nstruction and model proforma

`c-W-`mj
amXr-`mj
]n¶m¡ kap-Zmb hnI-k\ hIp¸v
Fd-Wm-Ipfw taJem sU]yq«n Ub-d-IvS-dpsS Imcym-ebw
knhn tÌj³ þ c­mw \ne, Im¡-\m-Sv, Fd-Wm-Ipfw þ 682030
t^m¬/^mIvkv : 0484 2429130, , email : [email protected]
XobXn : 02.02.2015
BCDD/A1/6/14
Adn-bn¸v
saUn-¡Â/F©n-\o-b-dnMv
F³{S³kv, _m¦nMv kÀÆo-kv. knhn kÀÆokv,
PSC/UPSC/SSC XpS-§nb hnhn[ aÕ-c-]-co£m ]cn-io-e-\-¯n\v [\-k-lmbw A\p-h-Zn¡p¶ ]²-Xn-bmb Fwt¹m-b-_n-enän F³lm³kvsaâv t{]m{Kmansâ tjmÀ«v enÌv
www.bcdd.kerala.gov.in F¶ sh_vssk-än {]kn-²o-I-cn-¨n-«p-­v. enÌn DÄs¸-«n-«pÅ
At]-£-IÀ NphsS¸d-bp¶ tcJ-IÄ AtX {Ia-¯n Xp¶n-s¡«n 2015 s^{_p-hcn 15
\Iw Cu B^o-kn- e`y-am-t¡-­-Xm-Wv. e`y-amb ^­nsâ ASn-Øm-\-¯n am{X-amWv
XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xv. A\p-h-Zn-¡p¶hcpsS F®-¯nsâ 3 Cc-«n-tbmfw t]sc-bmWv tjmÀ«v
enÌv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. AXp-sIm­p Xs¶ tjmÀ«v enÌn DÄs¸«p F¶XpsIm­p
am{Xw [\-k-lm-bw e`n-¡Wsa-¶n-Ã.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*
*
*
Hm¬ sse³ At]£m ^md-¯nsâ {]nâv Hu«v þ ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«m
]Xn-¨Xv
hntÃPv B^o-kÀ/_Ô-s¸« dh\yq DtZym-K-Ø-\n \n¶v e`n¨ PmXn kÀ«n-^n-¡änsâ kzbw km£ys¸-Sp-¯nb ]IÀ¸v
hntÃPv B^o-kÀ/_Ô-s¸« dh\yq DtZym-K-Ø-\n \n¶v e`n¨ hcp-am\ kÀ«n-^n¡-änsâ kzbw km£ys¸-Sp-¯nb ]IÀ¸v (Hm¬sse³ cPn-kvt{S-j-\n tcJ-s¸-Sp¯nb {]Im-c-ap-Å-Xv)
At]-£-bn tcJ-s¸-Sp-¯nb ASn-Øm\ tbmKyXm ]co-£-bpsS amÀ¡v enÌnsâ
kzbw km£ys¸-Sp-¯nb]IÀ¸v
]cn-io-e\ Øm]-\-¯n ^ok-S-¨-Xnsâ Hdn-Pn-\ cioXv
]cn-io-e\ Øm]-\ ta[mhnbn \n¶pw \nÝnX amXr-I-bn-epÅ km£y ]{Xw
(am-XrI CtXm-sSm¸w tNÀ¯n-«p-­v)
At]-£-Isâ t]cn-epÅ _m¦v ]mkv _p¡nsâ BZy t]Pnsâ ]IÀ¸v (A-¡u­v
\¼-cpw, IFSC Code F¶nh hyà-am-bn-cn-¡-Ww)
B[mÀ or thmt«gvkv sFUn/atä-sX-¦nepw t^mt«m ]Xn¨ Xncn-¨-dn-b ImÀUnsâ
kzbw km£ys¸-Sp-¯nb]IÀ¸v
At]£ Ab-¡p¶ Ih-dn\p ]pd¯v EEP - ........................................... Scheme
F¶v tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡-Ww.
ap³ hÀjw Cu ]²Xn {]Imcw GsX-¦nepw kvIoan\v [\-k-lmbw e`y-am-b-hÀ
bmsXmcp Imc-W-h-imepw At]£ Ab-¡m³ ]mSp-Å-X-Ã.
IqSp-X hnh-c-§Ä¡v _Ô-s¸-tS­ t^m¬ \¼À : 0484 2429130
At]£ Abt¡­ hnemkw
taJem sU]yq«n Ub-d-IvSÀ
]n¶m¡ kap-Zmb hnI-k\ hIp¸v
knhn tÌj³ c­mw \ne , Im¡-\mSv
Fd-Wm-Ipfw þ 682030
(H-¸v)
sU]yq«n Ub-d-IvSÀ
(Øm-]\ ta[m-hn-bn \n¶pw lmP-cm-t¡-­-Xv)
km£y-]{Xw
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................. (A-t]-£-Isâ t]cpw hnem-k-hpw*) F¶
hnZymÀ°n/hnZymÀ°n\n .................................................................................................................. PnÃ-bnse
......................................................................................................................................
F¶
Øm]-\-¯nÂ
** saUn-¡ÂþF©n-\o-b-dnMv F³{S³kv/knhn kÀÆokv/_m¦nMv kÀÆokv/]n.-F-kv.-kn-þbp.-]n.-F-kv.-kn-þ-aäv
aÕc ]co-£-IÄ¡v sdKp-eÀ tImgvkn\v ..................................................
XobXn apX tNÀ¶n-«p­v F¶pw, tImgvkv Imem-h[n .......................... amk-am-sW¶pw Sn
BÄ ¢mÊn IrXy-ambn lmP-cm-Ip-¶p­v F¶pw km£y-s¸-Sp-¯p-¶p. Cu tImgvknsâ
BsI ^okv ` ................................................... (A-¡-¯nÂ) ..........................................................................
......................................................................................... cq] (A-£-c-¯nÂ) BsW¶pw km£y-s¸-Sp¯p-¶p. ]n¶m¡ kap-Zmb hnI-k\ hIp-¸n lmP-cm-¡p-¶-Xn-\mbn Cu km£y-]{Xw
\ÂIp-¶p.
Øew :
XobXn :
* Hm¬sse-\n cPn-ÌÀ sNbvX {]Imcw
* _m[-I-am-bXv SnIv sN¿pI
koÂ
Øm]\ ta[m-hn-bpsS
t]cpw H¸pw taÂhn-em-khpw