to be introduced
in nine summer weeks
History has walked the culture landscape of Bohemia for
thousands years. It was the Baroque period, however, which has
left a remarkable trace. It is why the European Capital of Culture
will include a big summer festival called Nine Weeks of Baroque.
Baroque jewels will be sparked to life from July 29 to August 30.
In this event, the region will be presented
as a region of miraculous places, springs
and Madonnas, a region of pilgrimages
and saints, Baroque landscape, chateaus, churches, monasteries and the
genius of Santini, but also as a region
of injured landscape, abandoned and
destroyed churches and villages, a region
of breweries and beer.
Every day differently
Every day in a week will have a thematic determination: Monday is the day
of landscape, Tuesday for heritage sights,
Wednesday for country and historical and
regional cuisine, Thursday for museums
and galleries, Friday and Saturday will
always be dedicated to the principal programme in the most important heritage
sights of the given place. Sunday will be
a day for soul. The musical programme
will culminate by the premiere of the
coronation opera Constanza e fortezza
in Windischgrätz Riding Hall in Světce,
Tachov region (photo 3), which is the
largest Czech riding hall and the second
largest riding hall in the Central Europe.
Every week in different place
The first week will be dedicated to the
landscape south of Pilsen with the
birthplace of St John of Nepomuk and
his new museum, the second week will
take us to Klatovy and around, the third
is called the Crossroads of Pilgrims at
Our Lady of Přeštice, the fourth has the
name Roads to Springs, while the fifth
will take visitors to Konstantinovy Lázně
and Kladruby (photo 1) monastery, which
belongs among the most valuable Czech
historical sights and one of the best
buildings by J.B.Santini-Aichel. Moreover,
the monastery celebrates its 900th anniversary. The sixth week is dedicated
to Domažlice region, the seventh will
bear the name Ten Santini’s Stars on
the Firmanent of the Landscape. The
Landscape of Baroque Sculpture – this
is the story of the eighth Baroque week
which will focus attention on Mlýnská
stezka between Nečtiny and Manětín
(photo 2). Nine Weeks of Baroque will
close with the Böhmerwald-based project
Under the Protection of Guardian Angel.
www.touristparadise.com
DE/ 9 Wochen Barock
In den Sommerwochen stellen sich neun
barocke Landschaften vor
3
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
wird sich die Region als eine Gegend
wunderträchtiger Orte, Quellen und
Madonnen präsentieren, als eine Gegend von Wallfahrten und Heiligen, von
barocken Landschaften, Schlössern,
Kirchen und Klöstern, geprägt vom Genius des berühmten Baumeisters Santini,
aber auch als eine Gegend, welche die
Geschichte verwundeter Landschaften,
verlassener und verfallener Kirchen und
Dörfer erzählt, und nicht zuletzt als eine
Gegend der Brauereien und des Biers.
Jeden Tag anders
In dieser Zeit hat jeder Wochentag eine
ganz konkrete Bestimmung: Der Montag
gilt der Landschaft, der Dienstag den Baudenkmälern, der Mittwoch den ländlichen
Gebieten, der historischen und regionalen
Gastronomie, der Donnerstag den Museen
und Galerien. Am Freitag und Samstag
Die Kulturlandschaft Böhmen kann bereits auf mehrere Tausend
Jahre Geschichte zurückblicken. Unübersehbare Spuren hat hier
jedoch vor allem das Barock hinterlassen. Aus diesem Grunde
umfasst das Projekt „Kulturhauptstadt Europas“ u. a. ein großes
Sommerfestival mit dem Titel „9 Wochen Barock“, das vom 29. Juni
bis 30. August in Barockdenkmälern der Region stattfindet.
findet in den bedeutendsten Denkmälern
der jeweiligen Region das Hauptprogramm
statt. Der Sonntag schließlich ist als Tag
für die Seele gedacht. Höhepunkt des
musikalischen Programms ist eine Uraufführung der barocken Krönungsoper
„Costanza e fortezza“. Diese findet in der
Reithalle der Fürsten von Windischgrätz
in Světce bei Tachov statt (Foto 3), welche
die größte Reithalle Tschechiens und die
zweitgrößte in Mitteleuropa ist.
Jede Woche woanders
In der ersten Barockwoche stellt sich das
Gebiet südlich von Pilsen mit dem Geburtsort
des Heiligen Johannes von Nepomuk und
dem neu eröffneten Nepomuk-Museum
vor, die zweite Woche führt in die Stadt
Klatovy und deren Umgebung, die dritte
trägt den Untertitel „Pilgerkreuzung bei
der Přešticer Wundermadonna“, die vierte
lockt mit „Reisen zu den Quellen“. Woche
fünf lädt ihre Besucher nach Konstantinovy Lázně und in das Kloster Kladruby
(Foto 1) ein, das zu den bedeutendsten
tschechischen Baudenkmälern und zu den
erstaunlichsten Bauwerken des Architekten
J. B. Santini-Aichel gehört. Das Kloster
feiert zudem sein 900-jähriges Bestehen.
Die sechste Barockwoche gilt der Gegend
um Domažlice, das Thema der siebenten
lautet „Zehn Sterne Santinis am Himmel
der Landschaft“. „Die Landschaft der
Barockskulpturen“ – das ist das Motto
der achten Woche, die den Mühlenpfad
zwischen Nečtiny und Manětín (Foto 2)
zum Leben erweckt. Ausklingen werden
die neun Barockwochen im Gebiet des
Böhmerwalds mit dem Projekt „Unter
dem Schutz eines Engels“.
www.touristparadise.com
European Capital of Culture 2015
39
CZ/EN/DE Turistické informace
Tourist Information / Wichtige Informationen für Touristen
Ceny jízdného
v hromadné dopravě
Prices of tickets in
public transport
Fahrpreise in öffentlichen Verkehrsmitteln
Jízdné v tramvajích, trolejbusech či autobusech je možné platit dvojím způsobem: buď si předem zakoupíte papírovou jízdenku, nebo (máte-li českého
mobilního operátora) si můžete koupit
SMS jízdenku.
The tickets in trams, trolley-buses or buses
can be paid in two ways: either you buy
a paper ticket beforehand or (provided
you use a Czech mobile carrier) you can
buy a ticket by a text message.
Die Beförderungspreise für Straßenbahnen, O-Busse und Autobusse können auf
zweierlei Weise gezahlt werden: Entweder
Sie kaufen sich im Voraus eine Papierfahrkarte oder Sie kaufen sich (wenn Sie
ein tschechisches Mobilfunknetz haben)
eine Fahrkarte per SMS.
Papírová jízdenka je nepřestupní
a stojí pro dospělého 18 Kč, pro dítě
od 6 do 15 let 9 Kč. Celodenní jízdenka
vyjde na 70 Kč pro dospělého a před
jízdou je nutné ji vyplnit. Jízdenky je
možné zakoupit také v Informačním
centru na náměstí Republiky.
Přestupní SMS jízdenku na 35 minut nebo na 24 hodin získáte zasláním příslušné textové zprávy na číslo
90206. Jízdné se platí od 6 let věku.
www.pmdp.cz
40
A paper-ticket is a non-transfer ticket
and costs CZK 18 for adults, CZK 9 for
children aged 6 to 15. One day ticket
costs CZK 70 for adults and must be
filled in before the ride. The tickets are
available from the Information Centre in
the Republic Square.
Transfer text-message tickets for
35 minutes or 24 hours can be bought
by sending a text message to the number
90206. These tickets have to be paid for
persons older than 6 years (provided you
use a Czech mobile carrier).
Druh jízdenky
Tvar SMS
Cena
35 minut
PMDP35M
20 Kč (plus cena SMS dle vašeho tarifu)
24 hodin
PMDP24H
70 Kč (plus cena SMS dle vašeho tarifu)
Evropské hlavní město kultury 2015
Papierfahrkarte: kann nur für eine
Fahrt mit einem Verkehrsmittel (ohne
Umsteigen) verwendet werden und kostet für Erwachsene 18 CZK, für Kinder
zwischen 6 und 15 Jahren 9 CZK. Eine
Ganztagskarte kostet für Erwachsene
70 CZK und ist vor Fahrtantritt auszufüllen. Diese Fahrkarten können im
Informationszentrum auf dem Platz der
Republik gekauft werden.
Eine auch zum Umsteigen verwendbare
SMS-Fahrkarte für 35 Minuten oder
24 Stunden können Sie kaufen, indem
Sie an die Telefonnummer 90206 die
entsprechende SMS-Nachricht versenden.
Die angegebenen Preise gelten für Kinder
ab 6 Jahren (wenn Sie ein tschechisches
Mobilfunknetz haben).
Centrální autobusové nádraží
The main bus station / Zentraler Busbahnhof
Husova tř., dostupnost tramvají č. 2, trolejbusem
č. 11, 12 a 18 a autobusem č. 28, 35, 41 a 56.
Husova street, accessible by tram no. 2, trolley-bus no.
11, 12 and 18, bus no. 28, 35, 41 and 56.
Husova třída, erreichbar mit der Straßenbahnlinie 2, den
O-Buslinien 11, 12 und 18 und den Buslinien
28, 35, 41 und 56.
Hlavní nádraží
Main station / Hauptbahnhof
Dostupnost tramvají č. 1 a 2, trolejbusem č. 10, 11,
12, 14, 15, 16 a 17 a autobusem č. 34 a 35. Spojení
mezi vlakovým a autobusovým nádražím zajišťují
tramvaje č. 2, trolejbusy č. 11 a 12 a autobus č. 35.
Accessible by tram no. 1 and 2, trolley-bus no.
10, 11, 12, 14, 15, 16 and 17, bus no. 34 and 35.
The connection between bus and train stations by tram
no. 2, trolley-bus no. 11 and 12 and bus no. 35.
Erreichbar mit den Straßenbahnlinien 1 und 2, den
O-Buslinien 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17 und den
Buslinien 34 und 35. Zwischen Eisenbahn- und
Busbahnhof verkehren die Straßenbahnlinie 2,
die O-Buslinien 11 und 12 und die Buslinie 35.
Taxi Kontakty / Contacts / Kontakte
Placená parkoviště a parkovací domy
Paid parking and multi-storey car parks
Gebührenpflichtige Parkplätze und Parkhäuser
Sady Pětatřicátníků
Sady Pětatřicátníků street / Straße Sady Pětatřicátníků
GPS: 49°44‘51.999“N, 13°22‘23.531“E
Provozní doba: po–pá 7–24 hod.
Parkovné: 20 Kč/hod.
Opening hours: Mon–Fri 7 a.m.–12 p.m.
Parking fee: CZK 20/hour
Betriebszeit: Mo–Fr 7–24 Uhr
Parkgebühr: 20 CZK/Std.
Parkovací dům Rychtářka
Multi-storey car park Rychtářka / Parkhaus Rychtářka
GPS: 49°44‘59.849“N, 13°22‘52.255“E
Provozní doba: nonstop
Parkovné: 7
–19 hod.: 10 Kč/hod., 60 Kč/12 hod.
19–7 hod.: 5 Kč/hod., 40 Kč/12 hod.
Opening hours: non-stop
Parking fee: 7 a.m.–7 p.m.: CZK 10/hour, CZK 60/12 hours
7 p.m.–7 a.m: CZK 5/hour, CZK 40/12 hours
Betriebszeit: nonstop
Parkgebühr: 7–19 Uhr: 10 CZK/Std., 60 CZK/12 Std.
19–7 Uhr: 5 CZK/Std., 40 CZK/12 Std.
Parking Divadlo / Parkplatz am Theater
Pobřežní ulice / Pobřežní street / Straße Pobřežní
GPS: 49°44‘58.935“N, 13°22‘23.974“E
Nástupní sazby taxi se pohybují od 25 do 35 Kč. Jízdné činí
20 až 30 Kč za 1 km. Minuta čekání stojí 4 Kč.
Provozní doba: nonstop
Parkovné: 10 Kč/hod., 60 Kč/12 hod.
Hiring rate from CZK 25 to CZK 35. Tariff CZK 20
to 30 per 1km. Waiting rate CZK 4 per minute.
Opening hours: non-stop
Parking fee: CZK 10/hour, CZK 60/12 hours
Die Einstiegspreise für Taxifahrten liegen zwischen 25 und
35 CZK. Die Fahrpreise betragen 20 bis 30 CZK/km. Für
Wartezeiten sind 4 CZK pro Minute zu zahlen.
Betriebszeit: nonstop
Parkgebühr: 10 CZK/Std., 60 CZK/12 Std.
Radio Taxi Plzeň
www.radiotaxi-plzen.cz
tel.: +420 377 377 377
Taxi Plzeň
www.taxiplzen.cz
Tel.: +420 776 315 454
Taxislužba CITY LINE
www.city-line.cz/taxi
Tel.: +420 733 222 317
ALFA taxi
www.alfataxi.cz
Tel.: +420 603 449 929
Předprodej vstupenek
Tickets to Performances / Kartenvorverkauf
Turistické informační centrum města Plzně
Tourist Information Centre of the City of Pilsen
Touristeninformationszentrum der Stadt Pilsen
nám. Republiky 41, +420 378 035 415
Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13, +420 378 035 415
Rezervace a online prodej vstupenek
Bookings and online tickets sale
Reservierung und Online-Verkauf von Tickets
www.plzenskavstupenka.cz
Meeting point společnosti Plzeň 2015
Vstupenky na akce projektu Evropské hlavní město kultury,
informace o programu, místo pro setkávání a kavárna
připojení k internetu, otevřeno denně od 8 do 20 hod.
náměstí Republiky, tel.: 724 001 308.
Meeting point of Pilsen 2015
Tickets to events of the European Capital of Culture
project, information on the programme, place for meetings and café
Internet connection, open daily from 8 a.m. to 8 p.m.
Republic Square (náměstí Republiky),
phone: +420 724 001 308
Meeting Point der Gesellschaft „Pilsen 2015“
Tickets für die Veranstaltungen der „Kulturhauptstadt
Europas 2015“, Programminformationen, Treffpunkt
und Café
Internetverbindung, geöffnet täglich von 8 bis 20 Uhr
Platz der Republik, Tel.: +420 724 001 308.
European Capital of Culture 2015
41
CZ/EN/DE Kontakty / Contacts / Kontakte
Turistické cíle, muzea a galerie
Tourist sights, Museums and Galleries
Touristenattraktionen, Museen und Galerien
Barokní kostel sv. Anny / the Baroque Chuch
of St Anna, barocken St.-Anna-Kirche, Bedřicha
Smetany 14, Galerie Jiřího Trnky, nám. Republiky 40, +420 378 035 760, www.uvu-plzen.cz,
Galerie města Plzně, Dominikánská 2, +420
378 035 310, www.galerie-plzen.cz, Katedrála sv. Bartoloměje / St Bartholomew’s
Cathedral, St.-Bartholomäus-Kathedrale, nám.
Republiky 35, www.bip.cz, Loosovy interiéry
/ Loos Interiors, Loos Interieure , Klatovská
12, Bendova 10, Husova 58, + 420 378 037
966, www.visitplzen.eu, Měšťanská beseda,
Kopeckého sady 13, +420 378 035 415, www.
mestanska-beseda.cz, Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze / Museum of the
Church Art of the Pilsen Bishopric, Museum für
Kirchenkunst der Diözese Pilsen, Františkánská
11, +420 378 370 900, www.bip.cz, Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13,
+420 378 370 200, www.zcm.cz, Nové divadlo,
Jízdecká ul., +420 378 038 190, www.djkt-plzen.
cz, Pivovar Plzeňský Prazdroj / Pilsner Urquell
Brewery, U Prazdroje 7, +420 377 062 888,
www.prazdrojvisit.cz, Pivovarské muzeum
/ Brewery Museum , Veleslavínova 6, +420
724 618 357, www.prazdrojvisit.cz, Renesanční
radnice / The Renaissance town hall, Renaissance-Rathaus, nám. Republiky 1, +420 378 035 330,
www.visitplzen.eu, Stará synagoga / Old Synagogue, Alte Synagoge, Smetanovy sady 5, +420
377 235 749, www.zoplzen.cz, Velká synagoga
/ The Great Synagogue, Große Synagoge, sady
Pětatřicátníků 11, +420 377 235 749, www.
zoplzen.cz, Visio Art Gallery, Na Roudné 18,
+420 377 539 516, www.visioart.cz, Západočeská galerie – Masné krámy, Pražská 18,
+420 377 908 511, Výstavní síň „13“, Pražská
13, +420 377 908 511, www.zpc-galerie.cz,
Západočeské muzeum / Museum of West
Bohemia, Westböhmischen Museum, Kopeckého
sady 2, +420 378 370 111, www.zcm.cz
Děti / Children / Kinder
DinoPark Plzeň, Nad ZOO 1, +420 378 774 636,
www.dinopark.cz, Dům pohádek, Na Chmelnicích, +420 724 770 728, www.dumpohadek.eu,
Muzeum loutek, nám. Republiky 23, +420
378 370 801, www.muzeumloutek.cz, Muzeum
strašidel, nám. Republiky 33, +420 377 223 473,
www.muzeumstrasidel.cz, Plzeňské historické
podzemí / Pilsen Historical Underground,
Veleslavínova 6, +420 724 618 357, www.
plzenskepodzemi.cz, Techmania Science
Center + 3D planetárium, ul. U Planetária,
+420 737 247 585, www.techmania.cz, ZOO,
Pod Vinicemi 9, +420 378 038 325, www.
zooplzen.cz
Divadlo / Theatres / Theater
CineStar – přenosy z Metropolitní opery v New
Yorku, OC Olympia Plzeň, Písecká 1, www.cinestar.cz,
Divadlo Alfa, Rokycanská tř. 7, +420 378 038 451,
www.divadloalfa.cz, Divadlo J. K. Tyla – Velké
divadlo, Smetanovy sady 16, Nová scéna, Malá
scéna, Jízdecká ul., +420 378 038 190, www.
djkt-plzen.cz, Kino Beseda, Kopeckého sady 13,
42
Evropské hlavní město kultury 2015
+420 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz,
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, +420
378 035 415, www.mestanska-beseda.cz, Peklo,
Pobřežní 10, www.plzen2015.cz, PRIMAVERA
Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128,
+420 378 020 500, www.primaverahotel.cz
Kluby / Clubs
Anděl Music Bar, Bezručova 7, +420 773 830 712,
www.andelcafe.cz, Buena Vista Club, Kollárova
20, +420 377 921 291, www.buenavistaclub.
cz, Divadlo pod lampou, Havířská 11, +420
378 037 800, www.podlampou.cz, House
of Blues, Černická 10, +420 608 777 606,
www.houseofblues.cz, Jazz Rock Café,
Sedláčkova 18, +420 377 224 294, www.
jazzrockcafe.cz, Hifi klub, nám. Republiky 12,
+420 377 221 376, www.hifiklub.wz.cz, Zach´s
Pub, Palackého nám. 2, +420 377 223 176,
www.zachspub.cz
Koncerty / Concerts / Konzerte
Dům hudby, Husova 30, +420 377 223 451,
www.dumhudbyplzen.cz, Měšťanská beseda,
Kopeckého sady 13, +420 378 035 415, www.
mestanska-beseda.cz, Peklo, Pobřežní 10, www.
plzen2015.cz, Velká synagoga, sady Pětatřicátníků 11, +420 377 235 749, www.zoplzen.cz
Taneční kluby / Dance clubs
Club PH+, Martinská 1, + 420 777 760 169,
www.pehacko.cz, Goethe‘s Mefisto Music
Bar Pilsen, Goethova 2, +420 377 320 850,
www.mefistobar.com, Music club Žumberská
stodola, Bezručova 14, +420 377 322 306,
www.zumberskastodola.cz, Pantheon Music
Club, Anglické nábřeží 27, www.pantheonclub.cz
Volný čas / The leisure time
Freizeitangebote
Sport / Sports
Aeroklub Plzeň – Letkov, www.akletkov.
cz, Bazén Slovany, Swimming Pool, náměstí
Gen. Píky 42, www.bazenslovany.cz, Rock´n´Wall, www.rocknwall.cz, Škoda sport park
v Plzni – Doudlevcích, www.skodasportpark.
cz, Škodaland, www.skodaland.eu, Driving
range Lobzy, www.1slgc.cz, Golf Park Plzeň,
www.golfplzen.cz, Golf Darovanský dvůr, www.
darovanskydvur.cz, Golf Club Alfrédov, www.
gcal.cz, PilsnerGolf Resort Hořehledy, www.
golf-horehledy.cz, Jezdecký areál Dajbych,
www.stajdajbych.cz, Jezdecký klub Wartov,
www.wartov.cz
motokáry / karts / Go-Karts
KartArena – Motokáry Plzeň, Zábavní centrum Milenium, U Ježíška 2, +420 377 442 622,
www.motokart.cz, Motokáry Papírna Plzeň,
Zahradní 173, +420 776 285 391, Super
karting, Lhota – letiště, +420 605 170 263,
www.superkarting.cz
bowling / bowling / Bowling
Bowling Plaza, OC Plzeň Plaza, Radčická 2,
+420 737 206 218, www.bowlingplzen.cz/plaza,
Bowling Sladovnická, Sladovnická 4, +420
377 457 645, www.unasplzenchutna.cz, Bowling
U Papírny, Papírnická 3, Plzeň, +420 731 441 777,
www.bowlingplzen.cz/papirna
obchodní centra / shopping / Shopping
Nákupní centrum Borská pole, U Letiště
2, www.iborskapole.cz, Obchodní centrum
Olympia Plzeň, Písecká 1, www.olympiaplzen.cz,
OC Plzeň Plaza, Radčická 2, www.plazaplzen.
eu, OC Plzeň Rokycanská, Rokycanská třída
128, www.oc-plzen.cz
kina / cinemas / Kinos
Cinema City, OC Plzeň Plaza, Radčická
2, +420 255 742 021, www.cinemacity.cz,
CineStar, OC Olympia Plzeň, Písecká 1, +420
377 434 999, www.cinestar.cz, Kino Beseda, Kopeckého sady 13, +420 378 035 415,
www.mestanska-beseda.cz
Restaurace / Restaurants
česká kuchyně / czech cuisine
Böhmische Küche
Na Parkánu, Veleslavínova 4, +420 377 324 485,
www.naparkanu.com, Na Spilce, U Prazdroje 7,
+420 377 062 755, www.naspilce.com, Pivovarský dvůr Purkmistr, Selská náves 2, +420
377 994 312, www.purkmistr.cz, Restaurant
a vinárna U Mansfelda, Dřevěná 9, +420
377 333 844, www.umansfelda.cz, Restaurace a pivnice 12°, Kopeckého sady 8, +420
377 221 409, www.restaurant-12.com, Švejk
restaurant „U Pětatřicátníků“, Riegrova 12,
+420 377 970 404, www.svejkplzen.cz, The
PUB, Pražská 1, +420 377 321 001, www.
thepub.cz, U Salzmannů, Pražská 8, +420
377 235 476, www.usalzmannu.com
mezinárodní kuchyně / international cuisine
Internationale Küche
Angus Steak House, Pražská 23, +420
725 555 631, www.angussteakhouse.cz, Bistro Anděl, Bezručova 7, +420 777 022 235,
www.andelcafe.cz, Caffé 7g, Kopeckého sady
8, +420 377 221 409, www.unasplzenchutna.
cz, Caffeteria Hardy, Bezručova 1, +420
739 248 333, www.caffeteriahardy.cz, Comix
Excelent Urban Pub, náměstí Republiky 14a,
+420 777 662 800, www.excelent-comix.cz,
CrossCafé, Solní 21, Jungmannova 5, Anglické
nábřeží 1, www.crosscafe.cz, Delish, Riegrova 20,
+420 773 039 513, www.delish.cz, EVEREST,
Lochotínská 11, +420 774 048 597, www.indickaplzen.cz, Il Mio Café, Pražská 17, +420 377
226 355, www.ilmiocaffe.cz Kavárna Rooseveltova 16, Rooseveltova 16, + 420 608 239 206,
www.kavarna-rooseveltova16-plzen.cz, Orient
Coffe, náměstí Republiky 135/21, +420 777
268 598, www.orientcoffee.com Ólala! Cafe,
Pražská 2, +420 378 609 699, www.olalacafe.
cz, PI.JEZ.PI, Americká 38, +420 377 331 308,
www.janakbros.cz, Pulcinella, Plaská 64, +420
377 538 118, www.pulcinella.cz, Restaurant
La Provence el Cid, Kopeckého sady 12,
+420 377 223 286, www.elcid.cz, Restaurant
Rango, Pražská 10, +420 377 329 969, www.
rango.cz, Restaurante, Bar de Tapas el Cid,
Křižíkovy sady 1, +420 377 224 595, www.
elcid.cz, Ristorante Budino, Pallova 6, +420
776 351 426, www.budino.cz, Saloon Roudná, Na Roudné 17, +420 377 510 109, www.
saloonroudna.cz, Slunečnice, Jungmannova 4,
+420 377 236 093, www.slunecniceplzen.cz,
ZEKE Sushi bar, Smetanovy sady 13, +420
371 430 020, www.zekesushi.cz
CZ/EN/DE/ Výběr z kalendáře akcí
v roce 2015
Selected 2015 events / Auswahl aus dem
Veranstaltungskalender 2015
duben–červen / April–June
Sezona nového cirkusu
The Season of the New Circus
Saison des Neuen Zirkus
Nejlepší soubory nového cirkusu
z celého světa
Best New Circus groups from all around
the world / Vorstellungen der weltweit
besten Ensembles des Neuen Zirkus
www.plzen2015.cz
duben–říjen / April to October
Japan Fest 2015
Festival japonské kultury
A festival of Japanese culture
Festival der japanischen Kultur
www.plzen2015.cz
20.–26. 4. Bavorské kulturní dny
Days of Bavarian Culture
Bayerische Kulturtage
Současné bavorské umění a českobavorská kulturní spolupráce
Contemporary Bavarian art and CzechBavarian culture partnership / Bayerische
Gegenwartskunst und bayerischtschechische kulturelle Zusammenarbeit
www.plzen2015.cz
22. 4.–30. 11.
Domus – poutní místo designu
Domus – The Design Place of Pilgrimage
Domus – Wallfahrtsort des Designs
Skulptura osobností současného
evropského designu, DEPO2015
Sculpture of the major European designers,
DEPO 2015 / Skulptur von europäischen
Designkünstlern der Gegenwart, DEPO2015
www.plzen2015.cz
26. 4.–2. 5. Finále Plzeň
Festival českých filmů / A festival of Czech
films / Festival des tschechischen Films
www.festivalfinale.cz
1.–6. 5. Slavnosti svobody 2015
2015 Liberation Festival
Freiheitsfest 2015
Slavnosti k výročí osvobození Plzně
americkou armádou
Celebration of Pilsen’s liberation by the U.S.
Army / Feierlichkeiten zum Jahrestag der
Befreiung Pilsens durch die amerikanische
Armee 1945
www.slavnostisvobody.cz
22.–24. 5. FRESH FESTIVAL
Gurmánský festival dobrého jídla a pití,
areál za OC Plzeň Plaza
A gourmet festival of good meals and
drinks, OC Plzeň Plaza / Gourmet-Festival
des guten Essens und Trinkens, Gelände
hinter dem Pilsner Einkaufszentrum Plaza
www.freshfestival.cz
26.–28. 5. Khamoro
Nejznámější romský festival na světě
The most famous Roma festival in the world
Bekanntestes Roma-Festival der Welt
www.khamoro.cz
3.–7. 6. Mezinárodní folklorní festival CIOFF®
CIOFF® International festival of folklore
Internationales Folklorefestival CIOFF®
Festival milovníků folkloru a lidového
umění, Smetanovy sady, U Branky
A holiday for lovers of folklore, Smetanovy
sady, U Branky
Festival für Freunde von Folklore und
Volkskunst, Ort: Smetanovy sady, U Branky
www.mffplzen.eu
12.–14. 6. Historický víkend
The Historical Weekend
Historisches Wochenende
Městská slavnost s pohádkovými reji,
historickými postavami a průvodem
plzeňských strašidel
A celebration with fair-tale and historical
characters and the procession of Pilsen
ghosts / Stadtfest mit Märchenparade,
historischen Figuren und einem Umzug der
Pilsner Gespenster
www.nadace700.cz
15.–25. 6.
TANEC PRAHA 2015 v Plzni
TANEC PRAHA in Pilsen
TANEC PRAHA 2015 in Pilsen
Festival současného tance a
pohybového divadla
A festival of contemporary dance and
motion theatre / Festival für modernen
Tanz und Bewegungstheater
www.tanecpraha.cz
17. 6.–25. 7. Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Divadelní představení hraná v centru města
Theatre performances performed in the
centre of the city
Open-Air-Theater im Stadtzentrum
www.divadelnileto.cz
27.–28. 6. Sokolský slet
Sokol Gathering / Sokolfest
Moderní choreografie v podání seniorů
Modern dance performed by seniors
Moderne Choreografie, aufgeführt von
Senioren
www.plzen2015.cz
Změna programu vyhrazena. / The program is subject to alternation. / Programmänderungen vorbehalten.
29. 6.–30. 8.
9 TÝDNŮ BAROKA v regionu
9 WEEKS OF BAROQUE in the region
9 WOCHEN BAROCK in der Region
Festival klasické hudby v barokních
památkách Plzeňského kraje
Festival of classical music in baroque
monuments of Pilsen region
Festival der klassischen Musik in
Barockdenkmälern der Region Pilsen
www.plzen2015.cz, www.turisturaj.cz
3.–5. 7. Rock for People Europe
Hudební festival legendárních
evropských kapel
Music festival of legendary European
bands / Musikfestival mit legendären
europäischen Bands
www.rockforpeople.cz
9. 7. Bohemia Jazz Fest
Letní jazzový open-air festival
Summer jazz open-air festival
Sommerliches Open-Air-Jazz-Festival
www.bohemiajazzfest.cz
13. 7.–6. 9. Živá ulice
Living Street Festival
Straßenfest „Lebendige Straße“
Multižánrový festival v ulicích města
Multi-genre festival in the city streets
Multigenre-Festival in den Straßen der Stadt
www.zivaulice.eu
28.–30. 8. Carros De Foc
Představení obřích loutek španělské
divadelní skupiny v ulicích města
Performance of huge puppets by the Spanish
theatre group in the streets / Aufführung von
Riesenpuppen der spanischen Theatergruppe
in den Straßen der Stadt
www.plzen2015.cz
3.–6. 9.
Skupova Plzeň International 2015
Skupa’s Pilsen International 2015
Festival „Skupas Pilsen International 2015“
Festival loutkového a alternativního divadla
Festival of puppet and alternative theatre
Puppen- und Alternativtheaterfestival
www.skupovaplzen.cz
9.–17. 9.
Mezinárodní festival Divadlo 2015
International Festival Theatre 2015
Internationales Festival „Divadlo“ 2015
23. mezinárodní divadelní festival
23w edition of the international theatre
festival / 23. Internationales Theaterfestival
www.festivaldivadlo.cz
19. 9. Slunce ve skle
The Sun in the Glass
Festival „Sonne im Glas“
8. ročník festivalu minipivovarů
The 8th edition of the small breweries
8. Kleinbrauerei-Festival
www.slunceveskle.cz
European Capital of Culture 2015
43
Užij si Plzeň
Enjoy Pilsen
Pilsen erleben
Informační centrum města Plzně
City Information Centre Pilsen
Infozentrum der Stadt Pilsen
Plzeň-TURISMUS, p.o.
nám. Republiky 41, 301 00 Plzeň
Duben–září • April–September
April–September: 9:00–19:00
Říjen–březen • October–March
Oktober–März: 9:00–18:00
Tel.:
Fax:
E–mail:
+420 378 035 330
+ 420 725 825 564
+420 378 035 332
[email protected]; [email protected]
www.v isitplzen.eu | www.visitpilsen.eu