RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, de la cap del Servici de

Num. 7471 / 23.02.2015
5080
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, de la cap del Servici de Pagament Directes i Sol·licitud Única, per la qual
es publiciten les resolucions dictades pel Fons Espanyol
de Garantia Agrària (FEGA) en data 19 de desembre de
2014, per la qual s’assignen drets i es deneguen determinades sol·licituds de drets de pagament únic de la reserva
nacional corresponents a la campanya 2014. [2015/1478]
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2015, de la jefa del Servicio de Pagos Directos y Solicitud Única, por la que se
da publicidad a las resoluciones dictadas por el Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA) en fecha 19 de
diciembre de 2014, por la que se asignan derechos y se
deniegan determinadas solicitudes de derechos de pago
único de la reserva nacional correspondientes a la campaña 2014. [2015/1478]
Per mitjà d’este escrit es dóna publicitat a les resolucions dictades
pel president del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) en data 19
de desembre de 2014, per la qual s’assignen els drets de pagament únic
procedents de la reserva nacional de la campanya 2014 i es deneguen
determinades sol·licituds de drets de pagament únic de la reserva nacional corresponents a la campanya 2014.
Contra l’esmentada resolució, que no posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de
l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
de conformitat amb el que disposa l’article 114 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Tant l’extracte d’ambdós resolucions dictades pel president del
FEGA com la relació de sol·licitants de la Comunitat Valenciana les
sol·licituds de drets de pagament únic de la reserva nacional dels quals,
han sigut considerades o si és el cas denegades, es troben en l’annex I
i annex II, respectivament, així com en el tauler d’anuncis de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i en la
web de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació
i Aigua.
Por la presente se da publicidad a las resoluciones dictadas por el
presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en fecha 19
de diciembre de 2014, por la que se asignan los derechos de pago único
procedentes de la reserva nacional de la campaña 2014 y se deniegan
determinadas solicitudes de derechos de pago único de la reserva nacional correspondientes a la campaña 2014.
Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a la publicación de la misma en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, ante la ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tanto el extracto de ambas resoluciones dictadas por el presidente
del FEGA como la relación de solicitantes de la Comunidad Valenciana
cuyas solicitudes de derechos de pago único de la reserva nacional, han
sido consideradas o en su caso denegadas, se encuentran en el anexo
I y anexo II, respectivamente, así como en el tablón de anuncios de la
Consellería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y
en la web de la Consellería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
València, 29 de gener de 2015.– La cap del Servici de Pagaments
Directes i Sol·licitud Única: Noelia Garrigós Pérez.
Valencia, 29 de enero de 2015.– La jefa del Servicio de Pagos
Directos y Solicitud Única: Noelia Garrigós Pérez.
ANNEX I
ANEXO I
«Resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la qual
s’assignen els drets de pagament únic procedents de la reserva nacional
de la campanya 2014.
L’article 23.1 del Reial Decret 1680/2009, de 13 de novembre sobre
l’aplicació del règim de pagament únic en l’agricultura i la integració de
determinades ajudes agrícoles en este a partir de l’any 2010, modificat
pel Reial Decret 420/2011, de 25 de març, regula, per a la mencionada
campanya i següents, el procediment per mitjà del qual els agricultors
interessats han sol·licitat drets de pagament únic a la reserva nacional.
«Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
asignan los derechos de pago único procedentes de la reserva nacional
de la campaña 2014.
El artículo 23.1 del Real Decreto 1680/2009 de 13 de
noviembre,sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo
a partir del año 2010, modificado por el Real Decreto 420/2011 de 25
de marzo, regula, para dicha campaña y siguientes, el procedimiento
mediante el cual los agricultores interesados han solicitado derechos de
pago único a la reserva nacional.
Los órganos competentes de las comunidades autónomas, en base
a lo dispuesto en los artículos 23, 24, 24 bis y 25 del Real Decreto
1680/2009. y a las normas establecidas al efecto en la Circular de Coordinación 8/2014 sobre criterios para la asignación de derechos de pago
único de la reserva nacional, han tramitado las citadas solicitudes de
acceso a la reserva y remitido a este Organismo la información de los
beneficiarios que cumplen todos los requisitos exigidos.
El artículo 26.1 del Real Decreto 1680/2009 dispone que, en función de las disponibilidades presupuestarias y en base a la información
recibida, el Fondo Español de Garantía Agraria calculará y asignará los
derechos de la reserva nacional a cada agricultor y remitirá la información a las comunidades autónomas para que puedan proceder a la
comunicación de la misma a los interesado.
En base a lo anterior, la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria resuelve:
Asignar un total de 61.296,12 derechos de reserva nacional de pago
único correspondientes a la campaña 2014 a un total de 1.561 beneficiarios que cumplen las disposiciones comunitarias y nacionales que
regulan dicha asignación por un importe de 6.127.486,24 euros.
En la relación adjunta, que comienza con el titular con NIF
00555533Z y finaliza con el titular con NIF Y2234873T, se resume la
Els òrgans competents de les comunitats autònomes, basant-se en el
que disposen els articles 23, 24, 24 bis i 25 del Reial Decret 1680/2009,
i les normes establides a este efecte en la Circular de Coordinació
8/2014 sobre criteris per a l’assignació de drets de pagament únic de
la reserva nacional, han tramitat les esmentades sol·licituds d’accés a
la reserva i remés a este organisme la informació dels beneficiaris que
complixen tots els requisits exigits.
L’article 26.1 del Reial Decret 1680/2009 disposa que, en funció de
les disponibilitats pressupostàries i basant-se en la informació rebuda,
el Fons Espanyol de Garantia Agrària calcularà i assignarà els drets de
la reserva nacional a cada agricultor i remetrà la informació a les comunitats autònomes perquè puguen procedir a comunicar-la als interessats.
Basant-se en això, la Presidència del Fons Espanyol de Garantia
Agrària resol:
Assignar un total de 61.296,12 drets de reserva nacional de pagament únic corresponents a la campanya 2014 a un total de 1.561 beneficiaris que complixen les disposicions comunitàries i nacionals que
regulen l’esmentada assignació per un import de 6.127.486,24 euros.
En la relació adjunta, que comença amb el titular amb NIF
00555533Z i finalitza amb el titular amb NIF Y2234873T, es resumix
Num. 7471 / 23.02.2015
l’esmentada assignació i s’indica, per a cada beneficiari, la comunitat
autònoma on va presentar la sol·licitud, el tipus i cas de sol·licitud de
reserva nacional presentada, el nombre de drets i l’import total assignat.
Per als agricultors afectats per una concentració parcel·lària, la dada
que figura en la columna “Nombre de drets assignats” correspon a la
totalitat dels drets de què és propietari eixe agricultor. Per a la resta
de casos, s’inclouen, exclusivament, els drets assignats de la Reserva
Nacional 2014.
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de
l’endemà de la recepció de la comunicació del resultat de l’assignació
pels interessats, davant de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, de conformitat amb allò que disposa l’article 114 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president (firmat electrònicament): Ignacio Sánchez Esteban.»
5081
citada asignación indicándose, para cada beneficiario, la comunidad
autónoma donde presentó la solicitud, tipo y caso de solicitud de reserva
nacional presentada, el número de derechos y el importe total asignado.
Para los agricultores afectados por una concentración parcelaria, el dato
que figura en la columna “Número de derechos asignados” corresponde
a la totalidad de los derechos de los que es propietario ese agricultor.
Para el resto de casos, se incluyen, exclusivamente, los derechos asignados de la Reserva Nacional 2014.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la recepción de la comunicación del resultado de la asignación por los interesados, ante la ministra de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El presidente (firmado electrónicamente): Ignacio Sánchez Esteban.»
Relació de sol·licitants de la Comunitat Valenciana amb assignació de drets de pagament únic procedents de la Reserva Nacional 2014
Relación de solicitantes de la Comunitat Valenciana con asignación de derechos de pago único procedentes de la Reserva Nacional 2014
ANY
TIPUS
EXPEDIENT
NOM Y COGNOMS
DNI/CIF
AÑO
TIPO
EXPEDIENTE
NOMBRE Y APELLIDOS
2014
320A
2014-1-46-ST-000555
04596146X
GARCIA HERNANDEZ,BERTA
2014
320A
2014-1-12-07-000098
04604582M
PERIS GOMEZ, MARIA JOSE
2014
320A
2014-1-46-14-000111
04626217C
LOPEZ OSA, DIEGO
2014
320A
2014-1-12-02-000065
18998785A
BELLMUNT CASANOVA, VICTOR
2014
320A
2014-1-12-03-000047
19012295N
AGUT ROURES, SANTIAGO JOSE
2014
320A
2014-1-46-ST-000553
20440266M
TORRES MARTINEZ, CANDIDO DAVID
2014
320A
2014-1-12-08-000085
20481390M
BENAGES ROIG, JOAN JORDI
2014
320A
2014-1-12-02-000066
20487343R
MARIN ABADAL, DAVID
2014
330P
2014-GSI-A-05-01386
21911144X
SANCHEZ TERUEL, JERONIMO
2014
320A
2014-1-46-ST-000559
22573815M
MINGUET GIMENO, MIGUEL
2014
320A
2014-1-46-09-000177
22582924Y
SANCHEZ PEREZ, ARANZAZU
2014
320A
2014-1-46-18-000292
22592023C
LOPEZ ROIG, JOSE RAUL
2014
320A
2014-1-12-07-000099
22598660X
PEREZ SANCHEZ, ANDREA
2014
320A
2014-1-46-14-000105
24385075S
CARCEL MARTINEZ, DIEGO
2014
320A
2014-1-46-09-000174
24391313C
ORTIZ MARTINEZ, EVA
2014
320A
2014-1-46-09-000181
24392672E
LEON GIMENEZ, OMAR
2014
320A
2014-1-46-09-000173
24397222H
APARICIO FRANCES, ALEJANDRO
2014
320A
2014-1-46-14-000100
26754160P
XHENGO RAMOLLI, ADRIAN
2014
320A
2014-1-46-17-000287
33414647V
FORTEA CORELL,DAVID ALEJANDRO
2014
320A
2014-1-46-09-000179
33459892K
GARRIDO MARTORELL, JOSE MIGUEL
2014
320A
2014-1-12-07-000100
33471304W
PELAYO BAGUENA, VICENTE
2014
320A
2014-1-46-09-000139
44518312H
MURGUI LOPEZ, HECTOR
2014
320A
2014-1-46-09-000176
44892739M
GARCÍA GARCÍA, JESÚS
2014
320A
2014-1-46-09-000178
45802355V
DIEZ MARTI, JAVIER
2014
320A
2014-1-12-08-000178
47627283X
RALLO PRADES, VERONICA
2014
320A
2014-1-12-08-000079
47629808M
DIANA NIETO FERNÁNDEZ
2014
320A
2014-1-03-08-000081
48324036R
ESPASA FERRANDO, ABEL
2014
320A
2014-1-46-15-000197
48439618P
LATORRE LOPEZ, ANDRES
2014
320A
2014-1-03-04-000132
48466174E
NAVARRO GARCIA, FRANCISCO
2014
320A
2014-1-46-09-000184
48583604Z
RODRIGO PAMBLANCO, RUBEN
2014
320A
2014-1-46-ST-000429
48589600F
LEJARRIAGA SALCEDO, CRISTINA
2014
320A
2014-1-46-SC-000232
48688539T
BADAL VALERO, SAMARA
2014
320A
2014-1-46-14-000107
52688971L
MARTINEZ CUBAS,JOSE ANGEL
2014
320A
2014-1-03-02-000044
52782249D
PEREZ PAYA, ANA MARIA
2014
320A
2014-1-46-15-000192
53053978Q
LATORRE MARTINEZ, OSCAR
2014
320A
2014-1-46-18-000224
53209897H
SANCHIS PUCHADES, JOSE
2014
320A
2014-1-12-07-000097
53225081E
POVO LAZARO, ANTONIO
2014
320A
2014-1-46-13-000074
53251999F
JARQUE SAEZ, JAVIER
2014
320A
2014-1-03-02-000043
53625122R
CABRERA TENT, DANIEL
2014
330P
2014-GSI-C-01-00029
73379034H
MARIN GINER, MARIA MERCEDES
2014
320A
2014-1-12-04-000021
73389098P
GUILLAMÓN BADENAS, MARIA ANGELES
2014
320A
2014-1-46-SC-000233
73560620L
PABLO BERNAD, JUAN CARLOS
2014
320A
2014-1-46-ST-000556
73561414P
MARI REGAL, BEATRIZ
DPU
ASSIGNATS
DPU
ASIGNADOS
IMPORT
CONCEDIT
IMPORTE
CONCEDIDO
12,32
11,34
11,84
7,51
6,30
90,41
13,58
4,48
33,46
18,40
1,69
14,96
5,83
15,54
1,46
2,29
1,82
12,75
7,35
766,64
28,19
7,78
2,83
6,12
13,22
5,89
2,00
18,13
67,57
4,60
8,27
7,06
38,49
6,02
9,90
4,33
15,59
9,82
7,95
344,73
69,72
4,38
2,66
4.137,06
4.125,70
3.724,12
1.738,93
1.454,79
25.451,25
1.833,64
1.697,26
0,00
6.970,87
640,26
155,33
2.208,70
2.814,87
21.286,70
848,62
689,51
2.030,64
1.428,27
10.603,61
10.679,83
1.522,98
958,49
2.318,57
5.008,42
1.731,35
147,76
1.519,20
21.753,67
867,57
14.260,75
2.674,69
4.424,99
2.280,68
1.621,48
473,56
4.102,96
8.582,36
1.265,36
0,00
22.405,13
1.651,79
64,41
Num. 7471 / 23.02.2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
320A
320A
320A
320A
320A
320A
320A
320A
320A
5082
2014-1-46-ST-000557
2014-1-46-10-000027
2014-1-46-14-000103
2014-1-46-09-000180
2014-1-46-09-000175
2014-1-46-ST-000546
2014-1-03-05-000131
2014-1-46-SC-000240
2014-1-46-ST-000545
73563004B
73564610F
73575867V
73595775F
73596408L
73658433J
74196292V
85089131X
J98200561
ARMERO CAMPOS, CARMEN
COLLADO PÉREZ,ENRIQUE
CARCEL GARCIA, CARLOS
PEREZ COMECHE, ENRIQUE
ARASTEY SORIA, CELIA
PEREZ CARCEL, MARTA
VERA CALVO, FRANCISCO
MONTON GARCIA, MARIA LUISA
SANCHIS RUIZ SCP
21,16
3,17
9,17
12,86
1,09
16,45
5,28
15,98
22,06
4.625,78
727,40
1.837,43
325,81
412,95
1.579,82
1.038,05
3.508,17
3.690,01
320 A. Nou agricultor que ha realitzat la seua primera instal·lació en l’àmbit del programa de desenrotllament rural. / Nuevo agricultor que ha realizado su primera
instalación en el ámbito del programa de desarrollo rural.
330 P. Programa de reestructuració pública per a minimitzar el risc d’abandó de l’activitat agrícola com a conseqüència de l’aplicació d’un coeficient d’admissibilitat
a les superfícies de pastos en el marc del pla de mesures per a la millora del SIGPAC./ Programa de reestructuración pública para minimizar el riesgo de abandono
de la actividad agrícola como consecuencia de la aplicación de un coeficiente de admisibilidad a las superficies de pastos en el marco del plan de medidas para la
mejora del SIGPAC.
ANNEX II
ANEXO II
«Resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la qual
es deneguen determinades sol·licituds de drets de pagament únic de la
reserva nacional corresponent a la campanya 2014.
L’article 23.1 del Reial Decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre
l’aplicació del règim de pagament únic en l’agricultura i la integració
de determinades ajudes agrícoles en este a partir de l’any 2010, modificat pel Reial Decret 420/2011, de 25 de març, regula que per a la
mencionada campanya i següents, el procediment per mitjà del qual
els agricultors interessats podran sol·licitar drets de pagament únic a la
reserva nacional.
Els òrgans competents de les comunitats autònomes, basant-se en el
que disposen els articles 23, 24, 24 bis i 25 del Reial Decret 1680/2009,
i les normes establides a este efecte en la Circular de Coordinació
8/2014 sobre criteris per a l’assignació de drets de pagament únic de
la reserva nacional, han tramitat les esmentades sol·licituds d’accés a la
reserva i remés a este organisme la informació tant dels beneficiaris que
complixen tots els requisits exigits com d’aquells que no han demostrat
satisfer totes les condicions establides, motiu pel qual s’ha de desestimar la seua sol·licitud.
L’article 26.1 del Reial Decret 1680/2009 disposa que, en funció de
les disponibilitats pressupostàries i basant-se en la informació rebuda, el
Fons Espanyol de Garantia Agrària calcularà i si és el cas, assignarà els
drets de la reserva nacional a cada agricultor o bé, en els casos en què el
procés de càlcul no presente resultats positius, desestimarà la sol·licitud
de drets a la reserva, remetent la informació a les comunitats autònomes
perquè puguen procedir a comunicar-la als interessats.
«Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se deniegan determinadas solicitudes de derechos de pago único de la
reserva nacional correspondiente a la campaña 2014.
El artículo 23.1 del Real Decreto 1680/2009 de 13 de noviembre,
sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la
integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del
año 2010, modificado por el Real Decreto 420/2011 de 25 de marzo,
regula que para dicha campaña y siguientes, el procedimiento mediante
el cual los agricultores interesados podrán solicitar derechos de pago
único a la reserva nacional.
Los órganos competentes de las comunidades autónomas, en base
a lo dispuesto en los artículos 23, 24, 24 bis y 25 del Real Decreto
1680/2009, y a las normas establecidas al efecto en la Circular de Coordinación 8/2014 sobre criterios para la asignación de derechos de pago
único de la reserva nacional, han tramitado las citadas solicitudes de
acceso a la reserva y remitido a este organismo la información tanto de
los beneficiarios que cumplen todos los requisitos exigidos como de
aquellos que no han demostrado satisfacer todas las condiciones establecidas, motivo por el que se han de desestimar su solicitud.
El artículo 26.1 del Real Decreto 1680/2009 dispone que, en función de las disponibilidades presupuestarias y en base a la información
recibida, el Fondo Español de Garantía Agraria calculará y en su caso,
asignará los derechos de la reserva nacional a cada agricultor o bien,
en los casos en los que el proceso de cálculo no arroje resultados positivos, desestimará la solicitud de derechos a la reserva, remitiendo la
información a las comunidades autónomas para que puedan proceder a
la comunicación de la misma a los interesados.
En base a lo anterior, la presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria resuelve:
Denegar las solicitudes de derechos de la reserva nacional de pago
único correspondientes a la campaña 2014 a los 2,141 beneficiarios
que figuran en la relación adjunta, que comienza con el titular con NIF
00382878C y termina con el titular con NIF Y2807145D, dado que no
cumplen las disposiciones comunitarias y nacionales que regulan dicha
asignación o que el cálculo realizado no ha supuesto la asignación de
importes de reserva nacional, en base a los motivos que se detallan en
cada caso.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la recepción de la comunicación del resultado de la asignación por los interesados, ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El presidente (firmado electrónicamente): Ignacio Sánchez Esteban.»
Basant-se en això, la presidència del Fons Espanyol de Garantia
Agrària resol:
Denegar les sol·licituds de drets de la reserva nacional de pagament únic corresponents a la campanya 2014 als 2,141 beneficiaris
que figuren en la relació adjunta, que comença amb el titular amb NIF
00382878C i acaba amb el titular amb NIF Y2807145D, atés que no
complixen les disposicions comunitàries i nacionals que regulen la dita
assignació o que el càlcul realitzat no ha suposat l’assignació d’imports
de reserva nacional, basant-se en els motius que es detallen en cada cas.
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de
l’endemà de la recepció de la comunicació del resultat de l’assignació
pels interessats, davant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, de conformitat amb allò que disposa l’article 114 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president (firmat electrònicament): Ignacio Sánchez Esteban.
Num. 7471 / 23.02.2015
5083
Relació de sol·licitants de la Comunitat València amb resolució denegatòria
Tipus
Expedient
DNI/CIF
Nom i Cognoms
Incidència Descripció
320A 2014-1-12-07-000021
19008513W VIVAS ALTET, MIGUEL
MR1010
320A 2014-1-12-01-000082
19008675A CENTELLES BADAL, SERGIO
MR1015
320A 2014-1-12-02-000064
20244224S
MR1014
320A 2014-1-12-03-000150
20462014H BOIX JULIAN, ESTHER
MR1005
320A 2014-1-12-03-000046
20472663H JUAN FABRA, RODRIGO
MR1015
320A 2014-1-46-ST-000550
21680534K GARCÍA URREA, ANTONIO
MR1009
320A 2014-1-46-ST-000554
24379709P
CATALUÑA LACREU, ELISA ISABEL
914158
320A 2014-1-46-15-000072
24381032C
MASCARÓ JALÓN, JORGE JUAN
MR1014
320A 2014-1-46-14-000101
24397354N SERRANO RODRIGUEZ, HUGO
MR1015
320A 2014-1-46-07-000035
29214149D RAMON JULIA, JOSEP
MR1006
320A 2014-1-46-19-000058
47027287S
MR1006
320A 2014-1-03-08-000017
48297353K CARRASCO SAVALL,VIRGINIA
MR1014
320A 2014-1-03-08-000079
48303712D SAVAL CALBO, DOMINGO
MR1015
320A 2014-1-03-08-000080
48323293V CALBO ALMIÑANA, MIGUEL ANGEL
MR1015
320A 2014-1-03-08-000086
48327242X PEREZ GALIANA, MARIA JESUS
MR1006
320A 2014-1-46-SC-000234
52739587N PEREZ PEREZ,COPELIA
MR1009
320A 2014-1-46-08-000026
53207259W VICENT NAVARRO, ALFREDO
MR1005
320A 2014-1-03-08-000087
53217217R
MR1015
320A 2014-1-03-08-000088
53217218W RIPOLL RUIZ, RICARDO
MR1015
320A 2014-1-12-02-000234
73388154F
TAUS BETI, DAVID SEBASTIAN
MR1009
320A 2014-1-12-01-000031
73391703Z
SANZ CORBATON, JAVIER
MR1006
320A 2014-1-12-07-000101
73399043V PUCHOL CHIVA, ESTHER
MR1016
320A 2014-1-46-15-000196
73575491D LATORRE MINGUEZ,JOSE LUIS
MR1015
CARRILLO GALLARDO, VERONICA
LLORET RUIZ DEL OLMO, CARLOS
RIPOLL RUIZ, NORBERTO
El sol·licitant ha percebut ingressos provinents de l'activitat
agrària en algun dels 5 anys anteriors a l'inici. Ídem per al
cònjuge si ho és en règim de guanys o, en el cas de societats,
per a algun dels seus socis.
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
El cònjuge del sol·licitant està incorporat ja a l'activitat
agrària i el règim econòmic matrimonial és de de guanys.
El sol·licitant no acredita la seua condició d'agricultor. No
presenta la seua Sol·licitud Única 2014 a la Comunitat
Valenciana.
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
L'agricultor no ha realitzat la seua primera instal·lació en
l'àmbit d'un programa de desenrotllament rural.
Beneficiari sense superfície lliure i sense assignació d'imports dels sectors de Revisió 2010 i 2012. Sol·licituds 320A
i 320C
El cònjuge del sol·licitant està incorporat ja a l'activitat
agrària i el règim econòmic matrimonial és de de guanys.
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
Les unitats de producció no es vinculen amb ajudes que
figuren en l'art. 2 del capítol I del RD 1680/09.
Les unitats de producció no es vinculen amb ajudes que
figuren en l'art. 2 del capítol I del RD 1680/09.
El sol·licitant no ha mantingut l'activitat agrària des del seu
inici fins a l'actualitat.
El cònjuge del sol·licitant està incorporat ja a l'activitat
agrària i el règim econòmic matrimonial és de de guanys.
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió,
compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les
mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a
la RN...
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
Les unitats de producció no es vinculen amb ajudes que
figuren en l'art. 2 del capítol I del RD 1680/09.
L'agricultor no ha realitzat la seua primera instal·lació en
l'àmbit d'un programa de desenrotllament rural.
El sol·licitant no acredita la seua condició d'agricultor. No
presenta la seua Sol·licitud Única 2014 a la Comunitat
Valenciana.
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
L'agricultor no ha realitzat la seua primera instal·lació en
l'àmbit d'un programa de desenrotllament rural.
Les unitats de producció no es vinculen amb ajudes que
figuren en l'art. 2 del capítol I del RD 1680/09.
El sol·licitant no ha presentat hectàrees admissibles en la
seua Sol·licitud Única
Les unitats de producció obtingudes (herència, cessió, compra…) junt amb DPU (multiplicitat de drets sobre les mateixes unitats de producció) són objecte de sol·licitud a la RN.
320 A. Nou agricultor que ha realitzat la seua primera instal·lació en l’àmbit del programa de desenrotllament rural.
*******
Num. 7471 / 23.02.2015
5084
Relación de solicitantes de la Comunitat Valencia con resolución denegatoria
Tipo
Expediente
DNI/CIF
Nombre y apellidos
Inicidencia Descripción
320A 2014-1-12-07-000021
19008513W VIVAS ALTET, MIGUEL
MR1010
320A 2014-1-12-01-000082
19008675A CENTELLES BADAL, SERGIO
MR1015
320A 2014-1-12-02-000064
20244224S
MR1014
320A 2014-1-12-03-000150
20462014H BOIX JULIAN, ESTHER
MR1005
320A 2014-1-12-03-000046
20472663H JUAN FABRA, RODRIGO
MR1015
320A 2014-1-46-ST-000550
21680534K GARCÍA URREA, ANTONIO
MR1009
320A 2014-1-46-ST-000554
24379709P
CATALUÑA LACREU, ELISA ISABEL
914158
320A 2014-1-46-15-000072
24381032C
MASCARÓ JALÓN, JORGE JUAN
MR1014
320A 2014-1-46-14-000101
24397354N SERRANO RODRIGUEZ, HUGO
MR1015
320A 2014-1-46-07-000035
29214149D RAMON JULIA, JOSEP
MR1006
320A 2014-1-46-19-000058
47027287S
MR1006
320A 2014-1-03-08-000017
48297353K CARRASCO SAVALL,VIRGINIA
MR1014
320A 2014-1-03-08-000079
48303712D SAVAL CALBO,DOMINGO
MR1015
320A 2014-1-03-08-000080
48323293V CALBO ALMIÑANA, MIGUEL ANGEL
MR1015
320A 2014-1-03-08-000086
48327242X PEREZ GALIANA, MARIA JESUS
MR1006
CARRILLO GALLARDO, VERONICA
LLORET RUIZ DEL OLMO, CARLOS
320A 2014-1-46-SC-000234 52739587N PEREZ PEREZ,COPELIA
MR1009
320A 2014-1-46-08-000026
53207259W VICENT NAVARRO, ALFREDO
MR1005
320A 2014-1-03-08-000087
53217217R
MR1015
320A 2014-1-03-08-000088
53217218W RIPOLL RUIZ, RICARDO
MR1015
320A 2014-1-12-02-000234
73388154F
TAUS BETI, DAVID SEBASTIAN
MR1009
320A 2014-1-12-01-000031
73391703Z
SANZ CORBATON, JAVIER
MR1006
320A 2014-1-12-07-000101
73399043V PUCHOL CHIVA, ESTHER
MR1016
320A 2014-1-46-15-000196
73575491D LATORRE MINGUEZ,JOSE LUIS
MR1015
RIPOLL RUIZ, NORBERTO
El solicitante ha percibido ingresos provenientes de la actividad agraria en alguno de los 5 años anteriores al inicio. Idem
para el cónyuge si lo es en régimen de gananciales o, en el
caso de sociedades, para alguno de sus socios.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión,
compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre
las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud
a la RN.
El cónyuge del solicitante está incorporado ya a la actividad
agraria y el régimen económico matrimonial es de gananciales.
El solicitante no acredita su condición de agricultor. No presenta su Solicitud Única 2014 en la Comunidad Valenciana.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión, compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud a la RN.
El agricultor no ha realizado su primera instalación en el
ámbito de un programa de desarrollo rural.
Beneficiario sin superficie libre y sin asignación de importes
de los sectores de Chequeo 2010 y 2012. Solicitudes 320A
y 320C
El cónyuge del solicitante está incorporado ya a la actividad
agraria y el régimen económico matrimonial es de gananciales.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión,
compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre
las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud
a la RN.
Las Uds. de producción no se vinculan con ayudas que figuran en el art 2 del capitulo I del RD 1680/09.
Las Uds. de producción no se vinculan con ayudas que figuran en el art 2 del capitulo I del RD 1680/09.
El solicitante no ha mantenido la actividad agraria desde su
inicio hasta la actualidad.
El cónyuge del solicitante está incorporado ya a la actividad
agraria y el régimen económico matrimonial es de gananciales.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión, compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud a la RN.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión,
compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre
las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud
a la RN.
Las Uds. de producción no se vinculan con ayudas que figuran en el art 2 del capitulo I del RD 1680/09.
El agricultor no ha realizado su primera instalación en el
ámbito de un programa de desarrollo rural.
El solicitante no acredita su condición de agricultor. No presenta su Solicitud Única 2014 en la Comunidad Valenciana.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión,
compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre
las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud
a la RN.
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión,
compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre
las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud
a la RN.
El agricultor no ha realizado su primera instalación en el
ámbito de un programa de desarrollo rural.
Las Uds. de producción no se vinculan con ayudas que figuran en el art 2 del capitulo I del RD 1680/09.
El solicitante no ha presentado hectáreas admisibles en su
Solicitud Única
Las unidades de producción obtenidas (herencia, cesión, compra…) junto con DPU (multiplicidad de derechos sobre las mismas unidades de producción) son objeto de solicitud a la RN.
320 A. Nuevo agricultor que ha realizado su primera instalación en el ámbito del programa de desarrollo rural.