Kerkblad 20 juli 2014

``````````````````````````````````````````````````````````
20 JULI 2014
KERKBLAD
ZONDAG 10 AUGUSTUS 2014
09:30 uur Ds. U.W. van Slooten, Ermelo
Voorzang: Psalm 94: 1
Groep 1,2 en 3 kindernevendienst
19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Emlichheim, Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk
Inzameling: 1e Diaconie 2e Predikantsplaats
Deurcollecte: Aflossing
HERVORMDE GEMEENTE DAARLE
KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 JULI 2014
09.30 uur Ds. Schreuders, Wierden
Voorzang Psalm 89: 1 en 7
Groep 1, 2 en 3 kindernevendienst
19.00 uur Ds. H.A. van Pol, Wierden. Gezamenlijke dienst in de
Hervormde Kerk
Voorzang Psalm 90: 1
Inzameling- 1e Kerk en Eredienst 2e Predikantsplaats
Deurcollecte- Onderhoud Kerk en Gebouwen
ZONDAG 27 JULI 2014
09.30 uur Ds. Ds. W. Altena, Meteren
Voorzang: Psalm 91: 1
Groep 1, 2 en 3 kindernevendienst
19.00 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen. Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk
Inzameling- 1e Jeugdwelzijn, kinderbescherming
2e Predikantsplaats
Deurcollecte- Aflossing
ZONDAG 3 AUGUSTUS 2014
09.30 uur Dhr. P. van der Schaaf
Voorzang Psalm 92: 1 en 3
Groep 1, 2 en 3 kindernevendienst
19.00 uur Ds. Woudenberg, Westerhaar. Gezamenlijke dienst in de
Hervormde Kerk
Voorzang Psalm 93 1 en 4
Inzameling- 1e Kerk en Eredienst / 2e Predikantsplaats
Deurcollecte- Onderhoud Kerk en Gebouwen
MEDITATIE: Genesis 13.
Thema; wie het zoekt buiten de Heere, komt altijd verkeerd uit.
Abram en Lot.
Abram vertrekt uit Egypte n.a.v. de gebeurtenissen aangaande zijn
vrouw in hfdst.12, en na door de farao te zijn weggestuurd, terug naar
het zuiden, met zijn vrouw en alles wat hij heeft en ook Lot de zoon van
Abram zijn broer gaat met hen mee.
Abram was heel rijk, hij had veel vee, zilver en goud, in onze tijd
zouden wij zeggen, hij is miljonair. Zij reizen van de ene pleisterplaats
naar de andere waar Abram voorheen zijn tenten ook had opgeslagen
en waar hij de Heere een altaar had gebouwd. En zowel in hfdst.12 als
hier in hfdst.13 zien we dat Abram de naam van de Heere aanroept,
zonder Gods hulp kan hij dit alles niet, dat weet hij maar al te goed.
Dan doet zich , na dat ze hun tenten hadden opgeslagen nabij Bethel,
het vervelende voor, dat er voor de beide veestapels niet genoeg
ruimte en voedsel en water is, en er ontstaat ruzie onder de herders
van Abram en die van Lot. Ook moesten ze nog rekening houden met
de daar wonende kanaanieten en de ferezieten. Dan komt de keuze
tussen Abram en Lot. Laten we toch geen ruzie maken, we zijn toch
familie, laten we toch uit elkaar gaan en Abram geeft Lot de keuze, ga
jij naar links dan ga ik naar rechts of andersom. Lot ziet dat de gehele
Jordaan vlakte vruchtbaar is en dicht bij de steden en hij kiest daar dan
ook voor. Bouwde Lot de Heere ook een dankaltaar? We lezen er niets
over.
Zou het niet eerbiediger zijn geweest dat Lot aan Abram de eerste keus
had gegeven, omdat hij de oudste was? Nee, want dit was Gods
bedoeling. God spreekt tot Abram, nadat Lot vertrokken was en dat
staat er niet voor niets. Abram moest uit zijn land en uit zijn
maagschap/familie en dat laatste was nu gebeurd,
-2-
Dan komt God opnieuw tot Abram met zijn belofte, zie hfdst.12: 2-3 en
hfdst.13: 14 t/m 17. Zie ook b.v. hfdst. 18 : 18, waar staat dat met
Abram alle volken der aarde zullen gezegend worden, wat denkt u geld
die belofte ook voor ons ? Verder lezen we in hfdst. 13 dat Abram
opnieuw nadat hij zijn tenten had opgeslagen bij Hebron de Heere een
altaar bouwde.
Kiezen: wat kan het moeilijk zijn en wat komt het vaak voor dat we een
bepaalde keuze moeten maken, hetzij naar links of naar rechts. Is onze
keuze een keuze als die van Lot, die alleen maar oog heeft voor alles
wat dient tot zijn eigen belang? Zoals we weten loopt het met Lot en
zijn gezin niet goed af. Laat het zo zijn, dat wij in alles, in gebed, in vol
vertrouwen op de God van Abram onze keuzes maken.
Met vr.gr. P.v.d.S.
BEROEPINGSWERK:
De gemeente heeft de mogelijkheid om namen in te dienen.
Onze voorkeur gaat uit naar een predikant, of een kandidaat met enige
levenservaring.
Dit kan voorzien van motivatie en handtekening t/m 18 augustus 18:00
uur, in de brievenbus bij Rehoboth, of bij de scriba Esweg 3.
WIJ LEVEN MEE..
LEVEN DER DANKBAARHEID
Dhr. Kuenen, Broekweg 36a, is opgenomen geweest in het ziekenhuis
met hartklachten, is inmiddels gedotterd en mocht weer naar huis
terugkeren.
Collectes: Het college van kerkrentmeesters heeft in de maand juni de
volgende collectes ontvangen:
29-05-2014 Kerk en Eredienst
€ 108,35
29-05-2014 Aflossing
€ 105,62
01-06-2014 Onderhoud Kerk en Gebouwen
€ 257,28
08-06-2014 Algemeen Kerkenwerk
€ 252,02
09-06-2014 Algemeen Kerkenwerk
€ 68,30
15-06-2014 Aflossing
€ 249,80
22-06-2014 Kerk en Eredienst
€ 245,85
22-06-2014 Onderhoud Kerk en Gebouwen
€ 273,12
29-06-2014 Onderhoud Kerk en Gebouwen
€ 249,77
juni
Predikantsplaats
€ 1566,87
Dhr. Kleinjan, Dalvoordeweg 19, heeft een operatie ondergaan in het
ziekenhuis te Almelo en is inmiddels weer thuis.
Psalm 117:2 Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw
van de HEERE is voor eeuwig.
BIJ DE DIENSTEN:
In de vakantieperiode zijn er vier gezamenlijke diensten met onze
gereformeerde zustergemeente,
Deze diensten vallen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van
beide kerkenraden.
De kerkenraden zitten dan ook gezamenlijk voorin de kerk.
De gebruiken van de kerk waar de dienst gehouden wordt, worden
gevolgd.
Op DV 20 juli en 3 augustus worden deze avonddiensten gehouden in
de hervormde kerk en
Op DV 27 juli en 10 augustus in de gereformeerde kerk.
Iedereen van harte welkom!
-3-
VACATURE OUDERLING:
Het lukt maar niet om de ouderling-vacature vervult te krijgen.
Gezien dat ook andere belangrijke zaken onze aandacht vragen heeft
de kerkenraad besloten om deze vacature voorlopig dan maar niet in te
vullen.
Over de invulling van de vacante wijk gaan we ons beraden.
Giften: Ria Kleinjan € 10,00 voor Onderhoud Orgel; Oud. E. Borkent €
20,00 voor Predikantsplaats en € 20,00 voor Onderhoud Orgel; ds.
H.A. v.d. Pol € 50,00 voor Kerk en Eredienst. Oud. Grondman € 20,00
voor Onderhoud Orgel en € 10,00 voor Predikantsplaats.
Oud Papier: Zaterdag 19 juli wordt het oud papier weer opgehaald.
-4-
LEDENADMINISTRATIE
Dhr. G.M. (Martijn) Bosch Esweg 26 is verhuisd en overgeschreven
naar de Hervormde gemeente Rijssen.
Mevr. H.D. Visser – Kamp is verhuisd van Dalvoordeweg 2A naar
Kruimersweg 6, 7688 RH Daarle.
Dhr. E.(Erik) Vowinkel Kotterskamp 18 is verhuisd en overgeschreven
naar de Hervormde gemeente Vriezenveen.
Stichting Helpt Roemenië
BLOEMENGROET
29 juni: Ria Braker, Dalvoordeweg
6 juli: Hennie Kuenen, Broekweg
13 juli: Gerrit Kleinjan, Dalvoordeweg
De Stichting Helpt Roemenië bedankt een ieder die aan de flessenactie
heeft bijgedragen op 23 juni jl.
Tevens een ieder bedankt voor de aangeboden hulp, die zorgde voor
een goede verloop van de actie.
De actie heeft opgebracht: € 591,40
KINDEROPPAS
20 juli: Bianca Hellwich, Melliz Bosch, Jenieke Kleinjan
27 juli: Henrieke Willems, Bente Bosch, Demi Nijkamp
3 aug: Marieke Jansen Eupe, Anneloes Kleinjan, Loes Kappert
10 aug: Gerrieke Immink, Bente Bosch, Eline Kleinjan
Zie ook onze website: www.stichting-helpt-roemenie.nl
Namens de stichting:
Hans Plaggenmars
VERJAARDAGEN 80 JAAR EN OUDER
Dhr. H. Schooten, Dalvoordeweg 25 hoopt op 6 augustus zijn 82ste
verjaardag te vieren. Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen toe.
DANKBETUIGING.
Het heeft ons bijzonder goed gedaan, zoveel kaarten en verdere
felicitaties te hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig
huwelijksjubileum.
Heel veel dank daarvoor !!!
Gerrie en Dieks Schooten.
Machiel en Erika Kommers werken als diaconaal toerusters voor
de Presbyteriaanse Kerk van Mexico. Zij helpen de kerk met het
DANKBETUIGING
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten
ontvangen, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze vader en
opa Hermannus Voortman betuigen wij u onze oprechte dank.
opzetten en uitbreiden van het diaconale programma van deze
kerk. Ook zijn ze betrokken bij een opvangcentrum voor
verslaafden, Centro Shalom. Drankmisbruik is een groot probleem
in Mexico.
Familie Voortman.
-5-
-6-
UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE
Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba
of mailen naar [email protected]
voor vrijdag 8 augustus, 18.00 uur
Erika en Machiel: “‘Cuidare de ti’ (Ik zorg voor jou) is een nieuw project
dat we gestart zijn. Het is erg moeilijk voor de ‘internos’ (de verslaafden
die in ons centrum afkicken) om weer terug te keren naar de
maatschappij en contact te leggen met mensen. De kerk kan daarin
een belangrijke rol spelen. Eigenlijk zou de kerk de nieuwe familie van
deze mannen moeten worden. Maar veel gemeenteleden vinden dat
best lastig. De internos zijn niet altijd heel open mensen, ze leggen
moeilijk contact. Ze slepen natuurlijk ook een heel verleden mee en
vinden het moeilijk om mensen te vertrouwen. Veel gemeenteleden
vinden het ook best moeilijk om zomaar een interno te vertrouwen, juist
ook door eigen ervaringen met verslaafden.
Met ‘Cuidare de ti’ proberen we een brug te slaan tussen
gemeenteleden en internos. De internos gaan elke maand naar een
kerk in de buurt waar ze meedoen met de zondagsschool en de dienst.
Na de samenkomst gaat elke interno met een gezin mee naar huis om
daar samen te eten. Aan het eind van de middag komen ze weer terug
in Centro Shalom. Zo eenvoudig is de activiteit: gewoon eten bij een
gezin thuis. Maar het zorgt er toch voor dat de gesprekken op gang
komen en dat het contact is gelegd. De eerste ervaringen zijn positief
en meer gezinnen hebben zich inmiddels opgegeven.”
Een gift voor Centro Shalom is welkom op rekeningnummer IBAN NL91
INGB 0690 7624 45, onder vermelding van ‘project MX.2.002’. Hartelijk
dank!
-7-
Aanspreekpunt : A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36
Scriba
: C.J. Sluijer, Esweg 3, tel. 698202
@: [email protected]
Administratie kerk: A. Hogenberk, Dalvoordeweg 36, tel. 697475
@: [email protected]
Rekeningnummers
Kerkrentmeesters: IBAN NL02 RABO 0324 8050 04 t.n.v. Herv.
Gemeente Daarle
: IBAN NL33 INGB 0000 87 65 00 t.n.v. Herv.
Gemeente Daarle
Diaconie
: IBAN NL41 RABO 0324824769 t.n.v. Diaconie Herv.
Gem. Daarle
Kerkbladfonds : IBAN NL58 RABO 0324 8068 09 t.n.v. kerkbladfonds
Herv. Daarle
Collectemunten :De overboekingen van de bestelde munten via
IBAN NL26 RABO 0324 8207 71 t.n.v. Ned. Herv.
Kerk, inzake
collectemunten moeten voor 18.00
uur, op de laatste maandag van de maand, op de
rekening zijn bijgeschreven, met vermelding van
aantal en kleur: waarde gele munten 15 euro (0.60
eurocent p/st), oranje munten 25 euro ( 1 euro p/st),
rode munten 25 euro (2,50 p/st). Afhalen en contante
verkoop collectemunten is daarna
mogelijk van
20.00 - 20.45 uur in Rehoboth.
DVD
: van de kerkdiensten kunnen vooraf opnames
aangevraagd worden bij G. Valk, tel. 697203. (DVD
€ 7,50)
Website
: www.pkn-daarle.nl, @: [email protected]
Ledenadministratie: H. KleinJan-van Munster, tel 697836
@: [email protected]
Koster Kerk:
H. Schuurman, tel. 697544
@: [email protected]
Beheer Rehoboth: J. Dekker-Kleinjan, tel. 697675
Rehoboth/kerk : tel. 697991
-8-