Voorzitter TC

Functiebeschrijvingen vrijwilligers BCV
Voorzitter TC
Verantwoordelijkheden per functie
•
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het technisch beleid / visie
voor de vereniging, ook moet de TC zorg dragen dat de kwaliteit van dit beleid
gewaarborgd blijft en zonodig, in opdracht van het bestuur bijgesteld wordt.
Taken van de functie
-
Het bestuur adviseren bij het benoemen van nieuwe trainers/ coaches voor A , B en Cselecties.
Zonodig advies geven bij sollicitatieprocedure van contracttrainers of HJO van BBC
Het adviseren waaraan de accommodatie moet voldoen, welke materialen en middelen
voorradig dienen te zijn;
De TC bemiddelt bij mogelijke aanmeldingen van spelers; (zie procedure nr. A-5)
Het vaststellen van voorlopige indeling van de selecties/teams. De vaststelling geschiedt
nadat de trainers/leiders en HJO hiervoor een voorstel hebben ingediend.
Coördineren bij het opstellen van de verschillende trainingsschema’s van de senioren,
junioren en pupillen.
Indeling trainingsdagen en tijden en aanvangstijden wedstrijden etc.
De contacten optimaliseren en onderhouden met betaalde en vrijwillige trainers. Indien
zich problemen voordoen op dit gebied, deze trachten op te lossen.
Coördineert bij klachten en geschillen binnen de voetbalteams en treedt op als
arbitragecommissie, waarbij de uitspraak van de TC bindend is.
Coördineert de begeleiding van de junioren die na de overgang van A-junioren naar
senioren.
Coördinatie van het wekelijkse Seniorenoverleg betreffende de indeling van de teams
voor de zaterdag.
Het voeren van functioneringsgesprekken met de Hoofdtrainer, de B-selectietrainer. Dit
wordt twee maal per seizoen uitgevoerd.
Contact met KNVB over teamopgaven, spelerspassen etc.
Aansturen (senioren)leiders, taken, bevoegdheden, verplichtingen opstellen. Correct
gedrag en convenant
Begeleiden / opleiden / coachen etc. van clubscheidsrechters en assistenten
Bijhouden contact met SVT
Tijdsbeslag functie
• Ca. 5 tot 10 uur per week
Rechten
Plichten
Tijdsduur functie
• De officiële ambtstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Daarna kan hij/zij weer
herverkozen worden. Het aantal termijnen is niet gereglementeerd.