Kwaliteitsbeleid KNWU - KNWU district Zuid

Trainersopleiding – relatie tussen ‘oud’ en ‘nieuw’
Inleiding
Afgelopen jaren is er binnen de KNWU gewerkt aan de omzetting van de
trainersopleidingen. Het modulair onderwijs heeft plaatsgemaakt voor competentiegericht
opleiden, waarbij de praktijk een belangrijke plaats inneemt.
Vanaf 2009 biedt de KNWU trainersopleidingen op 3 niveau’s aan: wielertrainer 2, 3 en 4.
Nu de opleidingen in de steigers staan en verder ontwikkeld kunnen worden, is het tijd
om na te denken over hoe de kwaliteit van de opgeleide trainers de komende jaren
geborgd blijft. Daarbij hoort ook de vraag hoe de eerder opgeleide trainers A, B en C
hierin meegenomen worden.
Relatie tussen oude ABC en nieuwe 234 trainersopleidingen
In de trainersopleidingen ABC stond het verwerven van kennis en vaardigheden centraal.
De opleiding was modulair opgebouwd en per module waren eindtermen beschreven. De
afsluiting vond plaats met een theoretisch en praktisch examen op basis van de
eindtermen.
De huidige opleidingen, wielertrainer 2, 3 en 4, zijn competentiegericht. Behalve kennis
en vaardigheden gaat het ook over het toepassen hiervan in de daadwerkelijke context
(bijvoorbeeld de wielervereniging, de talentengroep). Om competent te zijn spelen naast
kennis en vaardigheden attitude en persoonlijke eigenschappen een rol. Dit heeft
gevolgen voor de opleidingsopzet; de praktijk staat centraal en in die praktijk voeren de
cursisten opdrachten uit die ondersteund worden door expert- en
leercoachbijeenkomsten. De afsluiting vindt nu plaats door een praktijk- en/of
portfoliobeoordeling op basis van toetsingscriteria.
Vergelijking
De meest zuivere vergelijking van beide opleidingen is tussen de eindtermen en de
toetsingscriteria. Deze vergelijking is gemaakt en dan komen de volgende opleidingen
nagenoeg met elkaar overeen:
oud
nieuw
wielertrainer 2
wielertrainer A
wielertrainer 3
wielertrainer B
wielertrainer 4
wielertrainer C
Topcoach5
Het grootste verschil tussen wielertrainer A : wielertrainer 3 en wielertrainer B :
wielertrainer 4 zit in de praktijkomgeving waar de trainer werkzaam is. Daarnaast is ook
de mate waarin een jaarplan moet worden uitgewerkt bij WTA en WT3 verschillend.
Praktijkomgeving
 wielertrainer A – jeugd en nieuwelingen verenigingsniveau
 wielertrainer B – algemeen trainer op verenigingsniveau
 wielertrainer 3 – algemeen trainer op verenigingsniveau
 wielertrainer 4 – trainer van talenten en beginnend topsporters
AFSPRAKEN
 De eindtermen van wielertrainer A worden gelijkgeschakeld aan de toetsingscriteria
wielertrainer 3 en de eindtermen van wielertrainer B aan die toetsingscriteria van
wielertrainer 4. Dat betekent dat een wielertrainer A kan doorstromen naar de
Wielertrainer 4 (uiteraard moet wel aan de toelatingsvoorwaarden worden voldaan).
 Tussen 2010 – 2012 wordt een licentiebeleid ontwikkeld met als belangrijkste doel
kwaliteitsborging van de opgeleide wielertrainers. De beheersingscriteria voor
wielertrainer 3 en 4 uit de KSS zijn het uitgangspunt voor de te ontwikkelen eisen
waaraan een trainer moet voldoen om vanaf 2013 licentie WT3 of WT4 aan te vragen.
Een mogelijke uitkomst is dat de WTA en WTB opgeleide trainers een ander
bijscholingsprogramma moeten volgen dan de WT3 en WT4 opgeleide trainers.
 Tot 2013 blijven licentie WTA, WTB en WTC bestaan.
1
Fietscrosstrainersopleidingen
In 2001 is besloten om de WTA opleiding in 3-en te knippen (FCT1, FCT2 en FCT3) voor
de trainers van fietscrossverenigingen. Belangrijkste reden was de verwachte lage animo
voor een cursus van een jaar.
In de jaren daarna zijn verschillende FCT1 en FCT2 opleidingen georganiseerd maar
slechts één FCT3 (wegens te weinig animo….)
Hoe verhouden de fietscrosstrainersopleidingen zich tot de huidige 234 opleidingen?
FCT1
FCT2
Kunnen instromen in WT2
Gelijkwaardig aan WT2
FCT3
PVBs wielertrainer 3
1. Geven van trainingen
2. Coachen van wedstrijden
3. Organiseren van
wieleractiviteit
4. Aansturen kader
Aangetoond in FCT3
Veel lesgegeven
= praktijkbeoordeling WT3
Begeleiden (2) rijders bij NK
Organiseren trainingsweekend
Nog aantonen
-Zelf maken van training
volgens standaard LVB
- Jaarplan (periodiseren)
= portfoliobeoordeling WT3
Gehele PVB
AFSPRAKEN
 De trainers die wielertrainer A diploma hebben behaald op basis van Fietscrosstrainer
1, 2 en 3 moeten PVB 3.1 ‘Geven van trainingen’ (alleen portfoliobeoordeling) en PVB
3.4 ‘Aansturen kader’ nog doen.
 De WT3 opleiding kan in het seizoen 2009-2010 voor gereduceerd tarief gevolgd
worden (350 euro ipv 450 euro).
 Herman Woesthuis is de leercoach van deze groep.
Relatie tussen trainersopleidingen KNWU en andere bonden
Dit wordt per aanvraag bekeken. De geïnteresseerde moet zich inschreven voor de WT3
opleiding en na het intake gesprek wordt bepaald of en zo ja voor welke PVB vrijstelling
gegeven wordt.
Uitgangspunt hierbij is in principe vrijstelling voor PVB 3.3 en 3.4. De overige PVBs (3.1
Geven van training en 3.2 Coachen van wedstrijden wel doen.
2