ノhス08 β½ - Sanaleibak

f facebook.com/sanaleibak.daily
=‚A² =ł¹À ˚~‚$À $ÅcAZ‚1à ËӂÀ8‚…À ²À$…À “AU|řà |ÀR‚ÜÌ=‚
˓À²Ü™ÀcÌ#“ ²Ü̅ÀÌZ‚À”ŒÃ ͚A0h…1Ã
§‚…À 'ł“$ Ë#ϙ“hÀ Ah|ŘAO‚
A®“ 1À²Ü0À8‚“$À A$cA¥c 0Ś
Ë'‚Ï…À ˓ÀÌhš AŽ‚ÌšB “À
Ë¥“1!$…À R‚Ü̙| R‚ܺÅc Z‚“A0…À
Website: w w w .sanaleibak.in
Imphal, Monday, December 8, 2014
C 3.00
E-mail : [email protected],
[email protected]
“À²ÜÌ$ÀA™AO‚A¥c1à ²(‚Ã
“Z‚ÀchÀ |À8‚Ì#À'‚|À ½È$«
È{Õ½4Õ½‘h½ ‘«‘A«1À
È=€·½ ɑ$ ȯA—‘
È=€ÌpÂA $½ ½ 8€½cƒ½
A$cÌ#Ï'‚À…À Ë|À²Ü$Å1à A$ |À$…À
—½—ɯ̃A¢c1À A¯c¢½Ah ¯ugÉ
È'€½O€ ÈZ€ÌƒÀ·Â
Éh½‘1À
{½$
$Â{À 8€½ch½ =€^ƒ½ _؀½¯Ù‘$½ ȯ$1"—A' €w 1½¯Ù0½8€‘
« $ «
¯Ù’‚€½— AhÉ«’Š w —‘h‘ A«h½ ¯½¡½
ʗ ’Š½ 0Â"—½¯Ù {½·ƒ½ —½—ɯ̃A¢c$½
=€^ƒ½ _؀½¯Ù‘Ah ‘A¢c ¯ugÉ ¯½·ƒh½
¯½·‘$ƒ½ È#½É' €½¯Ù h‘ ¯Ù$‘'€ $Â{À
8€½ch½ =€^ƒ½ _؀½¯Ù‘A¢c1À ‘A¢cAh
ȗ}€$½ ɯ$1"—A' € ¯½·$½ Ah{–AO€ A=€Ð€
A‘A$§€ 1½¯Ù0½8€‘$½ ÈЀ½8€Éh½'€É0Հ×
8€A« Ê¯É ½\€Ø€½ ʗƒ½ ȑ½¯Ù ½cÉ#‘
¯ÙɃ½ÉZ€½’ŠÀ ȑɑ½A É·— '€‘É{ -Z€½
rrЀ½¯ÙAO€c Ah ȑ$½=€ Ѐ _؀½¯Ù‘ É1$§€
‹Âɑ$ &h A=€ÉžÓ€$ss ¯½·ƒ½ A#‘h½
{½8€É#½'€A0ƒ½ ¤€ƒ½ ȑ½¯Ù ½cÉ#‘
¯ÙɃ½ÉZ€½’ŠÀ A$cA¢c È#Ì ‘h½ ‘À·½‘h½
‹½ 8€½c—hÂ$½ Ah{–AO€ A=€Ð€ A‘A$§€ $½
¯½· 8€A« {½8€É#½A' €ƒ½ É#Ì ‘ A«$½
—‘h‘ A«h½ $\€$½ ‘½É—‘1À ‘Ѐ‘
'€·½h½ $Â{À 8€½ch½ =€^ƒ½ _؀½¯Ù‘ '€·½
A« ¯ug¯¡ƒ½ {½R€ÉÙ B— {À 1A$€×
$Â{À 8€½cA¢ch½ _؀½¯Ù‘ =€^ƒ½
¯½·ƒA« É=€Ìƒ½ {½{A$€× ‘A« ¢‰ h½
{½{ —cA¢$ƒA$€× —‘h‘ A«h½ ‘À¯Ù
'€½8€—Â{ A$ ʗ€× ‘À¯Ù '€½8€—Â{
hÂAh A¯c¢½ {½’Š½ ‘«Âc {½‘Bhƒ½
'€½8€—Â{A¢c A«A$€× A¯c¢½ {½‘Bƒ½
'€½8€ƒÂAh È$½c‘Z€½ A¯c«½ ÈZ€ÌɯÌnƒAh
Z€’Š½ ·½hƒ½ ·½A ƒA$€×
—‘h‘ A«h½ ¯½¡½ ʗ ’Š ½
—½—ɯ̃A¢c$½ =€^ƒ½ _؀½¯Ù‘ A« ¯ugÉ
¯½·ƒh½ ¯½·‘$ƒ½ È#½É' €½¯Ù€× h‘
¯Ù$‘'€ $Â{À ‘«Âc 8€½ch½ =€^ƒ½
_Ø € ½¯Ù ‘ A¢c A« È$½c‘½ È$½c‘1À
ȯ$1"—'€{6€‘ ÈZ€ÌA €×
A«6€’Š ½ _Ø € ½¯Ù ‘ A¢c A«
‘½É—‘h1À ‘ Ā Ѐ' €1½ —cÉ#½'€A0$ƒ½
ɯ½"$ƒh½ ¯Ù¢½ ¯Ù¢½$½ ¢ Ā'€ ·½ƒ½
h '€½ ¯Ù€× ‘Z€‘ hÂZ€h½ {½—$
È#Ì ‘ A«1À ‘{Âc Ѐ½ƒ½ ‹½¯Éug½'€
ʗ1A$€ ¯½·A0 ׀
ɯÌA0ƒ½ =€A¯ A«1À ‘‘½ch½
Ê¯É ½'€ È'€&hÕ A« ‘À·½‘„½ ÈZ€½0½·$½
0¡ ’ŠA$€× hƒ 8€A«Ah ‘AU{ 1À ‘À{‘
“™À“ Ë|̙š š”ŒÃ Ë$®Ì$š
²ÀºÌ ¯Ù$½ ¢'€08€É—
® $ ®
²Ü ” „‚Àš AhÌ®”Œ ™ x “AU|Å ™ 1Ã
“™À“h1à $À1À̚&h1à Ë|̙š ӂÀ…À
=‚!|À š”ŒÃ A® ®ÌӃ‚® _À>Ì|ÀOƒ‚
A“A$Aª‚Ö$À Ë$®Ì$š ²ÀºÌ ¯Ù$½ ‘½=€
h1À ¢'€08€É— ¯½·$½
Ä€É — AhŒ€—{ɑ&O€ ‘Ah
{K€½·AO€ ½B A‘A$§€ ÐÕ € ½A>«
8€½ÉB½'€{½$½ ÈЀ½8€Éh½'€É0Հ×
A‘A$§€ $½ È«$½{AO€ AhA§€Ó)€'€À
ȃ$Én½‘½« ‘Ah AÉ—½c 0—h½
=€"{½ È0½8€=€" ‘1½ ȗ½·$$½
AÉ—½ch½ A¢$ƒ½ È0½8€=€" ‘1½
ȗ½·$$½ AÉ—½ch½ A¢$ƒ½ ‘À·½‘1À
‘ÀЀ‘ ‘h½ ½Ð€‘ A«
ÈЀ½8€Éh½' €hÂ$½ ¯½·A0 ‘ ½‘h1À
=€"—1½ È{É — AhA§€Ó)€ Ѐ½hÂ$½
Ah‘½{ ‘$½(€À ½B'€ 0— Z€½ (€hƒ½
—’Š À A« ‘AU{ 1À —‘h½
A'€É—½A‘O€ hÂ1½ $½1½É—&h1À
—‘h½ A'€É—½A‘O€ { ¡ ½
A'€É—½A‘O€ ¢½c¯Ù€×
—’ŠÀ A«h½ ȗ&h® ½¯Ùh ÈZ€Ìƒ½
‘Ѐ‘ ʗZ€ƒ½ h 1 ½ $½'€—
È·"ɗ½‘h½ 0Â&h½A ƒ½ 0—A¢c1À ‘À«Â
Ѐƒ$½ —’ŠÀ A«h½ =€"—ƒAh ¯Ù’‚€½—
Ah‘½{ È$«É$— ¯½·Éh½
ȗ&h® ½ ¯Ù h 0Â É h½cA#ƒ½ È#c$ƒhÂ
È'€½'€¯$ƒ½ 8€’ 1A$ ¯½·$½ A‘A$§€ $½
‘0½ Z€½$½ ÈЀ½8€Éh½'€A0€×
À™ ® ® $À ËO‚AšÌ“AR‚A®$
ºÅA$O‚ ²ÀcÌhÀ'‚Ì0Ø
® $ ®
²Ü”„‚Àš AhÌ®”Œ™ x ™ÀAª‚ÖºÀ ±ŒÀº“Ì®…'‚
®<7 À™ ® ® $À 8‚™Àc
$À1À“|ÀšhÀ ͚…À Ë®…À Ž‚À™AZ‚1Ã
Aӂ±`À ËO‚AšÌ“AR‚A®$1à ºÅA$O‚ “À
²ÀcÌhÀ'‚Ì0؂Ú
®<7 A®1à ËBÀ²Ü&O‚ Ë®Ì_ۂO‚A™ 'Ղ¬‚
Ë1À|Àš ¥”–ƒ $ À ºÅ A $O‚ hÅ
±Œº“Ì®…'‚A¥c1à ““ÀchÀ ºÅA$O‚ hÅ
²ÀcÌhÀ'‚A0‚Ú
À™ ® ® $À ²ÀcÌhÀ'‚|À ½c
È$½cÉ{½(€À ¯½$ƒ½ A«6€’Š½ ·ÂA$O€
A«1Àh‘'€ I€½ 0½&h ‘Ah ȍ§€
ȃ;—h1À ȑAhÉ'€— ‘Ah ÈO€A'„€É'€—
-{½O€A¢c È$É' €× É$̃½ ·ÂA$O€
A«$½ ȧ€O€ A«h½ $½ —½É·c1À
—‘h½ É=€Ìƒ½ ‘ÉZ€c ‘½ ¯Ù 1A$
¯½·$½ 'Ò € ©€ È1½{½— ¢’” $ ½
ÈЀ½8€Éh½'€A0€×
«<7 A«$½ ȯÌA0ƒ½ A$cÉ#Ì'€½ƒ½
$ÂA‘\€1À ȯÌ$½ ȗ‘„½ —½É·cƒ1À È'€’{
´‘ ‘#c ‘#c ¯Ù$½ 0½8€Éƒ½'€
$ɒŠ ½ — ‘Ah $½1½‘{½—h½
{½8€É#½'€É0Õ€× È'€’{A¢c A«h½
È'€½—'€\€½ Ȍ€½{½— ‘Ah AhAh1À
—½'€{½ A®{A«É·A—§€ R€½\€Ø€ A¢c$½
$½ƒ½ A—A¢c ‘1À ‘#\€Ø€½ ȗ‘„½
—½É·cA0 ¯½·A €×
ɯ—Q€ È«)€ h½ {½·0"{½ #ƒ'€
0ÂAhc‘'„€½ Ê¯É ½'€ È'€&hÕ1À ‘À·½‘1À
{Â$ƒ1À {½;— ‘«Âc ¢½Au` {½‘Bƒ½
h Z€‘BA$8€½¯Ù ¯Ù É' €€× Ê¯É ½'€
È'€&hÕ1À {ÕB½A¢c$½ A—cÉB— ‘½¡ƒ½
A« ‘½8€¯&h$ƒ½ ȯ½"$ƒÀ·Â ¯½·A0€×
8€A«1À È#Ì ‘ hÂh½ Ah{–AO€ A=€Ð€
A‘A$§€ $½ È'€&hÕ A«1À ‘ — 1À
ȗ½É'€— A ·½ Ahƒ—{ɑ&O€ Ѐ&h1À
‘0½h½ ¢½ƒ½ ȧ€O€ A«h½ ¯½$ƒ½ ¯Ùƒ½
È«½ {‹½ $½ =€½¯Ùƒ½ ½ — ½¯Ù
‘À·½‘h½ A¢¡A0€× ȗ½·$$½ Ê¯É ½'€
«$½ÉZ€½A ·‘ ½¢Õ‘h½ —‘ '€ !
{½'€ =€½R€Ùƒ½ ‘Ѐ‘ ‘h½ =€½R€Ù ½'„€½ ·Â‘
ȗ½‘ ¢½1hƒ½ A$cA¢c0— ¯½·$½
‘ÀcÉ#½$ƒ½ ȑ½Éh— AŒ€É—B ‘«Â
É¢‘1"$ƒ½ R€Ù É { R€Ù ·  c Z€‘A0€×
¯½·A ƒ½ ȑ½Éh— AŒ€É—B A« #½ '€À
‘$Âch½ ¢½ƒ½ ȗ½¯ÙA¢$1hƒA$€× ¯½·A ƒ½
ȑ½Éh— AŒ€É—B A« È'€&hÕ A«h½
ʗA ƒ½ AB A{A¢c $1 {K€½·O€A¢c
¾“0À š“Àº '‚š“ Z‚À
‘AU{ h½ ¯½$ƒ½
È«½ ½ — ½¯Ù
¯½cÉh½'€É0Õ
« $ «
¯Ù’‚€½— AhÉ«’Š w ‘AU{ 1À ‘$Âch½ ¯Ù¯½$
¯½$ƒ½ ¯Ù$½ $ÂA‘"'€À ‘8€½—h1À ˑ ȗÌhÂ$½
=€½¯Ù1hƒ½ A¢c A=€c$ƒ½ {’{ ‘½ 8€A«h1À
A¢AB¡ƒ½ ȯÌÉ0Հ×
Ë¯É ½'€ È'€&hÕ1À ‘$Âc =€$ƒ½ Ê¯É ½'€
{½O€ O€ =€’¼½É#½c ‘$½\€Ø€½ È$Ì$½ ¢½ƒ½ $ÂA‘"
‘8€½—$½ =€½¯Ù1hƒ½ A Œ€ A—ÐрO€ ¯ÙA É1«$
h {¡½ ȯ½« {‹½ Z€ Ā(€ÀA$€× ¯½·A ƒ½
½ — ½¯Ù hÂh½ {¡½ ɯ½« {‹½ 1À
{’{ A$ A¢AB¡A €×
Ë¯É ½'€ È'€&hÕ 1 À ‘À´" ¯Ù A ƒ½
hÂ É '€«$ A‘A$§€ ‘ É'€É&hÕ ½ 1À
ȗ½É'€— A ·½ Ahƒ—{ɑ&O€ Ѐ&h1À
È¢$Ѐ‘h1À ¢½A0ƒ½ $Âc¢½ ‘8€½—h1À ʑ
Éh½‘ 08€ƒÀƒ ½ ¾“0À š“Àº '‚š“ hÀ
7CD?,/ .%.$?A
/!0@* F=)A!E? 7;=I8 ?
)?G@?J= 3F8GA)% F=I@?'7A%'G=
7.@F I@>&,:GFE )$ < A'
G!I=<=<=L )$ G ,B@?)=+
3AJ9@7=;A)% 4@";EJ=F7:
G$B@) 0@/LG= 7CD?,/ 37)8>
G$B@) 3@/' 7CD?,/ .%.$?A66
3AF8GA)%
3A)
F=I@?'7A%'G=
F@/?A:<?;
2?@> &,:.=E ;,<=0=GA)% 37;
C@/ )$<A' G!I=<=<=L
)$ G ,B@?)=+ 3AJ9@7=;A)%
G!7=<=; ?=G7A%FA)% <K?:IJ=
7<8> /%; .*BE 7CD?,/)=> 3F8
¾“0À š“Àº '‚š“ Z‚À B@"&,:.=E;= 66
Éh½‘1À È«AŒ€c« ȃ9€ '€½R€Ù&O€Z€½ =€A¯ ‘h½ —Â{½ —½¸€ $_1½ ‘hÂh1À ȯ$ƒ½
È¢$Ѐ‘ È'€« AhÉ{½ABO€ ÈZ€ÌA0 ¯½·ƒA« A É{½O€ ÈZ€ÌA0ƒÕ½%
A#Éh½'€{À·Â Éh½‘1À
‘½¯ÙÉ$½A AO€A¢c1À 0ÂÉh½c=€½hƒ½ È·cA¢¡ƒ½ A—cA0ƒA$
« $ «
¯Ù’‚€½— AhÉ«’Š w ‘AU{ ȧ€O€
‘½¯ÙÉ$½A AZ€ '€A’”«$ A« —‘h‘
A«h½ ʗA ƒ½ ‘½¯ÙÉ$½A AZ€ '€½8€—{ A¢c
A«$½ È#c$A ƒ½ 0ÂÉh½c=€½hƒ½ '€·½ A«
È·cA¢¡ƒ1Àh‘'€ A—c0"A0ƒA$ ¯½·$½
'€A’”«$ A«1À É=€·½ {½«$ ȯA—‘
È=€Ìp A ½¯Ù « A O€·½h $ ½
ÈЀ½8€Éh½'€É0Հ×
'€A’”«$ A«$½ È®{½> ÈZ€ÌhÂ$½
¯Ù’‚€½— ¯Ù§€'€À ‘$Âc =€$ƒ½ ·½¯ÙA É{½'€
=€8€‘hƒÀh½ ʗƒ½ '€c—½ R€ÉÙ '€½'€ ¯ÙcA—«
®.Û —h½ rrÈ{Õ½ÉO€-$ Ѐ ‘½¯ÙÉ$½A AZ€B
|ÅA>hÀ ˲À!$…À “\‚À ºÀh$À
ӂc…À “À ²Àº™…Ah “À²ÜA#…À
²Àº…A®A$
I8%)=F C,';E 37'<
4@"F;@ 0(E 37 C@/?EF=
7@/&=E C@/E)=;=
½¯ÙO€ss ¯½·ƒ½ A¯ ‘h½ {½8€É#½'€{½
È$½c‘1À ¯Ùƒ½ ‹ÀÌ$ƒ® Ë|ØÀ4ØÀ“hÀ
Ì#À²Ü…À “Ã#Åc1à ‹À˙Àš |ÙhÅ$À
“²À'†‚À ²Àº '‚A”–®$ A® ²Üc hÀ
“AU|ř ®™'‚À™1à A-'ł˜AO‚… hƒ™
“1à “Złc²Ü¤À “à “0(‚à '‚A”–AZ‚
²Ü$À Ë¥“A0…A$‚Ú
'‚A”–®$ A®$À |Ù'‚|À
|ØÌ|ÀÌBš |œ“† '‚ ®™'‚À™$À ºÀA…hÅ$À
#…\‚Û‚À ÌvgÀ'‚A0…À 8‚À\‚Û‚A$‚Ú š“h“
A®hÀ ͚A™…À “À²ÜÌ$ÀA™AO‚A¥c1à ²Ü…À
‹À!|À '‚ºÀ hÅ |Å0\ł$À ®™'‚À™hÀ
#…'‚ ÌvgÀ'†‚…À |ØÌ|ÀÌBš ËZ‚Ï…A$‚Ú
/E, ;,/ 7D)= .E?FF=
;8>&=*.:<;= C@/
;87=F@>F)8 78'BA;A
²Ü̅À Ë$Àº ͓A® 0…™hAh
$ÅcA#š 0\‚Û‚A$ ²À²Ü $ÅA“hÀc®Å
ºÀ$À “Å!̚Ì$
8‚A®1à c
¥À1à |ÀR‚Ü
0‰½¯Ùh1À cƒ½
=€½c w 0‰½¯Ùh1À ¢½ƒ1À
=€½c w $ A ‘" È#½'€{½
·Â'€ {Âc $ÂcA¢"Z€½ ·½ƒ½
$ÂA‘" Z€½ƒ½
A¢c ‘A$—1À
$ÂcA#— {Âc =€½c =€½h 1–½«'€À {½R€Ù —‘½· h½
3A <@F ;8>&=* &E: )8EJ=
78'BJ ;8F@>;@ 7D &@?,/
C@/JFE 3,/?!J;=
Z‚ÀhÀ $ÅcA#š #…'‚ §‚…1Ã
“Å!š1À $ÅchÀc$À ͓ #À̙À²Ü
²Àº1h…À ²Ü™“1A$̺
“A®1À ̚Àº$$À “úÀ“†À |Å0!š'‚|À
0ÅÌhÀc=‚Àh…A¥c hÅ '‚A”–®¤À ˚Ï0!|A$‚Ú
²Ü c h1à “AU|Å ™ ˪‚O‚
“À²ÜÌ$ÀA™AO‚B '‚A”–®$ )‚'‚à “0ÀhÀ
'‚A”–®$ A® “Ã²Ü ·“†À ¥À…À '‚A”–AZ‚
“À ²Ü™'‚A0…A$‚Ú '‚A”–AZ‚ A® 8‚A®Ah
A®AŽ‚š Ë'‚ÀOƒ‚'‚à |‹À™ ͚™…À ˪‚OłO‚A™ ˅ÀAh
“À ²Ü̙ ²ÀºA0Ú
˲Aš“ Ë=‚ÏpÅA™$À “0À Z‚À$À ²Àº
˲ÏABA\‚Û‚ “À²ÜÌ$ÀA™AO‚ &h h™ ˅'‚‹Àhƒ
'£‚ÀÌ®® ²Ü'‚$A“'‚ Ah…š|̓&O‚ Ë®À®À²ÜAZ‚
̓À̅h®Z‚À “À²ÜÌ$ÀA™AO‚A¥c1à =‚ÀR‚Ü0!
¾“0À š“Àº '‚š“ hÀ
Œ€½ Z€ —½&“À Ѐ®{½A« '€·½‘Â'€
·½‘„½ ЀËB %
ЀËBɃ½ BB «½É¯ƒ 8€½c
{½\€€Ø '€„ ½ #½¯Ù ‘Â^"$½ È0½cƒ‘Â'€
ЀËB €×
$ÂcA¢ƒAh '€·½‘ $ÂcA¢É1$˯ %
ƒ½´hZ€½ $ÂcA¢É0Õ ‘½—$½ ‘Â(€½
ȯ¡½ $ÂcA¢BÉ0Õ€× hÂ$ƒÂ {"
#h"—1½ ‘$‘ $‘É#½A' €A$ Ê'€É$½€×
Œ€½ Z€ —½&“À hÂAh $É0½·$½
Ю{½ {½8€É#½'€A0ƒA« ‘A¢c
'€·½Ah ¤€É0Õ %
¯½·ƒ½ 8€‘ÉhƒÂ BB «½É¯ƒ Ѐ$
ЀB$½ ·½‘É0Õh½€×
‘½É—½‘h½ $É0½·$½ Ѐ®{½
{½8€É#½'€A0ƒh A$cA¢cA—ƒÕ½%
A$cA¢c—É' € ×
h ¯Ù Ah ‘É0½· Èh½
‘É0½· ‘‘‘1À —Â{½ —½¸€ €× {ÀÉ0½€×
¯½ AhÉ«’Š
hŒ€½> ÈO€-
$ÂA‘"A«h½ $_1½ ‘‘½ch½
'€É’{A$A¢c1À ¤€ƒ½ ¯Ù>ÉO€½—É‘&O€ ‘«Âc ËZ€ ÈO€- A#A ƒA¢c1À$½ ¤€ƒ½ ¯Ù>ÉO€½—É‘&O€
¯Ù$'€‘ ÈO€- Ah{½O€É‘&O€$½ Éh½‘1À È¢— #½hA ƒ½ ‘Ѐ‘A¢c€× =€"A—ƒ½ 0 =€A¢c ‘0½1ÀA¢c A«1½ ‘ À ʗ$$½ {½R€Ù ȗÌA w
—Â{½ —½¸€ $_1½ ‘A«h1À ȯ$ƒ½ ȗ̯ÙÉ:½—A¢c ʗƒ½ $_1½ È·½$ƒ½ ×
=€A¯ ‘h½ È_؀AhO€ '€½h'€À 0 =€Z€½ —Â{½ —½¸€ $_1½ ‘A«h1À ȯ$ƒ½€×
‘–=€ɷ— Ѐ&h ¯Ù$Ɍ€§€É‘&O€Z€½ —Â{½ —½¸€ $_1½ ȯ$ƒ½€×
'€É’{A$ ‘½ $_1½ ¯Ù>AO€O€–«$ ‘1À ȃ½&h $_1½ AhɌ€K€ A¢c —Â{½ —½¸€ $_1½ ‘A«h1À ȯ¡½ ʗƒ½€×
A B½Œ€ ȃ9€ Ѐ ¯ÙA&h·½$½ ¯Ù¤€ ÈZ€Ìƒ½ ȃ½&hA¢c —Â{½ —½¸€ $_1½ ‘A«h1À ȯ¡½ =€A¯ ‘h½ ʗƒ½€×
'€É’{A$ ‘1À 0Â^½ch½ {Aƒ '€ $_1½ ½¯ÙO€« ¯Ù¤€A¢ch½ ʗA ƒ½ È«·½ A¢c ʗ$ƒ1Àh‘'€ —Â{½ —½¸€ $_1½ ȯ¡½ {Àƒ½€×
È¢;c ¯Ù$½ {ÂÉ#½\€Ø€Â $½ «$½—Â{½€× ʗÉZ€c1À È{½"—‘A¢c —Â{½ —½¸€ €× —Â{½ —½¸€ ȯ¡½ ‘#cA¢"$½ ʗƒ½€×
=€8€ƒÀ·Âw
×
www.incometaxindia.gov.in
×
×
É#½ ½¯ÙB ÈZ€Ì ƒ½ ȃ9€'€À ƒÕ½K€A¢c€ =€—½$ ÈЀ½‘A¢c€ ¯ÙÉ{ɑ&O€€ =€—½$ ȧ€O€« 08€ƒÀ$ƒ1Àh‘'€
¯Ù$'€‘ ÈO€- Ah{½O€É‘&O€
For advertisement please contact: # 8731815660 e-mail: [email protected], Circulation helpline: # 8119919501
davp 15401/13/0058/1415
Vol : 41 Issue : 19 Pages : 8
RNI Regd. No. 31350/77