Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van de locatie Dokter

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van de locatie Dokter van Heesweg
Zwolle, 30 oktober 2014
Kenmerk: 2014/026/Lrp
Betreft: actie LAKS en FNV Jong i.v.m. leenstelsel
Geacht ouders/verzorgers en beste leerlingen,
Het zal u niet ontgaan zijn dat er vergevorderde plannen zijn om de basisbeurs voor studenten af te
schaffen per 1 september 2015 en deze te vervangen door een leenstelsel. Het LAKS en FNV Jong
organiseren samen met andere partijen daarom op 14 november 2014 op het Malieveld in Den Haag een
manifestatie waarvoor scholieren worden opgeroepen ter deelname.
De school heeft daarop het volgende besloten: leerlingen met een 18+ verklaring kunnen hun eigen
afweging maken of ze deelnemen aan deze manifestatie. Zij melden zelf op school of zij daaraan
deelnemen. Van alle andere leerlingen (alle leerjaren en alle klassen) wil de school graag een melding van
de ouders/verzorgers ontvangen omtrent de afwezigheid van de leerling vanwege deze manifestatie. Bij
een melding van ouders of 18-plussers laten we het verzuim registreren als geoorloofd. Heeft de school
een dergelijke melding niet ontvangen en is de leerling toch afwezig dan registreren we het verzuim als
ongeoorloofd.
Om u in de gelegenheid te stellen een afweging te maken is het van belang te weten dat de lessen en
eventueel geplande toetsen gewoon doorgaan wat inhoudt dat leerlingen zelf ervoor zorgen dat de gemiste
lesstof wordt bijgewerkt dan wel de toets wordt ingehaald. Voor leerlingen in 5 atheneum en 5 havo met
wiskunde in hun pakket is het tevens van belang te weten dat op dezelfde dag de wiskunde A-lympiade
plaatsvindt alsmede de wiskunde B dag. Dit betreft - overeenkomstig het Programma van Toetsing en
Afsluiting - opdrachten voor het schoolexamen; de dag wordt landelijk georganiseerd.
Vanuit de school zal er geen gezamenlijk vervoer geregeld worden. Deelname aan de manifestatie en het
vervoer vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en eventueel hun ouders/verzorgers.
Ik vetrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
L. van Lierop,
directeur.