CI/14/50c - Nederlandse Zorgautoriteit

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Aan het bestuur van:
zorgaanbieders die extramurale zintuigelijk
gehandicaptenzorg leveren;
zorgverzekeraars; en
ZN, VIVIS, SIAC, NVLF, Fenac.
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
030 296 81 11
030 296 82 96
E [email protected]
I www.nza.nl
T
F
Behandeld door
Telefoonnummer
E-mailadres
Kenmerk
Directie Zorgmarkten Cure
0900 770 70 70
[email protected]
CI-14-50c
100468/140931
Onderwerp
Datum
Macrobeheersinstrument extramurale zintuigelijk gehandicaptenzorg 2015
16 oktober 2014
Geachte heer, mevrouw,
Met ingang van 1 januari 2015 is het macrobeheersinstrument voor
zorgaanbieders die extramurale zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren
van kracht. Op 14 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regelgeving met betrekking tot het
macrobeheersinstrument (MBI) voor de extramurale zintuigelijk
gehandicaptenzorg voor het jaar 2015 vastgesteld. Met deze circulaire
wil ik u nader informeren over dit besluit.
Aanleiding
Per 1 januari 2015 zal extramurale zintuigelijk gehandicaptenzorg
worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De NZa heeft op 14 juli
2014 een aanwijzing1 ontvangen van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) over het invoeren van prestaties en tarieven en
een generiek macrobeheersinstrument met betrekking tot de bekostiging
van extramurale zintuigelijk gehandicaptenzorg.
Regelgeving macrobeheersinstrument
Per 1 januari 2015 is het macrobeheersinstrument voor zorgaanbieders
van extramurale zintuigelijk gehandicaptenzorg van kracht. De NZa heeft
de volgende regelgeving voor het macrobeheersinstrument zintuigelijk
gehandicaptenzorg vastgesteld:
− Beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument zintuigelijk gehandicaptenzorg
2015’, met kenmerk BR/CU-2131.
− Nadere regel ‘Macrobeheersinstrument zintuigelijk gehandicaptenzorg
2015’ met kenmerk NR/CU-725.
1
VWS, aanwijzing inzake bekostiging extramurale behandeling van zintuiglijk
gehandicapten, kenmerk 642422-123511-MC, 14 juli 2014.
De regelgeving is te vinden op onze website (www.nza.nl).
De beleidsregel beschrijft de wijze waarop de NZa ontstane
overschrijdingen van het beschikbare kader voor de extramurale
zintuigelijk gehandicaptenzorg met behulp van een
macrobeheersinstrument achteraf kan redresseren.
De tariefopbrengst van extramurale zintuigelijk gehandicaptenzorg wordt
voorafgaand aan het jaar aan een jaarlijks maximum gebonden.
De minister van VWS zal de NZa per brief informeren over het
beschikbare kader voor 2015 voor de extramurale zintuigelijk
gehandicaptenzorg. Zodra de NZa dit kader heeft ontvangen zal zij het
veld hierover informeren.
Wanneer achteraf blijkt dat het beschikbare kader is overschreden,
dienen zorgaanbieders die onder deze beleidsregel vallen hun aandeel in
de overschrijding terug te storten in het Zorgverzekeringsfonds.
De NZa zal dit aandeel vaststellen aan de hand van het aandeel van de
omzet van de individuele zorgaanbieder in het totaal van de (onder de
beleidsregel vallende) omzet van alle zorgaanbieders van extramurale
zintuigelijke gehandicaptenzorg. In de nadere regel zijn onder meer
voorschriften opgenomen over het verstrekken van omzetgegevens en
het afdragen van geldbedragen door zorgaanbieders bij een
overschrijding van het beschikbare kader.
Voorbehoud
De regelgeving is door de NZa onder voorbehoud van politieke
besluitvorming inzake inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit
zorgverzekering vastgesteld.
De hierboven beschreven regelgeving wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en op de website van de NZa.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,
drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
Kenmerk
CU-14-50c
100468/140931
Pagina
2 van 2