werkblad - School voor Coaching

IK
WERKBLAD
21
‘Onderzoek je projecties’
stap 1
Oo k als je het ni et met ee n we et, kan he t zij n dat
Observeer alles waar je in het
dagelijks leven op aanslaat
duideli jke r worde n.
• Wat roept een emoti e i n j e o p? Wat maak t j e
• Heb je eerder dergeli jk e ge voe lens ge had?
boos of blij, wa ar w in d je j e ov er o p?
antw oorden i n de lo op v an de tijd of via e en droom
• Welk e gevo elens k ri jg j e erbij?
• Spee lt er ee n o nderli ggen d the ma?
• Wat f ascineer t j e?
• W ie hemel je o p?
• Van wi e kun j e nie ts hebben?
• Welke situati e s on tl oo p je h et l i efs t?
• Heb je een be pa al d type an gst dat j e
steeds overva l t?
• Wat is je lie vel i ngs fant asie en w el k e rol
speel jij daarin?
stap 3
Onderzoek de gevoelens
A l s je het t hema h ebt ont dekt , k u n j e de vol gende
oe fening doen. D oe die o p e en rustig moment voor
jezelf of met e en ver tro u wd i eman d.
• Welk tv-programma moe t je zien?
A l deze vrage n hebben te make n me t onz e project ies,
Sl ui t je o ge n en pro beer zov eel moge l ijk het gevo el
dat wat ons ontroe r t en bero er t. N oteer ee ns i n ee n
na ar v oren te h al en rondom ee n la sti ge s it uat ie die j e
schri ftje gedu rende en ke le w eken w at j e raak t.
he bt me egemaakt. Laa t he t ge voel hel emaa l door j e
he en stro men. K i j k dan of je het gev oel kent ui t
ee rdere leven ss itua ties . Wel l ich t ko mt e r ee n bee ld
stap 2
op. Ga zo ver mogel ij k te rug na ar he t ve rlede n a an de
ha nd va n h et gev oel .
Onderzoek de beelden
Onderzoek van el ke si tu ati e wat j e preci es raakt .
Herh aal de ze oe f eni ng z o vaa k a l s n o dig is. Zo k rij g
Neem het beel d daarbi j n i et te letterl ij k , het kan h ee l
je st eeds mee r z icht o p de same nha ng v an j e compl ex
goe d een symbool z i jn , ne t al s e en droombeel d.
me t je verle den e n ben je h et aan he t on t mant el en .
• Welke onderdee l i n de si tu ati e raakt j e het mee st?
• Stel jezel f zov ee l mo ge li jk v ragen n aa r
aanleiding va n dat beeld.
• Zie het be e ld al s ee n afspie geli ng v an een
B ron: K are n Ha maker-Zo ndag, H et project ieme chani sme i n de praktij k, A ion i on Symbol on
innerlijk of onve rwerk t pro ce s.
SVC MAGAZINE 2014 | 2015