ヒY Z¯ LZ¬e Y テ 亅 ノ Zフ]M ºf偉 { c } ・ 製 ハ dヒ ヒ|» { Zy d]ツ 翰Za Z] ノ Yツソ

½Y€ËY ʌ°Å Á ÉZÌ]M ÄˀŒ¿
Iranian Journal of lrrigation and drainage
No. 2, Vol. 6, Summer 2012, p. 69-77
69-77 . ,1391 ½Zfˆ]Ze ,6|¸m ,2 ÃZ¼‹
dˀË|» { ­Zy d]— ŠËZa Z] ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { c} ¥€» ÊËYZ¯ LZ¬eY
®Œy ª—ZÀ» ÉY€] ÉZÌ]M
3
É|‡Y µÂ‡ Á 2lÌ¿Z‡ Ê¿Z¬Å{ ¾Ìˆu , *1½Y€¯ ĸq Êů {Z¿
Ã|Ì°q
œÀ» Ä] ªÌ¬ve ¾ËY { .|Å{Ê» ½ZŒ¿ Y ɁÁZŒ¯ Šz] { \‡ZÀ» ½Z°» Á ½Z» { Á ½Y‚Ì» Ä] [M Y ÄÀÌÆ] Ã{Z¨f‡Y cÁ€“ ,[M ž]ZÀ» dË{Á|v»
{ ½Z/»€¯ Ä/¬˜À» { ÉYÄ/¿Y{ c} [M ¥€» ÊËYZ¯ {€°¸¼Ÿ €] ÉZÌ]M dˀË|» { ­Zy d]— ŠËZa ɀ̳Z¯Ä] €ÌiZe ,c} [M ¥€» ÊËYZ¯ LZ¬eY
¾/ËY { .|/Ë{€³ Y€/mY Y€/°e ć Z] ʧ{Ze 0Ô»Z¯ ÉZŭ¸] s€— \·Z« { Á Ã|‹ {€y ÉZÅc€¯ cÄ] cZŒËZ»M .|Ë{€³ LY€mY 86-89 ÉZŵZ‡ ʗ
Á 1/5FC ,1/2FC { ­Z/y Š/°» …Z/‡Y €/] Z/¼Ìe Ä/‡ Á (|ÅZ‹ Z¼Ìe) ÃZ̳ Ž·Zy Ê]M ZÌ¿ :Y |¿{Â] cZ^Ÿ į |Ë{€³ ¶¼ŸY ÉZÌ]M Z¼Ìe 4 ŠËZ»M
É{Zf«Y ZÌ » Á {€°¸¼Ÿ ÉY‚mY Y Êy€] ,[M ¥€» ÊËYZ¯ ,ʧ€» [M ,ÉZÌ]M Á{ ,µÂv» {€°¸¼Ÿ ½Y‚Ì» ™Zv· Y ,Ä ·Z˜» {» ÉZÅZ¼Ìe .1/8FC
ÉY€/] Ê/·Á .|‹ Ä^‡Zv» hÌf¿Â»–¾¼Àa-ÂWZ§ µ|» …Z‡Y €] ÉZÌ]M [M ºnu Á Á Á{ |ÅZ‹ Z¼Ìe ÉY€] ÉZÌ]M Á{ .|¿|‹ Ê]ZˁY ÄÀ˂ŠÄ] d ¨À» d^ˆ¿
{€/°¸¼Ÿ {Y{ ½ZŒ/¿ ª/̬ve lËZ/f¿ .{Â/] €/̤f» Á 8 Z/e 3 ¾Ì/] ÉZÌ]M Á{ Á |»M d‡{Ä] ğ‚» { €f»Â̈¿Ze \¿ ªË€— Y ÉZÌ]M ½Z» ZÅZ¼Ìe €ËZ‡
Ä/] 1/8FC Á 1/5FC ,1/2FC { Š/°» ,Z/¼Ìe ć Ä] d^ˆ¿ |ÅZ‹ Z¼Ìe { µÂv» {€°¸¼Ÿ į É—Ä] {Â] ˆ¼Å ÉZÌ]M ºnu ŠÅZ¯ Z] µÂv»
ŠËY‚/§Y |/{ 17 Á13/5 ,8/5 \/Ìe€e Ä/] €/´Ë{ Z¼Ìe ć Ä] d^ˆ¿ |ÅZ‹ Z¼Ìe { ʧ€» [M ºnu ¾ÌÀr¼Å .{Â] €fŒÌ] |{ 37 Á 29 ,8/5 \Ìe€e
.{Y{ ½ZŒ¿ 1/2FC Z¼Ìe Á |ÅZ‹ Z¼Ìe ɀe€] ‚Ì¿ É{Zf«Y ĈËZ¬» .|‹ 1/2FC Z¼Ìe Á |ÅZ‹ Z¼Ìe { [M ¥€» ÊËYZ¯ ½|‹ ÉÁZˆ» hŸZ] į d‹Y{
.½Z»€¯ ,c} {€°¸¼Ÿ ,€f»Â̈¿Ze ,ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M :É|̸¯ ÉZÅÃYÁ
Ê/‡€] {Â/» ʟY ¦¸fz» cӐv» ÉY€] ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M
-À˜« ÉZÌ]M ‰Á ÊÀÌ » –ËY€‹ { d‡Y Ã|‹ ŽzŒ» Á Äf§€³ Y€«
½Y‚/Ì» ŠÅZ/¯ Ä/] {Z« ÉZÌ]M ¹Â‡€» ÉZʼnÁ Ä] d^ˆ¿ ÉY¿ ÉY
Cetin and Bilget., ) |/‹Z]Ê» ¦¸fz» cӐv» ÉY€] ÉZÌ]M [M
.(2002
Ê/¨Ë{ ÉZ/ÅdŒ/¯ €/] ÉY¿ ÉZÌ]M €ÌiPe ½YÂÀŸ dve ʬ̬ve
,½M { į |‹ ¹Zn¿Y ZÌ¿€¨Ì·Z¯ d·ZËY { Ayars et al., (1999) –‡Âe
{ ÉYÂ/¿ ÉYÀ/˜« ÉZ/Ì]M Ä/ÀÌ» { ½Y€´ŒÅÁ„a Ä·Z‡ 15 cZ¬Ì¬ve
Á d/§€³ Y€/« Ê]ZˁY {» ZÌ¿€¨Ì·Z¯ [M dˀË|» cZ¬Ì¬ve ÃZ´ŒËZ»M
d/̨̯ {Â/^Æ] dˀË|/» Á ÉZ/Ì]M dˀË|» Ây { į ÊeZ ·Z˜»
ʌËZ»M cÄ] į Ê´¿€§Äm³ Á Än¿ÂË ,Ä^Àa ,c} Y‚» { ­Zy
lËZ/f¿ .d/§€³ Y€/« ʇ€] {» {Â] Äf§€³ c µÂv» d‹Z¯ Á
Ã{Z¨f‡Y ½Z»|¿Y Á µÂv» ½Y‚Ì» ½{Â] ÓZ] Ã|ÀÅ{ ½ZŒ¿ cZ¬Ì¬ve ¾ËY
Z/źfˆ/̇ €ËZ‡ Z] ĈËZ¬» { ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { [M Y
Ĉ//ËZ¬» Â//y { Ê//¬Ì¬ve { (1384) ½YZ//°¼Å Á É|//»Zu .{Â//]
s˜/‡ ª/ˀ— Y Êv˜/‡ ÉZ/Ì]M Á ÉYÂ/¿ ÉYÀ/˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡
ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ‰Á { į |Àf§ZË{ c} {€°¸¼Ÿ €] Ê]M ZÌ¿ ¦¸fz»
32 1
Ä»|¬»
Ê/°Ë ,(Cakir, 2004) Ê]Mº¯ Ä] c} ÃZ̳ ½{Â] …Zˆu ¶Ì·{Ä]
ºÅY€/§ ®Œ/yļ̿ Á ®Œy ª—ZÀ» { ¾ÌŸY cÔ°Œ» ¾Ë€eºÆ» Y
|/‹ ÃÁ{ µÂ/— { ʧZ/¯ [M ¾Ì»Pe 0ZÂy [¸˜» –ËY€‹ ¾fyZ‡
d/¼Ì« ŠËY‚/§Y Á {Âm» [M ž]ZÀ» ŠÅZ¯ Ä] ÄmÂe Z] Á ,|‹Z]Ê» c}
ÓZ/] ½Z»|¿Y Z] ÉZÌ]M ÉZźfˆÌ‡ Y Ã{Z¨f‡Y Ä] ½YÁZŒ¯ ÁÁ€»Y ,½M
d§€ŒÌa Ä] ÄmÂe Z] .|ÀÅ{Ê» ½ZŒ¿ ¶ËZ¼e ʟY ½ZÅZ̳ ÉZÌ]M dÆm
-‰Á Á cY‚ÌÆne ,[M Y ÄÀÌÆ] Ã{Z¨f‡Y ÉY€] ɁÁZŒ¯ d̼ÅY Á º¸Ÿ
ºfˆ/̇ Z/ʼnÁ ¾ËY ĸ¼m Y .d‡Y Ã|Ë{€³ Y|]Y ÉZÌ]M ¦¸fz» ÉZÅ
ŠÅZ/¯ €/] ÃÁÔ/Ÿ ½M {€]Z/¯ Ä/nÌf¿ { Ä/¯ ÉYÂ/¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M
Basal ) d/‡Y Ã|‹ ‰Y‚³ ‚Ì¿ µÂv» {€°¸¼Ÿ ŠËY‚§Y ,[M ¥€»
ÉZ/ʼnÁ Y Ã{Z¨f/‡Y ½Z/°»Y Äf/‹~³ Ä/Å{ |/Àq { .(et al., 2009
cZ/¬Ì¬ve ‚/¯€» ɁÁZŒ/¯ Ê/‡|ÀÆ» Á ÊÀ§ cZ¬Ì¬ve Šz] ʼ¸Ÿ dXÌŠ”Ÿ-1
½Z»€¯ ½Zf‡Y Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯
(Email: [email protected]
:µÂXˆ» Ã|ÀˆË¿ - *)
,ɁÁZŒ¯ ʇ|ÀÆ» Á ÊÀ§ cZ¬Ì¬ve Ĉ‡Â» ,ŠÅÁ„a ZË{Zf‡Y-2
½Z»€¯ |uYÁ ʻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ½YÂm ½Y€´ŒÅÁ„a ÃZ´‹Z] ”Ÿ-3
1391 ½Zfˆ]Ze ,6|¸m ,2ÃZ¼‹ ½Y€ËY ʌ°Å Á ÉZÌ]M ÄˀŒ¿
ª—Z/À» { [M ½Y€/v] Á €¼fˆ/» ÉZÅÊ·Zˆ°Œy Á€] Ä] ÄmÂe Z]
½Z»|¿Y Á ‡ ®Ë Y ½Z»€¯ ½Zf‡Y ĸ¼m Y Œ¯ ®Œyļ̿ Á ®Œy
Ã{Z¨f‡Y ÉZf‡Y { ,€´Ë{ ɇ Y ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ ÉÓZ]
¹Z/n¿Y c} dŒ/¯ { Á ɁÁZŒ/¯ Šz] { Œ¯ [M ž]ZÀ» Y ÄÀÌÆ]
.|‡Ê» €œ¿ Ä] ÉÁ€“ ªÌ¬ve ¾ËY
ZʼnÁ Á {Y»
s€— ÉY€mY Ĭ˜À»
ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ cZ¬Ì¬ve ‚¯€» ÊeZ¬Ì¬ve ğ‚» { ªÌ¬ve ¾ËY
-1389) µZ/‡ Ä/‡ ʗ ½Z»€¯ ½Zf‡Y { ž«YÁ ZaÂm ½Zf‡€Æ‹ Ê Ì^—
€Æ/‹ Ê«€‹ [ÂÀm ɀf»Â¸Ì¯ 25 { ZaÂm Ĭ˜À» .|Ë{€³ Y€mY (1386
o
o
µÂ/— 57 733Á Ê·Z¼‹ ‘€Ÿ 30 33 ÊËZ̧Y€¤m Ã{Á|v» { Á ½Z»€¯
Ê/» Z/Ë{ t˜‡ Y €eÓZ] €f» 1893 Z¨eY ÉYY{ Á Ã|Ë{€³ ž«YÁ Ê«€‹
.|‹Z]
Y€mY ‰Á Á s€— \·Z«
€] ­Zy d]— ŠËZa \ˆu €] ÉZÌ]M dˀË|» Ê]ZˁY œÀ» Ä]
Ê/— ,ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÉYÄ¿Y{ c} {€°¸¼Ÿ
252m2 duZˆ» Ä] Á €f» 12×21 {Z ]Y Ä] ÊÀÌ» { ʌËZ»M µZ‡ ć
0Ô»Z¯ ÉZŭ¸] s€— ÄËZa €] Ã|‹ {€y ÉY¿ ÉZÅc€¯ s€— \·Z« {
.|/»M { Y€/mY Ä/] Y€/°e Ä/‡ { Á cÔ/a d̸b‡Y c Ä] ʧ{Ze
ÃZ/̳ Ž·Z/y Ê]M ZÌ¿) …Z‡Y €] ÉZÌ]M :Y |¿YcZ^Ÿ ÉZÌ]M ÉZÅZ¼Ìe
1/5FC ,1/2FC { Š°» …Z‡Y €] ÉZÌ]M ,Z¼Ìe ć Á (|ÅZ‹ Z¼Ìe)
ÊËZ/Åc€¯ { ZÅZ¼Ìe ŠËZ»M ¾ËY { .µZ‡ ʟ€§ Z¼Ìe Á (1/8FC Á
75 ĸ/Z§ Ä] dŒ¯ ¦Ë{ 4 ¶»Z‹ į €f» 6 µÂ— Á €f» 3 ‘€Ÿ Ä]
{ Ã|/‹ dŒ¯ c} ÉZÅÄeÂ] ĸZ§ .|Àf§€³ Y€« €´Ë|°Ë Y €f»Êf¿Z‡
Ä/¯ ŠËZ/»M ÉZÅY€°e ¾Ì] ĸZ§ Á €f»Êf¿Z‡ 15/5 dŒ¯ ¦Ë{ €Å
¶/¯ {Y|/ e Á {Â/] €/f» 1/5 ,|/Àf§€³ Y€/« ºÅ ZÀ¯ É{¼Ÿ cÄ]
.|̇ c€¯ 12 Ä] ZÅY€°e [ZˆfuY Z] ZÅc€¯
ŠËZ/a ÉZ/ÅZ¼Ìe { ÉZ/Ì]M ½Z/» ¾Ì/Ì e d/Æm ªÌ¬ve ¾ËY {
|¿{Â] d]Zi ɂ¸§ Â¿ Y Zŀf»Â̈¿Ze ,|‹ Ã{Z¨f‡Y €f»Â̈¿Ze Y Êf]—
Á{ ¾Ì] { Á c€¯ €Å –‡Á { Á ɀf»Êf¿Z‡ 45 Á 15 ª¼Ÿ Á{ { į
Č/Ë Ä ‡Âe Ä] ÄmÂe Z] .|¿|Ë{€³ \¿ ÃZ̳ ÄeÂ] Á{ ¾Ì] Á dŒ¯ –y
15 ª/¼Ÿ { Ä/¯ ɀf»Â̈/¿Ze Y ,|/‹ ¦/¸fz» ¶uY€» { c} ÃZ̳
Y Á |/‹ Ä/Ì·ÁY ¶/uY€» { d/WY€« d/Æm {Â] Ã|‹ \¿ ɀf»Êf¿Z‡
d/WY€« dÆm {Â] Ã|‹ \¿ ɀf»Êf¿Z‡ 45 ª¼Ÿ { į ɀf»Â̈¿Ze
ºnu ½{€¯ ŽzŒ» ÉY€] .|‹ Ã{Z¨f‡Y |‹ Ê¿ZËZa Á Ê¿ZÌ» ¶uY€» {
,­Z/y Êf]Â/— Ê/ÀvÀ» ®¼¯ Ä] Á €f»Â̈¿Ze Y Ã{Z¨f‡Y Z] ‚Ì¿ ÉZÌ]M
Ã{ÁM d/‡{Ä] Y s€— ÉZÅZ¼Ìe ÉZŊ°» Z] €›ZÀf» ʼnu d]—
FC |/u { ­Z/y d]— Ä] Y ZÅZ¼Ìe Y ®Ë €Å { ­Zy d]— Á
70
Ä/] d^ˆ¿ Zf°Å { ¹€³Â¸Ì¯ 2015 {Á|u { ,c} Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ ÉY¿
Z/e ‰Á ¾/ËY { ‚Ì¿ [M ¥€» ÊËYZ¯ Á Äf§ZË ŠËY‚§Y Êv˜‡ ‰Á
.|‹Z]Ê» Êv˜‡ ÉZÌ]M €]Y€] ć
d/ve ÉZ/Ì]M ÉZ/źfˆÌ‡ Y ÉY{€]ÀÆ] į d‡Y Ê·Zu { ¾ËY
ÉZ/ÅÊËZ‡Z¿ Z] ÉZÌ]M dˀË|» ÄÀÌ» { ÉY¿ ÉYÀ˜« ĸ¼m Y ZŒ§
Á ½Z//‡ZÀ‹Z¯ ÊËZÀ//‹M ¹|//Ÿ ½M ¶//ËÓ{ Y Ê//°Ë |//‹Z]Ê//» Á€//]Á
Z/Ì¿ {Â/» [M ªÌ«{ {€]Z¯ ÄÀÌ» { cZŸÔ—Y Á Š¿Y{ Y ½YY{€]ÀÆ]
.|‹Z]Ê» ÃZ̳
|À¸/‹Â] Ä/¬˜À» ÉY€/] c} [M ¥€» Howel et al., (1998)
Y [M ¥€/» ÊËYZ/¯ Á \/ °»€f» 8026 Ze 4657 ÄÀ»Y{ { …Y‚´e
Ä/Ÿ‚» Ä/¯ ʘËY€/‹ dve \ °»€f» €] ¹€³Â¸Ì¯ 1/68 Ze 1/65 ¾Ì]
Hernandez et al., (2010) .|/¿{€¯ ‰Y‚³ |‹Z] Ã|‹ ÉZÌ]M [Ây
c} ÉY€/] ÉZÌ]M [M Â¼n» į |¿{Y{ ‰Y‚³ ®Ë‚°» { Êu€— {
Y {€/°¸¼Ÿ ½Y‚/Ì» ¾Ì/Àr¼Å d‡Y €Ì¤f» \ °»€f» 8640 Ze 6825 Y
Z/e 1/2 ¾Ì/] [M ¥€» ÊËYZ¯ Á Zf°Å { ¹€³Â¸Ì¯ 10700 Ze 8250
. |‹Z]Ê» \ °»€f» €] ¹€³Â¸Ì¯ 1/24
Á{ ɀ̳ÁY|¿Y ,c} ÃZ̳ ÉZÌ]M Ây { ºÆ» ¶WZˆ» Y Ê°Ë
Z/‡¶°Œ/» ¾Ì/ŸY ÉY€/] cZ«ÁY €j¯Y { į |‹Z]Ê» ÉZÌ]M ½Z» Á
-‰Á Y Ê°Ë ÉZÌ]M ½Z» ¹ÔŸY dÆm €f»Â̈¿Ze Y Ã{Z¨f‡Y .|‹Z]Ê»
.|‹Z] Ä£|£{Ê] Á |̨» ¾ÌŸY ÉY€] |¿YÂeÊ» į d‡Y ÉYÃ{Z‡ ÉZÅ
{ Y ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M dˀË|» Conzalez et al., (1988)
dŒ/¯ ÉY€/] €f»Â̈¿Ze dWY€« …Z‡Y €] ®Œy Á €e ,†Ìy t˜‡ ć
Y€/« Ê/‡€] {Â/» ʧ{Z/e 0Ô»Z/¯ ÉZŭ¸] s€— \·Z« { Á c}
\/Ìe€e Ä/] ©Â/§ Z/¼Ìe Ä/‡ { {€°¸¼Ÿ –‡Âf» ªÌ¬ve ¾ËY { ,|¿{Y{
{ †Ìy Z¼Ìe Á |»M d‡{Ä] Zf°Å { ¹€³Â¸Ì¯ 5579 Á 6734 ,8287
.|/‹ ‰Y‚/³ Y{ÊÀ » €´Ë{ Z¼Ìe Á{ Ä] d^ˆ¿ |{ 5 µZ¼fuY t˜‡
{ [M {Â/^¼¯ €/iY ɀ/´Ë{ ªÌ¬ve { Yongqiang et al., (2004)
Á c} { [M ¥€/» ÊËYZ/¯ Á µÂ/v» {€/°¸¼Ÿ ÉÁ €] Y ­Zy
Á Fc Z¼Ìe Á{ c} ÉY€] ªÌ¬ve ¾ËY { .|¿{Y{ Y€« Ä ·Z˜» {» ¹|À³
Fc Z¼Ìe { į ,{Y{ ½ZŒ¿ ªÌ¬ve ¾ËY lËZf¿ .|‹ Äf§€³ €œ¿ { 0/8Fc
[M ¥€» ÊËYZ¯ Z] Á Zf°Å { ¹€³Â¸Ì¯ 8170 Y|¬» Z] c} {€°¸¼Ÿ
6530 {€/°¸¼Ÿ Z/] 0/8Fc Z¼Ìe Ä] d^ˆ¿ \ °»€f» €] ¹€³Â¸Ì¯ 1/52
€/] ¹€³Â/¸Ì¯ 1/39 Z/] €/]Y€] [M ¥€/» ÊËYZ¯ Á Zf°Å { ¹€³Â¸Ì¯
Shaozhong et .{Â] Y{Ây€] Ê·Â^« ¶]Z« 0Zf^ˆ¿ ŠËY‚§Y Y \ °»€f»
d/ve c} ÉY€] [M ¥€» ÊËYZ¯ \ˀ“ ʌËZ»M { al., (1998)
\ˆ/u €/] ÉZ/Ì]M ÉZ/ÅZ¼Ìe |/¿{Y{ Y€/« Ä/ ·Z˜» {» Y ÉZÌ]Mº¯
,|/‹ Äf§€¯ €œ¿ { (|{ 60Á 50, 40) ʟY ḑ€› Y ÊËZÅ|{
\/ °»€f» 7460 Z] €]Y€] Y ʧ€» [M Y|¬» ¾Ë€eÓZ] Ä ·Z˜» ¾ËY {
ÊËYZ/¯ Á |/¿{¼¿ ‰Y‚/³ \/ °»€f» 5340 Z/] €]Y€] Y ½M ¾Ë€f¼¯ Á
¹€³Â/¸Ì¯ 1/31 Á 1/61 Z] €]Y€] \Ìe€e Ä] ©Â§ €Ë{Z¬» ÉY€] [M ¥€»
.|»M d‡{Ä] \ °»€f» €]
71
...dˀË|» { ­Zy d]— ŠËZa Z] ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { c} ¥€» ÊËYZ¯ LZ¬eY
Y Ã|/»M d/‡{Ä] {|Ÿ †b‡ Á Ã|»M d‡{Ä] ÉZÌ]M ª¼Ÿ Ze ºÌ¿Z‡Ê»
.|ËM d‡{Ä] ÉZÌ]M [M ºnu Ze Ã{€¯ [€“ ZÅc€¯ t˜‡ {
h/Ìf¿Â»–¾¼À/a µÂ»€§ Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÃZ̳ Ê]M ZÌ¿ ,|ÅZ‹ Z¼Ìe {
,Ã{Y‚/̸Ÿ) |/‹ ¾Ì/Ì e ÊÅZ̳ \ˀ“ µZ¼ŸY Á ÂWZ§ –‡Âe Ã|‹ sԏY
¾Ë€/e®Ë{‚¿ Y hÌf¿Â» – ¾¼Àa µÂ»€§ Ä] •Â]€» ÉZŀf»YZa .(1387
|/Ë{€³ ~yY ,(½Z»€¯ €Æ‹) ŠËZ»M ¶v» Ĭ˜À» Ä] ʇZÀ‹YÂÅ ÃZ´fˆËY
{ c} ÊÅZ/̳ \ˀ/“ cY€/Ì̤e ÊÀvÀ» Ä] ÄmÂe Z] ÊÅZ̳ \ˀ“ Á
¶¼ ·YÂf/‡{ Y Ã{Z¨f/‡Y Z/] ÉZ/Ì]M ÉZ/ÅÃÁ{ ÉY€/] |‹ ¶§ µÂ—
.(Jared et al., 2008) |‹ ¾ÌÌ e ÂWZ§ 56 ÃZ¼‹ ÄˀŒ¿
Ä ·Z˜» {» ­Zy Á [M ÊËZ̼̋ cZ̏y Êy€] 2 Á 1 µÁY|m
…Z‡Y €] ÃZ̳ ZÌ¿ {» ÊËZ̼̋ {¯ Y|¬» ¾ÌÀr¼Å .|Å{Ê» ½ZŒ¿ Y
,½Z»€¯ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯ cZ¬Ì¬ve ‚¯€» ­Zy Á [M ÃZ´ŒËZ»M Ä̏Âe
Ê»Z/¼e Ä/¯ {Â] ¶bˀe cZ¨ˆ§ €a‡ ¹€³Â¸Ì¯ 120 ,ÃÁY ¹€³Â¸Ì¯ 100
{ Ä/eY {¯ ʬ]Z» Á dŒ¯ ½Z» { ÄeY {¯ ¹Â‡ ®Ë Á ÄeZ¨ˆ§ {¯
¾/ËY { Ä/¯ ÊËZ/ŀf»YZa .|/‹ Ã{Z¨f/‡Y c} ½|/‹ ij€] 3-4 ĸu€»
Ä/¯ µÂ/v» {€°¸¼Ÿ (¦·Y :Y |¿{Â] cZ^Ÿ |¿|‹ ɀ̳ÁY|¿Y Ä ·Z˜»
Ã{Z¨f‡Y –‡Á Ã|‹ dŒ¯ ¦Ë{ Á{ Y c€¯ €Å { ½M ɀ̳ÁY|¿Y ÉY€]
ÊËYZ/¯ ([ ,|¿|/‹ ¥~/u ÄÌ/‹Zu ½YÂ/ÀŸ Ä/] ÉZÀ¯ ¦Ë{ Á{ Á |‹
½Y‚/Ì» €/] c€¯ €Å µÂv» {€°¸¼Ÿ ½{¼¿ ºÌˆ¬e Y į [M ¥€»
¶»Z/‹ Z/Åɀ/̳ÁY|¿Y€ËZ‡ (k Á |»M d‡{Ä] c€¯ €Å { ʧ€» [M
€/] Ä/¯ ¦Ë{ { Ä¿Y{ {Y| e Á µÔ] { Ä¿Y{ ¦Ë{ {Y| e ,Ä¿Y{ Y‚Å ½Á
.|Ë{€³ ɀ̳ÁY|¿Y |¿|‹ [Zzf¿Y ʧ{Ze cÄ] į µÔ] 10 ÉÁ
Á Y‚/n» ÃZ´Œ/ËZ»M Á{ { ­Z/y Êf]Â/— ÊÀvÀ» ŠËZ»M ¾ËY {
3 µÁ|/m { Ä/¯ |/»M d/‡{Ä] ª¼Ÿ ć { ¦¸fz» ÉZŊ°» dve
.d‡Y Ã|‹ Ã{Y{ ½ZŒ¿
ªÌ¬ve ÉZÅZ¼Ìe É{Zf«Y ĈËZ¬»
cӐ/v» { ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ‰Á ɀ̳Z¯Ä] Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z]
Ĉ/ËZ¬» ÉY€/] ª/̬ve ¾/ËY { ,Y~· {Y{ €] { Y É{Zˁ ÄÀ˂ŠʟY
ʧ€» [M ½Y‚Ì» ÉYY Ä] ¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe {€°¸¼Ÿ ½Y‚Ì» É{Zf«Y
|‹ Ã{Z¨f‡Y (B/C) 1ÄÀ˂ŠÄ] d ¨À» d^ˆ¿ É{Zf«Y ®ÌÀ°e Y ,ZŽM
Ä¿ÓZ/‡ Ê·Z¼fuY ž§ZÀ» ¾Ì´¿ZÌ» d^ˆ¿ ‰Á ¾ËY { .(1372 ,Ê¿Z˜¸‡)
d/yYÂÀ°Ë ÄÀ˂Šµ{Z » Ä] Ä¿ÓZ‡ Ê·Z¼fuY ž§ZÀ» dyYÂÀ°Ë µ{Z » ZË Á
®/Ë Z/Ì » Z] Ã|‹ Ä^‡Zv» d^ˆ¿ Á {‹ʻ Ä^‡Zv» ,Z¼Ìe €Å Ä¿ÓZ‡
€/³Y Á É{Z/f«Y s€/— ¹Zn¿Y |‹Z] B/C>1 Är¿ZÀq .{{€³Ê» ĈËZ¬»
ÉY€/] ‰Á ¾/ËY { .|‹Z]Ê» É{Zf«Y €Ì£ s€— ¹Zn¿Y |‹Z] B/C<1
Ä/] d/ ¨À» d^ˆ/¿ Y|f]Y į d‡Y ¹Ó ,¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe ¾Ì] ĈËZ¬»
Y Z/¼Ìe €Å Á Ã{€¯ Ä^‡Zv» ©Â§ ¶¼ ·YÂf‡{ ª^— Y Z¼Ìe €Å ÄÀ˂Å
†b/‡ ,{€¼/‹ {Á{€/» {Â] ®Ë Y €f¼¯ ½M ÄÀ˂ŠÄ] d ¨À» d^ˆ¿ į
Y €fŒ/Ì] Z/ŽM Ä/À˂ŠÄ] d ¨À» d^ˆ¿ į ÊËZŽM { Y ÄÀÌÆ] Z¼Ìe
Á{ Ä/] Á{ Y Z/ŽM Á ÄfyZ‡ \e€» ÄÌ·ÁY ÄÀ˂Š\ˆu €] ,|‹Z]Ê» ®Ë
.(1372 ,Ê¿Z˜¸‡) {€¯ ĈËZ¬»
1
pH
EC
(dS/m)
7/1
4
Ä ·Z˜» {» [M ÊËZ̼̋ cZ̏y Êy€] -1 µÁ|m
(meq/L) ZŽÂÌeZ¯
(meq/L) ZŽÂÌ¿M
Co3-2
-
HCO3-
Cl-
5/2
57/2
SO4-2
Mg+2
Ca+2
21/4
13/4
41
K+ Na+
-
69
Fe2+
Mg2+
0/078
0/014
Ä ·Z˜» {» ­Zy ÊËZ̼̋ Á ʰ˂̧ cZ̏y Êy€] ‚Ì·Z¿M lËZf¿ -2 µÁ|m
SAR
1/65
1/81
1/52
pH
EC
(dS/m)
7/5
7/2
7/4
0/85
0/8
0/81
(€fÌ· { ½ÓYÂ̯Y ʸ̻) µÂ¸v» ÉZŽÂÌeZ¯ Á ZŽÂÌ¿M
Ca
+2
4
4/5
3/9
+2
Mg
6
5/7
5/5
+
Cl
4/21
4
4/1
4
3/8
4/1
Na
-
HCO
3-
2/8
2/54
2/7
…
d¸Ì‡
¾‹
­Zy ª¼Ÿ
SO4
(|{)
(|{)
(|{)
(€f» Êf¿Z‡)
7/63
7/5
7/3
6
10
9
8
9
11
86
81
80
0-30
30-60
60-90
-2
¦¸fz» ÉZŊ°» { {Âm» d]— – 3 µÁ|m
1- Benefit / Cost Ratio
1/8FC
1/5FC
1/2FC
ʳ{€»„aʬ¿
ʟY ḑ€›
­Zyª¼Ÿ
(|{)
9/9
10/3
11/1
(|{)
11/4
12
12/7
(|{)
12/57
12/8
13/3
(|{)
5/84
6/6
7/3
(|{)
16/3
16/5
17/2
(€f»Êf¿Z‡)
0- 30
30-60
60-90
1391 ½Zfˆ]Ze ,6|¸m ,2ÃZ¼‹ ½Y€ËY ʌ°Å Á ÉZÌ]M ÄˀŒ¿
1/2FC { Š/°» Á (|ÅZ‹) ÃZ̳ Ž·Zy Ê]M ZÌ¿ ,Z¼Ìe Á{ į {‹ʻ
Ä/‡ –/‡Âf») Z/f°Å { ¹€³Â¸Ì¯ 9070 Á 9900 \Ìe€e Ä] {€°¸¼Ÿ Z]
Z/] €/´Ë{ Z/¼Ìe Á{ Á |/¿YÄ/f§€³ Y€/« (A) ÉZ/»M ÃÁ€³ ®Ë { (µZ‡
.|/¿YÄ/f§€³ Y€/« (B) ÉZ/»M ÃÁ€³ €´Ë{ { ‚Ì¿ ºÅ Ä] ®Ë{‚¿ {€°¸¼Ÿ
|/{ 14 d/]— …Z‡Y €] c} Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ į d‡Y €¯} Ä] ¹Ó
ʧ€/» [M ½Y‚/Ì» ª/̬ve ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å .d‡Y Ã|‹ Ä^‡Zv» Ä¿Y{
–‡Âf») Zf°Å { \ °»€f» 7100 Ze 5930 Y ¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe ÉY€]
|¿Á Z] ÉZÌ]M [M µZ¼ŸY ŠÅZ¯ |¿Á ,ÊeZ^Ÿ Ä] .{Â] €Ì̤f» (µZ‡ ć
.|‹Z]Ê» ˆ¼Å c} Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ ŠÅZ¯
€ÌiP/e ½YÂÀŸ dve ʬ̬ve { Lamm and Trooien, (2003)
Ä/] …Y‚¿Z/¯ { c} {€/°¸¼Ÿ €/] Êv˜‡€Ë ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡
¾/ËY lËZ/f¿ Y ,|ÀfyY{€a Â“» ¾ËY €ÌyY µZ‡ Ã{ ÉZŊÅÁ„a ʇ€]
{ c} [M ¥€/» Ä/¯ {€/¯ ÃZ/‹Y Â“» ¾ËY Ä] ½YÂeÊ» ªÌ¬ve
ÊËYZ/¯ Á Z/f°Å { \/ °»€f» 7890 Z/e 6670 ¾Ì] |‹ ¶§ µÂ—
Á |/‹Z]Ê/» \/ °»€f» €/] ¹€³Â/¸Ì¯ 1/46 Z/e 1/39 ¾Ì] [M ¥€»
€/Ì̤f» Z/f°Å { ¾/e 10/975 Z/e 9/761 Y {€°¸¼Ÿ ½Y‚Ì» ¾ÌÀr¼Å
.d‡Y
ZÅÃ{Y{ ¶Ì¸ve Á Ä˂ne
¹€/¿ Y Ã{Z¨f/‡Y Z/] dŒ¯ ½ZËZa { ªÌ¬ve Ã|»M d‡{Ä] ÉZÅÃ{Y{
Ĉ/ËZ¬» Á |Àf§€³ Y€« ¶Ì¸ve Á Ä˂ne {» MSTAT-C ÉZ»M Y‚§Y
.|Ë{€³ ¹Zn¿Y (|{ ®Ë t˜‡ {) ¾°¿Y{ ½Â»M Z] Zž̴¿ZÌ»
hv] Á lËZf¿
Ê]M ZÌ¿ Z¼Ìe ,ŠËZ»M µZ‡ cY€iY Ä] •Â]€» †¿ZËYÁ Ä˂ne lËZf¿
4 µÁ|/m { {€°¸¼Ÿ ÉY€mY Á c} Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ €] ZŽM ¶]Z¬f» €iY Á
ŠËZ»M µZ‡ €iY į d‡Y ½M Y ʯZu lËZf¿ ¾ËY .d‡Y Ã|‹ Ã{Y{ ½ZŒ¿
Z/¼Ìe €/iY Ê/·Á d/‡Y Ã{Â/] Y{ÊÀ » €Ì£ ½M ÉY‚mY Á Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ €]
-ÊÀ » |{ ®Ë µZ¼fuY t˜‡ { ½M ÉY‚mY Á Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ €] ÉZÌ]M
{€°¸¼Ÿ ÉY‚mY Á Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ €] Á{ ½M ¶]Z¬f» €iY ¾ÌÀr¼Å Á Ã{Â] Y{
.|‹Z]Ê» Y{ÊÀ » €Ì£
ʧ€» [M ½Y‚Ì» Á Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ
Y ¶Zu c} Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ ¾Ì´¿ZÌ» ĈËZ¬» Y Ã|»M d‡{Ä] lËZf¿
µZ/‡ Ä/‡ –/‡Âf») ʧ€/» [M ½Y‚/Ì» ¾Ì/Àr¼Å Á ÉZÌ]M Z¼Ìe €iY
ŽzŒ/» …Z/‡Y ¾/ËY €/] .d‡Y Ã|‹ Ã{Y{ ½ZŒ¿ 1 ¶°‹ { (ŠËZ»M
s€— \¯€» †¿ZËYÁ Ä˂ne ďÔy -4µÁ|m
Ä¿Y{ ¦Ë{ {Y| e
1/151 ns
0/773
8/555**
0/001 ns
0/075
1/92
¦Ë{ { Ä¿Y{ {Y| e
5/505 ns
5/768
167/586**
0/013 ns
7/638
6/25
Y{ÊÀ »€Ì£ ns
Ä¿Y{ Y‚Å ½Á
72
Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ
(¹€³)
(Zf°Å { ¹€³Â¸Ì¯)
ns
794/852
1987799/00ns
921/025
4196858/531
**
5933/182
23914004/747**
1/325 ns
12975/915 ns
418/089
2550783/866
6/5
15/83
%1 t˜‡ { Y{ÊÀ » * *
É{YM Äm{
cY€Ì̤e ž^À»
2
6
3
6
18
µZ‡
µZ‡ {Y€°e
ÉZÌ]M
ÉZÌ]M × µZ‡
Z˜y
(%) cY€Ì̤e \ˀ“
(|{ ®Ë t˜‡ { ¾°¿Y{ ‰Á Ä]) ÉZÌ]M Z¼Ìe €iY Y ¶Zu c} Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ ¾Ì´¿ZÌ» ĈËZ¬» -1 ¶°‹
73
...dˀË|» { ­Zy d]— ŠËZa Z] ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { c} ¥€» ÊËYZ¯ LZ¬eY
[M ¥€» ÊËYZ¯
ÉZÌ]M Á{
[M ¶//¯ €//] µÂ//v» {€//°¸¼Ÿ ºÌˆ//¬e Y [M ¥€//» ÊËYZ//¯
[M ¥€/» ÊËYZ/¯ .|ËMÊ» d‡{Ä] ¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe ÉY€] ʧ€»
Á (|ÅZ/‹) ÃZ̳ Ž·Zy Ê]M ZÌ¿ ,Z¼Ìe Á{ { (ŠËZ»M µZ‡3 ¾Ì´¿ZÌ»)
Á ÃZ/´ËZm ¾Ë€eÓZ/] { \/ °»€f» €] ¹€³Â¸Ì¯ 1/36 Y|¬» Z] 1/2FC
.|/¿YÄ/f§€³ Y€/« ÃZ/´ËZm ¾Ë€/e¾ÌËZa { 1/03 Y|¬» Z] 1/8FC Z¼Ìe
{ c} ÃZ̳ {€°¸¼Ÿ ʇ€] Ä] ʬ̬ve { (1386) ½YZ°¼Å Á É}M
Ê/]M Z/Ì¿ Ä/‡ ªÌ¬ve ¾ËY { .|ÀfyY{€a ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ‰Á
¾Ì/] Y [M ¥€» ÊËYZ¯ Á |¿{€¯ ĈËZ¬» Y |{ 80 Á 100 ,120
.|¿{ÁM d‡{ \ °»€f» €] ¹€³Â¸Ì¯ 1/57 Ze 1/27
{ \/ °»€f» 6700 Ze ʧ€» [M ŠËY‚§Y Z] [M ¥€» ÊËYZ¯
¶°‹) {Y{ ½ZŒ¿ {Ây Y ʌÅZ¯ |¿Á ½M Y | ] ¾°Ì·Á ŠËY‚§Y Zf°Å
.(2
L‚m Ä] ÉZÌ]M Á{ d‡Y Ã|‹ ŽzŒ» 5 µÁ|m { į —½Z¼Å
-Ê/» |‹ ¶§ µÂ— { Ä^e€» ®Ë ÁÁ 2 €Å į |ÅZ‹ Z¼Ìe ÉY€]
Ä/mÂe Z] .|‹Z]Ê» €Ì¤f» |‹ ¶§ µÂ— { €´Ë{ Z¼Ìe 3 ÉY€] ,|‹Z]
Ê/¿YÁY€§ ¾Ë€fŒÌ] (Á 120) ŠËZ»M ¾ËY { c} |‹ ÃÁ{ µÂ— Ä]
Á{ 1/8FC Z/¼Ìe { .|/‹Z]Ê» ÁÁ 3 ,1/2FC Z¼Ìe { ÉZÌ]M Á{
Á{ ¾Ë€fŒ//Ì] ÁÁ 4 ÉZ//Ì]M Á{ .|//Ë{€´¿ Ã|ÅZŒ//» ÁÁ 3 ÉZ//Ì]M
0Z/^ˀ¬e Á |Ë{€³ Ã|ÅZŒ» 1/5FCÁ 1/2FC Z¼Ìe Á{ { į {Â] ÉZÌ]M
Ê/¿YÁY€§ ¾Ë€fŒ/Ì] .{Â/] €]Y€] Z¼Ìe Á{ €Å { ŠËZ»M µZ‡ ć €Å {
.|/Ë{€³ Ã|ÅZŒ/» 1/8FC Á 1/5FC ÉZÅZ¼Ìe { ÁÁ 5 ÉZÌ]M Á{
Á {Â/] 1/8FC Z¼Ìe { ÁÁ 6 ÉZÌ]M Á{ Ê¿YÁY€§ ¾Ë€fŒÌ] ¾ÌÀr¼Å
Z/¼Ìe { –/¬§ Á ­|/¿Y {Y| e Ä] ÁÁ 8 Á 7 ÉZÌ]M ÉZÅÁ{ Ê¿YÁY€§
ÃZ/̳ |‹ Z] ÉZÌ]M ÉZÅÁ{ { ¥ÔfyY ¾ËY .|Ë{€³ Ã|ÅZŒ» 1/8FC
ÃZ/̳ |/‹ ÃÁ{ ½Z/ËZa Ä/] Ä/q €/Šį É—Ä] d‡Y •Z^eY { ‚Ì¿
©Z/¼ŸY { {Â/m» [M Y ½M Ã{Z¨f‡Y Á ČË |‹ Z] ºË‹ʻ ®Ë{‚¿
ÃZ̳ |‹ ¶§ µÂ— { ÉZÌ]M ÉZÅÁ{ { ÉY{ÊÀ » ¥ÔfyY ,­Zy
Z/] ÉZ/Ì]Mº/¯ µZ¼ŸY €ÌiPe Ä] Oktem et al (2003) .{‹ʻ {ZnËY
-À/˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÁÁ 8 Á 6 ,4 ,2 ÉZÌ]M ÉZÅÁ{
¾Ë€fŒ/Ì] Ä/¯ |¿|Ì/‡ ÄnÌf¿ ¾ËY Ä] ZŽM ,|ÀfyY{€a c} ÃZ̳ €] ÉY
{ ¾/e 12/66 {€/°¸¼Ÿ Z/] ÁÁ Á{ ÉZ/Ì]M Á{ { µÂv» {€°¸¼Ÿ
€fŒ/Ì] ÉZ/Ì]M Á{ Äq €Å į |Àf‹Y{ ½ZŸ}Y ¾ÌÀr¼Å |‹Z]Ê» Zf°Å
.|]ZËÊ» ŠÅZ¯ µÂv» {€°¸¼Ÿ {‹
Ä¿Y{ Y‚Å ½Á
Y ÉY{Ê/À » cÁZ/¨e «Ä/¿Y{ Y‚Å ½Á» d¨ {» { µZ‡ €iY
µZ/¼fuY t˜/‡ { ÉZÌ]M ¦¸fz» s˜‡ Âf¯Z§ Ê·Á .{Y|¿ ½ZŒ¿ {Ây
.(4 µÁ|/m) |/¿{Y{ Y€/« €ÌiZe dve Y ʇ€] {» d¨ |{ ®Ë
€iY Y ¶Zu Ä¿Y{ Y‚Å ½Á Ä·Z‡ ć ¾Ì´¿ZÌ» ĈËZ¬» Y į —½Z¼Å
Y‚Å ½Á { É|{ 9 ¥ÔfyY º£ Ä] ,d‡Y ŽzŒ» ÉZÌ]M Z¼Ìe
™Zv· Y Z»Y ,1/2FC Á (|ÅZ‹) ÃZ̳ Ž·Zy Ê]M ZÌ¿ ,Z¼Ìe Á{ ¾Ì] Ä¿Y{
€/´Ë{ { ‚/Ì¿ €/´Ë{ Z¼Ìe Á{ Á |Àf§€³ Y€« (A) ÃÁ€³ ®Ë { ÉZ»M
.|Àf§€³ Y€« (B) ÉZ»M ÃÁ€³
|‹ ¶§ ÃÁ{ µÂ— { Z¼Ìe €Å ÉY€] ÉZÌ]M ÉZÅÁ{ Ê¿YÁY€§ -5 µÁ|m
|ÅZ‹ Z¼Ìe
ÉZÌ]M Á{
ÁÁ 2
Ê¿YÁY€§
ÁÁ 3
Ê¿YÁY€§
ÁÁ 4
Ê¿YÁY€§
ÁÁ 5
Ê¿YÁY€§
ÁÁ 6
Ê¿YÁY€§
ÁÁ 7
Ê¿YÁY€§
ÁÁ 8
Ê¿YÁY€§
1/2FC Z¼Ìe
1/5FC Z¼Ìe
1/8FC Z¼Ìe
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µZ‡
µÁY
¹Á{
¹Â‡
µÁY
¹Á{
¹Â‡
µÁY
¹Á{
¹Â‡
µÁY
¹Á{
¹Â‡
60
60
60
6
4
6
16
17
16
2
3
4
15
15
15
13
15
14
5
3
4
10
9
8
6
9
7
1
1
2
9
8
9
1
1
1
1
1
1
1391 ½Zfˆ]Ze ,6|¸m ,2ÃZ¼‹ ½Y€ËY ʌ°Å Á ÉZÌ]M ÄˀŒ¿
12000
1,7
Ωή̰ϠϤϋ
1,5
10000
1,3
8000
1,1
6000
0,9
4000
0,7
2000
0,5
(kg/ha) Ωή̰ϠϤϋ
Ώ΁ ϑήμϣ ̶ϳ΁έΎ̯
(kg/m3) Ώ΁ ϑήμϣ ̶ϳ΍έΎ̯
74
0
4000
5000
6000
7000
8000
(m3/ha) ̶ϓήμϣ Ώ΁
¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe { [M ¥€» ÊËYZ¯ Ä·Z‡ 3 –‡Âf» ĈËZ¬» -2 ¶°‹
c€¯ €Å { ʧ€» ¹Ô«Y ½Y‚Ì» -6 µÁ|m
Z¼Ìe
ʧ€» [M ½Y‚Ì» –‡Âf»
ʧ€» ~] ½Y‚Ì» –‡Âf»
ʧ€» {¯ ½Y‚Ì» –‡Âf»
ÀÆ] ÄÀ˂Å
½Y‚Ì»
d ¨À» d^ˆ¿
(m3) c€¯ €Å {
13/05
12/15
11/31
10/85
(gr) c€¯ €Å {
72
72
72
72
(kg) c€¯ €Å {
7
7
7
7
ÉY{€]
39506
40218
39950
39802
{€°¸¼Ÿ
17/82
16/15
12/58
11/2
ÄÀ˂ŠÄ]
1/26
1/12
0/88
0/79
|ÅZ‹
FC1/2
FC1/5
FC1/8
¦/Ë{ {Y|/ e ŠÅZ/¯ hŸZ] c} dŸY ÉY€] [M ¥€» ŠÅZ¯ į
.(4 ¶°‹) {{€³Ê» Ä¿Y{
50
¦Ë{ { Ä¿Y{ {Y| e
45
A
A
40
B
B
35
30
25
20
15
10
5
0
ΪϫΎη
1/2 FC
1/5 FC
1/8 FC
ÉZÌ]M ¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe
¦Ë{ { Ä¿Y{ {Y| e d¨ ÉÁ €] ÉZÌ]M ÉZÅZ¼Ìe €iY -3 ¶°‹
É{Zf«Y ĈËZ¬»
320 (Z/ÅÄ¿YZË µZ¼ŸY ½Á|]) [M \ °»€f» €Å ,LZÆ] Z] ªÌ¬ve ¾ËY
Ä/¯ ÉY{€]ÀÆ] ÄÀ˂Š¾ÌÀr¼Å Á ,(1387 ,½YZ°¼Å Á ʻԇY) µZË
ÊËZ̼Ì/‹ {¯ ¹€³Â¸Ì¯ €Å ,µZË 18500 c} ~] ¹€³Â¸Ì¯ €Å ¶»Z‹
µÔ] { Ä¿Y{ ¦Ë{ Á ¦Ë{ { Ä¿Y{ {Y| e
Ä¿Y{ {Y| e ,c} Ä·Ô] ®e ÉZÅ|ˀ^ÌÅ {€°¸¼Ÿ ºÆ» LY‚mY Y Ê°Ë
€] ÉZÌ]M Z¼Ìe d‡Y ŽzŒ» 4 µÁ|mY į —½Z¼Å .d‡Y ¦Ë{ {
Z/=»Y Äf/‹Y{ |{ ®Ë µZ¼fuY t˜‡ { ÉY{ÊÀ » €iY d¨ ¾ËY ÉÁ
Y ¾Ì/Àr¼Å .d‡Y Äf‹Y|¿ ÉY{ÊÀ » €ÌiZe ©Â§ d¨ ÉÁ €] µZ‡ €iY
Z/¼Ìe Á (|ÅZ/‹) ÃZ/̳ Ž·Zy Ê]M ZÌ¿ Z¼Ìe ¾Ì] į |ËMÊ»€] 3 ¶°‹
Ä/] d^ˆ/¿ Z¼Ìe Á{ ¾ËY Á {Y|¿ {ÂmÁ ÊeÁZ¨e ÉZ»M ™Zv· Y ,1/2FC
d/ve Á €/eÊ¿ÓÂ/— ÉZ/Ì]M Á{ ¶Ì·{ Ä] 1/8FC Á 1/5FC Z¼Ìe Á{
ÃZ̳ |‹ ÄÌ·ÁY ¶uY€» { 1/8FC Á 1/5 FCZ¼Ìe Á{ ¾f§€³ Y€« ŠÀe
Á ɀ/Ì»Y Â/y ¾/ËY { .|Àf/‹Y{ €¯~·Y©Â§ d¨ ÉÁ ɀfÆ] €iY
Á Ê/Å{¶/³ ¶/uY€» { Ê/]M ŠÀe į |¿{€¯ ZƛY (1388) ½YZ°¼Å
.{‹ʻ µÔ] ¦Ë{ { Ä¿Y{ {Y| e ½|‹ º¯ hŸZ] ,Ä¿Y{ ½|‹ €a ¶ËYÁY
{€°¸¼Ÿ Ã|ÀÅ{ ¶Ì°Œe LY‚mY €´Ë{ Y µÔ] €Å { Ä¿Y{ ¦Ë{ {Y| e
–ËY€/‹ €ÌiP/e d/ve €/f¼¯ ÊiY d¨ ®Ë ½YÂÀŸ Ä] Á Ã{Â] c} {
¾/ËY Z/] .(Shakarami and Rafiee., 2009) {€/̳ʻ Y€« ʘÌv»
ÉÁ €/] ÉZ/Ì]M Z/¼Ìe d/‡Y ŽzŒ/» 4 µÁ|mY į —½Z¼Å µZu
.d/‡Y Äf/‹Y{ |/{ ®Ë µZ¼fuY t˜‡ { ÉY{ÊÀ » €iY ©Â§ d¨
Ä/˜]Y µÔ/] €Å { Ä¿Y{ ¦Ë{ {Y| e ÉÁ €] ŠËZ»M µZ‡ ć –‡Âf»
ÉÂ/—Ä] |Å{Ê» ½ZŒ¿ d¨ ¾ËY Á [M ¥€» ½Y‚Ì» ¾Ì] ʼ̬fˆ»
75
...dˀË|» { ­Zy d]— ŠËZa Z] ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { c} ¥€» ÊËYZ¯ LZ¬eY
Ê/¼¸Ÿ Ä/¸n» .ÉYÂ/¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ‰Á { c} Ä̳ {€°¸¼Ÿ
.88-81 :30 .ɁÁZŒ¯
ÉZ/Åd/Ë·ÁY ¾Ì/Ì e .(1387) .½ É|/Ìu Á µ Ê Ì¨/‹ ,¦·Y ʻԇY
ŽyZ/‹ Ä^/‡Zv» …Z/‡Y €/] Ê/ŸY ¦/¸fz» cӐv» dŒ¯
Ĭ˜À» { ɂ¯€» YÁ{ ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { [M ¥€» Ê·ZË ÊËYZ¯
.115 -122 :2 ʌ°Å Á ÉZÌ]M ĸn» .½Z»€¯ €Ì‡{€]
Á Ä/˂ne .(1388) . ½Z/³Âq Á  ɀ¨ m ,… É|¼v»¿ ,… ɀ̻Y
ÉY‚/mY Á Ä¿Y{ {€°¸¼Ÿ ÉY€] d̸Ÿ Á ½Â̇€³ ,Ê´fˆ^¼Å ¶Ì¸ve
|/Ì·Âe ÉZŊÅÁ„a ĸn» .ÉYÄ¿Y{ c} …{Á ÉZÅ|ˀ^ÌÅ { ½M
.99-122 :16 .ÊÅZ̳
ºfˆ/̇ Ĉ/ËZ¬» .(1384) . ÄÀ´¿ Á k É{Z« ,s ɀ¨ m ,¥ É|»Zu
Ê]M ZÌ¿ ¦¸fz» s˜‡ ªË€— Y Êv˜‡ Á ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M
­Z/y ¹Â/¸Ÿ À/´À¯ ¾Ì/¼Æ¿ cÓZ/¬» ğ¼n» .c} {€°¸¼Ÿ €]
.½Y€ËY
. 79 .Y€Ì‹ ÃZ´Œ¿Y{ .ʇ|ÀÆ» {Zf«Y .(1372) . ¡ Ê¿Z˜¸‡
¹Z/»Y ÃZ´Œ/¿Y{ :|ƌ» .ÃZ̳ Á ­Zy Á [M Ę]Y .(1387) .¦·Y Ã{Y‚̸Ÿ
. 309 .Z“
Á \/¿ cZ/̸¼Ÿ €/f» €/Å ,µZ/Ë 700 Ã|]M ķ· €f» €Å ,µZË 2400
Á µZË 200 ¾ÌmÁ cZ̸¼Ÿ €f» €Å ,µZË 250 Ã|]M ÉZÅķ· ÉY~³Z¯
Ê/´f¨Å cZ/‹Y‚³ …Z/‡Y €/]) µZ/Ë 2800 ÉYÄ¿Y{ c} ¹€³Â¸Ì¯ €Å
µÁ|/m) d/§€³ Y€« Ê]ZˁY {» ,(½Z»€¯ ½Zf‡Y c} ~] ÊÀ§ Äf̼¯
.(6
Ayars J., Phene C., Hutmacher R., Davis K.,
Schoneman R., Vail S. and Mead R. (1999). Surface
drip irrigation of row crops: a review of 15 year of
research at the Water Management Research
Laboratory. Agricultural Water Management. 42: 127.
Basal H., Dagdelen N., Unay A., Yilmaz E. (2009).
Effects of deficit drip irrigation ratios on Cotton
(Gossypium Hirsutum) yield and fiber quality.
Agronomy and Crop Science, 159: 19–29.
Cakir R. (2004). Effect of water stress at different
development stages on vegetative and reproductive
growth of corn. Field Crops. 89: 1-16.
Cetin O, and Bilget L. (2002). Effects of different
irrigation methods on shedding and yield of Cotton.
Agricultural Water Management, 54: 1–15.
Conzalez F, Coyal E A, Chao H R and Bacz C. (1988).
Effect of three irrigation regimse on growth
parameters and yield of sweet corn. Journal of
Agriculture. 4: 265-274.
Hernandez B, Avila E C, Olan J J, Lopez J F and
Navarro L A. (2010). Morphological quality of
sweet corn ears as response to soil moisture tension
and phosphate fertilization in Campech, Mexico.
Agricultural Water Management. 97: 1365-1374.
Howel T A, Tolk D S, Everrt R. (1998).
Evapotranspiration, Yield and Water Use efficiency
of corn hybrids in maturity. Agronomy Journal. 90:
3-9.
Jared R., Whitaker G.L., Ritchie, G.W., Bednarz p., and
Cory I.M. (2008). Ctton subsurface drip and
overhead irrigation sffciecy, maturity, tield and
quality. Agronomy Journal. 100: 1763–1768.
Lamm F and Trooien T. (2003). Subsurface drip
™Z//v· Y Ã|//‹ ¹Z//neY cZ^//‡Zv» Y ¶//Zu lËZ//f¿ Ä//] Ä//mÂe Z//]
Z/y Ê/]M Z/Ì¿ Z/¼Ìe Y ÄÀ˂ŠÄ] d ¨À» d^ˆ¿ ¾Ë€fŒÌ] ,É{Zf«Y
1/2FC Z/¼Ìe ½M Y |/ ] Á d/‡Y Ã{Y{ ZfyY {Ây Ä] (|ÅZ‹) ÃZ̳
€/f¼¯ Y|¬» ¶Ì·{ Ä] ‚Ì¿ 1/8FC Á 1/5FC ,Z¼Ìe Á{ ,d‡Y Äf§€³ Y€«
.(6 µÁ|m) |À‹Z]ʼ¿ É{Zf«Y ÄÌmÂe ÉYY{ B/C d^ˆ¿ ®Ë Y
15
A
Ä¿Y{ ¦Ë{ {Y| e
14.5
B
14
C
13.5
D
13
12.5
12
ΪϫΎη
1/2 FC
1/5 FC
1/8 FC
ÉZÌ]M ¦¸fz» ÉZÅZ¼Ìe
Ä¿Y{ ¦Ë{ {Y| e d¨ ÉÁ €] ÉZÌ]M ÉZÅZ¼Ìe €iY -4 ¶°‹
ɀ̳ÄnÌf¿
ÉZÅÁ{ ,ªÌ¬ve ¾ËY { €f»Â̈¿Ze Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÉZÌ]M ɂËÄ»Z¿€]
Á 8Ze 2 ¾Ì] ÉZÌ]M ÉZÅÁ{ į É—Ä] {Y{ ½ZŒ¿ Y ɀ̤f» ÉZÌ]M
{Y| e €œ¿ Y .|¿{Â] €Ì¤f» ¶§ µÂ— {
Z//¼Ìe { ÁÁ 4 Á 3 ,ÉZ//Ì]M ÉZ//ÅÁ{ €fŒ//Ì] ,ÉZ//Ì]M ÉZ//ÅÁ{
Ã|ÅZŒ//» 1/8FC Z//¼Ìe { 6 Á 5 Á 1/5FC Z//¼Ìe { 5 Á 4 ,1/2FC
.|Ë{€³
1/2FC Z/¼Ìe (|/{ 10 {Á|/u) €/f¼¯ [M ¥€/» Ä] ÄmÂe Z]
Y€/« ¾ÌÀr¼Å Á Z¼Ìe ¾ËY [Ây 0Zf^ˆ¿ {€°¸¼Ÿ Á |ÅZ‹ Z¼Ìe Ä] d^ˆ¿
µÂ/— { ÃZ/´ËZm ¾Ë€fÆ] { ¥€» ÊËYZ¯ ™Zv· Y Z¼Ìe ¾ËY ¾f§€³
Ĉ/ËZ¬» { ½M [Â/y ÃZ/´ËZm Ä/¼Å Y €/eº/Æ» Á ŠËZ/»M µZ/‡ ć
ÉYY{ Z¼Ìe ¾ËY ,[M ÄÀÌÆ] dˀË|» dÆm į d¨³ ½YÂeÊ» ,É{Zf«Y
€ËZ‡ Á Ä ·Z˜» {» Ĭ˜À» { ɀ̳Z¯Ä] dÆm ɀeµÂ^« ¶]Z« ÄÌmÂe
.{Y{ Ä]ZŒ» ÊËYÂÅ Á [M cZ̏y Z] ª—ZÀ»
ž]ZÀ»
Ê//‡€] .(1386) .¹ ɀ//Ì » Á ¹ É{Y‚//Æ] ,… \ˆ//¿|À»Á€] ,Y É}M
1391 ½Zfˆ]Ze ,6|¸m ,2ÃZ¼‹ ½Y€ËY ʌ°Å Á ÉZÌ]M ÄˀŒ¿
Shaozhong K, Wenjuan, S and Jianhua Z. (1998). An
improved water use efficiency for maize grown
under regulated deficit irrigation. Agricultural Water
Management. 38: 69-76.
Yongqiang Z, Eloise K and Yu Qiang. (2004). Effect of
soil water deficit on evapotranspiration,
crop yield, and water use efficiency in the North China
Plain. Agricultural Water Management. 64:107-122.
76
irrigation for corn production: a review of 10 years
of research in Kansas. Agricultural Water
Management. 22: 195-200.
Oktem A, Simsek M and Oktem G. (2003). Deficit
irrigation effects on sweet corn (zea Mays saccharata
strut) with drip irrigation system in a arid region I.
Water Yield Relationship.
Shakarami G and Rafiee M. (2009). Response of corn to
planting pattern and density in Iran. AmericanEurasian Journal of Agricultural and Environ. 5: 6973.
90/2/18 :d§ZË{ xËZe
91/1/30 :‰€Ë~a xËZe
½Y€ËY ʌ°Å Á ÉZÌ]M ÄˀŒ¿
Iranian Journal of lrrigation and drainage
77No. 2,...dˀË|»
­Zy d]—
ŠËZap.Z]69-77
ÉY¿ ÉYÀ˜« ÉZÌ]M ºfˆÌ‡ { c} ¥€» ÊËYZ¯ LZ¬eY
Vol. 6,{Summer
2012,
69-77 . ,1391 ½Zfˆ]Ze ,6|¸m ,2 ÃZ¼‹
Improvement in water use efficiency of drip irrigated corn in arid region
N. Kohi Chelekeran1*, H. Dehghanisanij2, R. Asadi3
Abestract
Limited water resources, shows the need for efficient use of water in agriculture. In this study to evaluate the
impact of water rates based on soil moisture levels on yield of maize. Experiment was conducted in a split plot in
randomized complete block design with three replications in Kerman Agriculture and Natural Resources
Research Center (Jupar region) during 2008-2010. Four irrigation treatments were conducted including net crop
water requirements (control treatment) and 3 treatments, of 1.2FC, 1.5FC and 1.8FC. The FC was measured
using installed Tensiometer in each treatment. Irrigation interval in control treatment was calculated by FAOPenman-Montheith model. The product yield, applied irrigation water, irrigation water consumption, water use
efficiency, yield components and some measure of economic benefit to cost ratio were evaluated. Results
showed the yield of maize was consistent with the reduced volume of irrigation. Accordingly, corn yield in
control treatment was 8.5, 29 and 37 percent was higher compared to 1.2FC, 1.5FC and 1.8FC irrigation
treatments, respectively. It is while, applied irrigation water increased 8.5, 13.5, and 17 percent compared to the
control treatment. As a result, corn water use efficiency was equal in control and 1.2FC treatments. Irrigation
frequency for the control treatment through was 2 days interval and that was obtained for other treatments based
on Tensiometer monitoring and ranged from 3 to 8 days. Economic comparison confirmed superior control
treatment and treatment 1.2FC compared to other treatments.
Keywords: Drip irrigation (Tape), deficit irrigation, soil water balance, tensiometer, corn.
1- Kerman Agriculture and Natural Resources Research Centre, Kerman, Iran
(* - Corresponding Auther Email: [email protected])
2- Assisstant Professor, Irrigation and Drainage Department, Agricultural Engineering Research Institue, Karaj, Alborz,
Iran. P.O.Box 31585-845
3- Young Researchers Club, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran