Download het persbericht

PERSBERICHT
Rotterdam, 15 april 2014
Hogeschool Rotterdam en Expertisecentrum
Maatschappelijke Innovatie presenteren: Mentoren op Zuid
Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Hogeschool Rotterdam hebben samen
met scholen op Zuid, aansluitend op het thema Children’s Zone, het programma Mentoren op
Zuid ontwikkeld.
De meeste kinderen en jongeren op Zuid kunnen wel wat extra 1-op-1 aandacht gebruiken bij het
huiswerk, bij het kiezen van een vervolgstudie of bij het ontdekken van hun talent. Studenten kunnen
voor kinderen en jongeren een goede mentor en coach zijn, omdat ze niet zo ver van hun
belevingswereld afstaan. Via het programma Mentoren op Zuid wil het expertisecentrum zo veel
mogelijk studenten inzetten als mentor voor kinderen op
Zuid. Studenten van Hogeschool Rotterdam leren zo in de
“Het biedt de studenten inzicht
praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de
in waar leerlingen tegen
dynamische context van Rotterdam Zuid. De ambitie is om
in schooljaar 2018-2019 2000 studenten op deze manier in
aanlopen en wat hun leefwereld
te zetten als mentor.
is. Een mooie wisselwerking."
Na de geslaagde pilot op RVC De Hef - die 25 hogeschool
studenten met ‘hun’ leerlingen op 6 februari jl. gezamenlijk
afsloten - is het programma breed uitgezet als keuzevak op
Hogeschool Rotterdam.
- Bart Tijdeman, klassenmentor RVC De Hef-
Stichting Alliantie op Zuid
Voor het programma wordt een aparte stichting opgericht onder de naam Alliantie op Zuid. In het
bestuur van deze stichting hebben zitting: het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam,
Stichting De Verre Bergen, directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie - Carolien
Dieleman - en bestuurders van de scholen op Zuid.
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie
Hogeschool Rotterdam zoekt met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aansluiting
bij maatschappelijke thema’s op Zuid. EMI is een netwerkorganisatie die met partners werkt aan het
oplossen van, aansluitend op de thema’s van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, complexe
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn en onderwijs.
Kenmerkend voor het werkproces van EMI is interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en
kennis delen. Dit levert nieuwe kennis en kunde op voor Zuid en duurzame onderwijsvernieuwing
voor de HR. Studenten biedt het een zelfbewuste entree op de arbeidsmarkt.
Rotterdam Zuid
Rotterdam is een stad waarvan de bevolkingssamenstelling in enkele decennia sterk is veranderd.
Daarnaast staat een groot deel van de bevolking op sociale en economische achterstand ten opzichte
van de rest van Nederland en de andere grote steden. In Rotterdam Zuid is dat het meest zichtbaar.
Daar stapelen de problemen zich op sociaal, economisch en fysiek gebied op. De hardnekkigheid
ervan is reden voor het Rijk, gemeente en partners uit onderwijs en bedrijfsleven om de komende
twintig jaar samen te werken in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Noot voor redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, beeldmateriaal, interviews kunt u contact opnemen met:
Sabine Maertens, hoofd communicatie EMI [email protected] / 06 4609 4487 of
Carmen Mo Ajok, persvoorlichter Hogeschool Rotterdam [email protected] / 010 794 5190